BrazeTec^"
Váš kompetentní a spolehlivý partner v oblasti pájení - pro hospodár­
nou výrobu a náskok pred konkurencí
BrazeTec GmbH dále rozvíjí pájecí techniku Degussa dôsledné a s orientací na
zákazníka. BrazeTec vyrábí a celosvetové distribuuje vysoce kvalitní pájky,
pájecí pasty a tavidla jak pro univerzálni tak i pro špecifické použití.
S naši dlouholetou zkušeností a obsáhlými znalostmi pájecích procesu, špecifi­
cké pro váš obor a použití, vypracujeme príslušné ŕešení vašich špecifických
požadavkú v oblasti spojovaní kovových materiálu, tvrdokovú a keramiky.
Doporučíme a dodáme vám nejen vhodné pájky, pájecí pasty a tavidla pro
vaši špeciálni aplikaci, ale poradíme vám i pri výberu konstrukčních ŕešení
budoucího výrobku z hlediska pájení, pri optimalizaci vašeho pájecího proce­
su jako i pri výberu vhodných pájecích stroju a tavných pecí.
Naše celosvetové púsobící obchodní organizace s pridruženými logistickými
základňami a naše výrobní závody v Hanau/Némecko, Vincenza/ltálie, South
Plainfield/USA a v Sao Paulu/Brazílie garantují technicky kompetentní poradenství, spolehlivý a pohotový dodavatelský servis jako i konštantné vysoká
kvalita výrobku - všude na svété.
BrazeTec - váš partner v pájení
Navštívte naši internetovou stránku: www.BrazeTec.de
Známka jakosti společenství výrobcu medených trubek
DVGW: Nemecké společenství obor plyn a voda
Známka ochrany životního prostredí
V
TK a odpovédný dohled
Certifikováno podlé DIN EN ISO 9001
Nástrojaŕský prúmysl
Kombinace tvrdokovu a ocelových častí operných kon-
jící prostŕedky a ŕešení. Spolehlivá ŕešení mají u Braze­
strukcí, náročné požadavky lékaŕské technológie a
Tec tradici.
zpracování vysoce kvalitních materiálu, nás opétovné
Zde je BrazeTec Váš partner pro excelentní pájené spoje:
vyzívají. Vývoj vícevrstvých pájek a j ej i c h konsekventní
♦ v nástrojaŕských dílnách
rozvoj ŕeší problémy nástrojaŕských výrobcu a zvyšuje
♦ pro pilové kotouče osazené bŕitovými destičkami z
životnost jejich nástroju. Pokud prejdete od tvrdokovu
k diamantom , BrazeTec Vám vypomôže „aktivními"
tvrdokovu
♦ pro pilové kotouče osazené diamantovými segmenty
pájkami BrazeTec. Pokud byste chtéli pájet náradí v
♦ pro obroučky brýlí
pecích, výrobní paleta BrazeTec Vám nabízí odpovída-
♦ pro lékaŕské nástroje
Chladící technika a klimatizace
Chladiči technika a klimatizace se v posledních nékoli-
zaŕízení. Obsáhlost nároku na pájení, si ničím nezadá
ka desetiletích vyvinula v prúmyslová odvetví globál-
s mnohostranností vzbuzených očekávání na tuto spo­
ního významu. BrazeTec reaguje na tuto výzvu a záso­
jovací metódu.
buje celosvetový trh pájkami, tavidly a pastami. Náš
Pri téchto použití jsme ten správny partner:
servis zastrešuje výber vhodných výrobku a optimalizaci jejich výrobního procesu. Pritom leží BrazeTecu
♦ Klimatizační jednotky
na srdci ŕešení Vašich individuálních problému.
♦ Chladiče (Chladničky)
Nepretržité vyvíjíme nové stŕíbrné tvrdé pájky pro
♦ Výméníky tepla
komponenty chladících a topných okruhu a ŕešíme
♦ Systémy vytápaní
problémy nových chladících médií a typu strojního
♦ Sanitárni armatúry
Automobilový prúmysl a stavby stroju
Automobilové inženýrství znamená pro BrazeTec
distribuce. Stavba stroju využíva téméŕ kompletní pale­
inovaci ve výrobe motorových vozidel, ve které jsou
tu stŕíbrných tvrdých pájek BrazeTec k výrobe strojních
používaný naše bez kadmiové tvrdé pájky pro pájení
komponentu včetné výroby tlakových nádob.
potrubních systému, karosérií a montážních celku
V téchto oborech vyŕeší BrazeTec Vaše problémy se spo-
nejrúznéjších typu. Laserové pájené časti pro karo­
jováním:
sárskou výrobu, senzory pro ŕízení chodu motoru nebo
také vysoce kvalitní komponenty motoru ilustrují
Elektrotechnický prúmysl
možnosti aplikace pájení pro tento prúmysl. Elektro­
♦ Motorová vozidla a pŕíslušenství
technický prúmysl používa BrazeTec Silfos- pájky
♦ Strojírenství
obsahující fosfor, které umožňují pájení bez tavidel
♦ Méŕení a ŕídící technológie
rozdílných konstrukčních skupin energetické výroby a
♦ Hydraulika
Inštalační technika a prúmyslová techí
technológie
Ve znamení nejvyšší kvality uspokojí BrazeTec obchod
které nám umožňují znovu a znovu reagovat s techni­
a remeslo. Jako partneri prúmyslového odborného
ckou spolehlivostí na výzvy neustále se ménících pod-
obchodu vede BrazeTec jen vysoce kvalitní produkty.
mínek. Pájení namékko a natvrdo je spolehlivá a
Náš kompletní, úŕedné schválený program pájení roz­
overená spojovací technológie po mnohá desetiletí.
vodu medených trubek na studenou a teplou vodu a
V téchto oborech se BrazeTec angažuje:
topení, plynových a olejových potrubních systému
jako i klimatizačních zaŕízení oslovuje více než 40 000
♦ Svaŕovací technika
ŕemeslných firem. V oblasti domovních rozvodu mají
♦ Sanitárni technika a technika vytápaní
médéné trubky s odstupem nejvétší význam ze všech
♦ Chladiči technika a klimatizace
nabízených potrubních materiálu používaných pro
♦ Klempíŕská technika
instalace teplé a studené vody. Žádný jiný inštalační
systém nedisponuje tak dlouholetými zkušenostmi,
BrazeTec
Obsah
BrazeTec pájky a tavidla pro tvrdé pájení
Bez kadmiové tvrdé pájky
6
Kadmiové tvrdé pájky
8
Pájky k tvrdému pájení tvrdokovú
10
Sendvičové pájky k tvrdému pájení tvrdokovú
11
Silfos-pájky k tvrdému pájení
12
Tvrdé pájky pro zvláštni použití
13
Tavidla pro tvrdé pájení, antitavidla a moŕící prípravky
14
BrazeSkin
16
Pájecí pasty k pájení v peci
18
„Aktivní" pájky/,,aktívni" pasty
19
11
BrazeTec AluBraze - pájky k pájení hliníku
Pájky pro pájení hliníku
Tavidla pro pájení hliníku
BrazeTec mékké pájky a tavidla pro mékké pájení
Pasty pro inštalační techniku
Mékké pájky pro inštalační techniku
Soldamoll -špeciálni mékké pájky
2
3
Soldaflux-tavidlo pro mékké pájení
»
Čističi rouno
»
1
1
Žáruvzdorná rohožka
BrazeTec formy dodávaných mékkých a tvrdých pájek
BrazeTec obchodní partneri ve svété
1
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Tvrdé pájky BrazeTec
bez kadmiové
Stŕíbrné tvrdé pájky, uvedené na této stránce, mohou
být z pravidla použitý bez doplnkových údaju pro
provozní teplotu od -200°C až do +200°C.
Všechny pájky jsou určené pro libovolné oceli, medi,
slitiny medi a nikl a slitiny niklu. Pri pájení nerezových
ušlechtilých ocelí však hrozí nebezpečí tvorby štérbinové koroze na základe zinku obsaženém v této
pájce. Pájky neobsahující zinek jsou obzvlášť vhodné
pro dynamické provozní zatížení.
IEÍ
Okruh chladícího zafízení
Braze Tec
Tvrdá
pájka
6
Složení v hmôt. %
Tavný
rozsah
Pracovní
teplota
Pevnost v tahu
(DIN 8525) v MPa
v°C
v°C
na St 37
na St 50
Hustota
v g/cm3
DIN EN
1044
(DIN 8513)
Ag
Cu
Zn
ostatní
5662
56
19
17
5 Sn/3 Ga
608-630
630
350
420
9,1
-
-
5600*
56
22
17
5 Sn
620-655
650
350
430
9,5
AG 102
(L-Ag55Sn)
5507*
55
21
22
2 Sn
630-660
660
350
430
9,4
AG 103
(L-Ag55Sn)
4576*
45
27
25,5
2,5 Sn
640-680
670
350
430
9,2
AG 104
(L-Ag45Sn)
4076
40
30
28
2 Sn
650-710
690
350
430
9,1
AG 105
(L-Ag40Sn)
3476*
34
36
27,5
2,5 Sn
630-730
710
360
480
9,0
AG 106
(L-Ag34Sn)
3076
30
36
32
2 Sn
665-755
740
360
480
8,8
AG 107
(L-Ag30Sn)
2576
25
40
33
2 Sn
680-760
750
360
480
8,7
AG 108
(L-Ag25Sn)
4404
44
30
26
-
675-735
730
400
480
9,1
AG 203
(L-Ag44)
3075
30
38
32
-
680-765
750
380
430
8,9
AG 204
(L-Ag30)
2500
25
40
35
-
700-790
780
380
430
8,8
AG 205
(L-Ag25)
2009
20
44
36
0,15 Si
690-810
810
380
430
8,7
AG 206
(L-Ag20)
* možno dodat též s 0,15% Si.
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
CoMet - tvrdé pájky obalované,
bez kadmiové.
Z rozsáhlé palety bez kadmiových tvrdých pájek nabízí BrazeTec následující tvrdé pájky pod nazvem CoMet
(Coated Metal) také jako obalované. Tavidlu odpovídá typ FH 10 dle normy DIN EN 1045. Pro toto použití
platí odpovídající odkazy na bez kadmiové tvrdé pájky.
Podmínéno obalením pájecí tyčky tavidlem je celkový
podíl stŕíbra v obalené tyčce nižší než podíl stŕíbra v
holé pájecí tyčce. Složení samotných holých pájecích
tyček samozrejmé odpovídá uvedenému složení pro
bez kadmiové tvrdé pájky.
BrazeTec tvrdá pájka
Tavný rozsah v °C
Pracovní teplota v °C
CoMet 5600U
620-655
650
CoMet 4576U
630-660
670
CoMet 4076U
650-710
690
CoMet 3476U
640-730
710
CoMet 3076U
665-755
740
CoMet 4404U
675-735
730
CoMet 2009U
690-810
810
7
TVRDÉ PÁJKY A T A V I D L A PRO TVRDÉ
PÁJENÍ
Tvrdé pájky BrazeTec kadmiové
Stŕíbrné t v r d é pájky, uvedené na t é t o stránce, m o h o u být z p r a v i d la p o u ž i t ý bez d o p l n k o v ý c h údaju p r o p r o v o z n í t e p l o t u o d -200°C
až d o +150°C. Všechny pájky jsou určený p r o l i b o v o l n é oceli, m e d i ,
slitiny medi a nikl a slitiny n i k l u . Pri pájení nerezových ušlechtilých
ocelí hrozí však nebezpečí t v o r b y š t é r b i n o v é k o r o z e na základe
kadmia a z i n k u obsažených v t é t o pájce.
Hydraulické rozvody
BrazeTec
Tvrdá
pájka
Slož ení v rimot. 'Vo
Ag
■-••j
I
Cu l
Zn l
Cd
Tavný
rozsah
v °C
Pracovní
teplota
v°C
Pevno st v tahu
(DIN 85:25) v MPa
na St 50
na St 37
I
Hustota
v g/cm3
DIN EN
1044
(DIN 8513)
4505
45
17
18
20
620-635
620
410
510
9,4
-
(L-Ag45Cd)
4003*
40
19
21
20
595-630
610
410
510
9,3
AG304
(L-Ag40Cd)
3464*
34
22
24
20
610-680
640
400
480
9,1
-
(L-Ag34Cd)
3003*
30
28
21
21
600-690
680
380
470
9,2
AG306
(L-Ag30Cd)
2201*
22
35
28
15
620-730
710
380
470
8,7
-
-
AG309
(L-Ag20Cd)
2002*
20
40
25
15
605-765
750
350
430
8,8
* možno dodat též s 0,15% Si.
Pozor:
Obsahuje kadmium. Pri pájení vznikají páry obsahující kysličník kademnatý, je nutno zohlednit vety R 49 a R 48/23/25 („Múze vyvolat rakovinu pri
vdechování" a „Toxický: pri dlouhodobé expozici nebezpečí vážneho poškození zdraví").
BrazeTec d o p o r u č u j e s v ý m z á k a z n í k ú m p ŕ e j í t n a b e z k a d m i o v é t v r d é p á j k y a p o r a d í j i m p r i v ý b e r u v h o d n é p á j k y z š i r o k é
palety bez kadmiových pájek.
8
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
CoMet - tvrdé pájky obalované, kadmiové.
Z rozsáhlé palety kadmiových tvrdých pájek nabízí BrazeTec následující tvrdé pájky pod nazvem CoMet (Coated Metal) také jako
obalované. Tavidlu odpovídá typ FH 10 dle normy DIN EN 1045.
Pro toto použití platí odpovídající odkazy na kadmiové tvrdé
pájky. Podmínéno obalením pájecí tyčky tavidlem je celkový podíl
stŕíbra v obalené tyčce nižší než podíl stŕíbra v holé pájecí tyčce.
Složení samotných holých pájecích tyček samozrejmé odpovídá
uvedenému složení pro kadmiové tvrdé pájky.
Svazek trubek - tepelný výméník
BrazeTec tvrdá pájka
Tavný rozsah v °C
Pracovní teplota v °C
CoMet 4003U
595-630
610
CoMet 3003U
600-690
680
CoMet 2002U
605-765
750
9
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Pájky BrazeTec k tvrdému
pájení tvrdokovú
Uvedené pájky jsou vhodné pro pájení tvrdokovú a téžko
smáčitelných materiálu jako napr. wolframu, molybdénu,
tantalu a chrómu. Dosažitelná pevnost spoje se odvozuje
od pevnosti základního materiálu.
Pilový kotouč na kámen
BrazeTec
Tvrdá
pájka
10
Slož ení v hmc>t. %
Aq i Cu i Zn i Mn i Ni i ostatní
"»
Tavný
rozsah
v °C
Pracovní
teplota
v°C
Pevnost
ve strihu
v MPa
Hustota DIN EN
v g/cm3 1044
6488
64
26
-
2
2
6 In
730-780
770
150-300
9,6
5662
56 19
17
-
-
5Sn/3Ga
608-630
630
150-250
9,1
4900
49
16
23
7,5
4,5
-
680-705
690
250-300
8,9
4900A
49 27,5 20,5 2,5
0,5
-
670-690
690
250-300
8,9
2700
27 38
840
150-300
8,7
21/80
21/68
(DIN
8513)
Zvláštnosti
použití
-
-
Možno nanést
TiN
-
-
AG 502 (L-Ag49)
-
-
20
9,5
5,5
-
680-850
-
86
-
12
2
-
970-990
990
200-300
8,8
-
-
-
87
-
10
-
3 Co
980-1030
1020
200-300
8,8
-
-
AG 503 (L-Ag27)
Pájky bez Zn,
vhodné k
pájení v peci
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Sendvičové pájky BrazeTec k tvrdému
pájení tvrdokovu
BrazeTec vyvinul pro pájení tvrdokovu špeciálni systém vrstvení
pájky, který múze kompenzovat vznikající vnitŕní pnutí na zákla­
de rozdílných tepelných koeficientu roztažnosti.
BrazeTec
Slož<ení v hmo <t. %
Sendvičová
A q i Cu i Zn i Mn i Ni l osta­
pájka
tní
"»
Pracovní
teplota
v °C
Pevnost
ve strihu
v MPa
Hustota DIN EN (DIN
v g/cm3
1044
8513)
Zvláštnosti v
použití
2
6 In
730-780
770
150-300
9,6
-
-
Možno nanést
TiN. Cu-vrstva
49 27,5 20,5 2,5
0,5
-
670-690
690
150-300
9,0
-
-
Cu-vrstva
49 27,5 20,5 2,5
0,5
-
670-690
690
150-300
9,0
-
-
Ni-vrstva
-
-
1085
1090
200-300
8,9
-
-
Ni-vrstva
64/Cu*
64
49/Cu*
49/NiN*
Cu/NiN*
-
Tavný
rozsah
v °C
-
26
100
-
2
-
* Složení se vztahuje na podíl ve vlastní pájce
11
TVRDÉ P Á J K Y A T A V I D L A PRO TVRDÉ
PÁJENÍ
Tvrdé pájky BrazeTec Silfos k pájení
medi a materiálu na bázi medi
Tyto pájky m o h o u b ý t p o u ž i t ý p r o p r o v o z n í t e p l o t u mezi
-55°C a +150°C. Fosfor obsahující pájky, uvedené na t é t o
stránce, byly špeciálne v y v i n u t ý p r o spoje medi s m e d i nebo
slitin medi (mosazi, b r o n z u , červeného bronzu). Pri pájení
medi s médí, na základe obsahu f o s f o r u , m ú z e byt upušténo
od d o p l n k o v ý c h tavících prísad.
Pro média obsahující síru není p o u ž i t í t é t o pájky v h o d n é .
Toto platí pŕedevším p r o závody péstující zvíŕata, ve kterých
múze, na základe r o z k l a d u b í l k o v i n , v z n i k n o u t atmosféra
obsahující síru. Pro oceli (Fe) a p r o slitiny n i k l u nejsou t y t o
pájky v h o d n é z d ú v o d u t v o r b y k r e h k é fáze spoje. Pájka
BrazeTec Silfos 2 a BrazeTec Silfos 94 jsou schválený p r o pájení
medených r o z v o d u dle DVGW.
Lamelový výméník tepla
BrazeTec
Tvrdá
pájka
Pracovní
teplota
v °C
Pevnost v tahu
(DIN 8525)
v Mpa na Cu
Hustota
v
g/cm3
DIN EN
1044
(DIN 8513)
Sn
Tavný
rozsah
v °C
7,05
-
645
650
250
8,4
CP101
-
Složení v hmôt. %
Ag
>->g
i
Cu
i
P
-
i
Silfos 18
18,0
75
Silfos 15
15,0
80,0
5,0
-
645-800
700
250
8,4
CP102
(L-Ag15P)
Silfos 5
5,0
89,0
6,0
-
645-815
710
250
8,2
CP104
(L-Ag5P)
Silfos 2
2,0
91,7
6,3
-
645-825
740
250
8,1
CP105
(L-Ag2P)
Silfos 94
-
93,8
6,2
-
710-890
760
250
8,1
CP203
(L-CuP6)
Silfos 93
-
93,0
7,0
-
710-820
730
250
8,05
CP202
(L-CuP7)
Silfos 92
-
92,2
7,8
-
710-770
720
250
8,0
CP201
(L-CuP8)
Silfos 90
-
89,5
6,2
4,3
650-700
690
250
8,0
-
-
IgP = Známka jakosti společenství výrobcu medených trubek
12
= DVGW - Nemecké společenství obor plyn a voda
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Tvrdé pájky BrazeTec
pro zvláštni použití
Stŕíbrné tvrdé pájky BrazeTec bez zinkové
Pájka BrazeTec 7200 a BrazeTec 6009 mohou být pájeny nejen
na vzduchu s tavící prísadou ale také bez tavící prísady v peci s
ochrannou atmosférou. BrazeTec 6009 je používán spolu s
tavidlem BrazeTec speciál h k pájení ušlechtilých ocelí. Béhem
pájecího procesu ve vákuu by neméla pájecí teplota pro obe
pájky pŕekročit 900°C, aby bylo zabránéno odparovaní stŕíbra.
Pájecí teplota v peci se ŕídí základním pájeným materiálem.
Slož ení v hmo t. %
BrazeTec
Tvrdá
Aq
i
Cu
i
Pracovní
teplota
v °C
Hustota
v g/cm3
DIN EN
1044
Sn
Tavný
rozsah
v °C
(DIN
8513)
7200
72
28
-
780
780
10,0
AG401
6009
60
30
10
600-730
720
9,8
AG402
Tavný
rozsah
v°C
Pracovní
teplota
v°C
Hustota
v g/cm3
DIN EN
1044
(DIN 8513)
Zvláštnosti v
použití
(L-Ag72) Metalizovaná keramika
-
Ušlechtilá ocel
Tvrdé pájky BrazeTec mosazné
BrazeTec
Tvrdá
pájka
Složení v hmôt. %
Cu
|
Zn
I
|
Ni
I
|
Si
I
Zvláštnosti v
použití
I
60/40
60
zbytek
-
0,2
875-890
ca. 900
8,4
Cu303
(L-CuZn40)
48/10
48
zbytek
10
0,2
890-920
ca. 910
8,7
Cu305
(L-CuNM0Zn42)
Pozinkované
trubky
Ocelové rámy
z trubek
13
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Tavidla BrazeTec
pro tvrdé pájení
Výber tavidel odpovídá pracovní teplote pájky a základnímu
pájenému materiálu. Pracovní teplota popŕ. tavný rozsah pájky
by mél ležet v pracovním teplotním rozsahu tavidla. Tavidla
jsou zpravidla dodávaná jako pasty. Pro nékteré varianty jsou
k dispozici také v práškové forme. Ďalší tavidla, pro zvláštni
použití, mohou být vyrobený na základe poptávky.
DIN EN 1045
550-800
FH 10
Univerzálni tavidlo pro téžké kovy ve forme pasty
speciál h
550-800
FH 12
tavidlo ve forme pasty, také nerez a žáruvzdorné oceli,
tvrdokovy, špeciálni kovy
h 28
550-800
FH 10
tavidlo ve forme pasty pro strojní pájení
h 80
550-800
FH 10
tavidlo ve forme pasty pro ploché spoje, kontakty
h 86
550-800
FH 10
tavidlo vhodné k dávkovaní pro ploché spoje, kontakty
r1
550-800
FH 10
tekuté tavidlo pro neželezné kovy pro špeciálni náradí
d 98
550-800
FH 10
práškové tavidlo pro oceli a neželezné kovy
d 88
550-800
FH 10
práškové tavidlo pro libovolné oceli a neželezné
kovy pro špeciálni účely
d
550-800
FH 10
práškové tavidlo pro libovolné oceli a neželezné kovy pro
špeciálni účely
1
550-800
FH 11
tavidlo ve forme pasty pro téžké kovy s obsahem hliníku
do 1 0 %
h 90
550-800
FH 12
práškové tavidlo pro špeciálni tvrdokovy
h 280
550-800
FH 10
tavidlo vhodné k dávkovaní pro strojní pájení
h 285
550-800
FH 12
tavidlo vhodné k dávkovaní pro strojní pájení, také
vhodné k pájení tvrdokovú
h 800
550-800
FH 10
tavidlo vhodné k dávkovaní pro strojní pájení
h 900
550-800
FH 12
tavidlo vhodné k dávkovaní pro strojní pájení pro
špeciálni tvrdokovy
rs
pŕes 800
FH 21
tavidlo ve forme pasty pro m e ď a slitiny medi, oceli, slitiny
niklu
s
pŕes 800
FH 21
tavidlo ve forme pasty, také pro vysoce legované oceli,
slitiny niklu, tvrdokovy
speciál s
pŕes 800
FH 21
tavidlo ve forme pasty pro nerez, špeciálni slitiny,
tvrdokovy, špeciálni kovy
n
O@
|cu| = Známka jakosti společenství výrobcu medených trubek
14
Vhodné pro základní materiály
Účinný teplotní
rozsah v °C
BrazeTec tavidlo pro
tvrdé pájení
MS
= DVGW - Nemecké společenství obor plyn a voda
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Antitavidla BrazeTec
Antitavidla BrazeTec Antiflux ASV zabraňují smáčení pájky na
plochy, které nemají být pokrytý a tímto umožňují cílené a precisní pájení.
BrazeTec A n t i t a v i d l a
Forma d o d á v k y
A n t i f l u x ASV
Pasta
Zpúsob pájení
Pájení n a m é k k o , n a t v r d o a
vysokoteplotní
A t m o s f é r a pece
Vzduch, ochranná
atmosféra, vákuum
Moŕící prípravky BrazeTec
BrazeTec
moŕící
v\ tŕ i v\ tŕ ^\ f Ä Aw
príprave K
F lux-Ex
Forma
dodávky
Ponorný
moŕící
roztok na
bázi
kyseliny
fosforové
Oblasti
použití
Odstráne­
ní z b y t k u
t a v i d l a na
ocel. dílech
M a t e r i á l y moŕících zaŕízení
Pro nádrže:
Kyselinovzdorné a do 90°C
odolné materiály:
- p o g u m o v a n á stavební ocel
- c h r o m n i k l - m o l y b d e n o v á ocel
- polypropylen
Pro t o p n á telesa:
- c h r o m n i k l - m o l y b d e n o v á ocel.
Postup práce
Morení:
- naŕedit 1 : 6 v o d o u
- max. moŕící t e p l o t a 60°C.
Oplach
Pasivace:
- 1 % Flux-Ex rozpušténo ve
v o d n í oplachové lázni
15
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Brazeskin BrazeTec
Pájky BrazeTec na bázi niklu - aplikační technika
Vedie regulérních pást nabízí BrazeTec nový systém pájení na
základe pájecí suspense, která umožňuje plošné potažení
pájecího materiálu pomoci tlakového prosívání, rozprášení
nebo máčení. Tento moderní aplikační systém múze být
použit pro téméŕ všechny známe práškové pájky. Tyto zmĺnéné
výrobky jsou štandardné v programu.
Dosavadní použití následujících BrazeTec BrazeSkin-produktú
pŕichází z oblasti výméníkú tepla a z automobilového prúmyslu
(tesnení hláv válcú).
BrazeTec
Složení v hmôt. %
Ni
3,1
P
7
3
BrazeSkin TN/PN 500 zbytek
19
-
10,1 0,03 0,02
BrazeSkin TN/PN 700 zbytek
14
0,2
0,1 0,01 10,1
B: vákuum
4,5
BI
BrazeSkin TN/PN 200 zbytek
A: suchý vodík
16
j Cr j Fe j Si j
C: H2/N2-plyn - atmosféra
0,02
I
C
Tavný
rozsah
v°C
Optim.
pájecí
teplota v °C
0,06
970-1000
1050
A, B
NI 102
(L-NÍ2)
0,06 1080-1135
1190
A, B
NI 105
(L-NÍ5)
0,06
980
A, B, C
NI 107
(L-NÍ7)
890
TN: Pasta k máčení a rozprašovaní
Zvláštnosti DIN EN (DIN 8513)
pájecí
1044
atmosféry
PN: Pasta vhodná k tlakovému prosívání
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Výrobky BrazeTec pro CuproBraze proces
CuproBraze proces byl vyvinut špeciálne k tvrdému pájení v
peci s ochrannou atmosférou médéno - mosazných (Cu-Ms)
chladiču bez použití tavidel. Jako pájka je používaná médéná
slitina obsahující fosfor. Takto vyrobené chladiče vykazují
vysokou pevnost i pri vysokých provozních teplotách. Navíc se
tento celkový CuproBraze proces vyznačuje nízkymi náklady.
Termoplastická pájecí pasta CobraBond TP 600 je pri pokojové
teplote pevná a od 70°C se stáva tekutou. Pri této teplote se
pomoci speciálních povlakovacích procesu (napr. Rpoller Coating) nanáší pasta na Cu-lamely.
Pasta na bázi vody múze být vyrobená pŕímo pred pájecím
procesem smícháním prášku CobraBond BA 600 s pojivem na
bázi vody CobraBond WB 600. Tato pasta múze být pote
nanášena na mosazné trubky postŕikem.
Tyto rúzné pasty na bázi rozpouštédel mohou být nanášeny
na trubky postŕikem (CobraBond SPT 600) nebo na lamely
pomoci speciálních válečkú (CobraBond SPF 600). CobraBond
SPH 621 a CobraBond SPHS 621 se používají k pŕipájení trubek
kolmo na plech. Pri tom múze být CobraBond SPHS použitá
jen u jednoŕadých chladiču.
Samozrejmé je možné pájecí pastu použít také pro Cu -Cu pájení.
Chladič pro úžitková vozidla
BrazeTec
Tavný rozsah
Složení v hmôt. %
Cu
CobraBond BA 600
590-600
76
I
S
"
15
I
Ni
4
Vysvetlivky
i
5
CobraBond WB 600
Pájecí prášek
Systém pojiva na bázi vody
CobraBond TP 600
590-600
76
15
4
5
Termoplastická pájecí pasta
CobraBond SPF 600
590-600
76
15
4
5
Pájecí pasta na bázi rozpouštédla
k predbežnému pájení lamel
CobraBond SPT 600
590-600
76
15
4
5
Pájecí pasta na bázi rozpouštédla
k predbežnému pájení trubek
CobraBond SPH 621
590-600
76
15
4
5
Pájecí pasta na bázi rozpouštédla k
predbežnému pŕipájení trubek kolmo
na plech
CobraBond SPHS 621
590-600
76
15
4
5
Pájecí pasta na bázi rozpouštédla k
predbežnému pŕipájení trubek kolmo
na plech
17
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Pasty BrazeTec pro
pájení v pecích
BrazeTec pájecí pasty p r o pájení v pecích jsou m n o h o s t r a n n é
p o u ž i t e l n é , vyznačují se d o b r o u schopností d á v k o v a n í a
m o h o u být p o u ž i t ý v rúzných a t m o s f é r a c h p r o pájení.
Topná špirála (had)
BrazeTec
pájecí
pasty
Sk>žen í v h imolt. %
/■■■ I
KM
18
MS
IMI
I Cv
I Cr\ I C í
I
Tavný
rozsah
v°C
n I
»,
V
L!Jostatní
801
100
-
802
94
-
803
88
-
804
87
805
Optim.
pájecí
teplota
Zvláštnosti DIN EN (DIN 8513)
pájecí
1044
atmosféry
Základní
materiály
or
1-
1083
1120
A, B, C, D
CU 101
(L-Cu)
Libovolné oceli,
Ni a slitiny Ni
6Sn
910-1060
1090
A, B, C, D
Cu 201
(L-CuSn6)
Libovolné oceli,
Ni a slitiny Ni
12 Sn
910-1040
1060
A, B, C, D
CU 202 (L-CuSn12) Libovolné oceli,
Ni a slitiny Ni,
medené mater.
-
10 Mn 970-1030
1080
A, C
-
-
Tvrdokovy
87
-
3 Co, 980-1030
10 Mn
1080
A, C
-
-
Tvrdokovy
806
28
-
72 Ag
780
850-900
A, B, C, D
AG401
(L-Ag72)
Libovolné oceli,
slitiny Cu a Ni
897
-
Zby- 14
tek
-
-
10,1 P
890
980
A, B, C
Nl 107
(L-NÍ7)
CrNi -materiály,
Cu a slitiny Cu
1002
-
Zbytek
3
-
970-1000
1050
A, B
Nl 102
(L-NI2)
CrNi - materiály
1080-1135
1190
A, B
Nl 105
(L-NI5)
CrNi - materiály
3
-
7
1135
Zby- 19
tek
A: suchý vodík
B: vákuum
-
-
-
4,5 3,1
10,1
C: H2/N2-plyn - atmosféra (bod tání -30 °C)
D: Exo-atmosféra
TVRDÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO TVRDÉ PÁJENÍ
Aktívni pájky BrazeTec pro
pájení keramických materiálu
Aktivní pájky BrazeTec
BrazeTec aktivní pájka potrebuje minimálni teplotu pájení
850°C, aby bylo dosaženo spojení s keramickým materiálem.
Vyšší pájecí teploty mohou zlepšit smáčivost pájky. Jako pájecí atmosféra je použit čistý argón (4.8) nebo vákuum
(< 10 3 mbarú). Pri pájení ve vákuu by pájecí teplota neméla
podstatné pŕevyšovat 900°C resp. 1000°C, aby nedocházelo k
odparovaní stŕíbra.
BrazeTec
aktivní
pájka
Ag
Cu
L.
CB1
72,5
19,5
5
CB2
96
CB4
Složení v hmôt. %
Optim, pájecí
teplota v °C
Hustota
v g/cm3
II
Tavný
rozsah
v°C
3,0
730-760
850-950
10,3
-
4,0
970
1000-1050
10,3
70,5
26,5
3,0
780-805
850-950
9,9
CB 5
64
34,2
-
1,8
780-810
850-950
9,9
CB6
98,4
-
1
0,6
948-959
1000-1050
10,3
Zvláštnosti v použití
Keramika,
keramika/slitiny
kovu, grafit, diamant,
safír, rubín
Nitrid kremíku
Aktivní pájecí pasty BrazeTec
BrazeTec aktivní pájecí pasty mají podíl kovu cca. 85% a jsou vhodné pro tlakové prosívání.
BrazeTec
aktivní
Složení v hmôt. »/0
Aq
l
Cu
i
In
i
Optim, pájecí
teplota v °C
Hustota
v g/cm3
Zvláštnosti v použití
Ti
Tavný
rozsah
v °C
Keramika,
keramika/slitiny
kovu, grafit, diamant,
safír, rubín
CB10
64,8
25,2
-
10
780-805
850-950
-3,9
CB11
90
-
-
10
970
1000-1050
-3,3
19
ALUBRAZE - PÁJKY PRO PÁJENÍ HLINÍKU
Pájky BrazeTec
pro pájení hliníku
V podstate mohou BrazeTec pájky v pevné forme i jako pasty být
použitý jak k pájení na vzduchu tak i v ochranné atmosfére v peci.
Prútokový ohŕ ívač pro myčky
BrazeTec
hliníková
pájka
Složení v
hmôt. %
Al
i
Si
Pracovní
teplota
Hustota
v g/cm3
Zvláštnosti v použití
DIN EN
1044
(DIN 8513)
Pájka v pevné forme
AL 104
(L-ALSM2)
Pasta, obsahuje tavidlo
FL20, zbytky tavidel
nejsou korozívni,
vhodná pro pájení
v peci
AL 104
(L-ALSM2)
E^E^l
AluBraze L88/12
88
12
575-585
590
2,65
AluBraze P20/20
88
12
575-585
590
*
* závisí na podílu kovu v paste
20
Tavný
rozsah
ALUBRAZE - PÁJKY PRO PÁJENÍ HLINÍKU
Tavidla BrazeTec pro pájení hliníku
BrazeTec tavidlo
pro pájení hliníku
Účinný teplotní
rozsah v °C
DIN EN
1045
Všeobecné vysvetlivky
AluBraze F30/70
500-660
FL10
Tavidlo pro hliník, slitiny hliníku do 2 % prísad, zbytky
tavidel jsou korozívni
AluBraze F32/80
570-660
FL20
Tavidlo pro hliník, slitiny hliníku do 2 % prísad, zbytky
tavidel nejsou korozívni
21
MÉKKÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO MÉKKÉ PÁJENÍ
Pasty BrazeTec pro pájení
namékko v inštalační technice
BrazeTec pasty pro
mékké pájení
Pájka dle
DIN EN 29453
složení
v hmotn. %
Tavný
rozsah v °C
Tavidlo podlé
DIN EN 29454
Zpracování
s pájkou
Degufit' 3000 Q )
©
S-Sn97Cu3
97 Sn, 3 Cu
230-250
3.1.1.
BrazeTec 3
Degufit' 4000 Q )
Q
S-Sn97Ag3
96,7 Sn, 3,3 Ag
221-230
3.1.1.
BrazeTec 4
Pájky BrazeTec pro pájení
namékko v inštalační technice
Spojení medených trubek
BrazeTec
mékká
pájka
označení dle
DIN EN 29453
S-Sn97Cu3
složení v
hmotn. %
97 Sn, 3 Cu
Tavný
rozsah
v°C
230-250
Vhodné pro mékké pájení
v inštalační technice
Alternativní
zpracování s
tavidlem, pastou
materiál
trubky
materiál
fitinky
DIN EN 29454-1
3.1.1.
meď
meď
mosaz,
bronz
Degufit' 3000
@©
Soldaf lux' 7000
@©
4
S-Sn97Ag3
96,7 Sn, 3,3 Ag
221-230
meď
meď
mosaz,
bronz
Degufit' 4000
Soldaf lux' 7000
Darifix 3
22
S-Sn97Cu3
97 Sn, 3 Cu
230-250
Pájení namékko ve
stavebním klempíŕství
Soldaflux 7000
MÉKKÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO MÉKKÉ PÁJENÍ
Špeciálni mékké
pájky BrazeTec Soldamoll
BrazeTec
mékká
pájka
označení dle
DIN EN 29453
Tavný
rozsah
v °C
Hustota
v
g/cm3
Pevnost ve strihu
v N/mm 2
Cu
Ms i St 37
Elektrická
vodivost
v m/Ĺ mm 2
Soldamoll' 220
S-Sn96Ag4
221
7,3
30
20
25
7,5
Výtečná smáčivost
Potravinársky prúmysl
Soldamoll' 230
S-Sn97Cu3
230-250
7,3
30
20
25
7,5
Chladírenský prúmysl
Soldamoll' 235
S-Sn95Sb5
230-240
7,2
30
20
30
6,2
Soldamoll' 430
Zn88Ag12*
430-520
7,4
80
Zvláštnosti v použití
Vhodné také pro
stupňovité pájení
hliníkových spoju
* Pájka není vyrobená podlé DIN EN 29453, múze být použitá i jako tvrdá pájka
Ďalší mékké pájky na vyžádání. Oslovte prosím naše prodejní oddelení.
Tavidla pro pájení
namékko BrazeTec Soldaflux
Vhodné pro materiály
Označení podlé
DIN EN 29454
Účinný
teplotní rozsah
v °C
Zbytky jsou
Zbytky jsou
rozpustné v
Soldaflux' Z
3.2.2
150-450
silné korozívni
voda
Nerez, žáruvzdorné oceli
Soldaflux' Z30
3.2.2
150-450
silné korozívni
voda
Oceli, neželezné kovy
Soldaflux' K
3.1.1.
150-450
silné korozívni
voda
Uhlíkaté oceli, neželezné kovy
Soldaflux' K15
3.1.1.
200-450
silné korozívni
voda
Uhlíkaté oceli, neželezné kovy
Soldaflux' 7000
3.1.1.
150-400
podmínečné
korozívni
voda
Uhlíkaté oceli, neželezné
kovy, médéné rozvody
Soldaflux' AI2
2.1.2.
200-300
silné korozívni
voda
Hliník, Al-slitiny, neželezné kovy
BrazeTec
tavidlo pro
mékké pájení
23
MÉKKÉ PÁJKY A TAVIDLA PRO MÉKKÉ PÁJENÍ
24
MEKKE PAJKY A TAVIDLA PRO MEKKE PAJENI
Žáruvzdorná ochranná
rohož BrazeTec
Žáruvzdorná ochranná rohož má vlastnosti kvalitních a odolných
vláknitých plstí a pevnost výrobku ze sklenených vláken.
Prošívaná, dvojitá tkanina s hustým vrstvením nehoŕlavých vláken
zmenšuje prostupnost vzduchu bez omezení pružnosti. Vložená
vrstva z kovové fólie zlepšuje izolační vlastnosti, tlumí sálaní tepla
a zajištuje formovatelnost rohožky pri obalování chránených míst.
Ochranná rohož chráni okolí v místé pájení pred rozptylovým
plamenem horáku. Rohož se nemá zahŕívat pŕímým plamenem
horáku. Tepelná odolnost rohože je od 300°C až po krátkodobé
1000°C. Možnost roztavení rohože je nékolikanásobné pozdržena
díky špeciálni úprave. Rohož je jen částečné odolná vúči kyseli­
nám a zásadám. Naproti tomu odoláva vúči olejúm a mastnotám.
Dodávky:
500 x 330 x 4 mm - 2x prošitá
800 x 460 x 4 mm - 3x prošitá
Žáruvzdorná ochranná rohož
25
FORMY DODÁVEK
Formy dodávek pro
mékké a tvrdé pájky BrazeTec
Pro bežné formy dodávek nabízíme štandardní dimenze:
Drát:
1,0/1,5/2,0/3,0 m m 0
Tyče:
1,5/2,0/3,0 mm 0 , 500 mm dlouhé
Pásky:
0,1/0,2/0,3 mm tloušťka a 2,0 až 90 mm šírka
Pásky-sendvičové
0,2/0,25/0,3/0,4 mm tloušťka a 2,0 až 70 mm šírka
Prášek:
40-400 n, 0 zrnitost
Tyče CoMet:
dodávají se ve forme tyčí s 1,5/2,0 mm prúmérem jadra,
500 mm dlouhé obalené tlustou nebo tenkou vrstvou tavidla
Pozostate:Tvarovky:
kroužky, odrezky, vyrazené a ohýbané tvary, destičky,
svitky, podložky
Odlišné slitiny, formy dodávek nebo rozmery na vyžádání!
Naše údaje o našich výrobcích a prístrojích a o našich zaŕízeních a postupech jsou založený na rozsáhlé výzkumné práci a zkušenostech s techni­
kou uvádéní našich výrobku a zaŕízení do provozu. Zprostredkováváme
Vám tyto výsledky, za než však nepŕebíráme žádné ručení pro jednotlivé
položky, slovné i písemné podlé našich dosavadních nejlepších znalostí,
vyhrazujeme si však právo na technické zmeny v prúbéhu vývoje výrobku.
Naše technická služba je Vám k dispozici na Vaše pŕání pro další pora­
denskou činnost a spolupráci pri ŕešení výrobních a technologických pro­
blému. Toto doporučení nezbavuje uživatele toho, aby si naše údaje a
doporučení pred použitím pro vlastní potrebu na vlastní odpovédnost
pŕezkoušel. Toto platí - zejména pro zahraniční dodávky - z hlediska
ochranných práv a ochrany tretích osôb a též z hlediska použití a (tech­
nologických) postupu, které nami nejsou výslovné písemné vydány. V
prípade škody se omezuje naše ručení na náhradní plnení stejného roz­
sahu, jaká se predpokladaj! u obecn ch prodejních a dodacích podmínek
v prípade kvalitativních závad.
26
Download

L! - BERNZOMATIC