VÝROČNÁ SPRÁVA
2010
MK – 335/2011 – 103/4636
Organizácia: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Rezort: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ hospodárenia: štátna príspevková organizácia
Miesto konania verejného odpočtu: Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava
Čas konania verejného odpočtu: 19. mája 2011, 10,00 hod.
Výročná správa je na internetovej stránke MK SR: www.mksr.sk/vyrocne_spravy/odpocty10
Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: www.uluv.sk
VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2010
ÚST R EDIE ĽUDO V EJ UM ELECK EJ V Ý R O B Y
O B CH O DN Á 64, 816 11 B R AT ISLAV A
obsah
1.
Identifikácia organizácie | 4 |
2.
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie | 5 |
3.
Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie | 9 |
3.1. Činnosti / Procesy realizované organizáciou | 10 |
Vzdelávanie | 15 |
Edičná činnosť | 21 |
Múzejná činnosť | 24 |
Výstavná činnosť | 25 |
Starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu | 29 |
Knižničná činnosť | 32 |
Správa – nepriame náklady | 33 |
Propagácia a marketing | 34 |
3.1.1. Náklady na jednotlivé činnosti/procesy | 37 |
3.2.
Rozpočet organizácie – plnenie záväzných ukazovateľov a limitov ŠR | 38 |
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5
3.2.6.
2
Plnenie ukazovateľov rozpočtu | 38 |
Rozbor nákladov a výnosov | 39 |
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov | 43 |
Hodnotenie hospodárskeho výsledku | 43 |
Prioritné projekty a ich plnenie | 43 |
Rozbor výdajov podľa prvkov | 45 |
ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
4.
Hodnotenie fondov organizácie | 47 |
4.1. Rezervný fond – tvorba a použitie | 47 |
4.2. Sociálny fond | 47 |
5.
Podnikateľská činnosť | 48 |
6.
Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie | 48 |
7.
Rozvoj ľudských zdrojov / personálne otázky | 49 |
8.
Ciele a prehľad ich plnenia | 51 |
9.
Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie | 52 |
10.
Výsledky kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi | 53 |
11.
Záver | 55 |
12.
Prílohy:
a)
b)
Tabuľky č. 010, 020: Náklady,výnosy, výdavky
podľa procesov a projektov 2010 | 58 |
Tabuľky č. 1a, 1b, 2 až 14 | 72 |
OBSAH
3
1.
Identifikácia organizácie
NÁZOV:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej len „ÚĽUV”)
SÍDLO:
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
REZORT:
Ministerstvo kultúry SR
ORGANIZÁCIA ZRIADENÁ DŇA:
29. apríla 1958 zákonom SNR č. 4/1958 Zb.
FORMA HOSPODÁRENIA:
štátna príspevková organizácia
GENERÁLNY RIADITEĽ:
Ing. Milan Beljak
ČLENOVIA VEDENIA:
PhDr. Zora Valentová, riaditeľka Vydavateľstva ÚĽUV
PhDr. Martin Mešša, riaditeľ Múzea ľudovej umeleckej výroby (do 30. 9. 2010)
PhDr. Dana Kľučárová, PhD., poverená vedením Múzea ĽUV (od 1. 10. 2010)
Eva Bachratá, poverená vedením úseku starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu
PaeDr. Mária Tomová, poverená vedením úseku marketingu a PR
Ing. Viera Šoltysová, námestníčka pre ekonomiku (do 31. 7. 2010)
Mgr. Zdenka Augustinová, námestníčka pre ekonomiku (od 1. 8.do 6. 12. 2010)
Ing. Eduard Demjan, námestník pre ekonomiku (od 13. 12. 2010)
Ing. Milada Lovičová, námestníčka pre technické zabezpečenie (do 31. 10. 2010)
Bc. Magdaléna Dobocká, námestníčka pre technické zabezpečenie (od 1. 11. 2010)
Mgr. Oľga Fratričová, riaditeľka RCR ÚĽUV Bratislava
Mgr. Katarína Chruščová, riaditeľka RCR ÚĽUV Banská Bystrica
PhDr. Jaroslav Ondruška, manažér kvality
TELEFÓN:
02/52731349
FAX:
02/52731349
E-MAIL:
[email protected]
HLAVNÉ ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
Pôsobnosť organizácie vymedzujú zákon SNR č. 4/1958 Zb. a štatút ÚĽUV, vydaný ministerstvom kultúry SR v auguste roku 2008. Hlavné činnosti, ktoré organizácia vykonáva v rozsahu
zákona č. 4/1958 Zb. sú ochrana a rozvoj ľudovej umeleckej výroby, jej výskum, dokumentácia
a monitorovanie, starostlivosť o uchovávanie tradičných remeselných zručností formou vzdelávania, edičnej činnosti, knižničnej činnosti, propagáciou, výstavnou činnosťou, organizovaním
vývoja nových výrobkov a ich výroby, zabezpečovaním odbytu ľudových umeleckých výrobkov.
Platný štatút ÚĽUV z roku 2008 ustanovuje okrem hlavných činností, vyplývajúcich zo zákona
SNR č. 4/1958 Zb., tiež múzejnú činnosť organizácie v rozsahu zákona NR SR č. 206/2009 Z. z.
v rámci pôsobenia odborného pracoviska ÚĽUV, Múzea ľudovej umeleckej výroby – otvoreného depozitára ÚĽUV.
4
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
2.
Poslanie a strednodobý výhľad
organizácie
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona (zák. SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a rozvoja ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva.
Predmetom ochrany sú:
nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe vedomostí a zručností uplatňovaných ľudovými výrobcami a ich súčasnými pokračovateľmi a estetické bohatstvo vzorov využívaných v práci s prírodnými materiálmi,
hmotné kultúrne dedičstvo v podobe zbierky Múzea ľudovej umeleckej výroby – otvoreného depozitára ÚĽUV.
Podiel ÚĽUV-u na propagácii najhodnotnejších prejavov tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby znamená pre celé odvetvie trvalú garanciu utvárania kriteriálneho prostredia,
ktoré nemá alternatívu v regulácii daného odvetvia trhom. Z tohto pohľadu je pôsobenie
ÚĽUV-u v kultúrnom prostredí SR výnimočné, merateľné a celospoločensky dlhodobo prínosné.
Pôsobnosť organizácie vymedzujú zákon SNR č. 4/1958 Zb. a štatút ÚĽUV, vydaný ministerstvom kultúry SR v auguste roku 2008:
1.
Podľa § 6 písm. a) zákona SNR č. 4/58 Zb. organizácia pôsobí vo sfére ľudovej umeleckej výroby vo všetkých oblastiach jej výskytu, tvorby a uplatňovania ako odborný garant
starostlivosti a rozvoja kultúrneho dedičstva SR. V oblasti svojej pôsobnosti spolupracuje so
všetkými záujemcami, podporovateľmi, propagátormi a výrobcami, rozvíjajúcimi ľudovú umeleckú výrobu a plní odvetvovú funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra
ľudovej umeleckej výroby.
2.
Podľa § 6 písm. b) zákona SNR č. 4/58 Zb. vykonáva výskum a dokumentáciu a podľa
zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. (o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov) činnosti Múzea ľudovej umeleckej výroby – otvoreného depozitára
ÚĽUV (ďalej len „Múzeum ĽUV“ resp. „MĽUV“).
3.
Výskum, dokumentáciu, monitorovanie súčasných podôb ľudovej umeleckej výroby
na Slovensku vykonáva ako komplex ochranársky zameraných odborných činností, sledujúcich
zachovanie kontinuity v danej oblasti.
4.
Z najhodnotnejších prejavov tradičnej a súčasnej ľudovej umeleckej výroby vytvára
ÚĽUV zbierku predmetov v Múzeu ľudovej umeleckej výroby – otvorenom depozitári ÚĽUV
a systematicky ju dopĺňa o nové prírastky.
5.
Podľa § 6 písm. c) registruje a zaznamenáva výskyt ľudových výrob na území Slovenskej
republiky, vyhľadáva ľudových umeleckých výrobcov, pomáha im rozvíjať výtvarné schopnosti
a technické zručnosti, sleduje úroveň ich práce, hodnotí kvalitu remeselných výstupov a stará
sa o výchovu dorastu.
6.
Organizuje výchovu a vzdelávanie v oblasti tradičných remesiel, tvorí metodiku vedenia
POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
5
kurzov, vydáva metodické príručky, organizuje tvorivé dielne a kurzy pre všetky skupiny obyvateľstva najmä týmito formami:
vzdelávanie verejnosti
kurzy remesiel pre mládež
kurzy remesiel pre dospelých
kurzy kreativity
vzdelávanie profesijných skupín
vzdelávanie lektorov
vzdelávanie zamestnancov odbytu
vzdelávanie výrobcov
7.
Zakladá a riadi Regionálne centrá remesiel ÚĽUV (ďalej len „RCR ÚĽUV“), ktoré vo
vymedzenej spádovej oblasti pôsobia ako vzdelávacie, poradenské a informačné centrá ľudovej umeleckej výroby (Štatút ÚĽUV čl. 1 písm. c)
8.
Je garantom nezávislého systému hodnotenia kvality ľudovoumeleckých výrobkov, ktoré sú zaraďované do sortimentu pod značkou „ÚĽUV“.
9.
Trvale udržuje záväzné databázy schválených vzorov výrobkov šírených pod značkou
ÚĽUV a sleduje dodržiavanie vzorov v záujme uchovávania výtvarných kvalít a regionálnych
osobitostí ľudovej umeleckej výroby.
10. Formou súťaží iniciuje vznik diel úžitkového umenia a úžitkových predmetov s väzbou
na tradičné remeslá.
11. Na základe zmluvných vzťahov s externými dizajnérmi a umeleckými školami a tiež poskytovaním odborného poradenstva vlastnými pracovníkmi organizuje vývoj nových výrobkov.
12. Podľa §6 písm. d) zákona SNR č.4/58 Zb. organizuje výrobu ľudových umeleckých výrobkov, hmotne zabezpečuje ľudových umeleckých výrobcov predovšetkým výkupom ich výrobkov a spolupracuje v tejto oblasti s neziskovými organizáciami.
13. Podľa § 6 písm. e) zákona SNR č. 4/58 Zb. zabezpečuje odbyt ľudových umeleckých
výrobkov, v tejto oblasti spolupracuje s neziskovými organizáciami a inými subjektmi, vykonávajúcimi verejne prospešnú činnosť.
14. Trvale udržuje databázu Register výrobcov ľudovej umeleckej výroby verejne dostupnú
na internetovej stránke organizácie.
15. Zabezpečuje činnosť Kvalifikačnej komisie ÚĽUV (pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby), ktorá je kolektívny orgán na preverenie
odbornej spôsobilosti kandidátov navrhovaných na získanie čestného titulu Majster ľudovej
umeleckej výroby. Pôsobenie tohto poradného orgánu je v súlade so zákonom č. 4/1958 Zb.
§ 4 odsek 2 a jeho činnosť sa riadi Smernicou č. MK 1622/79-Um O odbornej spôsobilosti
pracovníkov ľudovej umeleckej výroby a o spôsobe jej osvedčovania, vydanou ministerstvom
kultúry 27. februára 1979 a ďalej je upravená samostatným interným predpisom.
16. Výkon edičnej a publikačnej činnosti podľa § 6 písmeno f) zákona SNR č. 4/58 Zb. zabezpečuje relatívne samostatnou vnútornou organizačnou jednotkou Vydavateľstvo ÚĽUV.
17. Výkon knižničnej činnosti v rozsahu zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach zabezpečuje relatívne samostatnou vnútornou organizačnou jednotkou Knižnica ÚLUV, ktorá je
súčasťou siete knižníc SR.
6
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
18. Propagáciu ľudovej umeleckej výroby podľa § 6 písmeno f) zákona SNR č. 4/58 Zb.
zabezpečuje aktívnym marketingom, výstavnou činnosťou, využívaním nových komunikačných
technológií a internetu.
19.
Nadväzuje aktívne styky s organizáciami rovnakého zamerania v zahraničí za účelom
výmeny skúseností a odbornej spolupráce.
Strednodobý výhľad organizácie
Organizácia v roku 2010 vypracovala a prijala programový dokument Stratégiu ÚĽUV na roky
2011 – 2015 s novo formulovanými zámermi.
ÚĽUV ako národná kultúrna inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou preberá aj v ďalších rokoch
na seba veľký diel zodpovednosti za kontinuitu v uchovávaní poznatkov, zručností, kultúrnych
a estetických hodnôt reprezentovaných živými remeslami a ľudovými umeleckými výrobami.
1.
ÚĽUV je a chce ďalej pôsobiť ako špecializovaná, rozvíjajúca sa národná kultúrna inštitúcia, ktorá dokáže vedecky aj marketingovo zhodnotiť v rámci európskeho priestoru vlastné
know – how, vlastné zbierkové a dokumentačné fondy a využiť dôkladnú znalosť prostredia
ľudových umeleckých výrobcov v regiónoch ich pôsobenia.
2.
Cieľom ÚĽUV pre obdobie rokov 2011 – 2015 je prepojenie múzejnej činnosti MĽUV
so skúmaním vlastného podielu ÚĽUV na stave ľudovej umeleckej výroby v druhej polovici
20. storočia, trvalé monitorovanie a hodnotenie výskytu ľudových výrob v súčasnosti, spájanie
síl v oblasti výskumu a dokumentovania výrob s ďalšími subjektmi s takýmto zameraním. Konečným cieľom partnerstiev v oblasti výskumu bude edičná činnosť, tvorba stálej expozície múzea a zverejňovanie výsledkov na internete (elektronické encyklopédie Tradičný odev Slovenska
v dokumentácii ÚĽUV, Encyklopédia tradičných remesiel a domáckych výrob a iné), maximálna
užívateľská prehľadnosť a pútavosť internetového publikovania. Význam vlastných internetových
stránok (elektronický časopis, elektronická on-line databáza knižnice, virtuálna galéria ľudovej
umeleckej výroby a ďalšie internetové aplikácie na stránke) bude cieľavedome narastať.
3.
Cieľom ÚĽUV je udržať si pozíciu lídra pri ovplyvňovaní výtvarnej úrovne ľudovej
umeleckej výroby, poskytovať odvetviu dostatočný počet voľne dostupných vzorov nových
výrobkov. Súbežne s interným vývojom bude preto prioritou ÚĽUV angažovanie sa v oblasti
vývoja výrobkov a obnovovania starších typov výrob s novými výrobcami, externými dizajnérmi a umeleckými školami. Konečným cieľom partnerstiev v oblasti vývoja výrobkov bude
zverejňovanie výsledkov vývoja na internete ako typ inšpirácie pre široký okruh výrobcov
a neprofesionálnych výtvarníkov.
4.
Cieľom ÚĽUV je špecializovaná vzdelávajúca inštitúcia s tvorbou kvalitných vzdelávacích programov a vzdelávacej metodiky pre oblasť remesiel. Záujmové (neformálne) vzdelávanie detí a dospelých v ÚĽUV si udrží už nadobudnutú odbornú reputáciu. Vo výkonoch
bude mať vzdelávanie ešte tendenciu rastu (nové pracovisko RCR Košice). Vzdelávacou víziou
ÚĽUV je adresnosť ponuky, siahajúca až po uspokojenie očakávaní klientov – jednotlivcov
a malých cieľových skupín návštevníkov kurzov. Pribudnú nové cieľové skupiny, na ktoré sa
vzdelávanie ÚĽUV do roku 2015 zameria: učitelia základných škôl, výtvarní pedagógovia základných umeleckých škôl, dizajnéri, študenti dizajnu na školách úžitkového výtvarníctva, výrobcovia a lektori remesiel.
5.
Cieľom organizácie zostáva funkčná marketingová komunikácia a propagácia produktov
ÚĽUV (eventy, galérie, web, knižnica, časopis, výrobcovia a dizajnéri) v modernejšom kontexte
POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
7
zaujímavom pre cieľovú skupinu (20 – 40 rokov), posilniť tak pozitívny obraz ÚĽUV, komunikovať myšlienky, že „ÚĽUV je Slovensko“, predstaviť modernú a dynamickú tvár organizácie.
6.
Cieľom ÚĽUV je zapojenie väčšieho počtu výrobcov a dizajnérov do medzinárodnej
kultúrnej výmeny na základe našich vlastných iniciatív. ÚĽUV má predpoklady prinášať nové
podnety cez medzinárodnú súťaž remeselného dizajnu, o realizáciu ktorej sa budeme usilovať. Spoznávanie iných kultúr v oblasti tradičného remesla budeme vnímať ako obohacujúce,
rovnako predstavovanie výberov súčasnej tvorby zo Slovenska na podujatiach doma aj v zahraničí.
7.
Cieľom ÚĽUV zostáva byť prirodzenou autoritou vo sfére svojho pôsobenia. Chceme
to dosahovať vytrvalou orientáciou na zákazníkov: byť blízko k výrobcom, byť blízko k verejnosti a byť blízko k občanovi, k jednotlivcovi s jeho individuálnymi očakávaniami.
a. Výrobcovia získajú cez úspešný ÚĽUV to, čo buduje ich podnikanie: možnosti inzerovania vlastných výrobných kapacít, propagáciu svojej tvorby na prestížnej webovej stránke, odbytové možnosti, ďalšie vzdelávanie, príležitosť pre združovanie sa
na profesijnom základe, zapojenie do medzinárodných projektov.
b. Zamestnanci ÚĽUV získajú upevňovaním autority značky ÚĽUV perspektívu odborného uplatnenia.
c. Verejnosť získa cez úspešný ÚĽUV spoľahlivý zdroj poznatkov, prístup k dokumentačným, múzejným a knižničným fondom, kultúrne programy a ponuku trávenia
voľného času – remeslo ako životný štýl.
d. Odborná verejnosť získa cez stabilný ÚĽUV partnerov do rôznych projektov – výskumných, muzeálnych, knižničných, edičných, vzdelávacích a pod.
8.
Obdobie nastupujúceho desaťročia po roku 2010 ponúka z pohľadu ÚĽUV viacero
príležitostí realizovať ochranu a rozvoj ľudovej umeleckej výroby na Slovensku novými netradičnými formami, digitalizáciou zbierok a dokumentácie z vlastných fondov, vytvorením
špecializovaného celoslovenského pracoviska pre digitalizáciu zbierkových predmetov a pracoviska reštaurovania textilu, vytvorením stálej expozície tradičného odevu v hlavnom meste
SR Bratislave, vzájomným zosúladením zámerov vo výstavnej, vzdelávacej, edičnej, múzejnej
a knižničnej praxi.
9.
Prostredníctvom získaného grantu z európskeho fondu pre regionálny rozvoj ukončí
ÚĽUV dostavbu objektu na Mäsiarskej ulici a uvedie do činnosti Regionálne centrum remesiel
ÚĽUV Košice.
10. Regionálne centrá remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach budú dlhodobo
zohrávať prirodzenú úlohu kontaktových bodov, kde sa môžu uskutočňovať pracovné stretnutia remeselníkov a začínajúcich výrobcov zo spádových regiónov s dizajnérmi a konzultantmi
ÚĽUV. RCR ÚĽUV ako školy remesiel so systémom akreditovaných kurzov, miesta prednášok pre verejnosť a miesta konania tematických výstav sa zapoja aj do kultúrnej infraštruktúry a kultúrnej ponuky daných miest. Stávajú sa partnermi pre školy a centrá voľného času,
programom pre seniorské skupiny, prirodzeným miestom stretávania dobrovoľných združení
remeselníkov a dizajnérov v oblasti súčasného umeleckého remesla, v neposlednom rade aj
inšpiratívnym miestom pre spoznávanie výrobkov šírených pod značkou ÚĽUV.
11. V rámci rezortu kultúry SR sa bude ÚĽUV uchádzať každoročne o štátny príspevok
na realizáciu kultúrnych projektov, spolu s tým sa ÚĽUV bude pokúšať o predkladanie projektov a získavanie grantov z fondov EÚ aj na základe rozvinutej medzinárodnej spolupráce.
12. V trvale úzkom partnerskom vzťahu bude organizácia voči neziskovým organizáciám
ÚĽUV PLUS, ktoré budú na zmluvnom základe zabezpečovať odbyt ľudových umeleckých
výrobkov pod značkou ÚĽUV.
8
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Kontrakt organizácie so zriaďovateľom
a jeho plnenie
3.
Základné odborné činnosti organizácie boli v roku 2010 financované zo štátneho rozpočtu
z kapitoly Ministerstva kultúry SR formou uzatvoreného kontraktu. Realizácia úloh stanovených v kontrakte predpokladala na dofinancovanie celkových kontrahovaných objemov aj
tvorbu a použitie vlastných zdrojov financovania.
Kontrakt pod číslom MK – 1786/2009-102/15633 medzi Ministerstvom kultúry SR a Ústredím ľudovej umeleckej výroby na rok 2010 bol uzavretý dňa 23. 12. 2009.
(v eurách)
Záväzný ukazovateľ
Bežné výdavky celkom
z toho:
• mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 322 782
520 979
Orientačný ukazovateľ
•
priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
57
Rozpočtové opatrenia
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v priebehu roka 2010 upravil zriaďovateľ nasledovnými rozpočtovými opatreniami:
1.
Listom č. MK-271/2010-103/5240 zo 7. apríla 2010 bol organizácii v kategórii bežných
výdavkov upravený (zvýšený) záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010. K úprave
došlo v prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO o
UĽUV 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 40 000,- EUR
2.
Listom č. MK-271/2010-103/5009 zo 7. apríla 2010 bol organizácii v kategórii kapitálových výdavkov upravený (zvýšený) záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010 účelovo
určený na realizáciu prioritných projektov, a to v rámci prvku 08T0106 – SNM Akvizície zbierkových predmetov na
+ 2 000,- EUR
Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Listom č. MK-271/2010-103/5705 z 19. apríla 2010 bol organizácii v kategórii kapitálových výdavkov upravený (zvýšený) záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010.
K úprave došlo v prvku 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií o
ÚĽUV – Depozitár múzea v Stupave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 99 359,- EUR
4.
Listom č. MK-271/2010-103/12700 z 16. septembra 2010 bol organizácii v kategórii
bežných výdavkov upravený (zvýšený) záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010.
K úprave došlo v prvku 08S0107 – Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
+ 1 174,- EUR
ÚĽUV – Kultúrne poukazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
9
5.
Listom č. MK-271/2010-103/12407 z 10. septembra 2010 bol organizácii v kategórii
kapitálových výdavkov upravený (zvýšený) záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010.
K úprave došlo v prvku 08S0107 – Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra o
+ 7 000,- EUR
ÚĽUV – Blatnica PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
Listom č. MK-271/2010-103/18083 z 23. decembra 2010 bol organizácii v kategórii
bežných výdavkov upravený (zvýšený) záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010.
K úprave došlo v prvku 08S107 – Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra o
+ 1 684,- EUR
ÚĽUV – Kultúrne poukazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
Listom č. MK-271/2010-103/18205 z 30. decembra 2010 bol organizácii v kategórii
bežných výdavkov upravený (znížený) záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010.
K úprave došlo v prvku 0S10107 – Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra o 60 000,- EUR,
ktoré boli preklasifikované na kapitálové výdavky účelovo určené na investičné akcie
ÚĽUV – Depozitár múzea v Stupave (RFID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚĽUV – Vzdelávacie centrum remesiel (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚĽUV – Iné zbierkové predmety (Akvizícia Koreň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.
+ 32 000,- EUR
+ 23 000,- EUR
+ 5 000,- EUR
Činnosti / procesy realizované organizáciou
Uplatnenie projektového riadenia v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v roku 2010 znamenalo, že organizácia ďalej upevňovala mechanizmy práce v projektových tímoch a postupne
prijímala interné normy, upravujúce činnosť pracovníkov pre rôzne typy procesov. Najvýznam-
10
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
nejšími dokumentmi v tomto zmysle bolo vypracovanie a schválenie smernice Systém projektového riadenia ÚĽUV, ktorá od januára 2010 upravuje povinnosti všetkých manažérskych
pozícií v ÚĽUV z hľadiska plánovania, realizácie, kontroly a vyhodnocovania projektov a ďalej
smernica Finančné riadenie a finančná kontrola v ÚĽUV.
Po podpísaní kontraktu medzi Ministerstvom kultúry SR a Ústredím ľudovej umeleckej výroby na rok 2010 zostavila a schválila organizácia Katalóg projektov ÚĽUV pre rok 2010. Katalóg
obsahuje prehľad projektov na kontrahované procesy, prehľad prioritných projektov a prehľad investičných projektov v roku 2010.
V roku 2010 boli manažérskym systémom riadené procesy a projekty v nich obsiahnuté
takto:
a) Organizácia zabezpečovala v zmysle kontraktu na rok 2010 osem procesov prostredníctvom 23 projektov. Zastúpenie projektov na uskutočňovaní jednotlivých procesov ukazuje
podrobne tabuľka č. 3.1.a.
b) Dva projekty ÚĽUV boli realizované ako prioritné projekty na kultúrne aktivity z poverenia MK SR, z nich jeden bol účelovo určený v kategórii kapitálových výdavkov v rámci prvku 08T0106 – SNM Akvizície zbierkových predmetov. Zameranie prioritných projektov
charakterizuje tabuľka 3.1.b.
c) Organizácia realizovala v roku 2010 tiež projekty investičnej povahy. Prehľad rozpisu
a úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov organizácie na uskutočnenie týchto projektov
charakterizuje bližšie tabuľka 3.1.c a tiež tabuľka č. 3.2.1.c. na strane 34 v časti 3.2.1 tejto
správy s názvom Plnenie ukazovateľov rozpočtu.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
11
Osem procesov ÚĽUV obsiahnutých v kontrakte na rok 2010 rozdelených do 23 projektov
charakterizuje tabuľka:
Tab. 3.1.a.
Porad.
číslo
Proces
Názov projektu
Stredisko
1
Múzejná činnosť
Výskum a dokumentácia ĽUV
Múzeum
2
Múzejná činnosť
Starostlivosť o zbierkové predmety
Múzeum
Knižnica ÚĽUV
Knižnica
Dokumentácia – spolu
3
Knižničná činnosť
Knižnica – spolu
4
Starostlivosť o ĽUV
Výroba textilu
Starostlivosť
5
Starostlivosť o ĽUV
Výroba krojov
Starostlivosť
6
Starostlivosť o ĽUV
Vývoj výrobkov a poradenstvo
Starostlivosť
Starostlivosť – spolu
7
Vzdelávanie
Škola remesiel RCR BA
RCR BA
8
Vzdelávanie
Škola remesiel RCR BB
RCR BB
Vzdelávanie – spolu
9
Výstavná činnosť
Súťaž pre deti – V krajine remesiel
RCR BB
10
Výstavná činnosť
Súťaž pre dospelých – Kruhy na vode
Marketing a PR
11
Výstavná činnosť
Festivaly remesiel – Slovensko
v Bratislave
Marketing a PR
12
Výstavná činnosť
Výstavy v galériách ÚĽUV
Marketing a PR
13
Výstavná činnosť
Výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV
Marketing a PR
14
Výstavná činnosť
Výstavy v zahraničí
Marketing a PR
Výstavy – spolu
15
Edičná činnosť
Časopis Remeslo – umenie – dizajn
Vydavateľstvo
16
Edičná činnosť
Publikácie
Vydavateľstvo
17
Edičná činnosť
Virtuálna galéria ľudovej umeleckej
výroby
Vydavateľstvo
Edícia – spolu
18
Správa
Úsek generálneho riaditeľa a ekonomika Správa
19
Správa
Prevádzka a údržba budov
Správa – BA, BB, Muz
20
Správa
Informatika
Správa – BA, BB, Muz
21
Správa
Systém riadenia kvality
Správa
Marketing a PR
Správa – spolu
22
Propag. a marketing
Marketing a PR
23
Propag. a marketing
Reinštalácia výstavy Kruhy 99-09 Košice Marketing a PR
Propagácia – spolu
Spolu všetky projekty z Kontraktu 2010
12
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Projektový manažér
Odborný garant
Chlupová
Rozpis rozpočtu na rok 2010
(630 – tovary a služ) po úprave
rozpočtu MK SR
25 261,00
Riaditeľka MĽUV
Jarošová
114 301,00
139 562,00
Wagner
Riaditeľka Vydavateľstva
28 870,00
28 870,00
Bachratá
Nám. GR úsek Starostlivosť
20 249,00
Zapletalová
Nám. GR úsek Starostlivosť
4 458,00
Kramplová
Nám. GR úsek Starostlivosť
61 411,00
86 118,00
Magulová
Riaditeľka RCR BA
88 447,00
Kuníková
Riaditeľka RCR BB
65 101,00
153 548,00
Ponechalová
1 000,00
Ponechalová
7 900,00
Dovinová
83 264,00
Nám. GR úsek Marketingu
Dovinová
47 747,00
Ponechalová
13 825,00
Španitzová
16 876,00
170 612,00
Valentová
Valentová
75 251,00
Riaditeľka Vydavateľstva
Riečanská
63 479,00
10 485,00
149 215,00
Poláčková
161 020,00
Lovičová
288 636,00
Nám. GR úsek ekonomiky
Gouth
96 116,00
Ondruška
24 119,00
569 891,00
Španitzová
49 524,00
Nám. GR úsek Marketingu
Petrušová
1 285,00
50 809,00
1 348 625,00
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
13
Dva projekty ÚĽUV realizoval ako priority MK SR na rok 2010:
Porad. Prioritné
číslo
projekty
1.
Prioritný
projekt
Tab. 3.1.b.
Názov projektu Stredisko
Projektový
manažér
Odborný
garant
65. výročie
ÚĽUV
Valentová
Tomová
Riaditeľka
Vydavateľstva
Projektový
manažér
Odborný
garant
Jarošová
Riaditeľ MĽUV
Vydavateľstvo
Marketing
Schválený
rozpočet
4 000 €
Prioritné projekty – bežné výdavky
Porad. Prioritné
číslo
projekty
2.
Investícia
Názov projektu Stredisko
Akvizícia
zbierkových
predmetov
v Múzeu ĽUV
v r. 2010
Múzeum
Schválený
rozpočet
2 000 €
Prioritné projekty – kapitálové výdavky
Sedem projektov realizoval ÚĽUV v r. 2010 ako investičné:
Investičné
Názov projektu
projekty
Rozpis
rozpočtu
na rok 2010
Tab. 3.1.c.
Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2010
Skutočnosť
31. 12. 2010
1.
IA – Depozitár múzea Stupava
0
131 359
99 170
2.
IA – ÚĽUV Blatnica PD
0
7 000
35 090
3.
Iné zbierkové predmety
0
5 000
6 824
4.
Vzdelávacie centrum remesiel
0
23 000
3 613
5.
Nákup motorového vozidla
0
0
39 393
6.
Zabezpečovací systém Banská Bystrica
0
0
2 033
7.
Nákup software
0
Spolu
0
3 929
168 359
192 052
Investičné projekty – kapitálové výdavky
Plnenie vecných ukazovateľov:
Kontrakt uzavretý medzi MK SR a ÚĽUV na rok 2010 vymedzoval vecné ukazovatele.
V bode 1) kontraktu bol záväzok ÚĽUV-u realizovať v oblasti ochrany a rozvoja ľudovej umeleckej výroby súbor 8 činností (procesov) a jednu vecnú úlohu. Išlo o tieto činnosti a na ne sa
viažuce merateľné ukazovatele:
vzdelávanie s predpokladaným počtom 180 záujmových kurzov v RCR Bratislava
a RCR Banská Bystrica
14
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
edičná činnosť so stanoveným počtom 4 čísla časopisu RUD, 2 príručky, 3 knižné tituly
múzejná činnosť
výstavná činnosť so stanoveným počtom 19 výstav (z toho 9 premiérových a 10 reinštalácií)
starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu
knižničná činnosť
správa – nepriame náklady
propagácia a marketing
a) Organizácia uskutočnila v roku 2010 spolu 199 záujmových kurzov pre verejnosť. Vecný
ukazovateľ v procese vzdelávanie bol splnený.
b) Organizácia v roku 2010 vydala 4 čísla časopisu RUD, 2 vzdelávacie príručky a 2 knižné
publikácie – odborné monografie. Z nich jedna monografia bola do konca roku 2010 pripravená po redakčnej a grafickej stránke do tlače. Vecný ukazovateľ v procese edičná činnosť bol splnený v položke edícia časopisu a edícia vzdelávacie príručky. V položke edícia
monografií nebol splnený zámer vydania tretej monografie o majstrovi ľudovej umeleckej
výroby Jozefovi Lenhartovi. Príčinou bolo nesplnenie zmluvy zo strany autora, t.j. nedodanie textu ani v náhradných, odložených termínoch. Plánované náklady na vydanie tejto
publikácie boli využité na prípravu a vydanie knihy Maľby na skle v rozšírenom, reprezentatívnom rozsahu.
c) Organizácia usporiadala v roku 2010 celkom 9 pôvodných výstav a 13 reinštalácií, z toho
dve reinštalácie v zahraničí. Vecný ukazovateľ v procese výstavná činnosť bol splnený.
d) Ako doplňujúcu vecnú úlohu na rok 2010 kontrakt stanovil ÚĽUV-u podporiť návštevnosť
kultúrnych aktivít prostredníctvom kultúrnych poukazov. Kultúrne poukazy pre záujmové
kurzy, tvorivé dielne pre žiakov a prázdninové kurzy remesiel využilo v zariadeniach škôl
remesiel v Bratislave a v Banskej Bystrici celkovo 2858 žiakov. Úlohu na rok 2010 organizácia splnila.
Hodnotenie vecného plnenia 8 procesov vyplývajúcich
z kontraktu na rok 2010 prostredníctvom projektov ÚĽUV
Proces: Vzdelávanie
Kontrakt na rok 2010 predpokladal zabezpečovať vzdelávaciu činnosť (180 kurzov) prostredníctvom Školy remesiel v dvoch regionálnych centrách ÚĽUV. RCR ÚĽUV Bratislava a RCR
ÚĽUV Banská Bystrica realizovali v sledovanom roku spolu 199 záujmových kurzov. Išlo o záujmové kurzy orientované na všetky vekové kategórie – od detí po seniorov. Zámerom vzdelávania je podporovať osobný záujem, odbornosť, tvorivosť, samostatnosť, manuálnu zručnosť
a ďalšie súvisiace znalosti so zameraním na tradičné ľudové remeslo. Organizácia sa vlastnými
aktivitami usiluje o kontinuitu vo vytváraní vzťahu obyvateľstva k tejto časti národného kultúrneho dedičstva. Školy remesiel ÚĽUV sú tiež vhodnou prevenciou a projektom na zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.
Výkon vzdelávacích činností bol zabezpečovaný celoročne, ich súčasťou sú tieto aktivity: kurzy
Škôl remesiel ÚĽUV, tvorivé dielne pre školskú mládež, vzdelávanie výrobcov, lektorov a zamestnancov, tvorba metodiky vzdelávania.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
15
Školy remesiel ÚĽUV v Bratislave a Banskej Bystrici každoročne inovujú škálu kurzov, ktoré
sú ponúkané širokej verejnosti a zabezpečujú kvalifikované lektorské vedenie kurzov. Dvadsaťštyri kurzov organizovaných v ÚĽUV má zároveň aj akreditáciu MŠ SR.
Kultúrno-vzdelávacia činnosť škôl remesiel ÚĽUV Bratislava a Banská Bystrica
spolu roky 2009 – 2010, medziročný vývoj:
Ukazovatele školy remesiel ÚĽUV
2009
2010
Počet druhov záujmových kurzov
196
199
Účastníci pravidelných kurzov spolu
935
961
z toho dospelí účastníci pravidelných kurzov
692
740
z toho deti a mládež v pravidelných kurzoch
243
222
4 374
5 707
397
408
Interní lektori Školy remesiel ÚĽUV
7
4
Externí lektori Školy remesiel ÚĽUV
60
49
Prednášky pre verejnosť
15
13
330
196
5 639
7 197
Účastníci tvorivých dielní a prázdninových podujatí spolu
z toho účastníci denných táborov Prázdniny s remeslom
Účastníci prednášok
Spolu zapojených osôb cez aktivity RCR ÚĽUV
Pravidelné záujmové kurzy v RCR Bratislava a RCR Banská Bystrica:
2010
RCR BA
Kurzy pre deti
RCR BB
Spolu ÚĽUV
29
23
52
Kurzy pre dospelých
109
38
147
Kurzy spolu
138
61
199
Prehľad o procese vzdelávanie podľa jednotlivých typov kurzov a tvorivých dielní
v roku 2010 poskytujú nasledovné tabuľky:
Účastníci – záujmové kurzy pre dospelých
Názov kurzu
Hrnčiarska výroba
RCR BA
RCR BB
Spolu
účastníkov
v kurze
142
36
178
57
10
67
6
6
Píšťalky /fujarka
5
8
13
Vylievanie cínom
13
5
18
3
3
Tkanie na krosnách
18
11
27
Paličkovanie čipiek
48
22
70
Drevorezba/Figurálna socha
Črpák
Dlabaný riad
Sieťovanie
16
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
8
8
Plstenie
15
15
Tkanice
8
8
Pletenie z prútia
9
Výroba zo slamy
7
4
11
Šúpoľové bábiky
6
3
9
Stáčané šúpolie
9
Drotárske techniky
55
Ozdobné drotárske techniky
9
5
5
Výtvarné spracovanie drôtu
Drôtený šperk
9
102
60
5
3
3
10
112
Autorský drôtený šperk
18
18
Výroba z kože
15
15
Maľba na sklo
6
Zdobenie kraslíc
5
12
17
42
11
53
593
147
740
RCR BB
Spolu detí
v kurze
17
67
Zdobenie medovníkov
Spolu účastníci kurzov pre dospelých
6
Účastníci – záujmové kurzy pre deti
Názov kurzu
RCR BA
Hrnčiarska dielňa
50
Drotárska dielňa
30
19
49
Rezbárska dielňa
16
13
29
Tkáčska dielňa
23
13
36
Paličkovanie čipiek
19
13
32
Maľba na sklo
4
4
Remeselnícka dielňa
5
5
84
222
Spolu účastníkov kurzov pre deti
Názov aktivity
138
RCR BA
tvorivé dielne pre školské kolektívy
1 609
tvorivé dielne pre deti
tvorivé dielne – Dni majstrov
Prázdniny s remeslom
Spolu účastníkov tvorivých dielní
RCR BB
Spolu detí
v tvorivých
dielňach
1 888
3 497
749
749
1 053
1 053
237
171
408
2 899
2 808
5 707
Proces vzdelávacej činnosti zabezpečovali pracoviská ÚĽUV v Bratislave a v Banskej Bystrici
v súlade s plánmi činnosti na rok 2010, v kvantitatívnom ukazovateli splnili a prekročili očakávané výkony (plán 180, reálne 199 kurzov), zaznamenali tiež medziročný nárast celkové-
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
17
ho počtu zapojených osôb do rôznych vzdelávacích kultúrno-výchovných aktivít (7197 osôb
v roku 2010). Proces vzdelávanie sa realizoval prostredníctvom dvoch projektov:
Škola remesiel ÚĽUV, RCR Bratislava
Projekt K 7 /2010
V roku 2010 Škola remesiel ÚĽUV ponúkala v Bratislave výučbu 21 rozličných techník
v 138 kurzoch. Výučbu v kurzoch absolvovalo 731 účastníkov, z toho 138 detí a 593 dospelých.
Praktickú výučbu remesiel a teoretické prednášky pre návštevníkov kurzov zabezpečovali
v roku 2010 celkovo 2 interní a 31 externých lektorov. Dĺžka jednotlivých kurzov podľa
náročnosti techniky bola v rozsahu od 3 do 120 hodín výučby. Celkove sa v RCR Bratislava
zapojilo počas roka 2010 do rôznych aktivít 4023 osôb.
Kurzy pre deti
Pre deti a mládež bol pripravený program v dielňach tkáčskej, drotárskej, hrnčiarskej, rezbárskej a remeselníckej. Celkovo sa v 29 kurzoch odučilo 542 hodín pre 138 detí. Najväčší
záujem bol o hrnčiarske a drotárske kurzy, zvýšil sa tiež záujem o rezbárstvo.
Tvorivé dielne pre školy
Školy mali možnosť návštev dielní Školy remesiel ÚĽUV na rozvíjanie krátkodobej kreatívnej
činnosti v oblasti remesiel. Pre školské kolektívy bolo odučených spolu 769 hodín, vzdelávaných bolo 1609 žiakov a študentov. Úhrada bola zväčša realizovaná kultúrnymi poukazmi
vydanými MK SR.
Prázdniny s remeslom
Už po dvanásty raz organizovala ŠR ÚĽUV Bratislava prázdninové týždenné kurzy pre deti,
v rámci ktorých sa detskí účastníci oboznamovali každý deň s iným typom remesla. Celkovo
bolo odučených v siedmich turnusoch spolu 2251 hodín pre 237 detí.
Detské tvorivé dielne poskytované v externom prostredí:
Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV, tvorivé dielne pre detských návštevníkov festivalu
v dňoch 28. 8. – 29. 8. 2010. Dvanásť pracovísk ponúkalo tvorivú činnosť pre deti pod odborným lektorským vedením. Spolu to predstavovalo 182 hodín pre 1053 detských návštevníkov
festivalu.
Starostlivosť o nadané deti
Účastníci detských záujmových vzdelávacích aktivít – celoročných kurzov sa zúčastnili
na XVI. ročníku celoslovenskej výstavy a súťaže Deti a tradičná ľudová tvorba, ktorú organizuje Liptovské kultúrne stredisko. Do súťaže bolo poslaných spolu 6 prác (z toho 3 z drôtu
a 3 z textilu), ocenené boli 3 práce. Na stretnutí drotárov v Bytči sa zúčastnili dve účastníčky
kurzu z detskej drotárskej dielne pod vedením lektorky Oľgy Obertovej.
Záujmové kurzy pre dospelých
V roku 2010 sa kurzov zúčastnilo spolu 593 dospelých osôb. Celkový počet hodín v kurzoch
bol 2391. Najväčší záujem zaznamenali kurzy hrnčiarskej výroby (142 účastníkov) a kurzy
drôteného šperku (102 účastníkov).
Seminár pre pedagógov
Interaktívny metodický seminár bol pripravovaný pre špecifickú cieľovú skupinu pedagógov
na tému ľudová umelecká výroba a remeslá vo vzdelávacom procese detí a ich pedagógov.
V júni bol organizovaný pre učiteľov, vychovávateľov a ďalších odborných pracovníkov z prvého bratislavského obvodu. Okrem teoretickej časti bola do programu zaradená aj tvorivá
dielňa (maľba na sklo).
18
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Prednášky
K jednotlivým kurzom Školy remesiel boli pripravené prednášky z teórie remesiel a tradičnej
výroby, ktoré pripravili renomovaní odborníci. Uskutočnilo sa 9 prednášok, ktoré navštívilo
112 záujemcov o remeslá z radov frekventantov kurzov, členov klubov, zamestnancov ÚĽUV
a ostatnej verejnosti.
Prezentácie a exkurzie
Pre verejnosť bolo pripravených 8 tematických exkurzií pre 117 záujemcov (pre žiakov a pedagógov MŠ a ZŠ).
Kluby
V sledovanom období ďalej pokračovali vo svojej činnosti 4 kluby – klub paličkovanej čipky Priadky, klub drotárov Džarek, klub remeselníkov zameraných na tvorbu z dreva Sporofa a Klub priateľov maľby na sklo. Členovia klubov sa stretávajú v dohodnutých termínoch
v priestoroch Školy remesiel (klub Priadky každé dva týždne, ostatné kluby raz za mesiac).
V rámci klubovej činnosti klub Priadky usporiadal v spolupráci s ďalšími bratislavskými klubmi
vo februári odovzdávanie putovnej Čipkárskej cesty. Klub vystavoval tvorbu svojich členiek
v Primaciálnom paláci (ako už po niekoľko ostatných rokov) v rámci Dňa otvorených dverí Hlavného mesta SR Bratislavy. Na výročnú výstavu si čipkárky pripravili autorské práce
pod názvom Bratislavské brány. Súčasťou výstavy Pramienok krásy, pripravenej v spolupráci
s ÚĽUV-om (propagačné materiály, inštalačné prvky, odvoz exponátov), bolo aj predvádzanie
paličkovania čipiek a krst publikácie Paličkované čipky z Hontu z edície ÚĽUV Škola tradičnej
výroby a remesiel za prítomnosti autorky.
Podujatia
ÚĽUV deťom (1. 6. 2010)
V spolupráci s úsekom PR a marketingu sa škola podieľala na organizovaní predstavenia Dobré
nožnice prajem s Karolom Krčmárom. Na predstavení sa zúčastnili žiaci zo základných škôl.
Počet účastníkov: 40 detí.
Koncert čipkárskych paličiek – pod týmto názvom sa uskutočnilo v júni vo Dvore remesiel
ÚĽUV stretnutie čipkárok z bratislavských klubov paličkovanej čipky a blízkeho okolia. Okrem
členiek klubov sa na podujatí zúčastnili absolventky kurzov paličkovanej čipky. Počet účastníkov: 60.
Dokumenty o tradičných remeslách
V spolupráci s TV Nové Mesto vznikli na pôde bratislavskej školy za účasti účastníkov kurzov, lektorov a ďalších odborných pracovníkov (Múzeum ĽUV) dokumenty o tradičných remeslách na témy: drevorezba, hrnčiarstvo, stáčané šúpolie, košikárstvo, paličkovanie čipiek,
tkanie na krosnách, sieťovanie, plstenie, drotárstvo, výroba z kože, zdobenie kraslíc, maľba
na sklo.
Zahraničné aktivity
V júni (10. – 15. 6. 2010) predstavil ÚĽUV v zastúpení pracovníčkami Školy remesiel v Bratislave a Banskej Bystrici na Kongrese Norges Husflidslag a Konferencii Federácie severských
remesiel v Oslo (Nórsko) vzdelávacie aktivity Školy remesiel ÚĽUV. Téma konferencie: Čo
môžu organizácie urobiť pre zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom
aktivít spojených s remeslami pre deti a mládež.
Škola remesiel ÚĽUV, RCR Banská Bystrica
Projekt K 8 /2010
Škola remesiel v Banskej Bystrici realizovala v roku 2010 vzdelávaciu činnosť podľa plánu, ktorý zahŕňal rôzne formy vzdelávania a kultúrno-výchovnej práce pre rozličné vekové kategórie.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
19
Celkove bolo v roku 2010 účastníkmi rôznych foriem aktivít v RCR ÚĽUV Banská Bystrica
3165 osôb vrátane školskej mládeže a mládeže s hendikepom.
Kurzy pre deti
Škola remesiel v Banskej Bystrici otvorila 23 záujmových kurzov v dielňach detskej rezbárskej, drotárskej, tkáčskej, remeselníckej, maľby na sklo a paličkovanej čipky, ktoré absolvovalo
84 detí.
Tvorivé dielne pre školy
V dopoludňajších hodinách sa uskutočňovali tvorivé dielne pre školské skupiny. Absolvovalo
ich 115 kolektívov detí zo základných a stredných škôl, spolu 1888 žiakov. Náplňou tvorivých
dielní bola výučba ľudových remesiel v drotárskej, hrnčiarskej, textilnej, rezbárskej a košikárskej dielni.
Kurzy pre dospelých
V roku 2010 ponúkala Škola remesiel v rámci kurzov pre dospelých popri bežných i kurzy, ktoré sú akreditované MŠ SR. Realizovaných 38 večerných kurzov absolvovalo celkom
138 účastníkov. V akreditovaných kurzoch získali viacerí frekventanti certifikát s celoštátnou
platnosťou (hrnčiarska výroba, drevorezba, výroba píšťal, paličkovanie čipiek).
Prednášky
S prihliadnutím na akreditované kurzy a záujem verejnosti bolo v roku 2010 realizovaných
na pôde RCR Banská Bystrica 6 popularizačných prednášok na súvisiace témy. Vypočulo si ich
spolu 84 záujemcov z radov frekventantov kurzov a ostatnej verejnosti.
Kluby
V RCR ÚĽUV Banská Bystrica sa od januára stretávajú členovia dvoch klubov – Klubu fujaristov (12 členov) a Klubu paličkovanej čipky (11 členov).
Klub paličkovanej čipky sa ako najmladší z klubov tohto zamerania na Slovensku v júni 2010
zapojil do celoslovenského projektu Čipkárska cesta.
Podujatia
Deň otvorených dverí Školy remesiel ÚĽUV (18. 3. 2010)
Spojený bol s predvádzaním výroby košíkov zo šúpolia a slamy, zdobením kraslíc maľovaním,
voskom, batikovaním, vyškrabávaním, opletaním drôtom. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne – výroba korbáčov a zdobenie kraslíc. Podujatia sa zúčastnilo 220 detí a dospelých.
Deň na dedine, Detva (28. 5. 2010)
Škola remesiel ÚĽUV umožnila 50 deťom vyskúšať si techniku točenia na hrnčiarskom kruhu a zhotoviť si kapsičku zdobenú výšivkou na podujatí Deň na dedine. Podujatie organizuje
Základná škola v Detve pre žiakov a rodičov školy a občanov spolu s jarmokom tradičných
remesiel.
ÚĽUV deťom (1. 6. 2010)
V spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Centrom voľného času usporiadala Škola remesiel
ÚĽUV ako spoluorganizátor stretnutie s remeslom pre deti banskobystrických škôl. Do tvorivých dielní sa zapojilo 125 detí, ktoré si vyskúšali točenie na hrnčiarskom kruhu, tkanie
na ráme, rezbárstvo a vyšívanie.
III. sympózium mladých remeselníkov (17. 6. 2010)
Na tvorivom stretnutí mladých výtvarníkov a dizajnérov stredných umeleckých a odborných
škôl svoju tvorbu predstavili študenti šperkárstva, kováčstva, výroby hudobných nástrojov,
detských hračiek a odevného dizajnu.
20
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Stretnutie mládeže s tichou krásou Hontu (18. 6. 2010)
Deti z hontianskych obcí sa stretli v Cerove, aby si mohli vyskúšať jednoduché remeselné
techniky a práce s prírodným materiálom. Tvorivé dielne výroby šúpoľových bábik, točenia
na kruhu a rezbárstva boli zorganizované na podporu vytvárania kladného vzťahu k ľudovým
tradíciám.
Tvorivých dielní sa zúčastnilo 75 detí.
Vianočné tvorivé dielne v Barbakane (5. 12. 2010)
V spolupráci s PKO Banská Bystrica pripravila Škola remesiel ÚĽUV detské tvorivé dielne
výroby vianočných ozdôb a darčekov. Vyzdobený medovník, ozdobu zo slamy a drôtu, maľbu
na sklo, výrobok z hliny alebo vianočnú oblátku si odnieslo domov 333 detí rôznych vekových
skupín.
Rezbárske sympózium pre mladé talenty (1. – 15. 12. 2010)
V rámci podpory mladých talentov pripravilo RCR Banská Bystrica rezbárske sympózium.
Traja záujemcovia vo veku 14 a 15 rokov vytvorili pod odborným dohľadom a výtvarným
usmernením lektora Školy remesiel ÚĽUV Banská Bystrica spoločné dielo – sochu anjela.
Tvorivé dielne pre znevýhodnené skupiny
V externom prostredí ZŠ Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Škola remesiel pripravila 11 stretnutí s remeslom pre 96 hospitalizovaných detí.
Proces: Edičná činnosť
Pre edičnú činnosť organizácie v roku 2010 malo zásadný význam vytvorenie špecializovaného pracoviska Vydavateľstvo ÚĽUV, ktoré svoju činnosť a okruh externých spolupracovníkov
plánuje vo viacročnom predstihu, uzatvára zmluvy s autormi textov a obrazových častí publikácií, v dostatočnom časovom predstihu rieši prípadné zmeny edičných plánov.
Proces edičnej činnosti sa realizoval v roku 2010 prostredníctvom troch projektov:
Časopis Remeslo, umenie, dizajn
Projekt K 15 /2010
V roku 2010 podľa plánu vyšli štyri čísla časopisu Remeslo, umenie, dizajn. Časopis vychádzal
vo svojom 11. ročníku, v rozsahu 56 strán s plnofarebnou tlačou, s anglickým resumé. Náplň
v zaužívaných rubrikách tvorili profily remeselníkov, výtvarníkov a dizajnérov, články o výstavách, sympóziách a iných podujatiach, pozoruhodné výsledky vo výchovno-vzdelávacích remeselných aktivitách, diela dizajnu spätého s remeslom, materiály zo zahraničia a pod. V roku
2010, ktorý bol rokom 65. výročia založenia ÚĽUV-u, priniesol časopis sériu článkov o histórii
a dosiahnutých výsledkoch v jednotlivých činnostiach organizácie.
Publikácie
Projekt K 16 /2010
Edičný rad Škola tradičnej výroby a remesiel
V edícii venovanej základom pracovného postupu tradičných výrob a techník boli v roku 2010
vydané dve publikácie, v poradí 20. a 21. titul edície. Príručky slúžia ako študijný materiál pre
kurzy tradičných výrob i pre jednotlivcov.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
21
Publikácia Tylové čipky z okolia Brezovej pod Bradlom pokračuje v dokumentovaní pracovného
postupu a tradičných vzorov zanikajúcich typov čipiek. Autorka Ivana Marková zostavila publikáciu v obvyklej štruktúre uvedenej edície (text, výber čipiek, ich opis a technické kresby
postupu pletenia).
Publikácia Výroba z kože II nadväzuje na predchádzajúcu rovnomennú publikáciu autora Jiřího
Halámka, vydanú v rovnakej edícii, a rozširuje poznávanie pracovných postupov pri výrobkoch
z kože tentoraz o postup výroby krpcov a mešcov.
Edičný rad Tradícia dnes
V poradí piatou publikáciou vydanou v edícii Tradícia dnes je kniha Maľby na skle. Obsah
obrazovo bohatej publikácie tvorí tematické bohatstvo ľudových malieb na skle a ich stvárnenie neznámymi maliarmi, na ktoré nadväzujú obrázky známych starších i súčasných autorov.
Autorka Irena Pišútová ich zhrnula na základe svojej dlhodobej profesionálnej vedeckej a výskumnej práce a zo znalosti zbierkového fondu slovenských múzeí. Kniha prezentuje slovenské maľby na skle v reprezentatívnej skladbe, aká dosiaľ na Slovensku nebola vydaná.
Edičný rad Osobnosti
Nový edičný rad venovaný osobnostiam ľudovej umeleckej výroby sa začal vydaním knihy
o maliarovi a rezbárovi, majstrovi ľudovej umeleckej výroby Dušanovi Benickom. Knihu pripravili v spoluautorstve Irena Pišútová a Marta Pastieriková.
Virtuálna galéria ľudovej umeleckej výroby
Projekt K 17 /2010
Virtuálna galéria ľudovej umeleckej výroby je internetovou aplikáciou umiestnenou na stránke
www.uluv.sk od roku 2007. ÚĽUV ju prevádzkuje vo verejnej sieti ako špecializovanú elektronickú encyklopédiu s kontinuálne tvoreným obsahom. V súlade s uskutočnenou revíziou
spracovaného obsahu VG a novým ideovým návrhom vývoja encyklopédie, najmä so zámerom
začleniť do obsahu výsledky činnosti ÚĽUV-u, ktoré dosiahol za 65 rokov svojho pôsobenia
v sektore ľudovej umeleckej výroby, bolo v roku 2010 s kolektívom autorov realizované prepracovanie a doplnenie hesiel. Virtuálna galéria sa po redakčnom spracovaní zadaných tém
zrekonštruuje do Encyklopédie tradičných remesiel a domáckych výrob a do Encyklopédie tradičného odevu.
22
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Internetová stránka ÚĽUV
Internetová stránka ÚĽUV v roku 2010 naďalej patrila k jedným z najdôležitejších kultúrnych
a komunikačných médií organizácie a do budúcnosti si svoje postavenie zachová. Dôraz bude
kladený najmä na aktuálnosť, presnosť a spoľahlivosť informácií uvádzaných na stránke. Zároveň rok 2010 načrtol budúci trend, kedy sa obsah webového sídla uluv.sk bude čoraz viac
prepájať a presúvať primárne na sociálne siete, ako aj partnerské webové sídla.
Stránka uluv.sk prinášala aktuálne spravodajstvo o vlastných kultúrnych aktivitách ÚĽUV:
eventy a podujatia ÚĽUV, festival Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV, programy
záujmových kurzov remesiel v Bratislave a Banskej Bystrici, ponuku výstav ÚĽUV, prednášok,
knižničné novinky, informácie pre výrobcov a propagáciu vlastných edičných titulov, vrátane
resumé článkov jednotlivých čísiel časopisu RUD v slovenskom aj anglickom jazyku. 3D prezentácie približujú návštevníkom stránky niektoré priestory ÚĽUV – remeselnícke dielne Školy remesiel, významné výstavy (napr. výstavu Kruhy 1999 – 2009), priestory Knižnice ÚĽUV
v Bratislave.
V roku 2010 bola stránka z hľadiska obsahu doplnená o videozáznamy k témam výstav, majstrom ľudovej umeleckej výroby a remeselným technikám. Pribudla interaktívna upútavka
na úvodnej stránke, kde sú pravidelne avizované najdôležitejšie udalosti pripravované organizáciou. Na stránku boli v roku 2010 trvalo umiestnené v plnom znení platné interné smernice
ÚĽUV, ako aj iné povinné informácie.
Vo februári 2010 prešla stránka inováciou v podobe nového vizuálu, ako aj pozmenenej štruktúry stránky. Elektronický obchod a podstránka Knižnice ÚĽUV sa oddelili od hlavnej stránky
a majú svoju vlastnú subdoménu resp. doménu. Zároveň bol zjednotený vizuál na všetkých
podstránkach webového sídla. Tieto zmeny mali za následok zmenu v sledovaní návštevnosti
a rozdelení sledovaných subdomén. Výsledkom je pokles v počte návštev na stránke, ako aj
navštívených stránkach, ktoré prešli pod iné subdomény. Údaje o návštevnosti a navštívených
stránkach týchto subdomén, resp. domén sú tiež len čiastkového charakteru.
7 5 $ ' ® & , $ ' 1 ( 6
Medziročne došlo k miernemu poklesu návštevnosti a navštívených stránok webového sídla
uluv.sk. Pokles súvisí s fenoménmi súčasnej doby; s výrazným presunom návštevníkov internetu na sociálne siete, ktoré ponúkajú návštevníkom širšie spektrum funkcionality, zábavy, zdieľania obsahu a interakcie medzi jednotlivými návštevníkmi (napr. Facebook, Twitter a ďalšie), ako
IRENA PIŠÚTOVÁ
MAĽBY
NA SKLE
PAINTINGS ON GLASS
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
23
aj s presunom tradičných návštevníkov webového sídla uluv.sk na partnerské sídla, ktoré propagujú podujatia, eventy, výstavy, festival a celé široké spektrum aktivít ÚĽUV-u (napr. www.
navstevnik.sk a ďalšie).Výraznejší pokles nastal v oblasti sledovania unikátnych IP návštevníkov.
Tento údaj je však ťažko merateľný, keďže 90% IP adries užívateľov internetu sú dynamicky sa
meniace, a tak skresľujúce ich merateľnosť.
Návštevy na stránke
/ priemer mesačne
Obdobie
Unikátni IP návštevníci
/ priemer mesačne
Navštívené stránky
/ priemer mesačne
2007
6 167
3 895
37 192
2008
19 464
11 861
130 580
2009
27 744
16 379
158 377
2010 (web + e-obchod)
26 228
14 030
146 614
-5%
- 14 %
-7%
Tendencia (2009:2010)
Celkový
Celkový
Celkový
Celkový
počet
počet
počet
počet
navštívených
navštívených
navštívených
navštívených
stránok
stránok
stránok
stránok
na
na
na
na
doméne
doméne
doméne
doméne
uluv.sk
uluv.sk
uluv.sk
uluv.sk
v
v
v
v
roku
roku
roku
roku
2007
2008
2009
2010
........................
........................
........................
........................
446 306
1 566 956
1 900 530
1 759 372
Proces: Múzejná činnosť
Múzejnú činnosť v roku 2010 vykonávali odborní zamestnanci Múzea ľudovej umeleckej výroby – otvoreného depozitára ÚĽUV so sídlom v Stupave v troch základných smeroch – riešili
otázky nového systému uloženia a zabezpečenia zbierkových predmetov, pokračovali v evidencii a odbornom spracovaní zbierok a spracovávali výstupy pre verejné vystúpenia – prednášky a publikovanie.
Proces múzejná činnosť sa realizoval v roku 2010 prostredníctvom dvoch projektov:
Výskum a dokumentácia ľudovej umeleckej výroby
Projekt K 1 /2010
V roku 2010 realizovalo Múzeum ľudovej umeleckej výroby výskumné a dokumentačné úlohy
jednak formou terénneho výskumu a jednak formou výskumu archívneho. Podľa plánu boli
realizované tri interné výskumné úlohy spojené s výskumom archívneho a dokumentačného
materiálu MĽUV. Výskum archívneho a zbierkového materiálu v rámci prípravy druhého vydania publikácie o slovenských ľudových výšivkách uskutočnila PhDr. Anna Chlupová, výskum
archívneho a zbierkového materiálu pre článok o sieťovaných čipkách PhDr. Alena Rybáriková a výskum dokumentačného materiálu a zbierkového fondu pre publikáciu o krpcoch
Mgr. Petra Jarošová. Externým spôsobom sa realizoval na základe zmluvy pre ÚĽUV plánovaný
výskum súčasnej ľudovej umeleckej výroby v regióne Tekov a Hont (PhDr. Katarína Holbová).
S príspevkom „Premeny zemplínskeho kroja v 20. stor. a ich odraz v tanečnej tradícii regiónu“
vystúpila Mgr. Dana Kľučárová, PhD. na etnomuzikologickom seminári v Skalici.
Formou archívneho výskumu bol vypracovaný v roku 2010 tiež návrh na doplnenie predmetov dokumentujúcich činnosť ÚĽUV-u za celé obdobie jeho pôsobenia. Výber predmetov
zahrnutých do návrhu bude východiskom pri zabezpečovaní akvizícií do zbierkového fondu
Múzea ľudovej umeleckej výroby v nasledujúcich rokoch.
24
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Odborná múzejná činnosť priniesla výstupy v publikovaných článkoch a prednáškach, ktoré
pracovníci Múzea vypracovali pre časopis Remeslo, umenie, dizajn a na konferencie o ľudovom odeve v Žiline a o Dreve a jeho možnostiach vo Zvolene.
V rámci spracovania dokumentačného fondu bola vyhotovená digitalizovaná databáza dokumentov z výskumov ľudového odevu (kresby a strihy).
Starostlivosť o zbierkové predmety
Projekt K 2 /2010
V súvislosti so základnými úlohami vyplývajúcimi z platného zákona o múzeách a galériách
pokračovalo Múzeum ľudovej umeleckej výroby v spracovávaní zbierkového fondu formou
evidencie v centrálnej evidencii múzejných zbierok CEMUZ. Prvostupňová evidencia bola
v I. polroku 2010 ukončená. V druhostupňovej evidencii bolo v roku 2010 celkom spracovaných 569 zbierkových predmetov. Komisia pre tvorbu zbierok zasadala v roku 2010 dva razy
a do zbierok bolo kúpených a získaných darom spolu 128 prírastkov, zaevidovaných prvostupňovo v systéme CEMUZ.
Múzeum v roku 2010 zariadilo nový Depozitár č. 6 (textilné zbierky) závesnými rámami –
štendrami a postupne prekladalo konzervované a reštaurované textilné zbierkové predmety
do pripravených priestorov. Rovnako bola ako nové pracovisko vybavená a začala pracovať
reštaurátorská dielňa múzea.
Zbierkové predmety Múzea boli fotograficky zdokumentované na publikačné účely vydavateľstva ÚĽUV (maľby na skle, krpce a bytový textil). Kolekcia horehronských čepcov bola fotograficky zdokumentovaná pre pripravované knižné publikovanie techník a motívov výšivky.
Proces: Výstavná činnosť
Proces výstavnej činnosti patrí v ÚĽUV dlhodobo k najfrekventovanejším formám približovania problematiky tradičných remesiel a súčasných podôb remesla verejnosti. Organizácia mala
v roku 2010 celkovo 4 vlastné výstavné priestory, v nich a v ďalších miestach realizovala spolu
až 22 výstav (vrátane reinštalácií v SR a v zahraničí) a jeden celoslovenský festival tradičných
remesiel a ľudových výrob.
V roku 2010 sa výstavná činnosť realizovala prostredníctvom siedmich projektov:
V Krajine remesiel – príprava a vyhlásenie 3. ročníka súťaže
Projekt K 9 /2010
V druhej polovici roka 2010 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši uzavreli zmluvne spoluprácu a spoločne vyhlásili 3. ročník súťaže. Súťaž má vzbudiť záujem o tradičné remeslá a podporovať manuálnu zručnosť,
výtvarnú kreativitu detí a mládeže. V prípravnej fáze súťaže boli zostavené, publikované na internetovej stránke, medializované a distribuované súťažné podmienky nového ročníka.
Aktívna časť súťaže V krajine remesiel bude pokračovať hodnotením a výstavou prihlásených
prác v roku 2011.
Kruhy na vode 2010
Projekt K 10 /2010
V roku 2010 ÚĽUV usporiadal už 6. ročník súťaže remeselného dizajnu Kruhy na vode 2010.
Do súťaže sa prihlásilo spolu 183 autorov s celkovým počtom 430 prác.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
25
Šesťčlenná porota v dvojkolovom hodnotení v dvoch sekciách (sekcia A - dizajnéri, výtvarníci,
remeselníci, študenti vysokých škôl a sekcia B – Študenti stredných škôl) v kategóriách kov,
drevo, textil, keramika a voľná kategória udelila 6 cien a 17 uznaní. Z výsledkov súťaže bola
pripravená výstava ocenených a postupujúcich prác v Galérii ÚĽUV v Bratislave (9. 12. 2010
– 2. 3. 2011), ostatné prihlásené práce boli súbežne vystavené v Dizajn štúdiu ÚĽUV v Bratislave. Slávnostné odovzdanie ocenení autorom sa uskutočnilo v Bratislave dňa 9. 12. 2010.
K výstave bol vydaný katalóg a séria propagačných materiálov. Kurátorkou výstavy bola Viera
Kleinová. Výsledky súťaže budú prostredníctvom putovnej výstavy prezentované následne aj
v roku 2011.
Festival Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV 2010
(28. 8 – 29. 8. 2010)
Projekt K 11 /2010
V roku 2010 sa uskutočnil 20. ročník prehliadky remesiel a ľudových výrob z celého Slovenska, festival Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV.
Festival sa konal v centre mesta Bratislavy (Hviezdoslavovo, Rybné, Hlavné, Primaciálne námestie, nádvorie sv. Juraja, nádvorie Jána Nepomuckého). Festival sa už druhý rok pripravil
v novej koncepcii, s podtitulom Slovensko v Bratislave. Cieľom festivalu bolo vytvoriť priestor
na reprezentačné stretnutie regiónov Slovenska s prezentáciou vlastnej regionálnej kultúry.
Na festivale sa predstavilo 174 výrobcov z celého Slovenska s 35 rôznymi typmi remesiel
a ľudových výrob. Samostatnú sekciu predstavovalo 12 typov tvorivých dielní Školy remesiel ÚĽUV pre detských a dospelých návštevníkov. Špecifiká festivalu predstavovali: dvojdňová
prezentácia Čipkované Slovensko – ukážky tvorby roľníckej alebo baníckej čipky jednotlivcov
a klubov za účasti 70 čipkárok zo SR; štvordňová prezentácia rezbárov pod názvom kresanie
do dreva; Folkkorzo – oslava Dňa Ústavy propagáciou nosenia tradičného ľudového odevu
či krojových súčiastok počas festivalu. Kultúrny program na hlavnom pódiu bol dodávateľsky
zastrešený spoločnosťou 3Art, s.r.o., detské pódium občianskym združením SCENE.
Festival bol komplexne marketingovo odkomunikovaný: OOH – Q-EX, EWE, BKIS, bigboardy,
citylighty, vstupné brány, flip stojany; média: Kam do mesta, Bratislavské noviny, Staromestský
kuriér, SME, PRAVDA, Twin city journal, In.ba, RUD; Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko,
Rádio Regina, Fun rádio, Rádio Viva, Rádio Lumen, Český rozhlas; TV BA, TV NM, TV Markíza; web: facebook fun page, spriaznené portály (cca 40); promo aktivity: príprava a realizácia
26
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
tlačovej konferencie k festivalu, distribúcia informačných letákov a plagátov do turistických
centier, hosstesing v krojoch a na chodúľoch pred a počas celého podujatia, balóny s logom
festivalu, výroba a potlač záster s logom festivalu, zabezpečenie nákupu, výroby plagátu a dopĺňanie informačných letákov na prezentačné stojany. Podujatie sa realizovalo v organizačnej
spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava a BKIS. Hlavní mediálni partneri festivalu: Akzent
media, s.r.o a Seesame, s.r.o.
Pri príležitosti konania festivalu boli počas slávnostného večera odovzdané ôsmim osobnostiam tradičného remesla ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby a verejne predstavená
ich tvorba prostredníctvom krátkych video dokumentov.
Výstavy v Galériách ÚĽUV
Projekt K 12 /2010
Galéria ÚĽUV Bratislava
V Galérii ÚĽUV v Bratislave sa v roku 2010 uskutočnili tieto výstavy:
Sloverige (9. 3. – 12. 6. 2010)
Medzinárodný projekt predstavujúci príbuzné prejavy súčasnej slovenskej a švédskej remeselnej výroby. Kurátorka: Anna Ahlin. K výstave bol vydaný katalóg. Počet návštevníkov: 1572
Pocta Valérii Benáčkovej (17. 6. – 11. 9. 2010)
Autorská výstava významnej osobnosti v oblasti súčasnej maľby na sklo. Kurátorka: PhDr. Irena Pišútová, CSc. K výstave bol vydaný katalóg. Sprievodný program: prednáška kurátorky pre
verejnosť. Počet návštevníkov: 458
Čipka Boženy Janekovej (23. 9. – 27. 11. 2010)
Výstava Boženy Janekovej – zakladateľskej osobnosti, ktorá udala smer čipkárskej tvorbe
ÚĽUV-u až do súčasných moderných podôb. Kurátorka výstavy: PhDr. Oľga Danglová. K výstave bol vydaný katalóg. Počet návštevníkov: 382
Kruhy na vode 2010 (9. 12. 2010 – 2. 3. 2011)
Výstava prihlásených a ocenených prác v rovnomennej súťaži. Kurátorka výstavy: Mgr. Viera
Kleinová. K výstave bol vydaný katalóg. Počet návštevníkov: 560
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
27
Galéria ÚĽUV Tatranská Lomnica
Slavo Pecuch – Drotman (28. 1. – 20. 3. 2010)
Najnovšia tvorba drotára, remeselníka a dizajnéra Slava Pecucha. Počet návštevníkov: 426
Juraj Maco – Keramika, Metod Salva – Tkaniny (31. 3. – 12. 6. 2010)
Remeselné a ľudovoumelecké práce z produkcie súčasných výrobcov. Počet návštevníkov: 641
Sloverige (24. 6. – 11. 9. 2010)
Reinštalácia výstavy z Galérie ÚĽUV v Bratislave. Počet návštevníkov: 597
Pocta Valérií Benáčkovej (16. 9. – 20. 11. 2010)
Reinštalácia výstavy z Galérie ÚĽUV v Bratislave. Počet návštevníkov: 389
Čipky Boženy Janekovej (25. 11. 2010 – 2. 3. 2011)
Reinštalácia výstavy z Galérie ÚĽUV v Bratislave. Počet návštevníkov: 425 (údaj k 14. 2. 2011)
Galéria ÚĽUV Banská Bystrica
Michal Hanula – Točenô (2. 2. – 22. 3. 2010)
Autorská výstava dizajnéra a pedagóga predstavujúca remeselné diela z dreva, drôtu a rohoviny. Počet návštevníkov: 548
Slavo Pecuch – Drotman (30. 3. – 14. 6. 2010)
Reinštalácia výstavy z Galérie ÚĽUV v Tatranskej Lomnici. Počet návštevníkov: 399
Juraj Maco – Keramika, Metod Salva – Tkaniny (22. 6. – 13. 9. 2010)
Reinštalácia výstavy z Galérie ÚĽUV v Tatranskej Lomnici. Počet návštevníkov: 571
Sloverige (21. 9. – 22. 11. 2010)
Reinštalácia výstavy z Galérie ÚĽUV v Tatranskej Lomnici. Počet návštevníkov: 742
Iné výstavné priestory
Sloverige, reinštalácia výstavy švédskeho a slovenského remesla v Gemersko – malohontskom
múzeu Rimavská Sobota (15. 12. 2010 – 25. 2. 2011)
Reinštalácia výstavy KRUHY, Košice 2010
Projekt K 23 /2010
Výstava Kruhy, Kasárne Kulturpark, Košice (20. 4. – 28. 8. 2010) bola reinštaláciou výstavy
ÚĽUV pripravenej ako prehliadka piatich ročníkov súťaže remeselného dizajnu Kruhy na vode (1999 – 2009). K výstave boli v spolupráci s košickým združením Keks design pripravené
workshopy, prednášky a komentované prehliadky pre návštevníkov. Sprievodné akcie mali vysokú návštevnosť a úspešnosť.
Výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV
Projekt K 13 /2010
Neverending story (21. 1. – 20. 3. 2010)
Šperky a objekty mladých slovenských dizajnérov Sylvie Jokelovej a Petra Machatu. Kurátorka:
Mgr. Viera Kleinová. Počet návštevníkov: 285
28
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Hra + Drevo (25. 3. – 29. 5. 2010)
Výstava študentských prác z oddelenia tvorby hračiek a dekoratívnych predmetov na ŚÚV
v Ružomberku. Kurátor: Mgr. Peter Šugár. Počet návštevníkov: 346
Intro (10. 6. – 7. 8. 2010)
Diplomové projekty študentiek ateliéru keramiky na VŠVU v Bratislave. Kurátorka: Silvia Seneši Lutherová. Počet návštevníkov: 327
Kde domov můj – Eva a Marcel Mochalovci (12. 8. – 24. 9. 2010)
Tvorba dvoch dizajnérov z Čiech, ktorí sú absolventmi UMPRUM v Prahe. Pracujú s prírodnými materiálmi a v tom duchu navrhujú sklo, šperky, nábytok a ďalšie interiérové doplnky.
Kurátor: Adam Štěch. Počet návštevníkov: 244
Dožinky (21. 9. – 22. 11. 2010)
Výstava je stretnutím štyroch výtvarníčok – Daniela Mládenková, Pavla Lazarová Trizuliaková,
Andrea Viteková, Jana Zaujecová. Výstava ukazuje rôznorodé varianty vnímania reality a jej
pretvárania do výtvarných objektov. Kurátorka: Darina Arce. Počet návštevníkov: 192
Kruhy na vode 2010 (9. 12. 2010 – 2. 3. 2011)
Druhá časť výstavy zostavená z prihlásených prác v rovnomennej súťaži. Kurátorka výstavy:
Mgr. Viera Kleinová. K výstave bol vydaný katalóg. Počet návštevníkov: 560
Ku každej výstave v Dizajn štúdiu ÚĽUV bol v roku 2010 vydaný samostatný propagačný materiál o vystavujúcich autoroch.
Výstavy v zahraničí
Projekt K 14 /2010
Kruhy, Slovenský inštitút, Berlín (1. 7. – 23. 8. 2010)
Výber z výstavnej prezentácie prác z piatich ročníkov súťaže remeselného dizajnu Kruhy
na vode (1999 – 2009), uskutočnenej v premiére v Bratislave v decembri 2009 – januári 2010.
Michal Hanula – Točenô, Slovenský inštitút Berlín (2. 12. 2010 – 31. 1. 2011)
Reinštalácia autorskej výstavy dizajnéra a pedagóga predstavujúca remeselné diela z dreva,
drôtu a rohoviny.
Proces: Starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu
Proces starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu zabezpečovali v roku 2010 tri samostatné
projekty.
Zároveň proces obsiahol v činnosti ÚĽUV tri vzájomne úzko prepojené podprocesy:
a) odbyt výrobkov v rozsahu zákona 4/1958 Zb. prostredníctvom siete neziskových organizácii odbytu, pôsobiacich na zmluvnom základe
b) organizovanie vybraných druhov textilnej výroby a krojov (projekty K 4, K 5 /2010)
c) výkon poradenstva pre výrobcov, monitoring remesiel a starostlivosť o vývoj výrobkov
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
29
Odbyt výrobkov prostredníctvom neziskových organizácií
Projekt K 6 /2010
Neziskové organizácie ÚĽUV PLUS predstavujú zmluvných partnerov ÚĽUV pre oblasť organizovania odbytu výrobkov. Ponúkajú produkciu remeselníkov pod spoločným obchodným
označením ÚĽUV a trvale využívajú na svoje označenie aj logo poskytovateľa.
V roku 2010 pôsobili neziskové organizácie ÚĽUV PLUS, n. o., v mestách Bratislava, Banská
Bystrica, Tatranská Lomnica, Prešov, Bardejov a Trnava (celkovo 4 samostatné neziskové organizácie prevádzkujúce celkom 7 predajní). Vzhľadom na citeľný dopad ekonomickej krízy
na organizovanie odbytu ľudových umeleckých výrobkov v regióne stredného a východného
Slovenska ÚĽUV počas roku 2010 dočasne zmenil hlavnú funkciu dvoch predajných priestorov v Tatranskej Lomnici a v RCR Banská Bystrica na výstavné priestory s celoročnou výstavnou činnosťou. V decembri 2010 bola opäť obnovená predajná funkcia priestoru Galérie
a predajne v objekte RCR Banská Bystrica.
Nasledujúci graf analyzuje prostredníctvom 2 ukazovateľov (stav zásob a doba obratu zásob)
vývoj odbytu ľudovoumeleckých výrobkov v ÚĽUV PLUS, n. o. v roku 2010 v porovnaní
s rokmi 2008 a 2009.
Mes. zásoby € 2008
Mes. zásoby € 2009
Mes. zásoby € 2010
DOZ 2008
DOZ 2009
DOZ 2010
700
40 000
650
35 000
550
500
30 000
450
25 000
400
350
20 000
300
250
15 000
200
10 000
150
100
5 000
50
0
Výroba textilu
šupolové bábiky
modrotlač
textilné bábiky
kraslice, netextil. výrobky
koža
kroje
tkaniny
prírodné pletivá
výšivky
vlna
kov
podmaľba na sko
pastierske výrobky
paličkovaná čipka
keramika
tlačoviny
drevo celkom
ostatné činnosti
remeselnícke potreby
odevená tvorba
0
Projekt K 4 /2010
Cieľom výroby textilných ľudovoumeleckých výrobkov bolo rozšíriť odbytovú ponuku realizovanú prostredníctvom neziskových organizácií pod značkou ÚĽUV, s dôrazom na zachovanie
rôznorodosti a bohatosti zo stránky technologickej, materiálovej, tvarovej a ornamentálnej.
Za účinnej odbornej spolupráce pracovníkov a majstrov ľudovej umeleckej výroby bola obnovená výroba prikrývok a obrusov s absentujúcimi výšivkami z oblasti Čataja, Trnavy, Jablonice
a Záhoria, tkané prestierania s tradičným vzorom z oblasti Dobrá Niva, prikrývky s okolkami
z paličkovanej čipky a obrázky s paličkovanou čipkou z oblasti Staré Hory a Gemer, adjustované v drevených rámoch. Zabezpečená bola tiež výroba krojovaných záložiek a krojovaných
bábik v štylizovaných krojoch z viacerých oblastí Slovenska.
30
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Výroba krojov
Projekt K 5 /2010
Cieľom projektu je zachovanie a rozvoj výroby ľudového odevu v čo najbohatšom sortimente.
V roku 2010 bolo regionálne zastúpenie vo výrobe ľudového odevu nasledovné: západné Slovensko (Trenčín – Kubra, Myjava, Trnava), stredné Slovensko (Papradno, Záriečie, Ličartovce,
Detva, Dobrá Niva, Liptovské Sliače, Jasenová, Heľpa, Horehronie, Šumiac, Fačkov), východné
Slovensko (Šarišské Sokolovce, Sečovská Polianka, Richvald, Úpor).V rámci zabezpečenia technologickej, materiálovej, tvarovej, ornamentálnej a druhovej správnosti pri výrobe jednotlivých
súčastí bol veľký dôraz kladený predovšetkým na využitie spolupráce a zručnosti majstrov
ľudovej umeleckej výroby v regiónoch. Ďalším z cieľov bolo maximálne a efektívne využitie
skladových zásob materiálu. Významným prínosom v roku 2010 bolo rozšírenie sortimentu
o druhovo atraktívne a výrobne takmer zaniknuté doplnky – svadobné party z oblastí: Detva,
Kubra, Dobrá Niva, Liptovské Sliače.
Vývoj výrobkov a poradenstvo
Projekt K 6 /2010
V rámci projektu sa v roku 2010 realizovali činnosti zamerané na vývoj výrobkov, poradenstvo pre ľudových umeleckých výrobcov a zber údajov prostredníctvom monitoringu ľudovej
umeleckej výroby v SR.
Otvorený ateliér
Vytvorením systému tzv. otvoreného ateliéru ÚĽUV organizácia rozšírila priestor na vývoj
nových výrobkov formou spolupráce ÚĽUV s umeleckými školami, výrobcami a dizajnérmi podľa presne stanovených kritérií (nová interná metodika práce s externými dizajnérmi
z r. 2010, na to nadväzujúca séria spracovaných autorskoprávnych vzorových zmlúv). Vzťahy
spolupráce založené na autorskoprávnych zmluvách a zmluvách o spolupráci vytvoria lepší predpoklad pre dlhodobejšie plánovanie v danej oblasti. V roku 2010 začal ÚĽUV touto
formou spolupracovať so Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, s ktorou dohodol
zadania pre oddelenie hračiek a dreva.
Poradenstvo
Poradenstvo poskytované ľudovým umeleckým výrobcom sa týkalo jednak vývoja nových
výrobkov a procesu ich schvaľovania, jednak poradenstva v súvislosti s obnovením výroby
vybraných ľudovoumeleckých výrobkov zo sortimentu ÚĽUV. V roku 2010 z predložených
541 výrobkov výtvarná komisia schválila spolu 289 nových ľudovoumeleckých výrobkov v materiálových skupinách drevo, keramika, prírodné pletivá, kov, textil a sklomaľba. Na obnovenie
výroby bolo ľudovoumeleckým výrobcom odporučených 109 druhov výrobkov, a to zo sortimentu ľudového nábytku, drevených a drotárskych výrobkov, keramiky, šúpolia a prútia.Všetky
nové výrobky i výrobky z obnovenej výroby boli spracované a zaradené do registra výrobkov
na internetovej stránke organizácie.
Register výrobcov a monitorovanie výrob
Register výrobcov a register výrobkov sú súčasťou Virtuálnej galérie ľudovej umeleckej výroby, sprístupnené na internetovej stránke organizácie. V roku 2010 bol register výrobcov
rozšírený o údaje k 216 novo registrovaným výrobcom. K 31. 12. 2010 bolo registrovaných
celkom 1619 výrobcov.
ÚĽUV ako každoročne aj v roku 2010 analyzoval aktuálny stav ľudovej umeleckej výroby v SR
na základe porovnávania údajov kontinuálne publikovaných v Registri výrobcov. Počet aktívne
pôsobiacich výrobcov v SR sa za uplynulé tri sledované roky (2008 – 2010) zásadne nemenil,
pribudol však počet výrobcov, ktorí sa zároveň štatisticky deklarujú aj ako lektori tradičného
remesla. Vzrástol tiež aktívny záujem výrobcov o svoju prezentáciu prostredníctvom informačného portálu – internetovej stránky ÚĽUV.
Najvyššia koncentrácia ľudových umeleckých výrobcov zostáva podľa dostupných prameňov
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
31
v regiónoch stredného a západného Slovenska – v okresoch Bratislava, Banská Bystrica a Prievidza.
Medzi najrozšírenejšie aktívne vykonávané tradičné výroby naďalej radíme výroby z dreva
a z hliny, ako aj niektoré vybrané textilné techniky (čipkárstvo, tkáčstvo, výšivkárstvo). V netextilných technikách sme zaznamenali tieto štatistické dáta o evidovaných výrobcoch: drevo
(350 výrobcov), hlina (167), hračky (29), hudobné nástroje (111), kov (144), koža (54), prírodné pletivá (90), rohovina (5), výrobky zo skla (35), výroba kraslíc a ostatné výroby (211).
Štatisticky evidujeme, že viacero tradičných remesiel je t. č. v štádiu ohrozenia, resp. zániku –
napr. spracovanie rohoviny, spracovanie vlny a výroba modrotlače.
Register výrobkov
V registri výrobkov bolo na konci roku 2010 spolu 4102 výrobkov, z toho 3007 s priloženou fotodokumentáciou. Za sledované obdobie boli do registra výrobkov vložené kompletné
údaje na 848 výrobkov, z toho 289 nových výrobkov, ktoré prešli schvaľovacím procesom
výtvarnej komisie ÚĽUV.
Proces: Knižničná činnosť
Knižnica ÚĽUV
Projekt K 3 /2010
V roku 2010 bola úspešne ukončená skúšobná prevádzka zavedeného knižnično-informačného systému Virtua v Knižnici ÚĽUV, umožňujúceho tvorbu pravidelných štatistík spracovaných dokumentov, realizovaných výpožičiek a registrovaných čitateľov i návštev. Do databázy
knižničného fondu pribudlo cca 2500 záznamov knižničných jednotiek. Knižnica mala na konci
roku 2010 100 čitateľov registrovaných v systéme Virtua, uskutočnila 1182 prezenčných a absenčných výpožičiek. Pre jednoduchšiu manipuláciu boli vytvorené čitateľské preukazy a etikety do kníh, vybavené čiarovým kódom.
V súvislosti s predpokladanou expanziou služieb knižnice bol vypracovaný strednodobý výhľad činnosti do roku 2015. Na základe vyhlášky MK SR sa začala revízia knižného fondu
s následnou opravou chýb v evidencii knižničných jednotiek.
Knižnica je riadnym členom Slovenskej asociácie knižníc a zúčastňuje sa na tvorbe Súborného
katalógu periodík Slovenskej republiky.
Od októbra 2010 mali záujemcovia o služby prístup na webové stránky knižnice realizované
pomocou redakčného systému Joomla, plne kompatibilného so stránkami ÚĽUV. S tým súvisí
aj tvorba loga knižnice, virtuálnej prehliadky jej priestorov a fotogalérie. Verejnosti je od roku
2010 prístupný on-line katalóg knižnice.
Celkove v knižnici pribudlo 560 nových spracovaných prírastkov a 12 nových titulov zahraničných a slovenských časopisov. Okrem toho knižnica pokračovala v retrospektívnom spracovaní staršieho fondu do systému Virtua.
Knižnica postupne rozširuje svoje služby širšej odbornej i laickej verejnosti (možnosť kopírovania a skenovania vybraných častí dokumentov). Okrem bežného informovania o nových
prírastkoch na webových stránkach knižnice sú na lokálnej sieti ÚĽUV k dispozícii aj zobrazenia obálok nových kníh a obsahy dochádzajúcich periodík v knižnici a jej pobočke pri Regionálnom centre remesiel v Banskej Bystrici. Pri príležitosti podujatia s názvom Paličkovaná
čipka, ktoré sa konalo v sídle ÚĽUV-u, bola prezentovaná výstava kníh a periodík na túto
tému.
32
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Proces: Správa – nepriame náklady
V zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. bolo zrealizované verejné obstarávanie na kúpu motorového vozidla pre Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave a elektronický zabezpečovací systém pre budovu Regionálneho centra remesiel v Banskej Bystrici.
Proces Správa zahŕňal v zmysle uzatvoreného kontraktu na rok 2010 nepriame náklady organizácie prostredníctvom troch projektov:
Prevádzka a správa budov
Projekt K 19 /2010
Úsek technického zabezpečenia v roku zabezpečoval bežné činnosti pre všetky organizačné
zložky ÚĽUV v zmysle schváleného harmonogramu projektu č. 19 – Prevádzka a správa budov. Išlo hlavne o zabezpečovanie drobnej údržby, upratovania, materiálno-technického zabezpečenia, revízie vyhradených technických zariadení, dispečingu vozidiel, starostlivosti o motorové vozidlá, spracovanie podkladov pre ekonomický úsek, sledovanie spotreby energií a pod.
Okrem tejto štandardnej činnosti úsek zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie
obnovy NKP – kaštieľa v Blatnici, kde má organizácia záujem v zmysle schválenej koncepcie
MK SR vybudovať Regionálne centrum remesiel. Na obnovu kaštieľa bolo vydané stavebné
povolenie tak, aby bol projekt obnovy kaštieľa predložený v rámci 2. kola výzvy Regionálneho
operačného programu – opatrenie 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok na získanie nenávratného finančného príspevku
z Európskej únie.
V roku 2010 boli uskutočnené nasledovné vylepšenia technickej infraštruktúry organizácie:
v nadväznosti na fungujúci dochádzkový systém v hlavnom objekte ÚĽUV v Bratislave boli
inštalované dochádzkové systémy pre pracoviská ÚĽUV v Stupave a Banskej Bystrici, inštalácia EZS v Banskej Bystrici, pohyblivý regálový systém pre zbierky múzea a SHZ v depozitári
MĽUV Stupava, zabezpečenie Štúdie otvoreného depozitáru v Stupave.
Informatika
Projekt K 20 /2010
V rámci projektu informatika bola v roku 2010 uvedená do prevádzky virtuálna privátna
sieť (VPN) medzi Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Múzeom ľudovej umeleckej výroby v Stupave a Regionálnym centrom remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici. Tým bola
umožnená centrálna správa dochádzkového systému, posielanie internej pošty v rámci VPN,
jednoduché zdieľanie materiálov a prístup k systému projektového riadenia. V roku 2010
bolo tiež zavedené evidovanie úloh zamestnancov v systéme projektového riadenia pomocou
softvérového vybavenia Microsoft Exchange/Outlook.
Obsahom projektu bola tiež činnosť týkajúca sa zálohovania jednotlivých systémov a pracovných staníc, kontrola výpočtovej techniky a jej údržba, nákup novej výpočtovej a multimediálnej techniky a jej inštalácia, zabezpečovanie produkcie podujatí ÚĽUV po technickej stránke
(podujatia Dni majstrov ÚĽUV – udelenie ocenení majstrom ĽUV, videoprezentácie počas
výstav a prednášok). V decembri 2010 bol zakúpený pre organizáciu nový centrálny server,
ktorý nahradil pôvodný, technicky zastaraný. K serveru tiež pribudol záložný zdroj, ktorý eliminuje problémy s výpadkami v elektrickej sieti.
Ako systémové opatrenie bola vypracovaná a vstúpila do platnosti nová smernica č. 11/2010
– Riadenie komunikácií a prevádzky informačných systémov v ÚĽUV.
Internetová stránka prešla v roku 2010 grafickou aj technologickou úpravou. Do prevádzky
boli uvedené podstránky knižnice a elektronického obchodu. Na stránku taktiež pribudol
multimediálny obsah s množstvom fotografií, videomateriálov a 3D prehliadky priestorov
ÚĽUV spolu s 3D prehliadkou jubilejnej výstavy Kruhy.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
33
Systém riadenia kvality
Projekt K 21 /2010
Od roku 2010 uplatňuje organizácia vo svojej práci manažérsky systém riadenia kvality podľa
normy ISO 9001, ku ktorému získala certifikáciu. Zmyslom projektu Systém riadenia kvality
v roku 2010 bolo koordinovať plánovaciu a schvaľovaciu agendu pri jednotlivých projektoch
roku 2010 a zabezpečiť prípravu a schvaľovanie projektov na rok 2011. Manažér kvality sa
zúčastňoval riadenia projektov formou kontroly realizovaných etáp – míľnikov projektov, formou presadenia trvalej práce s vnútropodnikovými normami a tvorbou nových aktuálnych
smerníc a programových dokumentov ÚĽUV. Organizácia popísala v priebehu roku 2010 internými riadiacimi normami a metodickými pokynmi viaceré hlavné procesy – prijala samostatné interné smernice k tvorbe výstav, k vývoju výrobkov, k výrobe a odbytu textilných výrobkov, k plánovaniu a realizácii projektov, upravila normami ekonomické procesy – finančné
riadenie a finančnú kontrolu, inventarizáciu a ďalšie. Vznikli nové štatúty pre pravidelné súťaže
Kruhy na vode a V krajine remesiel, nové vzorové zmluvy pre zabezpečenie odbytu výrobkov
prostredníctvom neziskových organizácií. Bol vypracovaný nový Organizačný a pracovný poriadok ÚĽUV (s platnosťou od 1. 1. 2011) a nový Registratúrny poriadok ÚĽUV.
Súčasťou riadenia kvality v ÚĽUV bolo tiež prijímanie strednodobých koncepcií rozvoja jednotlivých hlavných činností (strednodobé koncepcie vzdelávania, edičnej činnosti, múzejnej
činnosti, knižničnej činnosti, investičnej činnosti, stratégia digitalizácie fondov ÚĽUV) a vypracovanie programového dokumentu Stratégia ÚĽUV na roky 2011 – 2015.
Systém projektového riadenia uplatňovaný v organizácii predpokladal celoročné priebežné
vyhodnocovanie úloh v elektronickom evidenčnom systéme. V roku 2010 boli všetky realizované projekty hodnotené interným auditom. V novembri 2010 bol systém riadenia kvality
podľa normy radu ISO v ÚĽUV hodnotený nezávislým externým audítorom. Plánovaný kontrolný audit potvrdil platnosť udeleného certifikátu aj pre ďalšie obdobie.
Proces: Propagácia a marketing
Marketing a PR
Projekt K 22 /2010
Projekt bol zameraný na rozvíjanie komunikácie s verejnosťou, podporovanie vedomia a dôvery cieľových skupín k ÚĽUV-u, prípravu a realizáciu kampane Všetko najlepšie, prípravu a odštartovanie dlhodobej kampane Kroj je naša identita. Spomínané ciele sa napĺňajú najmä celoročnou propagačnou podporou hlavných podujatí organizovaných ÚĽUV-om za spolupráce so
zmluvnými PR a marketingovými partnermi.
Zmluvné partnerstvá
Zmluvné partnerstvá sa uzavreli s Televíziou Bratislava a TV Nové Mesto Bratislava, ktoré
poskytujú mediálny priestor vo forme rozhovorov, reportáží, tipov na voľný čas, súťaží a teletextov na podporu vybraných podujatí ÚĽUV-u. TV BA sa zúčastnila 2 vernisáží, prebehlo
5 rozhovorov v Metropolitnom denníku. V roku 2010 sme pokračovali v spolupráci s TV Poprad, ktorá propaguje podujatia v Galérii ÚĽUV v Tatranskej Lomnici.
Ďalším zmluvným partnerom bola spoločnosť EWE. Spolu so spoločnosťou Q-EX poskytujú
prenájom prezentačných plôch v centre Bratislavy. Spolupráca s oboma spoločnosťami nadväzovala na úspešnú spoluprácu z roku 2009. Prvý polrok 2010 sme využívali plochu Q-EX
na námestí SNP v blízkosti predajne ÚĽUV Plus. Táto plocha sa stala postupne nevyhovujúcou,
v druhom polroku 2010 sa prenajali 3 plochy na Šafárikovom námestí, ktoré sú v tesnej blízkosti Dizajn štúdia ÚĽUV. Využívanie plochy EWE zostalo počas roka 2010 nemenné.
Zmluvou sa predĺžila spolupráca ÚĽUV s BKIS v programe Bratislava City Card.
Hlavnými mediálnymi partnermi pre podujatie Slovensko v Bratislave 2010, organizované pri
34
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
príležitosti 65. výročia založenia ÚĽUV, sa stali Akzent Media, poskytujúca sieť bigboardov
(3ks) a citylightov (70ks) a Slovenský rozhlas, ktorý poskytol niekoľko formátov nadväzných
na podujatie zadarmo. PR podpora podujatí a 65. výročia ÚĽUV bola zmluvne zastrešená
firmou Seesame. Vizuálna identita 65. výročia ako aj festivalu bola realizovaná zmluvnou spoluprácou s mediálnou agentúrou Štúdio 001.
Koncept k 65. výročiu ÚĽUV
Vypracovaný bol ideový a vizuálny koncept k 65. výročiu ÚĽUV-u. Realizované koncepty s časovým pokrytím každý na 3 mesiace: poďakovanie výrobcom za spoluprácu, vizuál Majstrovstvá sveta vo futbale, vizuál Slovensko v Bratislave, vizuál Správna parta, PF-ka. Výročie bolo
celoplošne odkomunikované prostredníctvom vnútorných komunikačných kanálov (časopisu
RUD, domáca webová stránka, spolupráca so všetkými predajňami ÚĽUV Plus a regionálnymi
centrami na Slovensku) a vonkajších kanálov (OOH). Okrem toho bola vytvorená forma pre
prezentačné a propagačné materiály na rok 2010 viažuce sa k 65. výročiu. Cieľom kampane bolo podporiť atraktívnymi, modernými vizuálmi povedomie širokej verejnosti o stabilnej
a modernej organizácii. Úspešnosť kampane sa odrazila na záujme médií i verejnosti.
Tvorba identifikačných znakov
Pre potreby Múzea ľudovej umeleckej výroby boli vytvorené identifikačné znaky – logo a pečiatka MĽUV.
Pre ÚĽUV Plus sa vytvoril dizajn manuál zahŕňajúci vernostné karty, cenovky, popisky, nálepky,
darčekové poukážky, rovnošata. Naplánované je doplnenie. Zjednotenie identifikačných znakov a ich užívania posilní značku ÚĽUV a ÚĽUV Plus. Podmienky užívania sa definujú v inominátnej zmluve medzi ÚĽUV-om a neziskovými organizáciami, v ktorej prílohách sa nachádzajú
pravidlá marketingovej súčinnosti.
Propagácia aktivít
Prostredníctvom webovej stránky ÚĽUV, partnerských webových stránok, fór a médií boli
propagované všetky hlavné kultúrne aktivity organizácie – festival, súťaže, výstavy, kurzy remesiel, prednášky a prezentácie remesiel – viac ako 1000 internetových odkazov. Na domovskú
stránku ÚĽUV pribudol web banner, na ktorom sa objavujú najaktuálnejšie a najzaujímavejšie
aktivity ÚĽUV.
V spolupráci so sieťou predajní ÚĽUV Plus boli úpravou predajného sortimentu, výkladov
a exteriérov podporované nielen podujatia ÚĽUV, ale aj samotné 65. výročie.
V spolupráci s BKIS sa vytvoril sprievodcovský program Bratislava – brána do Slovenska, ktorý umožňuje zahraničným návštevníkom vidieť živé predvádzanie tradičnej ľudovej výroby, čo
napomôže k poznaniu slovenskej kultúry aj ÚĽUV-u samotného.
Aktivity a eventy ÚĽUV-u boli pravidelne reflektované v médiách. V roku 2010 vydal ÚĽUV
viac ako 22 tlačových správ. Najčastejšie boli informácie o podujatiach ÚĽUV publikované
v denníkoch Staromestský kuriér, Bratislavské noviny, Pravda, Sme, Plus jeden deň, Nový čas,
mesačníku Markíza. Príležitostne, podľa sféry záujmu, sa informácie o ÚĽUV-e a výstavách objavujú v lifestylových časopisoch ako Emma, Átrium, Interiér, Madam Eva, Báječná žena, Pekné
bývanie, Architektúra a Dizajn a i., spolu viac ako 300 printových výstupov. Všetky aktivity
ÚĽUV organizované v Bratislave sa objavujú každomesačne v turistických informačných periodikách In.ba, Kam do mesta, a v Twin city journal v polročných intervaloch.
Pozitívny je záujem verejnoprávnych médií, najmä rôznych sekcií Slovenského rozhlasu a STV.
Rozhlas nám pravidelne poskytuje priestor pre živý vstup formou pozvánky na podujatie, poprípade reportáž z vernisáže. STV 1 a STV 2 odvysielali viacero reportáží z eventov a výstav
ÚĽUV vo svojom spravodajstve. Vzťahy s médiami boli podporené 3 tlačovými konferenciami
k profilovým podujatiam organizácie.
V roku 2010 začal ÚĽUV intenzívnejšie využívať internetový potenciál komunikácie, čo sa
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
35
prejavilo vytvorením stránok na sociálnej sieti Facebook pre podujatia ako festival Slovensko
v Bratislave a Kruhy na vode. Tlačové správy boli posielané direct mailingom na spriaznené
webové stránky a fóra.
Zahraničná prezentácia
ÚĽUV je jedným zo základných bodov prezentácie slovenskej kultúry, čomu nasvedčuje aj
počet oficiálnych zahraničných návštev. V roku 2010 bol ÚĽUV predstavený nórskej kráľovnej Sonji, plánované boli návštevy manželky ruského a poľského prezidenta. ÚĽUV reprezentuje slovenskú kultúru v zahraničí pravidelnou výstavnou činnosťou v Slovenských inštitútoch, ako aj účasťou na zahraničných konferenciách a fórach. V júli sa výstava Kruhy na vode
V Slovenskom inštitúte v Berlíne stala súčasťou medzinárodnej kultúrnej prehliadky – All nations day. Okrem toho bol ÚĽUV oslovený s požiadavkou na prezentáciu slovenskej kultúry
na Výročnom charitatívnom bazáre organizovanom Medzinárodným ženským klubom Sofia,
AF-L‘Artigiano in Fiera v Miláne a Arts and Crafts Fair Jerusalem.
Prehľad iných propagačných podujatí v roku 2010
Koncert drevených čipkárskych paličiek (17. 6. 2010)
predvádzanie paličkovanej čipky, prezentácia bratislavských klubov; prezentácia knižničných
publikácií k téme paličkovania
Stretnutie fujarášov v Čičmanoch (25. – 26. 9. 2010)
Stretnutie fujarášov z celého Slovenska sa uskutočnil už po piatykrát v Čičmanoch na dvore
Ondreja Gregora, uprostred tradičných maľovaných dreveníc. Stretnutie výrobcov fujár a hráčov na fujaru podporil ÚĽUV z hľadiska technického zabezpečenia a propagácie.
Fujara v UNESCO (15. 12. 2010)
K 5. výročiu zapísania fujary do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO pripravilo
RCR ÚĽUV Bratislava a úsek marketingu a PR sériu prednášok v Banskej Bystrici, predvádzanie výroby fujár, rovnako ako verejnú prezentáciu novej knihy z vydavateľstva ÚĽUV autora
Oskára Elscheka Fujara ako výtvarné dielo.
36
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Prezentácia knihy O. Danglová: Výšivka na Slovensku
V galerijných priestoroch ÚĽUV sa v júni 2010 uskutočnila verejná prezentácia knihy O. Danglová: Výšivka na Slovensku, ktorú vydal ÚĽUV vo svojej knižnej edícii Tradícia dnes.
Účasť Vydavateľstva ÚĽUV na Keramických trhoch v Pezinku (11. – 13. 6. 2010)
Na tradičných Keramických trhoch v Pezinku konaných v polovici júna 2010 ÚĽUV prezentoval edičné tituly zo svojej vydavateľskej produkcie vrátane ich predaja.
Závery k hodnoteniu procesov ÚĽUV podľa kontaktu s MK SR
na rok 2010:
V hodnotení činnosti a hospodárenia organizácie za rok 2010 treba konštatovať, že ÚĽUV
splnil všetky úlohy uložené zákonom SNR č. 4/1958 Zb., riadil sa cieľmi vyplývajúcimi zo
štatútu ÚĽUV, z interných stratégií ÚĽUV, splnil všetky záväzky z uzatvoreného kontraktu so
zriaďovateľom na rok 2010.
V hodnotenom roku nedošlo k žiadnym mimoriadnym odchýlkam, ktoré by mali negatívny
vplyv na plnenie stanovených cieľov.
3.1.1
Náklady na jednotlivé činnosti/procesy
Celkový prehľad o rozpise rozpočtu ÚĽUV v roku 2010 podľa jednotlivých procesov poskytuje Tabuľka č. 010 v Prílohe výročnej správy.
Prehľad o nákladoch a výnosoch v roku 2010 podľa jednotlivých procesov a projektov poskytuje osem tabuliek – Tabuľky č. 010-2 až 010-9 v Prílohe výročnej správy.
Celkový prehľad o výdajoch rozpočtu ÚĽUV v roku 2010 podľa jednotlivých procesov poskytuje Tabuľka č. 020 v Prílohe výročnej správy.
NUXK\QDYRGH
6~ĢDåUHPHVHOQpKRGL]DMQX.UXK\QDYRGH
Y]QLNODYURNXDNRV~þDVĢPHG]LQiURGQpKRSURMHNWX5LQJVLQ:DWHU]DPHUDQpKR
QDUHPHVORVUHJLRQiOQ\PLãSHFL¿NDPL
ÒVWUHGLHĐXGRYHMXPHOHFNHMYêURE\DNRMHGLQê
]~þDVWQtNRYWRKWRSURMHNWXSRNUDþRYDOR
YRUJDQL]RYDQtV~ĢDåHDMYQDVOHGXM~FLFK
URNRFKD]DORåLORWDNQD6ORYHQVNXWUDGtFLX
WHMWRV~ĢDåQHMSUHKOLDGN\9URNXÒď89
SULSUDYLOUHSUH]HQWDWtYQXYêVWDYX]D]QDPHQiYDM~FXGHVDĢURNRYV~ĢDåHYHUHMQRVĢ
VDWDNPDODPRåQRVĢ]R]QiPLĢVRYãHWNêPL
RFHQHQêPLSUiFDPLYêVWDYXGRSĎĖDODMYêEHU
SRGREQHRULHQWRYDQêFKGLHO]R6ORYHQVND
ýHVND)tQVND6~ĢDåSUHGVWDYXMHMHGQX]
G{OHåLWêFKIRULHPSRGSRU\ORNiOQHMNXOW~UQHM
LGHQWLW\
kruhy
na
vode
2010
súťažné podmienky
6. ročníka súťaže
remeselného dizajnu
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
37
3.2.
Rozpočet organizácie
3.2.1
Plnenie ukazovateľov rozpočtu
Celkový prehľad úprav záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu organizácie obsahujú
nasledovné tabuľky:
Tab. 3.2.1.a
(v eurách)
Skutočnosť
k 31. 12. 2010
Záväzný ukazovateľ
Rozpočet
Upravený
rozpočet
Bežné výdavky celkom
1 322 782
1 345 640
1 345 640
520 979
520 979
520 979
57
57
48
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
Orientačný ukazovateľ
priemerný prepočítaný evidenčný stav
zamestnancov
Prehľad rozpisu a úpravy rozpočtu bežných výdavkov organizácie k 31. 12. 2010 v členení
na kontrahované činnosti celkom a prioritné projekty podľa prvkov obsahuje nasledovná
tabuľka:
Tab. 3.2.1.b.
Názov
Kontrahované činnosti
Rozpis
rozpočtu na
rok 2010
Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2010
Skutočnosť
k 31. 12. 2010
1 322 782
1 265 640
1 265 640
40 000
40 000
Prvok – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Prvok – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
Celkom
1 322 782
0
0
1 305 640
1 305 640
Prehľad rozpisu a úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov organizácie k 31. 12. 2010
v členení na kontrahované činnosti a prioritné projekty obsahuje nasledovná tabuľka:
Tab. 3.2.1.c
Rozpis
rozpočtu
na rok 2010
Názov
Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2010
Skutočnosť
31. 12. 2010
Prvok – akvizícia zbierkových predmetov
0
2 000
2 000
IA – Depozitár múzea Stupava
0
131 359
99 170
IA – ÚĽUV Blatnica PD
0
7 000
35 090
Iné zbierkové predmety
0
5 000
6 824
Vzdelávacie centrum remesiel
0
23 000
3 613
Nákup motorového vozidla
0
0
39 393
Zabezpečovací systém Banská Bystrica
0
0
2 033
Nákup software
0
0
3 929
168 359
192 052
38
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
3.2.2
Rozbor nákladov a výnosov organizácie podľa položiek rozpočtu
Vývoj nákladov podľa druhov a skupín obsahuje nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Skutočnosť
2009
Ukazovateľ
A
B
E
B
Schválený
rozpočet
2010
Upravený
rozpočet
2010
Skutočnosť
2010
Index (4:3)
1
2
3
4
5
Výnosy spolu (6..)
z toho:
1 669 583
1 405 767
1 556 984
1 651 944
1,05
Prevádzková dotácia (691) *
1 260 353
1 322 782
1 305 640
1 312 445
1,01
Výnosy z KT zo ŠR (682)
146 622
168 359
132 617
0,79
Tržby za vlastné výkony a tovar
262 608
82 985
82 985
206 881
2,49
z toho:
Tržby z prenájmu
20 433
18 622
18 622
18 757
1,01
Aktivácia materiálu a tovaru (621)
14 706
10 569
0
Iné ostatné výnosy a tržby (64)
86 259
26 229
0
26 709
29 370
0
Ž
Zúčtovanie zák. rez. z prevádz.čin.
(652)
Zúčtovanie zák. opr. polož. z prevádz.
čin. (658)
2 629
0
0
N
1 568 678
1,13
É
Náklady spolu (5..)
z toho:
1 611 978
1 405 767
1 388 625
Spotrebované nákupy (50)
182 929
179 959
164 242
161 253
0,98
Služby (51)
411 623
419 708
418 420
386 897
0,92
13 219
19 139
13 390
15 075
1,13
Cestovné (512)
Z toho:
Reprezentačné (513)
7 840
5 178
5 751
5 885
1,02
Ostatné služby (518)
339 750
372 640
388 161
342 838
0,88
Ý
Osobné náklady (52)
736 367
797 958
797 958
826 961
1,04
D
z toho
Mzdové náklady (521)
535 897
585 177
585 177
599 669
1,02
62 086
53 872
61 152
77 893
1,27
8 936
8 142
8 005
V
A
z toho
OON
Dane a poplatky (53)
V
Ostatné náklady na prevádz.činn. (54)
Odpisy, predaný majetok, rezervy..
(55)
5 136
0,64
80 168
25 430
0
146 724
162 604
0
K
Z toho
Odpisy N a HIM (551)
146 622
136 007
0
Y
Zákonné rezervy (552)
29 370
26 597
0
Ostatné rezervy z prev. činn. (553)
7 908
0
0
Opravné položky (558)
2 189
0
0
143
399
0
5 621
0
0
83 265
0
Finančné náklady (56)
Daň z príjmov (591)
Výsledok hospodárenia ( +/- )
57 605
0
0
Náklady organizácie dosiahli v roku 2010 výšku 1 568 678 €. Čerpanie nákladov bolo počas
roka riadené v súlade s disponibilnými prostriedkami z výnosov. Medziročne nastal pokles ná-
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
39
kladov hlavne v položkách spotrebné nákupy, služby, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(v r. 2009 bolo v položke zaúčtované vyradenie budovy Klenovec vo výške 46 799 €). Nárast
v čerpaní nastal v položke osobné náklady, ktorý korešponduje s medziročným nárastom pridelených mzdových prostriedkov na kontrakty.
Dosiahnuté výnosy vo výške 1 651 944 € tvorila prevádzková dotácia zo štátneho rozpočtu
a dotácia účelovo určená na prioritné a kapitálové projekty, ako aj dosiahnuté vlastné výnosy.
Rozpočtované vlastné výnosy boli prekročené o 123 896 € hlavne tržbami z predaja vlastných
výrobkov a služieb. Oproti r. 2009 (predaj pozemku a budovy Klenovec vo výške 60 280 €)
nastal prepad v tržbách z výnosov za predaj DHM a pozemkov, kde neboli vykázané žiadne
tržby. Výsledok hospodárenia za sledované obdobie je dôkazom efektívneho a hospodárneho
riadenia výdavkov organizácie. Oproti plánovanému vyrovnanému výsledku hospodárenia je
rozdiel 83 265 €, ktorý bude v súlade so zákonom zdrojom rezervného fondu organizácie.
Prehľad vývoja vybraných výkonových ukazovateľov – výnosov za rok 2010
v porovnaní s rokom 2009:
(v eurách)
Ukazovateľ
Tržby za kurzy RCR
Tržby za časopisy
Tržby ostatné
2010
2009
Index 1:2
1
2
3
91 351
91 257
1,00
6 607
5 955
1,11
515
7
73,57
Tržby z predaja tovaru
12 158
6 648
1,83
Aktivácia tovaru
10 569
14 706
0,72
2 397
5 114
0,47
Tržby z predaja materiálu
Tržby z predaja HIM
0
0
0,00
Tržby z predaja DHM
0
60 280
0,00
18 757
20 434
0,92
Nájomné
Prijatý sponzorský príspevok
Prijaté pokuty a penále
Prijaté náhrady od poisťovne
Kurzové zisky
0
0
0,00
38
8
4,75
0
0
0,00
28
40
0,70
23 794
18 185
2,00
3 390
102
1,31
29 370
26 710
1,10
7 908
10 534
0,75
0
2 629
0,00
206 882
262 608
0,79
Výnosy z bež. transferov zo ŠR
1 312 445
1 260 353
1,04
Výnosy z kap. transferov zo ŠR
132 617
146 622
0,90
1 651 944
1 669 583
0,99
Ostatné výnosy
Výnosy z KT ost. subj. VS
Zúčtov. zákonn. rezerv
Zúčtov. ost. rezerv z prev. činn.
Zúčtovanie oprav. položiek
Vlastné výnosy – celkom
Výnosy celkom
Prehľad jednotlivých výnosov položiek poukazuje na skutočnosť, že v organizácii došlo k medziročnému poklesu dosiahnutých vlastných výnosov. K zvýšeniu, oproti roku 2009, došlo
najmä v tržbách za časopisy, tržbách z predaja tovaru, ostatných výnosov a výnosov z KT ost.
subj. VS. Pokles nastal v položkách aktivácia tovaru, tržby z predaja materiálu, nájomné.
40
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Prehľad skutočných nákladov, dosiahnutých vlastných výnosov,
ako aj výška pridelených zdrojov zo štátneho rozpočtu v členení na kontrahované
činnosti a prioritné projekty:
(v eurách)
Celkom
Kontrahované
činnosti
Náklady
1 568 678*
1 528 678*
40 000
Výnosy
1 651 943
1 611 943
40 000
v tom: Výnosy z BT zo ŠR
1 312 445
1 272 445
40 000
Výnosy z KT zo ŠR
132 617
132 617
0
83 265
83 265
0
Názov
Zisk/strata
* Vrátane
Projekty
nákladov spojených s tvorbou odpisov vo výške 136 007 €.
ŠTRUKTÚRA ZDROJOV KRYTIA ROZPOČTU
Bežný transfer
Bežný transfer v roku 2010 po úpravách záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na kontrahované činnosti a prioritné projekty predstavoval sumu 1 305 640 €, z tohto k 31. 12.
2010 organizácia vyčerpala sumu 1 305 640 €. Okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu použila
organizácia na financovanie aktivít aj vlastné zdroje, a to vo výške 100 185 €.
Schválené kontrahované objemy na poskytovanie verejných služieb podľa činností
a ich úpravu a skutočné čerpanie obsahuje nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Názov kontrahovanej
činnosti
Vzdelávanie
Schválený rozpočet
celkom
Upravený rozpočet
celkom
ŠR
Vlastné
zdroje
ŠR
Vlastné
zdroje
92 524
16 753
92 524
16 753
Skutočné čerpanie
k 31. 12. 2010
celkom (ŠR + vlastné
a iné zdroje)
169 317
Edičná činnosť
146 825
146 825
152 783
Dokumentácia
139 247
139 247
140 076
Výstavy
172 800
172 800
171 897
85 719
85 719
95 931
Starostlivosť o výrobcov
Knižničná činnosť
27 893
Správa – nepriame náklady
Propagácia
Spolu
609 311
27 893
66 232
48 463
1 322 782
552 169
31 371
66 232
49 524
82 985
1 265 640
551 269
53 181
82 985
1 365 825
Ako je zrejmé z tabuľkového prehľadu, jednotlivé rozpočtové opatrenia uvedené v bode 3 tejto výročnej správy sa netýkali len prioritných projektov a teda zvýšenia rozpočtu organizácie,
ale mali dopad aj na kontrahované objemy na jednotlivé činnosti.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
41
Prehľad čerpania bežných prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov
na jednotlivé prioritné projekty obsahuje nasledovná tabuľka:
(v eurách
Názov prioritného
projektu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Vlastné
zdroje
ŠR
65 Výročie ÚĽUV.
Dedičstvo.
ÚĽUV 1945 – 2010
Spolu
ŠR
Skutočné čerpanie
Vlastné
zdroje
40 000
0
0
40 000
ŠR
Vlastné
zdroje
40 000
0
40 000
0
Sumárny prehľad finančného krytia celkových nákladov vynaložených na kontrahované
činnosti a na prioritné projekty v členení na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,
z vlastných a iných zdrojov obsahuje nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Činnosti/projekty
Náklady na
činnosť celkom
A
Kontrahované činnosti
Iných zdrojov
B
1 372 630*
Prioritné projekty
Spolu
Náklady kryté z:
Bežného transferu Tržieb a výnosov
1 265 640**
40 000
40 000
1 412 630
1 305 640
106 990
106 990
Údaj je bez nákladov spojených s tvorbou odpisov vo výške 136 007 €.
Údaj je bez výnosov z KT spojených s finančným krytím tvorby odpisov vo výške 132 617 € a 3 390 € spojených
s finančným krytím odpisov z vlastných zdrojov (účet 684).
*
**
Kapitálový transfer
V roku 2010 bol v rámci prioritných projektov poskytnutý kapitálový transfer na jeden prioritný projekt.
Prehľad čerpania kapitálových prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov
na prioritné projekty obsahuje nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Názov prioritného
projektu
Schválený rozpočet
ŠR
Vlastné
zdroje
Upravený rozpočet
ŠR
Vlastné
zdroje
Skutočné čerpanie
ŠR
Vlastné
zdroje
Akvizícia zbierkových
predmetov
2 000
2 000
2 000
75
Spolu
2 000
2 000
2 000
75
V rámci kapitálových výdavkov roku 2010 ďalej organizácia čerpala:
Nákup dopravného prostriedku v sume 39 393 € zo ŠR zo zdrojov z roku 2009
ÚĽUV Blatnica PD – v sume 62 989 € zo ŠR zo zdrojov v roku 2009 – 26 556 €
a z rozpočtových prostriedkov kapitoly za rok 2010 – 6 433 €
Iné zbierkové predmety vo výške 6 824 € zo zisku (vlastné zdroje 185 €) a zo ŠR z roku 2009 – 6 639 €
42
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Vzdelávacie centrum remesiel 3 613 € všetko zo zdrojov vlastného zisku
Depozitár Múzea v Stupave – prípravná a projektová dokumentácia v sume 1 571 €
rekonštrukcia a modernizácia v sume 32 747 €
interiérové vybavenie v sume 64 852 €
všetky činnosti boli hradené z prostriedkov ŠR
Elektronický zabezpečovací systém v Banskej Bystrici v sume 2 033 € zo zdrojov zo
zisku
Biometrický dochádzkový systém v sume 2 854 € zo zdrojov zo zisku
Prehľad čerpania finančných prostriedkov na nákup hmotného a nehmotného
investičného majetku:
(v eurách)
Názov
Vlastné zdroje
Zdroje ŠR
Iné zdroje
B
C
D
Rozostavané stavby
0
58 106
0
Nákup softvéru a licencií
0
5543
0
Nákup interiérového zariadenia
0
64 852
0
Nákup osobného motorového vozidla
0
39393
0
A
Celkom
3.2.3
202 143
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov
Rozpočtované vlastné výnosy vo výške 82 985 € boli prekročené tržbami z predaja vlastných
výrobkov a služieb. Celková výška tržieb za vlastné výkony a služby dosiahla v roku 2010
výšku 206 881 €. Oproti roku 2009 je to pokles o 55 727 €, vzhľadom k tomu že sa oproti
predchádzajúcemu obdobiu nerealizovali tržby z predaja nehnuteľného majetku.
3.2.4
Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Výsledok hospodárenia za sledované obdobie vo výške 83 265 € je dôkazom hospodárneho
riadenia výdavkov v organizácii. Oproti plánovanému vyrovnanému výsledku hospodárenia je
rozdiel, zisk 83 265 € tvorený vyššími vlastnými výnosmi organizácie. Hospodársky výsledok
bude v súlade so zákonom zdrojom rezervného fondu organizácie.
3.2.5
Prioritné projekty a ich plnenie
65. výročie ÚĽUV – Dedičstvo / ÚĽUV 1945 – 2010
Projekt P 1
Prioritný projekt pozostával z troch častí:
Publikácia k výročiu
Výstava k výročiu
Propagačná kampaň k výročiu
Podstatou projektu bolo prostredníctvom základných aktivít ÚĽUV-u zdôrazniť a pripomenúť
význam ľudovej umeleckej výroby v kultúrnom dedičstve Slovenska i v súčasnom kultúrnom
prostredí a súčasne pripomenúť 65 rokov starostlivosti ÚĽUV-u ako štátnej kultúrnej inštitúcie o túto oblasť.
Listom č. 371/2010 zo dňa 25. 10. 2010 požiadala organizácia MKCR SR o zmenu projektu
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
43
v častiach Výstava a Publikácia. Na základe súhlasného stanoviska sekcie kultúrneho dedičstva
č. MK-2777/2010-52/15128 zo dňa 4. 11. 2010 a sekcie ekonomiky č. MK-271/2010-103/16255
zo dňa 6. 12. 2010 boli realizované tieto aktivity ako naplnenie troch zložiek projektu:
a) Publikácia Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika bola pripravená s odstupom
25 rokov na svoje druhé, upravené a doplnené vydanie. Autorkou publikácie je dlhoročná odborná pracovníčka ÚĽUV-u Anna Chlupová, ktorá sa v roku 2010 aktívne podieľala na zostavení jej aktualizovanej podoby. Publikácia bola kompletne pripravená do tlače:
uskutočnila sa revízia textu, bolo doplnené anglické resumé, skompletizovaná a doplnená
bola ilustračná časť publikácie, spracované obrázky a bola ukončená grafická úprava v súlade s layoutom edície Tradícia dnes. Ilustračná časť v podobe zobrazení tradičných textílií
a ukážky vzorov aplikovateľných v súčasnosti v ľudovoumeleckej, ale i dizajnérskej tvorbe
pochádzajú výlučne zo zbierkového fondu ÚĽUV-u.
b) Výstava dlhoročnej výtvarníčky ÚĽUV-u (v rokoch 1950 – 1991) Boženy Janekovej pod
názvom Čipky Boženy Janekovej bola uvedená v roku 2010 v premiére v Galérii ÚĽUV
v Bratislave a reinštalovaná v Galérii ÚĽUV v Tatranskej Lomnici. Výtvarníčka patrila ku generácii interných výtvarníkov organizácie a jej činnosť prezentovaná na výstave je dodnes
prostredníctvom návrhov prepojená s výrobou paličkovanej čipky. Výstava bola vybavená
sprievodným katalógom.
c) Pri príležitosti 65. výročia svojho založenia pripravil ÚĽUV sériu marketingových a propagačných aktivít. Kampaň 65. výročia pozostávala zo série verejne predstavených vizuálov
a ich zapracovania do konkrétnych propagačných materiálov (poďakovanie spolupracujúcim výrobcom, vizuálna a grafická komunikácia festivalu Slovensko v Bratislave, vizuál
s partou, PF-ka). Všetky vizuály ÚĽUV v roku 2010 niesli informáciu o 65. výročí ÚĽUV.
Vizuálne koncepty boli verejnosti predstavené prostredníctvom internetovej stránky
www.uluv.sk, časopisu RUD, vlastných výstavných plôch, profilových podujatí, výstav ÚĽUV,
v spolupráci s neziskovými organizáciami ÚĽUV Plus, outdoorovou plagátovou kampaňou,
inzerciou v tlači a v rádiu.
Akvizícia zbierkových predmetov
Projekt P 2
V rámci projektu P 2 bolo v roku 2010 do zbierkového fondu Múzea ľudovej umeleckej
výroby nákupom nadobudnutých predmetov v sume 2075 €. Všetky prírastky boli riadne zaevidované a uložené v depozitároch. Časť predmetov dokumentuje pôvodné formy ľudového výtvarného prejavu, časť novonadobudnutých predmetov dokumentuje výsledky odbornej
činnosti ÚĽUV-u v minulosti i súčasnosti.
Poskytnuté prostriedky na prioritné projekty a ich skutočné čerpanie podľa jednotlivých
aktivít obsahujú nasledovné tabuľky:
(v eurách)
Prioritný projekt z bežných
výdavkov v roku 2010
Rozpočet (ŠR)
Bežný transfer
Vlastné zdroje
(rozpočet)
0,00
Dedičstvo. ÚĽUV 1945 – 2010
40 000
40 000
Celkom
40 000
40 000
44
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Čerpanie
k 31. 12. 2010
40 000
40 000
Kapitálový transfer 2010 na prioritný projekt
(v eurách)
Kapitálový transfer
v roku 2010
Rozpočet
Kapitálový
transfer
Čerpanie
k 31. 12.
Vlastné
zdroje
Čerpanie
k 31. 12.
Akvizícia zbierkových
predmetov (P 2 /2010)
2 000
2 000
2 075
75
75
Celkom
2 000
2 000
2 075
75
75
Realizácia projektov prebiehala v súlade nielen s finančným, ale aj s vecným plánom. Prekročené čerpanie finančných prostriedkov ako v bežných, tak v kapitálových výdavkov bolo kryté
vlastnými zdrojmi organizácie.
3.2.6
Rozbor výdajov podľa prvkov
Rozpočet organizácie bol v roku 2010 rozpísaný a čerpaný v nasledovných prvkoch:
08S0107 – Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra – kontrahované činnosti
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO – prioritné projekty
08T0106–Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov – prioritné
projekty
08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 – prioritné projekty
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR na krytie výdavkov
v prvku 08S0107 – Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra podľa ekonomickej
klasifikácie obsahuje nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
1 322 782
520 979
210 747
589 961
1 095
0
Upravený rozpočet
1 277 640
520 979
158 965
577 289
8 407
12 000
Čerpanie k 31. 12.
1 274 173
520 979
158 965
577 289
8 407
8 533
V rámci tohto základného prvku boli záväzné ukazovatele stanovené zriaďovateľom v rozpise záväzných výstupov ŠR na rok 2010 dodržané a finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR
na bežné výdavky boli vyčerpané v súlade s rozpočtom organizácie. Z upraveného rozpočtu
vyčerpala organizácia v roku 2010 sumu 1 260 353 € a rozdiel vo výške 3 467 € bude čerpaný
v roku 2011 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR na výdavky v prvku
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO podľa ekonomickej klasifikácie obsahuje
nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Upravený rozpočet
63 000
0
0
40 000
0
23 000
Čerpanie k 31. 12.
40 000
0
0
40 000
0
0
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE
45
V rámci tohto podprogramu bol organizácii na rok 2010 schválený jeden prioritný projekt vo
výške 40 000 €, a to „65. výročie ÚĽUV“. Čiastka vo výške 23 000 € bola rozpočtovým opatrením č. 7/KV.BV zo dňa 30. 12. 2010 vyčlenená na kapitálové výdavky určené na investičnú
akciu ÚĽUV – Vzdelávacie centrum remesiel. Uvedená suma bude čerpaná v roku 2011.
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR na výdavky v prvku
08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 podľa ekonomickej
klasifikácie obsahuje nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Upravený rozpočet
131 359
0
0
0
0
131 359
Čerpanie k 31. 12.
99 170
0
0
0
0
99 170
V roku 2010 boli v rámci tohto prvku poskytnuté finančné prostriedky na projekt „ÚĽUV –
Depozitár Múzea v Stupave“. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s ich určením.
Čiastka bola navýšená o 32 000 € rozpočtovým opatrením č.7/KV.BV zo dňa 30. 12. 2010
a určená na kapitálové výdavky na investičnú akciu ÚĽUV – Depozitár Múzea Stupava. Uvedená suma bude čerpaná v roku 2011.
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR na výdavky v prvku
8T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov podľa ekonomickej
klasifikácie obsahuje nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Upravený rozpočet
2 000
0
0
0
0
2 000
Čerpanie k 31. 12.
2 000
0
0
0
0
2 000
Aj v tomto prípade boli finančné prostriedky účelovo určené na nákup zbierkových predmetov vyčerpané v plnej výške.
46
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
4.
Hodnotenie fondov organizácie
4.1.
Rezervný fond – tvorba a použitie
Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2010 bol 131 163,77 €. Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR zo dňa 1.10.2010 o zúčtovaní finančných vzťahov
so ŠR za rok 2009 bola zaúčtovaná tvorba na rezervný fond v sume 57 605,38 €. Jednalo sa
o zúčtovanie hospodárskeho výsledku po zdanení. Čerpanie z fondu v roku 2010 nebolo účtované. Celkový zostatok fondu k 31. 12. 2010 bol 188 769,15 €.
4.2.
Sociálny fond
Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu podrobne rozpracováva nasledovná tabuľka:
(v eurách)
Názov položky
Počiatočný stav
Príjmy
Zdroje spolu
Výdaje spolu
z toho:
závodné stravovanie
pitný režim na pracovisku
kultúra
šport
životné a pracovné jubileá
sociálna výpomoc
ostatné
Konečný zostatok k 31. 12. 2010
Rozpočet
3 870,23
5 747,05
9 617,28
6 824,10
Skutočnosť
3 870,23
5 954,69
9 824,92
4 584,27
4 292,10
1 000,00
798,00
364,00
70,00
300,00
0,00
2 793,18
3 156,30
895,97
0,00
0,00
70,00
0,00
462,00
5 240,65
HODNOTENIE FONDOV ORGANIZÁCIE
47
Závodné stravovanie bolo zabezpečované formou stravných poukážok, na ktoré organizácia
prispievala v súlade s platnými právnymi predpismi jednak na ťarchu nákladov, a jednak príspevkom z prostriedkov sociálneho fondu.
Príspevok na stravovanie na ťarchu nákladov bol poskytovaný vlastným zamestnancom v roku
2010 vo výške 55 % zo sumy 3,60 € (aktuálna suma stravného poskytovaná pri pracovnej
ceste v trvaní od 5 do 12 hod. podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov), v absolútnej sume 1,98 €. Príspevok zamestnancom z prostriedkov
sociálneho fondu bol poskytovaný vo výške 0,30 € na osobu a odpracovaný deň.
Na základe zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej s Doplnkovou dôchodkovou poisťovňou
Stabilita organizácia prispievala na každého poistenca zamestnávateľský príspevok vo výške
3 % z hrubej mzdy poistencov, čo za rok 2010 predstavovalo 9 031,90 €.
5.
Podnikateľská činnosť
V roku 2010 organizácia nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.
6.
Zhodnotenie majetkovej pozície
organizácie
Pohľadávky oproti minulému roku mierne poklesli. Celkový majetok organizácie sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zvýšil. Vlastné zdroje krytia majetku sa mierne zvýšili.
Naopak, u cudzích zdrojov zaznamenávame výraznejší pokles.
Peňažné prostriedky uložené na účtoch v Štátnej pokladnici dosiahli sumu 933 616 €.
Na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia (prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie) organizácia disponuje zdrojmi vo výške 144 095 €.
Na účte 353 – Zúčtovanie transferov zo ŠR má organizácia zostatok prenesených finančných
prostriedkov z roku 2006 zo ŠR účelovo určených na financovanie akcie „Rekonštrukcia budovy ÚĽUV v Košiciach“ predstavuje sumu 459 279 €; prenesené finančné prostriedky z roku
2009 vo výške 37 832 € a nevyčerpaný bežný transfer z roku 2010 vo výške 168 359 €. Rezervný fond organizácie predstavujú prostriedky viazané v zásobách a voľné peňažné prostriedky v celkovej sume 188 769 €. Prostriedky na sociálnom účte predstavujú čiastku 5 241 €.
Z uvedeného vyplýva, že z celkového objemu peňažných prostriedkov na účtoch v Štátnej
pokladnici predstavujú vlastné prostriedky 436 505 € a doposiaľ nevyčerpané účelovo určené
investičné prostriedky zo ŠR 497 111 €.
48
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Rozvoj ľudských zdrojov / personálne
otázky
7.
Systemizované pracovné miesta stanovené Organizačným a pracovným poriadkom ÚĽUV
a rozpisom pracovných náplní v plnom rozsahu pokrývajú povinnosti vyplývajúce organizácii
zo zákona č. 4/58 Zb. a ostatných zákonov upravujúcich povinnosti právnych subjektov registrovaných na území SR. Organizácia má v zmysle Organizačného a pracovného poriadku
platného od 1. 1. 2011 systemizovaných 73 pracovných miest.
Úspory oproti systemizovanému počtu pracovných miest dosahuje manažment najmä využívaním individuálneho potenciálu zamestnancov a kumuláciou funkcií, ďalej kombináciou možností pracovno-právneho vzťahu, ale aj využívaním dodávateľského spôsobu zabezpečovania
výkonu niektorých pracovných pozícií. Aj v roku 2010 sme napr. právne služby, služby správcu
počítačovej siete a služby BOZ a PO zabezpečovali dodávateľským spôsobom.
Proces transformácie v ÚĽUV bol v minulosti sprevádzaný neustálym znižovaním počtu zamestnancov, pričom od roku 1996 do roku 2007 došlo k celkovej redukcii ich počtu až o 160
osôb (pozri tabuľku). Ide teda o dlhotrvajúci proces transformácie s nepretržitou, veľmi vysokou mierou zefektívňovania pracovných procesov. Až zriadením nového pracoviska – Múzea
ĽUV v polovici roku 2008 s osobitnými nárokmi na kvalifikačnú špecializáciu zamestnancov
sa v roku 2009 priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov pohol smerom k rastu,
ktorý bude zákonite pokračovať po otvorení ďalšieho nového pracoviska RCR ÚĽUV Košice
(t. č. vo výstavbe).
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách – medziročný vývoj:
Rok
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet zamestnancov
202
104
83
78
82
67
70
69
51
43
43
42
37
48
49
250
Počet zamestnancov
200
150
100
50
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet zamestnancov určený zriaďovateľom na rok 2010 bol pôvodne stanovený počtom
57 osôb.
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný v roku 2010 bol 47,7 a evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol 52 osôb.
Priemerný stav zamestnancov v hodnotenom období bol 49 osôb, čo je o 8 osôb menej
oproti orientačnému limitu organizácie.
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV / PERSONÁLNE OTÁZKY
49
V roku 2010 organizácia prijala do pracovného pomeru 22 zamestnancov, pracovný pomer
ukončilo 18 zamestnancov. Priemerný vek vypočítaný z celkového počtu interných zamestnancov bol 45,58 rokov.
Štruktúra zamestnancov podľa zamerania odbornosti
a)
b)
c)
d)
administratívno-technickí zamestnanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (6 VŠ, 11 SŠ)
odborní pracovníci pre hlavnú činnosť organizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (18 VŠ, 6 SŠ)
lektori Školy remesiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
iné zaradenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
z toho zamestnanci na pozícii manažérov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (12 VŠ, 3 SŠ)
Riadiacu funkciu počas roku 2010 vykonávalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 žien a 4 muži
Mzdové otázky
Z celkových mzdových prostriedkov 599 669 € bolo čerpané na:
platy zamestnancov v sume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z toho:
zo ŠR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z vlastných zdrojov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
práce realizované na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v sume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z toho:
zo ŠR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z vlastných zdrojov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
priemerná mesačná mzda dosiahla výšku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521 611 €
520 979 €
632 €
65 430 €
61 152 €
4 278 €
887 €
Organizácia k 31. 12. 2010 nevykazuje žiadne záväzky z dôvodu nedoplatku na poistnom.
Organizácia neprispieva do garančného fondu, nakoľko zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení táto povinnosť pre štátne príspevkové organizácie nevyplýva.
Rozvoj ľudských zdrojov
Organizácia aj v roku 2010 vytvorila vhodné podmienky na odborný rast zamestnancov.
Vynaložené náklady na účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch a kurzoch
predstavujú sumu 10 031€.
Zamestnanci ÚĽUV absolvovali tieto formy vzdelávania:
Počet osôb
a) vzdelávanie
b) vzdelávanie
c) vzdelávanie
d) vzdelávanie
e) vzdelávanie
f) vzdelávanie
50
v
v
v
v
v
v
oblasti ekonomiky a personalistiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
oblasti projektového manažovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
marketingu a PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
oblasti starostlivosti o ĽUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
oblasti knižnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
oblasti kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
8.
Ciele a prehľad ich plnenia
Ciele organizácie na rok 2010 a úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 4/58 Zb. boli formulované v znení kontraktu uzatvoreného medzi MK SR a ÚĽUV na rok 2010.
Cieľové úlohy na rok 2010 organizácia v plánovanom rozsahu splnila.
Podrobný prehľad plnenia bodu 1) kontraktu na rok 2010 uvádza kapitola č. 3 tejto správy.
Bod 2) kontraktu na rok 2010 formuloval pre organizáciu nasledovný cieľ:
„V rokoch 2008 – 2010 podporiť činnosť a budovanie siete piatich regionálnych remeselných centier
ÚĽUV v lokalitách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Stupava, Blatnica.“
a) Koncepcia budovania regionálnych centier remesiel ÚĽUV bola odsúhlasená zriaďovateľom v roku 2000 a následne Ministerstvo kultúry SR delimitovalo na tento účel do správy
ÚĽUV dva objekty v Banskej Bystrici a v Košiciach. Objekt v Banskej Bystrici prebudoval
ÚĽUV vlastnou investičnou akciou v rokoch 2003 – 2005 a uviedol do prevádzky v r. 2005.
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV v Bratislave a Banskej Bystrici sú od roku 2005 kultúrnymi
zariadeniami napojenými na štátny rozpočet cez príspevok MK SR na činnosť ÚĽUV. Základným typom činnosti regionálnych centier bolo aj v roku 2010 poskytovanie záujmových
kurzov remesiel pre všetky vekové kategórie vrátane detí, žiakov školského veku, občanov
s hendikepom či seniorov.
b) Objekt regionálneho pracoviska ÚĽUV v Stupave, jej južné krídlo (Dlhá ul. 6) zrekonštruoval ÚĽUV z vlastných prostriedkov v rokoch 2008 – 2009. Od roku 2009 v ňom pôsobí špecializované dokumentačné, múzejné a vzdelávacie centrum – Múzeum ľudovej umeleckej výroby
– Otvorený depozitár ÚĽUV. V roku 2010 Múzeum ĽUV doplnilo vybavenie svojich priestorov
zariadením na ukladanie zbierkových predmetov – posuvným regálovým systémom, ktorý
zabezpečuje optimálne, štruktúrované a prehľadné uloženie múzejných zbierok a súčasne
urýchľuje ich vyhľadávanie a prípadnú inventarizáciu. Zároveň bola do depozitáru zabudovaná RFID brána pre kontrolu pohybu osôb a zbierkových predmetov v depozitári. Podľa
príslušných legislatívnych predpisov platných pre múzeá zvýšil ÚĽUV bezpečnosť priestorov
depozitáru tiež inštaláciou vysokoúčinného plynového stabilného hasiaceho systému. Investičné náklady v roku 2010: pohyblivý regálový systém – 62 413,05 €, stabilný hasiaci systém
– 32 248,63 €. Múzeum tým získalo v roku 2010 parametre na najvyššej úrovni vybaveného
depozitára, bolo plne funkčným kultúrnym zariadením pre účely ochrany a evidencie zbierok.
Pokračovali v ňom tiež prípravné práce pre dobudovanie špecializovaného digitalizačného
pracoviska a pracoviska pre reštaurovanie textilu na pôde múzea. Vzdelávacie pôsobenie múzea sa predpokladá najmä vo vzťahu k profesijným skupinám etnológovia, výrobcovia, návštevníci kurzov remesiel, lektori remesiel, dizajnéri a študenti dizajnu.
c) Prevod správy na organizáciu v prípade objektu Mäsiarska ul. 52 Košice sa uskutočnil v roku 2005. Investičnú akciu RCR ÚĽUV Košice otvoril ÚĽUV reálne v tom istom roku získaním
investičných prostriedkov od zriaďovateľa. Následne boli vykonané ako vlastná investičná iniciatíva ÚĽUV predprojektové práce – pamiatkový výskum a spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie bolo právoplatné od 20. 5.
2008. V roku 2009 ÚĽUV vypracoval a predložil na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR projekt na financovanie rekonštrukcie objektu RCR Košice cez Regionálny operačný
program európskych fondov v rámci výzvy Regionálneho operačného programu – opatrenie
3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
V januári 2010 bola organizácia informovaná o schválení projektu a bol nám odsúhlasený nenávratný finančný príspevok vo výške 1 961254,48 Eur.
CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
51
Výber dodávateľa stavby zabezpečovalo Ministerstvo kultúry SR svojim rozhodnutím od 1. 6.
2010. Zriaďovateľ oznámil organizácii výber dodávateľa v septembri 2010. Zároveň však opakovane predĺžil lehotu viazanosti ponúk, ktorá je v súčasnosti predĺžená na nový termín 30. 6.
2011. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom (stavebné práce) nebola podpísaná z dôvodu,
že podpis môže nasledovať až po ukončení kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Nakoľko ÚĽUV nemá ani ku koncu marca 2011 kompetencie na začatie stavby, termín ukončenia výstavby nie je možné presnejšie určiť.
d) ÚĽUV – Regionálne centrum remesiel Blatnica: organizácia splnila základné predpoklady
pre podanie projektu na získanie NFP zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci II. výzvy Regionálneho operačného programu – opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – oblasť
podpory: 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych
pamiatok Rekonštrukcia NKP č. 536 – Kaštieľ v Blatnici. Zriaďovateľ ÚĽUV zaradil aj túto
stavbu medzi svoje priority v nasledujúcich rokoch, do konca marca 2011 nebola zverejnená
očakávaná II. výzva na predkladanie projektov ROP.
Ako vlastnú investičnú iniciatívu ÚĽUV v roku 2010 zabezpečil vypracovanie projektu pre
vydanie stavebného povolenia a projektu pre realizáciu stavby (rekonštrukcia a obnovy NKP)
vrátane dendrologického a sanačného posudku. Stavebné povolenie č. j. 85/103/2010-Bd je
právoplatné od 12. 05. 2010. Investičné náklady na predprojektovú a projektovú prípravu investované v roku 2010 boli v objeme 32 989,30 €.
9.
Hlavné skupiny užívateľov výstupov
organizácie
a) Najdôležitejšími užívateľmi odborných výstupov a hlavnou cieľovou skupinou ÚĽUV boli
v roku 2010 a zostávajú aj na nasledujúce obdobie samotní výrobcovia rozvíjajúci v SR ľudovú umeleckú výrobu a tradičné remeslá. Zachovanie remeselných zručností u vykonávateľov remesiel a uplatnenie týchto remesiel na trhu je spojené s trvalým odborným rastom
remeselníkov, s kvalitou dizajnu remeselnej produkcie a pod. Preto sú a budú aj v najbližších
rokoch odberateľmi odborného poradenstva ÚĽUV-u nielen majstri a výrobcovia, ktorí už
spolupracovali alebo t. č. spolupracujú s ÚĽUV, ale tiež všetci ostatní výrobcovia, ktorí rozvíjajú tradíciu remesiel ako svoj hlavný alebo vedľajší zdroj príjmov – fyzické osoby, rodinné firmy,
malé podniky orientované na ručnú prácu. Užívateľmi výstupov ÚĽUV-u sú všetci záujemcovia
o poradenské služby vo sfére ľudových remesiel a záujemcovia o sprostredkovanie marketingových informácií v oblasti odbytu ľudovoumeleckých výrobkov.
b) Užívateľmi výstupov ÚĽUV-u sú záujemcovia o osvetovo zamerané informácie a záujemcovia o praktické predvádzanie remeselných postupov, medzi nimi školy, organizátori voľného
času, agentúry cestovného ruchu, médiá a ostatná kultúrna verejnosť, ktorá prispieva k udržiavaniu záujmu o túto oblasť kultúrneho dedičstva.
c) Významnými klientmi ÚĽUV-u zostávajú účastníci záujmových kurzov remesiel, s ktorými
organizácia ďalej udržiava väzby aj pri organizovaní klubovej činnosti, a podobne absolventi
prázdninových kurzov remesiel. Užívateľmi služieb sú záujemcovia o rôzne kurzy v Škole remesiel – začiatočníci, pokročilí, deti, dospelí a seniori, v dopoludňajších, popoludňajších a večerných hodinách, v malých i väčších skupinách. Mimoriadnu pozornosť venuje ÚĽUV deťom
a mládeži, ktorým umožňuje priamy kontakt a osobnú skúsenosť s tradičnými remeslami vo
forme tvorivých dielní pre jednotlivcov i školské kolektívy, pri podujatiach alebo v špecializovaných kurzoch tradičných remesiel. Tomuto pôsobeniu prikladá ÚĽUV veľký význam z hľa-
52
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
diska zachovania zručností a tradičných výrobných techník do budúcnosti, ako aj z hľadiska
výchovy k pozitívnemu vzťahu k vlastnému kultúrnemu dedičstvu.
d) Užívateľmi výstupov sú ďalej návštevníci početných výstavných podujatí ÚĽUV v špecializovaných výstavných sieňach v Bratislave, Banskej Bystrici a Tatranskej Lomnici, resp. v miestach
konania prechodných výstav. Užívateľmi výstupov organizácie sú aj tvorcovia úžitkového umenia a študenti výtvarných škôl zapájajúci sa do súťaží a výstav dizajnu orientovaného na remeslá, záujemcovia čerpajúci poznatky a inšpiráciu z dokumentačných a zbierkových fondov
ÚĽUV. Našimi užívateľmi zostávajú dlhodobo čitatelia časopisu R-U-D a záujemcovia o naše
publikácie, ďalej všetci návštevníci webovej stránky ÚĽUV.
e) Početnú skupinu užívateľov kultúrnych výstupov organizácie tvoria zahraniční návštevníci
Slovenska, ktorí prichádzajú do výstavných priestorov ÚĽUV a do značkových predajní ÚĽUV
PLUS najmä ako milovníci tradičného remesla a obdivovatelia kvalitného dizajnu výrobkov
s podielom remeselnej práce.
f) Okrem uvedených hlavných skupín užívateľov vychádza ÚĽUV v rámci svojej činnosti
v ústrety požiadavkám ďalších špecifických skupín, pre ktoré pripravuje po vzájomnej dohode
programy na mieru. Sú to napr. služby pre Slovenské inštitúty v zahraničí, pre zástupcov diplomatických misií v SR, služby pre kancelárie politickej reprezentácie SR, kurzy pre cudzincov,
ergoterapia pre občanov v liečebnom procese a pod. Do tohto rámca zaraďujeme aj programy pre osobitné skupiny užívateľov, napr. skupiny handicapovanej mládeže, programy remeslo
ako drogová prevencia, arteterapia – prostriedok resocializácie drogovo závislých a pod.
g) V širšom zmysle slova je cieľovou skupinou ÚĽUV-u celá občianska spoločnosť, ktorej
ponúka špecializovaná inštitúcia alternatívu návratu k odvekej kvalite života v spojení s remeslom. V RCR ÚĽUV Bratislava a v RCR ÚĽUV Banská Bystrica ponúka a propaguje v súčasnosti „remeslo ako životný štýl“. Rozhodujúci podiel medzi našimi priaznivcami však patrí
najmä ženám, deťom a osobám v poproduktívnom veku.
10.
Výsledky kontrol vykonaných
kontrolnými orgánmi
Vonkajšie kontroly
V roku 2010 nebola organizácia kontrolovaná žiadnym externým kontrolným orgánom.
Vnútorné kontroly
V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok 2010 a na základe poverenia generálneho riaditeľa č. 1/2010 bola vykonaná v ekonomickom úseku Ústredia ľudovej umeleckej
výroby následná finančná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s prostriedkami ŠR vynaložených na prioritné projekty realizované v roku 2009:
Európsky priestor pre tradičné remeslá (stredisko11 220)
Kruhy na vode 1999 – 2009 (stredisko 12 530)
S + S 2009 Slovensko a Sweden (stredisko 11 550)
Zriadenie múzea ĽUV – otvorený depozitár (strediská 14 110, 14 120)
Akvizícia zbierkových predmetov (stredisko 14 920).
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie pri vynakladaní prostriedkov ŠR
na vyššie uvedené prioritné projekty.
VÝSLEDKY KONTROL VYKONANÝCH KONTROLNÝMI ORGÁNMI
53
V intenciách plánu kontrolnej činnosti boli v druhom polroku 2010 realizované nasledovné
kontrolné akcie:
a) Kontrola hmotných zodpovedností zamestnancov ÚĽUV, vykonaná prerušovane od 2. 9.
2010 do 21.10. 2010. Pri kontrole bolo zistené v jednom prípade, že podpísaná dohoda
o hmotnej zodpovednosti nemala bližšie špecifikovaný predmet hmotnej zodpovednosti. Závery z kontroly boli prerokované s generálnym riaditeľom a predmetný nedostatok bol následne operatívne odstránený.
b) V čase od 24. 9. 2010 do 6. 10. 2010 bola na základe vyžiadania Ministerstva kultúry SR
vykonaná mimoriadna vnútorná kontrola v ÚĽUV. Výkon kontroly bol zameraný na:
1. zmluvy uzavreté v období od 1. mája do 8. júla 2010 s dohodnutou čiastkou viac ako
20 000,00 €, ako aj na zmluvy pripravené na uzavretie z hľadiska reálnej potreby, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov,
2. dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov najmä z hľadiska zabezpečenia hospodárnosti pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v rámci ministerstva za obdobie od 1. januára 2010 do 8. júla 2010,
3. dodržiavanie zákonnosti postupov a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác
uskutočnených v roku 2010.
Kontrolou nebolo zistené konanie v rozpore so zákonmi, správa o priebehu kontroly bola
predložená na nadriadený orgán v stanovenom termíne.
54
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
11.
Záver
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2010
Hodnotenie organizácie podľa vývoja ekonomických ukazovateľov znázorňuje
nasledujúca tabuľka:
(v eurách)
Názov
Skutočnosť 2009
Skutočnosť 2010
Index
Celkové výnosy
1 669 583
1 651 944
0,99
V tom: Výnosy z BT zo ŠR
1 260 353
1 312 445
1,04
Výnosy z KT zo ŠR
146 622
132 617
0,90
Vlastné výnosy
262 609
206 882
0,79
V tom: predaj tovar. a služieb
124 301
129 389
1,04
14 706
10 569
0,72
zúčt. zákon. rezerv
26 710
29 370
1,10
zúčt. ost. rezerv
10 534
7 908
0,75
aktivácia
Zúčt. zákon. opr. polož.
Celkové náklady
2 629
0,00
1 611 978
1 568 678
0,97
57 605
83 265
1,45
Neobežný majetok
1 171 480
1 218 701
1,04
Obežné aktíva
1 001 833
1 014 213
1,01
62 391
58 535
0,94
Výsledok hospodárenia
Majetkové účty
V tom: Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Majetok celkom
Cudzie zdroje
Vlastné zdroje krytia majetku
23 227
21 851
0,94
916 215
933 827
1,02
2 177 699
2 238 403
1,02
58 879
28 505
0,48
2 118 820
2 209 898
1,04
V roku 2010 pokračovala organizácia v nastavenom tempe, keď ukazovatele hospodárenia
organizácie vykazujú hodnoty vyjadrujúce pozitívny trend vo všetkých smeroch jej vývoja.
Medziročné tempo rastu výnosov organizácie je na vyššej úrovni ako tempo rastu jej celkových nákladov. Hospodársky výsledok je dôkazom, že organizácia v roku 2010 nebola nútená
používať voľné finančné prostriedky získané transformáciou na krytie bežných potrieb, ale
ponechala ich v rezervnom fonde.
Organizácia má zavedený manažérsky systém riadenia kvality podľa noriem radu ISO. Toho času
je držiteľom certifikátu, potvrdzujúceho funkčný manažérsky systém podľa STN ISO 9001:2009.
Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že Ústredie ľudovej umeleckej výroby je efektívne hospodáriaca a ekonomicky stabilná príspevková organizácia, ktorá v plnom
rozsahu a hospodárne zabezpečuje svoj rozvojový program a úlohy vyplývajúce jej zo zákona.
V Bratislave 11. apríla 2011
Ing. Milan Beljak
generálny riaditeľ
ZÁVER
55
56
PRÍLOHY
57
VZDELÁVANIE _ náklady a výnosy podľa projektov
Tabuľka č. 010-02
VZDELÁVANIE
Náklady / Výnosy
K 07
ŠKOLA REMESIEL RCR BA
K 08
ŠKOLA REMESIEL RCR BB
Rozpočet
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
50
Spotrebované nákupy
24 807
15 037
18 172
9 253
6 635
5 784
501
Spotreba materiálu
22 872
15 037
17 172
9 253
5 700
5 784
502
Spotreba energie
1 935
0
1000
504
Predaný tovar
0
0
51
Služby
35 724
12 082
33 214
9 672
511
Opravy a udržiavanie
122
136
122
122
512
Cestovné
1 342
1 341
432
431
513
Náklady na reprezentáciu
0
34
518
Ostatné služby
34 260
10 571
32 660
9 119
1 600
1 452
52
Osobné náklady
48 746
139 657
14 157
75 547
34 589
64 110
521
Mzdové náklady
34 542
102 307
11 543
55 557
22 999
46 750
0
0
12 614
29 614
1 614
15 313
11 000
14 301
1 000
4 677
590
3 059
z toho: OON
Čerpanie
Čerpanie
935
2 510
2 410
14
910
910
34
524
Zákonné soc. poistenie
527
Zákonné soc. náklady
1 590
7 736
528
Ostatné soc. náklady
0
0
53
Dane
0
37
54
Ost. náklady na prev. činnosť
0
100
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
0
0
0
0
0
551
Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
0
0
0
0
0
552
Tvorba zákonných rezerv
0
0
0
0
0
0
553
Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti
0
0
0
0
0
0
558
Tvorba opravných položiek
0
0
0
0
0
0
56
Finančné náklady
0
0
0
0
0
0
109 277
166 913
65 543
94 572
43 734
72 341
NÁKLADY SPOLU
37
100
60
Tržby
16 753
91 035
13 709
67 393
3 044
23 642
602
Tržby z predaja služieb
16 753
91 035
13 709
67 393
3 044
23 642
604
Tržby za tovar
0
0
62
Aktivácia
0
0
0
0
0
0
64
Ostatné výnosy
0
0
0
0
0
0
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
0
0
0
0
0
68
Výnosy z transferov
92 524
92 504
51 834
51 814
40 690
40 690
681
Výnosy z BT
92 524
92 504
51 834
51 814
40 690
40 690
682
Výnosy z KT
0
0
684
Výnosy z KT – vlastné zdroje
0
0
109 277
183 539
65 543
119 207
43 734
64 332
0
16 626
0
24 635
0
-8 009
VÝNOSY SPOLU
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
58
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
EDÍCIA _ náklady a výnosy podľa projektov
Tabuľka č. 010-03
K 15
ČASOPIS R-U-D
EDÍCIA
Náklady / Výnosy
Rozpočet
50
Spotrebované nákupy
501
Spotreba materiálu
502
Spotreba energie
504
Predaný tovar
51
Služby
511
Opravy a udržiavanie
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentáciu
518
Čerpanie
Rozpočet
K 16
PUBLIKÁCIE
Čerpanie
3 269
431
3 262
424
431
431
424
424
2 838
0
2 838
0
0
95 410
96 067
0
0
116
116
0
0
Ostatné služby
95 294
52
Osobné náklady
521
Mzdové náklady
z toho: OON
Rozpočet
0
K 17
VIRT. GALÉRIA
Čerpanie
Rozpočet
0
Čerpanie
7
7
7
7
4 500
5 017
41 831
41 242
49 079
49 808
37
37
79
79
95 951
41 794
41 205
49 000
49 729
4 500
5 017
48 096
51 277
29 908
31 216
13 100
13 509
5 088
6 552
35 628
37 353
21 928
23 086
9 500
9 631
4 200
4 636
0
0
10 531
11 920
6 800
6 953
3 100
3 349
631
1 618
1 180
1 177
500
529
257
298
0
0
0
0
524
Zákonné soc. poistenie
527
Zákonné soc. náklady
1 937
2 004
528
Ostatné soc. náklady
0
0
53
Dane
0
0
54
Ost. náklady na prev. činnosť
50
0
50
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
0
0
0
0
0
0
0
551
Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
552
Tvorba zákonných rezerv
0
0
0
0
0
0
0
0
553
Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
558
Tvorba opravných položiek
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Finančné náklady
0
50
0
50
0
0
0
0
146 825
147 825
75 051
72 932
62 179
63 317
9 595
11 576
NÁKLADY SPOLU
60
Tržby
0
6 946
0
6 946
0
0
0
0
602
Tržby z predaja služieb
0
6 946
0
6 946
0
0
0
0
604
Tržby za tovar
0
0
0
0
0
0
62
Aktivácia
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Ostatné výnosy
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Výnosy z transferov
146 825
146 812
75 251
73 101
61 089
62 172
10 485
11 539
681
Výnosy z BT
146 825
146 812
75 251
73 101
61 089
62 172
10 485
11 539
682
Výnosy z KT
0
0
684
Výnosy z KT – vlastné zdroje
0
0
146 825
153 758
75 251
80 047
61 089
62 172
10 485
11 539
0
5 933
200
7 115
-1 090
-1 145
890
-37
VÝNOSY SPOLU
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
PRÍLOHY
59
MÚZEUM _ náklady a výnosy podľa projektov
Tabuľka č. 010-04
K 01
VÝSKUM A DOKUMENTÁCIA
MÚZEUM
Náklady / Výnosy
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
K 02
STAROSTLIVOSŤ O ZBIERKY
Rozpočet
Čerpanie
50
Spotrebované nákupy
3 802
1 937
3
3
3 799
1 934
501
Spotreba materiálu
1 937
1 937
3
3
1 934
1 934
502
Spotreba energie
1 865
0
504
Predaný tovar
0
0
51
Služby
14 161
4 426
511
Opravy a udržiavanie
18
18
512
Cestovné
652
652
513
Náklady na reprezentáciu
0
0
518
Ostatné služby
13 491
52
Osobné náklady
521
Mzdové náklady
z toho: OON
1 865
5 004
1 756
9 157
2 670
18
18
18
18
634
634
3 756
4 986
1 738
8 505
2 018
121 284
133 591
20 254
20 985
101 030
112 606
90 773
94 005
14 000
14 070
76 773
79 935
0
0
25 785
30 099
4 330
4 330
21 455
25 769
Zákonné soc. náklady
4 726
9 487
1 924
2 585
2 802
6 902
528
Ostatné soc. náklady
0
0
53
Dane
0
0
54
Ost. náklady na prev. činnosť
0
2 075
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
0
0
0
0
0
551
Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
0
0
0
0
0
552
Tvorba zákonných rezerv
0
0
0
0
0
0
553
Tvorba ostat. rezerv z prev. činnosti
0
0
0
0
0
0
558
Tvorba opravných položiek
0
0
0
0
0
0
56
Finančné náklady
0
37
0
0
0
37
139 247
142 066
25 261
22 744
113 986
119 322
0
0
0
20
524
Zákonné soc. poistenie
527
NÁKLADY SPOLU
2 075
60
Tržby
0
20
602
Tržby z predaja služieb
0
20
604
Tržby za tovar
0
0
62
Aktivácia
0
0
0
0
0
0
64
Ostatné výnosy
0
2 075
0
0
0
2 075
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
0
0
0
0
0
68
Výnosy z transferov
139 247
139 562
25 261
22 730
113 986
116 832
681
Výnosy z BT
139 247
139 562
25 261
22 730
113 986
116 832
682
Výnosy z KT
0
0
684
Výnosy z KT – vlastné zdroje
0
0
139 247
141 657
25 261
22 730
113 986
118 927
0
-409
0
-14
0
-395
VÝNOSY SPOLU
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
60
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
20
STAROSTLIVOSŤ _ náklady a výnosy podľa projektov
Tabuľka č. 010-06
K 04
VÝROBA TEXTILU
STAROSTLIVOSŤ
Náklady / Výnosy
K 05
VÝROBA KROJOV
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
K 06
VÝVOJ A PORAD.
Rozpočet
Čerpanie
50
Spotrebované nákupy
7 961
14 130
4 270
12 821
3 109
1 254
582
55
501
Spotreba materiálu
6 502
2 871
3 500
1 562
2500
1 254
502
55
502
Spotreba energie
1 459
0
770
504
Predaný tovar
0
11 259
51
Služby
13 439
7 750
511
Opravy a udržiavanie
0
0
512
Cestovné
665
664
513
Náklady na reprezentáciu
0
0
518
Ostatné služby
12 774
52
Osobné náklady
521
Mzdové náklady
z toho: OON
609
80
11 259
3 761
480
349
1 050
9 329
6 220
145
142
130
125
390
397
7 086
3616
338
219
925
8 939
5 823
64 319
84 267
11 819
26 250
1 000
2 209
51 500
55 808
46 439
61 575
6 439
20 188
1 000
2 193
39 000
39 194
0
0
16 424
18 924
5 124
5 135
16
11 300
13 773
256
927
1 200
2 841
0
0
524
Zákonné soc. poistenie
527
Zákonné soc. náklady
1 456
3 768
528
Ostatné soc. náklady
0
0
53
Dane
0
0
54
Ost. náklady na prev. činnosť
0
2 372
0
0
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
0
0
0
0
0
0
0
551
Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
552
Tvorba zákonných rezerv
0
0
0
0
0
0
0
0
553
Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
558
Tvorba opravných položiek
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Finančné náklady
0
0
0
0
0
0
0
0
NÁKLADY SPOLU
2 372
85 719
108 519
19 850
41 923
4 458
4 513
61 411
62 083
60
Tržby
0
12 158
0
12 158
0
0
0
0
602
Tržby z predaja služieb
0
12 158
12 158
0
0
0
0
604
Tržby za tovar
0
0
0
0
0
0
62
Aktivácia
0
10 569
0
5 161
0
5408
0
0
64
Ostatné výnosy
0
2 077
0
2 077
0
0
0
0
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Výnosy z transferov
85 719
85 649
19 850
22 891
4 458
675
61 411
62 083
681
Výnosy z BT
85 719
85 649
19 850
22 891
4 458
675
61 411
62 083
682
Výnosy z KT
0
0
684
Výnosy z KT – vlastné zdroje
0
0
85 719
110 453
19 850
42 287
4 458
6 083
61 411
62 083
0
1 934
0
364
0
1 570
0
0
VÝNOSY SPOLU
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
PRÍLOHY
61
VÝSTAVY A EVENTY _ náklady a výnosy podľa projektov
K 09
V KRAJINE REMESIEL
VÝSTAVY
Náklady / Výnosy
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
Spotrebované nákupy
23 657
17 659
501
Spotreba materiálu
21 303
16 948
502
Spotreba energie
2 354
711
504
Predaný tovar
0
0
51
Služby
76 677
75 617
511
Opravy a udržiavanie
60
60
512
Cestovné
5 335
5 336
513
Náklady na reprezentáciu
0
4 355
518
Ostatné služby
71 282
65 866
1 000
335
7 500
6 969
52
Osobné náklady
72 295
84 958
0
0
0
0
521
Mzdové náklady
53 275
62 210
1 000
0
Rozpočet
50
z toho: OON
0
Čerpanie
K 10
KRUHY NA VODE
335
400
131
400
131
7 500
7 568
599
0
0
18 266
18 266
Zákonné soc. náklady
754
4 482
528
Ostatné soc. náklady
0
0
53
Dane
0
0
0
0
0
0
54
Ost. náklady na prev. činnosť
171
199
0
0
0
0
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
0
0
0
0
0
551
Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
0
0
0
0
0
552
Tvorba zákonných rezerv
0
0
0
0
0
0
553
Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti
0
0
0
0
0
0
558
Tvorba opravných položiek
0
0
0
0
0
0
56
Finančné náklady
0
250
0
0
0
17
172 800
178 683
1 000
335
7 900
7 716
0
0
0
0
524
Zákonné soc. poistenie
527
NÁKLADY SPOLU
60
Tržby
0
146
602
Tržby z predaja služieb
0
146
604
Tržby za tovar
0
0
62
Aktivácia
0
0
0
0
0
0
64
Ostatné výnosy
0
671
0
0
0
0
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
0
0
0
0
0
68
Výnosy z transferov
172 800
172 860
1 000
71
7 900
6 712
681
Výnosy z BT
172 800
172 860
1 000
71
7 900
6 712
682
Výnosy z KT
0
0
684
Výnosy z KT – vlastné zdroje
0
0
172 800
173 677
1 000
71
7 900
6 712
0
-5 006
0
-264
0
-1 004
VÝNOSY SPOLU
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
62
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Tabuľka č.: 010-05
K 11
DNI MAJSTROV
K 12
GALÉRIA ÚĽUV
20 957
16 797
1 500
175
100
22
600
494
100
40
18 603
16 086
1 500
175
100
22
600
494
100
40
2 354
711
43 397
42 939
14 510
12 506
1 226
1 043
7 695
7 946
1 349
3 280
60
60
289
289
510
1 990
510
Rozpočet
226
Čerpanie
227
Rozpočet
3 913
553
Čerpanie
K 23
KRUHY KOŠICE
Čerpanie
397
Čerpanie
K 14
ZAHRANIČNÉ STYKY
Rozpočet
397
Rozpočet
K 13
DIZAJN ŠTUDIO
3 913
Rozpočet
Čerpanie
1 083
130
43 000
40 552
14 000
11 443
1 000
816
3 782
2 950
1000
2 801
18 911
19 982
31 736
33 499
12 499
13 006
8 343
17 585
806
886
15 000
15 106
23 500
23 499
10 000
10 165
3 975
12 560
800
880
3 911
3 911
7 482
7 482
2 499
2 499
4 368
4 368
6
6
965
754
2 518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232
0
83 265
79 950
0
146
342
0
0
657
0
0
0
0
141
166
30
33
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
47 746
46 181
13 825
14 071
16 779
26 191
2 285
4 239
0
0
0
0
0
0
0
0
146
0
0
0
0
0
3
0
0
3
665
0
0
0
0
0
0
83 264
75 077
47 746
46 856
13 825
14 067
16 780
25 837
2 285
4 240
83 264
75 077
47 746
46 856
13 825
14 067
16 780
25 837
2 285
4 240
83 264
75 226
47 746
46 856
13 825
14 070
16 780
26 502
2 285
4 240
0
-4 724
0
675
0
-1
1
311
0
1
PRÍLOHY
63
KNIŽNICA _ náklady a výnosy podľa projektov
Tabuľka č. 010-07
KNIŽNICA
Náklady / Výnosy
50
Spotrebované nákupy
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
Rozpočet
Čerpanie
5 168
4 754
4 929
4 754
239
0
0
0
4 936
2 771
0
0
153
153
0
0
4 783
2 618
504 Predaný tovar
51
Služby
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
52
Osobné náklady
17 769
20 349
521 Mzdové náklady
13 177
15 159
0
0
4 592
4 592
527 Zákonné soc. náklady
0
598
528 Ostatné soc. náklady
0
0
53
Dane
0
0
54
Ost. náklady na prev. činnosť
20
20
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
0
551 Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
0
552 Tvorba zákonných rezerv
0
0
553 Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti
0
0
z toho: OON
524 Zákonné soc. poistenie
558 Tvorba opravných položiek
0
0
56
0
0
27 893
27 894
0
0
602 Tržby z predaja služieb
0
0
604 Tržby za tovar
0
0
62
Aktivácia
0
0
64
Ostatné výnosy
0
0
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
0
68
Výnosy z transferov
27 893
28 870
681 Výnosy z BT
27 893
28 870
682 Výnosy z KT
0
0
Finančné náklady
NÁKLADY SPOLU
60
Tržby
684 Výnosy z KT – vlastné zdroje
VÝNOSY SPOLU
0
0
27 893
28 870
0
976
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
64
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
SPRÁVA _ náklady a výnosy podľa projektov
Tabuľka č. 010-08
K 18
ÚSEK GR
SPRÁVA
Náklady / Výnosy
K 19
PREVÁDZKA
K 20
INFORMATIKA
K 21
MANAŽMENT KVALITY
Rozpočet Čerpanie Rozpočet Čerpanie Rozpočet Čerpanie Rozpočet Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
50
Spotrebované nákupy
88 094
105 664
5 500
5 496
64 999
82 764
17 500
17 387
95
17
501
Spotreba materiálu
43 195
69 211
5 500
5 496
20 100
46 311
17 500
17 387
95
17
502
Spotreba energie
44 899
36 453
44 899
36 453
504
Predaný tovar
0
0
51
Služby
124 411
119 370
34 013
55 623
55 120
27 530
27 608
6 000
2 629
511
Opravy a udržiavanie
22 551
22 884
0
21 551
21 383
1 000
1 501
512
Cestovné
10 720
6 656
6 524
550
43
1020
89
513
Náklady na reprezentáciu
0
1 403
518
Ostatné služby
91 140
88 427
26 108
26 086
33 522
33 694
25 510
26 018
6 000
2 629
52
Osobné náklady
405 196
291 184
187 699
127 675
172 387
112 577
27 086
28 492
18 024
22 440
521
Mzdové náklady
296 225
211 530
140 817
95 617
128 387
79 978
16 086
20 268
10 935
15 667
0
0
105 786
63 623
45 197
25 262
42 500
25 845
11 000
7 049
7 089
5 467
1 685
6 796
1 500
6 744
z toho: OON
524
Zákonné soc. poistenie
527
Zákonné soc. náklady
3 185
16 021
528
Ostatné soc. náklady
0
10
53
Dane
54
Ost. náklady na prev. činnosť
55
35 258
9 150
1 403
1 306
10
0
5 099
114
700
13 839
1 549
700
12 290
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
162 604
0
0
162 604
551
Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
136 007
136 007
552
Tvorba zákonných rezerv
0
26 597
26 597
553
Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti
0
0
558
Tvorba opravných položiek
0
0
56
Finančné náklady
NÁKLADY SPOLU
1 175
0
4 985
57
0
0
0
0
0
62
618 401
697 822
228 457
168 904
293 709
430 345
5
72 116
73 487
24 119
25 086
0
0
0
0
60
Tržby
66 232
19 084
2 232
316
64 000
18 768
602
Tržby z predaja služieb
66 232
19 084
2232
316
64 000
18 768
604
Tržby za tovar
0
0
62
Aktivácia
0
0
64
Ostatné výnosy
0
14 323
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
37 299
68
Výnosy z transferov
552 169
688 177
226 225
163 744
229 709
427 292
72 116
72 055
24 119
25 086
681
Výnosy z BT
552 169
552 170
226 225
163 744
229 709
291 285
72 116
72 055
24 119
25 086
682
Výnosy z KT
0
132 617
132 617
684
Výnosy z KT – vlastné zdroje
0
3 390
3 390
618 401
758 883
228 457
174 706
293 709
487 036
72 116
72 055
24 119
25 086
0
61 061
0
5 802
0
56 691
0
-1 432
0
0
VÝNOSY SPOLU
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
57
14 266
10 589
26 710
PRÍLOHY
65
MARKETING _ náklady a výnosy podľa projektov
Tabuľka č. 010-09
MARKETING
Náklady / Výnosy
Rozpočet
50
Spotrebované nákupy
Čerpanie
1 237
646
501 Spotreba materiálu
681
626
502 Spotreba energie
556
0
0
20
26 819
30 422
0
0
156
156
0
35
26 663
30 231
504 Predaný tovar
51
Služby
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
52
Osobné náklady
20 253
21 536
521 Mzdové náklady
15 118
15 389
0
0
5 135
5 134
527 Zákonné soc. náklady
0
1 013
528 Ostatné soc. náklady
0
0
53
Dane
0
0
54
Ost. náklady na prev. činnosť
154
0
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
0
551 Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
0
552 Tvorba zákonných rezerv
0
0
553 Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti
0
0
z toho: OON
524 Zákonné soc. poistenie
558 Tvorba opravných položiek
0
0
56
0
0
48 463
52 604
0
0
602 Tržby z predaja služieb
0
0
604 Tržby za tovar
0
0
62
Aktivácia
0
0
64
Ostatné výnosy
0
262
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
0
68
Výnosy z transferov
48 463
49 533
681 Výnosy z BT
48 463
49 533
682 Výnosy z KT
0
0
Finančné náklady
NÁKLADY SPOLU
60
Tržby
684 Výnosy z KT – vlastné zdroje
VÝNOSY SPOLU
0
0
48 463
49 795
0
-2 809
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
66
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
XXX
67
NÁKLADY A VÝNOSY kontrahovaných procesov
ÚĽUV
VZDELÁVANIE
EDÍCIA
MÚZEUM
Náklady / Výnosy
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
157 995
160 258
24 807
15 037
3 269
431
3 802
1 937
101 850
111 815
22 872
15 037
431
431
1 937
1 937
56 145
37 164
1 935
0
2 838
0
1 865
0
0
11 279
0
0
0
0
0
0
391 577
348 505
35 724
12 082
95 410
96 067
14 161
4 426
511 Opravy a udržiavanie
22 751
23 098
122
136
0
0
18
18
512 Cestovné
19 139
15 074
1 342
1 341
116
116
652
652
0
5 827
0
34
0
0
0
0
518 Ostatné služby
349 687
304 506
34 260
10 571
95 294
95 951
13 491
3 756
52
Osobné náklady
797 958
826 819
48 746
139 657
48 096
51 277
121 284
133 591
521 Mzdové náklady
585 177
599 528
34 542
102 307
35 628
37 353
90 773
94 005
0
0
0
0
0
0
0
0
199 133
182 172
12 614
29 614
10 531
11 920
25 785
30 099
527 Zákonné soc. náklady
13 648
45 109
1 590
7 736
1 937
2 004
4 726
9 487
528 Ostatné soc. náklady
0
10
0
0
0
0
0
0
53
Dane
0
5 136
0
37
0
0
0
0
54
Ost. náklady na prev. činnosť
1 095
18 605
0
100
50
0
0
2 075
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
0
162 604
0
0
0
0
0
0
551 Odpisy DNaHM zo ŠR a vl. zdrojov
0
136 007
0
0
0
0
0
0
552 Tvorba zákonných rezerv
0
26 597
0
0
0
0
0
0
50
Spotrebované nákupy
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
504 Predaný tovar
51
Služby
513 Náklady na reprezentáciu
z toho: OON
524 Zákonné soc. poistenie
553 Tvorba ostat.rezerv z prev. činnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
558 Tvorba opravných položiek
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
399
0
0
0
50
0
37
1 348 625
1 522 326
109 277
166 913
146 825
147 825
139 247
142 066
82 985
129 389
16 753
91 035
0
6 946
0
20
82 985
129 389
16 753
91 035
0
6 946
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
Finančné náklady
NÁKLADY SPOLU
60
Tržby
602 Tržby z predaja služieb
604 Tržby za tovar
62
Aktivácia
0
10 569
0
0
0
0
0
0
64
Ostatné výnosy
0
19 408
0
0
0
0
0
2 075
65
Zúčtov. rezerv a opravných položiek
0
37 299
0
0
0
0
0
0
68
Výnosy z transferov
1 265 640
1 403 967
92 524
92 504
146 825
146 812
139 247
139 562
681 Výnosy z BT
1 265 640
1 267 960
92 524
92 504
146 825
146 812
139 247
139 562
682 Výnosy z KT
0
132 617
0
0
0
0
0
0
684 Výnosy z KT – vlastné zdroje
0
3 390
0
0
0
0
0
0
1 348 625
1 600 632
109 277
183 539
146 825
153 758
139 247
141 657
0
78 306
0
16 626
0
5 933
0
-409
VÝNOSY SPOLU
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
68
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Tabuľka č. 010
VÝSTAVY
STAROSTLIVOSŤ
KNIŽNICA
SPRÁVA
MARKETING
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
Rozpočet
Čerpanie
23 657
17 659
7 961
14 130
5 168
4 754
88 094
105 664
1 237
646
21 303
16 948
6 502
2 871
4 929
4 754
43 195
69 211
681
626
2 354
711
1 459
0
239
0
44 899
36 453
556
0
0
0
0
11 259
0
0
0
0
0
20
76 677
75 617
13 439
7 750
4 936
2 771
124 411
119 370
26 819
30 422
60
60
0
0
0
0
22 551
22 884
0
0
5 335
5 336
665
664
153
153
10 720
6 656
156
156
0
4 355
0
0
0
0
0
1 403
0
35
71 282
65 866
12 774
7 086
4 783
2 618
91 140
88 427
26 663
30 231
72 295
84 958
64 319
84 267
17 769
20 349
405 196
291 184
20 253
21 536
53 275
62 210
46 439
61 575
13 177
15 159
296 225
211 530
15 118
15 389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 266
18 266
16 424
18 924
4 592
4 592
105 786
63 623
5 135
5 134
754
4 482
1 456
3 768
0
598
3 185
16 021
0
1 013
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 099
0
0
171
199
0
2 372
20
20
700
13 839
154
0
0
0
0
0
0
0
0
162 604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
0
0
0
0
62
0
0
172 800
178 683
85 719
108 519
27 893
27 894
618 401
697 822
48 463
52 604
0
146
0
12 158
0
0
66 232
19 084
0
0
0
146
0
12 158
0
0
66 232
19 084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 569
0
0
0
0
0
0
0
671
0
2 077
0
0
0
14 323
0
262
0
0
0
0
0
0
0
37 299
0
0
172 800
172 860
85 719
85 649
27 893
28 870
552 169
688 177
48 463
49 533
172 800
172 860
85 719
85 649
27 893
28 870
552 169
552 170
48 463
49 533
0
0
0
0
0
0
0
132 617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 390
0
0
172 800
173 677
85 719
110 453
27 893
28 870
618 401
758 883
48 463
49 795
0
-5 006
0
1 934
0
976
0
61 061
0
-2 809
PRÍLOHY
69
VÝDAVKY v kontrahovaných procesoch
Výdavky na činnosť v členení podľa
rozpočtovej klasifikácie
ÚĽUV
Plán
MÚZEUM
Skutočnosť
Plán
KNIŽNICA
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
a
610 – Mzdy, platy, služobné
585 177
599 528
90 773
94 005
13 177
15 159
príjmy a OOV spolu:
0
0
309 309
367 702
53 930
53 930
9 578
10 560
612001 – Osobný príplatok
168 976
141 847
35 670
29 032
3 599
2 399
612002 – Ostatné príplatky
27 178
23 524
1 173
1 173
0
614 – Odmeny
79 714
66 455
0
9 870
0
2 200
620 – Poistné a príspevok
212 781
227 281
30 511
41 661
4 592
5 190
do poisťovní spolu:
0
0
v tom: 621 – Poistné do VZP
33 593
61 919
6 192
6 192
818
1 318
622 – Poistné do SZP
7 979
760
0
16 945
10 411
2 894
2 894
0
143 600
142 560
21 012
30 087
3 774
3 274
10 664
11 631
413
2 488
0
598
549 572
514 308
17 963
4 325
10 104
7 525
19 139
15 074
652
652
153
153
56 145
37 164
1 865
0
239
101 850
111 815
1 937
4 929
634 – Dopravné
22 431
23 362
0
0
635 – Rutinná a štandartná údržba
22 751
23 098
18
7 041
14 013
0
289 782
13 491
3 655
4 783
2 618
96 709
116 930
3 232
3 232
1 982
1 982
1 095
18 605
0
2 075
20
20
50
17 905
1 045
700
0
162 604
0
0
1 348 625
1 522 326
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
148 804
v tom:
0
0
720 – Kapitálové transfery spolu:
0
0
v tom:
0
0
700 – Kapitálové výdavky spolu
0
148 804
1 348 625
1 671 130
v tom: 611 – Tarifný plat...
623 – Poistné do ost. Poisťovní
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
632 – Energie,voda a komunikácie
633 – Materiál
636 – Nájomné za nájom
z toho:
637027 OON
640 – Bežné transfery spolu:
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
649 – Transféry do zahraničia
690 – Odpisy dlh. H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
600 – Bežné výdavky spolu:
600 + 700 spolu
70
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
0
18
4 754
0
0
2 075
20
20
139 247
142 066
27 893
0
139 247
142 066
27 894
0
27 893
27 894
Tabuľka č. 020
STAROSTLIVOSŤ
VZDELÁVANIE
VÝSTAVY
EDÍCIA
SPRÁVA
MARKETING
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
Plán
Skutočnosť
46 439
61 575
34 542
102 307
53 275
62 210
35 628
37 353
296 225
211 530
15 118
15 389
28 044
34 712
16 427
70 692
40 944
43 589
22 779
22 336
129 280
123 556
8 327
8 327
10 142
11 327
15 235
19 785
11 241
11 241
8 560
8 560
77 954
54 127
6 575
5 376
8 253
8 901
2 880
2 880
1 090
1 090
4 289
1 657
9 277
7 607
216
216
0
6 635
8 950
0
6 290
0
4 800
79 714
26 240
0
1 470
17 880
17 984
14 204
37 450
19 020
19 022
12 468
13 924
108 971
85 903
5 135
6 147
3 432
5 432
1 542
7 792
3 907
3 907
3 574
3 573
12 882
32 459
1 246
1 246
74
74
1 977
198
0
5 928
488
0
7 673
5 146
266
266
110
110
739
739
5 263
1 256
0
12 882
10 986
10 259
27 255
7 119
12 907
8 347
9 804
76 584
44 625
3 623
3 622
1 456
1 456
1 590
1 590
754
754
547
547
5 904
3 185
0
1 013
21 400
26 588
60 531
27 056
100 334
97 252
98 679
96 498
212 505
223 996
28 056
31 068
665
664
1 342
1 341
5 335
4 355
116
116
10 720
7 637
156
156
1 459
1 602
1 935
0
2 354
711
2 838
44 899
34 851
556
0
6 502
2 871
22 872
15 037
21 303
16 948
431
43 195
71 128
681
646
0
51
0
2 078
2 727
0
20 302
20 635
0
0
122
136
60
60
0
22 551
22 884
0
2 242
2 242
0
2 675
11 771
2 124
68 163
55 090
24 539
30 266
36 399
271
272
13 789
154
0
0
431
12 774
21 451
34 209
10 542
66 962
70 209
95 294
95 951
12 602
7 042
17 765
6 997
8 935
9 084
51 922
51 922
0
2 372
0
100
171
199
50
50
199
50
50
2 372
100
171
700
13 089
700
700
154
162 604
85 719
108 519
109 277
166 913
172 800
178 683
146 825
147 825
618 401
697 822
48 463
52 604
148 804
0
85 719
108 519
0
109 277
166 913
0
172 800
178 683
0
146 825
147 825
148 804
618 401
846 626
PRÍLOHY
71
0
48 463
52 604
PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE NÁKLADOV k 31. 12. 2010
Tab.č.1A
v eurách
Ukazovateľ
Schválený
rozpočet na rok
2010
Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2010
1
2
3
4
112 809
0,98
37 165
0,76
501 Spotreba materiálu
96 672
115 232
502 Spotreba energie
83 287
49 010
504 Predaný tovar
50
Skutočnosť
k 31. 12. 10
index
3 :2
11 279
179 959
164 242
161 253
511 Opravy a udržovanie
Spotrebované nákupy spolu
22 751
10 984
23 098
2,10
512 Cestovné
19 139
13 390
15 075
1,13
1,00
513 Náklady na reprezentáciu
0,98
5 178
5 885
5 885
518 Ostatné služby
372 640
388 161
420 102
1,08
51
419 708
418 420
464 160
1,11
521 Mzdové náklady
585 177
585 177
521 611
0,89
524 Zákonné sociálne poistenie
202 117
202 117
182 966
0,91
10 664
10 664
45 109
4,23
Služby spolu
525 Ost. soc. poist. – DDP
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
52
Osobné náklady spolu
10
797 958
797 958
749 696
0,94
538 Ostatné dane a poplatky
8 142
8 005
633
0,08
53
8 142
8 005
5 136
0,64
531 Daň z motorových vozidiel
532 Daň z nehnuteľností
4 503
Dane a poplatky
541 Zostat. cena predaného DlNH a DHM
0
542 Predaný materiál
2 372
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omešk.
545 Ostat. pokuty, penále a úroky z omešk.
7 834
546 Odpis pohľadávky
548 Ost. náklady na prevádzkovú činnosť
15 224
549 Manká a škody (v r. 2007 účet 548)
54
Ostatné náklady na prev. činnosť spolu
0
0
551 Odpisy DlHM a DlNM
25 430
136 007
552 Tvorba zák. rezerv z prev. činnoti
26 597
553 Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti
557 Tvorba zák. opr. pol. z prev. činnosti
558 Tvorba ost. opr. pol. z prev. činnosti
562 Úroky
563 Kurzové straty (v r. 2007 účet 545)
116
568 Ostat.finanč. náklady (v r. 2007 ú. 549)
283
56
Finančné náklady
57
Mimoriadne náklady
591 Splatná daň z príjmov
Náklady spolu
6xx Výnosy z vl. činnosti, vrátane 687,688
681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR
1 405 767
1 388 625
1 568 678
82 985
82 985
206 881
2,49
1 322 782
1 305 640
1 312 445
1,01
168 359
132 617
0,79
0
0,00
1,06
682 Výnosy z kap. transfer. zo ŠR
Bežné transfery (prísp. na činnosť)
Výnosy spolu (vrátane bež. transf.)
ZISK (+) STRATA (-)
72
1 405 767
1 556 984
1 651 943
0
168 359
83 265
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
1,13
Podnikateľská činnosť
skutočnosť
31. 12. 09
31.12.10
5
6
PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE TRŽIEB k 31.12.2010
Ukazovateľ
Schválený
rozpočet
2010
1
602 Tržby z predaja služ.
v tom: tržby za prenájom
tržby za kurzy
Tab. č.1B
Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2010
2
Skutočnosť
k 31. 12. 2009
Index
3:2
3
4
82 985
82 985
117 231
1,41
18 622
18 622
18 757
1,01
64 363
64 363
91 352
1,42
tržby za časopisy
Podnikateľská činnosť
skutočnosť
31. 12. 2010
31. 12. 2010
5
6
6 607
tržby ostatné
515
604 Tržby za tovar
12 158
(bulletiny)
621 Aktivácia mat. a tovaru
10 569
622 Aktivácia vnútroorganizač. služieb
624 Aktivácia DlHM
641 Tržby z predaja DlHM a DlNM
642 Tržby z predaja materiálu
2 397
644 Zmluvné pokuty a penále
38
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej čin.
23 794
652 Zúčt. zákon. rezerv z prev. čin.
29 370
653 Zúčt. ost. rezerv z prev. čin.
7 908
658 Zúčt. ost. opr. pol. z prev. čin.
662 Úroky
663 Kurzové zisky
28
684 Výnosy z KT ost. subj. VS
0
3 390
687 Výnosy z BT od ost. subj. mimo VS
688 Výnosy z KT ost. subj. mimo VS
Výnosy bez transferu
681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR
82 985
82 985
206 881
2,49
1 322 782
1 305 640
1 312 445
1,01
168 359
132 617
682 Výnosy z kap. transferov zo ŠR
Spolu
1 405 767
1 556 984
1 651 943
0,79
1,06
PRÍLOHY
73
PREHĽAD O ZAMESTNANCOCH A ČERPANÍ MZDOVÝCH PROSTRIEDKOV za rok 2010
Skutočnosť
k 31. 12. 2009
Ukazovateľ
Schválený rozpočet 2010
Merná jedn.
z toho
a
1.
b
Počet zamestnancov ( rozpisový list )
osoby
z toho
Celkom
zo ŠR
Celkom
zo ŠR
1
2
3
4
38
38
v tom osobitne: podľa prílohy 3 (553/2003)
osoby
21
21
podľa prílohy 4 (553/2003)
osoby
17
17
podľa prílohy 5 (553/2003)
osoby
podľa Zákonníka práce (311/2001)
osoby
57
57
2.
Prostriedky na mzdy, platy, služ. príjmy a OOV
v eurách
504 689
504 058
454 923
427 505
2.1
Tarifný plat § 7 podľa zákona 553/2003
v eurách
290 231
289 995
236 042
236 042
v tom osobitne: podľa prílohy 3 ( 553/2003)
v eurách
138 496
138 260
podľa prílohy 4 (553/2003)
v eurách
151 735
151 735
podľa prílohy 5 (553/2003)
v eurách
179 546
159 364
39 335
32 099
2.2
Mzda podľa Zákonníka práce (311/2001)
v eurách
2.3
Príplatky spolu
v eurách
144 755
144 755
v tom osobitne: podľa prílohy 3 (553/2003)
v eurách
72 012
72 012
z toho: za riadenie
v eurách
2 821
2 821
osobný
v eurách
69 191
69 191
ostatné
v eurách
72 743
72 743
podľa prílohy 4 (553/2003)
z toho: za riadenie
v eurách
v eurách
14 194
14 194
osobný
v eurách
58 549
58 549
ostatné
v eurách
podľa Zákonníka práce (311/2001 )
z toho: za riadenie
v eurách
v eurách
osobný
v eurách
ostatné
v eurách
2.4
Náhrada za pracovnú pohotovosť
v eurách
2.5
Odmeny spolu
v eurách
69 703
69 308
v tom: mimoriadne
v eurách
68 853
68 458
850
850
iné (konkrétne vymenovať)
v eurách
prac. a životné jubileá
v eurách
2.6
Plat za prácu nadčas
v eurách
2.7
Doplatok k platu a ďalší plat
v eurách
Nárokovateľné zložky platu/mzdy spolu
v eurách
3.
Priemerná mesačná mzda spolu (zákon 553 a 311)
v eurách
942
935
665
625
3.1
Priemerná mesačná mzda podľa zákona č. 553/2003
v eurách
942
935
665
625
3.2
Priemerná mesačná mzda podľa zákona č. 311/2001
v eurách
74
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Tabuľka č. 2
Upravený rozpočet
k 31. 12. 2010
% čerpania
Skutočnosť
k 31. 12. 2010
z toho
7:5
z toho
Index
8:6
7:1
z toho
8:2
z toho
Celkom
zo ŠR
Celkom
zo ŠR
Celkom
zo ŠR
Celkom
zo ŠR
5
6
7
8
9
10
11
12
84,21
1,26
1,26
57
57
48,0
48,0
84,21
27,0
27,0
1,29
1,29
21,0
21,0
1,24
1,24
548 397
520 979
504 689
504 058
92,03
96,75
1,00
1,00
279 061
279 061
290 231
289 995
104,00
103,92
1,00
1,00
138 496
138 260
1,00
1,00
151 735
151 735
1,00
1,00
144 755
144 755
1,00
1,00
72 012
72 012
1,00
1,00
217 022
52 314
196 840
45 078
66,70
73,54
2 821
2 821
1,00
1,00
69 191
69 191
1,00
1,00
72 743
72 743
1,00
1,00
14 194
14 194
1,00
1,00
58 549
58 549
1,00
1,00
69 703
69 308
1,00
1,00
68 853
68 458
1,00
1,00
850
850
1,00
1,00
133,24
153,75
802
762
876
875
109,29
114,89
0,93
0,94
802
762
876
875
109,29
114,89
0,93
0,94
PRÍLOHY
75
PREHĽAD O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
NA NÁKUP HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO INVESTIČNÉHO MAJETKU za rok 2010
Tabuľka č. 3
(v eurách)
Zdroj
Ukazovateľ
Nehmotný investičný majetok
z toho: softvéry a licencie
Hmotný investičný majetok
v tom: stavby celkom
z toho: rozostavané
Štátny
rozpočet
ŠR kultúrne
aktivity
Fond
reprodukcie
Iné
Spolu
5 543
5 543
5 543
5 543
196 600
196 600
58 106
58 106
58 106
58 106
novozačínané
stroje a zariadenia celkom
ŠR rezerva
vlády
0
138 494
z toho: kancelárska technika
138 494
0
výpočtová technika
0
reprografická technika
0
interiérové zariadenia
64 852
64 852
svetelná a zvuková technika
0
audiotechnika
0
biela technika
0
hudobné nátroje
0
umelecké diela
0
zbierkové predmety
0
EZS, EPS
0
technologické zariadenia
0
dopravné prostriedky
39 393
39 393
iné
34 249
34 249
76
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
OZNÁMENIE VÝŠKY KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV, ktoré organizácia
použije v nasledujúcom rozpočtovom roku v členení podľa jednotlivých investičných akcií
(v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Tabuľka č. 4
(v eurách)
prvok
názov investičnej akcie
program
číslo IA
v registri
investícií
schválený
rozpočet 2010
upravený
rozpočet 2010
čerpanie v roku
2010
suma KV, ktoré budú
použité v nasledujúcom
rozpočtovom roku 2011
08S
08S0107 ÚĽUV – Blatnica – PD
24922
0
7000
6433
0
08S
08S0107 ÚĽUV – Iné zbierkové
predmety
24923
0
5000
0
5000
12000
6433
5000
Spolu:
08T
08T0103 Vzdelávacie centrum remesiel
18409
0
23000
0
23000
08T
08T0106 Akvizície zbierkových
predmetov
24100
0
2000
2000
0
08T
08T0108 Depozitár múzea v Stupave
25295
0
131359
99170
32000
156359
101170
55000
Spolu:
Tabuľka č. 6
(v eurách)
prvok
názov investičnej akcie
program
08S
08S0107 Rekonštrukcia budovy ÚĽUV
– Mäsiarska 52, Košice
číslo IA
schválený upravený
v registri rozpočet rozpočet
investícií 2006
2006
14 162
Spolu:
čerpanie
v rokoch
2006,
2007,
2008,
2009
suma KV,
ktoré
boli presunuté
do roku
2010
čerpanie
v roku
2010
suma KV, ktoré budú
použité v nasledujúcom
rozpočtovom roku 2011
497 909
497 909
35 730
462 179
2 900,00
459 279
497 909
497 909
35 730
462 179
2 900,00
459 279
08T
Spolu:
Tabuľka č. 9
(v eurách)
prvok
názov investičnej akcie
program
08S
číslo IA
schválený upravený
v registri rozpočet rozpočet
investícií 2009
2009
čerpanie
v roku
2009
suma KV,
ktoré
boli presunuté
do roku
2010
čerpanie
v roku
2010
107
Nákup dopravných
prostriedkov
24921
39393
107
Prípravná a projektová
dokumentácia
24922
26556
107
Nákup umeleckých diel
a zbierok
24923
6639
Spolu:
suma KV, ktoré budú
použité v nasledujúcom
rozpočtovom roku 2011
72588
08T
Spolu:
PRÍLOHY
77
PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOCH ÚČELOVO VIAZANÝCH
NA SCHVÁLENÉ KULTÚRNE AKTIVITY za rok 2010
Por. č.
Projekt na kultúrnu aktivitu (názov)
a
b
Druh skratky Objem poskytnutých
podľa x/
finančných prostriedkov
(v eurách)
c
Tabuľka č. 10
Objem vyúčtovaných
finančných prostriedkov
(v eurách)
1
Rozdiel
(+/-)
(1-2)
(v eurách)
2
3
1.
Kruhy na vode 1999 – 2009 – výstavný projekt
BT
64 000
64 300
-300
2.
Európsky priestor pre tradičné remeslá – medzinárodná
konferencia
BT
10 000
10 012
-12
3.
S+S 2009 Projekt výstav slovenského (a švédskeho)
remesla vo Švédsku
BT
6 400
6 761
-361
4.
Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011
BT
167 098
167 102
-4
5.
Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných
fondov
KT
4 000
4 089
-89
6.
Nákup dopravného prostriedku
KT
39 832
0
39 832
7.
Blatnica – PD
KT
26 556
0
26 556
8.
Iné zbierkové predmety
KT
6 639
0
6 639
324 525
252 264
72 261
Spolu:
x/ BT
KT
ZS
EÚ
PP
PR
iné
–
–
–
–
–
–
–
Projekty na kultúrne aktivity – uznesenie vlády SR ( bežný transfer )
Projekty na kultúrne aktivity – uznesenie vlády SR (kapitálový transfer)
zahraničné styky
prostriedky prijaté z EÚ (uviesť vo vysvetlivke z akého predvstupového fondu)
prostriedky získané z privatizácie
prostriedky v rámci programového rozpočtovania
uviesť vo vysvetlivke
PREHĽAD ČERPANIA BEŽNÉHO TRANSFERU za rok 2010 podľa jednotlivých programov
Tabuľka č. 11
(v eurách)
Kód
Položka
Schválený rozpočet
2010
Upravený rozpočet
k 31. 12. 2010
Čerpanie
k 31. 12. 2010
c
d
1
2
3
08S
08S0107
610
520 979
520 979
520 979
111
08S
08S0107
620
210 747
158 965
158 965
111
08S
08S0107
630
589 961
577 289
577 289
111
08S
08S0107
640
1 095
8 407
8 407
111
08T
08T0103
630
40 000
40 000
111
08T
08T0104
630
111
08T
08T0108
610
111
08T
08T0108
620
111
08T
08T0108
630
111
08T
08T0108
640
1 305 640
1 305 640
zdroja
programu
prvku
a
b
111
Spolu
1 322 782
78
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE PLNENIA ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z KONTRAKTU NA ROK 2010
K 31. 12. 2010 – HODNOTENIE ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Názov činnosti: VZDELÁVANIE
Tabuľka č. 12.1.
VÝDAVKY
Výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie:
a
FINANČNÉ KRYTIE
Celkom
Z dotácie zo ŠR
Z tržieb a výnosov
*
**
*
**
*
**
*
**
1
2
3
4
5
6
7
8
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:
34 542
84 542
34 542
83 150
v tom: 611 – Tarifný plat...
16 427
52 927
16 427
51 535
612001 – Osobný príplatok
15 235
19 785
15 235
19 785
612002 – Ostatné príplatky
2 880
2 880
2 880
2 880
0
8 950
0
8 950
14 204
37 450
14 204
0
v tom: 621 – Poistné do VZP
1 542
7 792
1 542
7 792
622 – Poistné do SZP
74
74
74
74
739
739
739
739
10 259
27 255
10 259
27 255
1 590
1 590
1 590
1 590
60 531
44 821
43 778
9 254
614 – Odmeny
620 – Poistné a príspevok
Z iných zdrojov
0
1 392
1 392
0
37 450
do poisťovní spolu:
623 – Poistné do ost. Poisťovní
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
632 – Energie,voda a komunikácie
633 – Materiál
634 – Dopravné
635 – Rutinná a štandartná údržba
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
z toho: 637027 OON
1 342
1 341
1 342
1 341
1 935
0
1 935
0
22 872
15 037
15 071
43
51
0
51
0
122
136
122
136
0
0
0
34 209
28 307
25 257
7 734
16 753
35 567
7 801
14 994
0
8 952
20 573
0
0
17 765
6 997
17 765
6 997
640 – Bežné transfery spolu:
0
100
0
100
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
0
100
0
100
649 – Transféry do zahraničia
0
0
0
0
0
0
109 277
166 913
92 524
92 504
16 753
74 409
0
0
0
0
0
0
0
0
109 277
166 913
92 524
92 504
16 753
74 409
690 – Odpisy dlh.H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
600 – Bežné výdavky spolu:
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 – Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 – Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 Spolu
PRÍLOHY
79
Názov činnosti: EDIČNÁ ČINNOSŤ
Tabuľka č. 12.2.
FINANČNÉ KRYTIE
VÝDAVKY
Celkom
Výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie:
Z dotácie zo ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
*
**
*
**
*
**
*
**
1
2
3
4
5
6
7
8
35 628
35 628
35 628
35 628
22 779
20 611
22 779
20 611
612001 – Osobný príplatok
8 560
8 560
8 560
8 560
612002 – Ostatné príplatky
4 289
1 657
4 289
1 657
0
4 800
0
4 800
12 468
13 924
12 468
12 924
v tom: 621 – Poistné do VZP
3 574
3 573
3 574
3 573
622 – Poistné do SZP
0
0
0
623 – Poistné do ost. Poisťovní
0
0
0
8 347
9 804
8 347
8 804
547
547
547
547
98 679
98 223
98 679
98 223
116
116
116
116
2 838
0
2 838
0
0
431
431
431
431
0
634 – Dopravné
0
0
0
635 – Rutinná a štandartná údržba
0
0
0
0
a
610 – Mzdy, platy, služobné
0
0
0
1 000
príjmy a OOV spolu:
v tom: 611 – Tarifný plat...
614 – Odmeny
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
632 – Energie,voda a komunikácie
633 – Materiál
636 – Nájomné za nájom
0
0
0
95 294
97 676
95 294
97 676
51 922
51 922
51 922
51 922
50
50
50
50
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
0
50
0
50
649 – Transféry do zahraničia
50
0
50
0
0
0
0
146 825
147 825
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
0
v tom:
0
0
720 – Kapitálové transfery spolu:
0
0
0
146 825
637 – Služby
z toho: 637027 OON
640 – Bežné transfery spolu:
690 – Odpisy dlh.H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
600 – Bežné výdavky spolu:
1 000
0
0
0
0
146 825
146 825
0
1 000
0
0
0
0
0
147 825
146 825
146 825
0
1 000
v tom:
700 – Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 Spolu
80
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Názov činnosti: MÚZEJNÁ ČINNOSŤ
Tabuľka č. 12.3
VÝDAVKY
Celkom
Výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie:
FINANČNÉ KRYTIE
Z dotácie zo ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
*
**
*
**
*
**
*
**
1
2
3
4
5
6
7
8
90 773
90 773
90 773
90 773
53 930
50 698
53 930
50 698
612001 – Osobný príplatok
35 670
29 032
35 670
29 032
612002 – Ostatné príplatky
1 173
1 173
1 173
1 173
a
610 – Mzdy, platy, služobné
0
0
0
2 819
príjmy a OOV spolu:
v tom: 611 – Tarifný plat...
614 – Odmeny
0
9 870
0
9 870
30 511
41 661
30 511
38 842
v tom: 621 – Poistné do VZP
6 192
6 192
6 192
6 192
622 – Poistné do SZP
0
0
0
2 894
2 894
2 894
2 894
21 012
30 087
21 012
27 268
413
2 488
413
2 488
17 963
7 557
17 963
7 557
652
652
652
652
632 – Energie,voda a komunikácie
1 865
0
1 865
0
633 – Materiál
1 937
0
1 937
0
0
0
0
0
18
18
18
18
0
0
0
0
13 491
6 887
13 491
6 887
3 223
3 232
3 223
3 232
640 – Bežné transfery spolu:
0
2 075
0
2 075
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
0
2 075
0
2 075
649 – Transféry do zahraničia
0
0
139 247
142 066
139 247
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
0
v tom:
0
0
720 – Kapitálové transfery spolu:
0
0
v tom:
0
0
700 – Kapitálové výdavky spolu
0
0
139 247
142 066
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
623 – Poistné do ost. Poisťovní
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
634 – Dopravné
635 – Rutinná a štandartná údržba
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
z toho: 637027 OON
2 819
0
0
0
0
0
139 247
0
2 819
0
0
0
0
139 247
139 247
0
2 819
690 – Odpisy dlh. H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
600 – Bežné výdavky spolu:
600 + 700 Spolu
PRÍLOHY
81
Názov činnosti: VÝSTAVY
Tabuľka č. 12.4
FINANČNÉ KRYTIE
VÝDAVKY
Celkom
Výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie:
Z dotácie zo ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
*
**
*
**
*
**
*
**
1
2
3
4
5
6
7
8
53 275
53 275
53 275
53 275
40 944
34 654
40 944
34 654
612001 – Osobný príplatok
11 241
11 241
11 241
11 241
612002 – Ostatné príplatky
1 090
1 090
1 090
1 090
a
610 – Mzdy, platy, služobné
0
0
0
5 883
príjmy a OOV spolu:
v tom: 611 – Tarifný plat...
614 – Odmeny
0
6 290
0
6 290
19 020
19 022
19 020
13 139
v tom: 621 – Poistné do VZP
3 907
3 907
3 907
3 907
622 – Poistné do SZP
1 977
198
1 977
198
623 – Poistné do ost. Poisťovní
5 263
1 256
5 263
1 256
625 – Poistné do SP
7 119
12 907
7 119
7 024
754
754
754
754
100 334
106 187
100 334
106 187
5 335
4 355
5 335
4 355
0
2 354
711
2 354
711
0
21 303
16 948
21 303
16 948
0
2 078
2 727
2 078
2 727
0
60
60
60
60
2 242
2 242
2 242
2 242
66 962
79 144
66 962
79 144
8 935
9 084
8 935
9 084
171
199
171
199
0
199
0
199
171
0
171
0
172 800
178 683
172 800
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
0
v tom:
0
0
720 – Kapitálové transfery spolu:
0
0
v tom:
0
0
700 – Kapitálové výdavky spolu
0
0
172 800
178 683
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
632 – Energie,voda a komunikácie
633 – Materiál
634 – Dopravné
635 – Rutinná a štandartná údržba
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
z toho: 637027 OON
640 – Bežné transfery spolu:
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
649 – Transféry do zahraničia
5 883
0
0
0
0
0
172 800
0
5 883
0
0
0
0
172 800
172 800
0
5 883
690 – Odpisy dlh.H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
600 – Bežné výdavky spolu:
600 + 700 Spolu
82
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Názov činnosti: STAROSTLIVOSŤ O ĽUDOVÚ UMELECKÚ VÝROBU
FINANČNÉ KRYTIE
VÝDAVKY
Celkom
Výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie:
Tabuľka č. 12.5
Z dotácie zo ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
*
**
*
**
*
**
*
**
1
2
3
4
5
6
7
8
46 439
53 740
46 439
46 439
28 044
26 877
28 044
25 361
1 516
612001 – Osobný príplatok
10 142
11 327
10 142
10 142
1 185
612002 – Ostatné príplatky
8 253
8 901
8 253
4 301
4 600
a
610 – Mzdy, platy, služobné
0
7 301
príjmy a OOV spolu:
v tom: 611 – Tarifný plat...
614 – Odmeny
0
6 635
0
6 635
17 880
17 984
17 880
4 346
v tom: 621 – Poistné do VZP
3 432
5 432
3 432
794
622 – Poistné do SZP
0
0
0
110
110
110
110
12 882
10 986
12 882
1 986
1 456
1 456
1 456
1 456
21 400
34 423
21 400
32 562
665
664
665
664
632 – Energie,voda a komunikácie
1 459
1 602
1 459
1 602
633 – Materiál
2 871
620 – Poistné a príspevok
0
13 638
do poisťovní spolu:
623 – Poistné do ost. Poisťovní
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
6 502
2 871
6 502
634 – Dopravné
0
0
0
635 – Rutinná a štandartná údržba
0
0
0
636 – Nájomné za nájom
0
0
0
12 774
29 286
12 774
27 425
12 602
7 042
12 602
7 042
640 – Bežné transfery spolu:
0
2 372
0
2 372
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
0
2 372
0
2 372
649 – Transféry do zahraničia
0
0
0
0
0
637 – Služby
z toho: 637027 OON
690 – Odpisy dlh.H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
0
0
85 719
108 519
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
0
v tom:
0
0
720 – Kapitálové transfery spolu:
0
0
v tom:
0
0
700 – Kapitálové výdavky spolu
0
85 719
600 – Bežné výdavky spolu:
600 + 700 Spolu
4 638
9 000
0
1 861
1 861
0
0
85 719
85 719
0
22 800
0
0
0
0
0
108 519
85 719
85 719
0
22 800
PRÍLOHY
83
Názov činnosti: KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ
Výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie:
Tabuľka č. 12.6
FINANČNÉ KRYTIE
VÝDAVKY
Celkom
Z dotácie zo ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
*
**
*
**
*
**
*
**
1
2
3
4
5
6
7
8
13 177
13 177
13 177
13 177
9 578
8 578
9 578
8 578
612001 – Osobný príplatok
3 599
2 399
3 599
2 399
612002 – Ostatné príplatky
0
0
0
0
a
610 – Mzdy, platy, služobné
0
0
0
0
0
1
príjmy a OOV spolu:
v tom: 611 – Tarifný plat...
614 – Odmeny
0
2 200
0
2 200
4 592
5 190
4 592
5 190
v tom: 621 – Poistné do VZP
818
1 318
818
1 318
622 – Poistné do SZP
0
0
0
0
623 – Poistné do ost. Poisťovní
0
0
0
0
3 774
3 274
3 774
3 274
0
598
0
598
10 104
9 507
10 104
9 506
153
153
153
153
239
0
239
0
4 753
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
632 – Energie,voda a komunikácie
633 – Materiál
4 929
4 754
4 929
634 – Dopravné
0
0
0
635 – Rutinná a štandartná údržba
0
0
0
636 – Nájomné za nájom
0
0
0
4 783
4 600
4 783
4 600
1 982
1 982
1 982
1 982
20
20
20
20
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
0
20
0
20
649 – Transféry do zahraničia
20
0
20
0
0
637 – Služby
z toho: 637027 OON
640 – Bežné transfery spolu:
690 – Odpisy dlh.H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
0
0
27 893
27 894
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
0
v tom:
0
0
720 – Kapitálové transfery spolu:
0
0
v tom:
0
0
700 – Kapitálové výdavky spolu
0
27 893
600 – Bežné výdavky spolu:
600 + 700 Spolu
84
1
0
0
27 893
27 893
0
1
0
0
0
0
0
27 894
27 893
27 893
0
1
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Názov činnosti: SPRÁVA – nepriame náklady
Tabuľka č. 12.7.
a
610 – Mzdy, platy, služobné
FINANČNÉ KRYTIE
VÝDAVKY
Celkom
Výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie:
Z dotácie zo ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
*
**
*
**
*
**
*
**
1
2
3
4
5
6
7
8
296 225
187 987
232 027
187 987
64 198
129 280
100 013
129 280
100 013
0
77 954
54 127
77 954
54 127
0
0
príjmy a OOV spolu:
v tom: 611 – Tarifný plat...
612001 – Osobný príplatok
612002 – Ostatné príplatky
9 277
7 607
9 277
7 607
79 714
26 240
15 516
26 240
64 198
108 971
85 903
106 937
85 903
2 034
v tom: 621 – Poistné do VZP
12 882
32 459
12 882
32 459
622 – Poistné do SZP
5 928
488
5 928
488
623 – Poistné do ost. Poisťovní
7 673
5 146
7 673
5 146
76 584
44 625
76 584
44 625
5 904
3 185
3 870
3 185
2 034
269 647
274 708
269 647
274 708
0
0
10 720
7 637
10 720
7 637
0
10 198
614 – Odmeny
620 – Poistné a príspevok
0
do poisťovní spolu:
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
632 – Energie,voda a komunikácie
72 041
34 851
72 041
34 851
633 – Materiál
43 195
71 128
43 195
71 128
634 – Dopravné
20 302
20 635
20 302
20 635
635 – Rutinná a štandartná údržba
22 551
22 884
22 551
22 884
2 675
11 771
2 675
11 771
98 163
105 802
98 163
105 802
23 543
36 399
23 543
36 399
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
z toho: 637027 OON
640 – Bežné transfery spolu:
700
13 789
700
3 591
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
0
13 089
0
2 891
649003 – Na členské príspevky-zahr.
700
700
700
700
0
162 604
0
0
690 – Odpisy dlh. H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
600 – Bežné výdavky spolu:
10 198
162 604
675 543
724 991
609 311
714 793
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
148 804
0
148 804
v tom: 713 – Nákup strojov,prístrojov, zariadení
0
64 852
66 232
10 198
64 852
716 – Projektová dokumentácia
0
36 660
36 660
717 – Realizácia stavieb
0
38 393
38 393
719 – Nákup umelec. diel a zbierok
8 899
0
8 899
720 – Kapitálové transfery spolu:
0
0
v tom:
0
0
700 – Kapitálové výdavky spolu
0
148 804
0
148 804
0
0
675 543
873 795
609 311
863 597
66 232
10 198
600 + 700 Spolu
PRÍLOHY
85
Názov činnosti: PROPAGÁCIA A MARKETING
Tabuľka č. 12.8.
VÝDAVKY
Výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie:
FINANČNÉ KRYTIE
Celkom
Z dotácie zo ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
*
**
*
**
*
**
*
**
1
2
3
4
5
6
7
8
15 118
15 117
15 118
15 117
8 327
8 055
8 327
8 055
612001 – Osobný príplatok
6 575
5 376
6 575
5 376
612002 – Ostatné príplatky
216
216
216
216
a
610 – Mzdy, platy, služobné
0
0
0
4 141
príjmy a OOV spolu:
v tom: 611 – Tarifný plat...
614 – Odmeny
0
1 470
0
1 470
5 135
6 147
5 135
2 006
v tom: 621 – Poistné do VZP
1 246
1 246
1 246
727
622 – Poistné do SZP
0
0
0
0
266
266
266
266
3 623
3 622
3 623
0
0
1 013
0
1 013
28 056
31 340
28 056
31 340
156
156
156
156
632 – Energie,voda a komunikácie
556
0
556
0
633 – Materiál
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
623 – Poistné do ost. Poisťovní
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
630 – Tovary a služby spolu:
v tom: 631 – Cestovné náhrady
519
3 622
0
0
0
0
681
646
681
646
634 – Dopravné
0
0
0
0
635 – Rutinná a štandartná údržba
0
0
0
0
2 124
0
2 124
0
24 539
30 538
24 539
30 538
z toho: 637027 OON
271
272
271
272
640 – Bežné transfery spolu:
154
0
154
0
0
0
0
0
154
0
154
0
0
0
48 463
48 463
0
4 141
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
v tom: 642 – Transféry jednotlivcom a NPO
649 – Transféry do zahraničia
690 – Odpisy dlh. H a NM spolu:
(podpoložka 000 000)
0
0
48 463
52 604
710 – Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
0
v tom:
0
0
720 – Kapitálové transfery spolu:
0
0
v tom:
0
0
700 – Kapitálové výdavky spolu
0
0
0
0
0
0
48 463
52 604
48 463
48 463
0
4 141
600 – Bežné výdavky spolu:
600 + 700 Spolu
86
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
XXX
87
VYHODNOTENIE ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CIEST k 31. 12. 2010
Kód
Štát / mesto
Por. číslo
Podujatie
Počet
osôb
Programu
Zdroja
1.
08S0107
111
Švédsko
Demontáž a odvoz výstavy Vladimíra Morávka v Slovenskom inštitúte
v Budapešti
2
2.
08S0107
111
Švédsko/Štokholm
Dovoz výstavy Sloverige
1
3.
08S0107
111
Švédsko/Jokkmokk
Účasť na konferencii Európskej federácie ľudového umenia a remesiel
a na Festivale remesiel
3
08S0107
45
Švédsko/Jokkmokk
Účasť na konferencii Európskej federácie ľudového umenia a remesiel
a na Festivale remesiel
3
4.
08S0107
111
Rakúsko/Schwechat
Dovoz kurátorky výstavy Sloverige z letiska
1
5.
08S0107
111
Rakúsko/Schwechat
Dovoz a odvoz hostí zo Švédska
1
6.
08S0107
111
Česko/Praha
Nakrútenie filmu k výstave Pocta Valérii Z. Benáčkovej
1
7.
08S0107
111
Česko/Praha
Zabalenie a prevoz obazov na výstavu Pocta Valérii Z. Benáčkovej
2
8.
08S0107
111
Rakúsko/Viedeň
Návšteva štátneho archívu vo Viedni
3
9.
08S0107
111
Španielsko/Barcelona
Účasť na Európskej konferencii pre inováciu v remeslách
1
10.
08S0107
111
Nórsko/Oslo
Účasť na Kongrese Norges Huslflidsslags a Konferencii Asociácie
severských remesiel
3
11.
08S0107
111
Nemecko/Berlín
Reinštalácia jubilejnej výstavy Kruhy na vode v Slovenskom inštitúte
v Berlíne
2
14,. 16.
08S0107
111
Norsko/Oslo
Kongress asociácie severských remesiel
2
22.
08S0107
45
Rakúsko/Swechat
Preprava osôb na letisko
1
25.
08S0107
111
Nemecko/Berlín
Reinštalácia výstavy Kruhy na vode
1
26.
08S0107
111
Česko/Turnov
Dovoz exponátov
1
27., 28.
08S0107
111
Nemecko/Berlín
Dovoz jubilijnej výstavy – Kruhy na vode
2
29., 30.
08S0107
111
Česko/Rožnov pod Radhoštem
Odborný seminár – Památková péče
2
31.
08S0107
111
Česko/Turnov
Odvoz exponátov
1
32., 33., 34.
08S0107
111
Česko/Praha
Účasť na medzinárodnej prehliadke dizajnu
3
35.
08S0107
111
Nemecko/Berlín
Odvoz výstavy – Točenô
1
36.
08S0107
111
Nemecko/Berlín
Otvorenie výstavy – Točenô
1
08S0107
111
08S0107
45
Spolu
88
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Tabuľka č. 13
Počet
dní
Termín konania
Prínos pre činnosť organizácie
Výdavky (v eurách)
(podpoložka 631 002)
1
12. 1. 2010
propagácia ľudovej umleckej výroby, remesla a dizajnu v zahraničí
5
22. – 26. 02. 10
propagácia ľudovej umleckej výroby, remesla a dizajnu
372,04
4
4.2. – 7.2. 10
informácie o aktrivitách jednotlivých organizácií federácie, poznanie spôsobu
organizovania a obsahu festivalu remesiel (v porovnaní z Dňami majstrov
ÚĽUV)
764,78
4
4. 2. – 7. 2. 10
informácie o aktrivitách jednotlivých organizácií federácie, poznanie spôsobu
organizovania a obsahu festivalu remesiel (v porovnaní z Dňami majstrov
ÚĽUV)
294,00
1
2. 3. 2010
propagácia ľudovej umleckej výroby, remesla a dizajnu
11,81
2
8. 3., 10. 3. 10
účasť hostí na výstave Sloverige
26,82
1
27. 4. 10
propagácia ľudovej umleckej výroby, remesla a dizajnu
48,84
1
11. 5. 2010
propagácia ľudovej umleckej výroby, remesla a dizajnu
38
1
2. 6. 2010
oboznámenie sa so systémom posúvnych regálov na archivovanie zbierok
35
4
2. 6. – 5. 6. 10
cieľom konferencie bolo zhromaždiť verejné inštitúcie pracujúce v odvetví
umeleckých remesiel v členských štátoch EÚ so zámerom diskutovať o prístupoch k rozvoju remesiel v 21. storočí
6
10. 6. – 15. 6. 10
propagácia ľudovej umleckej výroby, remesla a dizajnu
5
28. 6. – 2. 7.10
propagácia ľudovej umleckej výroby, remesla a dizajnu v zahraničí
6
10. 6 – 15. 6. 10
Kontakty na spoluprácu
1
15. 6. 2010
5
28. 6. – 2. 7. 10
1
5. 8. 2010
3
23. 8. – 25. 8. 10
3
15. 9. – 17. 9. 10
1
26. 9. 2010
7. 10. 2010
6
29. 11 – 3. 12. 10
3
1. 12. – 3. 12. 10
58,96
646,10
414
630,00
4 900,60
11,10
502,09
37,20
420,10
Záchrana pamiatok ľudovej architektúry
280,61
37,29
Hladanie nových možností propagácie výstav
140,71
386,79
Úspešné otvorenie výstavy v Nemecku
315,00
10 066,60
305,10
10 371,70
PRÍLOHY
89
VONKAJŠIE KONTROLY VYKONANÉ KONTROLNÝMI ORGÁNMI
V ORGANIZÁCII ZA ROK 2010
Názov organizácie
Vonkajšia kontrola
a
1
ÚĽUV, Obchodná 64, 811 64 Bratislava
neboli vykonané žiadne
90
ÚĽUV | VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
Tabuľka č. 14
92
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Telefón: 02/52731349
Fax: 02/52731349
e-mail: [email protected]
www.uluv.sk
Download

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava