Download

Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembra 2012