SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIC
Letecká informačná služba
A 4/11
SLOVAK REPUBLIC
6 OCT 2011
Aeronautical Information Services
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Letecká informačná služba Slovenskej republiky
Letisko M. R. Štefánika
823 07 Bratislava 216
Slovak Republic
TEL
: + 421/2/48 57 26 10
: + 421/2/48 57 26 30
FAX : + 421/2/48 57 26 15
AFTN : LZIBYNYX
e-mail : [email protected]
AIC A 4/11 – Automatizované zariadenie integrovaného brífingu (IBAF)
AIC A 4/11 – Automated Briefing Integrated Facility
(IBAF)
Úvod
Introduction
Dňom 20. 10. 2011 sa sprístupňuje Automatické zariadenie integrovaného brífingu (ďalej IBAF), ktorého
prevádzkovateľom sú LPS SR, š. p.
Integrated Briefing Automated Facility (IBAF) will have
been accessible by the 20th of October 2011. The
system is operated by LPS SR, š. p.
Cieľom zavedenia systému do prevádzky je uľahčiť
prístup k plánovaniu letov, predkladaniu letových
plánov a k informáciám predletovej prípravy vzhľadom
na ICAO Annex 2, Chapter 2, para 2.3.2 a ICAO Annex
3, Chapter 9.
The purpose of putting the system into operation is to
ease an access to flight planning, flight plans
submission and to information of pre-flight preparation
according to ICAO Annex 2, Chapter 2, para. 2.3.2 or
ICAO Annex 3, Chapter 9.
Postupy na predkladanie letového plánu sú stanovené
v AIP SR, podsekcia ENR 1.10.
Procedures for flight plan submission are defined in AIP
S. R., subsection ENR 1.10.
Dostupnosť systému
System availability
Systém IBAF je dostupný v režime H24 registrovaným
používateľom prostredníctvom:
For registered users IBAF is available H24 by means
of:
-
pracovných staníc umiestnených na pracoviskách
ARO riadených letísk na území SR,
-
Workstations located at
controlled aerodromes,
ARO
premises
-
verejnej siete Internet na adrese
http://www.lps.sk/ibaf.
-
Internet, web address http://www.lps.sk/ibaf.
of
Postup a podmienky registrácie:
Registration procedure and conditions:
Žiadateľ o služby IBAF vyplní požadované registračné
údaje na webovej stránke a pomocou tlačidla „Submit“
odošle svoju žiadosť prevádzkovateľovi systému.
Applicant for IBAF services files the form placed on the
web site and submits the data to the system operator.
Administrátor systému IBAF po overení prijatých údajov
rozhodne o udelení požadovaných prístupových práv
a odošle žiadateľovi na ním uvedenú emailovú adresu
prvotné prístupové heslo.
After received data verification IBAF Administrator
decides on giving the relevant access and sends the
access password to the applicant’s e-mail address.
Žiadateľ je povinný pri prvom prihlásení do systému po
registrácii vykonať zmenu prístupového hesla.
Applicant is obligated to modify his password during his
first login after registration.
Registrácia je bezplatná.
Registration is free of charge.
Návod na použitie
Operating Instructions
Návod na použitie aplikácie je dostupný vo formáte
PDF registrovaným používateľom po prihlásení priamo
z prostredia IBAF.
Operating instructions for registered users are available
in a user manual in PDF format directly in the IBAF
environment.
Nedostupnosť služby IBAF
IBAF service unavailability
V prípade nedostupnosti služby systému IBAF je nevyhnutné o tejto skutočnosti informovať CARO Bratislava
In case the service is unavailable it is necessary to
inform CARO Bratislava and to apply procedures for
2
AIC A 4/11
a využiť postupy na predkladanie letových plánov, ako sú
publikované v AIP SR, podsekcia ENR 1.10.
flight plan submission as published in AIP S. R.,
subsection ENR 1.10.
Systémové požiadavky
System requirements
Webový prehliadač
Acrobat Reader
Web Browser
Acrobat reader
Kontakty
Contacts
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,
štátny podnik
Centrálna ohlasovňa ATS Bratislava (CARO)
Letisko M. R. Štefánika
823 07 BRATISLAVA 216
Slovenská republika
TEL: 02/48 57 22 80
FAX: 02/48 57 22 85
AFTN: LZIBZPZX
e-mail: [email protected]
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,
štátny podnik
Central ATS Reporting Office Bratislava (CARO)
Letisko M. R. Štefánika
823 07 BRATISLAVA 216
Slovak Republic
TEL: +421/2/48 57 22 80
FAX: +421/2/48 57 22 85
AFTN: LZIBZPZX
e-mail: [email protected]
- KONIEC -
- END -
Download

A 04/2011 - LPS SR, š. p.