CENNÍK
NEMOCNICE POPRAD, a.s.
platný od 01.01.2013
Poprad, 20.12.2012
Schválil:
MUDr. Jozef Tekáč
generálny riaditeľ
Nemocnica Poprad, a.s.
OBSAH
I.
PREAMBULA
2
II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
2-3
III.
ZDRAVOTNÁ ČASŤ
4-30
3.1 Ústavná zdravotná starostlivosť
4-25
3.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť
25-27
3.2.1
Ambulantná starostlivosť – služby administratívneho
charakteru
25-26
3.2.2
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
27
3.2.3
Ambulantná zdravotná starostlivosť centrálneho príjmu
27
3.3 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
28
3.4 Lekárska služba prvej pomoci, ústavná pohotovostná služba,
záchranná zdravotná služba
28-29
3.5 Doprava
29
3.6 Ostatné výkony a služby
30
3.7 Jednodňová zdravotná starostlivosť
30
IV.
NEZDRAVOTNÁ ČASŤ
31-32
V.
EVIDENCIA A ÚHRADA POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB
33
VI.
PRÍLOHY
Príloha č. 1 – Žiadosť o vykonanie vyšetrenia (fyzická osoba)
Príloha č. 2 – Žiadosť o vykonanie vyšetrenia (právnická osoba)
1
I. PREAMBULA
1.1
Účel vydania
Účelom vydania dokumentu je stanovenie cien za poskytovanú zdravotnú starostlivosť
v súlade s platnými právnymi predpismi.
1.2
Oblasť platnosti
Tento dokument je platný pre osoby, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť
v podmienkach Nemocnice Poprad, a.s..
II. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonmi NR SR:
● č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov,
● č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
● č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zdravotná starostlivosť, ktorú za pacienta uhrádza jeho zdravotná poisťovňa, je poskytovaná
bezplatne v zmysle citovaného zákona.
V cenníku sú uvedené ceny za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytované pre
pacientov, ktorí:
1. nemajú zmluvný vzťah so ZP, a to najmä:
1.1 cudzinci z krajín, s ktorými nemá SR podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie
základnej zdravotnej starostlivosti,
1.2 cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov (platí pre ambulantnú
zdravotnú starostlivosť. Lôžková zdravotná starostlivosť sa vykazuje do
zdravotnej poisťovne).
2. majú zmluvný vzťah so ZP, avšak požadujú:
2.1 poskytnúť službu na vlastnú žiadosť, pričom služba nie je vykázaná na zdravotnú
poisťovňu (nutné osobitné vyhlásenie pacienta),
2.2 poskytnúť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, súvisiace nadštandardné služby
alebo použitie materiálov alebo pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej
zdravotnej starostlivosti,
2.3 poskytnúť výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou,
2.4 poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov alebo sú len
čiastočne alebo obmedzene hradené zdravotnou poisťovňou.
2
Zodpovedný lekár, ktorý rozhodne o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, je povinný
oboznámiť pacienta s cenníkom Nemocnice Poprad, a.s. vopred a pacient je povinný
podpísať vyúčtovanie výkonov a služieb, čím prejavuje súhlas s výškou platby za
poskytnuté výkony a služby.
Ceny výkonov a služieb uvedené v cenníku sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú tvorené dohodou.
Cenník je spracovaný v zmysle platnej legislatívy:
a) Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
b) Vyhláška MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
o cenách v platnom znení,
c) Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení
zákona č. 718/2004 Z.z.),
d) Zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Vysvetlivky:
ZP – zdravotná poisťovňa, zdravotné poistenie
AS – ambulantná starostlivosť
ŠAS – špecializovaná zdravotná starostlivosť
SVaLZ – spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
LSPP – lekárska služba prvej pomoci
ÚPS – ústavná pohotovostná služba
RZP – rýchla zdravotná pomoc
RLP – rýchla lekárska pomoc
CP – centrálny príjem
ŠZM – špeciálny zdravotnícky materiál
3
III. ZDRAVOTNÁ ČASŤ
3.1 ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
3.1.1
Číslo
výkonu
X003
X004
X004a
X004b
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X014
X008
X240
X356
X357
INTERNÉ ODDELENIE
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Interné odd.
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Interné odd.
Interná JIMS
Odd. arytmií a koronárnej jednotky
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
Nadštandardná izba (typ B) - cena stanovená za deň
(Prvý a posledný deň pobytu sa počíta ako 1 deň.)
Celková anestézia - pri kolonoskopii (na žiadosť fyzickej osoby)
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
Neakútne (plánované) kardiologické prvovyšetrenie do 2 týždňov –
na žiadosť fyzickej osoby
Neakútne (plánované) gastroenterologické prvovyšetrenie do 2
týždňov – na žiadosť fyzickej osoby
4
Cena
výkonu v €
134,00
721,00
860,00
1 673,00
3,32
7,90
2,00
3,55
2,35
10,00
70,00
7,00
15,00
15,00
3.1.2 NEUROLOGICKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X004a
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X240
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Neurologické odd.
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Neurologické odd.
Neurologická JIS
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
5
Cena
výkonu v €
108,00
650,00
949,00
3,32
7,90
2,00
3,55
2,35
7,00
3.1.3 DETSKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
Popis výkonu/služby
X006
X006a
X006b
X006c
Cena za lôžkodeň
Detské odd.
Odd. patologických a nezrelých novorodencov
Novorodenecké odd.
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Detské odd.
Detská JIS
Odd. patologických a nezrelých novorodencov
Novorodenecké odd.
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku
Dojčiaca matka (hospitalizované dieťa do 6 mesiacov):
▪ Celodenné stravovanie
▪ Raňajky
▪ Obed
▪ Večera
Dojčiaca matka (hospitalizované dieťa nad 6 mesiacov)
a nedojčiaca matka:
▪ Celodenné stravovanie
▪ Raňajky
▪ Obed
▪ Večera
X007
Ústavná pohotovostná služba
X003
X003a
X003b
X004
X004a
X004b
X004c
X005
X221
X222
X223
X224
Cena
výkonu v €
144,00
288,00
136,00
637,00
959,00
2 280,00
597,00
3,32
3,95
1,00
1,75
1,20
7,90
2,00
3,55
2,35
1,99
Novorodenecké oddelenie:
X025
X026
X027
X047
X240
X358
X362
Prepichnutie uší
Cena mlieka vydávaného (predávaného) -1 liter
Cena mlieka prijímaného -1 liter
Skríningové vyšetrenia vykonávané externým dodávateľom:
Skríningové vyšetrenie novorodenca pre samoplatiteľa:
a) skríningové vyšetrenie Phe, TSH a 17OHP u novorodenca
dry blood spot
b) Trypsín, vyšetrenie skríningu cystickej fybrózy
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
Poplatok za naloženie a užívanie tlakového Holtera (24 hodinové
monitorovanie tlaku krvi) – na žiadosť fyzickej osoby
Vyšetrenie CRP na LSPP pre deti a dorast – na žiadosť fyzickej
osoby (zákonného zástupcu)
6
7,00
10,00
7,00
95,00
7,00
5,00
5,00
3.1.4 GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X007
X247
X248
X249
X250
X008
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
Ústavná pohotovostná služba
USG 3D/4D vyšetrenie – ultrazvuk u tehotných so záznamom na nosič
Podávanie ENTONOX-u pri pôrode (úľava bolesti inhaláciou)
Aplikácia DIANATAL gélu – na uľahčenie pôrodu
Výber lekára operatéra / lekára pôrodníka
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby)
Cena
výkonu v €
160,00
588,00
3,32
7,90
2,00
3,55
2,35
1,99
60,00
50,00
100,00
220,00
70,00
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X013
X015
X016
X017
X018
X019
X020
X354
X021
X022
X023
X024
X311
X240
Operácie:
Operácie - I. kategória
Operácie - II. kategória
Operácie – III. kategória
Nadštandardná izba typu A - cena za 1 deň pobytu
Prítomnosť otca, resp. inej blízkej osoby v nadštand. izbe typu A
Prítomnosť otca, resp. inej blízkej osoby pri pôrode
Epidurálna analgézia pri pôrode
Prídavný operačný výkon realizovaný popri inom nutnom oper. výkone
Psychofyzická príprava na pôrod
(cena kurzu, t.j. 12 stretnutí - 6 tematických celkov a 6 cvičení)
Psychofyzická príprava na pôrod
(cena 1 cvičenia a 1 prednášky podľa vlastného výberu)
Psychofyzická príprava na pôrod
(cena samostatných prednášok – 6 tematických celkov alebo 6
samostatných cvičení)
Umelé prerušenie tehotnosti - bez zdravotnej indikácie
(pred 12. týždňom gravidity)
Sterilizácia - bez zdravotnej indikácie
(nejedná sa o výkon nevyhnutný na zachovanie zdravia osoby)
Fotografická snímka z USG (u tehotných) - cena za 1 ks
Videosekvencia z USG na dátový nosič (CD,USB,DVD)
u tehotných pacientiek - cena za 1 ks
Korekčná operácia labií minori – bez zdravotnej indikácie
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
7
398,00
564,00
863,00
20,00
20,00
20,00
100,00
83,00
26,00
5,00
13,00
248,95
250,00
4,00
10,00
250,00
7,00
3.1.5 CHIRURGICKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X004a
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X008
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Chirurgické odd.
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Chirurgické odd.
Chirurgická JIS
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby)
Cena
výkonu v €
157,00
820,00
1 195,00
3,32
7,90
2,00
3,55
2,35
70,00
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X012
X240
Operácie:
Operácie - I. kategória
Operácie - II. kategória
Operácie - III. kategória
Výber lekára - operatéra
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
8
398,00
564,00
863,00
200,00
7,00
3.1.6 ORTOPEDICKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku
Dojčiaca matka (hospitalizované dieťa do 6 mesiacov):
X221 ▪ Celodenné stravovanie
X222 ▪ Raňajky
X223 ▪ Obed
X224 ▪ Večera
Dojčiaca matka (hospitalizované dieťa nad 6 mesiacov)
a nedojčiaca matka:
X006 ▪ Celodenné stravovanie
X006a ▪ Raňajky
X006b ▪ Obed
X006c ▪ Večera
X246 Rehabilitácia na motodlahe ramena – cena za 1 cvičenie
Elektroliečba: (výkon musí byť indikovaný lekárom)
X237 a) likon - 1 aplikácia
X238 b) bioptronová lampa – 1 aplikácia
X008 Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby)
X003
X004
X005
Cena výkonu
v€
206,00
1 116,00
3,32
3,95
1,00
1,75
1,20
7,90
2,00
3,55
2,35
2,00
0,50
0,30
70,00
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X012
X048
Operácie:
Operácie - I. kategória
Operácie - II. kategória
Operácie – III. kategória
Výber lekára - operatéra
Vyšetrenie na ortopedickej ambulancii oddelenia
398,00
564,00
863,00
200,00
17,00
(bez predchádzajúceho ortopedického vyšetrenia)
X318
X240
Aplikácia prípravku Guna MD – jedno sedenie
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
9
3,00
7,00
3.1.7 ODDELENIE ÚRAZOVEJ CHIRURGIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X004a
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X008
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Odd. úrazovej chirurgie
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Odd. úrazovej chirurgie
JIS odd. úrazovej chirurgie
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby)
Cena
výkonu v €
206,00
1 116,00
1 354,00
3,32
7,90
2,00
3,55
2,35
70,00
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X012
X240
Operácie:
Operácie - I. kategória
Operácie - II. kategória
Operácie - III. kategória
Výber lekára - operatéra
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
10
398,00
564,00
863,00
200,00
7,00
3.1.8 UŠNO-NOSNO-KRČNÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X007
X008
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
Ústavná pohotovostná služba
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby)
Cena výkonu
v€
192,00
650,00
3,32
7,90
2,00
3,55
2,35
1,99
70,00
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X012
X025
X049
X050
X051
X391
X392
X359
X240
Operácie:
Operácie - I. kategória
Operácie - II. kategória
Operácie – III. kategória
Výber lekára - operatéra
Prepichnutie uší
Zhotovenie audiogramu (na žiadosť fyzickej, resp. právnickej osoby)
Preventívne vyšetrenie sluchu pre pracujúcich v rizikovo-hlučnom
prostredí
Aurikuloplastika jednostranná - bez zdravotnej indikácie
Aurikuloplastika obojstranná - bez zdravotnej indikácie
Rhinoplastika – bez zdravotnej indikácie
Odstránenie ušného mazu z vonkajšieho zvukovodu – na žiadosť
fyzickej osoby
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
11
398,00
564,00
863,00
200,00
7,00
10,00
15,00
250,00
350,00
350,00
15,00
7,00
3.1.9 OČNÉ ODDELENIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Číslo
výkonu
X008
Popis výkonu/služby
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby)
Cena
výkonu v
€
70,00
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X012
X052
X053
X054
X055
X056
X057
X058
X059
X065
X074
X347
X348
X349
X350
X240
X314
Operácie - I. kategória
Výber lekára - operatéra
Vyšetrenie očného pozadia
Vyšetrenie očného tlaku
Vyšetrenie farbocitu
Komplexné očné vyšetrenie
Kozmetická operácia mihalníc (jedno oko)
Korektívne zákroky (jedno oko)
Lokálna anestézia
Xantelazma (jedno oko)
Napálenie výsledkov očného vyšetrenia na CD do 5 hodín
Vyhotovenie tlačenej farebnej dokumentácie
Operácia nádorov mihalníc
Operácia nádorov spojovky
Laserová koagulácia sietnice
Nadštandardná umelá vnútroočná šošovka
*Pacient dopláca rozdiel medzi zazmluvnenou cenou šošovky
s jednotlivými ZP a nákupnou cenou
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
Poplatok za poskytnutie ambulantnej pohotovostnej služby v odbore
oftalmológia
12
398,00
200,00
15,00
4,00
6,00
20,00
100,00
3,50
4,00
17,00
2,00
2,00
200,00
260,00
80,00
*
7,00
7,00
3.1.10 STACIONÁR V ODBORE DERMATOVENEROLÓGIA
Číslo
výkonu
X014
X058
X179
X180
X181
X182
X183
X184
X185
X186
X187
X188
X189
X190
X191
X192
X193
X194
X195
X196
X198
X199
X200
X201
X202
X203
X231
X204
X205
X206
X207
X208
X209
X211
X212
X213
Popis výkonu/služby
Nadštandardná izba typu B - cena za 1 deň pobytu
Lokálna anestézia
Lekárske vyšetrenie chorobného stavu kože s diagnostickým záverom
Kontrolné vyšetrenie, vypísanie receptu
Korektívne zákroky - elektroincízia (odstránenie elektrickou ihlou):
a) jedno ložisko na tvári, krku, alebo tele
b) do 4 ložísk
c) nad 4 ložiská
Elektrokoagulácia teleangiektácií (ošetrenie rozšírených cievok)
na tvári - do 5 min.
Kryomasáž (tekutým dusíkom) tváre - do 3 min.
Aplikácia kožných testov - cielených na kozmetické prípravky
(cena za 1 test)
Odčítanie kožných testov
Odstránenie milií inj. ihlou - do 5 min.
Podanie injekcie podkožnej a vnútrosvalovej bez ceny prípravku
Ošetrenie pleti použitím liečebných prípravkov:
a) krém
b) maska (ukľudňujúca, adstringentná)
c) maska (revitalizačná)
Ošetrenie kožných chorôb polarizovaným svetlom bioptron
Pigmentácia nízkopigmentovaného obočia a mihalníc
Konzultačné kozmetologické vyšetrenie
Digitálna dermatoskopia znamienok (opticko-elektronické vyšetrenie
s archiváciou a možnosťou opakovanej kontroly znamienok):
▪ vyšetrenie jedného znamienka
Ozonizér
Mikrodermabrázia (ošetrenie kože mikrokryštalickým pieskom):
a) celková tvár
b) časti tváre (čelo, brada,...)
Fotoliečba
Kryodeštrukcia útvarov:
a) do 3 ložísk
b) nad 3 ložiská
Chemický peeling GLYKO A - 1 aplikácia na tvár s kompletným ošetrením
tváre
Kompletné ošetrenie problematickej pleti
Základné ošetrenie pleti
Hĺbkové čistenie a ošetrenie pleti
Hĺbkové čistenie a ošetrenie chrbta alebo hrudníka
Liečebná masáž tváre a dekoltu
Liečebná masáž tváre - regeneračná
Chemický peeling BIODEMIC LHA (liečebný)
Depilácia voskom - horná pera
Depilácia voskom - tvár
13
Cena
výkonu v €
10,00
4,00
10,30
4,30
4,30
8,60
18,00
8,60
4,60
0,60
3,30
6,60
1,90
4,30
4,30
5,00
1,50
3,30
2,60
8,60
4,30
35,20
17,60
3,30
2,70
5,00
30,00
29,00
20,00
24,00
21,00
21,00
18,00
34,00
4,00
6,00
Depilácia voskom - predkolenie
Depilácia voskom – stehno (predná časť, zadná časť), inguiny, hrudník,
horná končatina, brucho
X226 Mezoterapia (papulárna technika) – jedna oblasť
X227 Mezoterapia (napage technika) – tvár a krk
X228 Mezoterapia (napage technika) – tvár, krk a dekolt
IPL ošetrenie kože:
X319 ▪ základná cena
K základnej cene sa pripočíta cena pulzov (počet pulzov x cena 1 pulzu):
X319a
▪▪ cena 1 pulzu = 0,40 €
Aplikácia botulotoxínu na dočasnú redukciu vrások:
X320 ▪ 1 lokalita
X320a ▪ 2 lokality
X320b ▪ 3 lokality
X242 Aplikácia botulotoxínu na korekciu nadmerného potenia - podpazušie
(dlane)
X301 Mezoterapia – Viscoderm
X302 Mezoterapia – Juvaderm Hydrate
X303 Mezoterapia – Dermaheal SR
X304 Mezoterapia – Dermaheal HSR
X305 Mezoterapia – vlasová – Dermaheal HL
X306 Mezoterapia – kmeňové bunky – Stem C-rum SR
X307 Mezoterapia – Teosyal
Aplikácia výplňových materiálov:
X308 ▪ základná cena
X214
X215
9,00
9,50
83,00
61,00
71,00
13,60
110,00
200,00
300,00
400,00
106,00
131,00
41,00
46,00
41,00
56,00
96,00
36,00
K základnej cene sa pripočíta cena použitého materiálu (podľa druhu materiálu)
X309
X310
X315
X360
X361
X368
X369
X370
X240
Dermabrázia – dekolt
Dermabrázia – ramená
Lymfodrenáž prístrojová
Diamantová mikrodermabrázia – tvár
Diamantová mikrodermabrázia – dekolt a horná časť chrbta
SKIN SKRUBER – ultrazvukové hĺbkové čistenie pleti
Ultrazvuk tvárový
Kladivko (teplo, chlad)
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
14
35,20
35,20
10,00
18,00
18,00
15,00
5,00
1,00
7,00
3.1.11 ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
Číslo
výkonu
X003
X004
X008
X017
X234
X037
X236
X240
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby)
Epidurálna analgézia pri pôrode
Komplexné predoperačné vyšetrenie, vrátane zhodnotenia výsledkov
laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj
kompletná lekárska správa
Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné
vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie
Príplatok pri sťaženom výkone pri ambulantnej zdravotnej
starostlivosti o:
a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého,
dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého
b) dieťa do veku piatich rokov
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
15
Cena
výkonu v €
857,00
4 814,00
70,00
100,00
16,40
6,50
3,30
7,00
3.1.12 FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X076
X077
X078
X079
X080
X081
X082
X083
X084
X085
X086
X087
X088
X089
X090
X091
X092
X093
X094
X095
X096
X097
X240
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
Poplatok za objednanie pacienta na procedúry v presne dohodnutý čas
Klasická masáž jednej časti tela - časová jednotka je 20 min.
a) dolných končatín
b) horných končatín
c) šije
d) drieku
e) chrbta
Klasická masáž celková - časová jednotka je 40 min.
Reflexná masáž chrbta - časová jednotka je 20 min.
(výkon musí byť indikovaný lekárom)
Reflexná masáž celková - časová jednotka je 40 min.
(výkon musí byť indikovaný lekárom)
Elektroliečba: (cena je vypočítaná v závislosti na dĺžke trvania výkonu)
a) diadynamické prúdy (výkon musí byť indikovaný lekárom)
b) ultrazvuk (výkon musí byť indikovaný lekárom)
c) bioptronová lampa
d) magnetoterapia (výkon musí byť indikovaný lekárom)
e) interferenčné prúdy (výkon musí byť indikovaný lekárom)
f) diatermia (výkon musí byť indikovaný lekárom)
g) solux
Lekárske rehabilitačné vyšetrenie
(súčasťou musí byť zdravotná dokumentácia)
Lekárske rehabilitačné vyšetrenie – kontrolné
Individuálna vodoliečba - vírivý kúpeľ (celotelový) - 20 min.
Individuálna vodoliečba - vírivý kúpeľ (čiastočný) - 8 min.
Laseroterapia (výkon musí byť indikovaný lekárom)
Manuálna drenáž lymfy - časová jednotka je 30-40 min.
(výkon musí byť indikovaný lekárom)
Mäkké a mobilizačné techniky - časová jednotka je 30 min.
(mobilizačné techniky musia byť indikované lekárom)
Povrchová aplikácia tepla - parafín, časová jednotka je 20 min.
Povrchová aplikácia tepla - termonosiče, časová jednotka je 20 min.
Povrchová aplikácia tepla - rašelina, časová jednotka je 20 min.
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
16
Cena
výkonu v €
67,00
578,00
3,32
7,90
2,00
3,55
2,35
2,00
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
7,90
5,30
10,30
2,60
2,60
1,60
3,60
3,60
3,60
0,65
11,60
3,30
5,00
1,60
3,30
9,90
7,90
2,60
3,30
4,30
7,00
3.1.13 GERIATRICKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X365
X240
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Nadštandardná izba typu C – cena za 1 deň pobytu
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
17
Cena
výkonu v €
84,00
729,00
20,00
7,00
3.1.14 UROLOGICKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X008
X009
X010
X011
X012
X075
X178
X345
X346
X240
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby)
Operácie:
Operácie - I. kategória
Operácie - II. kategória
Operácie – III. kategória
Výber lekára - operatéra
Sterilizácia muža bez zdravotnej indikácie - na vlastnú žiadosť pacienta
Zavedenie permanentného katétra so špeciálnym silikónovým
povrchom - na vlastnú žiadosť pacienta
Vyšetrenie spermiogramu – na vlastnú žiadosť fyzickej osoby
Synechiolýza v analgosedácii
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
18
Cena
výkonu v €
215,00
620,00
3,32
7,90
2,00
3,55
2,35
70,00
398,00
564,00
863,00
200,00
300,00
22,00
20,00
12,00
7,00
3.1.15 ODDELENIE DIAGNOSTICKEJ A INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGIE A
NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY
Číslo
výkonu
X060
X061
X067
X069
X070
X243
X244
X071
X072
X001
X064
X073
X153
X235
X255
X256
X257
X258
X259
X260
X261
X262
X263
X264
X265
X266
X267
X268
X269
X270
Popis výkonu/služby
Celková cena za zavedenie stentu s baloníkovou dilatáciou
za výkony a ŠZM
Celková cena za zavedenie stentu bez baloníkovej dilatácie
za výkony a ŠZM
Mamografia (na žiadosť fyzickej osoby, mimo výkonu hradeného ZP)
Sonografia prsníkov (na žiadosť fyzickej osoby, mimo výkonu
hradeného ZP)
Príplatok za CT vyšetrenie, mamografiu a sonografiu vykonané
do 2 týždňov (na žiadosť fyzickej osoby)
Príplatok za CT vyšetrenie, mamografiu a sonografiu vykonané
do 3 dní (na žiadosť fyzickej osoby)
Príplatok za CT vyšetrenie, mamografiu a sonografiu vykonané
na počkanie (na žiadosť fyzickej osoby
Osteodenzitometria (na žiadosť fyzickej osoby)
Periradikulárna terapia (PRT)
Ozónová periradikulárna terapia
Ozonoterapia kĺbových spojení (koleno, rameno,...)
Vyšetrenie viscerálneho tuku
Zubný röntgen (na žiadosť fyzickej osoby)
Zubný röntgen – panoramatický (na žiadosť fyzickej osoby)
Rádiológia
Paranazálne dutiny + CD
Lebka, časti lebky v špeciálnych projekciách + CD
Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách
+ CD
Hrudné orgány + CD
Štandardné vyšetrenie kostného hemithoraxu + CD
Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách + CD
Štandardné natívne vyšetrenie panvy + CD
Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice + CD
Sacroiliakálne zhyby + CD
Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii + CD
Časti skeletu v jednej rovine, každá rovina zobrazenia + CD
Kontrastné vyšetrenie močového traktu (vrátane kontrastnej látky
a CD)
Skiaskopia na operačnej sále
Kontrastné vyšetrenie pažeráka (vrátane kontrastnej látky a CD)
Vyšetrenie horného úseku gastrointestinálneho traktu (vrátane
kontrastnej látky a CD)
Vyšetrenie tenkého čreva – enteroklýza (duedeno-jejunálne
ústiacou sondou) vrátane kontrastnej látky a CD
19
Cena
výkonu v €
1 910,00
1 520,00
24,00
24,00
15,00
22,50
30,00
86,00
160,00
20,00
20,00
20,00
2,50
3,50
7,00
11,00
11,00
7,00
7,00
9,00
7,00
10,00
6,00
7,00
4,00
31,00
10,00
31,00
63,00
87,00
X271
X272
X363
X273
X274
X275
X276
X277
X278
X279
X280
X281
X282
X283
X364
X284
X285
X286
X287
X288
X289
X290
X291
X292
X293
X294
X313
X366
X367
X321
Vyšetrenie žlčových ciest po operácii po aplikácii kontrastnej látky
cez T dren (vrátane kontrastnej látky a CD)
Irigografické vyšetrenie dvojkontrastné (vrátane kontrastnej látky
a CD)
Napaľovanie rtg dokumentácie na CD nosič (na žiadosť fyzickej
osoby)
CT v y š e t r e n i a
CT angiografia (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT medzistavcových priestorov (do troch priestorov) + CD
CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy (v jednom sedení) vrátane
kontrastnej látky a CD
CT u polytraumatického pacienta alebo pri stagingu nádorových
ochorení (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti brucha (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti hlavy (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti hrudníka (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti hrudníka, brucha (v jednom sedení) vrátane
kontrastnej látky a CD
CT v oblasti krku (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti malej panvy (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti muskuloskeletálneho systému (vrátane kontrastnej
látky a CD)
Napaľovanie CT dokumentácie na DVD nosič (na žiadosť fyzickej
osoby)
USG v y š e t r e n i a
Duplexné vyšetrenie artérií končatín
Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií
Duplexné vyšetrenie žíl končatín
Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej
okolie, slinné žľazy a regionálne LU)
Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych
lymfatických uzlín
USG skróta, semenníkov a nadsemenníkov
USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty,
pankreas, obličky, slezina)
USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
USG vyšetrenie oka alebo orbity
Drenáž pod USG kontrolou + 100€ ŠZM
Punkcia alebo biopsia pod USG kontrolou + 100€ ŠZM
Nukleárna medicína
Napaľovanie výsledkov gamagrafických vyšetrení na CD nosič (na
žiadosť fyzickej osoby)
Napaľovanie výsledkov gamagrafických vyšetrení na DVD nosič (na
žiadosť fyzickej osoby)
DaTSCAN – zobrazenia bazálnych ganglií mozgu
Scintigrafia skeletu
20
11,00
80,00
2,00
282,00
183,00
762,00
565,00
254,00
212,00
254,00
254,00
198,00
226,00
141,00
3,00
31,00
28,00
31,00
16,00
24,00
14,00
24,00
14,00
17,00
156,00
171,00
2,00
3,00
1 118,00
178,00
X322
X323
X324
X325
X326
X327
X328
X329
X330
X331
X332
X333
X334
X335
X336
X337
X338
X339
X340
X341
X342
X343
X344
Scintigrafia mäkkých častí kĺbov
Perfúzna scintigrafia pľúc
Perfúzno-ventilačná scintigrafia pľúc
Fleboscintigrafia + perfúzna scintigrafia pľúc
Dynamická scintigrafia obličiek (99mTc-MAG3)
Dynamická scintigrafia obličiek (99mTc-DTPA)
+ farmakologický test
+ nepriama rádionuklidová cystografia
Statická scintigrafia obličiek
Scintigrafia štítnej žľazy
Scintigrafia príštitných teliesok
Scintigrafické vyšetrenie slinných žliaz
Dynamická cholescintigrafia
Scintigrafické vyšetrenie Meckelovho divertikla
Scintigrafické zobrazenie lokalizácie krvácania do GITu
Lymfoscintigrafia dolných končatín
Vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny pri malígnom melanóme
alebo karcinóme prsníka + peroperačná detekcia
Mammoscintigrafia (scintigrafické zobrazenia nádorov prsníka)
Scintigrafické vyšetrenie nadobličiek a extraadrenálneho tkaniva
pomocou 1231-MIBG
Perfúzna scintigrafia mozgu
SPECT
SPECT/CT
Rádionuklidová synovektómia (rádiosynoviortéza) kolenných kĺbov
21
92,00
100,00
447,00
136,00
85,00
90,00
3,20
33,00
83,00
74,00
220,00
67,00
117,00
76,00
192,00
103,00
121,00
213,00
735,00
275,00
26,00
183,00
180,00
3.1.16 ODDELENIE HEMATOLÓGIE S KRVNOU BANKOU
Číslo
výkonu
X100
X101
X102
X103
X104
X105
X106
X107
X108
X240
Popis výkonu/služby
Krvná skupina + Rh faktor
Krvný obraz
Krvný obraz + diferenciálny rozpočet Le (náter na sklíčku)
Krvný obraz + diferenciálny rozpočet Le (náter na sklíčku)
+ absolútny počet eozinofilov
Krvný obraz + absolútny počet eozinofilov
Čas krvácania
Tromboplastínový čas (Quick)
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas
Fibrinogén
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
22
Cena
výkonu v €
17,00
7,00
13,00
16,00
10,00
3,00
6,00
8,00
24,00
7,00
3.1.17 ODDELENIE KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE
Číslo
výkonu
X371
X372
X373
X374
X375
X376
X377
X378
X379
X380
X381
X382
X383
X384
X385
X386
X387
X388
X389
X390
Popis výkonu/služby
Cena
výkonu v €
Konfirmácia pozitivity HBsAg
Kvantitatívne alebo kvalitatívne určenie protilátok proti hepatitíde B
imunologickou metódou Anti HBs
Nesériové
individuálne
vyšetrenia
vírusového
antigénu
imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za každý
antigén s uvedením druhu vyšetrenia:
Adenovirus + Rotavirus test
Norovirus test
Anti – EBV IgM
Anti – EBNA
Anti – HSV IgG
Anti – HSV IgM
Anti – Rubeola virus IgG
Anti – Rubeola virus IgM
Anti – Varicella virus IgG
Anti – Varicella virus IgM
Anti – Toxoplazmóza IgG
Anti – Toxacara canis IgG
Anti – Toxoplazmóza IgM
Anti – Toxoplazmóza IgA
Anti – Borelióza IgG
Anti – KE (kliešť.encef.) – IgG
Anti – Borelióza IgM
Anti – KE (kliešť.encef.) – IgM
18,00
19,00
39,00
19,00
19,00
28,00
18,00
24,00
22,00
30,00
20,00
22,00
24,00
24,00
31,00
32,00
24,00
24,00
30,00
30,00
3.1.18 TOXIKOLOGICKÉ VYŠETRENIA VYKONÁVANÉ EXTERNÝM
DODÁVATEĽOM
Číslo
výkonu
X355
Popis výkonu/služby
Toxikologické vyšetrenia vykonávané externým dodávateľom
* platí cena v zmysle Cenníka výkonov a služieb externého dodávateľa (ÚDZS)
23
Cena
výkonu
v€
*
Ceny za ústavnú zdravotnú starostlivosť sú kalkulované na 1 lôžkodeň, resp. na ukončenú
hospitalizáciu.
Cena zahŕňa:
►
základné vyšetrenia, bežný zdravotnícky materiál, štandardné ubytovanie, štandardnú
stravnú dennú jednotku podľa predpísaného dietetického režimu, pitný režim a starostlivosť
zo strany zdravotného personálu – ošetrovací proces
Cena nezahŕňa:
►
výkony ŠAS, SVaLZ, ŠZM, RLP, RZP, lieky, zdravotné pomôcky, náklady na
sekundárnu a následnú zdravotnú starostlivosť
►
operácie
V prípade, že hospitalizácia cudzinca trvá od 0 do 24 hodín, pri vyúčtovaní sa uplatní
výpočet ceny cez lôžkodeň. Uvedené neplatí, ak je pacient hospitalizovaný na JIS, OAaKJ.
Vtedy sa uplatní cena za ukončenú hospitalizáciu.
Sprievodca pacienta na lôžku uhrádza poplatok za jeden deň pobytu na lôžku pri
poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 38 ods.3 písm. f) zákona č. 577/2004
Z.z. v platnom znení, ak nie je oslobodený od povinnosti úhrady v zmysle § 38 ods. 8 písm. f)
zákona 577/2004 Z.z. v platnom znení. Ak je sprievodca pacienta oslobodený od povinnosti
úhrady za pobyt, uhrádza (v prípade záujmu) len poplatok za stravu.
Nadštandardná izba typu A (so samostatným sociálnym zariadením) na gynekologickopôrodníckom oddelení zahŕňa: manželskú posteľ, detskú postieľku, vaničku, prebaľovací
kútik, skrine na osobné veci, televízor, chladničku, vešiakovú stenu, samostatnú sprchu
a WC. Prvý a posledný deň pobytu v nadštandardnej izbe typu A sa počíta ako 1 deň.
Nadštandardná izba typu B (bez samostatného sociálneho zariadenia) zahŕňa: posteľ,
nočný stolík, skriňu vešiakovú, skrinku malú, servírovací stolík, jedálenský stolík, stoličku,
kreslo, chladničku, televízor, varnú kanvicu, umývadlo, zrkadlo s odkladacím priestorom.
Prvý a posledný deň pobytu v nadštandardnej izbe typu B sa počíta ako 1 deň.
Nadštandardná izba typu C (so samostatným sociálnym zariadením) zahŕňa: posteľ,
nočný stolík, televízor, chladničku, konferenčný stolík, dve kreslá, šatníkovú skriňu, prípojku
na internet, samostatné sociálne zariadenie (sprchovací kút, WC). Prvý a posledný deň pobytu
v nadštandardnej izbe typu C sa počíta ako 1 deň.
V prípade záujmu pacienta o nadštandardnú izbu, prípadne o iné nadštandardné služby, je
potrebné túto skutočnosť oznámiť na príslušnom oddelení (v príjmovej ambulancii), kde bude
pacient informovaný o ďalších postupoch (úhradách, zmluvách a pod.).
Epidurálna analgézia pri pôrode sa vykonáva na žiadosť pacientky. Pred samotným
výkonom je nutné absolvovať konzultáciu v anestéziologickej ambulancii.
OPERÁCIE
Pacient zaplatí za operáciu, v cene ktorej je zohľadnený odborný výkon operácie, režijné
náklady operačnej sály, lieky a ŠZM. K operácii vykonávanej v anestézii – celkovej resp.
lokálnej, sa pripočítava cena anestézie.
24
I. kategória
Zahŕňa: jednoduché operačné výkony za krátky čas, napr. appendicitis, hemoroidy, hernia,
resekcia močového mechúra, zákroky na prednom segmente oka, zlomeniny jednoduché,
abtorsia ev. extirpácia cer. polypov, kyretáž endocervixu, kyretáž dutiny uteru, extractio IUD
v celkovej anestézii, vaginálne incísie, excísie, extirpácie verúk a névov, chirurg. abrázia
condylomat, cerclage, resekcia vaginál. septa, hysteroskopia, konizácia, lapar. sterilizácia,
rozsiahle ruptury po pôrode.
II. kategória
Zahŕňa: zložitejšie operačné výkony za dlhší čas, napr. operácie odlúpenej sietnice,
osteosyntézy, črevo tenké a hrubé, črevná nepriechodnosť, sutury tepien, nervov, šliach,
zlomeniny menej zložité, nefrektómia, žlčník nekomplikovaný, jednoduchá abdomin.
hysterectomia, supravag. amput. uteru, adnexectomia jednostranná, obojstranná,
salpingectomia, laparoskop. operácie, intaktná EU gravid., extirpácia uterinných myómov,
sectio caesarea, sectio caesarea minor, vagin. plastiky, rekonštrukčné operácie, pôrod.
III. kategória
Zahŕňa: najzložitejšie operačné výkony za dlhý čas, napr. otvorené úrazy hrudníka, úraz
brucha s komplikáciami, žalúdok, žlčník komplikovaný, zlomeniny zložité, rozšírená
hysterectomia + adnexectomia, operácie malig. nádorov, ruptura EU gravid., hysterectomia
pri DIC, vaginal. hysterectomia + plastika.
3.2 AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
3.2.1 Ambulantná starostlivosť – služby administratívneho charakteru
Výkony a nadštandardné služby ambulantnej zdravotnej starostlivosti – služby
administratívneho charakteru sú ocenené dohodou o cene v zmysle zákona o cenách č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Číslo
výkonu
X028
X029
X030
X031
X032
X033
Popis výkonu/služby
Potvrdenie o návšteve u lekára
Prehliadky študentov a pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých
je ohrozenie chorobou z povolania, priemyselnou otravou alebo iným
poškodením zdravia (riziková práca) - na žiadosť zamestnávateľa
Prehliadky študentov a pracovníkov, u ktorých sa vyžaduje osobitná
zdravotná starostlivosť - na žiadosť zamestnávateľa
Prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky
závažné činnosti - na žiadosť zamestnávateľa
Prehliadky pracujúcich, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie
spolupracovníkov alebo obyvateľstva - na žiadosť zamestnávateľa
Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, Hlásenie profesiálnej
otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, vystavenie potvrdenia
o zistení choroby z povolania, potvrdenia o návšteve lekára, u klinického
logopéda, alebo klinického psychológa a iné jednoduché potvrdenia,
vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie
preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, vystavenie potvrdenia
o potrebe preradenia na inú prácu, vystavenie potvrdenia o očakávanom
dni pôrodu, regresné hlásenie, správa alebo hlásenie o úraze
25
Cena
výkonu v
€
1,00
12,80
12,80
12,80
12,80
1,00
X034
X035
X036
X037
X038
X039
X040
X041
X042
X043
X044
X045
X046
X233
X312
X316
X317
X240
Vystavenie lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie
na účely:
a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov
podľa osobitného predpisu. Vystavenie bodového ohodnotenia
pracovného úrazu, alebo vystavenie bodového ohodnotenia sťaženého
spoločenského uplatnenia,
b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,
c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,
d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu
Prerokovanie vývoja obnovy pracovnej schopnosti
Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí,
potvrdenie pre potreby cudzineckej polície u osôb, ktoré majú priznaný
štatút utečenca alebo sú na území SR na základe medzinárodných dohôd
Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému - kontrolné
vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia,
objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné
vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver,
vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta
Štandardné vyšetrenie dvoch, alebo viacerých orgánových systémov.
Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia, objektívny
nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie
receptu/ov, poučenie pacienta
Vyšetrenie na vodičský preukaz
Vyšetrenie pred a po ceste do cudziny
Vyšetrenie pre žiadateľa o zbrojný pas
Vyšetrenie pre poisťovňu (nie zdravotnú, ale komerčnú)
Iné vyšetrenie na administratívne účely (potvrdenie pre VŠ a pod.)
Vydávanie lekárskych potvrdení (potvrdenia na žiadosť fyzickej osoby)
Vypracovanie lekárskeho posudku podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z.z.
Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4 zákona
č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 38a ods. 2 písm. g
zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
Overenie poistného vzťahu pacienta bez preukazu poistenca
Vystavenie duplikátu (kópie) lekárskej správy - na žiadosť fyzickej osoby
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti do 15:30
hod. (v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti po 15:30
hod. (v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(v zmysle rozhodnutia PSK č. 4021/2010/OZ-HAL)
6,97
12,50
8,20
6,50
8,20
6,60
19,70
16,60
16,60
9,90
3,30
16,60
5,84
1,00
1,00
15,00
30,00
7,00
Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na sociálne účely sa ohodnocujú počtom bodov
uvedených v časti C – Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty (Opatrenie MZ SR č. 0704525/2008-OL z 08.10.2008).
Cena bodu za výkon poskytovaný na sociálne účely je 0,023236 eura.
Cena bodu za výkon vystavenia potvrdenia a hlásenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
a o potrebe ošetrovania je 0,028547 eura.
26
3.2.2 Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
Výkony ŠAS, ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o cene v
zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich
bodových hodnôt, ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003 – OAP v znení
neskorších predpisov) vynásobených cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod.
Číslo
výkonu
X098
Popis výkonu/služby
Cena za jednotku výkonu , t.j. 1 bod
Cena
výkonu v €
0,032862
3.2.2.1 Výkony ambulancie telovýchovného lekárstva
Číslo
výkonu
X159
X239
X241
Popis výkonu /služby
Vyšetrenie športovcov do 18 rokov:
Preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom
športe (čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia)
Výkon zahŕňa komplexné vyšetrenie, spirometriu, ergometriu.
Vyšetrenie športovcov nad 18 rokov s funkčným vyšetrením:
Komplexné vyšetrenie, elektrokardiografické vyšetrenie, spirometria
Vyšetrenie športovcov nad 18 rokov bez funkčného vyšetrenia:
Komplexné vyšetrenie, elektrokardiografické vyšetrenie, spirometria
Cena
výkonu v €
15,14
36,20
31,20
3.2.3 Ambulantná zdravotná starostlivosť centrálneho príjmu
Výkony ambulantnej starostlivosti centrálneho príjmu, ktoré nie sú v cenníku služieb
uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o cene v zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú
počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich bodových hodnôt, korý tvorí prílohu Opatrenia
MZ SR č. 07045/2003 – OAP v znení neskorších predpisov) vynásobených cenou za jednotku
výkonu, t.j. 1 bod.
Číslo
výkonu
X137
Popis výkonu/služby
Cena za jednotku výkonu , t.j. 1 bod
27
Cena
výkonu v €
0,0497981
3.3 SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
Výkony SVaLZ, ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o cene v
zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich
bodových hodnôt, ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003 – OAP v znení
neskorších predpisov) vynásobených cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod.
Číslo
výkonu
X099
Popis výkonu/služby
Cena za jednotku výkonu , t.j. 1 bod
Cena
výkonu v €
0,032862
3.4 LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI, ÚSTAVNÁ
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA, ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ
SLUŽBA
A. LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI, ÚSTAVNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
Číslo
výkonu
X098
X007
X139
X140
X141
X142
Popis výkonu/služby
Cena za jednotku výkonu , t.j. 1 bod
Úhrada za poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby
Úhrada za poskytnutie lekárskej služby prvej pomoci
Paušálna úhrada - LSPP - ambulantné ošetrenie
Paušálna úhrada - LSPP - výjazd
Doprava lekára pri návštevnej službe - za 1 km jazdy
Cena
výkonu v €
0,032862
1,99
1,99
20,00
37,00
0,50
Výkony LSPP a ÚPS, ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o
cene v zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a
ich bodových hodnôt, ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003 – OAP v znení
neskorších predpisov) vynásobených cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod.
Pacient platí úhradu 1,99 EUR pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej
služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby pri každej návšteve poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ak pacient nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8
písm. c) zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade následnej
hospitalizácie sa úhrada neplatí.
V prípade poskytnutia návštevnej LSPP sa k cene výkonu pripočíta cena za dopravu
lekára. Cena sa účtuje pacientom, ktorí nie sú defnovaní ako samoplatitelia. Cena je
stanovená na 1 km jazdy.
28
B. ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (RZP a RLP)
Číslo
výkonu
X143
X144
X143
X144
X145
Popis výkonu/služby
Cena za výkony poskytnuté jednému ošetrenému pacientovi:
a) ak pacient nie je dovezený na CP (úhradu inkasuje OUM)
Rýchla lekárska pomoc
Rýchla zdravotná pomoc
b) ak je pacient dovezený na CP (úhradu inkasuje odd. CP)
Rýchla lekárska pomoc
Rýchla zdravotná pomoc
Doprava pri poskytnutí RZP, RLP - za 1 km jazdy
Cena
výkonu v €
50,00
17,00
50,00
17,00
0,63
Jednotkou výkonu je jeden ošetrený pacient. K cene výkonu sa pripočítava cena za dopravu
súvisiacu s poskytnutím rýchlej zdravotnej pomoci.
3.5 DOPRAVA
A. CENY DOPRAVY PRE EXTERNÝCH ODBERATEĽOV
Číslo
výkonu
X146
X147
X145
X351
X352
X353
Popis výkonu/služby
Priemerná cena za 1 km jazdy motorových vozidlom:
a) hospodárska doprava
b) dopravná zdravotná služba
Cena za 1 km jazdy vozidlom RZP, RLP
Cena za prenájom vozidla s vodičom (RZP, RLP) / 1 hod.
Záchranár / 1 hod.
Lekár / 1 hod.
Cena
výkonu v €
0,84
0,87
0,63
13,00
13,00
20,00
Cena sa uplatňuje na žiadosť fyzickej, resp. právnickej osoby.
B. ÚHRADA ZA DOPRAVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU
Číslo
výkonu
X148
Popis výkonu/služby
Úhrada pacienta (sprievodcu) za dopravnú zdravotnú službu
za 1 km jazdy
Cena
výkonu v €
0,07
Výška úhrady za dopravnú zdravotnú službu sa stanovuje v zmysle zákona NR SR č.
577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na
základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, ako aj nariadením vlády SR č. 722/2007 Z.z. o výške úhrady za
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Za osobu sa považuje každá prepravovaná osoba v sanitnom vozidle (aj sprievodca pacienta).
Ak sa v sanitnom vozidle prepravuje súčasne viac osôb, každá z nich uhrádza stanovený
poplatok, ak nie je oslobodená od povinnosti úhrady za poskytnutú službu podľa § 38 ods. 8
písm. g) zákona č. 577/2004 Z.z. v platnom znení .
29
3.6 OSTATNÉ VÝKONY A SLUŽBY
Číslo
výkonu
Popis výkonu/služby
Cena
výkonu v €
Sterilizácia zdravotného materiálu
X149
X150
X151
X152
X225
X006
X006a
X006b
X006c
(podľa technologického obalu)
Lukasterik A
Lukasterik B
Lukasterik C
Lukasterik K
Vyšetrenie alkoholu v krvi externým dodávateľom
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky
Obed
Večera
0,25
0,35
0,95
0,60
50,00
7,90
2,00
3,55
2,35
Stravovanie zmluvných partnerov:
X154
X155
X156
X157
X158
Diéta č. 3
Diéta č. 4
Diéta č. 9
Vegetariánska
Bezlepková
3,40
3,40
3,40
3,40
3,72
3.7 JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (JZS)
Na vlastnú žiadosť pacienta (t.j. aj ak si to zdravotný stav pacienta nevyžaduje) je
možné po výkone jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytnúť ubytovanie
nasledovne:
Číslo
výkonu
X254
Popis výkonu / služby
Cena výkonu
v€
Cena za ubytovanie po výkone JZS na žiadosť pacienta (fyzickej
osoby) – bez stravy
20,00 € /
deň
30
IV. NEZDRAVOTNÁ ČASŤ
Popis výkonu/služby
Číslo
výkonu
Cena
výkonu v €
Cena za ubytovanie v ubytovni Nemocnice Poprad, a.s.:
X160
X161
X178
X162
Jednolôžková izba v bunke – mesačne
Dvojlôžková izba v bunke – mesačne
1 osoba v dvojlôžkovej izbe – mesačne
(cena platí len pre zamestnanca Nemocnice Poprad, a.s.)
Celá bunka – mesačne
85,00
115,00
100,00
180,00
Ceny údržbárskych prác (za každú začatú hodinu práce):
X163
X164
X165
X166
X251
X167
X168
Vodoinštalačné práce – cena za 1 hod.
Elektroinštalačné práce – cena za 1 hod.
Zámočnícke práce – cena za 1 hod.
Kúrenárske práce – cena za 1 hod.
Práce dvorných robotníkov – cena za 1 hod.
Oprava prádla – cena za 1 hod.
(cena sa stanovuje za každú začatú hodinu práce)
Pranie prádla – cena za 1 kg
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
3,30
1,20
Cena kopírovania:
X169
X170
a) formát A4
b) formát A3
0,10
0,15
Prenájom:
X171
X172
X252
X253
Prenájom zasadacej miestnosti – cena za 1 hod. prenájmu
Prenájom zobrazovacieho zariadenia (meotár, resp. notebook)
- cena za 1 hod. prenájmu
Prenájom vysokozdvižného vozíka zn. RAK pre externé firmy
s obsluhou – cena za 1 hod. prenájmu
Prenájom vysokozdvižného vozíka zn. RAK pre externé firmy
bez obsluhy – cena za 1 hod. prenájmu
10,00
3,50
12,00
9,00
Odborná zdravotnícka prax:
X216
X217
X232
X245
Krátkodobá odborná prax (v trvaní do 1 mesiaca) – cena za 1 deň
Dlhodobá odborná prax (v trvaní nad 1 mesiac) – cena za 1 deň
Jednorázový poplatok za parkovanie vozidla hospitalizovaného
pacienta
Poplatok za uloženie ľudských pozostatkov po uplynutí lehoty 48
hodín od úmrtia osoby (v zmysle zák. č.131/2010 o pohrebníctve,
§ 5, ods. 2, písm. b) – za 1 deň
31
7,00
2,00
5,00
10,80
Cenník za poskytnuté informácie v zmysle zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Číslo
výkonu
X173
X174
X175
Popis výkonu/služby
Písomná informácia - za každú stranu formátu A4 poskytovanú
osobne
Písomná informácia - za každú stranu formátu A3 poskytovanú
osobne 3
Písomná informácia zasielaná faxom - za každú stranu
Cena
výkonu v €
0,10
0,20
0,20
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Nemocnica
Poprad, a.s. stanovuje ceny za poskytované služby dohodou.
V prípade využívania poštového styku, tzn. expedovanie požadovaných informácií
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., sa k cene poskytovaných služieb uvedených v cenníku
Nemocnice Poprad, a.s. pripočítava cena v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, a.s..
Postup pri platení poplatkov:
Žiadateľ o poskytnutie informácií postupuje pri úhrade stanoveného poplatku nasledovne:
▪
vopred v pokladni Nemocnice Poprad, a.s. na základe podkladu z oddelenia
právnych vzťahov a kontroly, ktoré stanoví príslušný poplatkok podľa cenníka.
Informácie budú poskytnuté až po predložení príjmového pokladničného dokladu z
pokladne Nemocnice Poprad, a.s.
▪
poštovou poukážkou typu U na účet 2127013051/0200, KS 0308. Žiadateľ pred
poskytnutím informácií priloží ústrižok poštovej poukážky. Informácie budú
poskytnuté až po predložení dokladu o zaplatení príslušného poplatku.
Okrem úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť cudzinec, resp. samoplatca zaplatí za
služby, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou.
Ostatné poplatky a príplatky:
Číslo
výkonu
X177
X138
Popis výkonu/služby
Príplatok za administratívu:
- za vystavenie dokladu a vypísanie príslušných tlačív
Paušálna úhrada za poskytnuté telefónne a faxové služby
Cena
výkonu v €
12,00
5,00
Príplatok za administratívu sa inkasuje v prípade zložitejšej administratívy, ktorá súvisí s
vystavovaním rôznych dokumentov, tlačív a listín pre komerčné poisťovne. (Môže ísť o
administratívu, ktorá zahŕňa napr. vypísanie tlačív pre komerčné poisťovne, overovanie
dokladov a listín, ich následné kopírovanie, faxovanie, atď. …)
Poplatok za poskytnuté telefónne a faxové služby sa inkasuje v prípade realizácie
zahraničných telefónnych a faxových služieb na žiadosť fyzickej osoby (samoplatcu) a pod..
32
V. EVIDENCIA A ÚHRADA REALIZOVANÝCH - POSKYTNUTÝCH
SLUŽIEB
Evidencia realizovaných – poskytnutých služieb
1. Zodpovedný úsek samostatne vedie evidenciu poskytnutých výkonov neuhrádzaných z
verejného zdravotného poistenia, a to s uvedením konkrétneho výkonu, ktorý bol
poskytnutý, ako aj výšky úhrady za poskytnutý výkon (službu).
2. Zodpovedný zamestnanec je povinný vydať pacientovi originál príjmového
pokladničného dokladu, resp. potvrdenia o zaplatení a kópiu dokladu o úhrade s
prijatou hotovosťou odovzdať do pokladne Nemocnice Poprad, a.s., ak už nebola
úhrada za poskytnutú službu priamo realizovaná v pokladni Nemocnice Poprad,a.s..
Úhrada realizovaných – poskytnutých služieb
Realizovať úhradu za poskytnuté výkony, resp. služby je možné:
1. v hotovosti v pokladni Nemocnice Poprad, a.s. – 3. poschodie polikliniky,
2. bezhotovostne prevodom na účet Nemocnice Poprad, a.s..
33
Príloha č. 1
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10322/P
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
Žiadosť o vykonanie vyšetrenia
(fyzická osoba)
Dolepodpísaný (á)
Meno:
.................................................
Priezvisko:
..................................................
Rodné číslo / dátum narodenia:
..................................................
Telefón / kontakt:
..................................................
Bydlisko:
..................................................
Ďalej len „žiadateľ“
žiadam o vykonanie nasledujúcich vyšetrení
Popis vyšetrenia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dátum:
Dátum:
.............................................
Podpis žiadateľa *
............................................
pečiatka a podpis lekára
(Nemocnica Poprad, a.s.)
* Žiadateľ za vykonané vyšetrenie/vyšetrenia zaplatí Nemocnici Poprad, a.s. cenu uvedenú v cenníku Nemocnice Poprad, a.s., s ktorej výškou
súhlasí, a to v hotovosti v pokladni Nemocnice Poprad, a.s. alebo poštovou poukážkou. Žiadateľ prehlasuje a berie na vedomie, že
vyšetrenie/vyšetrenia v zmysle tejto žiadosti sa realizuje/realizujú na základe výslovnej požiadavky žiadateľa. Žiadateľ ďalej prehlasuje, že žiada
a súhlasí, aby vyšetrenie/vyšetrenia uvedené v tejto žiadosti vykonané Nemocnicou Poprad, a.s. v zmysle tejto žiadosti neboli vykázané
zdravotnej poisťovni, ktorej je poistencom a súhlasí s uvedením a spracovaním svojich osobných údajov Nemocnicou Poprad, a.s. v rámci
spracovania databázy Nemocnice Poprad, a.s.
Príloha č. 2
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10322/P
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
Žiadosť o vykonanie vyšetrenia
(právnická osoba)
Obchodné meno / názov:
.................................................
Sídlo:
..................................................
IČO:
..................................................
DIČ:
..................................................
Kontakt:
..................................................
Zastúpená:
..................................................
Ďalej len „žiadateľ“
žiadame o vykonanie nasledujúcich vyšetrení
Popis vyšetrenia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dátum:
Dátum:
.............................................
Podpis žiadateľa *
............................................
pečiatka a podpis lekára
(Nemocnica Poprad, a.s.)
* Žiadateľ za vykonané vyšetrenie/vyšetrenia zaplatí Nemocnici Poprad, a.s. cenu uvedenú v cenníku Nemocnice Poprad, a.s., s ktorej výškou
súhlasí, a to v hotovosti v pokladni Nemocnice Poprad, a.s. alebo poštovou poukážkou. Žiadateľ prehlasuje a berie na vedomie, že
vyšetrenie/vyšetrenia v zmysle tejto žiadosti sa realizuje/realizujú na základe výslovnej požiadavky žiadateľa. Žiadateľ ďalej prehlasuje, že žiada
a súhlasí, aby vyšetrenie/vyšetrenia uvedené v tejto žiadosti vykonané Nemocnicou Poprad, a.s. v zmysle tejto žiadosti neboli vykázané
zdravotnej poisťovni, ktorej je poistencom a súhlasí s uvedením a spracovaním svojich osobných údajov Nemocnicou Poprad, a.s. v rámci
spracovania databázy Nemocnice Poprad, a.s.
Download

CENNÍK NEMOCNICE POPRAD, a.s.