Spoločnosť ZETR je špecialistom na priame dodávky
stavebných prvkov na slovenskom a českom trhu.
Predstavuje profesionálneho dodávateľa inovatívnych
stavebných riešení a poskytovateľa kompletného obchodnotechnického servisu. Produktové portfólio je rozdelené
do troch skupín podľa oblasti použitia :
VODA
produkty pre kanalizáciu
• Odlučovače ropných látok
• Odlučovače tukov a škrobov
• Neutralizačné nádrže
• Regulátory a stavidlá
• Akumulačné nádrže
• Retenčné nádrže
• Vsakovacie nádrže
• Prečerpávacie stanice
ZEM
produkty pre spevnené plochy
• Odvodňovacie žľaby
• Nerezový program
• Plastové poklopy
• Plastové mreže
• Poklopy pre zadláždenie
• Oceľové poklopy
• Zatrávňovacie panely
• Ochrana koreňov
VZDUCH
produkty pre občianske stavby
Polyetylénová rada
ZETR SK, s.r.o.
Areál PDP Drietoma
913 03 Drietoma
w w w. z e t r. s k
Odlučovače
tukov a škrobov
tel./fax: +421 32 6499302
e-mail: [email protected]
Samonosná konštrukcia | Malá hmotnosť
Prietoky 0,5 - 15 l/s | Vypúšťacie potrubie
Šachtové nástavce | Bezpečnostné alarmy
edícia 04/2010
• Pivničné svetlíky
• Vetracie šachty
• Mrežové rošty
• Prevetrané podlahy
• Odľahčené stropy
• Viacúčelové strechy
Odlučovače tukov a škrobov ZETEC v sebe zahŕňajú
technicky prepracované riešenia a dlhoročné obchodné
skúsenosti špecializovaného tímu spoločnosti ZETR.
Výnimočne široká ponuka rôznych materiálových
prevedení umožňuje optimálny návrh presne podľa
požiadaviek stavby. To všetko je podporené silným
a spoľahlivým obchodno-dodávateľským servisom.
ZETEC Smart | Polyetylén | NS 1 - 15
• samonosná konštrukcia
• nízka hmotnosť
• hygienická nezávadnosť
CHARAKTERISTIKA
Odlučovače tukov a škrobov rady ZETEC Smart
sú vyrobené z vysoko tvrdeného polyetylénu
technológiou rotačného odlievania. Táto
technológia umožňuje výrobu kompaktnej
plastovej nádrže bez spojov garantujúc absolútnu
vodotesnosť a dlhú životnosť. Použitý materiál
je ideálny z hľadiska zvýšených hygienických
nárokov a riadnej údržby. Rôzne konštrukčné
varianty poskytujú možnosť inštalácie pod zemou
i na povrchu. Vďaka svojej výnimočne nízkej
hmotnosti zjednodušujú dopravu, manipuláciu
a pokládku. Vstupné otvory sú zaistené plastovými
poklopmi kompatibilnými so systémovými
nástavcami pre jednoduché dosiahnutie úrovne
terénu. Medzi voliteľné príslušenstvo patria
napríklad zvukové či vizuálne alarmy.
Odlučovače tukov ZETEC Smart sú
v zhode s ustanoveniami smernice
rady 89/106/EHS a na ich výrobu sa
uplatňuje táto norma:
ZETEC Classic | Betón| NS 2 – 25
Oceľové nádrže hranatého tvaru.
Bohatá ponuka rôznych modelov
a veľká mechanická odolnosť pre
širokú oblasť použitia.
Nádrže vyrobené zo železobetónových prefabrikátov. Použiteľné
v náročných podmienkach nestabilného podložia alebo vysokej hladiny
spodnej vody.
ZETEC Twister | Polyester | NS 20 – 100 Nádrže z vinutého polyesterového
- STN EN 1825-1; Odlučovače
tukov - Časť 1: Základné požiadavky
na konštrukciu, funkčnosť a skúšanie,
označovanie a riadenie kvality
• chemická odolnosť
• samonosná konštrukcia
• veľký objem
Odlučovače sú označované
európskou značkou zhody CE a spolu
s každou dodávkou obdrží zákazník
Vyhlásenie zhody s prílohou ZA vyššie
uvedenej normy.
vlákna určené pre veľké prietoky.
Vysoká chemická odolnosť garantuje dlhú životnosť i v agresívnom
prostredí.
ZETEC Inox | Nerezová oceľ | NS 0,4 – 10 Nádrže hranatého tvaru vyrobené
• chemická odolnosť
• mechanická odolnosť
• nízka hmotnosť
FUNKCIE A ÚČINNOSŤ
1
• mechanická odolnosť
• široká použiteľnosť
• nízka hmotnosť
• výnimočná stabilita
• široká použiteľnosť
• projektová variabilita
NORMY
Všetky odlučovače v tomto katalógu slúžia
na odlúčenie a zachytenie tukov a olejov
rastlinného a živočíšneho pôvodu z odpadných vôd
z reštaurácií, jedální a potravinárskych prevádzok.
Zabraňujú vypúšťaniu týchto látok do kanalizačnej
siete a chránia ju tak pred zanášaním. Fungujú
výhradne na princípe gravitácie. Látky ťažšie ako
voda (kaly) klesajú a sedimentujú na dne, látky
ZETEC Jumbie | Oceľ | NS 1 - 25
Kompaktné polyetylénové nádrže
vyrobené technológiou rotačného
odlievania. Charakteristické nízkou
hmotnosťou a samonosnou konštrukciou.
ľahšie (tuky, oleje) naopak stúpajú a usadzujú sa
na hladine.
Účinnosť týchto odlučovačov vychádza z normy
STN EN 1825-1, článku 8.5.1.4, ktorý definuje
všetky parametre zariadenia k dosiahnutiu
účinnosti čistenia pre výstupnú koncentráciu
NEL < 30 mg/l. Pre dosiahnutie nižšej výstupnej
koncentrácie kontaktujte našich špecialistov.
z ušľachtilej ocele. Vynikajúca
mechanická i chemická odolnosť.
Určené na špeciálne použitie. Záruka 10 rokov.
KONTAKTY NA ŠPECIALISTOV
obchodná podpora Bratislava - Trnava - Nitra:
+421 918 716724
obchodná podpora Trenčín - Žilina - Banská Bystrica:
+421 905 146733
obchodná podpora Prešov - Košice:
+421 917 654543
produtkový e-mail:
[email protected]
ZETEC Smart NPLI
STN EN 1825-1 |
Odlučovač tukov
Odlučovač tukov ZETEC Smart typ NPLI sa skladá
z odlučovacieho priestoru bez samostatnej kalovej
nádržky. Vtok i výtok odlučovača je tvorený PVC hrdlom
umožňujúcim vodotesné pripojenie na kanalizačné
potrubie.
Vstupný otvor DN400 je vybavený kruhovým poklopom
zaisteným závitovým spojom. Dostatočne veľký rozmer
poklopu umožňuje bezproblémovú údržbu zariadenia.
K dispozícii sú tiež šachtové nástavce pre prispôsobenie nivelete kanalizácie (viď príslušenstvo).
Zariadenie je určené na inštaláciu pod zemou bez prítomnosti vysokej hladiny spodnej vody. Vhodný spôsob
použitia a inštalácie konzultujte s naším špecialistom.
Typové číslo
NPLI02
NPLI03
NPLI04
NPLI07
NPLI10
NPLI15
Menovitá veľkosť
NS
1,5
3
4
7
10
15
Objem odlučovača
l
500
850
1000
2000
3363
6240
Akumulačný objem tukov
l
60
120
160
280
672
1248
Priemer
mm
790
1000
1160
1550
1930
2400
Výška (H)
mm
1085
1200
1350
1500
1500
1840
Hmotnosť
kg
16
30
30
68
118
158
Niveleta vtoku (T1)
mm
215
190
210
280
280
390
Niveleta výtoku (T2)
mm
285
260
280
350
350
460
DN pripojenie
mm
100
100
100
160
160
160
Počet poklopov
ks
Šachtové nástavce
1
1
1
1
1
1
RD
RD
RD
RD
RD
RD
2
ZETEC Smart NPBI
STN EN 1825-1 |
Odlučovač tukov s kalovou nádržkou
Odlučovač tukov ZETEC Smart typ NPBI sa skladá
z kalovej nádržky a samostatného odlučovacieho
priestoru. Vtok i výtok odlučovača je tvorený PVC
hrdlom (typ 01 - 04) alebo otvorom opatreným tesnením (typ 06 - 10) umožňujúcim vodotesné pripojenie
na kanalizačné potrubie. Ventilačné potrubie sa napája
na PVC hrdlo DN100.
Vstupné otvory sú vybavené dvoma kruhovými poklopmi zaistenými závitovým spojom (typ 01 - 04) alebo
obdĺžnikovými uzamykateľnými poklopmi s rozmermi
600×690 mm (typ 06) a 590×1140 mm (typ 08 - 10).
Dostatočne veľké rozmery poklopov zjednodušujú
vstup do zariadenia a jeho bezproblémovú údržbu.
Typy 01 - 06 je možné vybaviť aj šachtovými nástavcami pre prispôsobenie nivelete kanalizácie (viď príslušenstvo).
H
DN
T2
T1
L
Zariadenie je určené na inštaláciu pod zemou bez
prítomnosti vysokej hladiny spodnej vody. K inštalácii
na povrchu je určený model ENPBI. Pre bližšie informácie kontaktujte nášho špecialistu.
Typové číslo
NPBI01
NPBI02
NPBI03
NPBI04
NPBI06
NPBI08
NPBI10
NS
1
2
3
4
6
8
10
Objem kalovej nádržky
l
195
260
311
479
600
800
1000
Objem odlučovača
l
310
480
720
1049
1440
2350
2490
Akumulačný objem tukov
l
106
163
154
234
300
444
444
Dĺžka (L)
mm
1246
1827
1246
1827
2400
2340
2340
Šírka
mm
700
700
1000
1000
940
1540
1540
Výška (H)
mm
1060
1060
1360
1360
1630
1900
1900
Hmotnosť
kg
61
87
84
113
220
340
340
Niveleta vtoku (T1)
mm
245
245
245
245
460
675
575
Niveleta výtoku (T2)
mm
315
315
315
315
530
745
645
DN pripojenie
mm
110
110
110
110
160
160
160
Počet poklopov
ks
2
2
2
2
2
2
2
RB+RC
2×RC
RB+RC
2×RC
RA
-
-
Menovitá veľkosť
Šachtové nástavce
3
ZETEC Smart NPAS
STN EN 1825-1 |
Odlučovač tukov s kalovou nádržkou a vypúšťacím potrubím
Odlučovač tukov ZETEC Smart typ NPAS sa skladá
z kalovej nádržky a samostatného odlučovacieho
priestoru. Vtok i výtok odlučovača je tvorený PVC
hrdlom (typ 01 - 04) alebo otvorom opatreným tesnením (typ 06 - 10) umožňujúcim vodotesné pripojenie
na kanalizačné potrubie. Ventilačné potrubie sa napája
na PVC hrdlo DN100. Pre uľahčenie častej údržby
je odlučovač vybavený vypúšťacím potrubím DN80
na pravej strane.
Vstupné otvory sú vybavené dvoma kruhovými poklopmi zaistenými závitovým spojom (typ 01 - 04) alebo
obdĺžnikovými uzamykateľnými poklopmi s rozmermi
600×690 mm (typ 06) a 590×1140 (typ 08 - 10).
Dostatočne veľké rozmery poklopov zjednodušujú
vstup do zariadenia a jeho bezproblémovú údržbu.
Typy 01- 06 je možné vybaviť aj šachtovými nástavcami
pre prispôsobenie nivelete kanalizácie (viď príslušenstvo).
Zariadenie je určené na inštaláciu pod zemou bez
prítomnosti vysokej hladiny spodnej vody. K inštalácii
na povrchu je určený model ENPAS. Pre bližšie informácie kontaktujte nášho špecialistu.
Typové číslo
H
DN
T2
T1
L
NPAS01
NPAS02
NPAS03
NPAS04
NPAS06
NPAS08
NPAS10
NS
1
2
3
4
6
8
10
Objem kalovej nádržky
l
195
260
311
479
600
800
1000
Objem odlučovača
l
310
480
720
1049
1440
2350
2490
Akumulačný objem tukov
l
106
163
154
234
300
444
444
Dĺžka (L)
mm
1246
1827
1246
1827
2400
2340
2340
Šírka
mm
700
700
1000
1000
940
1540
1540
Výška (H)
mm
1060
1060
1360
1360
1630
1900
1900
Hmotnosť
kg
63
89
87
113
222
342
342
Niveleta vtoku (T1)
mm
245
245
245
245
460
675
575
Niveleta výtoku (T2)
mm
315
315
315
315
530
745
645
DN pripojenie
mm
110
110
110
110
160
160
160
Počet poklopov
ks
2
2
2
2
2
2
2
RB+RC
2×RC
RB+RC
2×RC
RA
-
-
Menovitá veľkosť
Šachtové nástavce
4
ZETEC Smart NPSE
STN EN 1825-1 |
Odlučovač tukov a škrobov s kalovou nádržkou
Odlučovač tukov a škrobov ZETEC Smart typ NPSE sa
skladá z kalovej nádržky a samostatného odlučovacieho priestoru. Vtoky a výtok odlučovača sú tvorené PVC
hrdlom umožňujúcim vodotesné pripojenie na kanalizačné potrubie. Ventilačné potrubie sa napája na PVC
hrdlo DN100. Tento odlučovač je vybavený dvoma
vtokmi pre vody rozdielneho znečistenia. Vtok pre vody
znečistené škrobmi je opatrený ostrekovacou tryskou.
Pre napojenie prívodu vody na ostrekovacom potrubí je
z nádrže vyvedená prípojka DN20 so závitom M25.
Dva vstupné otvory s kruhovými poklopmi zaistenými
závitovým spojom uľahčujú vstup do zariadenia a jeho
bezproblémovú údržbu. K dispozícii sú taktiež šachtové nástavce pre prispôsobenie nivelete kanalizácie
(viď príslušenstvo).
L
H
DN
T2
T1
Zariadenie je určené na inštaláciu pod zemou bez
prítomnosti vysokej hladiny spodnej vody. K inštalácii
na povrchu je určený model ENPSE. Pre bližšie informácie kontaktujte nášho špecialistu.
Typové číslo
NPSE 01
NPSE 02
NPSE 03
NPSE 04
NS
1
2
3
4
Objem kalovej nádržky
l
195
260
311
479
Objem odlučovača
l
310
480
720
1049
Akumulačný objem tukov
l
106
163
154
234
Dĺžka (L)
mm
1246
1827
1246
1827
Šírka
mm
700
700
1000
1000
Výška (H)
mm
1060
1060
1360
1360
Hmotnosť
kg
62
83
85
111
Niveleta vtoku (T1)
mm
245
245
245
245
Niveleta výtoku (T2)
mm
315
315
315
315
DN pripojenie
mm
110
110
110
110
Počet poklopov
ks
2
2
2
2
RB+RC
2×RC
RB+RC
2×RC
Menovitá veľkosť
Šachtové nástavce
5
ZETEC Smart NPOC
STN EN 1825-1 |
Odlučovač tukov a škrobov s kalovou nádržkou a vypúšťacím potrubím
Odlučovač tukov a škrobov ZETEC Smart typ NPOC sa
skladá z kalovej nádržky a samostatného odlučovacieho priestoru. Vtoky a výtok odlučovača sú tvorené PVC
hrdlom umožňujúcim vodotesné napojenie na kanalizačné potrubie. Ventilačné potrubie sa napája na PVC
hrdlo DN100. Tento odlučovač je vybavený dvoma
vtokmi pre vody rozdielneho znečistenia. Vtok pre vody
znečistené škrobmi je opatrený ostrekovacou tryskou.
Pre napojenie prívodu vody na ostrekovacie potrubie je
z nádrže vyvedená prípojka DN20 so závitom M25. Pre
zjednodušenie častej údržby je odlučovač vybavený
vypúšťacím potrubím DN80 na pravej strane.
Dva vstupné otvory s kruhovými poklopmi zaistenými
závitovým spojom uľahčujú vstup do zariadenia a jeho
bezproblémovú údržbu. K dispozícii sú taktiež šachtové nástavce pre prispôsobenie nivelete kanalizácie (viď
príslušenstvo).
Typové číslo
H
DN
Zariadenie je určené na inštaláciu pod zemou bez
prítomnosti vysokej hladiny spodnej vody. K inštalácii
na povrchu je určený model ENPOC. Pre bližšie informácie kontaktujte nášho špecialistu.
T2
T1
L
NPOC 01
NPOC 02
NPOC 03
NPOC 04
NS
1
2
3
4
Objem kalovej nádržky
l
195
260
311
479
Objem odlučovača
l
310
480
720
1049
Akumulačný objem tukov
l
106
163
154
234
Dĺžka (L)
mm
1246
1827
1246
1827
Šírka
mm
700
700
1000
1000
Výška (H)
mm
1060
1060
1360
1360
Hmotnosť
kg
66
86
89
115
Niveleta vtoku (T1)
mm
245
245
245
245
Niveleta výtoku (T2)
mm
315
315
315
315
DN pripojenie
mm
110
110
110
110
Počet poklopov
ks
Menovitá veľkosť
Šachtové nástavce
2
2
2
2
RB+RC
2×RC
RB+RC
2×RC
6
ZETEC Smart NPPU
STN EN 1825-1 |
Odlučovač škrobov s kalovou nádržkou
Odlučovač škrobov ZETEC Smart typ NPPU sa skladá
z kalovej nádržky a samostatného odlučovacieho priestoru. Vtok i výtok odlučovača je tvorený PVC hrdlom
umožňujúcim vodotesné pripojenie na kanalizačné
potrubie. Ventilačné potrubie sa napája na PVC hrdlo
DN100. Tento odlučovač je naviac vybavený ostrekovacou tryskou umiestnenou nad vtokom do zariadenia.
Pre napojenie prívodu vody na ostrekovacie potrubie je
z nádrže vyvedená prípojka DN20 so závitom M25.
Dva vstupné otvory s kruhovými poklopmi zaistenými
závitovým spojom uľahčujú vstup do zariadenia a jeho
bezproblémovú údržbu. K dispozícii sú taktiež šachtové nástavce pre prispôsobenie nivelete kanalizácie (viď
príslušenstvo).
L
H
DN
T2
T1
Zriadenie je určené na inštaláciu pod zemou bez
prítomnosti vysokej hladiny spodnej vody. K inštalácii
na povrchu je určený model ENPPU. Pre bližšie informácie kontaktujte nášho špecialistu.
Typové číslo
NPPU 01
NPPU 02
NPPU 03
NPPU 04
NS
1
2
3
4
Objem kalovej nádržky
l
195
260
311
479
Objem odlučovača
l
310
480
720
1049
Dĺžka (L)
mm
1246
1827
1246
1827
Šírka
mm
700
700
1000
1000
Výška (H)
mm
1060
1060
1360
1360
Hmotnosť
kg
61
87
84
113
Niveleta vtoku (T1)
mm
245
245
245
245
Niveleta výtoku (T2)
mm
315
315
315
315
DN pripojenie
mm
110
110
110
110
Počet poklopov
ks
2
2
2
2
RB+RC
2×RC
RB+RC
2×RC
Menovitá veľkosť
Šachtové nástavce
7
ZETEC Smart NPCA
Kalová nádržka
Kalová nádržka ZETEC Smart typ NPCA je určená pre
samostatnú inštaláciu pred odlučovače. Vtok aj výtok
kalovej nádržky je tvorený otvorom opatreným tesnením umožňujúcim vodotesné pripojenie na kanalizačné
potrubie. K bezpečnej prevádzke kalovej nádržky
prispieva tiež odvetranie DN50 (typ 240 - 720) alebo
DN100 (typ 1000 - 5000).
Vstupný otvor DN400 je vybavený kruhovým poklopom
zaisteným závitovým spojom. Dostatočne veľký rozmer
poklopu umožňuje vstup do zariadenia a jeho bezproblémovú údržbu. K dispozícii sú taktiež šachtové
nástavce (okrem typu 240) pre prispôsobenie nivelete
kanalizácie (viď príslušenstvo).
Zariadenie je určené na inštaláciu pod zemou bez prítomnosti vysokej hladiny spodnej vody. Vhodný spôsob
použitia a inštalácie konzultujte s naším špecialistom.
NPCA
240
NPCA
360
NPCA
480
NPCA
650
NPCA
720
NPCA
1000
NPCA
2000
NPCA
3000
NPCA
4000
NPCA
5000
l
240
360
480
650
720
1000
2000
3000
4000
5000
Priemer (D)
mm
610
790
790
1000
1000
1160
1550
1930
1930
2400
Výška (H)
mm
1175
1085
1340
1200
1290
1350
1500
1500
1840
1840
Hmotnosť
kg
18
22
24
31
43
30
70
120
150
170
Niveleta vtoku
(T1)
mm
300
300
305
325
325
260
280
340
330
440
Niveleta výtoku
(T2)
mm
315
320
320
340
340
280
290
360
350
490
DN pripojenie
mm
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Počet poklopov
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Maximálna
T2+RD250
mm
-
570
570
590
590
530
540
610
600
690
Maximálna
T2+RD500
mm
-
820
820
840
840
780
790
860
850
990
Typové číslo
Objem kalovej
nádržky
8
ZETEC Babysep
Miniodlučovač tukov
Miniodlučovač tukov ZETEC Babysep je vyrobený
z vysoko tvrdeného polyetylénu rovnako ako celá rada
lapačov tukov ZETEC Smart. Zariadenie je možné napojiť z oboch strán na odpadové potrubie DN40. Odnímateľné veko je vybavené štyrmi zámkami pre spoľahlivé uzavretie. Veko dosadá na horný okraj lapača
opatreného tesnením, čím je zaistená pachotesnosť.
Zariadenie je možné naviac vybaviť vypúšťacím ventilom
pre zjednodušenie údržby (typ ZETEC Babysep 0,5P).
Miniodlučovač tukov ZETEC Babysep je vhodný najmä
pre malé prevádzky k inštalácii priamo pod drez alebo
za umývačku riadu. Takáto inštalácia nevyžaduje dokonca ani stavebné povolenie.
detail otvárania
Babysep 0,5P
príklad inštalácie miniodlučovača
detail tesnenia
Typové číslo
Babysep 0,5
Babysep 0,5P
Menovitá veľkosť
NS
0,5
0,5
Objem odlučovača
l
80
80
Akumulačný objem tukov
l
20
20
Počet jedál za deň
ks
50
50
Dĺžka
mm
605
605
Šírka
mm
400
400
Výška
mm
485
485
Hmotnosť
kg
15
15
Niveleta vtoku
mm
135
135
Niveleta výtoku
mm
155
155
DN pripojenie
mm
40
40
9
PRÍSLUŠENSTVO
Šachtový nástavec
Dobrý prístup do odlučovača je jednou zo zásadných podmienok pre jeho jednoduchú údržbu a z toho vyplývajúcu
spoľahlivú funkčnosť. Pre polyetylénovú radu odlučovačov
tukov ZETEC Smart menovitých veľkostí NS 1 - 4 bola vyvinutá špeciálna rada kruhových polyetylénových nástavcov,
ktoré umožňujú ideálne prepojenie s konečným terénom.
Tieto nástavce sa veľmi jednoducho inštalujú na odlučovač
pomocou závitového spoja. Rovnakým spôsobom je možné
navzájom prepojiť až 3 nástavce nad sebou pre dosiahnutie
potrebnej stavebnej výšky. Presnú stavebnú výšku je možné
ľahko upraviť zrezaním nástavca v mieste predformovanej
RA
TYP ODLUČOVAČA
RB
drážky. Poklop odobraný z odlučovača sa nakoniec natočí
do kompatibilného spoja vrchného nástavca a spoľahlivo
tak šachtu uzavrie pred únikom nepríjemného zápachu.
Pre odlučovače tukov ZETEC Smart menovitej veľkosti 6
je určený výškovo regulovateľný obdĺžnikový nástavec typu
RA. Pre dosiahnutie maximálnej stavebnej výšky je možné
použiť dva nástavce umiestnené jeden na druhom. Pri inštalácii sa odoberie poklop z odlučovača, na vstupný otvor
sa nasadí šachtový nástavec a naň sa potom znovu uloží
poklop a uzamkne.
RC
RD 250
RD 500
TYP A POČET NÁSTAVCOV
VÝŠKA
ROZMER VNÚTORNÝ
ROZMER VONKAJŠÍ
HMOTNOSŤ
1×RB
1×RC
370 mm
370 mm
174 mm
500 mm
295 mm
635 mm
7 kg
10 kg
2×RC
370 mm
500 mm
635 mm
10 kg
2×RA
300 – 450 mm
600×690 mm
900×820 mm
16 kg
1×RD250 alebo RD500
250 alebo 500 mm
400 mm
600 mm
3 alebo 4 kg
NPBI 1 a 3
NPAS 1 a 3
NPSE 1 a 3
NPOC 1 a 3
NPPU 1 a 3
NPBI 2 a 4
NPAS 2 a 4
NPSE 2 a 4
NPOC 2 a 4
NPPU 2 a 4
NPBI 6
NPAS 6
NPLI 2-15
NPCA 360-5000
Bezpečnostný alarm
Odlučovač tukov môže byť podľa normy STN EN 1825-1 vybavený
automatickým zariadením pre detekciu množstva zachyteného tuku.
Snímač umiestnený vo vnútri nádrže rozozná vrstvu zachyteného tuku
skôr, ako príde k jej preplneniu. Pri kritickej výške sa spustí vizuálny
alebo akustický alarm. Pre návrh vhodného zariadenia kontaktujte
nášho špecialistu.
10
INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA
Inštalácia
1. Vykonajte výkop o 100 mm hlbší než je plánované dno
odlučovača (o 150 mm v prípade tvrdého skalnatého podložia). Na dne výkopu zhutnite vrstvu štrkopiesku v hrúbke
100 - 150 mm a perfektne zarovnajte. Štrkopiesok nesmie
obsahovať viac ako 5% častíc < 0,1 mm a zároveň > 32 mm.
V prípade premočeného podložia odporúčame frakciu
4/32 mm. Odlučovač je možné tiež umiestniť na železobetónovú dosku.
2. Umiestnite odlučovač na podkladovú vrstvu v smere
prítoku a odtoku kanalizácie. Pripojte kanalizáciu a poriadne
skontrolujte vodotesnosť spojov a odolnosť voči následnému tlaku. Pripojte vhodný šachtový nástavec a podľa
potreby odrežte v mieste predformovanej drážky. Pripojte
ventiláciu.
3. Naplňte zariadenie vodou! Potom zariadenie obsypte
nesúdržným materiálom zrnitosti 8 mm. Obsyp sa robí ručne
a postupne, po vrstvách menších než 300 mm a obvykle
do výšky 300 mm nad povrch zariadenia. Obsyp odporúčame vykonávať súčasne po oboch stranách zariadenia.
Odporučená miera zhutnenia je 92 % PS.
4. V prípade nivelety vtoku > 500 mm, dopravnej záťaže
alebo náhodného zaťaženia vytvorte roznášaciu železobetónovú dosku odpovedajúcich parametrov. V týchto prípadoch
vytvorte vstupné šachty do zariadenia pomocou betónových
skruží umiestnených na železobetónovej roznášacej doske.
1
2
3
UPOZORNENIE: Zariadenie nie je vhodné pre uloženie
v prítomnosti spodnej vody bez zvláštneho zabezpečenia.
Vhodné stavebné opatrenia, alebo výber iného zariadenia
konzultujte s naším špecialistom.
Údržba
Zariadenie sa musí pravidelne kontrolovať. Interval údržby, vyprázdňovania a čistenia závisí od objemu kalovej
nádržky a priestoru odlučovača a na množstve znečistených odpadových vôd danej prevádzky. Údržbu odlučovača tukov je nutné vykonávať minimálne 1× za mesiac,
najlepšie však 2× mesačne. Údržbu odlučovača škrobov
odporúčame minimálne 4× za mesiac.
4
Postup údržby je nasledujúci: otvorenie odlučovača,
rozrušenie vrstvy tukov na hladine, odčerpanie celého
objemu, naplnenie čistou vodou a uzavretie odlučovača.
Zariadenie s vstavaným vypúšťacím potrubím nie je nutné
otvárať, v prípade, že je napojená ventilácia.
UPOZORNENIE: Servis lapačov odporúčame vykonávať špecializovanými firmami. Pre kontakt sa obráťte
na nášho špecialistu.
TIP: V prípade použitia objemnejšieho odlučovača sa
zníži frekvencia vypúšťania! Predĺženie doby medzi vyvážaním sa dá dosiahnuť tiež aplikáciou biologických kultúr.
Enzýmy dokážu odbúrať podstatnú časť znečistenia.
NORMY
Návrh, inštalácia, prevádzka a údržba odlučovačov
tukov sa riadi normou STN EN 1825-2, Odlučovače
tukov - Časť 2: Výber menovitej veľkosti, zabudovanie, prevádzka a údržba.
11
VÝBER MENOVITEJ VEĽKOSTI ODLUČOVAČA TUKOV
Návrh menovitej veľkosti odlučovača tukov sa riadi článkom 6 a prílohou A normy STN EN 1825-2.
Prehľad odporučených veľkostí uvedených v tabuľkách je iba orientačný. Pre presný návrh kontaktujte nášho špecialistu.
BEZ ŠPECIFIKÁCIE PREVÁDZKY, všeobecne podľa počtu jedál denne
NS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet porcií
denne
1
100
101
400
401
800
801
1200
1201
1600
1601
2000
2001
2400
2401
2800
2801
3200
3201
3600
ZÁVODNÉ / ŠKOLSKÉ JEDÁLNE, s miernou prevádzkou 8 hodín denne
NS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet porcií
denne
1
288
289
576
577
864
865
1152
1153
1440
1441
1728
1729
2016
2017
2304
2305
2592
2593
2880
PROFESIONÁLNE VEĽKOKUCHYNE - príprava jedál pre jedálne
NS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet porcií
denne
1
130
131
261
262
392
393
523
524
654
655
785
786
916
917
1047
1048
1178
1179
1309
REŠTAURÁCIE - prevádzka kuchyne 12 hodín denne
NS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet porcií
denne
1
101
102
203
204
304
305
406
407
508
509
609
610
711
712
813
814
914
915
1016
NS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Počet porcií
denne
1017
1118
1119
1219
1220
1321
1322
1423
1424
1524
1525
1626
1627
1728
1729
1828
1829
1931
1932
2032
NEMOCNICE - prevádzka kuchyne 12 hodín denne
NS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet porcií
denne
1
166
167
332
333
498
499
664
665
830
831
996
997
1163
1164
1329
1330
1495
1496
1661
NS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Počet porcií
denne
1662
1827
1828
1993
1994
2160
2161
2326
2327
2492
2493
2658
2659
2824
2825
2990
2991
3156
3157
3323
Pokiaľ je teplota vody vyššia ako 60°C, je nutné vynásobiť
menovitú veľkosť koeficientom 1,3.
V prípade občasného použitia saponátov a leštidiel x 1,3.
V prípade stáleho používania saponátov a leštidiel x 1,5.
Do odlučovačov tukov môžu byť privádzané len odpadové
vody znečistené tukmi a olejmi organického pôvodu.
Do lapača tukov nesmú byť privádzané:
- dažďové vody
- odpadové vody obsahujúce fekálie
- odpadové vody obsahujúce ľahké kvapaliny,
napr. tuky alebo oleje minerálneho pôvodu.
12
FORMULÁR PRE NÁVRH ODLUČOVAČOV TUKOV
1. Vaše kontaktné údaje:
Firma:
Kontaktná osoba:
Adresa:
E-mail:
PSČ/Mesto:
Mobil:
Názov stavby:
Telefón:
Miesto stavby:
Fax:
2. Druh prevádzky:
Kolektívne jedálne:
Druh kuchyne: Hotel
Závodná a školská jedáleň
Profesionálna veľkokuchyňa
Reštaurácia
Nemocnica
Počet servírovaných jedál denne: ................ porcií
Spracovanie mäsa:
Spracovanie rýb:
Množstvo spracovávaného mäsa denne: ........ kg
Množstvo spracovávaných rýb denne: .......... kg
Pekárne a cukrárne:
Množstvo tukových ingrediencií používaných denne (olej, maslo, margarín,..): .......................................... kg
3. Priemerná dĺžka dennej prevádzky: ............................................ hod.
4. Hustota zachycovaného tuku: ................................................ g/cm3
Druh tuku: ....................................................................................................................
5. Maximálny prietok používanej vody: ........................................ l/s
Počet a druh kuchynských zariadení: ..............................................................................
Priemer výtokového potrubia: .................................................................................... mm
Používanie čistiacich prostriedkov:
6. Teplota používanej vody: ..............°C
áno
nie
Priemer pripojenia na kanalizáciu: ...... mm
7. Miesto inštalácie:
V zelenom páse
v prítomnosti spodnej vody
Inštalácia na povrchu
125kN
250kN
400kN
Rozdiel medzi niveletou potrubia a terénom: .................................................. mm
Zaťaženie poklopov:
Pod vozovkou
15kN
8. Poznámka (použité výrobky, špecifiká, riziká,...).....................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
13
Odlučovače tukov a škrobov ZETEC v sebe zahŕňajú
technicky prepracované riešenia a dlhoročné obchodné
skúsenosti špecializovaného tímu spoločnosti ZETR.
Výnimočne široká ponuka rôznych materiálových
prevedení umožňuje optimálny návrh presne podľa
požiadaviek stavby. To všetko je podporené silným
a spoľahlivým obchodno-dodávateľským servisom.
ZETEC Smart | Polyetylén | NS 1 - 15
• samonosná konštrukcia
• nízka hmotnosť
• hygienická nezávadnosť
CHARAKTERISTIKA
Odlučovače tukov a škrobov rady ZETEC Smart
sú vyrobené z vysoko tvrdeného polyetylénu
technológiou rotačného odlievania. Táto
technológia umožňuje výrobu kompaktnej
plastovej nádrže bez spojov garantujúc absolútnu
vodotesnosť a dlhú životnosť. Použitý materiál
je ideálny z hľadiska zvýšených hygienických
nárokov a riadnej údržby. Rôzne konštrukčné
varianty poskytujú možnosť inštalácie pod zemou
i na povrchu. Vďaka svojej výnimočne nízkej
hmotnosti zjednodušujú dopravu, manipuláciu
a pokládku. Vstupné otvory sú zaistené plastovými
poklopmi kompatibilnými so systémovými
nástavcami pre jednoduché dosiahnutie úrovne
terénu. Medzi voliteľné príslušenstvo patria
napríklad zvukové či vizuálne alarmy.
Odlučovače tukov ZETEC Smart sú
v zhode s ustanoveniami smernice
rady 89/106/EHS a na ich výrobu sa
uplatňuje táto norma:
ZETEC Classic | Betón| NS 2 – 25
Oceľové nádrže hranatého tvaru.
Bohatá ponuka rôznych modelov
a veľká mechanická odolnosť pre
širokú oblasť použitia.
Nádrže vyrobené zo železobetónových prefabrikátov. Použiteľné
v náročných podmienkach nestabilného podložia alebo vysokej hladiny
spodnej vody.
ZETEC Twister | Polyester | NS 20 – 100 Nádrže z vinutého polyesterového
- STN EN 1825-1; Odlučovače
tukov - Časť 1: Základné požiadavky
na konštrukciu, funkčnosť a skúšanie,
označovanie a riadenie kvality
• chemická odolnosť
• samonosná konštrukcia
• veľký objem
Odlučovače sú označované
európskou značkou zhody CE a spolu
s každou dodávkou obdrží zákazník
Vyhlásenie zhody s prílohou ZA vyššie
uvedenej normy.
vlákna určené pre veľké prietoky.
Vysoká chemická odolnosť garantuje dlhú životnosť i v agresívnom
prostredí.
ZETEC Inox | Nerezová oceľ | NS 0,4 – 10 Nádrže hranatého tvaru vyrobené
• chemická odolnosť
• mechanická odolnosť
• nízka hmotnosť
FUNKCIE A ÚČINNOSŤ
1
• mechanická odolnosť
• široká použiteľnosť
• nízka hmotnosť
• výnimočná stabilita
• široká použiteľnosť
• projektová variabilita
NORMY
Všetky odlučovače v tomto katalógu slúžia
na odlúčenie a zachytenie tukov a olejov
rastlinného a živočíšneho pôvodu z odpadných vôd
z reštaurácií, jedální a potravinárskych prevádzok.
Zabraňujú vypúšťaniu týchto látok do kanalizačnej
siete a chránia ju tak pred zanášaním. Fungujú
výhradne na princípe gravitácie. Látky ťažšie ako
voda (kaly) klesajú a sedimentujú na dne, látky
ZETEC Jumbie | Oceľ | NS 1 - 25
Kompaktné polyetylénové nádrže
vyrobené technológiou rotačného
odlievania. Charakteristické nízkou
hmotnosťou a samonosnou konštrukciou.
ľahšie (tuky, oleje) naopak stúpajú a usadzujú sa
na hladine.
Účinnosť týchto odlučovačov vychádza z normy
STN EN 1825-1, článku 8.5.1.4, ktorý definuje
všetky parametre zariadenia k dosiahnutiu
účinnosti čistenia pre výstupnú koncentráciu
NEL < 30 mg/l. Pre dosiahnutie nižšej výstupnej
koncentrácie kontaktujte našich špecialistov.
z ušľachtilej ocele. Vynikajúca
mechanická i chemická odolnosť.
Určené na špeciálne použitie. Záruka 10 rokov.
KONTAKTY NA ŠPECIALISTOV
obchodná podpora Bratislava - Trnava - Nitra:
+421 918 716724
obchodná podpora Trenčín - Žilina - Banská Bystrica:
+421 905 146733
obchodná podpora Prešov - Košice:
+421 917 654543
produtkový e-mail:
[email protected]
Spoločnosť ZETR je špecialistom na priame dodávky
stavebných prvkov na slovenskom a českom trhu.
Predstavuje profesionálneho dodávateľa inovatívnych
stavebných riešení a poskytovateľa kompletného obchodnotechnického servisu. Produktové portfólio je rozdelené
do troch skupín podľa oblasti použitia :
VODA
produkty pre kanalizáciu
• Odlučovače ropných látok
• Odlučovače tukov a škrobov
• Neutralizačné nádrže
• Regulátory a stavidlá
• Akumulačné nádrže
• Retenčné nádrže
• Vsakovacie nádrže
• Prečerpávacie stanice
ZEM
produkty pre spevnené plochy
• Odvodňovacie žľaby
• Nerezový program
• Plastové poklopy
• Plastové mreže
• Poklopy pre zadláždenie
• Oceľové poklopy
• Zatrávňovacie panely
• Ochrana koreňov
VZDUCH
produkty pre občianske stavby
Polyetylénová rada
ZETR SK, s.r.o.
Areál PDP Drietoma
913 03 Drietoma
w w w. z e t r. s k
Odlučovače
tukov a škrobov
tel./fax: +421 32 6499302
e-mail: [email protected]
Samonosná konštrukcia | Malá hmotnosť
Prietoky 0,5 - 15 l/s | Vypúšťacie potrubie
Šachtové nástavce | Bezpečnostné alarmy
edícia 04/2010
• Pivničné svetlíky
• Vetracie šachty
• Mrežové rošty
• Prevetrané podlahy
• Odľahčené stropy
• Viacúčelové strechy
Download

stiahnuť - Zetr sk s. r. o.