İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi
M7- B Blok Kat:4 Daire:20 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : +90 216 362 11 43 pbx Faks : +90 216 362 11 45
Web : www.ymmosmanokur.com.tr
e-mail : [email protected]
Erenköy V.D. – 14971185826
SİRKÜLER RAPOR
Sirküler Tarihi: 10.12.2014
Sirküler No: 2014 / 44
2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER
VE TASDİK ZAMANI
Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş
olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterlerle ilgili hükümlerdir.
Hesap dönemi sonuna yaklaştığımız bu günlerde 2015 yılında tutulacak ve tasdik ettirilecek
defterlerle ilgili açıklamalarımıza , Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri birlikte göz
önünde bulundurularak aşağıda yer verilmiştir ;
A) VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK
DEFTERLER ;
Vergi Usul Kanunu’nun 182’nci maddesi bilanço esasında tutulacak defterleri hüküm altına almış
olup, bu defterler şunlardır;
1 – Yevmiye Defteri,
2 – Defter-i Kebir,
3 – Envanter Defteri, (Mevcudat ve muvazene defteri,)
Diğer taraftan aynı Kanun’un 197’nci maddesi hükmüne göre, I’nci sınıf tüccarlardan devamlı
olarak imalat ile uğraşanlar yukarıda yazılı defterlerden ayrı olarak bir imalat defteri tutacaklardır. Ancak,
VUK 246 No.lu Genel Tebliğ ile 01.01.1996 tarihinden itibaren, sınai muhasebelerini 7/A seçeneğine göre
işleyenlerin imalat defteri tutma mecburiyetleri kaldırılmıştır.
1
İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi
M7- B Blok Kat:4 Daire:20 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : +90 216 362 11 43 pbx Faks : +90 216 362 11 45
Web : www.ymmosmanokur.com.tr
e-mail : [email protected]
Erenköy V.D. – 14971185826
Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 ve Damga Vergisi Kanunu’nun 29’ncu maddelerinin
Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisini makbuz
karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükelleflerin, bu ödemelerini kaydetmek için “Damga Vergisi
Defteri” tutmaları zorunlu hale gelmiştir. (Damga Vergisi Kanunu GT – Seri No:20)
Vergi Usul Kanunu’nun 219’ncu maddesinin (a) bendi hükmüne göre, muamelelerin işin hacmine
ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi
şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmemesi Kanunun amir hükmüdür.
Maddenin (b) bendi hükmüne göre ise, kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri , primanota ve
bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde,
muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas
defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.
B) TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK
DEFTERLER ;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’ncü maddesi; defter tutma ve tasdik hükümlerini
düzenlemektedir.
Madde hükmüne göre kullanılacak defterler aşağıda yer almaktadır.
a) Yevmiye Defteri ,
b) Defter-i Kebir ,
c) Envanter Defteri,
d) Pay Defteri,
e) A.Ş. için Yönetim Kurulu Karar Defteri / Ltd. Şirketler için Müdürler Kurulu Karar Defteri ,
f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ,
2
İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi
M7- B Blok Kat:4 Daire:20 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : +90 216 362 11 43 pbx Faks : +90 216 362 11 45
Web : www.ymmosmanokur.com.tr
e-mail : [email protected]
Erenköy V.D. – 14971185826
C) DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI ;
Gerek Vergi Usul Kanunu’nun 221’nci maddesi ve gerekse Türk Ticaret Kanunu’nun 64’ncü
maddesi hükümlerine göre ;
1 – Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, (Aralık
ayı)
2 – Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanacağı hesap
döneminden önce gelen son ayda ,
3 – Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf
değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma
tarihinden başlayarak on gün içinde,
4 – Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter
kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,
kullanacakları defterleri tasdik ettirmek zorundadırlar.
İstenildiği takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerin müteharrik yapraklı olarak
tutulması mümkündür. (VUK Md. 183). Ancak bu defterlerin de, diğer defterler gibi her sayfasının sıra
numarası ile mühürlenmesi, tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yaprakların da aynı şekilde kullanılmaya
başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunludur.
Defterler işyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik
görevini ifa ile görevli olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentelerin kullanacağı defterler ise
borsa komiserliği tarafından tasdik edilecektir. (VUK Md. 223)
Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlikle ilgili kuruluşların
mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. (VUK Md. 223)
Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret
sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. (VUK Md. 223)
Diğer taraftan Pay Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri yeterli yaprakları bulunmak
kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (TTK
Mad. 64)
3
İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi
M7- B Blok Kat:4 Daire:20 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : +90 216 362 11 43 pbx Faks : +90 216 362 11 45
Web : www.ymmosmanokur.com.tr
e-mail : [email protected]
Erenköy V.D. – 14971185826
D) TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) ;
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca
tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar. (VUK Md. 222)
Diğer taraftan Türk Ticaret Kanunu’nun 64’ncü maddesinin 3’ncü fıkrasında ;
“ Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt
zamanı onay yenileme ve açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu hüküm gereğince çıkarılan “ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ “ 19.12.2012 tarih ve 28502
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
E ) KAPANIŞ TASDİKİ (TTK MAD. 64/3) ;
Yevmiye Defteri’nin kapanış tasdiki , izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna (Normal
hesap dönemleri için 30 Haziran) kadar , Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdiki
ise, izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna (Normal hesap dönemleri için 31 Ocak) kadar notere
yaptırılır.
F) E - DEFTER UYGULAMASI :
Öncelikle belirtmeliyiz ki e- defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defter-i Kebir dışında, tutmak
zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.
Diğer taraftan, e-deftere geçiş başvuru ve başlangıç tarihlerinin belirlenmesine ve uygulamaya
geçişin 2014/Aralık ayına kadar ertelenmesine ilişkin olarak 26.11.2013 tarihinde 67 Sıra Numaralı Vergi
Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
Buna göre;
-Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin e-deftere geçiş başvurularını 01.12.2014 tarihinden önce
yapmaları ve en geç 2014/Aralık ayı içinde e-defter tutmaya başlamaları,
- Normal hesap dönemine tabi mükelleflerden;
- 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014/Aralık ayından başlamak üzere;
4
İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi
M7- B Blok Kat:4 Daire:20 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : +90 216 362 11 43 pbx Faks : +90 216 362 11 45
Web : www.ymmosmanokur.com.tr
e-mail : [email protected]
Erenköy V.D. – 14971185826
- 2014/Aralık ayı içinde başvuranların ise 01.01.2015 tarihinden itibaren,
e-defter tutmaya başlamaları gerektiği bildirilmiştir.
Elektronik Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin aynı zamanda e-fatura
uygulamasına da 01.04.2014 tarihi itibariyle geçmeleri nedeniyle, e-fatura işlemleri için kullanmakta oldukları
“Mali Mühür” veya “Nitelikli Elektronik İmza” araçlarını e-defter başvurularında da kullanabilmeleri imkanı
bulunmakta, dolayısı ile yeni bir mali mühür veya nitelikli elektronik imza aracı temin etmelerine gerek
bulunmamaktadır.
e-Defter uygulamasına başvuru için vergi dairesine gidilmesine veya herhangi bir birime dilekçeyle
başvurulmasına gerek bulunmamakta; www.edefter.gov.tr internet adresinden mükellefiyete ilişkin temel
bilgilerin girilmesi ve “Uyumluluk Onayı Verilen” yazılımlardan herhangi birinin seçilmesi ve mali mühür ya
da elektronik imza ile söz konusu başvuruların imzalanması yeterli olmaktadır.
Ayrıca 2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere; mükelleflerin bir
aylık döneme ilişkin defter kayıtlarının elektronik defter formatına dönüştürülmesi, mali mühürle onaylanması
ve beratlarının GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi için izleyen üçüncü ayın sonuna kadar süreleri
bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımla,
Osman OKUR
Yeminli Mali Müşavir
5
Download

Detay Bilgi - Osman Okur