Úřad městské části města Brna
Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno
Odbor výstavby a územního plánování
Spis. zn:
č.j.
Oprávněná úřední osoba:
tel. / mobil:
e-mail:
ID datové schránky
MCBSLI/00582/14/OVÚP/Opr/17
MCBSLI/00822/14/OVÚP/Opr
Ing. Marie Oprchalová
547 139 225
[email protected]
2rbbwxi
Vyhotoveno v Brně 5.2.2014
Vypraveno dne
5.2.2014
Společenství Dunajská 33
Dunajská 165/33
625 00 Brno
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Společenství Dunajská 33, IČO 293 54 731, Dunajská 165/33, 625 00 Brno (dále jen "stavebník") dne
27.1.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na změnu stavby:
Stavební úpravy bytového domu
Brno, Starý Lískovec č.p. 165, Dunajská 33
na pozemcích parc. č. 2067/1, 2067/2 v katastrálním území Starý Lískovec. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
zateplení obvodového pláště systémem ETICS s tepelnou izolací tl. 140 mm, na lodžiích systém
Kooltherm K5 tl. 80 mm;
zateplení soklu ETICS soklovým polystyrenem tl. cca. 30 mm v úrovni 1.PP;
zateplení stropů pod byty v 1.PP tepelnou izolací s polystyrenu;
zateplení stropů pod byty v 1.PP v chodbách, strop vstupní haly v 1.NP a stěny vstupní haly
sousedící s obytnými prostory tepelnou izolací z minerálních vláken;
zateplení atiky - horní a vnitřní líc;
opravu podlah lodžií;
osazení nového zábradlí lodžií;
vyměněnu ocelových dveří do strojovny ÚT a dveře zadního vchodu v 1.PP za plastové plné;
opravu schodiště před hlavním vchodem;
výměnu hlavních vstupních dveří;
nový přístřešek včetně bočnic před hlavním vstupem;
novou jímací soustavu bleskosvodu;
nový okapový chodník;
nové klempířské výrobky.
Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odbor výstavby a územního plánování, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
Č.j. MCBSLI/00822/14/OVÚP/Opr
str. 2
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
4.3.2014.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části města Brna, Brno - Starý
Lískovec, Odbor výstavby a územního plánování, úřední dny Po a St. 8:00 - 17:30 hod).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
parc. č. 2336, 2337/1, 2344/1, 2345, 2347/1, 2068, 2066/1 v katastrálním území Starý Lískovec
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
"otisk úředního razítka"
Ing. Libuše Stožická
vedoucí Odboru
výstavby a územního plánování
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Společenství Dunajská 33, Dunajská č.p. 165/33, Brno-Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
2. Taušová Vendula, člen výboru společenství, Dunajská č.p. 165/33, Brno-Starý Lískovec, 625 00 Brno
zastoupení pro: Jana Baláčová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Anna Čechová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Rudolf Daniel, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Lenka Danielová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské náměstí 100/6, 602 00 Brno
Č.j. MCBSLI/00822/14/OVÚP/Opr
str. 3
zastoupení pro: Jan Drápal, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Zdeňka Drápalová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Mgr. Hana Foralová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Antonín Jakeš, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: JUDr. Zdeňka Machová, Švehlova 1492/63, 664 51 Šlapanice
zastoupení pro: Marie Mátlová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Jiřina Mantlová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Pavel Menšík, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Josef Nečas, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Marie Nečasová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Hana Kadlčáková, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Jana Kroupová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Jan Peter, Lelkova 183/12, 637 00 Brno
zastoupení pro: Tereza Peterová, Lelkova 183/12, 637 00 Brno
zastoupení pro: Jaroslav Petlach, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Jana Petlachová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Martina Poulíková, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Ing. Ilona Ročková, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Josef Savara, Nad Sv. Josefem 238/1, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupení pro: Leoš Slezák, Poznaňská 2450/8, 616 00 Brno
zastoupení pro: MUDr. Jan Smékal, Vřesovice 212, 798 09 Vřesovice
zastoupení pro: MUDr. Ludmila Smékalová, Vřesovice 212, 798 09 Vřesovice
zastoupení pro: Karel Šebesta, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Petra Šebestová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Petr Štěpán, Dlouhá 489/36, 779 00 Olomouc
zastoupení pro: Libor Valihrach, Schwaigrova 657/13, 617 00 Brno
zastoupení pro: Stefan Weber, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
zastoupení pro: Věra Weberová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
3. Úřední deska-ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská č.p. 260/4, Brno-Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
vyvěšeno pro: Mgr. Ivo Cenek, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Marek Fojtík, Uherčice 47, 691 62 Uherčice
vyvěšeno pro: Pavel Harašta, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Štěpánka Svobodová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Alena Štěpánková, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Jiří Zdráhal, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Anežka Zdráhalová, Dunajská 165/33, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ing. David Albrecht, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Nikoleta Albrechtová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Věra Birgelová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Krzysztof-Edward Cegielka, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Jiří Chabičovský, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Petr Drápal, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ilona Drápalová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Dagmar Eliášová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Jiří Flídr, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Eva Flídrová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Leona Fridrichová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Mgr. Petr Handlar, V Kolíbkách 484/3, 621 00 Brno
vyvěšeno pro: Mgr. Jana Handlarová, V Kolíbkách 484/3, 621 00 Brno
vyvěšeno pro: MUDr. Martin Helán, Jasná 307, 735 62 Český Těšín
vyvěšeno pro: Kateřina Helánová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ing. Tomáš Hirt, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Bohumil Jeřábek, Štefánikova 124/54, 612 00 Brno
vyvěšeno pro: Jana Jeřábková, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Mgr. Jolana Kološová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Pavel Kotulan, Oblá 435/36, 634 00 Brno
vyvěšeno pro: Lenka Kudláčková, Dobronice 36, 671 40 Tavíkovice
vyvěšeno pro: Zofia Kunešová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
Č.j. MCBSLI/00822/14/OVÚP/Opr
str. 4
vyvěšeno pro: Josef Litschmann, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Dana Litschmannová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Marek Lozrt, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Petra Lozrtová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Mgr. Lenka Mihalíková, Kyjevská 310/17, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Libuše Petránková, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Františka Poláková, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Karel Res, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Jiřina Resová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Jiří Rosenmayer, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Marie Rosenmayerová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Radek Schober, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Agnieszka Schoberová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Bc. Roman Seďa, Labská 220/3, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Dagmar Seďová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Marie Spěváková, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Anna Valnerová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ing. Miroslav Veselý, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Jana Veselá, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Alena Vízdalová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Petr Volf, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Kateřina Volf, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ludmila Vrbová, Dunajská 163/35, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: MUDr. Hana Zimovčáková, Zelená 222, 664 84 Babice u Rosic
vyvěšeno pro: Lenka Žáková, Pod Oborou 1512, 684 01 Slavkov u Brna
vyvěšeno pro: Anna Basovníčková, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Lucie Binarová, Josefa Šímy 774, 551 01 Jaroměř
vyvěšeno pro: Ing. Vasil Charalambidis, Za Zahradami 496/20, 664 31 Lelekovice
vyvěšeno pro: Milada Charalambidu, Za Zahradami 496/20, 664 31 Lelekovice
vyvěšeno pro: Jaroslava Frankeová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Miroslav Gaža, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Viera Gažová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Martin Heideker, Smetanova 688, 551 01 Jaroměř
vyvěšeno pro: Marek Herzán, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ing. Dana Hyblerová, Valtická 4153/1, 628 00 Brno
vyvěšeno pro: Jarmila Hyžíková, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Mgr. Libor Kapička, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Mgr. Milada Kapičková, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: David Kolínek, Karpatská 240/5, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: doc. Dr. Ing. Pavel Král, Smetanova 348/10, 602 00 Brno
vyvěšeno pro: Bc. Alena Králová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Pavel Kravecký, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ing. Dagmar Langerová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Jiří Navrkal, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Inka Navrkalová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Petra Nesvadbová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Michal Onderko, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Oldřich Plevač, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Dana Plevačová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Zdeněk Pokorný, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Libuše Pokorná, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Marie Sekáčová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Jiří Slavíček, Neumannova 265/50, 602 00 Brno
vyvěšeno pro: Libuše Slavíčková, Neumannova 265/50, 602 00 Brno
vyvěšeno pro: Ing. Jiří Svítil, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Petr Šikula, Čebín 48, 664 23 Čebín
vyvěšeno pro: Miloš Tejkal, Křiby 306, 664 17 Tetčice
vyvěšeno pro: Tomáš Vyhnálek, U pošty 287/4, 625 00 Brno
Č.j. MCBSLI/00822/14/OVÚP/Opr
str. 5
vyvěšeno pro: Ing. Zdeněk Weisslampl, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Marcela Weisslamplová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ludmila Zavadilová, Dunajská 166/31, 625 00 Brno
vyvěšeno pro: Ing. Jaroslav Zelený, Neumannova 2052/27, 591 01 Žďár nad Sázavou
vyvěšeno pro: PhDr. Hana Zelená, Husova 165/5, 602 00 Brno
4. Statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna, IDDS: a7kbrrn
dotčené správní úřady
5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
6. Státní energetická inspekce, územní inspektorát Brno, IDDS: hq2aev4
7. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
8. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno
9. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn
ostatní
10. Teplárny Brno, a.s., IDDS: d7wgmq5
11. Technické sítě Brno, akciová společnost, akciová společnost, IDDS: 55kgizb
12. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
13. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
14. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
15. UPC Česká republika, s.r.o., divize Jih, IDDS: 4hds44f
16. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
17. Magistrát města Brna, Odbor technických sítí, Kounicova 67, 601 67 Brno
18. RWE Energie, s.r.o., pracoviště Brno, IDDS: yhscfc9
19. spis
Download

Úřad městské části města Brna