Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-1-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD.
PREDNÁŠKA:
REZY A PRIEREZY
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-2-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE VNÚTORNÝCH PRVKOV TELIES
Telesá sa skladajú zo základných geometrických telies:
nielen na vonkajšom obryse, ale aj vo vnútri
Súčiastky obsahujú rôzne diery, dutiny, vybrania, rebrovania a pod. Tie
sa dajú zobraziť v pohľadoch tenkou čiarkovanou čiarou
Takéto zobrazenie nebýva vždy vhodné, lebo môže dôjsť k:
- nesprávnemu vysvetleniu tvaru,
- nemožnosti kótovania,
- nemožnosti predpísania rôznych dôležitých parametrov.
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-3-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE VNÚTORNÝCH PRVKOV TELIES
VÄČŠINOU PRI POUŽITÍ ČIARKOVANEJ ČIARY DOCHÁDZA K
NEJASNOSTIAM A PRETO SA MUSÍ CEZ TELESO UROBIŤ
REZ MYSLENOU ROVINOU
Po myslenom odstránení časti telesa, bližšej k pozorovateľovi,
sa neviditeľné časti stanú viditeľnými
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-4-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE VNÚTORNÝCH PRVKOV TELIES
ROVINA REZU SA MÁ ZHODOVAŤ, PODĽA
MOŽNOSTI, S ROVINAMI SÚMERNOSTI A MÁ
BYŤ ROVNOBEŽNÁ S NIEKTOROU
PRIEMETŇOU
REZY SA GRAFICKY
ODDEĽUJÚ OD POHĽADOV
VYPLNENÍM ŠIKMÝMI
SÚVISLÝMI ČIARAMI –
ŠRAFOVACÍMI ČIARAMI
Myslenú rovinu rezu treba
viesť cez čo najväčší počet
otvorov, vybraní a pod.
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-5-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE VNÚTORNÝCH PRVKOV TELIES
Pri kreslení rezov musíme pamätať na to, že vnútorné tvary
telesa sú tiež zložené zo základných geometrických telies
V miestach, kde jedno geometrické teleso vniká alebo
prechádza do druhého, vznikajú prieniky.
PRIENIK
PRIENIK
Podobne ako pri vonkajších obrysoch
telies, musíme kresliť prieniky a hrany
aj v ich vnútri
Platia pritom zásady, ktoré boli popísané
pri kreslení vonkajších obrysov
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-6-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE VNÚTORNÝCH PRVKOV TELIES
?
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-7-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE VNÚTORNÝCH PRVKOV TELIES
PRVKY TELESA
PRIENIK
PRIENIK
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-8-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE VNÚTORNÝCH PRIENIKOV
SPRÁVNE
NESPRÁVNE
NA TECHNICKÝCH
VÝKRESOCH SA
NEPODSTATNÉ
PRIENIKY KRESLIA
ZJEDNODUŠENE
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
-9-
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE TELIES REZANÝCH MYSLENOU ROVINOU
Rozoznávajú sa dva druhy kreslenia telies rezaných myslenou
rovinou: - REZ
- PRIEREZ
REZ - je zobrazenie telesa, ktoré vznikne jeho rozrezaním
myslenou rovinou, pričom časť ležiaca medzi
pozorovateľom a reznou rovinou je odstránená a
na výkrese nakreslíme len viditeľnú
časť, ktorá leží v rezovej rovine a za rezovou
rovinou
REZ
ρ
ρ
PRIEREZ - je zobrazenie len tej časti telesa, ktorá
leží v rezovej rovine, t.j. časti telesa
ležiace za rovinou rezu sa nezobrazujú
PRIEREZ
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 10 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE TELIES REZANÝCH MYSLENOU ROVINOU
REZ
PRIEREZ
Niekedy môže dôjsť pri kreslení prierezu k rozdeleniu obrazca na
dve alebo viacej častí
Aby nemohlo dôjsť k nesprávnemu vysvetleniu tvaru telesa,
nesmie sa v takomto prípade použiť prierez ako spôsob zobrazenia
daného telesa
Prierezy sa umiestňujú:
a) podľa zásad premietania,
b) sklopené na svojom mieste alebo vysunuté.
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 11 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
ŠRAFOVANIE REZOV
45°
45
°
Plochy rezov a prierezov sa vypĺňajú rovnobežnými súvislými tenkými
čiarami sklonenými pod uhlom 45° k:
- osi súmernosti rezu (prierezu)
- alebo k jeho obrysovej čiare, ktorú považujeme za základnú
Vzdialenosť medzi šrafovacími čiarami sa volí úmerne k veľkosti
šrafovaných plôch, pričom treba dodržiavať požiadavky kladené na
najmenšie medzery medzi čiarami.
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 12 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
ŠRAFOVANIE REZOV
Oddelené časti rezu tej istej
súčiasky sa musia šrafovať
rovnakým sklonom a s rovnakou
hustotou šrafovacích čiar
Keď sa v jednom obraze zobrazujú rezy tej
istej súčiastky viacerými rovnobežnými
rezovými rovinami, šrafovanie musí byť
rovnaké
Ak je potrebné zlepšiť prehľadnosť,
šrafovanie sa môže presadiť podĺž
oddeľujúcej čiary.
A-A
A
A
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 13 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
ŠRAFOVANIE REZOV
Šrafovanie sa musí prerušiť, keď popis
nie je možné umiestniť mimo šrafovanej
plochy
Šrafovanie susedných plôch rezu dvoch
alebo
viacerých
telies
rozlišujeme
rôznym sklonom (pravý alebo ľavý) a
hustotou šrafovacích čiar
35
Tenkými súvislými čiarami so sklonom 45° šrafujeme len rezy
kovovými telesami
Rez telies z iných materiálov vypľňame rôznym spôsobom.
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 14 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
ŠRAFOVANIE REZOV
Niektoré šrafovacie vzory
Druh materiálu
Šrafovanie v reze
Druh materiálu
Kovy
Drevo v priečnom
reze
Plasty, guma
Elektrické vinutie,
cievky
Keramika
a silikátové materiály
Priehľadné materiály
Drevo v pozdĺžnom
smere
Beton
Šrafovanie v reze
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 15 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
OZNAČOVANIE REZOVÝCH ROVÍN
D
A
D
D
D
C
C
C
C
B
E
B
E
Rezové roviny sa označujú tenkými
bodkočiarkovanými čiarami, ktoré sú
na
koncoch a v mieste zlomu
kreslené hrubou čiarou
Ak neutrpí jasnosť zobrazenia,
môže sa vynechať tenká
bodkočiarkovaná čiara medzi
hrubými koncovými čiarami (alebo
zlomovými), ale len za
predpokladu, že nie je zobrazenie
rezovej roviny totožné s osou
K hrubým koncovým čiaram,
označujúcim rovinu rezu, pripájajú sa
v prípade potreby šípky, ktoré určujú
smer pohľadu na rozrezanú časť.
Šípky sa kreslia na stranu
vzialenejšiu od obrazu telesa
A
h
h
A
E
30°
A B
A
E
B
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 16 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
OZNAČOVANIE REZOVÝCH ROVÍN
Rezové roviny označujeme
písmenami veľkej abecedy
spravidla od začiatku abecedy,
okrem písmen I, O, R, X a Q a
píšeme ich rovnobežne so
základnou stranou výkresu
A
B
E
B
E
D
A
D
C
C
A-A
Obraz rezu (prierezu) označíme dvojicou
rovnakých písmen
Ak je na výkrese použitý len jeden rez, netreba
k vyznačeniu rezovej roviny pripisovať
písmená a potom sa neoznačuje písmenami
ani obraz rezu
Ak je poloha rezovej roviny jednoznačná
nemusí sa označovať ani jej poloha hrubými
čiarami.
A
A
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 17 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
OZNAČOVANIE REZOVÝCH ROVÍN
V prípade keď je na telese súčiastky niekoľko
rovnakých rezov, označíme ich rovnakými písmenami
a nakreslíme len raz
Rovnaké rezy môžu byť však aj na telese,
ktoré obsahuje aj iné druhy rezov
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 18 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
OZNAČOVANIE REZOVÝCH ROVÍN
Rovnaké rezy môžu byť však na telese, ktoré
obsahuje aj iné druhy rezov a preto je vhodné
vyznačiť smery pohľadov pre každý rez
A-A
B
A
B
B
A
B
B-B
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 19 -
SMERY REZOV TELESAMI
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
Podľa smeru vedenia rezovej roviny vzhľadom na teleso existuje:
- priečny rez (alebo prierez)
- pozdĺžny rez (alebo prierez)
PRIEČNY
REZ
PRIEREZ
Priečny rez (prierez) - vznikne
vtedy, ak rezová rovina
prechádza naprieč telesom,
kolmo na jej dlhší rozmer
Na telese s premenlivým profilom volíme
viac rezových rovín a príslušné rezy alebo
prierezy zakresľujeme
- buď v smere premietania vedľa seba
- alebo pod zobrazeným telesom v smere
rezových rovín
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 20 -
POZDĹŽNY REZ TELESOM
Pozdĺžny rez (prierez) - vznikne vtedy, keď
vedieme rezovú rovinu pozdĺžnou osou alebo
rovnobežne s najdlhším rozmerom telesa.
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 21 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
TVARY REZOVÝCH ROVÍN
Rovina rezu môže byť:
- rovinná,
- lomená,
- zakrivená,
- valcová (používa sa len v špeciálnych prípadoch, keď rezová
rovina je zvinutá do valca a kreslí sa v rozvinutom tvare)
ROVINNÁ
LOMENÁ
A-A
ZAKRIVENÁ
B-B
E-E
E
A
B
A
B
E
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 22 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
REZOVÉ ROVINY A KRESLENIE REZOV
Roviny rezu sa nemajú viesť cez (a ak musia prechádzať tak sa
kreslia v pohľade):
1. rebrá, ramená, steny a výstužné rebrá v pozdĺžnom smere
2. prerušované časti (napr. zuby ozubených kolies)
3. dlhé plné alebo duté telesá, cez rôzne časti z plechu a pod.,
ktoré sa kreslia vždy v priečnom a nie v pozdĺžnom smere
4. spojovacie súčiastky (skrutky, nity a pod.).
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 23 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
REZOVÉ ROVINY A KRESLENIE REZOV
1. rebrá, ramená, steny a výstužné
rebrá v pozdĺžnom smere
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 24 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
REZOVÉ ROVINY A KRESLENIE REZOV
2. prerušované časti (napr. zuby ozubených kolies)
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 25 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
REZOVÉ ROVINY A KRESLENIE REZOV
3. dlhé plné alebo duté telesá, cez rôzne časti z plechu a pod.,
ktoré sa kreslia vždy v priečnom a nie v pozdĺžnom smere
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 26 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
REZOVÉ ROVINY A KRESLENIE REZOV
4. spojovacie súčiastky (skrutky, nity a pod.).
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 27 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
DRUHY REZOV A PRIEREZOV
Pri kreslení technických výkresov môžeme používať tieto druhy
rezov:
1. úplný rez,
2. polovičný rez,
3. miestny rez,
4. prierez pootočený v príslušnom pohľade,
5. rez pootočený v príslušnom pohľade,
6. vysunuté prierezy.
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 28 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
DRUHY REZOV A PRIEREZOV
Úplný rez vznikne vtedy, keď sa rozreže myslenou rovinou celé teleso
Úplný rez telesa na výkrese
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 29 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
DRUHY REZOV A PRIEREZOV
Polovičný rez
Súmerné telesá sa môžu nakresliť polovicou obrazu v reze a druhou
polovicou v pohľade
Rozhranie medzi rezom a pohľadom tvorí os súmernosti.
Polovičný rez na
výkrese
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 30 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
DRUHY REZOV A PRIEREZOV
Miestny rez - keď sa nehodí nakresliť úplný alebo polovičný rez, môže
sa nakresliť miestny rez
Miestny rez na
výkrese
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 31 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
DRUHY REZOV A PRIEREZOV
Miestny rez
Prerušenie obrazu miestneho rezu sa môže
ohraničiť:
- súvislou tenkou čiarou nakreslenou
voľnou rukou, alebo
- súvislou tenkou čiarou so zalomeninami
Rozhraním nesmie byť nikdy obrysová
čiara alebo jej pokračovanie.
NESPRÁVNE
SPRÁVNE
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 32 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
DRUHY REZOV A PRIEREZOV
Prierez pootočený v príslušnom pohľade
Priečne prierezy sa môžu potočiť v príslušnom
pohľade
Obrys prierezu pootočeného v dotyčnom pohľade
(sklopeného) sa musí kresliť súvislými tenkými čiarami
Ďalšie označenie nie je potrebné
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 33 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
DRUHY REZOV A PRIEREZOV
Vysunutý prierez
Obrys vysunutého prierezu sa
musí kresliť súvislými hrubými
čiarami
Vysunutý prierez možno umiestniť:
- v blízkosti pohľadu a spojiť ho s
pohľadom bodkočiarkovanou čiarou
- v inej polohe a označiť
príslušnosť k rovine prierezu
pomocou označení zvyčajným
spôsobom.
Α
Α−Α
Α
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 34 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE PRVKOV VO ZVÄČŠENEJ MIERKE
Niekedy je mierka zobrazenia taká
malá, že podrobnosti tvaru sa nemôžu
zobraziť alebo zakótovať
Vtedy sa môže tvar časti
zobrazenia:
- ohraničiť v základnom obraze
súvislou tenkou čiarou
(spravidla kružnicou)
- a označiť veľkým písmenom
abecedy
A
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 35 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE PRVKOV VO ZVÄČŠENEJ MIERKE
Zväčšený obraz vyznačenej
časti sa nakreslí vo zväčšenej
mierke, so zreteľom na
základný obraz a ohraničí sa
súvislou tenkou čiarou
A
A (2:1)
Zväčšený obraz vyznačenej časti
sa umiestňuje čo najbližšie k
základnému obrazu
Kreslí sa v rovnakej polohe a môže obsahovať prvky ktoré nie sú
na príslušnom základnom obraze
Zväčšený obraz sa označí rovnakým písmenom ako ohraničenie v
základnom obraze a pripíše sa do zátvorky mierka
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 36 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
KRESLENIE PRVKOV VO ZVÄČŠENEJ MIERKE
Zväčšený obraz sa kreslí v
základný obraz:
rovnakom alebo inom zobrazení ako
1. základný obraz môže byť v pohľade,
zväčšený obraz môže byť v pohľade,
2. základný obraz môže byť v pohľade,
zväčšený obraz môže byť v reze,
3. základný obraz môže byť v reze,
zväčšený obraz môže byť len v reze.
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 37 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
PRERUŠOVANIE OBRAZOV
Priame dlhé súčiastky s rovnakým tvarom prierezu po celej dĺžke,
ktoré nemajú tvarové podrobnosti, sa môžu kresliť skrátene
Vynecháva sa časť súčiastky a konce súčiastky sa nakreslia vedľa
seba
Obraz sa môže prerušiť:
a) dvoma súvislými tenkými čiarami nakreslenými voľnou rukou
b) dvoma súvislými priamymi tenkými čiarami so zalomeniami
Súčiastky sa takto môžu nakresliť väčšie - ako by sa dali nakresliť pri
zobrazení celej súčiastky.
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 38 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
PRERUŠOVANIE OBRAZOV
Pri súčiastkach s premenlivým prierezom sa kreslí obrysová čiara
so skutočným sklonom na obidvoch nakreslených koncoch
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 39 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
PRERUŠOVANIE OBRAZOV
Čiastočne nakreslené pohľady alebo rezy sa ohraničujú podľa
rovnakých zásad ako prerušenie
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 40 -
PRIECHODZIA DIERA
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
SLEPÁ
- 41 -
DIERA
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 42 -
SLEPÁ DIERA
??
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
SLEPÁ DIERA !
NIE !!
JE TO DRÁŽKA !!
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 43 -
SLEPÁ DIERA
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 44 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
ODSTUPŇOVANÁ SLEPÁ DIERA
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 45 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
DRUHY TELIES V ZÁVISLOSTI OD
VYNECHANIA ČIAR PRIEMETU
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD : Prednáška: Rezy a prierezy
- 46 -
FEI STU Bratislava - Katedra mechaniky
Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD.
PREDNÁŠKA:
REZY A PRIEREZY
KONIEC
Download

Rezy a prierezy