ES - vyhlásenie zhody
EG - Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Výrobca
Hersteller
Producer
Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
953 01 Zlaté Moravce, Tehelná 5
Slovenská republika
Výrobný závod
Herstellerwerk
Producer plant
Zlaté Moravce
Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
Slovenská republika
Druh výrobku
Produktbeschreibung
Designation of products
Tehliarske murovacie prvky LD, kategória I
Mauerziegel LD, Kategorie I
Clay masonry units LD, category I
Použitie
Verwendung
Use
Na zhotovenie murovaných stien, stĺpov a priečok
Für Mauerwände, Pfeiler und Trennwände
For masonry walls, columns and partition walls
Všetky uvedené výrobky sú v súlade s nasledujúcimi predpismi týchto európskych smerníc:
Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein:
All described products are in accordance with the following European reglementations:
89/106/EHS
89/106/EWG
89/106/EEC
Smernice o stavebných výrobkoch
Bauproduktenrichtlinie
Construction Products Directive
Zhoda s požadavkami tejto Smernice je zaistená úplným dodržovaním tejto normy:
Die Übereinstimmung mit dieser Richtlinie wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender
Norm:
The conformity with these rules is proven by the complete respect of the following standard:
Harmonizovaná európska norma:
Harmonisierte Europäische Norm:
Harmonized European standard:
EN 771-1:2003 vrátane zmeny
EN 771-1:2003/A1:2005
EN 771-1:2003 inkl. Änderung
EN 771-1:2003/A1:2005
EN 771-1:2003 incl. Amendment
EN 771-1:2003/A1:2005
Špecifikácia murovacích prvkov – Časť 1: Tehliarske
murovacie prvky a Zmena A1
Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel
und Änderung A1
Specifications for masonry units – Part 1: Clay masonry units
and Amendment A1
osoby splnomocnené k podpisu
zeichnungsberechtigt
authorized to sign
Zlaté Moravce, 4. novembra 2005
Zlaté Moravce, 4. November 2005
th
Zlaté Moravce, 4 November 2005
ES vyhlásenie zhody - tehly PTH P+D - WST Zlaté Moravce
Strana 1 z 3
-----------------------------------Ing. Miloš Klein
Konateľ
Geschäftsführer
Managing director
ES-vyhlásenie zhody
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
P8 T1R1
LD / I
250 (±6) 440 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P10 T2R2
LD / I
250 (±4) 440 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T2R2
LD / I
125 (±3) 440 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
125 (±4) 440 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P8 T2R2
LD / I
250 (±4) 440 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
250 (±6) 440 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P10 T2R2
LD / I
250 (±4) 440 (±5) 238 (±4)
T2
R2
POROTHERM 44 Ti K
POROTHERM 44 Ti K 1/2
POROTHERM 38 P+D
POROTHERM 38 P+D 1/2
POROTHERM 38 Ti
POROTHERM 38 Ti K
POROTHERM 38 Ti K 1/2
POROTHERM 30 P+D
[mm]
P8 T2R2
LD / I
250 (±4) 440 (±5) 238 (±4)
T2+
R2+
P8 T1R1
LD / I
250 (±6) 440 (±8) 238 (±6)
T2+
R2+
P8 T2R2
LD / I
125 (±3) 440 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
125 (±4) 440 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P8 T2R2
LD / I
250 (±4) 380 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
250 (±6) 380 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P10 T2R2
LD / I
250 (±4) 380 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T2R2
LD / I
125 (±3) 380 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
125 (±4) 380 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P8 T2R2
LD / I
250 (±4) 380 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
250 (±6) 380 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P10 T2R2
LD / I
250 (±4) 380 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T2R2
LD / I
250 (±4) 380 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
250 (±6) 380 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P8 T2R2
LD / I
125 (±3) 380 (±5) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
125 (±4) 380 (±8) 238 (±6)
T1
R1
P12 T2R2
LD / I
250 (±4) 300 (±4) 238 (±4)
T2
R2
P12 T1R1
LD / I
250 (±6) 300 (±7) 238 (±6)
T1
R1
P15 T2R2
LD / I
250 (±4) 300 (±4) 238 (±4)
T2
R2
[mm]
[N/mm 2]
Strana 2 z 3
Trieda
[M-%]
[-]
8,0
[kg/m 3]
[kg/m 3]
[-]
[%]
[-]
750
[W/mK]
Gehalt an aktiven löslichen Salzen
Active soluble salts content
Obsah aktívnych rozpustných solí
Durability
Trvanlivosť
Dauerhaftigkeit
Wärmeleitfähigkeit λ equ für Mörtelgruppe T
Thermal conductivity λ equ for mortar group T
group of masonry units
Mauerziegelgruppe
skupina murovacích prvkov
percentage of voids
Lochanteil
perceentuálny objem otvorov
tolerances
zullässige Abweichung
tolerancie
Netto-Trockenrohdichte
net dry density
materiálu prvku v suchom stave
gross dry density
murovacieho prvku v suchom stave
Brutto-Trockenrohdichte
Water vapour permeability
Priepustnost vodních par
Wasserdampfdurchlässigkeit
Water absorption
Nasiakavosť
Wasseraufnahme
Reaction to fire
Brandverhalten
Trieda reakcie na oheň
Bond strength
[N/mm 2]
Trieda
Trieda
0,183
1700
10,0
8,0
8,0
800
NPD
doplnkový
prvok
750
0,144
10,0
8,0
8,0
NPD
NPD
8,0
10,0
8,0
8,0
A1
700
NPD
doplnkový
prvok
NPD
doplnkový
prvok
1650
750
D1
(±10 %)
750
NPD
2
0,178
1700
800
NPD
doplnkový
prvok
750
0,144
10,0
8,0
750
8,0
800
1650
10,0
800
NPD
doplnkový
prvok
NPD
doplnkový
prvok
0,193
15,0
NPD - vlastnosť sa nedefinuje
TSÚS Bratislava, Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika
ES-vyhlásenie zhody - tehly PTH P+D - WST Zlaté Moravce
Verbundfestigkeit
Súdržnosť
Compressive strength
Druckfestigkeit
Pevnosť v tlaku
Plane parallelism of bed faces
Rovnobežnosť rovín ložných plôch
Planparallelität der Lagerflächen
Flatness of bed faces
Rovinnosť ložných plôch
Range
Ebenheit der Lagerflächen
[mm]
NPD (S0) - nepoužívať pro nechránené murivo
R2
[mm]
Tvar a dierovanie
Form und
Ausbildung
Configuration
NPD (F0) - nepoužívať pro nechránené murivo
T2
[mm]
µ equ = 5/10 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
250 (±4) 440 (±5) 238 (±4)
NPD - nepoužívať pre nechránené murivo
POROTHERM 44 Ti
Maßspanne
[-]
LD / I
Objemová hmotnosť
Rohdichte
Density
0,15 (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
POROTHERM 44 P+D 1/2
rozsah
[-]
P8 T2R2
[-]
POROTHERM 44 P+D
mean value
Typ
Typ
Type
Group / Category
Skupina / kategória prvkov
1301 - CPD - 0163
Gruppe / Kategorie
Číslo certifikátu VPK
Nummer des WPK Zertifikates
Number of the FPC Certificate
Tolerancie
Grenzabm aße
Limit deviations
Mittelwert
3320 - Zlaté Moravce
Dĺžka
Länge
Length
Šírka
Breite
Width
Výška
Höhe
Height
Výrobné rozmery
(povolené odchýlky)
Nennmaße
(zulässige
Maßabweichungen)
Work dimensions
(limit deviations)
priemerné hodnoty
Závod
Werk
Plant
Súčiniteľ tep. vodivosti λ equ pre maltu T
Príloha k ES-vyhláseniu zhody / Anhang zur EG-Konformitätserklärung / Appendix to the EC Declaration of Conformity
Parametre pálených murovacích prvkov / Produktkennwerte für Mauerziegel / Characteristic values for clay masonry units
výrobky sa už nevyrábajú
ES-vyhlásenie zhody
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
[mm]
[mm]
P12 T1R1
LD / I
123 (±4) 300 (±7) 238 (±6)
T1
R1
P12 T2R2
LD / I
375 (±4) 250 (±4) 238 (±4)
T2
R2
P12 T1R1
LD / I
375 (±6) 250 (±6) 238 (±6)
T1
R1
P15 T2R2
LD / I
375 (±4) 250 (±4) 238 (±4)
T2
R2
P15 T2R2
LD / I
375 (±4) 250 (±4) 238 (±4)
T2
R2
P15 T1R1
LD / I
375 (±6) 250 (±6) 238 (±6)
T1
R1
P12 T2R2
LD / I
375 (±4) 175 (±3) 238 (±4)
T2
R2
P12 T1R1
LD / I
375 (±6) 175 (±5) 238 (±6)
T1
R1
P15 T2R2
LD / I
375 (±4) 175 (±3) 238 (±4)
T2
R2
P15 T1R1
LD / I
375 (±6) 175 (±5) 238 (±6)
T1
R1
P8 T2R2
LD / I
500 (±6) 140 (±3) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
500 (±9) 140 (±5) 238 (±6)
T1
R1
P8 T2R2
LD / I
500 (±6) 115 (±3) 238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
500 (±9) 115 (±5) 238 (±6)
T1
R1
P8 T2R2
LD / I
500 (±6)
80 (±3)
238 (±4)
T2
R2
P8 T1R1
LD / I
500 (±9)
80 (±5)
238 (±6)
T1
R1
POROTHERM VT 22
(vencová tehla)
P10 T2R2
LD / I
500 (±6)
80 (±3)
220 (±4)
T2
R2
P10 T1R1
LD / I
500 (±9)
80 (±5)
220 (±6)
T1
R1
POROTHERM VT 23,8
(vencová tehla)
P10 T2R2
LD / I
500 (±6)
80 (±3)
238 (±4)
T2
R2
P10 T1R1
LD / I
500 (±9)
80 (±5)
238 (±6)
T1
R1
POROTHERM 17,5 P+D Akustik
POROTHERM 14 P+D
POROTHERM 11,5 P+D
POROTHERM 8 P+D
TSÚS Bratislava, Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika
ES-vyhlásenie zhody - tehly PTH P+D - WST Zlaté Moravce
Strana 3 z 3
[mm]
[mm]
[N/mm 2]
Trieda
[M-%]
12,0
12,0
[kg/m 3]
[kg/m 3]
[-]
[%]
[-]
[W/mK]
850
NPD
doplnkový
prvok
800
0,24
1050
0,30
800
0,24
Gehalt an aktiven löslichen Salzen
Active soluble salts content
Obsah aktívnych rozpustných solí
Durability
Trvanlivosť
Dauerhaftigkeit
Wärmeleitfähigkeit λ equ für Mörtelgruppe T
Thermal conductivity λ equ for mortar group T
group of masonry units
Mauerziegelgruppe
skupina murovacích prvkov
percentage of voids
Lochanteil
perceentuálny objem otvorov
tolerances
zullässige Abweichung
tolerancie
net dry density
Netto-Trockenrohdichte
materiálu prvku v suchom stave
gross dry density
Brutto-Trockenrohdichte
murovacieho prvku v suchom stave
Wasserdampfdurchlässigkeit
[-]
Water vapour permeability
Priepustnost vodních par
Water absorption
Wasseraufnahme
Nasiakavosť
Reaction to fire
Brandverhalten
Bond strength
[N/mm 2]
Trieda reakcie na oheň
Súdržnosť
Verbundfestigkeit
Compressive strength
Druckfestigkeit
Pevnosť v tlaku
Plane parallelism of bed faces
Rovnobežnosť rovín ložných plôch
Planparallelität der Lagerflächen
Flatness of bed faces
Rovinnosť ložných plôch
Ebenheit der Lagerflächen
Maßspanne
R2
Range
rozsah
T2
Trieda
Trieda
NPD (S0) - nepoužívať pro nechránené murivo
POROTHERM 17,5 P+D
[mm]
Tvar a dierovanie
Form und
Ausbildung
Configuration
NPD (F0) - nepoužívať pro nechránené murivo
POROTHERM 25 P+D Akustik
123 (±3) 300 (±4) 238 (±4)
15,0
15,0
12,0
NPD
NPD
15,0
8,0
A1
µ equ = 5/10 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
POROTHERM 25 P+D
[-]
LD / I
NPD - nepoužívať pre nechránené murivo
POROTHERM 30 P+D 1/2+1/2
[-]
P12 T2R2
Objemová hmotnosť
Rohdichte
Density
0,15 (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
[-]
Mittelwert
Typ
Typ
Type
Group / Category
Skupina / kategória prvkov
1301 - CPD - 0163
Gruppe / Kategorie
Číslo certifikátu VPK
Nummer des WPK Zertifikates
Number of the FPC Certificate
Tolerancie
Grenzabm aße
Limit deviations
mean value
3320 - Zlaté Moravce
Dĺžka
Länge
Length
Šírka
Breite
Width
Výška
Höhe
Height
Výrobné rozmery
(povolené odchýlky)
Nennmaße
(zulässige
Maßabweichungen)
Work dimensions
(limit deviations)
priemerné hodnoty
Závod
Werk
Plant
Súčiniteľ tep. vodivosti λ equ pre maltu T
Príloha k ES-vyhláseniu zhody / Anhang zur EG-Konformitätserklärung / Appendix to the EC Declaration of Conformity
Parametre pálených murovacích prvkov / Produktkennwerte für Mauerziegel / Characteristic values for clay masonry units
1050
1650
D1
(±10 %)
NPD
2
0,28
800
0,22
700
0,22
900
0,23
10,0
900
0,232
10,0
900
0,232
8,0
8,0
NPD - vlastnosť sa nedefinuje
Download

Vyhlásenie zhody Porotherm P+D Zlaté Moravce