5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
UPLATŇOVANIE RGONÓMIE
NA SLOVENSKU
Karol Hatiar
Ústav priemyselného inžinierstva, manažentu a kvality, STU Bratislava,
Materiálovotechnologická fakulta so sídom v Trnave,
Pavlínska 16, 917 24 Trnava,
dekan: prof. Ing. Oliver Moravčík
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Vplyvy neuplatňovania ergonómie v praxi za normálnych
okolností (z
(z prednášky
prednášky prof.
prof. Cooka
Cooka na
na workshope
workshope vv Trnave
Trnave roku
roku 2002):
2002):
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Pohľad na situáciu v postsocialistických štátov v Európe:
(z
(z prednášky
prednášky prof.
prof. Cooka
Cooka na
na workshope
workshope vv Trnave
Trnave roku
roku 2002)
2002)
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Dopad neuplatňovania ergonómie v podnikoch
(z
(z prednášky
prednášky prof.
prof. Cooka
Cooka na
na workshope
workshope vv Trnave
Trnave roku
roku 2002):
2002):
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Ciele a kritériá kvality procesu účastníckej ergonómie
vo vyspelých štátoch:
• Pozitívny dopad na zdravie zamestnancov
• Prínosy z vynaložených nákladov
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Výsledky štúdie negatívnych dopadov vybraných
faktorov práce na zamestnancov :
NIOSH (BERNARD P.B. (ed), et al.) Musculoskeletal Disorders and
Workplace Factors: A critical Review of Epidemiological Evidence for
Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity and
Low Back. Second Printing, NIOSH publication No. 97-141, Cincinnati,
1997, 579 p. ,1-800-34-NIOSH (1-800-356-4674).
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Porovnanie výskytu ťťažkostí
ažkostí PPS ssúvisiacich
úvisiacich s pr
ácou za
prácou
posledný rok vo vybraných podnikoch toho ist
ého odvetvia
istého
v šštátoch
tátoch E
Ú a na Slovensku :
EÚ
Skupiny
Európskych štátov
Slovensko
Výskyt kategórií podľa intenzity ťažkostí PPS
Výskyt slabších
Intenzívne ťažkosti,
Bez ťažkostí
ťažkostí
návšteva lekára nutná
Frekv.
%
Frekv.
%
Frekv.
%
9
6,0%
69
46,3%
71
47,7%
Celkovo
Frekv.
149
%
60,3%
Európa
5
5,1%
15
15,3%
78
79,6%
98
39,7%
Celkovo
14
5,7%
84
34,0%
149
60,3%
247
100,0%
Chí kvadrát = 26,80
Počet stupňov voľnosti = 1
“p” = 0,000002***
Kyzek J., Návrh modifiká
modifikácie ergonomické
ergonomického programu na zvyš
zvyšovanie efektí
efektívnosti ľudskej prá
práce pre apliká
aplikáciu v podnikoch na Slovensku i
v zahranič
zahraničí. STU Bratislava, MTF Trnava, (Dizertač
(Dizertačná doktorandská
doktorandská prá
práca), 2012, 154 s.
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Ergonomické riešenie v oblasti MAKROERGONÓMIE
•
ERGONOMICKÁ ANALÝZA:
(na základe literatúry, meraní a poznatkov z podnikov);
•
ERGONOMICKÉ MODELOVANIE:
(generovanie alternatívnych návrhov na základe získaných podkladov);
•
ERGONOMICKÉ PROJEKTOVANIE:
(rozpracovanie vybranej alternatívy, spolupráca pri riešení konštrukčnej i výrobnej
dokumentácie a pri prototypových skúškach);
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Ergonomické riešenie v oblasti MIKROERGONÓMIE
•
•
ERGONOMICKÁ ANALÝZA:
(merania, časové štúdie, poznatky z rozhovorov so
zamestnancami, dotazníky na získanie dát na hodnotenie
zdravotných dopadov pracovných podmienok modifikovanými
epidemiologickými metódami, hodnotenie videozáznamov);
ERGONOMICKÁ RACIONALIZÁCIA:
(riešenie zistených nedostatkov, v rámci ergonomického procesu,
kým sa neodstránia negatívne dopady na zdravie a súčasne, kým
sa nedocielia plánované ekonomické prínosy).
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Snahy o čiste virtuálne riešenie
ergonomických problémov v podnikoch
v rámci racionalizácie práce
(zdravotné dopady vs. normy)
5. ergonoimická konferenci
ERGONOMIE 2012
Kongresové
Kongresové centrum , sá
sál D, Výstaviš
Výstavište Brno
14. 09. 2010
Podmienky pre rozvoj ergonómie na Slovensku
• Dosahovanie efektívnosti ľudskej práce extenzívnymi metódami
• Podceňovanie sociálnej oblasti a ergonómie
• Tradícia oddelených organizačných štruktúr BOZP a PPL
• Zrušenie závodných lekárov- technici BOZP zostali jediní v podniku s
potenciálom pre uplatnenie ergonomických programov
• Nesystémová legislatíva pre oblasť BOZP a PPL
• Prehnaná podpora zamestnávateľov
Ďakujem Vám za pozornosť !
www.mtf.stuba.sk
[email protected]
Download

UPLATŇOVANIE RGONÓMIE NA SLOVENSKU