OBSAH
V Ý R O Č N E J S P R Á V Y Z A R O K 2 0 12
1 PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA / CHAIRMAN´S STATEMENT ............................................................................................................... 4
2 PROFIL A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI / CORPORATE PROFILE AND ORGANISATIONAL STRUCTURE ........ 6
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA / BASIC CHARACTERISTICS ...................................................................................................................................... 6
PREDMET ČINNOSTI / SUBJECT OF BUSINESS .................................................................................................................................................................... 6
HLAVNÉ CIELE / MAIN OBJECTIVES ........................................................................................................................................................................................... 6
POSTAVENIE A PODIEL NA TRHU / MARKET POSITION AND SHARE..................................................................................................................... 8
KVALITA/ QUALITY .............................................................................................................................................................................................................................. 8
REKLAMÁCIE / COMPLAINTS ......................................................................................................................................................................................................10
DÔLEŽITÉ POJMY / IMPORTANT DEFINITIONS .................................................................................................................................................................10
PREDSTAVENSTVO / BOARD OF DIRECTORS .....................................................................................................................................................................14
DOZORNÁ RADA / SUPERVISORY BOARD ...........................................................................................................................................................................14
VRCHOLOVÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI / TOP MANAGEMENT ..................................................................................................................................14
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA / ORGANIZATIONAL STRUCTURE............................................................................................................................16
3 STRATÉGIA SPOLOČNOSTI / COMPANY STRATEGY.......................................................................................................................................................18
4 VÝVOJ HOSPODÁRENIA / ECONOMIC DEVELOPMENT .............................................................................................................................................. 20
HOSPODÁRSKA SITUÁCIA / ECONOMIC SITUATION.................................................................................................................................................... 20
VÝVOJ NÁKLADOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV / COST DEVELOPMENT BY TYPES ..................................................................... 20
VÝVOJ VÝNOSOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV / REVENUE DEVELOPMENT BY TYPES ............................................................... 22
VÝVOJ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA/ ECONOMIC RESULT DEVELOPMENT .................................................................................................... 22
VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012/ DISTRIBUTION OF ECONOMIC RESULT FOR 2012 .................... 22
UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA / SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END
OF THE ACCOUNTING PERIOD ................................................................................................................................................................................................. 22
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
TA B L E O F C O N T E N T S
O F T H E A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
5 OBCHOD A MARKETING / SALES AND MARKETING.....................................................................................................................................................24
6 KOMUNIKÁCIA / COMMUNICATION.......................................................................................................................................................................................28
7 ZHODNOTENIE ČINNOSTI/ ASSESSMENT OF ACTIVITIES ..........................................................................................................................................32
PREVÁDZKA / OPERATIONS .........................................................................................................................................................................................................32
FINANCIE A SPRÁVA MAJETKU / FINANCE AND ASSETS MANAGEMENT ....................................................................................................... 34
ĽUDSKÉ ZDROJE / HUMAN RESOURCES ............................................................................................................................................................................. 38
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE / INFORMATION TECHNOLOGY .............................................................................................................................42
OCHRANA MAJETKU A OSÔB / PROTECTION OF PROPERTY AND PERSONS .............................................................................................. 44
MEDZINÁRODNÉ A REGULAČNÉ VECI / INTERNATIONAL AND REGULATORY AFFAIRS ......................................................................... 46
POFIS / POSTAL PHILATELIC SERVICE .................................................................................................................................................................................... 48
POŠTOVÉ MÚZEUM / POSTAL MUSEUM ............................................................................................................................................................................. 50
8 SPRÁVA O MAJETKU A O ZMLUVÁCH / REPORT ON ASSETS AND CONTRACTS. ........................................................................................52
SPRÁVA O STAVE PRIORITNÉHO INVESTIČNÉHO MAJETKU / REPORT ON THE STATUS OF PRIORITY FIXED ASSETS ............52
INFORMÁCIA O PREVODE MAJETKU, KTORÝ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV ALEBO STANOV PODLIEHA
PREDCHÁDZAJÚCEMU SÚHLASU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ALEBO DOZORNEJ RADY / INFORMATION
ON THE TRANSFER OF ASSETS SUBJECT TO PRIOR APPROVAL OF THE GENERAL ASSEMBLY
OR THE SUPERVISORY BOARD AS PER SPECIAL REGULATIONS OR ARTICLES .............................................................................................. 58
ZOZNAM NÁJOMNÝCH ZMLÚV S UDELENÝM PREDCHÁDZAJÚCIM SÚHLASOM DOZORNEJ RADY /
LIST OF RENTAL CONTRACTS WITH THE PRIOR APPROVAL GRANTED BY THE SUPERVISORY BOARD ......................................... 58
INFORMÁCIA O VÝŠKE ODMIEN A O ZMLUVÁCH O VÝKONE FUNKCIÍ UZATVORENÝCH S ČLENMI PREDSTAVENSTVA
A S ČLENMI DOZORNEJ RADY SLOVENSKEJ POŠTY, A. S. / INFORMATION ON REMUNERATION AND CONTRACTS
ON DISCHARGE OF FUNCTIONS CONCLUDED WITH THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS AND THE SUPERVISORY
BOARD MEMBERS OF SLOVENSKÁ POŠTA, A. S. ................................................................................................................................................................... 62
9 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA / INDEPENDENT AUDITOR´S REPORT ....................................................................................................... 64
10 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2012 PRÍLOHA NA CD / FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2012 ATTACHMENT ON A CD
3
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
P R Í H O VO R P R E D S E D U P R E D S TAV E N S T VA
Slovenská pošta, a.s., pripravila v roku 2012 ozdravný plán a realizovala zásadné opatrenia na stabilizáciu spoločnosti a zastavenie negatívneho trendu hospodárenia. Vďaka tomu sa nám aj napriek neľahkej ekonomickej situácii podarilo zlepšiť hospodársky výsledok po zdanení o viac ako 70%.
Vedenie Slovenskej pošty, a.s., takisto schválilo v roku 2012 „Program zmien“, ktorý zabezpečí transformáciu spoločnosti v celom procese poskytovania služieb v oblasti sprostredkovania pohybu a výmeny informácií, tovaru a platieb hmotnými a elektronickými prostriedkami. Najväčší dôraz sme kládli na efektívnejšie využitie našej jedinečnej pobočkovej siete.
V roku 2012 sme rozbehli spoluprácu so štátom a priblížili sme tak služby verejnej správy občanom, verejnému a súkromnému sektoru. V marci 2012 bola Slovenská pošta, a.s., zapísaná do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest
ako prvá v poradí. Nasledovalo otvorenie 12-tich pracovísk po celom Slovensku, ktorých pilotná prevádzka sa ukázala ako
veľmi úspešná. Slovenská pošta, a.s., registruje neutíchajúci záujem zo strany občanov o poskytovanie služieb týchto pracovísk, ako aj o ich ďalší rozvoj. Z týchto dôvodov má Slovenská pošta, a.s., ambíciu počet integrovaných obslužných miest
naďalej rozširovať.
O neustálom zvyšovaní kvality našich služieb svedčí aj minuloročné ocenenie valného zhromaždenia EMS Cooperative tzv.
„Zlatá úroveň“ za vynikajúcu úroveň kvality doručovania expresných zásielok zo zahraničia. Je to veľký úspech, keďže v roku
2011 získala Slovenská pošta, a.s., ocenenie „Strieborný Level“ a v roku 2010 „Bronzový Level“. Posunuli sme sa teda na najvyššiu priečku. Pozitívne medzinárodné hodnotenie bolo založené na nezávislom posudzovaní lehoty doručenia, výmeny
a včasnosti elektronických informácií o pohybe EMS zásielok, ako aj na zabezpečení promptných reakcií na otázky o zásielkach od partnerských operátorov.
V septembri 2012 bola Slovenskej pošte, a.s., udelená poštová licencia na 10 rokov. Poštová licencia je účinná od 01. januára 2013 do 31. decembra 2022 a týka sa poskytovania univerzálnej služby vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom
styku. Slovenská pošta, a.s., ako jediný poskytovateľ univerzálnej služby týmto rozhodnutím aj naďalej garantuje prijímanie
a doručovanie listov, balíkov a poštových poukazov 5 dní v týždni na celom území Slovenska za rovnakých podmienok pre
všetkých.
Slovenská pošta, a.s., bola aj v minulom roku najväčší zamestnávateľ na Slovensku. Zároveň bola Slovenská pošta, a.s., aj
najväčším poskytovateľom poštových služieb. Tieto úlohy si chce Slovenská pošta, a.s., udržať aj naďalej. Úspechy, ktoré sa
nám podarilo v roku 2012 dosiahnuť, sú pre nás veľkým zadosťučinením, no ešte väčším záväzkom. Jednoznačne chceme
byť na trhu poštových služieb úspešní, a preto chceme ponúknuť našim zákazníkom nové a kvalitné služby, chceme realizovať rozvojové projekty prostredníctvom vlastných zdrojov, bez úverového zaťaženia a okrem iného v roku 2013 chceme
dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.
Sú to veľké výzvy. Verím však, že spoločnými silami, vďaka našim zamestnancom a tiež vďaka zákazníkom Slovenskej pošty,
a.s., sa nám tieto plány podarí naplniť.
Ing. Tomáš Drucker
predseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a.s.
4
Slovenská pošta, a. s., prepared a recovery plan in 2012 and implemented radical measures to stabilise the company as well
as to stop the negative trend in economy. Due to these measures and despite a difficult economic situation, we managed
to improve after-tax earnings by more than 70%.
The management of Slovenská pošta, a. s., approved a “Programme of Changes” in 2012 whose clear objective is to maintain
employment and to get the company out of the red. The main emphasis was put on an efficient use of our unique branch
network.
In 2012, we have launched services in the field of e-Government bringing the government services closer to citizens, public
and private sector. In March 2012, Slovenská pošta, a. s., was recorded in the register of integrated service point operators as
the first company in the line. This was succeeded by the opening of 12 workplaces across the country whose pilot operation
proved to be very successful. Slovenská pošta, a. s., registers the ongoing interest of the citizens in the services provided by
these workplaces as well as their further development. For these reasons, Slovenská pošta, a. s., has the ambition to further
increase the number of integrated service points.
The continuous improvement of the quality of our services is also evident in last year’s award of the EMS Cooperative General Assembly, the so-called “Gold Level” for excellent quality in the delivery of inbound express items. It is a great achievement, since in 2011, Slovenská pošta, a. s., won the “Silver Level” and in 2010, the “Bronze Level”. So we moved to the top
position. A positive international evaluation was based on an independent assessment of the delivery time, transmission
and timeliness of electronic information of the movement of the EMS items, and on the provision of on-time responses to
inquiries on postal items from our partner operators.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C H A I R M A N´S S TAT E M E N T
In September 2012, Slovenská pošta, a. s., was granted the Postal Licence for 10 years. The Postal Licence is effective from
January 1, 2013 to December 31, 2022 and refers to the provision of universal postal service in domestic and international
postal relations. By that decision, Slovenská pošta, a. s., as the sole universal service provider continues to guarantee the
acceptance and delivery of letters, parcels and postal money orders 5 days a week across Slovakia under equal conditions
for all.
Slovenská pošta, a. s., was the largest employer in Slovakia last year. At the same time, Slovenská pošta, a. s., was also the
largest provider of postal services. Slovenská pošta, a. s., would like to maintain these roles in the future as well. The success
we achieved in 2012 is a great satisfaction for us but there are even greater commitments. Clearly, we want to be successful in the postal market, and therefore we want to offer our customers new and quality services; we want to implement
development projects through our own resources without a credit burden and, among other things in 2013, we want to
achieve a balanced economy.
These are great challenges. However, I believe, that by joint effort, thanks to our employees and also thanks to Slovenská
pošta, a. s., customers, we will be able to meet these plans with success.
Ing. Tomáš Drucker
Chairman of the Board of Directors
and Chief Executive Officer of Slovenská pošta, a. s.
5
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
PROFIL A ORGANIZAČNÁ ŠTRUK TÚR A SPOLOČNOSTI
Identifikácia Slovenskej pošty, a.s.
Názov a sídlo spoločnosti:
Slovenská pošta, a.s. (ďalej SP)
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť od 1. októbra 2004
Akcionár spoločnosti: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vznik Slovenskej pošty: 1. januára 1993
IČO: 36 631 124
IČ DPH: SK2021879959
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 803/S.
Od 1. marca 1996 má SP svoje sídlo v Banskej Bystrici. Transformácia Slovenskej pošty, š. p., na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu 1. októbra 2004 umožnila pretvorenie pošty na ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt.
Predmet činnosti
1. poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu;
2. poskytovanie poštových služieb;
3. výkon poštovej prevádzky na území SR v rozsahu:
– preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty;
– podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku;
4. zrýchlená a kuriérna doprava zásielok vrátane dokumentov, so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného
styku;
5. výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky;
6. vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov
v oblasti svojej činnosti;
7. vydávanie poštových cenín;
8. archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok;
9. agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie;
10. činnosť Poštového múzea.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
Hlavné ciele SP
zabezpečovať plnenie požiadaviek na poskytovanie univerzálnej služby na úrovni stanovenej v poštovej licencii,
rozvoj nových služieb pri maximálnom využití geografického rozmiestnenia našej poštovej siete,
udržať a zvýšiť poštovú bezpečnosť,
zabezpečiť motivačné prostredie, prispieť k zvyšovaniu produktivity, efektívnosti a kvality vykonávanej práce,
uplatňovať účinný štýl riadenia,
do všetkých aktivít premietnuť kritériá a požiadavky na ochranu životného prostredia.
6
Basic Characteristics of Slovenská pošta, a. s.
Name and Registered Office:
Slovenská pošta, a. s. (hereinafter only as “SP”)
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Legal Form: joint-stock company (as of October 1, 2004)
Company Shareholder: The Slovak Republic, represented by the Ministry of Transport, Construction, and Regional Development of the Slovak Republic
Incorporation: January 1, 1993
Company Registration Number: 36 631 124
VAT Identification Number: SK2021879959
The company is incorporated in the Commercial Register of the District Court in Banská Bystrica, Section Sa, File No. 803/S.
Since March 1, 1996, SP has had its registered office in Banská Bystrica. The transformation of SP from a state-owned enterprise into a joint-stock company fully controlled by the State on October 1, 2004 paved the way for the company to become
an economically independent and competitive entity. SP has been financially independent since it was established; i.e. it
does not receive any subsidies from the state budget.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O R P O R AT E P R O F I L E A N D O R G A N I S AT I O N A L S T R U C T U R E
Subject of Business
1. Provision of a universal postal service within the scope laid out in the Postal Licence pursuant to special legislation;
2. Provision of postal services;
3. Performance of postal operations throughout the Slovak Republic within the following scope:
– transport and delivery of letters, parcels, and postal money orders, including electronic mail;
– collection, transport and delivery of postal items, including payment services in international service;
4. Express and courier carriage of postal items, including documents, with time-certain delivery, including international
service;
5. Building, running, and the development of a uniform postal network throughout the Slovak Republic;
6. Publication of specialised literature, operational regulations, printed aids, forms, promotional and information materials
relating to the company’s business;
7. Issuance of postage stamps;
8. Archiving of postage stamps and forms and related works, including the production of commemorative postmarks;
9. Postmark agenda, the establishment of temporary post offices, including franking machine advertisement;
10. Running the Postal Museum.
The company has no organizational unit abroad.
The company has not performed any activities in the area of research and development.
Main Objectives of SP
Ensure that the requirements for universal service provision at the level specified in the Postal Licence are met,
Develop new services in maximising the geographic distribution of our postal network,
Maintain and improve postal security,
Ensure a motivating environment, contribute to increasing productivity, efficiency, and quality of work performed,
Implement an effective management style,
Incorporate criteria and requirements for environmental protection into all activities.
7
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
PROFIL A ORGANIZAČNÁ ŠTRUK TÚR A SPOLOČNOSTI
Postavenie a podiel na trhu
Postavenie SP a rozsah poskytovaných poštových služieb v roku 2012 vychádzal zo Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nový Zákon priniesol od 1. 1. 2012 úplnú liberalizáciu poštového trhu a zároveň zrušil poštovú výhradu, čo znamená, že
okrem SP môže listy a reklamné adresované zásielky do 50 gramov a tiež úradné zásielky doručovať ktorýkoľvek registrovaný poštový podnik. Tento Zákon takisto zmenil systém vzniku oprávnenia na poskytovanie poštových služieb pre poštové
podniky a zaviedol registráciu poštových podnikov.
Začiatkom septembra 2012 SP ako jediný poskytovateľ univerzálnej služby získala poštovú licenciu na ďalších 10 rokov, tzn.
do 31. decembra 2022. Týmto rozhodnutím SP aj naďalej garantuje prijímanie a doručovanie listov, balíkov a poštových
poukazov 5 dní v týždni na celom území krajiny za rovnakých podmienok pre všetkých.
Do konca roka 2012 bolo celkovo registrovaných 22 poštových podnikov podľa Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spomedzi zvyšných 21 registrovaných poštových podnikov poskytovalo 7
podnikov zameniteľné služby s univerzálnou službou.
Prieskum spokojnosti zákazníkov za rok 2012
V roku 2012 bol pre SP vykonaný nezávislý prieskum spokojnosti zákazníkov s poskytovaním poštových služieb. Úroveň spokojnosti zákazníkov bola vyhodnotená prostredníctvom 1 052 oslovených respondentov, ktorí vyjadrili 73,31 % spokojnosť
s kvalitou poskytovania univerzálnej služby. Výsledok predstavuje zníženie spokojnosti oproti roku 2011 o 2,65 %.
Kvalita
Plnenie lehôt prepravy poštových zásielok
Dodanie zásielok v stanovených časoch prepravy je dôležitým aspektom, ktorý vníma zákazník pri poskytovaní služieb.
Z tohto dôvodu SP zabezpečila merania plnení lehôt prepravy vybraných poštových produktov. Merania vykonali externé
organizácie s cieľom zachovania objektívnosti dosiahnutých výsledkov. Výsledky boli porovnané s normami kvality, stanovenými pre jednotlivé produkty Poštovým regulačným úradom. Metodiky meraní a taktiež výsledky meraní v nižšie uvedenej tabuľke schválil Poštový regulačný úrad. SP splnila v roku 2012 normy kvality všetkých regulátorom určených poštových produktov.
Výsledky meraní:
Druh poštovej zásielky
Lehota prepravy
(D + n)
Norma kvality
na rok 2012 (v %)
Dosiahnutý výsledok
(v %)
Listy 1. triedy
D+1
96
96,01
Listy 2. triedy
D+2
94
94,12
Doporučené listy 2. triedy
D+2
94
94,27
Balíky 1. triedy
D+2
95,5
97,25
Balíky 2. triedy
D+3
95,5
96,46
Poštové poukazy na adresu 2. triedy
D+2
94
95,68
D + n – počet dní od podania poštovej zásielky do dodania
D – deň podania zásielky do rozhodujúceho času
n – počet dní nasledujúcich po podaní zásielky
8
Market Position and Share
The position of SP and the scope of its provided postal services in 2012 proceeded from Act No. 324/2011 Coll. on postal
services as amended.
The new Act, from January 1, 2012, brought a full liberalization of the postal market and also a cancellation of reserved
postal services, meaning that apart from SP any registered postal operator can deliver a letter and direct mail up to 50 g, as
well as official items. This Act also changed the system of creation of postal service provision authorization for postal operators and it introduced the registration of postal operators.
In early September 2012, SP as the sole universal service provider was granted the Postal Licence for an additional 10 years,
i.e. from January 1, 2013 to December 31, 2022. By that decision, SP continues to guarantee the acceptance and delivery of
letters, parcels and postal money orders 5 days a week across Slovakia under equal conditions for all.
By the end of 2012, a total of 22 postal companies were registered under Act No. 324/2011 Coll. on postal services and on
amendments to certain acts. Of the remaining 21 registered postal companies, 7 companies provide services interchangeable with the universal postal service.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O R P O R AT E P R O F I L E A N D O R G A N I S AT I O N A L S T R U C T U R E
Customer Satisfaction Survey for 2012
In 2012, an independent survey of customer satisfaction with postal services was executed for SP. The customer satisfaction
level was evaluated out of 1,052 interviewed people who expressed 73.31% satisfaction with the quality of the universal
service provision. The result is a decrease of satisfaction compared to 2011 by 2.65%.
Quality
Transit Time Performance
Meeting the given item transit time limit is an important quality aspect which is perceived by the customer in the service
provision. For this reason, SP provided measurements of transit time for selected postal products. Measurements were
carried out by external organizations to ensure the objectivity of measurements. The results were compared to the quality requirement set for individual products by the Postal Regulatory Office. The methodologies of measurements and the
results of measurements in the table below were approved by the Postal Regulatory Office. In 2012, SP met the quality
requirements of all postal products set by the regulator.
Results of measurements:
Postal item category
Transit time
(D + n)
Quality standard
for 2012 (in %)
Result achieved
(in %)
1st Class letters
D+1
96
96.01
2nd Class letters
D+2
94
94.12
2nd Class registered letters
D+2
94
94.27
1st Class parcels
D+2
95.5
97.25
2nd Class parcels
D+3
95.5
96.46
2nd Class postal money orders
D+2
94
95.68
(D + n) – Number of days from the posting of an item to its delivery
D – The day of posting of an item until the last posting time
n – Number of days after the posting of an item
9
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
PROFIL A ORGANIZAČNÁ ŠTRUK TÚR A SPOLOČNOSTI
Reklamácie
SP prijala, prepravila a doručila v roku 2012 spolu 257 654 091 listových a balíkových zásielok 1. a 2. triedy, reklamných adresovaných zásielok a poštových peňažných poukazov.
Zákazníci podali na poskytnuté služby 55 020 reklamácií, čo je o 5710 reklamácií menej ako v roku 2011. Z podaných reklamácií pošta posúdila 5 708 ako opodstatnených.
Na univerzálnu službu podali klienti 46 637 reklamácií. Z nich bolo 4 977 opodstatnených.
Podiel počtu opodstatnených reklamácií na univerzálnu službu k uvedenému počtu poštových zásielok predstavuje
0,00193 %. Reklamácie SP zaevidovala a riešila podľa reklamačného poriadku, ktorý schválil Poštový regulačný úrad v Žiline.
Dôležité pojmy
Poštové služby – sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.
Poštová zásielka – je oznámenie v písomnej forme alebo iná vec, ktorá má byť dodaná adresátovi a ktorá je označená adresou adresáta. Konečnú podobu úpravy poštovej zásielky, v ktorej ju poštový podnik vyberá a distribuuje, určí poštový
podnik v poštových podmienkach.
Poštová zásielka je
a) listová zásielka, ktorou je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka,
b) balík,
c) periodická zásielka alebo
d) poštový poukaz.
Univerzálna poštová služba – je ponuka poštových služieb, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľom univerzálnej
služby je jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie a za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona. Univerzálna služba zahŕňa:
a) vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg vrátane,
b) vybranie a distribúciu slepeckých zásielok,
c) vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane,
d) distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom univerzálnej služby,
e) vybranie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok,
f) vybranie a distribúciu úradných zásielok,
g) služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel pre
medzinárodný poštový styk a
h) vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi.
Univerzálna služba sa poskytuje vo vnútroštátnom poštovom styku, ako aj v medzinárodnom poštovom styku, pričom
v medzinárodnom poštovom styku sa poskytuje podľa pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk.
10
Complaints
SP, in 2012, accepted, transported and delivered a total of 257,654,091 letters and parcels of 1st and 2nd class, direct mail, and
postal payment orders.
Customers submitted 55,020 complaints about provided services, which are 5,710 complaints less than in 2011. SP assessed
5,708 submitted complaints as being justified.
Customers submitted 46,637 complaints about the universal service. 4,977 of these were considered as justified.
The proportion of the number of the justified complaints about the universal postal service to the aforementioned number
of postal items is 0.00193%. SP registered and dealt with the complaints under the claims procedure approved by the Postal
Regulatory Office in Žilina.
Important Definitions
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O R P O R AT E P R O F I L E A N D O R G A N I S AT I O N A L S T R U C T U R E
Postal services – are services provided for the purpose of the delivery of a postal item, namely the collection and distribution of the postal item.
Postal item – is a written communication or other item to be delivered to an addressee and which is marked with an addressee’s address. A final form of a layout of the postal item, in which is collected and distributed, is determined by a postal
operator in his postal terms and conditions.
The postal item is:
a) a letter, in particular, correspondence, direct mail, and literature for the blind;
b) a parcel;
c) a postal item with periodicals; or
d) a postal money order.
Universal postal service – is an offer of postal services which serves the purpose of a minimal satisfaction of needs of all
postal service users in the Slovak Republic so that the accessibility of public postal network access points and public postal
network contact points is ensured under same conditions, in a determined quality, at an affordable price, and with at least
one collection and delivery each working day. A universal service provider is one or more postal operators, obliged to provide the universal service on the basis of the Postal Licence and under conditions and in a manner pursuant to the Act No.
324/2011 Coll. on postal services and on amendments to certain acts.
The universal postal service includes:
a) collection and distribution of postal items weighing up to 2 kg, incl.;
b) collection and distribution of items for the blind;
c) collection and distribution of parcels weighing up to 10 kg, incl.;
d) distribution of parcels weighing up to 20 kg, incl., if they are collected abroad by a foreign universal postal service
provider;
e) collection and distribution of registered and insured items;
f) collection and distribution of official items;
g) services connected with the registered items no more than in the extent of supplementary services according
to the rules for international postal service; and
h) return of the found postal item to a sender.
The universal postal service is provided in domestic postal relations as well as in international postal relations, whereas in
international postal relations, it is provided according to the rules applicable to international postal service.
11
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
PROFIL A ORGANIZAČNÁ ŠTRUK TÚR A SPOLOČNOSTI
Poštový regulačný úrad – je štátnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Žiline. Poštový regulačný úrad vykonáva
a) štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku,
b) štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku,
c) spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb,
d) funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,
e) štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb a
f) ďalšie činnosti podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poštová licencia – je rozhodnutie vydané Poštovým regulačným úradom, ktorým sa:
a) udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu,
b) určujú podmienky a rozsah poskytovania univerzálnej služby a
c) môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.
Požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby – určuje Poštový regulačný úrad, najmä ak ide o pravidelnosť, spoľahlivosť a dostupnosť poskytovania univerzálnej služby a lehoty na dodanie poštových zásielok v rámci univerzálnej služby. Požiadavky na kvalitu a každú ich zmenu uverejňuje Poštový regulačný úrad vo vestníku a na svojom webovom sídle.
12
Postal Regulatory Office – is a state-budgeted organisation with its headquarters in Žilina. The Postal Regulatory Office
performs:
a) state regulation of postal services and postal payment service;
b) state supervision of the provision of postal services and postal payment service;
c) cooperation with regulatory authorities of other states in the field of postal services;
d) function of notifying authority in the field of state regulation towards authorities of the European Union and
respective authorities of European Union Member States and European Free Trade Association Members;
e) statistical findings for the area of postal services; and
f) other activities pursuant to Act No. 324/2011 Coll., on postal services and on amendments to certain laws.
Postal Licence – is a decision issued by the Postal Regulatory Office by which:
a) a right is granted or an obligation is laid to provide a universal postal service;
b) the conditions and scope of provision of universal postal service are established; and
c) an obligation to perform postal payment service can be set.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O R P O R AT E P R O F I L E A N D O R G A N I S AT I O N A L S T R U C T U R E
Universal postal service quality requirements – are established by the Postal Regulatory Office, mainly with regard to
regularity, reliability, and the availability of the universal service provision and postal item delivery times within the universal
postal service. The Postal Regulatory Office publishes the quality requirements and their every change in the bulletin and
on its website.
13
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
PROFIL A ORGANIZAČNÁ ŠTRUK TÚR A SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo
Ing. Marcela Hrdá, predsedníčka predstavenstva,
do 24. 5. 2012
Ing. Rita Tornyaiová, podpredsedníčka predstavenstva,
do 24. 5. 2012
Ing. Milan Toth, člen predstavenstva,
do 24. 5. 2012
Ing. arch. Kamil Špendla, člen predstavenstva,
do 24. 5. 2012
Ing. Gabriela Ondrušová, členka predstavenstva,
do 24. 5. 2012
Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva,
od 25. 5. 2012
Ing. Branislav Kušík, člen dozornej rady,
od 1. 6. 2012
Ing. Edita Angyalová, členka dozornej rady,
od 1. 6. 2012
Vrcholové vedenie
GENERÁLNY RIADITEĽ
Ing. Marcela Hrdá,
do 24. 5. 2012
Ing. Tomáš Drucker,
od 25. 5. 2012
Ing. Peter Kapusta, podpredseda predstavenstva,
od 25. 5. 2012
R I A D I T E Ľ F I N A N C I Í A S PR ÁV Y M A J E T K U
Ing. Rita Tornyaiová,
do 28. 5. 2012
Ing. Róbert Gálik, člen predstavenstva,
od 25. 5. 2012
Ing. Michal Lieskovský,
od 29. 5. 2012
Ing. Michal Lieskovský, člen predstavenstva,
od 25. 5. 2012
RIADITEĽ OBCHODU A MARKETINGU
Ing. Gabriela Ondrušová,
do 28. 5. 2012
Ing. Peter Blaškovitš, člen predstavenstva,
od 25. 5. 2012
Dozorná rada
Ing. Paulína Štefaničová, predsedníčka dozornej rady,
do 31. 5. 2012
JUDr. Ing. Miloš Ronec, člen dozornej rady,
do 31. 5. 2012
Ing. Peter Kapusta,
od 29. 5. 2012
R I A D I T E Ľ I N FO R M AČ N ÝC H T E C H N O LÓ G I Í
Ing. Milan Toth,
do 28. 5. 2012
Ing. Peter Blaškovitš,
od 29. 5. 2012
Ing. Vladislav Hečko, člen dozornej rady,
do 31. 5. 2012
R IAD ITE Ľ PR E VÁDZ K Y
Ing. arch. Kamil Špendla,
do 28. 5. 2012
Zoltán Lajos, člen dozornej rady,
do 31. 5. 2012
Ing. Róbert Gálik,
od 29. 5. 2012
Žofia Lehotská, členka dozornej rady
R IAD ITE Ľ ĽU DS K ÝCH Z D ROJ OV
JUDr. František Michvocík,
od 1. 7. 2011
JUDr. Marta Kužnárová, členka dozornej rady
14
Ing. Martin Čatloš, predseda dozornej rady,
od 1. 6. 2012
Board of Directors
Ing. Marcela Hrdá, Chairwoman of the Board of Directors,
acting until May 24, 2012
Ing. Rita Tornyaiová, Deputy Chairwoman of the Board
of Directors, acting until May 24, 2012
Ing. Milan Toth, Member of the Board of Directors,
acting until May 24, 2012
Ing.arch. Kamil Špendla, Member of the Board of Directors,
acting until May 24, 2012
Ing. Gabriela Ondrušová, Member of the Board
of Directors, acting until May 24, 2012
Ing. Tomáš Drucker, Chairman of the Board of Directors,
acting from May 25, 2012
Ing. Peter Kapusta, Deputy Chairman of the Board of
Directors, acting from May 25, 2012
Ing. Martin Čatloš, Chairman of the Supervisory Board,
acting from June 1, 2012
Ing. Branislav Kušík, Member of the Supervisory Board,
acting from June 1, 2012
Ing. Edita Angyalová, Member of the Supervisory Board,
acting from June 1, 2012
Top Management
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Ing. Marcela Hrdá,
acting until May 24, 2012
Ing. Tomáš Drucker,
acting from May 25, 2012
FINANCE AND ASSETS MANAGEMENT
DIRECTOR
Ing. Rita Tornyaiová,
acting until May 28, 2012
Ing. Róbert Gálik, Member of the Board of Directors
from May 25, 2012
Ing. Michal Lieskovský,
acting from May 29, 2012
Ing. Michal Lieskovský, Member of the Board of Directors from May 25, 2012
SALES AND MARKETING DIRECTOR
Ing. Gabriela Ondrušová,
acting until May 28, 2012
Ing. Peter Blaškovitš, Member of the Board of Directors
from May 25, 2012
Supervisory Board
Ing. Paulína Štefaničová, Chairwoman of the Supervisory
Board, acting until May 31, 2012
JUDr. Ing. Miloš Ronec, Member of the Supervisory Board,
acting until May 31, 2012
Ing. Peter Kapusta,
acting from May 29, 2012
I N F O R M AT I O N T E C H N O L O G Y D I R E C T O R
Ing. Milan Toth,
acting until May 28, 2012
Ing. Peter Blaškovitš,
acting from May 29, 2012
Ing. Vladislav Hečko, Member of the Supervisory Board,
acting until May 31, 2012
O P E R AT I O N S D I R E C T O R
Ing.arch. Kamil Špendla,
acting until May 28, 2012
Zoltán Lajos, Member of the Supervisory Board, acting
until May 31, 2012
Ing. Róbert Gálik,
acting from May 29, 2012
Žofia Lehotská, Member of the Supervisory Board
HUMAN RESOURCES DIRECTOR
JUDr. František Michvocík,
acting from July 1, 2011
JUDr. Marta Kužnárová, Member of the Supervisory Board
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O R P O R AT E P R O F I L E A N D O R G A N I S AT I O N A L S T R U C T U R E
15
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
PROFIL A ORGANIZAČNÁ ŠTRUK TÚR A SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo
Board of Directors
Ing. Tomáš Drucker
Ing. Peter Kapusta
Ing. Róbert Gálik
Ing. Michal Lieskovský
Ing. Peter Blaškovitš
Generálny riaditeľ
Riaditeľ obchodu
a marketingu
Sales and Marketing
Director
Riaditeľ prevádzky
Riaditeľ financií
a správy majetku
Finance and Assets
Management Director
Riaditeľ informačných
technológií
Information Technology
Director
Chief Executive Officer
úsek financií a správy majetku
Finance and Assets Management Division
sekcia financií
Finance Section
sekcia správy majetku
Assets Management Section
stredisko realizácie interiérov pôšt
Post Office Interior Fitting Centre
Operations Director
úsek ľudských zdrojov
Human Resources Division
úsek prevádzky
Operations Division
sekcia rozvoja poštovej siete
Postal Network Development Section
sekcia prevádzky poštovej siete
Postal Network Operations Section
stredisko predplatného tlače
Centre for Subscription of Periodicals
oblastné riaditeľstvá pôšt
Regional Directorates of Posts
poštová ohlasovňa a úložňa
Returned Letter Office
stredisko expresných a balíkových
služieb
Express and Parcel Service Centre
stredisko spracovania
prevádzkových dokladov
Operational Documents
Processing Centre
stredisko spracovania dávok
Welfare Benefits Processing Centre
16
Organizačná štruktúra Slovenskej pošty, a. s., stav k 31. decembru 2012
Organisational Chart of Slovenská pošta, a. s., status as of December 31, 2012
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
GENERAL ASSEMBLY
DOZORNÁ RADA
SUPERVISORY BOARD
PREDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS
GENERÁLNY RIADITEĽ
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
odbor komunikácie
Communication Department
kancelária generálneho riaditeľa
CEO’s Office
odbor medzinárodných a regulačných vecí
International and Regulatory
Affairs Department
sekcia stratégie a riadenia
projektov a procesov
Section of Strategy and Projects
and Processes Management
odbor právny
Legal Department
odbor obstarávania
Procurement Department
odbor kontroly a vnútorného auditu
Control and Internal Audit Department
sekcia ochrany majetku a osôb
Section of Property and Persons Protection
úsek informačných technológií
IT Division
sekcia logistiky a medzinárodnej pošty
Logistics and International Post Section
hlavné spracovateľské strediská
Main Processing Centres
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O R P O R AT E P R O F I L E A N D O R G A N I S AT I O N A L S T R U C T U R E
úsek obchodu a marketingu
Sales and Marketing Division
sekcia marketingu
Marketing Section
sekcia predaja firemným zákazníkom
Corporate Sales Section
stredisko filatelistickej produkcie
Philatelic Production Centre
strediská dopravných a technických činností
Centres of Vehicle and Technical Activities
medzinárodné výmenné strediská
Offices of Exchange
stredisko POSTservis Pack
POSTservis Pack Centre
stredisko POSTservis Mail
POSTservis Mail Centre
17
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S T R AT É G I A S P O L O Č N O S T I
Dňa 19. 9. 2011 v zmysle Stanov SP bola schválená jediným akcionárom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR „Koncepcia rozvoja SP, a.s., na roky 2012-2015“, ktorá určovala strategické smerovanie spoločnosti na strednodobé
obdobie. V súvislosti s predmetným koncepčným materiálom bol v orgánoch spoločnosti prijatý strategický materiál pod
názvom „Informácia o zásadných obchodných zámeroch spoločnosti na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti do roku 2014“. Tieto na seba nadväzujúce strategické materiály boli zacielené na
strednodobú strategickú líniu spoločnosti a rozpracované na jednotlivé organizačné zložky, s cieľmi zlepšiť technicko-obchodný potenciál SP a výrazne zefektívniť obchodné aktivity v oblasti produktového portfólia.
Ku konkrétnemu naplneniu uvedených cieľov v roku 2012 bol navrhnutý súbor opatrení pre jednotlivé organizačné zložky,
ktoré boli zamerané na oblasť prechodu spoločnosti na liberalizované prostredie, zvyšovanie efektívnosti poskytovaných
služieb, podporu modernizácie poštovej siete a poštových služieb, obnovu technologických zariadení, optimalizáciu procesov a rozvoj informačných technológií.
Medzi kľúčové aktivity je možné zahrnúť rozvoj spolupráce s tradičným strategickým partnerom v oblasti poskytovania finančných služieb, ukončenie projektových prác na APONet (automatizácia poštových operácií), s väzbami na produkčné
systémy, ako aj naštartovanie projektu CDB (centrálne doručovanie balíkov). V rámci podpory rozvoja informačných technológií bola neoddeliteľnou súčasťou pri automatizácii poštových operácií aj investícia do Komunikačnej infraštruktúry, ktorá
sa zaoberá rozšírením dátových rozvodov a konektivít s informačnými systémami.
V priebehu roka 2012 sa začal pripravovať nový koncept strategických riešení SP formou programov, ktoré budú zabezpečovať udržanie zamestnanosti, sociálny zmier a stabilizáciu spoločnosti so zameraním na hospodársky rast. Jednotlivé riešenia
budú smerované najmä do oblasti produktového portfólia, do elektronizácie, do poštovej a logistickej siete a technológií.
Pre SP ako poskytovateľa univerzálnej služby je osobitne významné, aby posilňovala aj naďalej svoju konkurencieschopnosť,
zvyšovala svoju efektívnosť a flexibilne reagovala na nové výzvy v oblasti poskytovania služieb na poštovom trhu.
18
On September 19, 2011, the „Development Conception of SP, a.s., for 2012-2015“ was approved under the Articles of SP by
the sole shareholder, the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, which determined the medium-term strategic direction of the company. In context with this conceptual material, the bodies of the
company adopted a strategic document entitled „Information on principal business plans of the company for the upcoming period and the expected development of assets, finances and earnings of the company in 2014“. These interlinked
strategic materials were focused on the medium-term strategic line of the company and elaborated on the individual organisational units to improve the technical and commercial potential of SP and significantly streamline business activities
in the product portfolio.
To meet the aforementioned objectives in 2012, a set of measures was proposed for individual organisational units, which
were focused on the company‘s transition to a liberalised environment, increasing the efficiency of services, promotion of
the modernization of the postal network and postal services, recovery of technological equipment, process optimisation
and development of information technologies.
The key activities included the development of cooperation with a traditional strategic partner in the financial services sector, the completion of project work on the APONet (automation of postal operations), with ties to the production systems,
as well as the start of the project CDB (Nationwide Parcel Delivery). The integral part in the automation of postal operations
to support the information technology development was the investment in the Communications Infrastructure, which was
aimed at the data wiring extension and connectivity to information systems.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O M PA N Y S T R AT E G Y
During 2012, the preparation of a new concept of strategic solutions of SP in the form of programmes was commenced,
which will ensure the employment retention, social harmony and stabilisation of the company with focus on its economic
growth. Individual solutions will be directed mainly to the product portfolio, to computerisation, the postal and logistics
networks and technologies.
For SP, as the universal service provider, it is particularly important to continue strengthening its competitiveness, increasing
its efficiency and flexibility to respond to new challenges in the provision of services in the postal market.
19
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
V Ý VOJ HOSPODÁRENIA
Hospodárska situácia
SP vychádzala vo svojej hospodárskej činnosti z Podnikateľského plánu pre rok 2012, schváleného rozhodnutím jediného akcionára číslo 111/RA-2011 z dňa 9. decembra 2012 s prioritou zabezpečenia plánovanej straty, prípadne jej zníženia.
Manažmentom očakávané ekonomické charakteristiky roka 2012 sa naplnili, resp. bolo dosiahnuté zníženie plánovanej straty. SP uzavrela rok 2012 so stratou pred zdanením 2 535 tis. € a po vyčíslení splatnej a odloženej dane so stratou 2 733 tis. €.
Rok 2012 bol pre SP významným medzníkom legislatívnych zmien v novom zákone 324/2011 Z.z. o poštových službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01. 01. 2012, ktorý priniesol de jure liberalizáciu poštového trhu,
zaviedol nový model financovania univerzálnej služby prostredníctvom kompenzačného fondu a uložil povinnosť prevádzkovateľovi univerzálnej poštovej služby (ďalej len UNS) umožniť prístup do verejnej poštovej siete iným poštovým podnikom. SP získala licenciu na prevádzkovanie UNS a zároveň jej Poštový regulačný úrad (ďalej len PRÚ) uložil povinnosť vykonávať poštový platobný styk. PRÚ udelil Poštovú licenciu SP pod č. 815/001/2012, v Žiline 15. 08. 2012.
Manažment SP deklaroval v Podnikateľskom pláne obmedzenia súvisiace s prevádzkovaním UNS, ktoré znižujú jej schopnosť odolávať tlakom konkurenčných partnerov. Vývoj výnosov už v prvom polroku 2012 naznačoval možné neplnenie výnosov v rámci vnútroštátnych poštových služieb. Pre naplnenie hlavného cieľa vytýčeného v Podnikateľskom pláne pristúpil manažment SP k realizácii opatrení, ktoré mali zabezpečiť vyváženosť čerpania nákladov v súlade s výkyvmi výnosov,
a tým zamedziť ďalšiemu prehlbovaniu straty. Vďaka týmto opatreniam došlo k vykrytiu výpadku výnosov úsporou v nákupoch a službách v celkovom objeme 5 mil. € bez zníženia kvality poskytovaných služieb aj napriek nepriaznivému vývoju
inflácie z plánovaných 2,7 % na 3,6 % potvrdených Štatistickým úradom SR.
SP zaúčtovala v roku 2012 aj výnos súvisiaci s kompenzáciou čistých nákladov UNS, pričom výška nároku za rok 2012 nie je
definitívna.
K zníženiu plánovanej straty prispelo aj prehodnotenie investičného plánu, čo znížilo náklady na odpisy a na prevádzkové
náklady súvisiace s investíciami. Bol zabezpečený dostatok vlastných zdrojov na investičné nákupy bez potreby čerpania investičného úveru.
SP v roku 2012 pristúpila k nastaveniu informačných systémov a interných postupov a k zaúčtovaniu opravných položiek k
neobežnému majetku, ktoré zabezpečili súlad s ustanoveniami IAS 36 Zníženie hodnoty majetku.
Vývoj nákladov podľa jednotlivých druhov v rokoch 2010 – 2012
20
v tis. €
rok 2010
rok 2011
Spotrebovaný materiál a energie
Spotrebované služby
Náklady na predaný tovar
Osobné náklady
Odpisy dlhodobého majetku
Tvorba rezerv
Ostatné prevádzkové náklady
Finančné náklady
Spolu
17 544
65 083
10 982
161 011
43 537
5 453
14 012
3 879
321 501
17 221
61 649
11 413
158 963
47 141
-4 080
13 672
2 439
308 418
plán rok 2012
16 634
64 268
11 357
152 886
42 075
0
13 130
2 253
302 603
skutočnosť
rok 2012
16 418
61 406
11 059
152 524
39 217
-51
15 987
1 784
298 344
Economic Situation
SP proceeded with its business operations from the Business Plan for 2012 approved by the sole shareholder Decision No.
111/RA-2011 of December 9, 2012 with a priority to ensure a planned loss, or its eventual reduction.
The business characteristics of 2012 expected by the management were fulfilled, or a reduction of the planned loss was
achieved. SP closed 2012 with a pre-tax loss of EUR 2,535,000 and after the calculation of due and deferred taxes, a loss of
EUR 2,733,000.
The year 2012 for SP was a milestone of legislative changes in the new Act No. 324/2011 Coll. on postal services and on amendments to certain acts with effect from January 1, 2012, which brought the de jure liberalization of the postal market, introduced
a new model of financing universal postal service through a compensation fund and ordered the universal service provider
(hereinafter “USP”) to allow access to the public postal network to other postal operators. SP obtained a licence to operate universal postal service and at the same time the Postal Regulatory Office (hereinafter “PRO”) laid an obligation on SP to perform
the postal payment service. The Postal Licence was granted to SP by PRO under No. 815/001/2012 in Žilina on August 15, 2012.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ECONOMIC DEVELOPMENT
In the Business Plan, the SP Management declared limitations associated with operating universal postal service, which reduce its ability to withstand pressures of competitive partners. The development of income in the first half of 2012 indicated
a possible failure to make profit within the domestic postal service. To achieve the main objective set out in the Business
Plan, the SP Management proceeded with the implementation of the measures, which were meant to ensure a balanced
utilization of costs in line with fluctuations in income, and thus prevent further deepening of losses. Due to these measures,
revenue decline was covered by savings in consumption and services totalling EUR 5 mil without compromising the quality
of rendered services despite the unfavourable development of inflation from the projected 2.7% to 3.6% confirmed by the
Statistical Office of the Slovak Republic.
In 2012, SP also booked a revenue associated with a compensation of the USO, while the amount of the claim for 2012 is
not definitive.
The reduction in planned loss was also supported by the reassessment of the investment plan, which reduced the depreciation and operating costs associated with investments. A sufficiency of own resources for investment purchases were
ensured without a need to draw an investment loan.
In 2012, SP proceeded to set information systems and internal procedures and provisions for non-current assets to ensure a
compliance with the provisions of the IAS 36 Impairment of Assets.
Cost Development by Types, 2010 - 2012
in thousands EUR
Materials and energy consumption
Services
Cost of sales
Personnel costs
Depreciation of non-current assets
and amortisation
Creation of provisions
Other operating costs
Financial costs
Total
planned year
2012
16,634
64,268
11,357
152,886
actual year
2012
16,418
61,406
11,059
152,524
year 2010
year 2011
17,544
65,083
10,982
161,011
17,221
61,649
11,413
158,963
43,537
47,141
42,075
39,217
5,453
14,012
3,879
321,501
-4,080
13,672
2,439
308,418
0
13,130
2,253
302,603
-51
15,987
1,784
298,344
21
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
V Ý VOJ HOSPODÁRENIA
Vývoj výnosov podľa jednotlivých druhov v rokoch 2010 - 2012
v tis. €
rok 2010
rok 2011
Výnosy z hlavnej činnosti
Výnosy z predaja služieb
Tržby z predaja tovaru
Ostatné výnosy
Finančné výnosy
Spolu
280 201
9 356
14 718
3 979
301
308 555
271 287
8 803
14 689
3 261
628
298 668
plán rok 2012
267 792
8 539
14 877
2 189
749
294 146
skutočnosť rok
2012
261 822
8 680
14 447
10 572
288
295 809
Vývoj výsledku hospodárenia SP v rokoch 2010 - 2012
v tis. €
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia po zdanení
rok 2010
rok 2011
plán rok 2012
-12 946
-12 116
-9 750
-9 122
-8 457
-8 590
skutočnosť rok
2012
-2 535
-2 733
Vysporiadanie výsledku hospodárenia SP za rok 2012
v tis. €
Preúčtovanie straty za rok 2012 na účet neuhradených strát minulých rokov
rok 2012
2 733
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Podľa § 57 ods. 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poštový regulačný úrad uhradil SP v termíne 15. februára 2013 čisté náklady UNS v sume 8 626 tis. €.
22
Revenue Development by Types, 2010 - 2012
in thousands EUR
year 2010
year 2011
Revenues from core activities
Revenues from sale of services
Sale of goods
Other revenues
Financial revenues
Total
280,201
9,356
14,718
3,979
301
308,555
271,287
8,803
14,689
3,261
628
298,668
planned year
2012
267,792
8,539
14,877
2,189
749
294,146
actual year
2012
261,822
8,680
14,447
10,572
288
295,809
planned year
2012
-8,457
-8,590
actual year
2012
-2,535
-2,733
Economic Result Reported by SP, 2010 - 2012
in thousands EUR
Profit before tax
Profit after tax
year 2010
year 2011
-12,946
-12,116
-9,750
-9,122
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ECONOMIC DEVELOPMENT
Distribution of Economic Result for 2012
in thousands EUR
Distribution of the loss for 2012 to the account of retained losses of previous years
year 2012
2,733
Significant Events After the End of the Accounting Period
Pursuant to Art. 57 (7) of Act No. 324/2011 Coll. on postal services and on amendments to certain acts, the PRO paid SP the
universal service net costs in the amount of EUR 8,626,000 on February 15, 2013.
23
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
OBCHOD A MARKETING
Produkty a služby
Rok 2012 bol rokom liberalizácie poštového trhu, v ktorom oficiálne rozbehli svoju činnosť konkurenčné poštové podniky.
SP sa snažila inovovať a prispôsobovať tradičné služby tak, aby uspokojila všetky požiadavky zákazníkov. Snažila sa zrealizovať pozitívne úpravy, ktoré zákazníkom prinesú zvýšený komfort.
Kľúčovou zmenou pre našich zákazníkov v rámci schválenej koncepcie rozvoja SP bolo zavedenie elektronického podacieho hárku. Využívanie ePodacieho hárku pri zapísaných zásielkach urýchlilo vybavenie na pošte a zároveň zákazníkom šetrí
náklady na tlač. Ďalším novým produktom je Zmluvný balík, ktorý je šitý na mieru zásielkovým a internetovým obchodom.
Výhodou tohto produktu je možnosť podaja zásielok u kuriéra, odbúranie papierových dokladov, poistenie do 1 000 eur
v cene zásielky, či doručovanie balíkov v popoludňajších hodinách vo vybraných mestách alebo sledovanie pohybu zásielky prostredníctvom služby Track & Trace.
SP mení svoje produktové portfólio v prospech širokého spektra e-služieb a produktov. Jedným z pripravovaných projektov
je poskytovanie rôznych služieb štátu v rámci tzv. integrovaných obslužných miest. Cieľom projektu je postupné sprístupnenie služieb štátu (e-Government) občanom prostredníctvom pôšt.
Pilotné pracoviská IOM (Integrované obslužné miesta) boli otvorené na Pošte Trenčín 1 a Bratislava 1.
SP v roku 2012 podpísala Memorandum o spolupráci v oblasti e-Governmentu s Ministerstvom financií SR, s Ministerstvom
vnútra SR, s Úradom geodézie, kartografie a katastra (UGKK) SR a Dohodu o spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR
a je pripravená poskytovať ďalšie, najčastejšie používané služby verejnej správy.
IOM pracoviská boli otvorené na poštách:
Pošta Bratislava 4, Karloveská 4
Pošta Bratislava 216 Avion, Ivánska cesta 16
Pošta Trenčín 1, Mierové námestie 21
Pošta Nitra 3, nákupné centrum Mlyny, Štefánikova trieda 61
Pošta Komárno 1, Damianichova 3
Pošta Banská Bystrica 8, Horná 77
Pošta Lučenec, Novohradská 4
Pošta Liptovský Mikuláš 1, M. M. Hodžu 3
Pošta Žilina 2, Hviezdoslavova 3
Pošta Košice 19, Trolejbusová 1
Pošta Poprad 2, Wolkerova 479
Pošta Prešov 10, Volgogradská 7/A
IOM pracovisko ponúka:
výpis z Obchodného registra na právne účely;
konverzia elektronického odpisu údajov z obchodného registra do listinnej podoby (ak zákazník vyžaduje viac ako jednu kópiu výpisu z OR);
overenie originality elektronického čipu Osvedčenia o evidencii vozidla (OoEV I);
overenie originality elektronického čipu a odpis elektronických údajov z Oo EV I; služby overenie originality a taktiež aj odpis elektronicky zaznamenaných údajov v OoEV I poskytujeme pre slovenské a rakúske osvedčenie o evidencii vozidla.
Do roku 2014 by sme chceli postupne sprístupniť tieto služby na 800 poštách.
24
Products and Services
The year 2012 was the year of full liberalisation of the postal market, in which competing postal operators officially launched
their activities. SP tried to innovate and adapt traditional services to satisfy all demands of its customers. SP attempted to
implement positive modifications that bring the increased comfort to its customers.
The key change for our customers within the approved Development Conception of SP was the introduction of an electronic posting sheet. Use of the ePosting Sheet for registered items accelerated their processing at the post office while saving
customers the costs of printing. Another new product is a Contractual Parcel which is tailor-made for mail order houses and
e-commerce. The advantage of this product is the possibility of posting of items at a courier, the elimination of paper documents, insurance of up to EUR 1,000 included in the price of the item, or the delivery of parcels in the afternoon in selected cities or the tracking of items via the Track & Trace service.
SP changes its product portfolio in favour of a wide range of e-services and products. One of the upcoming projects is the
provision of various public administration services through the so-called integrated service points. The aim of the project is
the gradual accessing of public administration services (e-Government) to citizens through the post offices.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
SALES AND MARKETING
Pilot ISP (Integrated Service Points) workplaces were opened at the Post Office Trenčín 1 and Post Office Bratislava 1.
In 2012, SP signed a Memorandum of Cooperation in the field of e-Government with the Ministry of Finance of the SR, the Ministry of Interior of the SR, the Geodesy, Cartography and Cadastre Authority (GCCA) of the SR and a Cooperation Agreement
with the Ministry of Justice of the SR and is prepared to provide additional, most frequently used public administration services.
The ISP workplaces were opened at the following post offices:
Post Office Bratislava 4, Karloveská 4
Post Office Bratislava 216 Avion, Ivánska cesta 16
Post Office Trenčín 1, Mierové námestie 21
Post Office Nitra 3, Shopping Centre Mlyny, Štefánikova trieda 61
Post Office Komárno 1, Damianichova 3
Post Office Banská Bystrica 8, Horná 77
Post Office Lučenec, Novohradská 4
Post Office Liptovský Mikuláš 1, M. M. Hodžu 3
Post Office Žilina 2, Hviezdoslavova 3
Post Office Košice 19, Trolejbusová 1
Post Office Poprad 2, Wolkerova 479
Post Office Prešov 10, Volgogradská 7/A
An ISP workplace offers the following services:
excerpt from the Commercial Register for legal purposes;
conversion of electronic transcription of data from the Commercial Register data into physical form (if the customer
requires more than one copy of the excerpt from the Commercial Register);
originality verification of the electronic chip of the Vehicle Registration Certificate (VRC I);
originality verification of the electronic chip and copy of electronic data from VRC I; originality verification services, as
well as transcription of electronically stored data in VRC I, are provided for the Slovak and Austrian certificates of vehicle registration.
By 2014, we would like to gradually make these services available at 800 post offices.
25
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
OBCHOD A MARKETING
Propagácia produktov a služieb
Propagačné aktivity SP boli zamerané na firemných zákazníkov, ale aj na širokú verejnosť. Propagácia sa od začiatku roka
2012 niesla v duchu zviditeľnenia nového produktu - Zmluvného balíka, ktorý je určený pre e-shopy. Adresne cielenou reklamou na vybraný segment zákazníkov SP komunikovala výhody nového produktu. Súbežne s propagáciou Zmluvného
balíka sa SP snažila u zákazníkov zvýšiť povedomie a záujem o využívanie novej elektronickej služby - ePodacieho hárku.
Na podporu týchto aktivít využívala SP prostredníctvom plagátov, letákov či reklamou v ePOPs obrazovkách aj rozsiahlu
sieť svojich pôšt – priestory pre verejnosť. Propagačné činnosti boli podporené aj inzerciou v rôznych regionálnych printových médiách.
Paralelne sa SP snažila o interné informovanie zamestnancov o všetkých zmenách prostredníctvom intranetu a eZvestí.
Sekcia predaja firemným zákazníkom
Prioritou starostlivosti o firemnú klientelu bolo poskytovanie komplexných riešení všetkých poštových potrieb našich zákazníkov. Preto sa SP zamerala na zavedenie nových segmentačných kritérií pre stanovenie adresnej starostlivosti, ktorá reflektuje aktuálnu situáciu na poštovom trhu.
Cieľom obchodníkov bolo udržať existujúcich zákazníkov a zamerať sa na akvizíciu nových klientov alebo predaj ďalších
služieb už existujúcim klientom (cross sell). Dôležitosť a postavenie firemných zákazníkov zdôrazňuje aj ich podiel na výnosoch vybraných produktov (viď. graf).
Podieľ výnosov kľúčových zákazníkov na výnosoch vybraných produktov Slovenskej pošty, a.s.
Kľúčoví zákazníci SPFZ
Expresné služby
Periodický katalóg
Reklamné
adresované zásielky
PRODUKTY
Periodické zásielky
Zmluvné balíky
Letáky
Poštové poukazy
Listy 1. triedy (VS)
Doporučene
Balíky 2. triedy (VS)
Balíky 1. triedy (VS)
Listy 2. triedy (VS)
0 %
26
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Promotion of Products and Services
SP promotional activities were focused on corporate customers as well as at the general public. Since the beginning of
2012, promotion has been marked by the advertising of the new product – Contractual Parcel, which is intended for e-commerce. The advertising was targeted at the selected SP customer segment and it communicated the benefits of the new
product. In parallel with the promotion of the Contractual Parcel, SP attempted to raise customer awareness and interest in
the use of the newly-available electronic service - ePosting Sheet.
To support these activities, SP took use of its extensive network of post offices – public spaces through posters, flyers and
advertising in ePOPs screens. The promotional activities were also supported by advertisements in various regional print
media.
In parallel, SP sought to internally inform its employees of any changes via the intranet and eZvesti (eNews).
Corporate Sales Section
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
SALES AND MARKETING
The priority of care for corporate clients was in the provision of complex solutions to all postal needs of our customers. Therefore, SP focused on the introduction of new segmentation criteria for establishing personalized care that reflects the current situation on the postal market.
The objective of account managers was to maintain the existing customers and to focus on the acquisition of new customers or selling additional services to existing clients (cross-sell). The importance and position of corporate customers are
also highlighted by their share of income of selected products (see Chart).
Key customers‘ revenue share of the income of selected products of SP
Key customers of Corporate Sales Section
Express Services
Periodical Catalogue
Direct Mail
PRODUCTS
Postal items
with periodicals
Contractual
parcels
Unaddressed mail
Postal money orders
1st Class letters
(domestic)
Registered mail
2nd Class parcels
(domestic)
1st Class parcels
(domestic)
2nd Class letters
(domestic)
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
27
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
KOMUNIK ÁCIA
V roku 2012 SP realizovala komunikačné a marketingové aktivity, ktoré boli určené zamestnancom, ako aj klientom spoločnosti.
Spolupráca s Dobrým anjelom
SP v roku 2012 odštartovala spoluprácu s Neziskovou organizáciou Dobrý anjel a rozhodla sa tak potešiť rodiny s onkologickým ochorením.
V prvej etape spolupráce SP zabezpečila distribúciu letákov do domových listových schránok všetkých domácností v SR.
Distribúcia prebehla v máji, ktorý je komunikovaný ako „mesiac Dobrých anjelov“. Letáky mali formu pohľadnice, ktorú
mohli ľudia využiť na poslanie pozdravu chorým deťom na onkológiách.
Všetky vrátené pohľadnice s nakresleným zvieratkom SP s Dobrým anjelom doručila na Detské onkológie na Deň detí (BA,
BB, KE). Hlavným odkazom projektu sa stalo heslo: Keď nemôžu ísť deti do ZOO, pošlime ZOO k nim!
V druhej etape SP zabezpečila distribúciu direct mailov na vybraných adresátov, ktorí poslali deťom pohľadnicu, s bližšou
informáciou o systéme Dobrý anjel. Celkovo bolo podaných 22 tisíc direct mailov.
Za projekt Dobrá ZOO v spolupráci s Dobrým anjelom získala SP detskú cenu Žirafa. Detská cena Žirafa sa každý rok odovzdáva organizáciám, ktoré pomáhajú deťom v núdzi.
Vianočná pošta
Je to projekt, ktorý SP organizovala v roku 2012 už štrnástykrát. Počas tohto ročníka prišlo na adresu poštového Ježiška
61 860 listov, pohľadníc a kresieb. Zo zahraničia prišlo 516 listov – najmä z Nemecka, Českej republiky, Taiwanu, Rumunska a
Anglicka, listy prišli ale aj z Ruska, USA, Číny, Izraela, či Nového Zélandu. Do zahraničia odpísal Ježiško aj v anglickom jazyku,
nevidiacim a slabozrakým deťom odpísal v Braillovom písme. Na podporu písania želaní Ježiškovi boli na všetkých poštách
dostupné bezplatné pohľadnice s vizuálom Vianočnej pošty. Až 60 % želaní prišlo na týchto pohľadniciach. Ku každej odpovedi od Ježiška bolo ako darček priložené pexeso.
V rámci Vianočnej pošty bola vyhlásená detská súťaž o najkrajšiu vianočnú kresbu. Celkom prišlo na Ježiškovu adresu 5 774
kresieb. Tri víťazné kresby boli odmenené tabletmi od spoločnosti GAMO. Vybrané výtvarné návrhy budú zároveň použité
v emisii poštovej známky „Vianočná pošta“ v roku 2013.
Promo aktivity
SP v rámci letných promo aktivít spolupracovala s hudobným festivalom POHODA, taktiež participovala na Dni otvorených
dverí TV Markíza.
Na obidvoch akciách návštevníkom umožnila poslať z podujatia pohľadnicu zadarmo svojim známym v rámci celého Slovenska a za poplatok do zahraničia. K dispozícii mali špeciálne pohľadnice, ktoré SP na akciách rozdávala.
SP spolu s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásila súťaž o najkrajší list na tému: Napíš list svojmu obľúbenému športovcovi, v ktorom mu povieš, čo pre teba znamenajú olympijské hry. Táto téma bola vybraná v súvislosti s olympijskými hrami, ktoré sa konali v Londýne. Ocenené boli tri listy.
Pre zamestnancov SP zorganizovala galavečer pri príležitosti Svetového dňa pošty, kde ocenila svojich najlepších zamestnancov a najlepšiu poštu.
28
In 2012, SP carried out communication and marketing activities focused on employees as well as on the company‘s clients.
Cooperation with Dobrý anjel (Good Angel)
In 2012, SP started a cooperation with the non-profit organisation Dobrý anjel (Good Angel) and so decided to support families with cancer.
In the first stage of the cooperation, SP provided a distribution of leaflets to private letter boxes of all households in the Slovakia. The distribution was carried out in May, which is communicated as „The Month of Good Angels“. The leaflets had the form
of postcards that people could use to send as a greeting to sick children hospitalised at various oncology wards.
All returned postcards with a picture of a pet were sent by SP and Dobrý anjel to children’s oncology wards on Children’s Day
(in Bratislava, Banská Bystrica, and Košice). The key message of the project was the following slogan: When children cannot go
to the zoo, send the zoo to them!
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O M M U N I C AT I O N
In the second stage, SP provided the distribution of direct mail to selected recipients who have sent a postcard to children
with detailed information about the Dobrý Anjel system. In total, 22,000 direct mails were shipped.
For the project “Dobrá ZOO” (Good Zoo), in cooperation with Dobrý Anjel, SP was awarded with the children‘s award Žirafa
(Giraffe). Every year, the children‘s award Žirafa is given to an organisation that supports children in need.
Christmas Mail
Christmas Mail is a project organised by SP already for the fourteenth time in 2012. During this year, 61,860 letters, postcards,
and drawings were sent to the postal address of Baby Jesus. 516 letters were received from abroad – mainly from Germany,
the Czech Republic, Taiwan, Romania and the UK, but also from Russia, USA, China, Israel or New Zealand. Baby Jesus replied
abroad in English and to blind and visually impaired children in Braille type. Free postcards with Christmas mail visuals were
available at all post offices to support the writing of wishes to Baby Jesus. More than 60 % of all wishes were received on
these postcards. A memory game was accompanied the replies from Baby Jesus as a present.
As a part of the Christmas mail, a children‘s contest for the most beautiful Christmas drawing was announced. 5774 drawings
came to the address of Baby Jesus. Three winning drawings were rewarded with a tablet from the GAMO company. Selected art designs will be used to issue „Christmas Mail“ postage stamp in 2013.
Promotional Activities
During its summer promotional activities, SP cooperated with the POHODA Music Festival and also participated in the
Open Day of TV Markíza.
Visitors at both events were enabled to send a free postcard from the event to their friends anywhere in Slovakia, and abroad for a charge. Special postcards, which were dispensed out by SP, were available at these events.
SP and the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the SR held a competition for the greatest letter related to the theme: Write a letter to your favourite athlete in which you tell him what the Olympic Games mean to you.
This theme was selected in the context of the Olympic Games held in London. Three letters were awarded.
SP organised a gala evening for the SP employees on the occasion of the World Post Day where its best employees and the
best post office were awarded.
29
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
KOMUNIK ÁCIA
30
Médiá
SP pravidelne počas roka 2012 poskytovala stanoviská pre médiá (250) a vydávala tlačové správy (65).
eZvesti
eZvesti sú elektronické správy SP, ktoré slúžia ako občasník pre prípady, že sa stanú udalosti, o ktoré stojí za to podeliť sa so
zamestnancami hneď. Tieto najčerstvejšie informácie z prostredia SP sú zasielané na všetky e-mailové adresy zamestnancov.
SP v roku 2012 vydala eZvesti 34 krát.
Media
SP regularly provided statements to the media (250) and issued press releases (65), during 2012.
eZvesti (eNews)
eZvesti is an electronic news medium of SP, consisting of a newsletter issued in the cases of events which are worth sharing
immediately. The latest information from the SP environment is sent to all employees’ e-mail addresses.
SP issued eZvesti 34 times in 2012.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
C O M M U N I C AT I O N
31
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
PR E VÁDZ K A
Modernizácia poštovej siete
K 31. 12. 2011 prevádzkovala SP celkovo 1492 automatizovaných pôšt a pôšt partner.
V roku 2012 sa SP zamerala na:
a) riešenie automatizácie pôšt s nedostupnou komunikačnou infraštruktúrou,
b) inováciu a rozvoj informačného systému využitím vlastností centrálneho riešenia.
V priebehu roka 2012 bola zabezpečená automatizácia poštových operácií systémom APONET na ďalších 81 poštách. Po
zmenách v poštovej sieti bolo k 31. 12. 2012 prevádzkovaných celkovo 1570 pôšt a pôšt partner so systémom APONET.
Významnou zmenou bola elektronizácia procesu prijímania poštových zásielok. Výsledkom elektronizácie poštových činností pri podaji zásielok je zrušenie potreby používania fyzických papierových podacích potvrdeniek na strane občanov
a podnikateľských subjektov, čo reflektuje strategický zámer SP realizovať opatrenia vedúce k zlepšovaniu a ochrane životného prostredia.
Zavedenie elektronického podacieho hárku a elektronickej potvrdenky o podaní zrovnoprávnilo papierovú a elektronickú
formu komunikácie medzi zákazníkmi a SP.
Míľnikom bolo spustenie rutinnej prevádzky celoplošnej výplaty poštových poukazov v hotovosti na všetkých poštách od
1. 3. 2012.
Poštová sieť
SP poskytuje svoje služby prostredníctvom siete prístupových a kontaktných miest. K 31. 12. 2012 bolo na území SR celkovo 1 541 pôšt, z toho 173 podávacích a 1 368 dodávacích pôšt, 5 pojazdných pôšt, 75 poštových stredísk, 45 pôšt partner
a 15 zmluvných výdajcov.
V porovnaní s rokom 2011 nedošlo k zvýšeniu počtu pôšt. Znížil sa počet pôšt o 2, pôšt partner o 1 a taktiež sa znížil počet
poštových stredísk o 1.
SP zabezpečovala vybranie listových zásielok aj prostredníctvom 5 691 poštových schránok.
Vecnú a územnú pôsobnosť v oblasti poskytovania poštových služieb prostredníctvom pôšt zabezpečuje osem oblastných riaditeľstiev pôšt, ktoré sú umiestnené v krajských mestách Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.
32
O P E R AT I O N S
Postal Network Modernisation
As of December 31, 2012, SP operated a total of 1,492 automated own post offices and partner post offices.
In 2012, SP focused on:
a) solution of the automation of post offices with inaccessible communication infrastructure,
b) innovation and the development of the information system by applying features of the central solution.
In 2012, the automation of postal operations via the APONET system was established at additional 81 post offices. After
changes in the postal network, as of December 31, 2012, SP operated a total of 1,570 post offices and partner post offices
with the APONET system.
A significant change was the electronisation of the postal items’ registration process. The result of electronisation of postal
operations at the postal item registration is the elimination of the need to use physical posting receipts by citizens and
businesses, which reflects the strategic intent of SP to implement measures leading to the improvement and protection of
the environment.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
The introduction of an electronic posting sheet and electronic receipt equalised paper and electronic forms of communication between the customers and SP.
A milestone was the launch of routine operation of the countrywide payments of in-cash postal money orders at all the
post offices from March 1, 2012.
Postal Network
SP provides its services through a network of access and contact points. As of December 31, 2012, there were 1,541 post offices in Slovakia, of which 173 were offices of posting and 1,368 were offices of delivery, 5 mobile post offices, 75 sub offices,
45 partner post offices and 15 contract dispensers.
In comparison with 2011, the number of post offices did not increase. The number of post offices decreased by 2, the
number of partner post offices decreased by 1 and the number of sub offices decreased by 1 as well.
SP provided the collection of postal items from 5,691 mailboxes as well.
Factual and territorial ranges in the field of postal services provision through the post offices are provided by eight Regional
Directorates of Posts located in the regional cities of Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava and
Žilina.
33
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
SEKCIA LOGISTIK Y A MEDZINÁRODNE J POŠT Y
Poštová preprava
Podstatná časť prepravy poštových zásielok je zabezpečovaná poštovými cestnými kurzami, ktoré sú vedené v hlavnej,
regionálnej a oblastnej prepravnej sieti – celkovo je to 554 kurzov. Celkový počet odjazdených kilometrov predstavoval
14 036 667 km.
Vybrané druhy poštových zásielok boli prepravované aj prostredníctvom železničnej prepravy na základe zmluvy medzi SP
a Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. Celkový počet odjazdených vozokilometrov bol 438 713 vzkm.
Hlavné spracovateľské strediská a medzinárodné výmenné strediská
V roku 2012 SP zabezpečovala spracovanie zásielok na štyroch hlavných spracovateľských strediskách a na dvoch medzinárodných výmenných strediskách. Celkovo bolo spracovaných cca 230 mil. kusov listových zásielok a cca 3,1 mil. kusov balíkov.
Na triediacich linkách sa triedilo pre 2535 doručovacích rajónov a pre 428 poštových priečinkov na 238 dodávacích poštách.
Na triediacich linkách bolo vytriedených takmer 60 % listových zásielok.
Medzinárodná pošta
SP sa pri sledovaní a vyhodnocovaní kvality doručovania listových zásielok 1. triedy, ako aj pri obchodných balíkoch Európskej balíkovej skupiny (ďalej len „EPG“) meraných nezávislými organizáciami, zaradila v roku 2012 medzi poštové podniky dosahujúce poprednú úroveň kvality v rámci Európy.
Dosiahnutou kvalitou na úrovni 93,9% D+3 a 99,2 % D+5 SP prevyšuje kvalitatívne normy stanovené v rámci Spoločenstva
pre cezhraničné prioritné zásielky (v SR listy 1. triedy). V doručovaní doporučených zásielok bola lehota prepravy D+1 pri
meraných zásielkach dosiahnutá SP na úrovni 98,4 %. Veľmi vysokú úroveň kvality z hľadiska lehoty prepravy (91,4 %) zabezpečila SP aj pri doručovaní zásielok Expres mail service (ďalej len „EMS“).
SP zaznamenala v spracovaní zásielok medzinárodného styku medziročný nárast o 10,15 %, ktorý súvisí najmä s rozvojom
elektronického obchodu, čo sa prejavilo nárastom vystupujúcich listových zásielok o 11,91 %, vystupujúcich balíkov o 9,94
%, ako aj expresných obchodných balíkov EPG vo výstupe o 7,15 %.
FI N A N C I E A S PR ÁVA M A J E T K U
Technicko-investičný rozvoj
SP v roku 2012 pokračovala v investovaní do jednoduchej a rozšírenej reprodukcie s dôrazom na súlad rozvoja a krytia
potrieb na nevyhnutné zhodnocovanie stavieb, inováciu a obnovu technologických zariadení
34
L O G I S T I C S A N D I N T E R N AT I O N A L P O S T S E C T I O N
Postal Transportation
A significant part of the transportation of postal items is provided by postal road routes which run through the main,
regional, and local transportation networks – a total of 554 postal routes. The total number of kilometres driven was
14,036,667 km.
Selected types of postal items were also transported through railway transportation on the basis of the contract between
SP and Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. The total number of vehicle-kilometres driven was 438,713.
Main Processing Centres and International Offices of Exchange
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
In 2012, SP provided processing of postal items at four Main Processing Centres and at two International Offices of Exchange. They processed approx. 230 million letters and approx. 3.1 million parcels.
Automated sorting machines sorted the letters for 2,535 delivery areas and 428 P.O. Boxes at 238 post offices of delivery.
Almost 60% of the total volume of the letters was sorted on the automated sorting lines.
International Post
In monitoring and evaluating the quality of delivery of 1st Class letters as well as business parcels of the European Parcel
Group (hereinafter only as ”EPG”) measured by independent organisations, SP was ranked among the postal operators
reaching the pre-eminent quality of service level throughout Europe in 2012.
With a quality level of 93.9 % for D+3 and 99.2 % for D+5, SP exceeds the quality standards laid down within the European
Union for cross-border priority mail (1st Class letter in the SR). SP reached a level of 98.4 % of measured postal items in the
delivery of registered items within the transit time D+1. A very high level of quality in terms of the transit time limit (91.4 %)
was also ensured in the delivery of the Express Mail Service items (hereinafter only as “EMS”).
In processing of international postal items, SP recorded an annual increase of 10.15 %, which is mainly related to the development of e-commerce and which led to an increase of outbound letters by 11.91 %, outbound parcels by 9.94 % as well
as outbound EPG parcels by 7.15 %.
FINANCE AND ASSETS MANAGEMENT
Technical and Investment Development
In 2012, SP continued investing in simple and extended reproduction with an emphasis on harmony between the development and the coverage of needs for the inevitable appreciation of buildings, innovation and the renewal of technological
equipment.
35
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
Jednoduchá reprodukcia
Dopravné prostriedky
Čerpanie investičných prostriedkov za dopravné prostriedky vo výške 57 tis. €.
K 31. 12. 2012 flotila vozidlového parku SP disponovala 1 563 vozidlami (vrátane prívesov a návesov) a 100 motocyklami. Priemerný vek vozidiel, ktorý spravuje SP, je 6,58 rokov.
Stavby
V roku 2012 SP realizovala investičné akcie – stavby v objeme 3 300 tis. €.
Investičné prostriedky boli použité na rekonštrukcie pôšt v prenajatých a vlastných objektoch, ako aj na majetko - právne
vysporiadanie nehnuteľností a kúpu pozemkov.
Plnenie investičného plánu 2012 – porovnanie s rokom 2011
Ukazovateľ
1
Investičné práce a dodávky celkom
IPD na stavebné investície celkom
z riadku 2:
– stavby
– výkup pozemkov a nehnuteľností
IPD na rozvojové investičné aktivity
z riadku 5:
– hnuteľné investičné aktivity
– rozšírená reprodukcia riadok 15
Plnenie plánu obstarávania podľa odborov celkom:
Z riadku 1 pre:
– stavby
– výpočtová technika
– bezpečnostné zariadenie, arch. technológie
– mechanizácia
– dlhodobo drobný majetok
– dopravné prostriedky
– rozšírená reprodukcia
Spolu 9-15
2
1
2
Plnenie
rok 2011
3
18 287
3 026
v tis. € s DPH
Plnenie
rok 2012
4
11 165
3 300
3
4
5
3 011
15
15 261
3 254
46
7 865
6
7
8
6 324
8 937
18 287
2 986
4 879
11 165
9
10
11
12
13
14
15
16
3 026
1 335
3 285
389
647
668
8 937
18 287
3 300
215
1 581
405
728
57
4 879
11 165
Číslo riadku
Finančné zabezpečenie tvorili vlastné zdroje. Plnenie investícií činilo 11 165 tis. €, z toho jednoduchá reprodukcia 6 286 tis.
€ a rozšírená reprodukcia 4 879 tis. €.
36
Simple Reproduction
Means of Transport
Investment funds used for means of transport amounted to EUR 57,000.
As of December 31, 2012, the fleet of SP had 1,563 vehicles (including trailers and semi-trailers) and 100 motorcycles. The
average age of vehicles managed by SP is 6.58 years.
Buildings
In 2012, SP realised investment projects – buildings in the amount of EUR 3,300,000.
Investment funds were used for the reconstruction of post offices in rented and owned premises, as well as for the settlement of real estate and the purchase of land.
Pursuance of the Investment Plan for 2012 - Comparison with 2011
Indicator
1
Total investment works and deliveries (IWD)
Total IWD for building investments
from line 2:
– buildings
– purchase of land and real estates
IWD for development investment activities
from line 5:
– tangible investments
– extended reproduction, line 15
Total purchase plan fulfilment by branches:
from line 1 for:
– buildings
– computer technology
– security device, archival technology
– mechanisation
– long-term small tangible assets
– means of transport
– extended reproduction
Total 9-15
2
1
2
Fulfilment
year 2011
3
18,287
3,026
in thousand EUR,
VAT included
Fulfilment
year 2012
4
11,165
3,300
3
4
5
3,011
15
15,261
3,254
46
7,865
6
7
8
6,324
8,937
18,287
2,986
4,879
11,165
9
10
11
12
13
14
15
16
3,026
1,335
3,285
389
647
668
8,937
18,287
3,300
215
1,581
405
728
57
4,879
11,165
Line No.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
Financial provision was made up from SP’s own resources. The implementation of investments amounted to EUR 11,165,000.
Of this, simple reproduction amounted to EUR 6,286,000 and extended reproduction to EUR 4,879,000.
37
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
ENERGETICKÉ HOSPODÁRST VO
SP v rámci Slovenska patrí k významným odberateľom energií. Plynulej dodávke elektriny, plynu, vody a tepla SP venovala
mimoriadnu pozornosť. Keďže cena týchto energií stále stúpa, pozornosť sústredila tiež na ich spotrebu.
V roku 2012 bola elektrina pre SP dodávaná jedným dodávateľom na 1423 odberných miestach. Spotreba bola najnižšia za
ostatných 6 rokov.
K úspore nákladov došlo:
– zrušením činnosti opravárenských stredísk,
– odpredajom nevyužívaných budov,
– zmenami v spôsobe vykurovania (z elektrického na plynové).
Odber plynu bol zabezpečovaný cez 455 odberných miest, voda na 664 odberných miestach, teplo na 65 miestach cestou
dodávateľa. Za pozitívne zmeny v oblasti energetického hospodárstva možno považovať napr. aj výmeny kotlov v objektoch Zvolen 1 a HSS 022 Zvolen.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SP svojou činnosťou neovplyvňovala a neovplyvňuje životné prostredie nad mieru povolenú legislatívnymi normami SR
a aj v roku 2012 spoločnosť pokračovala v začatých projektoch v oblasti ochrany životného prostredia a v procese zavedenia a uplatňovania environmentálneho manažérstva v spoločnosti.
V dňoch 25. 7. až 27. 7. 2012 zástupcovia spoločnosti SGS Société Générale de Surveillance SA vykonali na SP kontrolný externý audit. Zo záverov uvedených v Správe z certifikačného auditu SMK, SEM vyplýva, že SP má dobre zavedený udržiavaný a funkčný manažérsky systém podľa normy ISO 14001:2004. Spoločnosť SGS, certifikátom č. CH11/1215 potvrdila obhájenie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004, ktorý je platný od 11. augusta 2011
do 10. augusta 2014. Auditom navrhované príležitosti na zlepšenie boli akceptované a pretransformované vo forme krátkodobých cieľov do SEM a zaradené do Podnikateľského plánu pre rok 2013.
Systém riadenia v environmentálnej oblasti SP udržuje a zlepšuje prostredníctvom vedenia odborného manažmentu, stanovených cieľov, plnením programov na ich realizáciu a edukačnou činnosťou zamestnancov SP.
ĽUDSKÉ ZDROJE
Zamestnanosť a mzdy
SP v roku 2012 zabezpečovala poskytovanie služieb prostredníctvom 13 740 zamestnancov v priemernom prepočítanom
počte. Z celkového počtu tvoria ženy 83,42 %. V súvislosti s dopadom realizovaných organizačných zmien za účelom racionalizácie a optimalizácie pracovných činností a procesov, zvýšenia efektívnosti práce, efektívneho a operatívneho riadenia
došlo v porovnaní s rokom 2011 k poklesu zamestnanosti o 3,51 %.
V nadväznosti na vývoj zamestnanosti v priebehu roka 2012 a na základe rokovania vedenia SP s odborovými partnermi za
účelom udržania sociálneho zmieru a s cieľom dosiahnutia plánovanej priemernej mzdy došlo k zvýšeniu objemu mzdových
prostriedkov na rok 2012 na celkový objem 105 000 tis. EUR. Vzhľadom na ďalšie rokovania a vývoj zamestnanosti, ako aj snahu o dosiahnutie plánovanej priemernej mzdy, boli mzdové prostriedky zamestnancom vyplatené v objeme 105 063 tis. EUR.
38
ENERGY MANAGEMENT
In Slovakia, SP is one of the major consumers of energy. SP paid a particular attention to the continuous supply of electricity,
gas, water and heat. Since the price of these energies is still growing, the focus was on their consumption, as well.
In 2012, electricity was supplied to SP by one supplier to 1,423 points of supply. The consumption was the lowest over the
past 6 years.
The reduction of costs was made possible by:
– dissolution of repair centres,
– sale of unused buildings,
– changes of the method of heating (from electric to gas).
Gas consumption was provided through 455 points of supply, water through 664 points of supply, heat through 65 points
of supply by the supplier. Positive changes in the area of energy management may be, e.g. the replacement of boilers in
buildings of Post Office Zvolen 1 and Main Sorting Centre 022 Zvolen.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
E N V I R O N M E N TA L P R O T E C T I O N
The activities of SP did not affect the environment beyond the extent permitted by the Slovak legislative regulations and
in 2012 the company proceeded with environmental protection projects as well as with the process of implementing and
adhering to environmental management in the company.
From July 25 to 27, 2012, representatives of SGS Société Générale de Surveillance SA company conducted an external audit of
SP. The conclusions provided in the Report from the certification audit of the Quality Management System and the Environment Management System imply that the company has a well-implemented, well-maintained and functional management
system compliant with the ISO 14001:2004 Standard. By Certificate No.CH11/1215, SGS company confirmed the vindication of
the environmental management system certificate compliant with the ISO 14001:2004 Standard, which is valid from August
11, 211 to August 10, 2014. Opportunities for improvement suggested by the audit were accepted and transformed in the
form of short-term goals to the environment management system and included in the Business Plan for 2013.
SP maintains and improves the environmental management system through the conduct of professional management,
defined objectives, pursuance of programs for their implementation and educational activities of SP employees.
HUMAN RESOURCES
Employment and Wages
In 2012, SP provided its services through 13,740 employees (FTE). Of the total workforce, women make 83.42 %. In connection with the impact of implemented organisational changes to rationalise and optimise working activities and
processes, to increase work efficiency, and to make the management effective and operative, there was a decline in
employment by 3.51 % compared to 2011.
Following the development of employment during 2012 and based on the negotiations of the SP management with the
trade unions in order to maintain social peace and to achieve the planned average wage, the overall amount of wage funds
for the year 2012 increased to EUR 105,000,000. Due to further negotiations and the development of employment as well as
efforts to achieve the projected average wage, employees were paid wages in the overall amount of EUR 105,063,000.
39
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
Medziročný index rastu priemernej mesačnej mzdy zamestnancov SP, ktorý je ovplyvnený vývojom zamestnanosti a čerpaním mzdových prostriedkov v roku 2012, bol 100,36 %, t. j. priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň 637,21 €. Uvedenými krokmi SP podporila zámery v sociálnej oblasti, ktoré smerovali k udržaniu sociálneho zmieru.
Pre podporu sociálnej politiky SP v roku 2012 vypracovala sociálny program, ktorý zahŕňa oblasti stravovania zamestnancov,
lekárskej starostlivosti a regenerácie pracovnej sily, vzdelávania zamestnancov, pracovných a životných podmienok zamestnancov, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. V roku 2012 boli zamestnancom poskytnuté zvýhodnené poukazy na rehabilitačné služby prostredníctvom 8 chránených dielní v rámci celého Slovenska pre celkovo 978 zamestnancov.
SP realizovala sociálnu politiku v oblasti starostlivosti o zamestnancov v súlade s legislatívou a internými dokumentmi spoločnosti. Významným nástrojom bol sociálny fond, ktorého finančné krytie bolo zabezpečené v zmysle zákona o sociálnom
fonde a platnej Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2012 až 2014. V súlade s prijatými zásadami poskytovania príspevkov
zo sociálneho fondu boli zamestnancom poskytnuté príspevky na stravovanie v celkovej výške 327 tis. EUR, pri príležitosti
životných a pracovných jubileí v celkovej výške 116 tis. EUR, na nenávratnú sociálnu výpomoc pre zamestnancov bolo použitých 64 tis. EUR. Zároveň boli organizované športové a kultúrne podujatia, na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok v celkovom objeme 61 tis. EUR a v rámci osobného limitu na aktivity súvisiace s regeneráciou pracovnej sily, profesijným a osobným rozvojom zamestnancov bolo použitých 242 tis. EUR. SP zorganizovala pre deti zamestnancov letný detský tábor v centre vzdelávania v Belušských Slatinách.
V roku 2012 SP ocenila 10 zamestnancov a dvojčlenný kolektív Pošty Poprad 6. SP ocenila svojich zamestnancov za pracovné výkony, zvýšenie kvality práce, rozšírenie rozvoja spoločnosti, záslužný čin, ako aj šírenie dobrého mena SP.
Ďalší piati zamestnanci získali koncom roka 2012 rezortné ocenenia ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Uznanie ministra za záslužný čin, Pocta ministra, Titul ministra.
Vzdelávanie
SP v roku 2012 pripravila a zrealizovala pre svojich zamestnancov 1 372 vzdelávacích aktivít pre 24 378 účastníkov. Vzdelávanie bolo zabezpečované vo vyváženej kombinácii vzdelávania prostredníctvom interných zdrojov formou spolupráce so 130 členným interným lektorským zborom a prostredníctvom externých vzdelávacích inštitúcií. Náklady na školenia
dosiahli sumu 113 849 Eur, z toho náklady na školenia prostredníctvom externých vzdelávacích inštitúcií tvorili 95 099 Eur.
Vzdelávanie v roku 2012 slúžilo najmä na podporu realizácie strategických cieľov spoločnosti, ktoré vyplývali z Podnikateľského plánu SP na rok 2012. Pre strategický cieľ - t.j. byť strategickým partnerom štátnej správy a kľúčovým poskytovateľom nadstavbových služieb bolo v roku 2012 vyškolených a certifikovaných v súlade s platnou legislatívou 80 zamestnancov pre projekt Integrované obslužné miesta. Pre strategické ciele - byť lídrom balíkového trhu, inovovať produktové portfólio a rozvíjať nové služby, bolo v rámci projektu Celoplošné doručovanie balíkov vyškolených 6 005 účastníkov. Pre strategický cieľ - byť efektívnym a atraktívnym zamestnávateľom, bolo v roku 2012 v rámci funkčného vzdelávania preškolených
251 líniových manažérov na zabezpečenie akceptácie nevyhnutných zmien v spoločnosti.
40
The interim index of average monthly wage growth of the SP employees, affected by the employment development and
the drawing of financial funds reached 100.36 % in 2012; i.e. the average monthly wage reached a level of EUR 637.21. By
the aforementioned steps, SP supported the goals in the social sphere, which were aimed at maintaining the social peace.
In 2012, SP developed a social programme for the support of social policy that includes the catering of employees, medical care and rehabilitation of employees, staff training, working and living conditions of the employees, social, cultural,
and sporting events. In 2012, the employees were given discount vouchers for rehabilitation services through 8 protected
workshops across Slovakia for the total of 978 employees.
SP was carrying out the social policy in the area of employee care in line with the given legislation and internal documents
of the company. The Social Fund was a significant tool, whose financial coverage was secured in line with the Act on social
funds and an effective company collective agreement for the period of 2012–2014. In compliance with the accepted rules
of providing contributions from the Social Fund, the employees were provided with contributions for catering in the total
amount of EUR 327,000, on the occasions of their personal and working anniversaries in the total amount of EUR 116,000,
for non-refundable social assistance in the total amount of EUR 64,000. At the same time, sporting and cultural events
were organised; contribution was provided for the transportation to work in the total amount of EUR 61,000, and within a
personal limit also for activities related to rehabilitation and enhancing the professional and personal development of the
employees in the total amount of EUR 242,000. For employees’ children, SP organised a summer camp in the Educational
Centre in Belušské Slatiny.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
In 2012, SP recognized ten employees and the two-member team of the Post Office Poprad 6. SP recognized its staff for
their job performance, increases in quality of work, expansion of company development, meritorious acts, as well as for
spreading the goodwill of SP.
Five additional employees received the following departmental awards of the Minister of Transport, Construction and
Regional Development at the end of 2012 – Honourable Mention from the Minister for meritorious acts, Honours from the
Minister, and Degree from the Minister.
Education
In 2012, SP prepared and carried out for its employees 1,372 various educational activities for 24,378 participants. Education
was provided in a balanced combination of education through internal sources by cooperating with the team of 130 internal lecturers and through external educational institutions. Education costs amounted to EUR 113,849, of which the cost of
education through external educational institutions amounted to EUR 95,099.
Education in 2012 served mainly to support the implementation of the strategic objectives of the company, which resulted
from the SP Business Plan for 2012. For the strategic objective – i.e. to be a strategic partner of the state administration and
a key provider of extension services, 80 staff members were trained and certified in accordance with the current legislation
in 2012 for the project Integrated Service Points. For the strategic objective – to be a leader of the parcel market, to innovate
product portfolio and to develop new services, 6,005 participants were trained for the project Nationwide Parcel Delivery.
For the strategic objective – to be an effective and attractive employer, 251 line managers were retrained within the functional education in 2012 to ensure the acceptance of the necessary changes in the company.
41
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V roku 2012 sa SP v oblasti IT zamerala hlavne na tieto ciele :
modernizácia ďalších pôšt v súvislosti s ich automatizáciou,
podpora rozvoja nových elektronických produktov a služieb s orientáciou na nové trhové príležitosti,
implementácia prostredia pre poskytovanie služieb na IOM (integrovaných obslužných miestach),
inovácia vybraných poštových služieb.
Uvedené ciele SP splnila a od roku 2012 realizuje výsledky z plnenia týchto cieľov.
Investičné prostriedky na „Výpočtovú techniku“ na rok 2012 čerpala SP na obnovu a doplnenie zariadení výpočtovej techniky. Z plánovaného objemu obstarala najmä pracovné stanice a notebooky s príslušenstvom, periférne zariadenia, snímače čiarového kódu, servery, operačné softvéry pre servery potrebné pre obnovu HW.
APONet – centrálny informačný systém automatizácie poštových operácií
V roku 2012 bol pre systém automatizácie poštových operácií pokračovaním projektových prác hlavne v oblasti integrácie
IS v zázemí s priehradkovým riešením APONet a prepojenie pôšt s logistickými procesmi pre zabezpečenie inovácie poštových služieb. Riešenia boli zamerané na dosiahnutie výsledku z plnej automatizácie pôšt a uplatňovania jednotnej technológie nástrojmi IT.
Významným míľnikom automatizácie pôšt je, že k 31. 12. 2012 bol dokončený proces celoplošnej automatizácie poštových
operácií systémom APONET pripojením zostávajúcich 15 pôšt prostredníctvom mobilnej technológie.
EPH (elektronický podací hárok)
V oblasti podpory rozvoja nových elektronických produktov a služieb s orientáciou na nové trhové príležitosti boli voči zákazníkom sprístupnené 2 nové komunikačné kanály:
priame pripojenie IS zákazníkov v režime statickej autorizácie (implementovaná možnosť pripojenia zaručeného el. podpisu) do EKP (el. podateľne SP);
WEB aplikácia WEB EPH s novou architektúrou zvládajúca spracovanie veľkých EPH s porovnateľnými výsledkami ako EKP.
Obidva tieto kanály sú v súčasnosti intenzívne využívané k definovaným službám SP.
CDB (centrálne doručovanie balíkov)
Pri realizácii projektu CDB boli z pohľadu IT použité prostriedky pre ich efektívnejšie nasadenie do poštovej prevádzky. Boli
implementované mobilné technológie na koncových bodoch s cieľom nasadenia prostriedkov VT na miestach kuriérnych
doručovateľov a pracovných miestach s náročnou obsluhou. K týmto mobilným prostriedkom boli vybudované zodpovedajúce SW a HW riešenia.
42
I N F O R M AT I O N T E C H N O L O G Y
In 2012, in the IT area SP focused mainly on the following objectives:
modernisation of further post offices in connection with their automation,
support of the development of new electronic products and services with a focus on new market opportunities,
implementation of an environment for providing services at ISP (integrated service points).
innovation of selected postal services.
SP fulfilled the above objectives and since 2012, it has carried out the results of fulfilling these objectives.
Investment resources for “Computer Equipment” for 2012 were drawn to renew and complement existing computer equipment.
From the planned investment volume, the company purchased predominantly PC work stations and laptops with accessories,
peripheral equipment, barcode readers, servers, operational software applications for servers needed for hardware renewal.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
APONet – Central Information System of Automation of Postal Operations
For the system of automation of postal operations, the year 2012 represented a continuation of project works mainly in the
sphere of the information system integration in the background with the APONet counter solution and interconnection of
post offices with logistic processes in order to secure innovation of postal services. Solutions were focused on achieving a
result from the full automation of post offices and application of a single technology via IT tools.
A significant milestone in the automation of post offices is the fact that as of December 31, 2012, a process of the nationwide
automation of postal operations through the APONET system was completed by the connection of the remaining 15 post
offices via a mobile technology.
EPH (Electronic Posting Sheet)
Two new communication channels were made available for a customer in the field of supporting development of new
electronic products and services focused on new market opportunities:
direct connection of the information system customers in a mode of static authorisation (implemented possibility
of addition of qualified electronic signature) into the Electronic Communication Portal (electronic filling room of SP);
WEB application (WEB EPH) with a new architecture enabling processing of large electronic posting sheets with results
comparable to the Electronic Communication Portal.
At present, both channels are intensively used within defined services of SP.
CDB (Nationwide Parcel Delivery)
When implementing the CDB project, the IT means for its more efficient use in postal operations were applied. Mobile
technologies with the objective to employ the computing means at courier places and workplaces with a demanding operation were implemented at the end points. Respective SW and HW solutions were constructed for these mobile means.
43
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
Inovácia nástroja ITSM (IT Service Managment)
V rozsahu rozvojových aktivít roka 2012 bola pre úsek IT inovácia systému pre riadenie IT služieb. SP inovovala svoj nástroj
pre zber, spracovanie a správu incidentov, zber a riadenie zmenových IT požiadaviek, správu SLM, správu CFDB a súvisiacich
oblastí ITSM. Tieto sú základom pre ďalší rozvoj riadenia IS služieb v SP. Realizáciou projektu sa zabezpečila stabilná podpora pre poskytované poštové služby využívajúce IT služby.
OCHRANA MAJETKU A OSÔB
SP v roku 2012 priebežne zabezpečovala splnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu - ako subjekt hospodárskej mobilizácie určený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Priebežne
zabezpečovala aj vykonávanie opatrení na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu podľa zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého bolo vykonaných 160 kontrol a preškolených 9382 zamestnancov SP.
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli dôsledne uskutočňované opatrenia zamerané na prevenciu podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na úseku ochrany pred požiarmi bolo v priebehu roka 2012 zabezpečené plnenie povinností v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V roku 2012 neboli SP uložené žiadne sankcie zo strany orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor.
V rámci dohľadu nad ochranou osobných údajov SP zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov a poskytovala súčinnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR pri prešetrovaní oznámení dotknutých osôb s podozrením na porušenie ich práv.
V súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach SP zabezpečovala pravidelné, celoplošné vyraďovanie
a likvidáciu nepotrebných papierových dokumentov. Počas roka 2012 predložila pobočkám štátnych archívov a Slovenskému národnému archívu 20 riadnych a 27 osobitných návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov za všetky organizačné zložky SP.
Pri riešení úloh vnútornej bezpečnosti pošty inšpektori prešetrili 663 mimoriadnych udalostí a realizovali 3253 preventívnych kontrol s cieľom zamedzenia vnútornej kriminalite. V priebehu roka 2012 bolo dokončené plnenie úloh vyplývajúcich
zo Stratégie poštovej bezpečnosti na roky 2009 – 2012, ktoré znamenalo výrazné zvýšenie úrovne ochrany zamestnancov,
zákazníkov a majetku SP.
V oblasti poistenia a riešenia poistných udalostí bol zavedený modulárny program Jednotnej evidencie mimoriadnych
a poistných udalostí do ostrej prevádzky. Tým SP zabezpečila zjednotenie evidencie mimoriadnych a poistných udalostí
v rámci celej spoločnosti s efektom zrýchlenia a zefektívnenia spracovania dokladov potrebných na realizáciu poistného plnenia zo strany poisťovní.
44
Innovation of the ITSM Tool (IT Service Management)
Innovation of the management system for the IT services for IT Division was included within the scope of development
activities of 2012 . SP innovated its tool for collecting, processing, and administration of accidents, collecting and managing
of the IT change requirements, administration of Service Level Management, administration of Configuration Database and
related ITSM areas. These represent a basis for further development of the management of the information services in SP.
Stable support for provided postal services using the IT services was secured through the implementation of the project.
PROTECTION OF PROPERTY AND PERSONS
In 2012, SP continuously secured the fulfilment of tasks arising from Act No. 179/2011 Coll. on economic mobilization and on
Act No. 387/2002 Coll. on governing the state in crisis situations other than war and wartime as amended - as an entity of
economic mobilization defined by the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the SR. It also kept
securing performance of measures in the sphere of protection against the legalisation of revenues from criminal activities
and financing of terrorism in line with Act No. 297/2008 Coll. and in accordance with it, 160 inspections were performed
and 9,382 SP employees were retrained.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
Within the field of occupational health and safety, measures were focused on prevention in line with Act No. 124/2006
Coll. on occupational safety and health protection and on the amendment and supplement of other acts were thoroughly
implemented. During 2012, the fulfilling of duties in the sphere of fire protection in line with Act No. 314/2001 Coll. on protection from fires as amended was secured. No sanctions from bodies performing the state fire supervision were imposed
on SP in 2012.
Within the personal data protection supervision, SP secured the fulfilment of tasks arising from Act No. 428/2002 Coll. on
personal data protection and cooperated with the Office for Personal Data Protection of the SR when investigating notifications of involved persons on the suspicion of violence of their rights.
SP secured the regular, nationwide discarding and removal of useless paper documents in line with Act No. 395/2002 Coll.
on archives and registries. During 2012, it submitted 20 regular and 27 extra proposals for the discarding of registry records
for all its organisational units to subsidiaries of state archives and the Slovak National Archive.
When solving tasks of internal postal security, the inspectors investigated 663 emergencies and performed 3,253 routine
inspections in order to prevent internal criminality. In the course of 2012, the fulfilling of tasks arising from the Strategy of
Postal Security for 2009 – 2012 representing a significant increase in the level of protection of employees, customers, and
assets of SP was completed.
In the field of insurance and solution of insured events, the modular programme of the Uniform Register of Emergencies
and Insured Events was put into live operation. Through this measure, SP secured the unification of recording of emergencies and insured events within the whole company resulting in quicker and more efficient processing of documents
required for the implementation of indemnity by insurance companies.
45
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
MEDZINÁRODNÉ A REGUL AČNÉ VECI
Kľúčovou udalosťou roka 2012 z pohľadu medzinárodných vecí a aktivít SP bol jednoznačne 25. svetový poštový kongres,
ktorý sa konal od 24. septembra do 14. októbra 2012 v katarskej Dauhe. Táto výnimočná udalosť, ktorá je vrcholným orgánom v štruktúre Svetovej poštovej únie (ďalej len „SPÚ“), sa koná pravidelne každé štyri roky. V rámci príprav osobitná pracovná skupina, zložená zo zástupcov SP a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, analyzovala a pripomienkovala vyše 500 návrhov na zmenu a doplnenie súboru záväzných pravidiel a predpisov pre medzinárodný poštový
styk označovaných ako Akty SPÚ. Medzi najdôležitejšie výstupy 25. svetového poštového kongresu možno zaradiť prijatie
novej, Dauhaskej poštovej stratégie, pokračujúce práce na reforme SPÚ, či zameranie sa na problematiku poštovej bezpečnosti, colných záležitostí, vzájomného odmeňovania poštových podnikov za dodávanie vymieňaných poštových zásielok
a rozvoj elektronických poštových služieb.
Aktuálnym otázkam najmä prevádzkového charakteru sa venovalo zasadanie Visegrádskej poštovej skupiny, ktoré sa uskutočnilo koncom mája 2012 v poľskom Krakove.
Zástupcovia SP sa počas roka aktívne zúčastnili workshopov, ktoré organizovala Európska komisia k vypracovávaným štúdiám, zasadaní výborov a pracovných skupín Asociácie európskych verejných poštových operátorov (PostEurop), vrátane aj
jej riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia (Belehrad a Dauha), zasadaní orgánov Medzinárodnej spoločnosti pre
poštu (IPC) a Klubu „Epicure“, neformálneho zoskupenia poštových podnikov.
Kalendár medzinárodných podujatí dopĺňala účasť SP na medzinárodnej konferencii a výstave Post-Expo, medzinárodnej
poštovej konferencii IPoCC, ktorú striedavo organizujú univerzity v Pardubiciach a v Žiline, a na konferenciách „Information Security Summit“, „HP Discover Performance Demo Day“, „Trademission“, „CMOCIO Leadership Exchange“, „AES Forum“.
V roku 2012 pôsobili dvaja zástupcovia SP ako hodnotitelia projektov financovaných z Fondu kvality služby SPÚ, a to v Maďarsku a v Slovinsku.
Neoddeliteľnou súčasťou medzinárodných vecí SP sú aj aktivity v oblasti filatelie. Jej vysokú úroveň podčiarkuje zlatá medaila v kategórii A, ktorú SP získala v roku 2012 vo filatelistickej súťaži vyhlásenej SPÚ. SP sa aktívne podieľala aj na filatelistických a predajných výstavách.
Dvojstranným iniciatívam prevládali v roku 2012 najmä vzťahy s Českou poštou a Ukrajinskou poštou.
Regulačným záležitostiam dominovala v roku 2012 príprava podkladov k žiadosti o udelenie novej poštovej licencie, ktorú
SP predložila Poštovému regulačnému úradu (ďalej len „PRÚ“) 18. mája 2012 ako jediný záujemca. Rozhodnutím PRÚ zo 14.
augusta 2012 bola SP udelená nová poštová licencia, a to na obdobie 10-tich rokov s účinnosťou od 1. januára 2013. Poštová
licencia bola 15. augusta 2012 zverejnená na webovom sídle PRÚ a nadobudla platnosť 4. septembra 2012.
Nová poštová licencia udelila SP právo na poskytovanie univerzálnej služby a zároveň jej uložila povinnosť vykonávať poštový platobný styk na celom území Slovenskej republiky. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú aj Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby.
Súbežne s týmito aktivitami pracovala SP spolu s poradenskou spoločnosťou BDO, spol. s r. o., na vyčíslení tzv. čistých nákladov povinnosti univerzálnej služby za 1. polrok 2012, ktoré predložila PRÚ podľa zákona o poštových službách do 31. augusta 2012, vrátane zohľadnenia trhových a nehmotných výhod a primeraného zisku a spolu s podkladmi na ich výpočet.
17. decembra 2012, po audite predloženého výpočtu, PRÚ určil predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2012, a
to v sume 8 644 971 eur.
46
I N T E R N AT I O N A L A N D R E G U L AT O R Y A F FA I R S
Undoubtedly, the 25th World Postal Congress taking place from September 24 to October 14, 2012 in Doha, Qatar, represented a crucial event of 2012 from the point of view of international affairs and activities of SP. This exceptional event being
the supreme body in the structure of the Universal Postal Union (hereinafter only as “UPU”) is held regularly, every fourth
year. During the preparation, a special working group consisting of representatives of SP and the Ministry of Transport,
Construction and Regional Development of the SR analysed and commented on more than 500 proposals amending and
supplementing the set of binding rules and principles for the international postal service termed as the UPU Acts. Among
the most important outputs of the 25th World Postal Congress, we can list: adoption of a new Doha Postal Strategy, continuing work on the reform of the UPU or the focus on the issue of postal security, customs affairs, mutual remuneration of
designated postal operators for the delivery of exchanged postal items and the development of electronic postal services.
The meeting of the Visegrad Postal Group taking place at the end of May 2012 in Krakow, Poland, was focused on current
issues especially of an operational character.
During the year, representatives of SP actively attended workshops on elaborated studies organised by the European Commission, meetings of committees and working groups of the Association of European Public Postal Operators (PostEurop),
including its scheduled and extraordinary general meetings (Belgrade and Doha), meetings of bodies of the International
Post Corporation (IPC) and “Epicure” Club, an informal group of designated postal operators.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
Within the international events calendar, SP participated in the international conference and exhibition Post-Expo, international postal conference IPoCC organised alternately by the Universities in Pardubice and Žilina and in conferences called
“Information Security Summit”, HP Discover Performance Demo Day”, “Trademission”, “CMOCIOLEadership Exchange”, “AES
Forum”.
In 2012, two representatives of SP worked as evaluators of projects financed from the UPU Quality of Service Fund in Hungary and Slovenia.
Activities in the field of philately represent an inseparable part of international affairs of SP. Their high quality is stressed by
the Gold Medal in the A category which SP received at a philatelic competition announced by the UPU in 2012. SP actively
participated in philatelic and trade exhibitions, as well.
In 2012, bilateral initiatives were dominated especially by relations with Česká pošta and Ukrpochta.
The regulatory affairs in 2012 were dominated by the preparation of documents for the application for the new Postal
Licence granting submitted by SP to the PRO on May 18, 2012 as the only interested party. By the decision of the PRO as of
August 14, 2012, SP was granted the new Postal Licence for a period of 10 years with effect from January 1, 2013. The Postal
Licence was published on the website of the PRO on August 15, 2012 and came to force on September 4, 2012.
Through the new Postal Licence, SP was granted a right to provide universal postal service and at the same time, it imposed
on SP a duty to perform the postal payment service within the whole territory of the Slovak Republic. Also the Universal
Postal Service Quality Requirements form its inseparable part.
Concurrently with these activities, SP cooperated with the consultancy company BDO, spol.s r. o., on a calculation of socalled net costs of obligations of the universal postal service for the first six months of 2012, including a consideration of
market and intangible benefits and proportionate profit and documents for their calculation, which SP submitted to the
PRO in line with Act on postal services until August 31, 2012. The PRO stipulated the preliminary net costs of universal postal
service for 2012 to an amount of EUR 8,644,971 on December 17, 2012 after an audit of the submitted calculation.
47
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
P O Š T O VÁ F I L AT E L I S T I C K Á S L U Ž B A ( P O F I S )
V roku 2012 bolo vydaných 21 emisií poštových známok v tradičných emisných radoch, ktoré reprezentovali históriu, kultúru, prírodu, osobnosti, športové udalosti a významné výročia Slovenska. Okrem klasických poštových známok bola vydaná aj nová poštová celinová obálka - Parná elektráreň v Poprade. Táto cenina bola určená nielen pre zásielky 1. triedy do
100 gramov vo vnútroštátnom styku, ale aj na podporu konania filatelistickej výstavy POPRADFILA 2012. Prvou poštovou
známkou bola už tradične výplatná známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska, venovaná Piaristickému kostolu v Prievidzi. Vo februári 2012 vyšli ďalšie dve poštové známky, ktoré boli venované slovenským osobnostiam, a to Samovi Chalupkovi a Jonášovi Záborskému. Tradičná emisia k Veľkej noci sa niesla v duchu barokového umenia a známky boli
obohatené opäť voňavou esenciou, konkrétne vôňou fialky. Najväčší športový úspech Slovenska dosiahnutý v roku 2012,
t. j. 2. miesto na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, bol zvečnený aj mimoriadnou emisiou poštovej známky vydanej za
extrémne krátky čas pri príležitosti príchodu našich hokejistov zo šampionátu. Najvýznamnejšími športovými udalosťami
roka boli však Olympijské a Paralympijské hry v Londýne, ku ktorým boli pripravené viaceré prezentácie nových emisií poštových známok organizované Slovenským olympijským a Paralympijským výborom v spolupráci s Ministerstvom školstva
SR a Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva v SR.
V roku 2012 POFIS pripravil celý rad ďalších zaujímavých filatelistických podujatí iniciovaných Zväzom slovenských filatelistov a rôznymi inými kultúrnymi inštitúciami či orgánmi štátnej samosprávy. Významným podujatím bola inaugurácia Spoločného vydania poštovej známky so Srbskom, ktorá sa konala v Galérii Jána Koniarka v Trnave za účasti srbskej veľvyslankyne na Slovensku a predsedu Trnavského samosprávneho kraja. V spolupráci s Košicami bola pripravená aj prezentácia poštovej známky 700. výročie Bitky pri Rozhanovciach, ktorá sa konala priamo na bitevnom poli počas rekonštrukcie najväčšej
bitky stredoveku na území Slovenska pod patronátom primátora Košíc. Témou emisie EUROPA iniciovanej Asociáciou európskych poštových operátorov POSTeurop bol fenomén „návštevy“ iných krajín. SP na známke prezentovala unikátny, strieborný tanier Lanx discos za účelom propagácie a zvýšenia návštevnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, v zbierke ktorého sa toto umelecké dielo z doby rímskej nachádza.
Koniec roka 2012 bol už tradične spojený s odovzdávaním cien za najkrajšie novo vydané známky počas slávnosti „Dňa poštovej známky“, ktorú SP usporadúva každoročne 18. decembra v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Zväzom slovenských filatelistov. V reprezentačných priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR odovzdal
generálny riaditeľ SP „Krištáľovú známku“ za najkrajšiu známku roka 2012 umelcom participujúcim na emisii poštovej známky Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry. Výtvarný návrh poštovej známky vytvorila akad. mal. Kamila Štanclová, líniovú
rozkresbu pripravil doc. Martin Činovský, akad. mal. a rytinu realizoval František Horniak. Sprievodným programom bola unikátna výstava obrazov predstaviteľky magického realizmu Viery Žilinčanovej pri príležitosti vydania emisie poštovej známky z emisného radu Umenie s ryteckou transkripciou jej obrazu Hudba od akad. mal. Rudolfa Cigánika. Slávnostný večer
bol obohatený o vystúpenie významného slovenského džezového hudobníka Matúša Jakabčica, syna zosnulej umelkyne.
POFIS v roku 2012 zaznamenal zaujímavé obchodné výsledky na domácich a zahraničných predajných výstavách. Na výstave Bratislavské zberateľské dni boli oproti roku 2011 zaznamenané zvýšené tržby o 20 % vďaka novo vydaným poštovým známkam s personalizovaným kupónom a známkam venovaným 2. miestu na MS v hokeji. Na prestížnej zahraničnej
výstave Sběratel v Prahe boli zasa dosiahnuté o 10 % zvýšené výnosy oproti roku 2011, čo bolo podmienené novo vyrobeným tovarom uvedeným na trh práve na tejto výstave – ročníkov poštových známok s korunovými známkami (1993 – 2008).
SP v roku 2012 dosiahla rekordné množstvo prestížnych ocenení na významných medzinárodných výstavách vo všetkých
segmentoch činnosti vydávania poštových známok a filatelie, t. j. v súťažiach o najkrajšie známky sveta, najhodnotenejšiu
kolekciu poštových známok vydaných za posledných 5 rokov a za najlepšiu filatelistickú literatúru pre mladých. V oblasti
známkovej tvorby to bolo opäť významné ocenenie v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo
Viedni, kde SP získala 3. miesto za poštovú známku „400. výročie konania Žilinskej synody“, ktorú v roku 2010 vytvoril prof.
Dušan Kállay, akad. mal. a vyryl doc. Martin Činovský, akad. mal. Cena bola slávnostne odovzdaná generálnemu riaditeľovi
SP predsedom jury pánom Erichom Böberom na slávnosti „Deň poštovej známky“. Ide v poradí už o šieste ocenenie v tejto
filatelistami najuznávanejšej svetovej súťaži, ktoré SP získala počas 20 rokov samostatnej známkovej tvorby.
48
P O S TA L P H I L AT E L I C S E R V I C E ( P O F I S )
21 issues of postage stamps in a traditional issue series representing history, culture, nature, personalities, sport events and
significant Slovak anniversaries were issued in 2012. Apart from classical postage stamps also a new prepaid envelope – The
Steam Power Plant in Poprad was issued. This envelope stamp was designed not only for the 1st Class items up to 100 grams
in domestic service but also to support the holding of the Philatelic Exhibition POPRADFILA 2012. The first postage stamp was
traditionally the definitive stamp from the issue series Cultural Heritage of Slovakia devoted to the Piarist Church in Prievidza.
Another two postage stamps dedicated to Slovak personalities, i.e. to Samo Chalúpka and Jonáš Záborský, were issued in
February 2012. The traditional issue for Easter was inspired by baroque art and stamps were again enriched with an odorous essence, particularly with a violet fragrance. The greatest sporting success of Slovakia achieved in 2012, i.e. the 2nd place at the Ice
Hockey World Championship, was also depicted on a special issue of a postage stamp issued within an extremely short time on
the occasion of the arrival of our hockey players from the championship. However, the most significant sport events were the
Olympic and Paralympic Games held in London and on this occasion, several presentations of new issues of postage stamps
were prepared and organised by the Slovak Olympic and Paralympic Committee in cooperation with the Ministry of Education,
Science, Research and Sport of the SR and the British Embassy in the SR.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
In 2012, POFIS prepared a quite number of other interesting philatelic events initiated by the Association of Slovak Philatelists and
by other various cultural institutions or state administration bodies. The inauguration of the Joint Issue of the postage stamp with
Serbia represented an important event taking place in Ján Koniarek Gallery in Trnava and attended by the Serbian ambassadress
in Slovakia and the President of the Trnava Self-governing Region. Also the presentation of the postage stamp of 700th Anniversary of the Battle at Rozhanovce held directly on the battlefield during the reconstruction of the biggest battle of the Middle
Ages on the Slovak territory under the patronage of the Mayor of Košice was prepared in cooperation with the City of Košice. The
topic of the EUROPA issue initiated by the Association of European Public Postal Operators – PostEurop was a phenomenon of
a “visit” of other countries. On the postage stamp, SP presented a unique silver plate Lanx discos in order to promote and increase
the attendance of the Upper Nitra Museum in Prievidza in which collection this work of art from the Roman era can be found.
The end of 2012 was traditionally connected with awarding of prizes for the most beautiful newly issued postage stamps during
the ceremony “The Day of Postage Stamp” which SP holds annually on December 18 together with the Ministry of Transport,
Construction Regional Development of the SR and Association of Slovak Philatelists. In the representation premises of the Hall of
the Ministry of Culture of the SR, the CEO of SP presented the “Crystal Stamp” for the most beautiful postage stamp of 2012 to the
artists participating in the issue of the postage stamp Nature Protection: Low Tatras National Park. The art design of the postage
stamp was created by the academic painter Kamila Štanclová, linear drawing, was prepared by the academic painter doc. Martin
Činovský, and the engraving was performed by František Horniak. The unique exhibition of pictures of Viera Žilinčanová, representative of magic realism, at the occasion of the issuing of the postage stamp from the issue series Arts with engraving transcription of her picture Music by the academic painter Rudolf Cigánik represented the accompanying programme. The ceremonial
evening was enriched by a performance of the significant Slovak jazz musician Matúš Jakabčic, son of the deceased artist.
In 2012, POFIS achieved significant commercial results at domestic as well as foreign trade exhibitions. In comparison to 2011,
increased sales by 20% were recorded at the exhibition Bratislava Collectors’ Days thanks to newly issued postage stamps with
personalised coupons and stamps dedicated to the 2nd place at the Ice Hockey World Championship. While at the prestigious
foreign exhibition Collector in Prague increased revenues by 10% were achieved in comparison to 2011, which was conditioned
by the newly produced goods introduced to the market right at this exhibition – postage stamp years with stamps denominated in crowns (1993 – 2008). In 2012, SP achieved a record amount of prestigious awards at significant international exhibitions
in all segments of activities of issuing of postage stamps and philately, i.e. in competitions for the most beautiful stamps in the
world, the most valuable collection of postage stamps issued within the last 5 years and the best philatelic literature for young
people. In the field of postage stamp creation, SP was again awarded a significant prize at the competition for the most beautiful stamp of the world “Grand Prix de l’exposition WIPA” in Vienna where SP achieved the 3rd place for the postage stamp “400th
Anniversary of Žilina Synod” created by the academic painter prof. Dušan Kállay and engraved by the academic painter doc.
Martin Činovský. The prize was ceremonially presented by the chairman of the jury, Erich Böber, to CEO of SP at the ceremony
49
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
ZHODNOTENIE ČINNOSTI
V spolupráci s Poštovým múzeom POFIS pripravil aj úspešnú prezentáciu SP na „25. Kongrese svetovej poštovej únie“, ktorý sa konal v Dohe (Katar).
Za súťažný filatelistický exponát „StampsTour Slovakia“ bola SP ocenená v súťažnej triede A pre poštových operátorov zlatou
medailou. Cenu prevzal vedúci slovenskej delegácie, veľvyslanec SR v Kuvajte a Katare Dr. Ivan Lančarič. Ide už o druhé významné ocenenie SP v tejto súťaži určenej výhradne pre poštových operátorov, pričom po prvý raz SP získala prvé miesto
v tejto súťaži na Svetovej výstave PORTUGAL 2010 v Lisabone.
SP zabodovala aj na Medzinárodnej výstave filatelistickej literatúry IPHLA v nemeckom Mainzi, kde SP získala Veľkú striebornú medailu za publikáciu „Ako začať zbierať známky: Príručka mladého filatelistu“, vydanú v rámci stratégie rozvoja mládežníckej filatelie v roku 2010.
POŠTOVÉ MÚZEUM
Poštové múzeum v priebehu roka 2012 plnilo zákonom stanovené úlohy v oblasti akvizičnej činnosti, ako aj ďalšie muzeálne aktivity v rámci rozvoja kultúrno-výchovných a prezentačných činností doma i v zahraničí. Z hľadiska nových akvizícií
bolo v prvostupňovej evidencii zaevidovaných 375 prírastkov v počte 14175 ks a do knižnice bolo získaných 44 ks knižných
titulov. V oblasti kultúrno-výchovných aktivít múzeum pripravilo v spolupráci s Kultúrno-informačným strediskom v Banskej
Bystrici pre účastníkov podujatia „Potulky mestom Banská Bystrica“ špeciálnu prednášku o histórii Poštového múzea a poskytlo odborný sprievod expozíciou. Múzeum sa podieľalo aj na workshope o krojoch z mikro regiónu Radošinka, na ktorý
zapožičalo výtvarné návrhy známok s tematikou ľudových odevov.
Neoddeliteľnou súčasťou muzeálnych aktivít boli aj domáce a zahraničné výstavy. Vo výstavnej sieni SP v Banskej Bystrici
bola sprístupnená výstava „Banská Bystrica na poštových celinách a celistvostiach“. Pri príležitosti 15. výročia Slovenskej filatelistickej akadémie bola realizovaná výstava filatelistických exponátov členov tejto akadémie. V spolupráci s galériou Provinčný dom v Starej Ľubovni múzeum prezentovalo známkovú tvorbu pod názvom „Spiš v známkovej tvorbe Františka
Horniaka a Martina Činovského“, ktorá bola pripravená ako sprievodný program inaugurácie poštovej známky Ľubovniansky hrad. Koncom roka 2012 bola v múzeu otvorená výstava ďalšieho jubilanta v oblasti známkovej tvorby akad. mal. Igora Piačku s podnázvom „Ilustrácie a poštové známky“, pri príležitosti jeho 50. narodenín. V roku 2012 prebiehala nadštandardná spolupráca s partnerským Poštovým múzeom Českej pošty, s. p., s ktorým bola pripravená výstava výtvarných návrhov poštových známok „Bienále ilustrácií na poštových známkach“ v Dome umenia pre deti BIBIANA. Z domácich výstav
treba spomenúť aj výstavu „Rudolf Cigánik: V tieni znám(k)y“, inštalovanú v Dvorane Ministerstva kultúry SR a prezentáciu
výstavného exponátu SP zo Svetovej filatelistickej výstavy v čínskom Wuxi (2011) „Web Needs Stamps“ počas filatelistickej
výstavy – Popradfila v Poprade.
Čo sa týka zahraničných výstav, Poštové múzeum spoluorganizovalo výstavu „Di mano in mano/From hand to hand“, ktorá bola zameraná na podporu detí trpiacich po jadrovej havárii vo Fukushime a slávnostne otvorená v Museo civico medievale v Bologni. Výstava bola v priebehu roka 2012 reinštalovaná v Bratislave, Varšave, Kodani a Amsterdame, pričom v roku
2013 bude prezentovaná vo viacerých japonských mestách. Nadštandardná spolupráca v oblasti propagácie slovenskej kultúry bola v roku 2012 realizovaná aj s japonským Poštovým múzeom, čoho príkladom bola návšteva kurátorky Emi Imura
v expozícii múzea v Banskej Bystrici a príprava výstavy pod názvom „Exhibition on Slovak Stamps: Folklore and Christmas of
Slovakia“, ktorú otvorili koncom roka 2012 v Múzeu komunikácií Tei Park v Tokiu.
50
“The Day of the Postage Stamp”. It is already the 6th award from this philatelic most interesting world competition which SP has
achieved during 20 years of its independent postage stamp creation.
In cooperation with the Postal Museum, POFIS also prepared a successful presentation of SP at the “25th Congress of Universal
Postal Union” held in Doha (Qatar).
In the A competition class, SP was awarded the Gold Medal for the competing philatelic exhibit “StampsTour Slovakia”. The
prize was received by the head of the Slovak delegation, the ambassador of the SR in Kuwait and Qatar, Dr. Ivan Lančarič. It is
already the second significant award of SP in this competition established exclusively for postal operators. The first time when
SP achieved the first place in this competition was at the Lisbon World Expo PORTUGAL 2010.
SP was also successful at the International Philatelic Literature Exhibition IPHLA held in Mainz (Germany) where it was awarded
the Large Silver Medal for its publication “How to start collecting postage stamps: Handbook of a Young Philatelist” published
within the strategy for the development of young philately in 2010.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
ASSESSMENT OF AC TIVITIES
P O S TA L M U S E U M
During 2012, the Postal Museum fulfilled tasks in the field of acquisition activities stipulated by the law as well as other museum
activities within the development of cultural, educational and presentation activities at home and abroad. From the point of
view of new acquisitions, 375 new arrivals in amount of 14,175 pieces were recorded into the first-degree register and 44 pieces
of publications were added to the library. In the field of cultural and educational activities, the Museum together with the
Cultural and Information Centre in Banská Bystrica prepared a special lecture on history of the Postal Museum and provided a
professional commentary within the premises of its exposition for participants of the event “Potulky mestom Banská Bystrica”
(Wanderings in Banská Bystrica). The Museum also participated in the workshop on folk costumes from the micro region
Radošinka by lending visual drafts of stamps depicting a folk costume theme.
The inseparable part of museum activities was a participation in domestic and foreign exhibitions. The exhibition “Banská
Bystrica on Postage Stationary and Full Covers” was opened to the public in the exhibition hall of SP. At the occasion of the
15th anniversary of the Slovak Philatelic Academy, the exhibition of philatelic exhibits of the academy members was opened.
In cooperation with the gallery Provinčný dom in Stará Ľubovňa, the museum presented postage stamp creation under the
title “Spiš Region in the Postage Stamp Creation of František Horniak and Martin Činovský” which was prepared as the accompanying programme of the inauguration of the postage stamp The Ľubovniansky Castle. At the end of 2012, the exhibition of
another honoree from the sphere of postage stamp creation, academic painter Igor PIačka, was opened to the public with the
subtitle “Illustrations and Postage Stamps” at the occasion of his 50th birthday. In 2012, above-standard cooperation with the
partner Postal Museum of Česká Pošta, s. p. took place and together with it the exhibition of visual drafts of postage stamps of
“Biennial of Illustrations on Postage stamps” in BIBIANA, International House of Art for Children, was prepared. From domestic
exhibitions also the exhibition “Rudolf Cigánik: In the Shadow of Stamp” held in the Hall of the Ministry of Culture of the SR and
the presentation of the SP exhibit “Web Needs Stamps” from the International Stamp Exhibition in Chinese Wuxi (2011) during
the philatelic exhibition – Popradfila in Poprad should not be overlooked.
As far as the foreign exhibitions are concerned, the Postal Museum participated in the organisation of the exhibition
“Di mano in mano/From Hand to Hand” focused on support of children suffering from the nuclear accident in Fukushima and
ceremonially opened in Museo Civico Medievale in Bologna. During 2012, the exhibition was reinstalled in Bratislava, Warsaw,
Copenhagen and Amsterdam and is to be held in various Japanese cities in 2013. In 2012, above-standard cooperation also
with the Japanese Postal Museum in the field of promotion of Slovak culture took place that resulted in the visit of the curator
Emi Imura to the exposition of the Museum in Banská Bystrica and preparation of the exhibition with a title: “Exhibition on
Slovak Stamps: Folklore and Christmas in Slovakia“ which was opened to the public in Tei Park Communications Museum in
Tokyo at the end of 2012.
51
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA O M A J E T K U A O Z M LU VÁC H
Správa o stave prioritného investičného majetku k 31. decembru 2012
Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku, č. 349/2004 Z. z. v § 15 stanovuje podmienky narábania s prioritným investičným majetkom. Prioritný investičný majetok je vecne vymedzený v § 15 ods. 1 zákona č. 349/2004 Z. z. ako
„minimálna skladba zariadení verejnej poštovej siete, ktorá je potrebná na zabezpečenie univerzálnych poštových služieb“.
Špecifikáciu prioritného investičného majetku na základe § 15 ods. 3 zákona č. 239/2004 Z. z. vykonalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v Rozhodnutí číslo 136 zo dňa 20. septembra 2004 o špecifikácii prioritného investičného majetku s cieľom založiť spoločnosť Slovenská pošta, a. s. Špecifikácia údajov v zmysle osobitného zákona § 42 ods. 2 písm. c.,
zákona č.162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z. – pozostávala z 37 poverených a hlavných pôšt a 4 HSS – umiestnených v objektoch Slovenskej pošty, a. s. Prioritný investičný majetok podľa jednotlivých položiek – rozdelený na kategórie
– budovy, pozemky a majetok nezapísaný do katastra nehnuteľností – je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prioritný investičný majetok je súčasťou nepeňažného vkladu zakladateľa do spoločnosti Slovenská pošta, a. s. Znalecká hodnota tohto majetku bola určená znaleckým posudkom č. 31/2004, vypracovaným ku dňu založenia spoločnosti znaleckou
organizáciou Kontech, s. r. o., Trenčianske Teplice, podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 576/2003 Z. z.
Znalecké ohodnotenie prioritného investičného majetku ku dňu založenia Slovenskej pošty, a. s., predstavuje hodnotu
61 023 382,00 €.
Podľa §15 ods. 6 zákona č. 349/2004 Z. z. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v zmysle požiadavky Slovenskej
pošty, a. s., zmenilo s účinnosťou od 2. januára 2006 Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 237 zo dňa
29. decembra 2005 špecifikáciu prioritného investičného majetku.
Vyňaté boli nehnuteľnosti zapísané v LV č. 5739 k. ú. Trnava:
– časť budovy pod súpisným číslom 146 – vrátnica,
– časť pozemku – výmera 37 m2 na parc. číslo 7/1 pod objektom vrátnice.
Podľa § 15 ods. 6 zákona č. 349/2004 Z. z. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zmenilo Rozhodnutím ministra
dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 19/2009 zo dňa 19. februára 2009 špecifikáciu prioritného investičného majetku.
Rozhodnutím bola v zmysle požiadavky Slovenskej pošty, a. s., vyňatá časť majetku nezapísaného v katastri nehnuteľností,
ktorá priamo nesúvisí s core biznisom – majetok tvoriaci technologickú časť stavieb, slúžiaci podporným činnostiam.
Podľa § 15 ods. 6 zákona č. 349/2004 Z. z. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zmenilo Rozhodnutím ministra
dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 40/2010 zo dňa 18. marca 2010 špecifikáciu prioritného investičného majetku:
I. vyňal z časti „Prioritný investičný majetok, pozemky zapísané v katastri nehnuteľností“ pozemky, ktoré nie je
možné definovať ako minimálnu skladbu zariadení verejnej poštovej siete a ktoré nie sú potrebné na zabezpečenie univerzálnych poštových služieb.
52
P.č.
Správa
katastra
Invent. č.
Názov
majetku
Sídlo
Katastrálne
územie
LV
Parc. č.
Výmera
m2
Druh
pozemku
Spol.
podiel
69
Považská
Bystrica
31000371
pozemok
Považská
Bystrica
Považská
Bystrica
352
2465/2
383
zast.pl.
a nádv.
1/1
82
Senica
31000929
pozemok
Senica
n/Myjavou
Senica
n/Myjavou
625
642/10
771
zast.pl.
a nádv.
1/1
88
St. Ľubovňa
31000658
pozemok
Podolinec
Podolinec
2101
87
56
zast.pl.
a nádv.
1/1
Report on the Status of Priority Fixed Assets as of December 31, 2012
Article 15 of Act No. 349/2004 Coll. on the transformation of Slovenska Pošta, state-owned enterprise, defines the conditions
of treatment regarding priority fixed assets. Priority fixed assets are materially defined in Article 15 (1) of Act No. 349/2004 Coll.
as “a minimum composition of premises of the public postal network, which is necessary to ensure universal postal services.“
Specification of priority investment assets on the basis of Article 15 (3) of Act No. 239/2004 Coll. was performed by the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the SR in the Decision No. 136 of September 20th 2004 on specification of
priority fixed assets for the purposes of establishment of Slovenská pošta, a.s. The specification of data in line with a specific
provision of Article 42 (2) (c) of Act No. 162/1995 Coll. as amended by Act No. 255/2001 Coll. comprised of 37 authorized and
main post offices and 4 main processing centres – located in the premises of Slovenská Pošta a.s. The priority fixed assets by
individual items and divided into the categories - buildings, land, and assets not registered in the land Registry Office - are an
inseparable part of this decision. Priority fixed assets are a part of the non-financial contribution of the founder to the Company
Slovenska pošta, a. s. The expertise-based value of these assets was specified by the Expert Assessment No. 31/2004, drawn up
as of the date of the company’s establishment by the specialized company Kontech, s. r. o., Trenčianske Teplice, pursuant to the
Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No. 86/2002 Coll. on the Specification of the General Value of Assets as
amended by Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No. 576/2003 Coll.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
REPORT ON ASSETS AND CONTR AC TS
The expert assessment of the priority fixed assets as of the date of establishment of Slovenska pošta, a. s., reported the value
of EUR 61,023,382.00.
Pursuant to Article 15 (6) of Act. No. 349/2004 Coll., in compliance with the requirement of Slovenska pošta, a. s., the Ministry
of Transport, Posts, and Telecommunications of the Slovak Republic changed the specification of the priority fixed assets by
Decision of the Minister No. 237 of December 29, 2005, which came into effect from January 2, 2006.
The following property recorded on title deed No. 5739 of the Land Registry Office in Trnava was excluded:
– A portion of the building with reg. No. 146 – the reception
– A part of land estate No. 7/1 – a land area of 37 m2 under the above mentioned building (reception area)
Pursuant to Article 15. par 6. of Act No. 349/2004 Coll., the Ministry of Transport, Posts, and Telecommunications of the SR
changed the specification of the priority fixed assets by Decision of the Minister No. 19/2009 of February 19, 2009.
A part of the assets not registered in the Land Registry Office and not directly connected with the core business - the assets
representing a technological section of constructions serving for support activities was excluded by the Decision in line
with the request of Slovenská pošta, a.s.
Pursuant to Article 15. par 6. of Act No. 349/2004 Coll., the Ministry of Transport, Posts, and Telecommunications of the SR
changed the specification of the priority fixed assets by Decision of the Minister No. 40/2010 of March 18, 2010:
I. excluded from the section “Priority fixed assets, land estates recorded in the land registry“ those land estates
which cannot be defined as a minimum composition of the premises of the public postal network and which
are not necessary to ensure universal postal services:
No.
Land
Registry
Administration
Inventory No.
Property
name
Based in
Land
Registry
Area
Title
deed
Parcel
of Land
No.
Land
area m2
Type of
parcel of
land
Common
share
69
Považská
Bystrica
31000371
Parcel of
land
Považská
Bystrica
Považská
Bystrica
352
2465/2
383
Built-up
area and
courtyard
1/1
53
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA O M A J E T K U A O Z M LU VÁC H
II. doplnil
a) v časti „Prioritný investičný majetok, budovy zapísané v katastri nehnuteľností“ stavby označené úsekom obchodu
a marketingu a úsekom prevádzky za strategické pošty
P.č.
Správa
katastra
Invent.č.
Názov
majetku
Sídlo
Katastrálne
územie
LV
Parc. č.
Súp. č.
Spol.
podiel
43
Bratislava 2
21001136
Pošta 214
Bratislava 2
BA Pod.
Biskupice
3110
5478/3
5227
1/1
44
Nové Zámky
211002210
Pošta 1
Štúrovo
Štúrovo
2688
628/2
1077
1/1
45
Košice 2
21001254
Pošta 11
Košice
Košice Terasa
14003
958
340
1/1
b) v časti „Prioritný investičný majetok, pozemky zapísané v katastri nehnuteľností“ pozemky pod budovami zaradenými
do PIM
P.č.
Správa
katastra
Invent. č.
Názov
majetku
Sídlo
Katastrálne
územie
LV
Parc. č.
Výmera
m2
Druh
pozemku
Spol.
podiel
111
Bratislava 2
311000723
pozemok
Bratislava 2
BA Pod.
Biskupice
3110
5478/3
2759
zast.pl.
a nádv.
1/1
112
Nové Zámky
31000925
pozemok
Štúrovo
Štúrovo
2688
628/2
443
zast.pl.
a nádv.
1/1
113
Košice 2
31000865
pozemok
Košice
Košice
Terasa
14003
958
635
zast.pl.
a nádv.
1/1
Podľa § 15 ods. 6 zákona č. 349/2004 Z. z. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zmenilo Rozhodnutím
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 141/2011 zo dňa 8. júna 2011 špecifikáciu prioritného investičného majetku:
I. vyňal
a) na základe požiadavky Slovenskej pošty, a.s., z časti „Prioritný investičný majetok, pozemky zapísané v katastri nehnuteľností“ pozemky pošty Nitra 1
54
P.č.
Správa
katastra
Invent. č.
Názov
majetku
Sídlo
Katastrálne
územie
LV
Parc. č.
Výmera
m2
Druh
pozemku
Spol.
podiel
61
Nitra
31000917
pozemok
Nitra
Nitra
4196
1576
15
zast.pl.
a nádv.
1/1
62
Nitra
31000918
pozemok
Nitra
Nitra
4196
1577
1822
zast.pl.
a nádv.
1/1
No.
Land
Registry
Administration
Inventory No.
Property
name
Based in
Land
Registry
Area
Title
deed
Parcel
of Land
No.
Land
area m2
Type of
parcel of
land
Common
share
82
Senica
31000929
Parcel of
land
Senica
n/Myjavou
Senica
n/Myjavou
625
642/10
771
Built-up
area and
courtyard
1/1
88
St. Ľubovňa
31000658
Parcel of
land
Podolinec
Podolinec
2101
87
56
Built-up
area and
courtyard
1/1
II. added:
a) in the section “Priority fixed assets, buildings recorded in the Land Registry Office“, those facilities, which were identified
by the Sales and Marketing Division and Operations Division as strategic post offices:
No.
Land Registry
Administration
Inventory
No.
Property
name
Based in
Land Registry Area
Title
deed
Parcel
of Land
No.
Register
No.
Common
share
43
Bratislava 2
21001136
Pošta 214
Bratislava 2
BA Pod.
Biskupice
3110
5478/3
5227
1/1
44
Nové Zámky
211002210
Pošta 1
Štúrovo
Štúrovo
2688
628/2
1077
1/1
45
Košice 2
21001254
Pošta 11
Košice
Košice terrace
14003
958
340
1/1
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
REPORT ON ASSETS AND CONTR AC TS
b) in the section “Priority fixed assets, pieces of land recorded in the Land Registry Office“, those parcels of land under the
buildings included in priority fixed assets:
No.
111
112
113
Land Registry Administration
Bratislava 2
Nové Zámky
Košice 2
Inventory
No.
Property
name
311000723
Parcel
of land
31000925
Parcel
of land
31000865
Parcel
of land
Based in
Land Registry Area
Bratislava 2
BA Pod.
Biskupice
Štúrovo
Štúrovo
Košice
Košice
terrace
Title
deed
3110
2688
14003
Parcel
of Land
No.
5478/3
628/2
958
Land
area in
m2
Type of
parcel of
land
Common
share
2759
Built-up
area and
courtyard
1/1
443
Built-up
area and
courtyard
1/1
635
Built-up
area and
courtyard
1/1
Pursuant to Article 15 (6) of Act No. 349/2004 Coll., the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the
SR changed the specification of the priority fixed assets by Decision of the Minister No. 141/2011 of June 8, 2011:
55
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA O M A J E T K U A O Z M LU VÁC H
b) na základe požiadavky Slovenskej pošty, a.s., z časti „Prioritný investičný majetok, budovy zapísané v katastri nehnuteľností“ stavbu pošty Nitra 1
P.č.
Správa
katastra
Invent.č.
Názov majetku
Sídlo
Katastrálne
územie
LV
Parc. č.
Súp. č.
Spol.
podiel
19
Nitra
21002122
Poštová budova
– Pošta 1
Nitra
Nitra
4196
1576
128
1/1
19
Nitra
21002122
Poštová budova
– Pošta 1
Nitra
Nitra
4196
1577
128
1/1
Uvedenou zmenou od 8. júna 2011 prioritný investičný majetok pozostáva z 39 poverených a hlavných pôšt a zo 4 HSS.
Zostatková hodnota IFRS prioritného investičného majetku k 31. 12. 2012 dosiahla sumu:
stavby
pozemky
Spolu:
48 920 961,16 €
8 019 877,20 €
56 940 838,36 €
Opravy a údržba vykonaná na prioritnom investičnom majetku Slovenskej pošty, a. s., k 31. 12.. 2012:
budovy
pozemky
ostatný majetok nezapísaný do KN
Spolu:
1 533 397,51 €
0,00 €
0,00 €
1 533 397,51 €
Investičné akcie realizované na prioritnom investičnom majetku Slovenskej pošty, a. s., k 31. 12. 2012:
budovy
pozemky
ostatný majetok nezapísaný do KN
Spolu:
4 824 275,01 €
0,00 €
0,00 €
4 824 275,01 €
Prehľad údajov o prenajatej ploche nebytových priestorov a výnosoch z nájmov v objektoch prioritného investičného majetku Slovenskej pošty, a. s., k 31. 12. 2012:
–
–
–
–
počet uzatvorených nájomných zmlúv:
prenajatá plocha celkom:
ročné výnosy z prenajatých priestorov v PIM objektoch:
poplatky za služby spojené s nájmom v prenajatých priestoroch PIM:
297
24 888,26 m²
871 876,89 €
512 715,94 €
Prehľad údajov o prenajatej ploche pozemkov a výnosoch z nájmov pozemkov prioritného investičného majetku Slovenskej pošty, a. s., k 31. 12. 2011:
–
–
–
–
56
počet uzatvorených nájomných zmlúv:
prenajatá plocha celkom:
ročné výnosy z prenajatých pozemkov v PIM:
poplatky za služby spojené s nájmom pozemkov v PIM:
32
905,57 m²
22 292,54 €
321,91 €
I. excluded:
a) from the section “Priority fixed assets, parcels of lands recorded in the Land Registry Office“, parcels of lands of the Post
Office Nitra 1, on the basis of a request of Slovenská pošta, a. s.:
No.
Land
Registry
Administration
Inventory
No.
Property
name
Based
in
Land
Registry
Area
Title
deed
Parcel
of Land
No.
Land
area in
m2
Type of parcel of land
Common
share
61
Nitra
31000917
Parcel
of land
Nitra
Nitra
4196
1576
15
Built-up area
and courtyard
1/1
62
Nitra
31000918
Parcel
of land
Nitra
Nitra
4196
1577
1822
Built-up area
and courtyard
1/1
b) from the section “Priority fixed assets, buildings recorded in the Land Registry Office“, buildings of the Post Office Nitra
1, on the basis of a request by Slovenská pošta, a. s.:
No.
Land
Registry
Administration
Inventory
No.
Property name
Based in
Land
Registry
Area
Title
deed
Parcel
of Land
No.
Register
No.
Common
share
19
Nitra
21002122
Postal building
– Pošta 1
Nitra
Nitra
4196
1576
128
1/1
19
Nitra
21002122
Postal building
– Pošta 1
Nitra
Nitra
4196
1577
128
1/1
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
REPORT ON ASSETS AND CONTR AC TS
By implementing this change, as of June 8, 2011, the priority fixed assets comprise of thirty-nine authorized and main post
offices and four main processing centres.
The remaining IFRS value of the priority fixed assets as of December 31, 2012 amounted to:
Buildings
Parcels of land
Total:
EUR 48,920,961.16
EUR 8,019,877.20
EUR 56,940,838.36
Repairs and maintenance of the priority fixed assets of Slovenská pošta, a. s., as of December 31, 2012:
Buildings
Parcels of land
Other assets not recorded in the Land Registry Office
Total:
EUR 1,533,397.51
EUR 0.00
EUR 0.00
EUR 1,533,397.51
Investment in the priority fixed assets of Slovenská pošta, a. s., as of December 31, 2012:
Buildings
Parcels of land
Other assets not recorded in the Land Registry Office
Total:
EUR 4,824,275.01
EUR 0.00
EUR 0.00
EUR 4,824,275.01
57
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA O M A J E T K U A O Z M LU VÁC H
Prioritný investičný majetok od vzniku spoločnosti Slovenská pošta, a. s., nebol prenechaný do nájmu na čas dlhší ako päť
rokov, ani nebolo v prospech nájomcu dohodnuté právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov. V súlade
s § 15 ods. 5 zákona č. 349/2004 Z. z. nebol na platnosť nájomných zmlúv potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Informácia o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov
alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia
alebo dozornej rady:
A)
1. V zmysle stanov Slovenskej pošty, a. s. – článok 30 ods. 30.2. písm. f) bod 5 udelila dozorná rada predchádzajúci súhlas na predaj nehnuteľného majetku:
– pozemku parc. č. 2465/2 o výmere 383 m2, zastavané plochy a nádvoria a budovy súpisné číslo 979 postavenej
na pozemku parc. č. 2465/2, zapísané na LV č. 8820, k. ú. Považská Bystrica, kúpna cena 134 500 € - oslobodené
od DPH.
– na 64. zasadnutí konanom dňa 27. 3. a 18. 5. 2012
– nehnuteľnosti prevedené dňa 25. 1. 2013
2. V zmysle stanov Slovenskej pošty, a. s., článok 30 ods. 30.2 písm. f) bod 3 udelila dozorná rada predchádzajúci súhlas
na nájom majetku spoločnosti tretej osobe na dobu určitú presahujúcu 1 rok:
Zoznam nájomných zmlúv s udeleným predchádzajúcim súhlasom dozornej rady za rok 2012:
P.č.
58
Zmluva
Predmet
plnenia
Platnosť
zmluvy do
Dôvod
m2
Účel využitia
Ročné
nájomné
+ služby
Súhlas
daný
do ukončenia
prác na projekte TEN-T, najdlhšie 5 rokov
PIM
6,00
manipulačný
priestor na stavbu
Projektu TEN-T
56,00 €
17. 12. 2008
30. 4. 2017
PIM
65,88
administratíva
3 996,73 €
US 7. 12. 2008
913,44 €
US 7. 12. 2008
1.
NZ č. 1381/2011
PPB
Tomášikova 54,
BA
2.
NZ č. 794/2012
P Zvolen 1
3.
NZ č. 797/2012
P Zvolen 1
30. 4. 2017
PIM
48,00
pozemok/
parkovanie
4.
NZ č. 1535/2012
P Zvolen 1
31. 12. 2017
PIM
33,20
administratíva
2 144,00 €
US 7. 12. 2008
5.
NZ č. 1042/2012
P Galanta 1
31. 7. 2017
doba nájmu do 5
rokov
1,00
uloženie
bankomatu
61,00 €
US 17. 12. 2008
6.
Zmluva o nájme bytu č.
951/2012
P Košice 2
6. 5. 2013
PIM
86,55
bývanie
1 606,56 €
US 17. 12. 2008
7.
D č. 1 k Zmluve o nájme
bytu č. 951/2012
P Košice 2
6. 5. 2013
PIM
79,52
bývanie
1 366,09 €
US 17. 12. 2008
8.
D č. 1 k Zmluve o nájme
bytu č.856/2011
P Košice 2
30. 9. 2013
PIM
85,85
bývanie
1 512,60 €
US 17. 12. 2008
9.
NZ č. 1605/2012
P Košice 2
31. 12. 2014
PIM
35,90
bufetové
občerstvenie
1 615,49 €
US 17. 12. 2008
Data summary on rental area and earnings from the rental of the priority fixed assets (PFA) premises of Slovenská
pošta, a. s., as of December 31, 2012:
–
–
–
–
Number of concluded rental contracts:
Rented area in total:
Annual earnings from rental land in the PFA premises:
Fees for services in relation to the rental area in the PFA premises:
297
24,888.26 m²
EUR 871,876.89
EUR 512,715.94
Data summary on rental area and earnings from the rental of the PFA land of the Slovenská pošta, a. s., as of December 31, 2012:
–
–
–
–
Number of concluded rental contracts:
Rented area in total:
Annual earnings from rental land in the PFA premises:
Fees for services in relation to the rental area in the PFA premises:
32
905.57 m²
EUR 22,292.54
EUR 321.91
The priority fixed assets from the establishment of Slovenska pošta, a. s., were not offered for lease for a period exceeding
five years, or was the right to repeated rental stipulated in favour of the tenant in a total length exceeding five years. Pursuant to Art.15 par. 5 of Act No. 349/2004 Coll. for lease contracts to become valid, no need for a prior consent of the Ministry
of Transport, Construction and Regional Development of the SR was necessary.
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
REPORT ON ASSETS AND CONTR AC TS
Information on the Transfer of Assets Subject to Prior Approval of the General
Assembly or the Supervisory Board as per Special Regulations or Articles:
A)
1. Pursuant to Articles of the Association of Slovenská pošta, a. s. – Article 30 par. 30.2. letter f) point 5, the Supervisory
Board granted a prior approval to the sale of immovable assets:
– parcel of land No. 2465/2 with an area of 383 m2, built-up areas and courtyards and buildings with Inventory
number 979 built on parcel of land No. 2465/2, registered at title deed No. 8820, Land Registry Area Považská
Bystrica, cost of acquisition: EUR 134, 500 - VAT-free.
– at the 64th section held on March 27 and May 18, 2012
– real estate vested on January 25, 2013
2. Pursuant to Articles of the Association of Slovenská pošta, a. s. – Article 30 par. 30.2. letter f) point 3, the Supervisory
Board granted a prior approval to the lease of immovable assets of the company to a third person for a fixed period
exceeding 1 year:
List of Rental Contracts in 2012 with Prior Approval of the Supervisory Board:
No.
1.
Contract
Subject of the
Contract
Contract valid
until
LC No. 1381/2011
PPB
Tomášikova 54,
BA
Until the termination of works
on the TEN-T
Project, maximum of 5 years
Reason
PFA
m2
Purpose of use
Annual Lease + services (in EUR)
Consent
granted on
6.00
Handling area
for construction
of the TEN-T
Project
56.00
12/17/2008
59
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA O M A J E T K U A O Z M LU VÁC H
P.č.
Predmet
plnenia
Platnosť
zmluvy do
Dôvod
m2
Účel využitia
Ročné
nájomné
+ služby
Súhlas
daný
predajňa
textilného tovaru
2 311,99 €
US 17. 12. 2008
10.
NZ č. 260/2012
P Košice 12
14. 3. 2017
PIM
18,22
11
NZ č. 1375/2012
P Košice 12
31. 7. 2017
PIM
12,25
kvetinárstvo
1 358,32 €
US 17. 12. 2008
5 500,60 €
25. 1. 2012
12.
NZ č. 1249/2011
P Rim. Sobota 1
28. 2. 2017
PIM
104,76
predajňa plastových okien
13.
NZ č. 1450/2012
P Veľký Krtíš
31. 10. 2017
PIM
1,00
bankomat PB,a.s.
440,00 €
US 17. 12. 2008
14.
NZ č. 843/2012
P Lipt. Mikuláš 1
30. 6. 2017
PIM
57,55
fotoslužby
2 573,40 €
US 17. 12. 2008
2 181,18 €
US 17. 12. 2008
15.
NZ č. 1067/2012
P Lipt. Mikuláš 1
19. 7. 2017
PIM
8,43
telekom.
zariadenie
16.
D č.1 k NZ č.733/2011
P Lipt. Mikuláš 1
31. 7. 2016
PIM
1,00
pozemok na
reklamný panel
150,00 €
US 17. 12. 2008
17.
NZ č. 1349/2012
P Lipt. Mikuláš 1
30. 9. 2017
PIM
2,00
pozemok na
reklamný panel
300,00 €
US 17. 12. 2008
18.
NZ č. 1197/2012
P Dolný Kubín 1
31. 10. 2017
PIM
21,20
administratíva
1 085,60 €
US 17. 12. 2008
19.
NZ č. 354/2012
Pošta Trebišov 1
31. 3. 2016
PIM
20,00
poradenstvo
pre Wustenrot
775,49 €
US 17. 12. 2008
20.
NZ č. 355/2012
Pošta Trebišov 1
31. 3. 2016
PIM
16,70
finančné služby
715,06 €
US 17. 12. 2008
21.
NZ č. 687/2012
Pošta Trebišov 1
30. 4. 2016
PIM
16,40
plastové okná
673,09 €
US 17. 12. 2008
22.
D č. 2 k NZ č. 872/2011
Pošta Trebišov 1
31. 10. 2013
PIM
6,00
správca
konkurznej
podstaty
259,46 €
US 17. 12. 2008
23.
NZ č. 954/2012
Pošta Trebišov 1
30. 6. 2016
PIM
15,00
KAPA - PRESS
629,53 €
US 17. 12. 2008
24.
NZ č. 1519/2012
Pošta Trebišov 1
31. 10. 2016
PIM
12,00
podnikové
poradenstvo
541,58 €
US 17. 12. 2008
PIM
prenájom pozemku na umiestnenie novinového
stánku
597,36 €
US 17. 12. 2008
1 240,44 €
US 17. 12. 2008
25.
60
Zmluva
NZ č. 876/2012
P Martin 1
30. 6. 2017
26.
NZ č.1501/2012
P Martin 1
31. 10. 2017
PIM
19,58
kancelária - uzatváranie zmlúv
a sprostred.
poradenstva
27.
NZ č. 537/2012
P Prievidza 1
30. 4. 2014
PIM
70,00
umiestnenie letnej terasy a skladového priestoru
897,22 €
US 17. 12. 2008
28.
NZ č. 807/2012
P Prievidza 1
30. 4. 2017
PIM
9,50
prevádzkový
priestor + anténny
stožiar
1 967,00 €
US 17. 12. 2008
29.
NZ č. 840/ 2012
P Prešov 1
30. 6. 2013
PIM
399,46
súkromná škola
10 353,07 €
US 17. 12. 2008
30.
NZ č. 1341/ 2011
P Prešov 1
31. 12. 2016
PIM
60,00
administratíva
2 800,71 €
US 17. 12. 2008
31.
NZ č. 966/2012
P Svidník
30. 6. 2013
PIM
117,77
skladovacie
priestory
2 518,49 €
US 17. 12. 2008
32.
NZ č. 1340/ 2011
P Svidník
31. 12. 2016
PIM
82,15
záložňa
1 432,73 €
US 17. 12. 2008
33.
D č. 1 k NZ č.7/2010
P Poprad 1
31. 3. 2015
PIM
34,48
administratíva
1 803,58 €
US 17. 12. 2008
34.
NZ č. 839/2012
P Topoľčany 1
31. 5. 2014
PIM
28,14
administratíva
1 516,45 €
US 17. 12. 2008
35.
NZ č. 1724/2012
P Topoľčany 1
30. 11. 2014
PIM
32,14
administratíva
1 816,95 €
US 17. 12. 2008
No.
Contract
Subject of the
Contract
Contract valid
until
Reason
m2
Purpose of use
Annual Lease + services (in EUR)
Consent
granted on
2.
LC No. 794/2012
P Zvolen 1
04/30/2017
PFA
65.88
Office space
3,996.73
US 12/07/2008
3.
LC No. 797/2012
P Zvolen 1
04/30/2017
PFA
48.00
Land/parking
913.44
US 12/07/2008
4.
LC No. 1535/2012
P Zvolen 1
12/31/2017
PFA
33.20
Office space
2,144.00
US 12/07/2008
1.00
Area for
a cashpoint
61.00
US 12/17/2008
5.
LC No. 1042/2012
P Galanta 1
07/31/2017
Rent for 5
years
6.
Contract on the lease
of a flat No. 951/2012
P Košice 2
05/06/2013
PFA
86.55
Housing
1,606.56
US 12/17/2008
7.
Annex No. 1 to Contract on the lease of
a flat No. 951/2012
P Košice 2
05/06/2013
PFA
79.52
Housing
1,366.09
US 12/17/2008
8.
Annex No. 1 to Contract on the lease of
a flat No. .856/2011
P Košice 2
09/30/2013
PFA
85.85
Housing
1,512.60
US 12/17/2008
9.
LC No. 1605/2012
P Košice 2
12/31/2014
PFA
35.90
Buffet
1,615.49
US 12/17/2008
10.
LC No. 260/2012
P Košice 12
03/14/2017
PFA
18.22
Draper´s shop
2,311.99
US 12/17/2008
11
LC No. 1375/2012
P Košice 12
07/31/2017
PFA
12.25
Florist´s shop
1,358.32
US 12/17/2008
12.
LC No. 1249/2011
P Rim. Sobota 1
02/28/2017
PFA
104.76
Plastic window
shop
5,500.60
01/25/2012
13.
LC No. 1450/2012
P Veľký Krtíš
10/31/2017
PFA
1.00
PostBank ATM
440.00
US 12/17/2008
14.
LC No. 843/2012
P Lipt. Mikuláš 1
06/30/2017
PFA
57.55
Photography shop
2,573.40
US 12/17/2008
15.
LC No. 1067/2012
P Lipt. Mikuláš 1
07/19/2017
PFA
8.43
Telecom. device
2,181.18
US 12/17/2008
16.
Annex No. 1 to LC No.
č.733/2011
P Lipt. Mikuláš 1
07/31/2016
PFA
1.00
Land for
a billboard
150.00
US 12/17/2008
17.
LC No. 1349/2012
P Lipt. Mikuláš 1
09/30/2017
PFA
2.00
Land for
a billboard
300.00
US 12/17/2008
18.
LC No. 1197/2012
P Dolný Kubín 1
10/31/2017
PFA
21.20
Office space
1,085.60
US 12/17/2008
19.
LC No. 354/2012
Pošta Trebišov 1
03/31/2016
PFA
20.00
Wustenrot
consultancy
775.49
US 12/17/2008
20.
LC No. 355/2012
Pošta Trebišov 1
03/31/2016
PFA
16.70
Financial services
715.06
US 12/17/2008
21.
LC No. 687/2012
Pošta Trebišov 1
04/30/2016
PFA
16.40
Plastic windows
673.09
US 12/17/2008
22.
Annex No. 2 to LC No.
872/2011
Pošta Trebišov 1
10/31/2013
PFA
6.00
Trustee
in bankruptcy
259.46
US 12/17/2008
23.
LC No. 954/2012
Pošta Trebišov 1
06/30/2016
PFA
15.00
KAPA - PRESS
629.53
US 12/17/2008
12.00
Business
consultancy
541.58
US 12/17/2008
Lease of a land
for placement of
a newsstand
597.36
US 12/17/2008
24.
LC No. 1519/2012
Pošta Trebišov 1
10/31/2016
PFA
25.
LC No. 876/2012
P Martin 1
06/30/2017
PFA
26.
LC No. 1501/2012
P Martin 1
10/31/2017
PFA
19.58
Office – contract
conclusions and provision of consultancy
1,240.44
US 12/17/2008
27.
LC No. 537/2012
P Prievidza 1
04/30/2014
PFA
70.00
Area for summer
terrace and storage
897.22
US 12/17/2008
28.
LC No. 807/2012
P Prievidza 1
04/30/2017
PFA
9.50
Operation area +
antenna pole
1,967.00
US 12/17/2008
29.
LC No. 840/ 2012
P Prešov 1
06/30/2013
PFA
399.46
Private school
10,353.07
US 12/17/2008
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
REPORT ON ASSETS AND CONTR AC TS
61
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA O M A J E T K U A O Z M LU VÁC H
P.č.
Zmluva
Predmet
plnenia
Platnosť
zmluvy do
Dôvod
m2
Účel využitia
Ročné
nájomné
+ služby
Súhlas
daný
36.
NZ č. 1568/2012
P Trnava 1
30. 11. 2014
PIM
13,32
administratíva
1 024,10 €
US 17. 12. 2008
37.
NZ č. 1336/2012
P Senica 1
31. 8. 2013
PIM
23,45
služby
1 226,80 €
US 17. 12. 2008
38.
NZ č. 864/2012
P Senica 1
21. 6. 2017
PIM
18,09
administratíva
949,38 €
US 17. 12. 2008
39.
NZ č. 1749/2012
P Senica 1
30. 11. 2017
PIM
23,80
služby
1 120,92 €
US 17. 12. 2008
40.
NZ č. 854/2012
P Senica 1
31. 5. 2017
PIM
28,82
služby
1 538,03 €
US 17. 12. 2008
1,00
umiestnenie
antény
1 700,00 €
US 17. 12. 2008
41.
NZ č. 1149/2012
P Žilina 1
31. 7. 2017
PIM
Dozorná rada SP, a. s., na XXXVII. zasadnutí dňa 17. 12. 2008 udelila uznesením č. 37.17 predchádzajúci všeobecný (univerzálny) súhlas na nájom prioritného investičného majetku spoločnosti alebo jeho časti tretím osobám prostredníctvom schválených typových zmlúv uzatváraných na dobu určitú presahujúcu 1 rok, ale nepresahujúcu lehotu 5 rokov, ak celková výmera prenajatej plochy v každej jednotlivej nájomnej zmluve alebo zmluve o nájme nebytových priestorov nepresiahne
výmeru 100,00 m² pod podmienkou dodržania platnej metodiky pre stanovovanie nájomného v podmienkach Slovenskej
pošty, a. s. Tento predchádzajúci súhlas je záväzný pre všetkých zamestnancov Slovenskej pošty, a. s., ktorí sú v zmysle platného podpisového poriadku oprávnení uzatvárať za spoločnosť nájomné zmluvy a zmluvy o nájme nebytových priestorov.
B)
V zmysle stanov Slovenskej pošty, a. s., článok 15 ods. 15.1 písmeno o) a Rozhodnutia jediného akcionára č. 12/RA-2010 zo
dňa 7.4.2010 bol udelený súhlas jediného akcionára na predaj nehnuteľného majetku:
– pozemku parc. č. 2465/2 o výmere 383 m2, zastavané plochy a nádvoria a budovy súpisné číslo 979 postavenej na
pozemku parc. č. 2465/2, zapísané na LV č. 8820, k. ú. Považská Bystrica, kúpna cena 134 500 € - oslobodené od DPH,
rozhodnutím č. 82/RA-2012 zo dňa 7. 11. 2012, bod 2
– nehnuteľnosti prevedené dňa 25. 1. 2013
Informácia o výške odmien a o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s členmi Predstavenstva a členmi Dozornej rady Slovenskej pošty, a. s.
V roku 2012 boli odmeny členom predstavenstva a dozornej rady vyplácané podľa Pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta, a. s., schválených valným zhromaždením.
Členovia predstavenstva a dozornej rady vykonávali v roku 2012 funkcie v orgánoch spoločnosti na základe uzatvorených
zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva spoločnosti a na základe uzatvorených zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti schválených valným zhromaždením a na základe rozhodnutí jediného akcionára, ktorými boli noví
členovia predstavenstva a dozornej rady do funkcií orgánov spoločnosti zvolení.
Za rok 2012 boli členom predstavenstva a dozornej rady v zmysle pravidiel odmeňovania vyplatené odmeny v celkovej výške 147 tis. EUR, tantiémy vyplatené neboli.
62
No.
Contract
Subject of the
Contract
Contract valid
until
Reason
m2
Purpose of use
Annual Lease + services (in EUR)
Consent
granted on
30.
LC No. 1341/ 2011
P Prešov 1
12/31/2016
PFA
60.00
Office space
2,800.71
US 12/17/2008
31.
LC No. 966/2012
P Svidník
06/30/2013
PFA
117.77
Storage
2,518.49
US 12/17/2008
32.
LC No. 1340/ 2011
P Svidník
12/31/2016
PFA
82.15
Pawnshop
1,432.73
US 12/17/2008
33.
Annex No. 1 to LC No.
7/2010
P Poprad 1
03/31/2015
PFA
34.48
Office space
1,803.58
US 12/17/2008
34.
LC No. 839/2012
P Topoľčany 1
05/31/2014
PFA
28.14
Office space
1,516.45
US 12/17/2008
35.
LC No. 1724/2012
P Topoľčany 1
11/30/2014
PFA
32.14
Office space
1,816.95
US 12/17/2008
36.
LC No. 1568/2012
P Trnava 1
11/30/2014
PFA
13.32
Office space
1,024.10
US 12/17/2008
37.
LC No. 1336/2012
P Senica 1
08/31/2013
PFA
23.45
Services
1,226.80
US 12/17/2008
38.
LC No. 864/2012
P Senica 1
06/21/2017
PFA
18.09
Office space
949.38
US 12/17/2008
39.
LC No. 1749/2012
P Senica 1
11/30/2017
PFA
23.80
Services
1,120.92
US 12/17/2008
40.
LC No. 854/2012
P Senica 1
05/31/2017
PFA
28.82
Services
1,538.03
US 12/17/2008
41.
LC No. 1149/2012
P Žilina 1
07/31/2017
PFA
1.00
Area for antenna
1,700.00
US 12/17/2008
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
REPORT ON ASSETS AND CONTR AC TS
At its 37th session on the December 17, 2008, the Supervisory Board of Slovenská pošta, a. s., by its Resolution No. 37.17, granted a prior (universal) approval to the lease of the priority fixed assets of the Company or its part to third parties by way of approved standard contracts concluded for a definite time exceeding one year but not exceeding the period of five years provided that the total surface of the leased area in each individual leasing contract or non-residential precincts lease contract
does not exceed an area of 100.00 m2 and the valid methodology for determining the leasing fee in Slovenska pošta, a. s., is
complied with. This prior consent is binding for all employees of Slovenska pošta, a. s., who are entitled to conclude the lease
contracts or non-residential precincts lease contracts on behalf of the Company pursuant to the valid Rules of Signature.
B)
Pursuant to Articles of the Association of Slovenská pošta, a. s., Article 15 par. 15.1, letter o), and Decision of the only shareholder
No. 12/RA-2010 of April 7, 2010, the consent of the only shareholder was granted for sale of redundant immovable assets:
– parcel of land No. 2465/2 with an area of 383 m2, built-up areas and courtyards and buildings with Inventory Number
979 built on parcel of land No. 2465/2, registered at title deed No. 8820, Land Registry Area Považská Bystrica, cost of
acquisition: EUR 134,500 – VAT-free, by Decision No. 82/RA-2012 of November 7, 2012, point 2,
– real estate vested on January 25, 2013
Information on Remuneration and Contracts on Discharge of Functions Concluded with the Board Members and
the Supervisory Board Members of Slovenská pošta, a. s.
In 2012, remuneration to the Board and Supervisory Board members were paid pursuant to the Regulations of Remuneration of the Board and Supervisory Board members of Slovenská pošta, a. s., approved by the General Assembly.
The Board and Supervisory Board members discharged functions in the Company bodies based on signed contracts on
discharge of the function of the Board member and based on signed contracts on discharge of function of the Supervisory
Board member approved by the General Assembly and based on decisions of the single shareholder by which new members of the Board and Supervisory Board were appointed to the functions of the Company bodies.
For 2012, remuneration amounting to EUR 147,000 was paid to the Board and Supervisory Board members pursuant to the
Regulations of Remuneration, royalties were not paid.
63
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA N E Z ÁV I S LÉ H O AU D Í TO R A
64
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
I N D E P E N D E N T A U D I T O R´ S R E P O R T
65
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA N E Z ÁV I S LÉ H O AU D Í TO R A
66
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
I N D E P E N D E N T A U D I T O R´ S R E P O R T
67
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
S PR ÁVA N E Z ÁV I S LÉ H O AU D Í TO R A
68
A N N U A L R E P O R T F O R 2 0 12
I N D E P E N D E N T A U D I T O R´ S R E P O R T
69
V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 12
POZNÁMK Y
70
Slovenská pošta, a. s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
www.posta.sk
Zákaznícky servis / Customer service
Tel.: 0800 122 413, [email protected]
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Poznámky k účtovným výkazom
za rok končiaci sa 31. decembra 2012
Notes to Financial Statements
for the Year Ending as of December 31, 2011
2
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
3
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
4
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
5
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
6
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
7
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Výkaz finančnej situácie za rok končiaci sa
k 31. decembru 2012
všetky položky sú uvedené v tis. Eur
Pozn.
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
Majetok
Dlhodobý majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
42
17 248
28 939
Dlhodobý hmotný majetok
43
214 060
244 442
Investície do spoločností
44
3 373
3 284
Dlhodobé pohľadávky
45
155
144
234 836
276 809
Dlhodobý majetok spolu
Obežný majetok
Peniaze a peňažné ekvivalenty
46
35 115
26 475
Zverený cudzí finančný majetok
47
70 165
64 405
Pohľadávky z obchodného styku
48
38 395
31 437
Zásoby
49
2 694
2 687
Ostatný obežný majetok
50
847
1 360
Obežný majetok spolu
147 216
126 364
Majetok spolu
382 052
403 173
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
52
214 300
214 300
Kapitálové fondy
53
2 167
2 167
Fondy zo zisku
54
29 149
29 149
Nerozdelené zisky minulých rokov
55
-31 721
-11 419
Výsledok hospodárenia - bežný rok
55
Vlastné imanie spolu
-2 731
-9 122
211 164
225 075
Dlhodobé záväzky
Bankové úvery
56
0
9 664
Rezervy
57
6 878
6 957
Rezerva na zamestnanecké požitky
58
5 277
5 091
Odložený daňový záväzok
59
3 343
7 014
Ostatné dlhodobé záväzky
60
17 296
16 222
32 794
44 948
Dlhodobé záväzky spolu
8
All entries are stated in ths. EUR.
Note
as of December as of December
31, 2012
31, 2011
Assets
Long-term assets
Long-term intangible assets
42
17 248
28 939
Long-term tangible assets
43
214 060
244 442
Investments in the company
44
3 373
3 284
Long-term receivables
45
Total long-term assets
155
144
234 836
276 809
Short-term assets
Cash and cash equivalents
46
35 115
26 475
Consignment of foreign financial assets
47
70 165
64 405
Trade receivables
48
38 395
31 437
Inventories
49
2 694
2 687
Other current assets
50
847
1 360
Total short-term assets
147 216
126 364
Total assets
382 052
403 173
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Financial Situation Statement
as of December 31, 2012
Equity and liabilities
Equity
Shared capital
52
214 300
214 300
Capital funds
53
2 167
2 167
Funds from profit
54
29 149
29 149
Retained earnings from previous years
55
-31 721
-11 419
Economic result - current year
55
-2 731
-9 122
211 164
225 075
Total equity
Long-term liabilities
Bank loans
56
0
9 664
Provisions
57
6 878
6 957
Reserves for employee benefits
58
5 277
5 091
Deferred tax liability
59
3 343
7 014
Other long-term liabilities
60
17 296
16 222
32 794
44 948
Total long-term liabilities
9
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
56
9 664
9 668
Záväzky z obchodného styku
61
35 830
39 292
Záväzky z držania zvereného cudzieho finančného majetku
47
70 165
64 405
Splatné daňové záväzky
62
1 234
0
Ostatné dane zo závislej činnosti, DPH a iné
62
932
882
Záväzky z finančného prenájmu
63
0
0
Rezervy krátkodobé
57
2 051
888
Ostatné krátkodobé záväzky a ostatné pasíva
64
18 218
18 015
Krátkodobé záväzky spolu
138 094
133 150
Záväzky spolu
170 888
178 098
Vlastné imanie a záväzky spolu
382 052
403 173
Dňa: 25. marca 2013
Schválil:
Ing. Tomáš Drucker
Ing. Peter Kapusta
predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva
Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:
Ing. Michal Lieskovský
Mgr. Juraj Méry
riaditeľ financií a správy majetku
riaditeľ sekcie financií
Poznámky na stranách 5 až 32 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky
10
Bank loans
56
9 664
9 668
Trade liabilities
61
35 830
39 292
Liabilities from holding foreign assets
47
70 165
64 405
Due tax liabilities
62
1 234
0
Other taxes from dependable activity, VAT, etc.
62
932
882
Liabilities from financial leasing
63
0
0
Short-term reserves
57
2 051
888
Other short-term liabilities and other liabilities
64
18 218
18 015
Total short-term liabilities
138 094
133 150
Total liabilities
170 888
178 098
Total equity and liabilities
382 052
403 173
Date: March 25, 2013
Approved by:
Ing. Tomáš Drucker
Ing. Peter Kapusta
Chairman of the Board of Directors
Deputy Chairman of the Board of Directors
Signature of persons responsible for the compilation
of the Financial Statement
Signature of persons responsible
for the company’s accounting:
Ing. Michal Lieskovský
Mgr. Juraj Méry
Finance and Assets Management Director
Finance Section Director
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Short-term liabilities
Notes on pages 5 to 32 represent an inseparable part of this individual Financial Statements.
11
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Výkaz komplexného výsledku za rok
končiaci sa 31. decembra 2012
všetky položky sú uvedené v tis. Eur
Pozn.
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
Výnosy z hlavnej činnosti
65
261 822
271 287
Výnosy z predaja služieb
66
8 680
8 803
Výnosy z predaja tovaru
67
14 447
14 689
Ostatné výnosy
68
Výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
3 261
298 040
Náklady z hospodárskej činnosti
Osobné náklady
69
152 524
158 963
Služby
70
61 406
61 649
Spotreba materiálu a energie
71
16 418
17 221
Náklady na predaný tovar
72
11 059
11 413
42,43
39 217
47 141
Odpisy
Tvorba rezerv
57
-51
-4 080
Ostatné prevádzkové náklady
73
15 987
13 672
296 560
305 979
-1 039
-7 939
Náklady z hospodárskej činnosti spolu
Strata z hospodárskej činnosti
Finančné výnosy
74
288
628
Finančné náklady
74
1 784
2 439
-2 535
-9 750
Strata pred zdanením
Daň z príjmov
75
1 247
47
Odložená daň
75
-1 049
-675
-2 733
-9 122
Úpravy z precenenia finančných aktív
2
0
Daň z príjmov k úpravám z precenenia
0
0
Ostatné súčasti komplexného výsledku hospodárenia
0
0
-2 731
-9 122
Strata po zdanení za účtovné obdobie
Komplexný výsledok hospodárenia
12
10 572
295 521
All entries are stated in ths. EUR.
Note
as of December as of December
31, 2012
31, 2011
Revenues from economic activities
Revenues from main activities
65
261 822
271 287
Revenues from sale of services
66
8 680
8 803
Revenues form the sale of goods
67
14 447
14 689
Other revenues
68
10 572
3 261
295 521
298 040
Total revenues from economic activities
Expenses from economic activities
Personnel expenditures
69
152 524
158 963
Services
70
61 406
61 649
Material and energy consumption
71
16 418
17 221
Sales expenditures
72
11 059
11 413
Depreciations
42,43
39 217
47 141
Creation of provisions
57
-51
-4 080
Other operating expenditures
73
15 987
13 672
296 560
305 979
-1 039
-7 939
Total revenues from economic activities
Loss from economic activities
Financial revenues
74
288
628
Financial expenditures
74
1 784
2 439
-2 535
-9 750
Loss before tax
Income tax
75
1 247
47
Deferred tax
75
-1 049
-675
-2 733
-9 122
Adjustment based on the revaluation of financial assets
2
0
Income tax based on the revaluation adjustments
0
0
Loss for the accounting period after tax
Other comprehensive income
Comprehensive income for the period after tax
0
0
-2 731
-9 122
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Comprehensive Profit and Loss Statement
for the Year Ending as of December 31, 2012
13
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Strata priraditeľná:
Vlastníkom materskej spoločnosti
-2 731
Vlastníkom nekontrolujúcich podielov
Strata po zdanení za účtovné obdobie
0
0
-2 731
-9 122
-2 731
-9 122
0
0
-2 731
-9 122
Kompexný výsledok hospodárenia priraditeľný:
Vlastníkom materskej spoločnosti
Vlastníkom nekontrolujúcich podielov
Komplexný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení
Dňa: 25. marca 2013
Schválil:
Ing. Tomáš Drucker
Ing. Peter Kapusta
predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva
Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:
Ing. Michal Lieskovský
Mgr. Juraj Méry
riaditeľ financií a správy majetku
riaditeľ sekcie financií
Poznámky na stranách 5 až 32 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky
14
-9 122
Owners of the parent company
-2 731
Owner of non-controlling shares
-9 122
0
0
-2 731
-9 122
Owners of the parent company
-2 731
-9 122
Owner of non-controlling shares
0
0
-2 731
-9 122
Loss for the accounting period after tax
Comprehensive income attributable to:
Comprehensive income for the accounting period after tax
Date: March 25, 2013
Approved by:
Ing. Tomáš Drucker
Ing. Peter Kapusta
Chairman of the Board of Directors
Deputy Chairman of the Board of Directors
Signature of persons responsible for the compilation
of the Financial Statement
Signature of persons responsible
for the company’s accounting:
Ing. Michal Lieskovský
Mgr. Juraj Méry
Finance and Assets Management Director
Finance Section Director
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Loss attributable to:
Notes on pages 5 to 32 represent an inseparable part of this individual Financial Statements.
15
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Výkaz zmien vo vlastnom imaní
za rok končiaci sa 31. decembra 2012
Stav k 31.decembru 2010
Základné
imanie
Kapitálové
fondy
Fondy zo
zisku
Nerozdelený
zisk
Oceňovacie
rozdiely
Vlastný
kapitál
spolu
v tis. €
v tis. €
v tis. €
v tis. €
v tis. €
v tis. €
214 300
2 167
29 149
-11 419
0
234 197
Prídel do rezervného fondu
0
0
0
0
0
0
Prídel do ostatných fondov
0
0
0
0
0
0
Precenenie investícií
0
0
0
0
0
0
Čistá strata za obdobie
0
0
0
(9 122)
0
(9 122)
Ostatné súčasti komplexného výsledku
hospodárenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(9 122)
0
(9 122)
Stav k 31.decembru 2011
Celkový komplexný výsledok hospodárenia
214 300
2 167
29 149
(20 541)
0
225 075
Prídel do rezervného fondu
0
0
0
0
0
0
Prídel do ostatných fondov
0
0
0
0
0
0
Precenenie investícií
0
0
0
0
2
2
Čistá strata za obdobie
0
0
0
(2 733)
0
(2 733)
Ostatné súčasti komplexného výsledku
hospodárenia
0
0
0
(11 180)
0
(11 180)
Celkový komplexný výsledok hospodárenia
0
0
0
(13 913)
2
(13 911)
214 300
2 167
29 149
(34 454)
2
211 164
Stav k 31.decembru 2012
Poznámky na stranách 5 až 32 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky
16
Shared
capital
Capital
funds
Funds from
profit
Retained
earnings
Valuation
differences
Total
equity
in thousand € in thousand € in thousand € in thousand € in thousand € in thousand €
Balance as of
December 31, 2010
214 300
2 167
29 149
-11 419
0
234 197
Allocated to reserve fund
0
0
0
0
0
0
Allocated to other funds
0
0
0
0
0
0
Revaluation of investments
0
0
0
0
0
0
Net loss for the period
0
0
0
(9 122)
0
(9 122)
Other comprehensive income
0
0
0
0
0
0
Total comprehensive income
0
0
0
(9 122)
0
(9 122)
214 300
2 167
29 149
(20 541)
0
225 075
Allocated to reserve fund
0
0
0
0
0
0
Allocated to other funds
0
0
0
0
0
0
Revaluation of investments
0
0
0
0
2
2
Net loss for the period
0
0
0
(2 733)
0
(2 733)
Other comprehensive income
0
0
0
(11 180)
0
(11 180)
Total comprehensive income
0
0
0
(13 913)
2
(13 911)
214 300
2 167
29 149
(34 454)
2
211 164
Balance as of
December 31, 2011
Balance as of
December 31, 2012
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Statement of Changes in Equity
for the Year Ending as of December 31, 2012
Notes on pages 5 to 32 represent an inseparable part of this individual Financial Statements.
17
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Výkaz peňažných tokov
za rok končiaci sa 31. decembra 2012
Nepriama metóda vykazovania
Pozn.
Obdobie
končiace sa
31. 12. 2012
Obdobie
končiace sa
31. 12. 2011
-2 535
-9 750
367
687
40 213
40 240
Prevádzkové činnosti
Strata pred zdanením
Upravený o:
Úrokové výnosy a náklady
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení
Zostatková hodnota dlhodobého majetku vyradeného inak ako predajom
Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv a opravných položiek k majetku okrem pohľadávok
37
1 503
(-)
-90
-113
(+/-)
-1 256
2 365
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok
36 736
34 932
(-)
220
-278
(+/-)
-6 456
2 061
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov
Peňažné toky z prevádzkových činností
-753
9 629
29 747
46 344
Zaplatená daň z príjmov
(-)
-13
-47
Zaplatené úroky
(-)
-518
-963
29 216
45 334
Prijaté úroky
67
229
Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení
163
281
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností
Investičné činnosti
Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení
(-)
-11 057
-17 866
Obstaranie dcérskej spoločnosti
(-)
-81
0
-10 908
-17 356
0
0
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti
Finančné činnosti
Výplata dividend
(-)
Splátky záväzkov z finančného prenájmu
(-)
0
0
Bankové úvery
-9 668
-19 629
Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností
-9 668
-19 629
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov
8 640
8 349
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
26 475
18 126
Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť
35 115
26 475
Poznámky na stranách 5 až 32 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky
18
Indirect method of reporting
Note
Period
ending
December
31, 2012
Period
ending
December
31, 2011
-2 535
-9 750
367
687
40 213
40 240
37
1 503
-90
-113
Operating activities
Loss before tax
Adjusted by:
Interest revenues and expenses
Depreciation of buildings, construction, machinery
Residual value of the long-term asset disposed of other than through sale
Income from the sale of buildings, construction,machinery and equipment
Increase/(decrease) of reserves and adjusting items to the property except receivables
(-)
(+/-)
Cash flow from operating activities before changes in working capital
-1 256
2 365
36 736
34 932
-278
Decrease / (Increase) in the balance of inventories
(-)
220
Decrease / (Increase) in the balance of receivables
(+/-)
-6 456
2 061
-753
9 629
29 747
46 344
Increase / (decrease) in the balance of liabilities
Cash flow from operating activities
Income tax paid
(-)
-13
-47
Interest paid
(-)
-518
-963
29 216
45 334
67
229
Net Cash flow from operating activities
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Cash Flow Statement for the Year Ended
as of December 31, 2012
Investment activities
Accepted interest
Income from the sale of buildings, contsruction,machinery and equipment
163
281
Acquisition of buildings, construction, machinery and equipment
(-)
-11 057
-17 866
Acquisition of a subsidiary
(-)
-81
0
-10 908
-17 356
Net Cash flow used in investment activities
Financial activities
Payment of dividends
(-)
0
0
Repayment of liabilities from financial leasing
(-)
0
0
Bank loans
-9 668
-19 629
Net Cash flow (used within) from financial activities
-9 668
-19 629
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents
8 640
8 349
Cash and cash equivalents at the beginning of year
26 475
18 126
Balance on bank accounts and cash in hands
35 115
26 475
Notes on pages 5 to 32 represent an inseparable part of this individual Financial Statements.
19
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
2 Informácie o orgánoch spoločnosti
1 Opis spoločnosti
Predseda predstavenstva:
Ing. Marcela Hrdá
do 24. mája 2012
Ing. Tomáš Drucker
od 25. mája 2012
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959
Slovenská pošta, a. s., (ďalej len „spoločnosť“) bola zriadená
1. októbra 2004 zákonom č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku (ďalej len „zákon č. 349/2004
o transformácii“). Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S.
Je akciovou spoločnosťou so 100 % vkladom štátu, ktorá bola
založená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (od roku 2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR).
Organizačne je členená na úseky, sekcie a organizačné jednotky (8
ORP).
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada.
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo.
Generálnym riaditeľom je predseda predstavenstva spoločnosti.
Poštovú činnosť vykonáva prostredníctvom 1 541 pôšt a 45 pôšt
partner, v roku 2011: 1 543 pôšt a 46 pôšt partner.
Podniká v týchto oblastiach:
vo výkone poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky
v rozsahu:
 podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty,
 zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov),
so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku,
 podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku,
 výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území
Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty,
 vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických
a prevádzkových prostriedkov pošty,
 vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov
v oblasti svojej činnosti,
 archivácia poštových cenín, tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok,
 agenda poštových pečiatok, zriadenie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie,
 činnosť poštového múzea,
 obstarávateľská činnosť pre tretí subjekt s využitím poštových sietí.
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných
účtovných jednotkách.
20
Predstavenstvo:
Ing. Rita Tornyaiová – podpredseda predstavenstva do 24. mája 2012
Ing. Arch. Kamil Špendla – člen predstavenstva do 24. mája 2012
Ing. Gabriela Ondrušová – člen predstavenstva do 24. mája 2012
Ing. Milan Toth – člen predstavenstva do 24. mája 2012
Ing. Peter Kapusta – podpredseda predstavenstva od 25. mája 2012
Ing. Róbert Gálik, MBA – člen predstavenstva od 25. mája 2012
Ing. Michal Lieskovský – člen predstavenstva od 25. mája 2012
Ing. Peter Blaškovitš – člen predstavenstva od 25. mája 2012
Konanie v mene spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra
2012: Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí
byť predseda predstavenstva.
Jediný akcionár spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Rozhodnutím 39/RA-2011 zo dňa 5. apríla 2011
schválil zmenu Stanov spoločnosti, na základe ktorej sú vo všetkých veciach oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda
predstavenstva.
Dozorná rada:
Ing. Paulína Štefaničová – predseda dozornej rady do 31. mája 2012
Ing. Martin Čatloš – predseda dozornej rady od 1. júna 2012
JUDr. Ing. Miloš Ronec – člen dozornej rady do 31. mája 2012
Zoltán Lajos – člen dozornej rady do 31. mája 2012
Ing. Vladislav Hečko – člen dozornej rady do 31. mája 2012
Žofia Lehotská – člen dozornej rady od 1. októbra 2009
JUDr. Marta Kužnárová – člen dozornej rady od 1. októbra 2009
Ing. Branislav Kušík – člen dozornej rady od 1. júna 2012
Ing. Edita Angyalová – člen dozornej rady od 1. júna 2012
Akcionári
K 31. decembru 2012 100%-ný podiel na základnom imaní
spoločnosti a zároveň 100% hlasovacích práv vlastnil jej zakladateľ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so
sídlom Námestie Slobody č. 6, Bratislava.
Zamestnanci
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti za
rok 2012 bol 13 740 (v roku 2011 bol 14 240).
Schválenie účtovnej závierky
Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením 25. októbra
2012.
1 Company description
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica
Company Identification number (IČO): 36 631 124
Tax Identification number (DIČ): 2021879959
Slovenská pošta, a. s., (hereinafter only as ”the company”) was
established on October 1, 2004 according to Act No. 349/2004
Coll. on the transformation of Slovenská pošta, state-owned enterprise (hereinafter only as ”Act No. 349/2004 on transformation”).
The company is registered in the Commercial Register of the District Court of Banská Bystrica, section Sa, insert number 803/S.
2 Information about the company’s
management bodies
Chairman of the Board of Directors:
Ing. Marcela Hrdá
acting until May 24, 2012
Ing. Tomáš Drucker
acting from May 25, 2012
Board of Directors:
Ing. Rita Tornyaiová – Deputy Chairman acting until May 24, 2012
Ing. Arch. Kamil Špendla – Member acting until May 24, 2012
Ing. Gabriela Ondrušová – Member acting until May 24, 2012
Ing. Milan Toth – Member acting until May 24, 2012
Ing. Peter Kapusta – Deputy Chairman acting from May 25, 2012
Ing. Róbert Gálik, MBA – Member acting from May 25, 2012
Ing. Michal Lieskovský – Member acting from May 25, 2012
Ing. Peter Blaškovitš – Member acting from May 25, 2012
It is a joint stock company 100% owned by the State, which
was established by the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic (the Ministry of Transport,
Construction and Regional Development of the Slovak Republic
since 2010).
Acting on behalf of the company as of December 31, 2012: At
least two Members of the Board of Directors, one of which must
be the Chairman of the Board of Directors, are authorized to act
on behalf of the company.
The organisation is divided into divisions, sections and organisational units (8 Regional Directorates of Posts).
The highest body of the company is the General Assembly.
The highest controlling body is the Supervisory Board.
The statutory body of the company is the Board of Directors.
The Chief Executive Officer is the Chairman of the Board of Directors.
The sole shareholder of the company acting in the authority
of the General Assembly on the basis of the Decision 39/RA-2011
of April 5, 2011, adopted changes to the company’s Statutes on
the basis of which at least two Members of the Board of Directors, one of which must be the Chairman of the Board of Directors, are authorized to act on behalf of the company.
Postal activities are performed throughout 1,541 post offices
and 45 partner post offices; in 2011: 1,543 and 46 partner post
offices.
Supervisory Board:
Ing. Paulína Štefaničová – Chairman acting until May 31, 2012
Ing. Martin Čatloš – Chairman acting from June 1, 2012
JUDr. Ing. Miloš Ronec – Member acting until May 31, 2012
Zoltán Lajos – Member acting until May 31, 2012
Ing. Vladislav Hečko – Member acting until May 31, 2012
Žofia Lehotská – Member acting from October 1, 2012
JUDr. Marta Kužnárová – Member acting from October 1, 2012
Ing. Branislav Kušík – Member acting from June 1, 2012
Ing. Edita Angyalová – Member acting from June 1, 2012
The company does business in these areas:
performs postal operations on the territory of the Slovak Republic to the extent of:
 collection, transport and delivery of letters, parcels and postal money orders, including electronic mail,
 express and courier transportation of postal items (including
documents), with a guaranteed time of delivery including international service,
 collection, transport and delivery of postal items including
postal payment services in international relations,
 set-up, operation and development of a uniform postal network of postal services in the territory of the Slovak Republic
and parts for domestic and foreign facilities conditioning or
associated with the operation of the postal network,
 development, production, installation, sale, import and export of technical and operating postal means,
 publication of specialized literature, operational regulations,
printed aids, forms, promotional and information materials
relating to company business
 archiving of postage stamps, forms and related works including the production of commemorative postmarks
 postmark agenda, establishment of temporary counters including mechanical promotion,
 operation of the Postal Museum,
 acquisition activities for third parties making use of postal
networks.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
A GENERAL INFORMATION
Shareholders
As of December 31, 2012, a 100% share of the registered capital of the company and 100% of voting rights were owned by
its founder, the Ministry of Transport, Construction and Regional
Development of the SR, with its registered office at Námestie Slobody 6, Bratislava.
Employees
The average number of employees (FTE) of the company in
2012 was 13,740 (in 2011 it was 14,240).
Approval of the financial statement
Financial Statements directly related to the previous financial
period were approved by the General Assembly on October 25,
2012.
The company does not have unlimited liability in other accounting units.
21
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
B ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ
PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY
V súlade s §17a ods. 6 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov spoločnosť, zostavuje s účinnosťou
od 1. januára 2006 riadnu účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS), v znení prijatom Európskou úniou (ďalej len EÚ). Uplatnený bol princíp historických cien, s výnimkou úprav v dôsledku precenenia finančného majetku a finančných záväzkov určených na obchodovanie,
ktoré sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceňujú reálnou hodnotou.
3 Vyhlásenie o zhode s IFRS
IASB) a Výborom pre interpretáciu medzinárodných štandardov
pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Interpretations Commitee-IFRIC) v znení prijatom EÚ, ktoré boli účinné k 31. decembru 2012.
4 Účtovné obdobie
Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.
5 Princíp nepretržitého trvania
Priložená účtovná závierka bola zostavená za predpokladu
nepretržitého trvania spoločnosti.
6 Funkčná mena
Priložená individuálna účtovná závierka spoločnosti bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné
výkazníctvo (International Financial Reporting Standards – IFRS)
v znení prijatom Európskou úniou. Spoločnosť aplikuje všetky
štandardy IFRS a interpretácie vydané Radou pre medzinárodné
účtovné štandardy (International Accounting Standards Board –
C VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
Použité účtovné zásady, ktoré sa uvádzajú ďalej, sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v predošlých účtovných obdobiach, okrem opravy chyby týkajúcej sa spôsobu výpočtu opravnej položky k dlhodobému majetku (viď Poznámku 42,43). V priebehu roka 2012 spoločnosť na základe údajov z interných informačných systémov a údajov poskytnutých externým znalcom v oblasti
Vzhľadom na prostredie, v ktorom spoločnosť pôsobí a podstatu ekonomických transakcií, funkčnou menou spoločnosti je
euro (EUR). Údaje v priloženej účtovnej závierke sú prezentované v eurách a vykázané v tisícoch EUR. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách.
oceňovania vykonala výpočty, na základe ktorých bolo možné určiť výšku spätne získateľnej hodnoty majetku. Na základe uvedených výpočtov, spoločnosť v priebehu roka 2012 spätne upravila
výpočet opravnej položky k neobežnému majetku k 31. decembru
2011 a úpravu vykázala ako opravu chýb minulých účtovných období, nakoľko v predchádzajúcom období spoločnosť určila spätne
získateľnú hodnotu majetku len na základe jedného z vyžadovaných kritérií v zmysle ustanovení IAS 36 Zníženie hodnoty majetku.
Počiatočné stavy boli upravené nasledovne:
stav k 31. 12. 2011
stav k 1. 1.2012
vplyv zmeny
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Neobežný majetok (brutto)
285 574
285 574
0
Opravná položka
(12 193)
(25 996)
(13 803)
Neobežný majetok (netto)
273 381
259 578
(13 803)
Nerozdelený zisk
(20 541)
(31 721)
(11 180)
7 014
4 391
(2 623)
882
882
0
Odložená daň
Splatná daň
Úprava nemala vplyv na peňažné toky. Nakoľko náklady na získanie spoľahlivého výpočtu spätne získateľnej hodnoty majetku
k 1. januáru 2011 by prevýšili očakávané benefity, výška opravnej položky k dlhodobému majetku k 1. januáru 2011 a ani vplyv zmeny
opravnej položky na zisk (stratu) účtovného obdobia končiaceho 31. decembru 2011 neboli kvantifikované.Z uvedeného dôvodu nie je
výsledok hospodárenia za rok 2012 porovnateľný s predchádzajúcim účtovným obdobím
22
In compliance with Section 17a (6) of Act No. 431/2002 Coll.
on accounting as amended, the company compiles with effect
from January 1, 2006 its regular Financial Statements in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS),
as adopted by the European Union (hereinafter only as “EU”).
The principle of historical prices was applied, with the exception of adjustments caused by re-valuation of financial assets
and financial liabilities intended for trading, which are, as of
date of compilation of the Financial Statements, measured at
real value.
3 Declaration on the IFRS compliance
The attached individual Financial Statements of the company was compiled in compliance with the International Financial
Reporting Standards (IFRS) as adopted by the EU. The company
applies all the IFRS standards and interpretations issued by the
C IMPORTANT ACCOUNTING PRINCIPLES
The accounting principles used and listed herein are consistent with the accounting principles used in the previous accounting
periods, except the correction of the error concerning the method
of the calculation of the adjusting entry to long-term assets (see
Notes 42, 43). During 2012, on the basis of data from internal information systems and data provided by an external advisor, the
International Accounting Standards Board (IASB) and the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) as
adopted by the EU, effective as of December 31, 2012.
4 Accounting period
The company compiled the Financial Statements for the period from January 1, 2012 to December 31, 2012.
5 The principle of continuous existence
Attached Financial Statements were compiled assuring that
the company is a going concern.
6 Functional currency
Considering the environment in which the company operates and the nature of economic transactions, the functional
currency of the company is the euro (EUR). Data in the attached
Financial Statements are reported in thousands of EUR (ths. EUR).
Negative values are listed in brackets.
company made calculations that were used to determine the
amount of recoverable assets. On the basis of these calculations,
the company, in the previous period, retrospectively adjusted the
calculation of the adjusting entry to fixed assets as of December 31,
2011 and it allocated this adjustment as a correction of errors in previous accounting periods because the company had determined
the amount of recoverable assets only on the basis of one of the required criteria in accordance with the IAS 36 Impairment of Assets.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
B BASIC STARTING POINTS
FOR COMPILATION
OF THE FINANCIAL STATEMENTS
Počiatočné stavy boli upravené nasledovne:
as of December 31, 2011
Balance as of January 1, 2012
impact of adjustment
in ths EUR
in ths EUR
in ths EUR
Fixed assets (gross)
285 574
285 574
0
Adjusting entry
(12 193)
(25 996)
(13 803)
Fixed assets (net)
273 381
259 578
(13 803)
Undistributed profit
(20 541)
(31 721)
(11 180)
Deferred tax
7 014
4 391
(2 623)
Payable tax
882
882
0
This adjustment did not impact financial flows. Whereas the expense for obtaining the reliable calculation of the amount of recoverable assets as of January 1, 2011 would have exceeded the expected benefits, the amount of the adjusting entry to the long-term
assets as of December 31, 2011 or the impact of the change of the adjusting entry on the profit (loss) of the accounting period ending
on December 31, 2011 were not quantified. For this reason, economic result for the year 2012 cannot be compared to the previous accounting period.
23
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
7
Aplikácia nových a revidovaných
Medzinárodných štandardov
pre finančné výkazníctvo
Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie relevantné pre jej činnosť, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri IASB a boli schválené na používanie v rámci EÚ, a ktoré nadobudli účinnosť pre úč-
tovné obdobie začínajúce k 1. januáru 2012, alebo skôr.
Prijatie týchto nových a revidovaných štandardov a interpretácií nemalo vplyv na účtovnú závierku spoločnosti.
Spoločnosť neaplikovala skôr žiadny z IFRS štandardov, pri
ktorom sa nevyžaduje jeho prijatie k dátumu, ku ktorému je zostavená účtovná závierka.
Projekt vylepšenia Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo vydané v máji 2010 (vylepšenia účinné pre účtovné
obdobia začínajúce po 1. januári 2011)
Štandardy, zmeny štandardov a interpretácie k vydaným štandardom, ktoré sú účinné v roku 2012, avšak nemajú významný dopad na účtovnú závierku spoločnosti:
IAS/IFRS/ IFRIC
Názov
IAS 12
Novela IAS 12 Odložená daň: návratnosť podkladových aktív
IAS 1
Novela IAS 1 Vykazovanie ostatných zložiek komplexného výsledku
Platné pre účtovné obdobie
začínajúce k alebo po dátume
Nedeľa, januára 01, 2012
Nedeľa, júla 01, 2012
Štandardy, zmeny štandardov a interpretácie k existujúcim štandardom, ktoré boli vydané a sú záväzné pre účtovné obdobia začínajúce sa od 1. januára 2013 a neskôr, avšak žiaden z nich zatiaľ nebol prijatý EÚ:
IAS/IFRS/ IFRIC
Názov
Platné pre účtovné obdobie
začínajúce k alebo po dátume
IAS 19
Novela IAS 19 Zamestnanecké požitky
Utorok, januára 01, 2013
IFRS 7
Novela IFRS 7 vykazovanie finančných aktív – kompenzácia
(netto vykazovanie)
Utorok, januára 01, 2013
IFRS 10
Konsolidovaná účtovná závierka
Utorok, januára 01, 2013
IFRS 11
Spoločné dohody (joint arrangements)
Utorok, januára 01, 2013
IFRS 12
Prezentácia vplyvu v iných subjektoch
Utorok, januára 01, 2013
IFRS 13
Oceňovanie reálnou hodnotou
Utorok, januára 01, 2013
IAS 27
Individuálna účtovná závierka (separate financial statements)
Utorok, januára 01, 2013
IAS 28
Pridružené a spoločné podniky
Utorok, januára 01, 2013
Štandardy, zmeny štandardov a interpretácie k existujúcim štandardom, ktoré boli vydané, avšak ktoré neboli prijaté EU:
IAS/IFRS/ IFRIC
Názov
IFRS 9
Finančné nástroje
Novela IFRS 10, 11 a 12
Novela IFRS 10, 11 a 12 týkajúca sa aplikácie prechodných ustanovení
Novela IFRS 10, 12
a IAS 27
Novela IFRS 10, 12 a IAS 27 týkajúca sa konsolidácie investičných
spoločností
Projekt vylepšenia Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo vydané v máji 2010 (vylepšenia účinné pre účtovné
obdobia začínajúce po 1. januári 2011)
24
Platné pre účtovné obdobie
začínajúce k alebo po dátume
The company accepted all the new and revised standards
and interpretations applicable to its activities which were issued
by the International Accounting Standards Board (IASB) and the
International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) at the IASB and were approved for use in the EU and which
became effective from January 1, 2012, or earlier.
The adoption of these new and revised standards and interpretations should not have any impact on the Financial Statements of the company.
The company did not apply any of the IFRS standards earlier,
at which its acceptance at the date at which the Financial Statements were compiled is not required.
Standards, changes in standards and interpretations of issued standards which were effective in 2012, however, they do
not have any significant impact on the financial statements of the company:
IAS/IFRS/ IFRIC
Name
IAS 12
Amendment IAS 12 Deferred Tax: Return of Underlying Assets
IAS 1
Amendment IAS 1 Financial reporting of other components
of the complete result
Valid for the acconting period
starting on or after the date
January 1, 2012
July 1, 2012
Standards, changes in standards and interpretations of existing standards which were issued and which are binding for the
accounting periods starting on January 1, 2013, and later, however, which as yet have not been adopted by the EU so far:
IAS/IFRS/ IFRIC
Name
Valid for the acconting period
starting on or after the date
IAS 19
Amendment IAS 19 Employee benefits
January 1, 2013
IFRS 7
Amendment IFRS 7 Financial reporting of financial assets
– compensation (net allocation)
January 1, 2013
IFRS 10
Consolidated Financial Statements
January 1, 2013
IFRS 11
Joint Arrangements
January 1, 2013
IFRS 12
Presentation of influence in other subjects
January 1, 2013
IFRS 13
Real Value Measurement
January 1, 2013
IAS 27
Separate Financial Statements
January 1, 2013
IAS 28
Associates and Joint-Ventures
January 1, 2013
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
7 Application of the new and revised IFRS
Project of improving the International Financial Reporting Standards
issued in May 2010 (improvements effective for accounting periods
starting after January 1, 2011)
Standards, changes in standards and interpretations of existing standards which were issued but not adopted by the EU:
IAS/IFRS/ IFRIC
Name
IFRS 9
Financial Instruments
Amendment
IFRS 10,11 a 12
Amendments IFRS 10, 11 and 12 regarding the application of interim
provisions
Amendment
IFRS 10,12 a IAS 27
Amendments IFRS 10 and 12 and IAS 27 regarding the consolidation
of investment companies
Valid for the acconting period
starting on or after the date
Project of improving the International Financial Reporting Standards
issued in May 2010 (improvements effective for accounting periods
starting after January 1, 2011)
25
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
8
Významné účtovné posúdenia,
odhady a predpoklady
Príprava účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje, aby vedenie spoločnosti urobilo závery ohľadne predpokladov a odhadov
s významným dopadom na hodnotu výnosov, nákladov, majetku
a záväzkov a vykázanie podmienených záväzkov k súvahovému
dňu. Avšak neistota v týchto predpokladoch a odhadoch môže
mať za následok významnú úpravu v účtovnej hodnote majetku
a záväzkov v budúcich obdobiach. Pri aplikácii účtovných zásad
vedenie spoločnosti urobilo nasledovné závery s najvýznamnejším dopadom na čiastky vykázané v účtovnej závierke:
1. Zníženie hodnoty dlhodobého majetku:
Spoločnosť zaúčtovala straty zo zníženia hodnoty dlhodobého majetku na základe posúdenia jeho budúcej spätne získateľnej ceny. Ďalšie informácie o znížení hodnoty (viď Poznámky 13,
42 a 43).
2. Rezerva na zamestnanecké požitky:
Spoločnosť vykazuje významnú sumu ako rezervu na dlhodobé zamestnanecké požitky pre jej súčasných zamestnancov.
Ocenenie tejto rezervy je citlivé na predpoklady použité vo výpočtoch, napríklad budúce úrovne platov a požitkov, diskontné
sadzby, miera znižovania počtu zamestnancov, miera neskoršieho odchodu do dôchodku (viď Poznámka 58).
3. Ostatné rezervy a podmienené záväzky:
Pri vytváraní rezervy odhaduje vedenie spoločnosti pravdepodobnosť a výšku úbytku ekonomických zdrojov potrebných
na vyrovnanie možného alebo pravdepodobného záväzku. Pri
tomto posúdení vedenie spoločnosti zohľadňuje informácie a
posudky externých a interných právnych poradcov, najnovšie dostupné informácie o stave konania a na interné posúdenie pravdepodobnosti výsledku konania. Tieto úsudky a odhady sa priebežne aktualizujú (viď Poznámka 57).
4. Opravné položky z dôvodu zníženia hodnoty pohľadávok:
Spoločnosť poskytuje svoje služby veľkému množstvu zákazníkov. Ku dňu účtovnej závierky preveruje jednotlivé pohľadávky
za účelom posúdenia, či existujú skutočnosti, ktoré by naznačovali, že hodnota pohľadávok nebude v budúcnosti uhradená. Na
určenie hodnoty takýchto pochybných pohľadávok používa vedenie spoločnosti odhady, ktoré sú založené na skúsenostiach z
minulých období a predpokladoch o množstve faktorov, ktoré sa
môžu odlišovať od skutočných výsledkov. Platnosť týchto odhadov je každoročne posudzovaná (viď Poznámka 45 a 48).
5. Vykázanie odloženej daňovej pohľadávky:
Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú zo všetkých odpočítateľných dočasných rozdielov a pre všetky nevyužité daňové straty v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že bude dosiahnuteľný zdaniteľný zisk, voči ktorému bude možné odpočítateľný
dočasný rozdiel použiť resp. nevyužité daňové straty zužitkovať.
Pre stanovenie hodnoty odložených daňových pohľadávok, ktoré môžu byť vykázané, sú potrebné zásadné odhady manažmentu založené na odhade obdobia vzniku a výšky budúcich zdaniteľných ziskov spolu s budúcimi stratégiami daňového plánovania.
26
9
Zmeny účtovných zásad
a odhadov
V roku 2012 nedošlo k zmene účtovných zásad a metód, boli
konzistentne uplatnené ako v roku 2011.
10
Transakcie a zostatky
v cudzej mene
Transakcie uskutočňované v cudzej mene sú prepočítavané
a vykazované použitím aktuálneho denného kurzu vyhláseného
ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prípadné zisky alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny kurzu po dátume transakcie, sa účtujú do výkazu zisku a strát ako
kurzové zisky alebo straty. Majetok a záväzky v cudzej mene sa na
konci roku prepočítavajú kurzom vyhláseným ECB, platným k 31.
decembru. Nerealizované kurzové rozdiely sa účtujú do výkazu
ziskov a strát.
11
Dlhodobý nehmotný majetok
O dlhodobom nehmotnom majetku sa účtuje podľa IAS 38 v
prípade, keď je pravdepodobné, že spoločnosti bude z tohto majetku plynúť budúci ekonomický prínos a pokiaľ je možné spoľahlivo stanoviť hodnotu tohto majetku. Kritériom identifikovateľnosti nehmotného majetku je oddeliteľnosť a vznik v dôsledku
zmluvných alebo iných zákonných práv.
Pri prvom vykázaní je obstaraný nehmotný majetok ocenený v
obstarávacej cene. Následne sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a akumulované straty zo zníženia hodnoty. V prípade, že má spoločnosť len čiastočný nárok na odpočítanie DPH
na vstupe koeficientom, obstarávacia cena sa zvyšuje o túto koeficientovanú DPH. Pokiaľ určitá položka nehmotného majetku nesplní definíciu a kritériá pre vykazovanie ako nehmotné aktívum, je
okamžite účtovaná do nákladov v období, kedy sa to zistilo.
Následné výdavky na nehmotný majetok sú súčasťou nákladov bežného obdobia s výnimkou, ak spĺňajú definíciu a kritériá
pre vykazovanie ako nehmotný majetok stávajú sa súčasťou ocenenia tohto nehmotného majetku. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosti sa neaktivuje a náklady sú zaúčtované vo výkaze ziskov a strát v období, v ktorom vznikli.
Softvér
Pokiaľ nie je obstarávacia cena nového softvéru neoddeliteľnou súčasťou obstarávacej ceny hardvéru, účtuje sa o ňom ako
o nehmotnom majetku.
Odhadovaná doba životnosti nehmotného majetku je nasledovná:
Software
4 - 5 rokov
Ostatný nehmotný majetok
4 - 5 rokov
9
Preparation of the Financial Statements in compliance with
the IFRS requires that the company management makes conclusions regarding the assumptions and estimates with significant
impact on the value of revenues, costs, assets and liabilities and
allocation of contingent liabilities on the balance sheet day. However, uncertainty in these assumptions and estimates may result
in the significant adjustment in the accounts value of assets and
liabilities in future periods. When applying accounting principles,
the company management made the following conclusions
with the most significant impact on the amounts allocated in the
financial statements:
No changes in accounting principles and estimates occurred
in 2012 and these were consistently applied like in 2011.
1. Impairment of long-term assets:
The company booked losses from the impairment of longterm assets based on an assessment of its future recoverable
amount. Additional information on impairments are found below (see Notes 13, 42 and 43).
2. Provision for employee benefits:
The company allocates a significant amount as a provision for
long-term employee benefits for its current employees. Assessment of this provision is sensitive to assumptions used in calculation, for example, future levels of salaries and benefits, discount
rates, the rate of decreasing the number of employees, and the
rate of late retirements (see Note 58).
3. Other provisions and contingent liabilities:
When creating provisions, the company management estimates the probability and amount of disposal of economic resources needed for the redemption of possible or probable liabilities. With this assessment, the company management relies
on information and opinions of external and internal consultants,
the latest available information on the state of proceeding and
internal assessment of the probability of the proceeding outcome. These assessments and estimates are updated continuously (see Note 57).
4. Adjusting entries due to impairment of receivables:
The company provides its services to a large number of customers. As of the date of the Financial Statements the company
reviews individual receivables in order to assess whether there
were facts which would indicate that the value of receivables will
not be settled in future. To determine the value of such doubtful
receivables, the company management uses estimates which are
based on the experience from past periods and assumptions of
the number of factors which may differ from real results. The validity of these estimates is assessed annually (see Notes 45 and 48).
5. Allocation of deferred tax receivable:
Deferred tax receivable is allocated from all deductible concurrent differences and for all unused tax losses to the probable
extent that a taxable profit will be achievable against which it
will be possible to use the deductible concurrent difference or
use unused tax losses. In determining the value of deferred tax
receivables which may be allocated, the principal estimates of
the management based on the estimates of the period of the
creation and amount of future taxable profits together with future strategies of tax planning are necessary.
10
Changes in accounting principles
and estimates
Transactions and balances
in foreign currency
Transactions undertaken in foreign currency are calculated
and allocated using the actual daily exchange rate as announced
by the ECB on the date preceding the day of accounting case
realisation.
In the event of profit or loss which arises as a result of changes in the exchange rate after the date of the transaction, such
differences are accounted for in the Profit and Loss Account as
a foreign exchange profit or loss. Assets and liabilities in foreign
currency are converted at the end of the year at the foreign exchange rate of the ECB valid as of December 31. Unrealised foreign exchange differences are accounted in the Profit and Loss
Statement.
11
Long-term intangible assets
Long-term intangible assets are accounted for according to
the IAS 38 in each case, when it is probable that the company will
from these assets fulfil future economic contributions and while
it is possible to credibly state the value of the assets. A criterion
for identifying the intangible assets is a separability and origination arising from a contract or any other legal rights.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
8 Critical accounting assessments,
estimates and assumptions
With the first allocation the acquired intangible assets are valued in acquisition prices. Subsequently, they are allocated inthe
acquisition price reduced by depreciation and accumulated loss
from reduction in value. In the case when the company has only
a partial claim for the deduction of VAT at the entry by coefficient,
the acquisition price is increased by the VAT coefficient. Whilst the
specified intangible asset does not fulfil the definition and criteria
for allocation as an intangible asset, it is immediately accounted
into the expenses in the period when this was identified.
The following allocation of intangible assets is a component
of the current period, the exception being if it fulfils the criteria
for allocation as intangible assets, it becomes a component of
the assessment of this intangible asset. Intangible assets created
by the activities of the company are not activated and expenses
are accounted in the Profit and Loss Account in the period in
which they arose.
Software
Whilst the acquisition price of new software is not an inseparable component of the price of the hardware, it is accounted as
an intangible asset.
The estimated lifetime of intangible assets is as follows:
Software
4 – 5 years
Other intangible assets
4 – 5 years
27
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Doba životnosti nehmotného majetku je určená ako konečná a spoločnosť odpisuje tento majetok rovnomerne počas odhadovanej doby životnosti. Doba odpisovania a metóda odpisovania sa každoročne preverujú na konci účtovného obdobia, pričom
sa posudzuje aj účtovná hodnota nehmotného majetku z hľadiska
jej možného zníženia. Zmeny v očakávanej životnosti alebo v očakávanom spôsobe spotreby budúcich ekonomických úžitkov prislúchajúcich k majetku sú účtované ako zmena v dobe alebo metóde odpisovania tak, ako je vhodné a sú považované za zmenu v
účtovných odhadoch. Odpis nehmotného majetku s konečnou životnosťou je zaúčtovaný vo výkaze ziskov a strát v riadku odpisov.
12
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok sa pri prvotnom účtovaní oceňuje obstarávacou cenou. Následne po prvotnom účtovaní sa dlhodobý hmotný majetok vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a akumulované straty zo zníženia hodnoty. Pozemky, umelecké diela a zbierky
sa oceňujú v obstarávacích nákladoch a neodpisujú sa. Pri predaji alebo vyradení majetku sa jeho obstarávacia cena a oprávky eliminujú zo
súvahy a zisk alebo strata z predaja sa zahrnie do výkazu ziskov a strát.
Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa
kúpnu cenu, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady, ktoré súvisia s obstaraním (napr. DPH, ak nie je nárok na jej odpočítanie alebo ju možno odpočítať na vstupe len koeficientom) a v osobitných prípadoch aj úrok z úveru. Náklady vynaložené na technické zhodnotenie majetku sa stanú súčasťou ocenenia tohto majetku v prípade, že preukázateľne prispeli k zvýšeniu ekonomického úžitku, ktorý podniku plynie z jeho používania.
Majetok, ktorý nespĺňa kritériá pre zaradenie do dlhodobého
hmotného majetku sa účtuje do nákladov.
V prípade, že položky dlhodobého hmotného majetku majú
rozdielnu dobu použiteľnosti, účtujú sa ako osobitné položky
(hlavné komponenty) dlhodobého hmotného majetku.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas odhadovanej doby použiteľnosti každej časti dlhodobého hmotného majetku. Doba životnosti a odpisová metóda sa pravidelne 1 x ročne na konci účtovného obdobia posudzujú tak, aby bolo zaistené, že doba odpisovania a metóda odrážajú predpokladaný ekonomický prínos
plynúci z používania hmotného majetku.
Nedokončené hmotné investície predstavujú nedokončený
dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa v obstarávacích cenách,
ktoré zahrňujú náklady na ich obstaranie a iné priame náklady.
Nedokončené hmotné investície sa neodpisujú do doby svojho
dokončenia a zaradenia do užívania.
Odhadovaná doba životnosti dlhodobého hmotného majetku je nasledovná:
Stavby
10 - 50 rokov
Stroje, prístroje a zariadenia
4 - 33 rokov
Dopravné prostriedky
4 - 8 rokov
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 - 5 rokov
Spoločnosť počas účtovného obdobia nemenila dobu životnosti dlhodobého majetku.
28
13
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
V súlade s IAS 36 - Zníženie hodnoty aktív posúdila spoločnosť k súvahovému dňu účtovnú zostatkovú hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby zabezpečila, že tento majetok
nebude vykázaný v hodnote vyššej, ako je jeho spätne získateľná suma. Spätne získateľná suma sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj, alebo hodnote z užívania, podľa toho,
ktorá je vyššia. Uvedené hodnoty sa stanovovali k 31. decembru
2012, ako aj k 1. januáru 2012 z dôvodu konzistentnosti metodiky.
Pri posudzovaní hodnoty majetku spoločnosť vychádza
z princípu tzv. peňažno-tvornej jednotky (ďalej len „CGU“). CGU
predstavuje najmenšiu identifikovateľnú skupinu položiek majetku, ktoré generujú peňažné toky vo vzájomnej súčinnosti, ale relatívne nezávisle od ostatných položiek majetku. Spätne získateľná suma sa stanovila za jednotlivé CGU. Ako najvhodnejšie objekty predstavujúce CGU identifikovala spoločnosť jednotlivé pošty.
Podporné útvary boli zoskupené funkčne.
Predmetom testovania na zníženie hodnoty bol nasledovný
dlhodobý majetok: software, oceniteľné práva, dlhodobý drobný
nehmotný majetok, stavby, samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí, dlhodobý drobný hmotný majetok a pozemky.
Pri nasledovných druhoch majetku sa predpokladá, že ich
predajná cena je na úrovni zostatkovej hodnoty (náklady na predaj sa považujú za nevýznamné): výpočtová technika, dopravné
prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia, inventár. Predajná cena
pre stavby a pozemky je stanovená na základe odborného odhadu externej firmy zaoberajúcej sa oceňovaním nehnuteľností, pričom náklady na predaj sa odhadujú na 6% odhadnutej predajnej
ceny. Pre nehmotný majetok, technické zhodnotenie prenajatých
priestorov a dlhodobý drobný hmotný majetok sa predajná cena
považuje za nulovú.
Hodnota z užívania predstavuje súčasnú hodnotu odhadovaných budúcich peňažných tokov z používania majetku. Peňažné toky sú stanovené s využitím 5-ročného strategického plánu
spoločnosti, ktorý obsahuje plán výnosov, nákladov a investícií
do dlhodobého majetku. Po uplynutí 5-ročného obdobia sa uvažuje s terminálnou hodnotou. Vypočítané peňažné toky sa alokujú na jednotlivé CGU na základe údajov z vnútropodnikového
účtovníctva za príslušné účtovné obdobie (r. 2011, resp. r. 2012).
Diskontný faktor vychádza z váženého priemeru nákladov
kapitálu (WACC), ktorý je stanovený podľa nákladov jednotlivých
zložiek kapitálu a priemernej skladby kapitálu spoločnosti za r.
2011 (11,02 %) resp. r. 2012 (12,45 %). Náklady na cudzí kapitál vychádzajú z priemernej úrokovej sadzby na investičné úvery spoločnosti po zdanení za príslušné obdobie. Náklady na vlastný kapitál vychádzajú z tzv. bezrizikovej úrokovej miery, koeficientu
citlivosti poštového odvetvia voči trhu, rizikovej prirážky trhu a rizikovej prirážky za veľkosť spoločnosti.
Spätne získateľná suma bola pri jednotlivých CGU vo väčšej
miere tvorená čistou predajnou cenou, než hodnotou z užívania.
Vypočítaná opravná položka pripadajúca na CGU bola rozdelená
medzi jednotlivé položky majetku v rámci tejto CGU podľa pomeru ich zostatkovej ceny pred opravnými položkami.
12
Long-term tangible assets
Fixed tangible assets, at the primary booking, are valued in
the acquisition price. Subsequently, after the primary booking,
the fixed tangible assets are allocated in the acquisition price reduced by depreciations and accumulated loss from reduction in
value. Land, artistic works and collections are valued in acquisition expenses and are not depreciated. For the sale or disposal
of the asset, its acquisition price and depreciation are eliminated
from the balance sheet and any profit or loss from the sale are
included into the Profit and Loss Statement.
The company has not re-assessed the lifetime of its longterm assets during the accounting period.
13
Reduced value of tangible
and intangible assets with
the exception of goodwill
In compliance with the IAS 36 - Impairment of assets, the
company evaluated the residual value of tangible and non-tangible assets as of the balance sheet date to assure that these assets
will not be allocated in an amount higher than their recoverable
amount. The recoverable amount is equal to the real value reduced by selling costs or to the use value according to that which
value is higher. Listed values were determined as of December
31, 2012 as well as of January 1, 2012 for consistency in methods.
While appraising the value of its assets, the company follows
the principle of a so-called Cash Generating Unit (hereinafter as
“GCU”). The GCU represents the smallest identifiable group of asset entries that generate cash flows in mutual collaboration but
are relatively independent from other asset entries. The recoverable amount was set for each particular GCU. The company identified individual post offices as the most appropriate objects to
represent a GCU.
The acquisition price of fixed tangible assets includes the
purchase price, transportation expenses, customs duties and
other expenses which are connected with the acquisition (e.g.
the VAT, if it does not have the claim for its deduction or it can
be deducted at the entry by coefficient) and in special cases, also
the loan interest. Expenses spent on the technical valuation of
the asset become a component of the assessment of this asset
in the case, that they demonstrably contributed to the increase
in the economic utility which the company gains from its usage.
The following long-term assets were subjects of testing for
value reduction: software, valuable rights, long-term small intangible assets, buildings self movable assets and sets of movable
assets, long-term small tangible assets and lands.
Assets which do not fulfil the criteria for classification to the
fixed tangible assets, are accounted as expenses.
The sales price of buildings and lands is set on the basis of expert assessment by an external company dealing with real property assessments, while sales expenses are estimated to be 6%
of the estimated sales price. For intangible assets, technological
valuation of leased spaces and long-term small tangible assets,
the sales price is considered to be zero.
Providing that the items of long-term tangible assets have
different usable lifetimes, they are booked as special items (main
components) of long-term tangible assets.
The depreciation of long-term tangible assets are allocated
in the Profit and Loss Account equally throughout the period of
the lifetime for each part of the long-term tangible assets. The
period of the lifetime and depreciation method are regularly, 1 x
a year, at the end of the fiscal year, appraised so, in order to assure
that the period of depreciation and method reflect the assumed
economic contribution deriving from usage of the tangible asset.
Unfinished tangible investments represent unfinished tangible assets and are allocated in the acquisition price which includes expenses for acquisition and other direct expenses. Unfinished tangible investments are not depreciated until the period
of their completion and setting to use.
The estimated lifetime period of long-term tangible
assets is as follows:
Buildings
10 - 50 years
Machines and equipment
4 - 33 years
Means of Transport
4 - 8 years
Other long-term tangible assets
1 - 5 years
It is assumed that the sales price corresponds with the asset’s
residual value (sales costs are considered to be irrelevant) for the
following types of assets: computer equipment, means of transport, machines devices and equipment, and nventory.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
The lifetime of intangible assets is specified as final and the
company depreciates these intangible assets equally throughout
the estimated period of its lifetime. The period of depreciation
and the method of depreciation are appraised annually at the
end of the accounting period when also the accounting value of
intangible assets is examined from the point of view if its possible
reduction. Changes in expected lifetime or expected means of
consumption of future economic utility belonging to the assets
are accounted as a change in the period or depreciation method
as suitable and are considered to be a change in accounting estimates. The depreciation of intangible assets with a final lifetime is
booked in the Profit and Loss Account in the line of depreciation.
Usage value represents the present value of estimated future
cash flows from use of an asset. Cash flows are set with using
the company’s 5-year strategic plan, which includes a plan of
revenues, expenses and investments in long-term assets. After
a 5-year period it is assumed to have its terminal value. Calculated cash flows are allocated to a particular GCU on the basis of
intra-plant accounting for the appropriate financial period (2011
or 2012).
The discount factor originates from the Weighted Average Cost of Capital (WACC), which is set according to expenses
of particular types of capital and average composition of the
company´s capital for year 2011 (11.02%) and year 2012 (12.45%).
Expenses on foreign capital originate from the average interest
rate for the company’s investment loans after taxation for an appropriate period. Expenses on its own capital originate from the
so-called risk-free interest rate, the coefficient of the postal industry’s sensitivity to the market, additional charge of the market
and additional charge for size of the company.
29
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
V prípade, že fakty a okolnosti naznačujú, že hodnota dlhodobých aktív alebo jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky je
znížená, zaúčtuje sa strata zo zníženia hodnoty prostredníctvom
opravnej položky v súlade s IAS 36 - Zníženie hodnoty aktív na
ťarchu nákladov.
14
Dlhodobý majetok určený na predaj
Dlhodobý majetok a vyraďované skupiny aktív a záväzkov sa
klasifikujú ako určené na predaj, keď ich účtovnú hodnotu možno realizovať skôr predajom ako nepretržitým používaním. Táto
podmienka sa považuje za splnenú len vtedy, keď je predaj vysoko pravdepodobný, pričom majetok (alebo skupina aktív a záväzkov určených na predaj) je k dispozícii na okamžitý predaj v stave, v akom sa práve nachádza. Spoločnosť sa musí usilovať o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo predpokladať, že splní kritériá na vykázanie skončeného predaja do jedného roka od dátumu takejto klasifikácie.
Dlhodobý majetok určený na predaj (a skupina aktív a záväzkov určených na predaj) sa oceňuje predchádzajúcou účtovnou
hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mínus náklady na
predaj, podľa toho, ktorá je nižšia.
V rámci dlhodobého hmotného majetku spoločnosť vykazuje majetok v zostatkovej hodnote 10 342 tis. EUR, ktorý je schválený manažmentom na predaj. Keďže spoločnosť sa snaží o predaj
tohto majetku už pomerne dlhú dobu a predpoklad jeho predaja do jedného roka je málo pravdepodobný, spoločnosť nevykazuje tento majetok ako držaný na predaj, nakoľko nespĺňa kritériá
tejto klasifikácie v zmysle štandardu IFRS 5.
15
Lízing
Určenie, či zmluva obsahuje prvky lízingu alebo je lízingom,
závisí od podstaty zmluvy pri jej uzatvorení. Zmluva je považovaná za zmluvu, ktorá obsahuje prvky lízingu a je podľa toho zaúčtovaná, ak jej splnenie závisí od použitia špecifického aktíva alebo prevodu práva používať aktívum.
Finančný lízing
Pokiaľ sú podľa zmluvy všetky podstatné riziká a odmeny súvisiace s aktívom prevedené na nájomcu, spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v súlade s IAS 17. Prenájom nehnuteľného majetku s obmedzenými možnosťami vypovedania zmluvy na dobu
neurčitú sa posudzuje podľa stanovenej hladiny významnosti. V
súvahe sa zaúčtuje majetok a záväzky, ktoré sa rovnajú objektívnej hodnote prenajatého majetku na začiatku doby prenájmu,
resp. súčasnej hodnote minimálnych lízingových platieb nájomného, podľa toho, ktorá z hodnôt je nižšia. Súčasťou objektívnej
hodnoty je DPH, na ktorej odpočítanie nie je nárok. Pokiaľ je to
z technického hľadiska vhodné, pre výpočet súčasnej hodnoty
minimálnych splátok nájomného spoločnosť používa diskontný
faktor, ktorý sa rovná implicitnej úrokovej miere lízingu. Počiatočné priame náklady vynaložené spoločnosťou pred začiatkom lízingu sa aktivujú. Lízingové platby sú členené (pri použití metódy efektívnej úrokovej miery) medzi finančné náklady, ktoré sú
vykázané v rámci úrokových nákladov a čiastku znižujúcu záväzok voči prenajímateľovi.
30
Zodpovedajúci záväzok voči prenajímateľovi sa zahrnie do
súvahy ako záväzok z finančného prenájmu. V súvislosti s finančným lízingom vznikajú spoločnosti v každom účtovnom období v priebehu prenájmu okrem finančných nákladov aj odpisové
náklady. Spoločnosť odpisuje prenajatý majetok po dobu jeho životnosti podľa rovnakých odpisových zásad ako vlastný majetok.
Operatívny lízing
Všetky ostatné lízingy sa klasifikujú ako operatívny lízing.
Splátky realizované v rámci operatívneho lízingu sú vykazované
lineárne ako náklady do ziskov a strát počas doby trvania lízingu.
16
Finančné investície
Dlhodobé finančné investície, keďže neexistuje aktívny trh
a nie je možné určiť ich objektívnu hodnotu, sa vykazujú v obstarávacích cenách podľa IAS 39.46 (c) znížených o opravné položky na prechodné zníženie ich hodnoty, ak takáto situácia nastane. Spoločnosť realizuje test zníženia hodnoty na základe metódy vlastného imania.
Výnimkou je Rakúska pošta, ktorá je aktívne obchodovateľná na Viedenskej burze a jej hodnota v súvahe vychádza z reálnej
hodnoty akcií k 31. decembru 2012.
17
Zásoby
Zásoby sa vykazujú vo váženom aritmetickom priemere obstarávacích cien alebo v čistej realizovateľnej hodnote, vždy v tej,
ktorá je nižšia, upravenej o opravnú položku na zastarané a nepoužiteľné zásoby. Obstarávacia cena zahŕňa náklady na suroviny a ostatné náklady súvisiace s obstaraním zásob. Súčasťou obstarávacej ceny zásob je aj DPH, na odpočítanie ktorej nie je nárok a táto DPH sa sleduje na osobitnom analytickom účte v triede 1. Čistá realizovateľná hodnota je odhadom predajnej ceny pri
bežných podmienkach obchodovania po odpočítaní nákladov
na dokončenie a predaj. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa
vykazujú v skutočných priamych nákladoch, ktoré zahŕňajú priamy materiál a priame mzdy, ostatné priame náklady a súvisiacu
réžiu, ktorá vychádza z normálnej prevádzkovej kapacity.
18
Peňažné prostriedky a peňažné
ekvivalenty
V súlade s IAS 7 sa peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty skladajú z hotovosti a peňažných prostriedkov na účtoch v
bankách a z vysoko likvidných investícií s nevýznamným rizikom
zmien v hodnote, ktoré majú pôvodnú splatnosť do troch mesiacov alebo kratšiu odo dňa obstarania.
19
Zverený cudzí finančný majetok
a záväzky z držania zvereného
cudzieho finančného majetku
Spoločnosť poskytuje špecifické typy služieb, ako napríklad
služby pre Poštovú banku, a. s., výber SIPO, poštový platobný
styk, vyplácanie dôchodkov a dávok, realizácia stávkových a lotériových činností, predaj kolkov a diaľničných nálepiek, pri ktorých prijíma a vypláca finančné prostriedky. V tejto súvislosti spoločnosť eviduje na svojich bankových účtoch a v pokladniach na
poštách finančné prostriedky, ktoré sú jej zverené na určitú dobu
In case that the facts and conditions denote that the value
of long-term assets or the unit generating the cash resources is
reduced, it is booked as a loss through the reduction of adjusting
entry in compliance with the IAS 36 - Impairment of assets on
debiting the expenses.
14
Long-term assets designated
for sale
Long-term assets and assigned groups of assets and liabilities
are classified as designated for sale, when their accounting value
can be realised earlier through sale rather than by their continuous use. This condition is considered as fulfilled only when the
sale is highly probable, during which the assets (or groups of assets and liabilities designated for sale) are at disposal for immediate sale in the state in which it is just found. The company must
strive to realise the sale, as to which it should be assumed that it
fulfils the criteria for the allocation of the finalisation of the sale in
one year from the date of such a classification.
Long-term assets designated for sale (and groups of assets
and liabilities designated for sale) are valued in the previously accounted value of the asset or in the real value minus selling costs,
according to that which is lower.
Within long-term tangible assets, the company allocates assets in the residual value of EUR 10,342 ths. which were approved
by management for sale. As the company has been trying to sell
these assets for quite a long time and the expectation of their
sale within one year is not very probable, the company does not
allocate these assets as held for sale because it does not fulfil the
criteria of this classification pursuant to the IFRS 5 standard.
15
Leasing
Determination of whether the contract contains elements of
leasing or it is a leasing depends on the subject matter of the
contract at concluding. The contract is considered to be a contract containing the elements of leasing and it is recorded accordingly, if its performance depends on the use of a specified
asset or the transfer of a right to use an asset.
Financial leasing
All contracts with substantial risks and remunerations related
to asset converted to a lessee are accounted as financial leasing
in compliance with the IAS 17. A rental of property assets with
limited options for the termination of contract for indefinite period is appraised according to a specified level of significance. In
the balance sheet, those assets and liabilities are booked, which
are equal to the fair value of the leased asset at the beginning
of the rental period or the current value of the minimum leasing payment of the rent according to that which of the values
is lower. A component of the fair value is the VAT, upon which
deductions cannot be claimed. In so far as the technical point
of view is applicable, for the calculation of the current value of
the minimum rent installments, the company uses the discount
factor which equals the implicit interest rate of the leasing. Initial
expenses of the company before the start of the leasing are activated. Leasing payments are divided (in using the method of
the effective interest rate) between financial expenses which are
allocated within the frame of interest expenses and the amount
reducing liabilities towards the lessor.
Corresponding liabilities towards the lessor are included in
the balance sheet as a liability from financial rentals. The company, in connection with financial leasing, arises in each financial
period in the course of the rental financial expenses as well as depreciation expenses. The company depreciates the rented assets
for the duration of their lifetime according to the equal depreciation principles as its own assets.
Operative leasing
All other leasings are classified as operative leasing. Installments within operative leasings are allocated linearly as expenses into profits and losses during the leasing period.
16
Financial investments
As an active market does not exist and it is not possible to
determine their fair value, long-term financial investments are allocated in their acquisition price according to the IAS 39.46 (c)
and reduced by the adjusting entries for the transitional reduction of their value, if such a situation occurs. The company will
execute the impairment test on the basis of the equity method.
The exception is Austrian Post which is actively tradable at
the Vienna Stock Exchange and its value in the balance sheet
arises from the real value of shares as of December 31, 2012.
17
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
The retrievable amount of a particular GCU was mostly composed by net sales price rather than by usage value. The calculated adjusting entry for a GCU was divided among asset entries
within this GCU according to the rate of their residual value before adjusting entries.
Inventories
Inventories are allocated in the weighted arithmetic average
of the acquisition prices or in the net realizable value, always in
that which is lower, aligned by adjusting entry for obsolete and
unusable inventories. The acquisition price includes expenses on
materials and other expenses connected with the acquisition of
inventories. The VAT is also one of the components of the acquisition price of the inventories; the VAT deduction can be claimed
and this VAT is followed at the particular analytical account in
class 1. The net realizable value is the estimated sales price under
normal trade conditions after deduction of completion and selling costs. Inventories created by own activities are allocated in
actual direct expenses, which include direct materials and wages, other direct expenses and related overhead costs which arise
from normal operational capacity.
18
Cash and cash equivalents
In compliance with the IAS 7, cash and cash equivalents consist of cash and bank deposits and high liquid investments with
an insignificant risk of change in value which have an original
maturity within three months or shorter from the day of their
acquisition.
31
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
za účelom realizácie týchto služieb. Spoločnosť tiež eviduje pohľadávky a záväzky voči týmto partnerom vyplývajúce z poskytovania uvedených služieb. Zverené finančné prostriedky sú evidované na osobitných účtoch, oddelene od vlastných finančných
prostriedkov.
Zverený finančný majetok a záväzky z držania zvereného cudzieho finančného majetku sú v súlade so štandardom IAS 32
ods. 42 vykázané v súvahe samostatne (majetok na strane aktív a
záväzky na strane pasív) z dôvodu, že finančný majetok a finančný záväzok nie sú vysporiadané súčasne a spoločnosť znáša všetky riziká vyplývajúce z nevysporiadania transakcií v prípade straty finančných prostriedkov a zároveň jej plynú výhody z držania
takéhoto majetku.
20
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky prevyšujúce prevádzkový cyklus spoločnosti, s očakávanou splatnosťou nad 12 mesiacov, sú diskontované na súčasnú hodnotu s použitím úrokovej miery pôžičiek poskytnutých na porovnateľné časové obdobie.
Krátkodobé pohľadávky sú vykazované v nominálnej hodnote
znížené o opravné položky. Opravné položky sú kalkulované na
základe individuálneho rizika a minulých skúseností. Spoločnosť
vykazuje opravné položky k obchodným pohľadávkam.
Metódy hodnotenia pohľadávok v súvislosti so znížením
hodnoty sú založené na vekovej štruktúre a na individuálnom posúdení dlžníkov:
K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 180 dní
10 %,
K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov 20 %,
K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 24 mesiacov 50 %,
K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 36 mesiacov 100 %.
Spoločnosť zároveň individuálne posudzuje platobnú
schopnosť svojich dlžníkov v súvislosti s rizikom nesplatenia a tvorí:
 100 % opravnú položku k pohľadávkam po splatnosti voči
tým dlžníkom, u ktorých bola vymožiteľnosť identifikovaná
ako nepravdepodobná,
 50 % opravnú položku k pohľadávkam po splatnosti voči tým
dlžníkom, u ktorých bola vymožiteľnosť identifikovaná ako
menej pravdepodobná.
21
Deriváty
Spoločnosť používa finančné nástroje na zabezpečenie sa
proti kurzovému a úrokovému riziku z prevádzkových, finančných a investičných činností. Tieto deriváty sa prvotne vykazujú
v reálnej hodnote v deň uzatvorenia derivátovej zmluvy (deň obchodu) a následne sa preceňujú na reálnu hodnotu. Zmeny reálnej hodnoty derivátov sa vykážu vo výkaze ziskov a strát.
22
Vlastný kapitál
Právna forma spoločnosti je akciová spoločnosť. Základné
imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri. Fondy zo zisku a ostatné kapitálové fondy vytvára spoločnosť v súlade s Obchodným zákonníkom, zákonom č.
349/2004 Z. z. o transformácii. Zákonný rezervný fond je spoloč-
32
nosť povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 5
% z čistého zisku až do dosiahnutia výšky najmenej 20 % základného imania.
Spoločnosť riadi kapitál tak, aby bola schopná vždy nepretržite fungovať ako zdravý celok. Optimalizuje pomer medzi cudzími zdrojmi a celkovým kapitálom. Vlastný kapitál pozostáva zo
základného imania, kapitálových fondov, fondov zo zisku, oceňovacích rozdielov a nerozdelených ziskov.
23
Dividendy
Dividendy z kmeňových akcií sa účtujú na účtoch spoločnosti v období, v ktorom ich schválili akcionári spoločnosti.
24
Rezervy
Spoločnosť vykazuje rezervu vtedy, ak má súčasnú povinnosť
(zmluvnú alebo mimozmluvnú) vyplývajúcu z minulých udalostí, ak je pravdepodobné, že v súvislosti s vyrovnaním povinnosti dôjde k úbytku podnikových zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno spoľahlivo odhadnúť.
Rezervy sa oceňujú na základe najlepšieho odhadu vedenia
spoločnosti týkajúceho sa nákladov nevyhnutných na vyrovnanie záväzku, vždy k súvahovému dňu. Ak je efekt časovej hodnoty peňazí významný, rezerva je diskontovaná použitím aktuálnej
diskontnej sadzby pred daňou, ktorá vhodne odráža riziko prislúchajúce k záväzku. Tam, kde sa používa diskontovanie, účtovná
hodnota rezervy sa zvyšuje v každom období, aby sa zohľadnilo
znižovanie diskontu z časového hľadiska. Tento nárast je zaúčtovaný ako finančný náklad.
25
Pôžičky a úvery
Úvery a finančné výpomoci sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňujú obstarávacou cenou, ktorá sa rovná reálnej hodnote prijatého peňažného plnenia upravenej o náklady spojené s poskytnutím úveru alebo finančnej výpomoci. Zisky a straty sa účtujú do
výsledku hospodárenia v okamihu, kedy dôjde k odúčtovaniu záväzku alebo k zníženiu jeho hodnoty.
Úvery a finančné výpomoci sú klasifikované ako krátkodobý
záväzok, pokiaľ sa očakáva, že bude vysporiadaný v rámci dvanástich mesiacov od ročného súvahového dňa. Všetky ostatné
pôžičky sú klasifikované ako dlhodobé záväzky.
Dlhodobé záväzky sú oceňované v súčasnej hodnote budúcich
peňažných tokov.
26
Záväzky
Dlhodobé záväzky prevyšujúce vysporiadanie v normálnom
prevádzkovom cykle spoločnosti, so splatnosťou nad 12 mesiacov, sú diskontované na súčasnú hodnotu s použitím úrokovej
miery pôžičiek poskytnutých na porovnateľné časové obdobie.
Krátkodobé záväzky – vysporiadané v normálnom prevádzkovom cykle spoločnosti sú vykázané v nominálnej hodnote.
Entrusted foreign financial assets
and liabilities from holding
entrusted foreign financial assets
The company provides specific types of services, such as
services for Poštová banka a.s., collection of utility payments,
postal payment service, payment of pensions and social benefits, execution of betting and lottery activities, sale of revenue
stamps and motorway stickers, connected with the acceptance
and payment of financial resources. In this regard, the company
records financial resources on its bank accounts and in treasuries
at post offices which are entrusted to it for a specific period in
order to carry out these services. The company also records receivables and liabilities against these partners resulting from the
provision of the above mentioned services. Entrusted financial
resources are recorded on special accounts separately from its
own financial resources.
Entrusted financial assets and liabilities from holding entrusted foreign financial assets are in compliance with the IAS 32 (42)
standard allocated in the balance sheet separately (assets on the
side of assets and liabilities on the side of liabilities) due to the
fact that financial assets and financial liabilities are not settled at
the same time and the company bears all risks resulting from unsettled transactions in case of a loss of financial means but, at the
same time, it also takes advantage of holding such assets.
20
Receivables
Long-term receivables exceeding the operational cycle
of the company, with the expected maturity of more than 12
months, are discounted at the current value with use of the interest rate of borrowings provided for the comparable time period.
Short-term receivables are allocated in the nominal value
reduced by the adjusting entries. The adjusting entries are calculated on the basis of individual risk and past experience. The
company allocates adjusting entries to trade receivables.
Methods of assessing the receivables with regard to the
impairment are based on age structure and individual assessment of debtors:
For receivables overdue by more than 180 days
10 %,
For receivables overdue by more than 12 months
20 %,
For receivables overdue by more than 24 months
50 %,
For receivables overdue by more than 36 months
100 %.
The company also individually assesses the solvency of
its debtors with regard to the risk of default and creates:
 100 % adjusting entry to overdue receivables against those
debtors whose recovery was identified as improbable,
 50 % adjusting entry to overdue receivables against those
debtors whose recovery was identified as less probable.
21
Derivates
The company uses financial instruments to secure against
exchange rate and interest rate risks from operational, financial
and investment activities. These derivatives are primarily allocated in their real value on the day of concluding derivative con-
tracts (day of business) and then re-evaluated to their real value.
The changes in the real value of derivatives are allocated in the
Profit and Loss Account.
22
Equity
The legal form of the company is a joint-stock company. The
equity of the company is allocated in the amount registered in
the Commercial Register. The company creates profit funds and
other capital funds in compliance with Commercial Code, Act No.
349/2004 Coll. on the transformation of Slovenská pošta. Statutory reserve fund has to be annually replenished by the company
by an amount of at least 5 % from the net profit as far as the
achieved amount of 20 % of equity, at least.
The company manages capital in a manner guaranteeing the
ability to continue operating as a healthy entity. It optimises the
ratio between foreign sources and total capital. Its own capital
consists of equity, capital funds, funds from profit, evaluation differences and undivided profits.
23
Dividends
Dividends from common stock are accounted in the accounts of the company in the period approved by the shareholders of the company.
24
Provisions
The company allocates provisions at the time, if it has an actual obligation (contractual or extra-contractual) resulting from
past events, if it is probable that in connection with a settlement
of the obligation, there will be a decline in the company resources representing economic use, and whilst it is possible to reliably
estimate the amount of this liability.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
19
Provisions are valued on the basis of the best estimation of
the company management relating to expenses necessary for
the settlement of liabilities, always as at the date of the balance
sheet. In the instance in which the influence of such a calculation
is important, the provision is discounted by using the actual discount rate befire taxation that properly reflects a risk belonging
to the liability. Where discounting is used, the financial value of
the provisions is increasing in each accounting period in order to
consider decreasing the discount from the time perspective. This
increase is booked as financial expense.
25
Borrowing and loans
Loans and financial assistance are primarily posted at the
valuation of the acquisition price, which equals to the real value
of the accepted monetary resources fulfilling the expenses connected with the provision of loans or financial assistance. Profits
and losses are accounted to the economic result at the moment
when the liability is settled or when its value is reduced.
Loans and financial assistance are classified as short-term liabilities under the expectation that they will be settled within
twelve months from the annual balance sheet date. All other borrowings are classified as long-term liabilities.
33
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
27
Podmienené aktíva a podmienené
záväzky
Podmienené aktíva sú:
 možné aktíva, ktoré vznikli z minulých udalostí a ktorých existencia bude potvrdená tým, že dôjde alebo nedôjde k jednej alebo viacerým neistým budúcim udalostiam, ktoré nie
sú celkom pod kontrolou spoločnosti.
Podmienené aktíva nie sú uvedené v účtovnej závierke, ale v
prípade, že je ekonomický prínos pre spoločnosť pravdepodobný,
uvádza sa o nich informácia v poznámkach k účtovnej závierke.
Podmienené záväzky sú:
 možné povinnosti, ktoré vyplývajú z minulých udalostí a ich
existencia bude potvrdená tým, že dôjde alebo nedôjde k
jednej alebo viacerým neistým budúcim udalostiam, ktoré
nie sú celkom pod kontrolou spoločnosti,
 súčasné povinnosti, ktoré vznikli z minulých udalostí, avšak nie
sú vykázané, pretože nie je pravdepodobné, že na ich vysporiadanie sa bude vyžadovať úbytok ekonomických úžitkov.
Podmienené záväzky nie sú vykázané v účtovnej závierke, ale ich
opis je uvedený v poznámkach k účtovnej závierke.
28
Náklady na prijaté úvery a pôžičky
Náklady na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sa dajú priamo priradiť k nadobudnutiu, zhotoveniu alebo výrobe majetku spĺňajúceho kritériá kvalifikovateľného aktíva, sa kapitalizujú ako súčasť obstarávacej ceny tohto majetku. Ostatné náklady na prijaté úvery a
pôžičky sa vykazujú ako náklad v období, v ktorom sa vynaložia.
Aktivácia nákladov na prijaté pôžičky a úvery sa začína vtedy,
keď prebiehajú činnosti na prípravu majetku na jeho zamýšľané
použitie a vzniknú výdavky i náklady na prijaté pôžičky a úvery.
Náklady na prijaté pôžičky a úvery sa aktivujú dovtedy, kým majetok nie je pripravený na jeho zamýšľané použitie. Náklady na prijaté pôžičky a úvery zahŕňajú úroky z úverov.
Spoločnosť aktivuje náklady na prijaté pôžičky a úvery v prípade, že príprava na výstavbu začala 1. januára 2009 alebo neskôr, v zmysle štandardu IAS 23. Spoločnosť pokračuje v účtovaní nákladov na prijaté pôžičky a úvery do nákladov v prípade, že
sa týkajú majetku, ktorého príprava na výstavbu začala pred 1. januárom 2009.
29
Daň z príjmov
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň sa účtuje do
výkazu ziskov a strát okrem prípadov, keď sa týka položiek zaúčtovaných v rámci ostatných komplexných ziskov a strát alebo priamo vo
vlastnom imaní. Ak sa týka takýchto položiek, tak aj daň je zaúčtovaná
v rámci komplexných ziskov a strát alebo priamo vo vlastnom imaní.
Výška splatnej dane z príjmov sa stanovuje v súlade s platnými slovenskými daňovými zákonmi a vychádza z hospodárskeho
výsledku spoločnosti stanoveného podľa slovenských účtovných
predpisov a upraveného o daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Sadzba splatnej dane je 19 %.
34
Odložená daňová povinnosť odráža daňový dopad dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov
vykázanou pre účely finančného vykazovania a hodnotami použitými pre daňové účely. Odložená daň je vypočítaná použitím
daňovej sadzby stanovenej slovenskou legislatívou, ktorej platnosť sa predpokladá v období, kedy sa očakáva realizácia rozdielov. Od 1. januára 2013 sa uplatňuje sadzba dane z príjmov vo výške 23 %. V súvislosti so zmenou sadzby dane bola k 31. decembru
2012 prepočítaná výška odloženého daňového záväzku a rozdiel
z prepočtu bol vykázaný vo výsledku hospodárenia roka 2012.
Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude k dispozícii zdaniteľný zisk, voči ktorému bude možné uplatniť odpočítateľné dočasné rozdiely. Najvýznamnejšie dočasné rozdiely vznikajú spoločnosti z rozdielu
medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou odpisovaného majetku.
30
Zisk na akciu
Kmeňové akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.
Preto spoločnosť neaplikuje IAS 33 - Zisk na akciu.
31
Vykazovanie výnosov
O výnosoch sa účtuje vtedy, keď je pravdepodobné, že spoločnosti budú z transakcie plynúť ekonomické úžitky a keď je tieto výnosy možné aj spoľahlivo kvantifikovať. Výnosy sa oceňujú v reálnej hodnote získanej alebo vymožiteľnej protihodnoty a
predstavujú pohľadávky za služby a tovar. Výnosy sa vykazujú v
netto výške, t. j. po odpočítaní diskontov a DPH, keď bol ukončený prevod všetkých rizík spojených s vlastníctvom, alebo v čase
poskytnutia služieb tretím osobám.
Príjmy z dividend z investícií sa vykazujú, keď vznikne právo
spoločnosti na ich získanie.
Výnosové úroky sú bežne účtované do výnosov príslušného
obdobia.
32
Inflačné účtovníctvo
Spoločnosť nevykoná svoje aktivity v hyperinflačnej ekonomike. Preto nie je aplikovaný IAS 29 - Vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách.
33
Zamestnanecké požitky
Požitky po skončení zamestnania - programy so stanovenými požitkami a iné dlhodobé zamestnanecké požitky
Program so stanovenými požitkami je penzijný program, ktorý stanovuje výšku odchodného, ktoré sa má poskytnúť, zamestnancom, väčšinou na základe jedného alebo viacerých faktorov,
akými je vek, odpracované roky alebo výška kompenzácie.
Podľa platnej Kolektívnej zmluvy na roky 2012 - 2014 sa spoločnosť zaviazala vyplatiť svojim zamestnancom jednorazové
odchodné pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku, ako aj k poskytovaniu iných príspevkov pri príležitosti
pracovných jubileí. Tieto požitky nie sú zaistené žiadnymi samostatnými finančnými fondmi, do ktorých by spoločnosť pravidelne prispievala. V súlade s IAS 19 je hodnota záväzkov na tieto za-
26
Liabilities
Long-term liabilities exceeding a settlement in the normal
operational cycle of the company, with a maturity of over 12
months, are discounted at the current value with the use of interest rates of borrowings provided for a comparable time period.
Short-term liabilities – settled in the normal operational cycle of
the company are allocated in nominal value.
27
Contingent assets and contingent
liabilities
Contingent assets are:
 potential assets resulting from past events and the existence
of which will be confirmed in a way that there will be or will
not be one or more uncertain future events which are not
completely under the company´s control.
Contingent assets are not listed in the Financial Statements
but in the case that the economic contribution for the company
is likely, presents such information in the notes to the Financial
Statements.
Contingent liabilities are:
 possible liabilities which result from past events and their
existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events which are not
entirely under the control of the company,
 actual obligations resulting from past events however they
are not allocated because it is not probable that their settlement will require actual disposal of economic use.
Contingent liabilities are not allocated in the Financial Statements but their descriptions are listed in the notes to the Financial Statements.
28
Expenditures to accepted loans
and borrowings
Expenditures to accepted loans and borrowings which may
directly be attributed to the acquisition, construction or production of assets fulfilling the criteria of a qualified asset are capitalized as a part of the acquisition price of these assets. Other
expenditures to accepted loans and borrowings are allocated as
an expense in the period when they were incurred.
pany continues in booking the expenditures to accepted loans
and borrowings providing they concern the assets the preparation of which for the construction started prior to January 1, 2009.
29
Income tax
Income tax includes due and deferred tax. Tax is booked into
the Profit and Loss Account except cases when it concerns the
items booked within other comprehensive profits and losses or
directly in equity. If it concerns such items, tax is also recorded
within comprehensive profits and losses or directly in equity.
The amount of due income tax is specified in compliance
with the Slovak tax legislation and comes out of the ecomonic
result of the company specified according to the Slovak accounting regulations and modified by tax non-deductible expenses
and non-taxable revenues. The rate of valid tax is 19%.
Deferred tax obligation reflects the tax impact on provisional
differences between the accounting value of assets and liabilities
allocated for the purpose of financial reporting and values used
for tax purposes. Deferred tax is calculated using the tax rate specified in the Slovak legislation which is valid in the period, when the
expected realization of differences arise. Since January 1, 2013 an
income tax rate of 23% has been in force. In connection to this tax
rate change, the deferred tax liability was recalculated as of December 31, 2012 and the difference was allocated to the economic
result for 2012. Deferred tax receivable is allocated if it is probable
that in the future, the taxable profit will be available against which
it will be possible to apply deductible concurrent differences. The
main concurrent differences arise from differences between accounts and tax residual values of depreciated assets.
30
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
All other borrowings are valued in the current amount of future cash flows.
Earning per share
The common stock of the company is not publicly tradable.
Therefore the company does not apply the IAS 33 - Earnings per share.
31
Allocation of revenues
Revenues are accounted for at the time when it is likely that
the company will result in economic benefits from the transaction and when these revenues can be reliably quantified. Revenues are valued in the real value of acquisition or the attained
counter value and represent the receivables for services and
goods. Revenue are allocated in the net amount, i.e. net of discounts and the VAT, when the transfer of all risks connected with
the property was finalised, or in the time the service was provided to third persons.
The activation of expenditures to accepted loans and borrowings starts when the activities are in progress on the preparation of assets for their intended use and there are costs and
expenditures to accepted loans and borrowings. Expenditures to
accepted loans and borrowings are activated until the assets are
prepared for their intended use. Expenditures to accepted loans
and borrowings include loan interests.
Incomes from dividends from investments are allocated
when the company rights arise to obtain them.
The company activates expenditures to accepted loans and
borrowings providing the preparation for construction started on
January 1, 2009 or later pursuant to the IAS 23 standard. The com-
The company does not conduct its activities in hyperinflationary economy. Therefore the IAS 29 - Financial reporting in
hyperinflationary economies - is not applied.
Revenue interests are standardly accounted in the revenues
of the respective period.
32
Inflated accounting
35
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
mestnanecké požitky a príslušných nákladov, ktoré sa k nim viažu,
stanovená použitím metódy projektovanej jednotky kreditu, tzv.
„Projected Unit Credit Metod“, podľa ktorej sa pristupuje ku každému obdobiu služby zamestnanca počas obdobia jeho pracovného pomeru tak, akoby táto vytvárala dodatočnú jednotku nároku na požitky a meria každú jednotku oddelene, až kým sa nedospeje ku konečnému záväzku. Súvisiace náklady na poskytovanie požitkov sú tak účtované do výkazu ziskov a strát rozložené
na dobu trvania pracovného pomeru.
Súčasná hodnota týchto záväzkov je stanovená diskontovaním predpokladaných budúcich peňažných tokov s použitím
úrokových sadzieb odvíjajúcich sa od trhových výnosov štátnych
dlhopisov SR, ktorých doba splatnosti sa približuje k splatnosti
príslušného záväzku. Všetky aktuárske straty a zisky sa v momente ich vzniku vykazujú v plnej výške vo výkaze ziskov a strát. Tento postup sa používa systematicky počas celého obdobia ich vykazovania od roku 2004.
Požitky po skončení zamestnania – programy so stanovenými príspevkami
Program so stanovenými príspevkami je penzijný program,
podľa ktorého spoločnosť platí fixné príspevky a nebude mať
žiadnu právnu či mimozmluvnú povinnosť platiť ďalšie príspevky
v prípade, že v programe nebude dostatočný majetok na zaplatenie všetkých zamestnaneckých požitkov, týkajúcich sa zamestnaneckých služieb v súčasnom období a v predchádzajúcich obdobiach.
Spoločnosť odvádza príspevky na zákonné zdravotné, nemocenské a dôchodkové zabezpečenie a príspevok do Fondu zamestnanosti z objemu hrubých miezd podľa sadzieb platných pre daný rok. Náklady na sociálne zabezpečenie sa účtujú
do výkazu ziskov a strát v rovnakom období ako príslušné mzdové náklady. Spoločnosť nemá záväzok odvádzať z objemu hrubých miezd prostriedky do týchto fondov nad zákonom stanovený rámec.
Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru
Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru, ako je
odstupné, sa vykazujú ako záväzok a náklad vtedy a len vtedy,
keď je spoločnosť preukázateľne rozhodnutá buď ukončiť pracovný pomer zamestnanca alebo skupiny zamestnancov pred
riadnym dátumom ich odchodu do dôchodku, alebo poskytnúť
požitky vyplývajúce z predčasného ukončenia pracovného pomeru ako dôsledok ponuky danej na podporu dobrovoľného odchodu. Keďže záväzky vyplývajúce z týchto požitkov sú v rámci spoločnosti splatné do jedného roka, oceňujú sa v nediskontovanej výške.
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Záväzky z poskytovania krátkodobých zamestnaneckých požitkov sa oceňujú v nediskontovanej výške a sú zúčtované do nákladov v momente, kedy je poskytnutá súvisiaca služba.
Rezerva sa vytvára vo výške, ktorej vyplatenie sa predpokladá
vo forme krátkodobých peňažných odmien alebo plánov účasti
na zisku, ak má spoločnosť existujúci alebo implicitný záväzok vyplatiť túto sumu v dôsledku minulej služby poskytnutej zamestnancom a tento záväzok možno spoľahlivo odhadnúť.
36
34
Štátne dotácie
Dotácie sa vykazujú, ak existuje primerané uistenie o prijatí
dotácie a splnení všetkých podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazuje sa ako
výnos počas doby potrebnej na systematické kompenzovanie
dotácie s nákladmi, na ktorých úhradu je dotácia určená. Ak sa
dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, účtuje sa
ako výnos budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do výkazu ziskov a strát počas odhadovanej životnosti príslušného majetku.
35
Segmentové vykazovanie
Keďže spoločnosť nemá dlhové nástroje alebo nástroje vlastného imania obchodovateľné na verejnom trhu, ani nepredkladá
alebo nie je v procese predkladania svojej účtovnej závierky komisii pre cenné papiere alebo inej regulačnej organizácii s cieľom
emisie akéhokoľvek druhu nástrojov na verejnom trhu, neaplikuje IFRS 8 - Prevádzkové segmenty.
36
Reálna hodnota finančných nástrojov
Finančné nástroje vykázané v súvahe tvoria investície, ostatné dlhodobé aktíva, pohľadávky z obchodného styku, ostatné aktíva,
peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, krátkodobé a dlhodobé úvery, ostatné obežné aktíva a záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky. Odhadované reálne hodnoty týchto nástrojov sa približujú k ich účtovnej hodnote.
D ZÁSADY RIADENIA
FINANČNÝCH RIZÍK
Podnikateľská činnosť, ktorú spoločnosť vykonáva, ju vystavuje rozličným finančným rizikám: trhovému riziku (riziku zmeny
výmenných kurzov, úrokovej sadzby), riziku nedostatočnej likvidity a kreditnému riziku (riziku nesplatenia pohľadávok). Nižšie uvádzame prístup a zásady riadenia jednotlivých finančných rizík.
37
Kurzové riziko
Spoločnosť je vystavená kurzovému riziku z transakcií v cudzích menách. Kurzové riziko sa týka rizika zníženia objektívnej
hodnoty pohľadávok denominovaných v cudzích menách v dôsledku znehodnotenia menového kurzu cudzích mien, alebo
zvýšenia objektívnej hodnoty záväzkov v dôsledku zhodnotenia menového kurzu cudzích mien. Väčšina pohľadávok a záväzkov vykázaných v súvahe sú krátkodobej povahy a denominovaných v mene EUR. Spoločnosť čelí riziku neočakávaných zmien v
menových kurzoch EUR a XDR, ktoré súvisí s činnosťami v oblasti medzinárodných poštových služieb. Spoločnosť zároveň čiastočne čelí riziku neočakávaných zmien v menových kurzoch EUR
a USD formou uzatvárania forwardových obchodov, ktoré garantujú pri splnení určitých predpokladov fixný kurz cudzej meny. V
roku 2012 nebol uzatvorený žiadny forwardový obchod.
Employee benefits
Benefits after the end of employment - programmes with determined benefits and other long-term employee benefits
The programme with determined benefits is a pension
scheme determining the amount of retirement benefits which
shall be provided to employees mostly based on one or more factors such as age, worked years or the amount of compensation.
According to the valid Collective Agreement for 2012 - 2014,
the company has bound to pay to its employees one-time retirement pay when retiring with an old-age pension or disability
pension as well as to provide other contributions on the occasion of working aanniversaries. These benefits are not hedged
by any separate financial funds to which the company would
regularly contribute. In compliance with the IAS 19 the value of
the liabilities for these employee benefits and related expenses is
determined using the method of so-called “Projected Unit Credit
Method”, according to which each period of the employee service during his employments is approached in a way as if this created additional unit of the right for benefits and measures each
unit individually until the final liability is determined. Related expenses for providing benefits are booked into the Profit and Loss
Account and distributed to the period of employment.
The current value of these liabilities is determined by discounting the expected future cash flows using the interest rates
derived from the market revenues of government bonds of the
Slovak Republic which maturity approaches the maturity of the
relevant liability. All actuarial losses and profits are allocated at
the moment of their occurrence in the full amount in the Profit
and Loss Account. This procedure has been used systematically
during the whole period of their allocation since 2004.
Benefits after the end of employment - programmes with
determined contributions
The programme with determined contributions is pension
scheme according to which the company pays fixed contributions and it shall not have any other statutory or extracontractual
obligation to pay additional contributions providing that the programme shall not have sufficient assets to pay all its employee
benefits regarding employee services in the current period and
in previous periods.
The company pays contributions for mandatory health, hospital and pension insurance as well as contributions to the Unemployment Fund from the volume of gross wages according to
the rates valid for the given year. Expenses for social security are
accounted for in the Profit and Loss Account in the same period
as the respective labour expenses. The company does not have
any liability to pay means to these funds from the volume of the
gross wages above the legally specified rate.
Benefits resulting from terminated employment
Benefits resulting from terminated employment such as severance pay are allocated as liabilities and expenses only when
the company has provably decided either to terminate the employment of the employee or the group of employees prior to
the respective date of their retirement, or to provide benefits
resulting from early termination of employment as a result of an
offer provided to support voluntary leave. As the liabilities resulting from these benefits are payable within the company within a
year, they are valued in a non-discounted amount.
Short-term employee benefits
Liabilities from providing of short-term employee benefits
are valued in a non-discount amount and are booked into the
expenses at the moment when the related service is provided.
A provision is created in the amount of the payment which
is expected in the form of short-term financial benefits or profitsharing plans, if the company has an existing or an implicit liability to pay this amount due to previous service provided by the
employee and this liability can be reliably estimated.
34
State subsidies
Subsidies are allocated if there is appropriate assurance on
receiving the subsidy and fulfilment of all conditions related to
receiving the subsidy. If the subsidy relates to the payment of
expenses, it is allocated as a revenue during the period necessary for systemic compensation of the subsidy with expenses for
the payment of which the subsidy is determined. If the subsidy
relates to the acquisition of long-term assets, it is recorded as a
deferred income and is accounted equally into the Profit and
Loss Account during the estimated lifetime of the relevant assets.
35
Segmental allocation
Because the company does not have any debt instruments
or instruments of equity traded on the public market, it does not
submit or it is in the process of submitting its Financial Statements
to the committee for securities or other regulatory organisation
with the purpose of issuing any type of instrument on the public
market. Thus the IFRS 8 Operating segments is not applied.
36
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
33
Real value of financial instruments
Financial instruments allocated in the balance sheet comprise investments, other long-term assets, receivables from
commercial relationships, other assets, cash resources and cash
equivalents, short-term and long-term loans, other short-term
assets and liabilities from commercial relationships and other liabilities. The estimated real values of these instruments are approximated to their accounts value.
D PRINCIPLES OF FINANCIAL RISK
MANAGEMENT
The business activity which the company performs exposes
it to various financial risks: market risk (risk of changes in exchange
rates or interest rates), risk of insufficient liquidity and credit risk
(risk of unsettled receivables). Please find below the approach
and principles of managing individual risks.
37
Exchange rate risk
The company is exposed to foreign exchange risks in transactions in foreign currencies. The foreign exchange risk pertains
to the risk of reduced real value of receivables denominated in
37
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Prehľad aktív a pasív v cudzej mene k 31. decembru 2012
Aktíva v cudzej mene (v tis. EUR)
USD
XDR
CZK
ostatné
peniaze a peňažné ekvivalenty
345
-
1
-
-
3 631
-
-
-
2 053
91
15
pohľadávky z obchodného styku
Pasíva v cudzej mene (v tis. EUR)
Záväzky z obchodného styku
Riziko vyplývajúce zo zmeny kurzov považujeme za nevýznamné, a preto analýzu citlivosti zobrazujúcu vplyv zmeny kurzov na hospodársky výsledok a vlastné imanie považujeme za nereprezentatívnu.
38
úveroch a lízingoch je čiastočne eliminované uzatváraním úrokových swapov podľa predpokladaných splátkových kalendárov. V
roku 2012 nebol uzatvorený žiadny nový úrokový swap.
Úrokové riziko
Úrokové riziko predstavuje riziko kolísania reálnej hodnoty budúcich peňažných tokov finančných nástrojov z dôvodu
zmien v trhových úrokových sadzbách.
Vplyv úrokového rizika sa prejavuje len pri investičných úveroch, ktoré sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou na báze
EURIBOR 3M. K 31. decembru 2012 dosiahla sadzba EURIBOR 3M
hodnotu 0,187 % ročne. Citlivosť na riziko je modelovaná pri raste
tejto sadzby o dva percentuálne body a štyri percentuálne body
(vyšší rast sadzby sa nepredpokladá) na nesplatených úveroch
spoločnosť, k 31. decembru 2012.
Aby spoločnosť nebola vystavená zmenám úrokových sadzieb, jej politikou je zabezpečiť, aby 25 % až 75 % jej portfólia
tvorili finančné nástroje s pevnou úrokovou sadzbou za predpokladu, že táto sadzba je podľa očakávaného vývoja pohyblivých
sadzieb na trhu výhodnejšia. Riziko zmien úrokových sadzieb pri
Úvery v tis. EUR
ročný úrok pri sadzbe
31. 12. 2012
pri sadzbe o 2% vyššej
pri sadzbe o 4% vyššej
9 664
231
424
617
Rozdiel medzi súčasným stavom a najhorším scenárom vývoja úrokových sadzieb môže spôsobiť zníženie výsledku hospodárenia o 386 tis. EUR. Rozdiel neprevyšuje 0,13% celkových nákladov a 0,17% základného imania a preto úrokové riziko hodnotíme ako veľmi malé.
39
mil. EUR, ktorý bol k 31. decembru 2012 plne splatený. K podpísaniu novej zmluvy o kontokorentnom úvere do 7,5 mil. EUR na rok
2013 došlo v januári 2013.
Riziko nedostatočnej likvidity
Politikou spoločnosti je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na pokrytie rizika nedostatočnej likvidity, čo je sledované priebežnými výpočtami ukazovateľov likvidity a úverovej
zaťaženosti, ktorá neprekračuje 10 %. Zároveň bola spoločnosť
oprávnená v priebehu roka čerpať kontokorentný úver až do 15
Výška úverových zdrojov k 31. decembru 2012 je 9 664 tis.
EUR. Úver investičného charakteru bol čerpaný z jednej banky a v
roku 2013 bude splatený v celej zostávajúcej výške 9 664 tis. EUR.
31. 12. 2012 v tis. EUR
31. 12. 2011 v tis. EUR
Dlhodobé úverové zdroje spoločnosti
0
9 664
Krátkodobé úverové zdroje spoločnosti
9 664
9 668
9 664
19 332
Spoločnosť použila tieto úverové zdroje na obstaranie investícií v prípadoch, keď nepostačovali vlastné zdroje financovania.
Prehľad splatnosti záväzkov k 31. decembru 2012: v tis. EUR
do 1 roka
1 - 5 rokov
nad 5 rokov
záväzky z obchodného styku
35 830
0
0
ostatné krátkodobé záväzky
18 218
0
0
ostatné dlhodobé záväzky
38
0
6 698
10 599
splatné daňové záväzky
932
0
0
záväzky z držania CFM
70 165
0
0
záväzky z bankových úverov
9 664
0
0
XDR currency rates, which are connected with activities within
the scope of international postal services. The company partially
counteracts the risk of unexpected changes in the exchange rates
of EUR and USD in the form of concluded forward trades which
guarantee, while fulfilling certain assumptions, a fixed rate of the
foreign currency. In 2012, no forward trade was concluded.
Overview of assets and liabilities in foreign currency as of December 31, 2012
Assets in foreign currency (in ths. EUR)
USD
Cash and cash equivalents
trade receivables
XDR
CZK
others
345
-
1
-
-
3 631
-
-
-
2 053
91
15
Liabilities in foreign currency (in ths. EUR)
Trade liabilities
The risk resulting from changes in exchange rates is considered insignificant and therefore, the sensitivity analysis showing the impact of exchange rates changes on the economic result and equity is considered to be unrepresentative.
38
Interest risk
Interest risk represents the risk of fluctuation in real value of
future cash flows of financial instruments due to changes in market interest rates.
In order that the company is not exposed to changes in interest rates, its policy is to ensure that 25 % to 75 % of its portfolio
is generated by financial tools with the fixed interest rate providing that this rate is more favourable according to the expected
development of floating rates on the market. Risk referring to in-
The impact of the interest risk is shown only with investment
loans which bear the fluctuating interest rate on the basis of EURIBOR 3M. As of December 31, 2012, the EURIBOR 3M rate reached
the value of 0.187% p.a. Sensitivity to risk is modelled at this rate
growth by 2% and 4% (higher growth of rate is not expected) on
unpaid loans of the company as of December 31, 2012.
Loans in ths. EUR
annual interest with rate
Dec 31, 2012
with rate by 2% higher
with rate by 4% higher
9 664
231
424
617
The difference between the current status and the worst
case scenario of the development of interest rates may cause a
decrease in the economic result by EUR 386 ths. The difference
does not exceed 0.13% of total costs and 0.17% of equity and
therefore, the credit risk is considered to be very small.
39
terest rates for loans and leasing are partially eliminated by concluded interest rate swaps according to the assumed instalment
calendar. In 2012, no new interest swap was concluded.
Risk of insufficient liquidity
The policy of the company is to have sufficient cash resources and cash equivalents to cover the risk of insufficient liquidity
in order to be in compliance with its financial strategy, what is
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
foreign currencies following the devaluation of the exchange rate
of foreign currencies, or the increase in the real value of liabilities
following the devaluation of the exchange rate of foreign currencies. The majority of receivables and liabilities allocated in the balance sheet are of a short-term nature and denominated in EUR.
The company faces the risk of unexpected changes of EUR and
monitored by the continuous calculation of indicators of liquidity
and loan burden, which should not exceed 10 %. At the same
time, the company was authorised to use a bank overdraft of up
to EUR 15 million which was fully repaid as of December 31, 2012.
A new contract on bank overdraft of up to EUR 7.5 million for 2013
was signed in January 2013.
The amount of loan resources as of December 31, 2012 is
EUR 9,664 ths. The investment loan was drawn from one bank
and will be settled in a complete remaining amount of EUR
9, 664 ths.
December 31, 2012
in ths. EUR
December 31, 2011
in ths. EUR
Long-term loan resources of the company
0
9 664
Short-term loan resources of the company
9 664
9 668
9 664
19 332
The company used these loan resources for investments acquisitions in cases when own financing resources were not sufficient.
39
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Úverové riziko je eliminované striktným dodržiavaním podmienok úverových zmlúv, aby nemohlo dôjsť k vynútenej okamžitej splatnosti úverov. Splátky úverov a úrokov sú platené v požadovaných termínoch splatnosti.
40
Riziko nesplatenia pohľadávok
(kreditné riziko)
Spoločnosť prijala opatrenia na to, aby boli produkty a služby
poskytované odberateľom s primeranou platobnou disciplínou,
aby riziko nesplatenia pohľadávok nepresiahlo prijateľnú mieru. Riziká súvisiace s možným neinkasovaním pohľadávok boli
zohľadnené opravnou položkou k pohľadávkam.
Kreditné riziko je riziko finančnej straty spoločnosti, ak odberateľ alebo protistrana finančného nástroja zlyhá pri plnení jej
Spoločnosť je vystavená kreditnému riziku ako je uvedené nižšie:
31. 12. 2012 v tis. EUR
Pohľadávky
44 547
Pohľadávky z obchodného styku
43 388
Ostatné krátkodobé pohľadávky
847
Dlhodobé pohľadávky
0
Účty v bankách a krátkodobé bankové vklady (vrátane zvereného finančného majetku)
34 928
Poštová banka, a. s.
27 357
VÚB, a. s.
5 641
UniCredit Bank, a. s.
1 878
Ostatné banky
Analýza znehodnotenia pohľadávok
z obchodného styku
52
Nominálna hodnota
k 31. 12. 2012
Vytvorená opravná
položka k 31. 12. 2012
Účtovná hodnota
pohľadávok k 31. 12. 2012
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti
39 688
2 593
37 095
Pohľadávky po lehote splatnosti
3 700
2 400
1 300
do 1 roka
1 553
253
1 300
398
398
0
1 749
1 749
0
od 1 do 3 rokov
nad 3 roky
Pohľadávky, ku ktorým nebola vytvorená žiadna opravná položka sú po lehote splatnosti do 180 dní a dosahujú čiastku 1 501
tis. EUR, pričom sa predpokladá, že budú v krátkom čase splatené.
Bankové účty a krátkodobé bankové vklady sú vedené vo viacerých bankách. Najvýznamnejšia hodnota peňažných vkladov k
31. decembru 2012 bola uložená v Poštovej banke, a. s.
K pohľadávkam po lehote splatnosti bola vytvorená opravná položka v čiastke 2 400 tis. EUR. Opravné položky boli tvorené
predovšetkým podľa doby po ich lehote splatnosti a to v rozsahu
od 10% pri omeškaní nad 180 dní, 20 % pri omeškaní nad 12 mesiacov a do 100 % pri omeškaní nad 36 mesiacov. Riziko nesplatenia pohľadávok je čiastočne eliminované analýzou bonity klientov, ktorá pozostáva z hodnotenia nasledovných kritérií:
Spoločnosť minimalizuje kreditné riziko výberom spoľahlivých bánk s vysokým ratingom a dostatočnou kapitálovou silou,
ako aj priebežným sledovaním referencií bánk, s ktorými spolupracuje.
Podiel obratu na celkovom obrate spoločnosti za posledných
12 mesiacov, rizikovosť zákazníkov v rámci odvetvovej štruktúry,
priemerná dohodnutá doba splatnosti faktúr, platobná disciplína
za posledných 12 mesiacov, výška omeškanej dlžnej sumy za posledných 12 mesiacov.
Pri neplatení pohľadávok sa vyžaduje od dlžníkov platba vopred.
40
zmluvných záväzkov. Kreditné riziko vzniká v princípe z finančných aktív spoločnosti.
41
Riadenie kapitálu
Spoločnosť považuje za kapitál všetky zložky vlastného imania tak, ako sú prezentované v tejto účtovnej závierke. Riadenie
kapitálu je zodpovednosťou úseku financií a správy majetku. Cieľom pri riadení kapitálu je zabezpečenie jeho zdravej štruktúry
tak, aby spoločnosť mohla pokračovať vo svojich činnostiach bez
obmedzení vyplývajúcich z nedostatku kapitálu.
Spoločnosť monitoruje zadĺženie prostredníctvom pomeru
medzi celkovým kapitálom a cudzími zdrojmi (gearing ratio). Na
krytie strát vytvára spoločnosť rezervný fond a jeho výška k 31.
decembru 2012 predstavovala 1 856 tis. EUR.
within 1 year
1 - 5 years
more than 5 years
Trade liabilities
35 830
0
0
Other short-term liabilities
18 218
0
0
Other long-term liabilities
0
6 698
10 599
Payable tax liabilities
932
0
0
Liabilities from holding entrusted foreign
financial assets
70 165
0
0
Liabilities from bank loans
9 664
0
0
Loan risk is eliminated by a strict adherence of the loan contract conditions so that there can be no forced immediate repayment of the loans. The loan and interest instalments are paid by
the required due dates.
40
Risk of non-payment of
receivables (credit risk)
The credit risk is a risk of financial loss for the company if acustomer or a counter party of the financial instrument fails during
the performance of their contractual obligations. The credit risk
occurs in principle from the financial assets of the company.
The company has adopted measures for products and services to be provided to customers with appropriate payment discipline so that the risk of failure to settle the receivables does not
exceed an acceptable level. Risks connected with the possible
non-payment of receivables were considered by adjusting entry
to receivables.
The company is exposed to the credit risk as stated below:
December 31,2012 in ths. EUR
Receivables
44 547
Trade receivables
43 388
Other short-term receivables
847
Long-term receivables
0
Bank accounts and short-term bank deposits (including entrusted financial assets)
34 928
Poštová banka, a. s.
27 357
VÚB, a. s.
5 641
UniCredit Bank, a. s.
1 878
Other banks
Analysis of the devaluation
of trade receivables
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Overview of the maturity of liabilities as of December 31, 2012:
52
Nominal value as of
Dec 31, 2012
Created provision as
of Dec 31, 2012
Accounts value of receivables as of Dec 31, 2012
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
Receivables within maturity
39 688
2 593
37 095
Receivables after maturity
3 700
2 400
1 300
within 1 year
1 553
253
1 300
from 1 to 3 years
398
398
0
more than 3 years
1 749
1 749
0
Receivables that do not have any adjusting entry created
are those overdue within 180 days and reach the amount of EUR
1,501,000; they are assumed to be settled in a short time.
The adjusting entry to receivables overdue was created in
the amount of EUR 2,400,000. These adjusting entries were created mainly according to the period of being overdue within the
extent of 10 % when being overdue for more than 180 days, 20%
when being overdue for more than 12 months and up to 100 %
when being overdue for more than 36 months. The risk of nonpayment of receivables is partly eliminated by the analysis of financial standing of the clients consisting of the assessment of
the following criteria:
Proportion of turnover on total company turnover for the last
12 months, customer risk rate within the segment structure, average
agreed period of invoice maturity, payment discipline over the last 12
months, amount of overdue sum in arrears over the last 12 months.
41
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Výpočet pomeru medzi celkovým kapitálom a cudzími zdrojmi (gearing ratio)
12/31/2012 v tis. EUR
Pôžičky celkom
9 664
19 332
(35 115)
(26 475)
0
0
Vlastné imanie
207 492
225 075
Kapitál celkom
207 492
225 075
0%
0%
Mínus: Peňažné prostriedky
Čistý dlh
Podiel čistých dlhov na celkovom kapitáli
E ŠPECIFICKÉ POZNÁMKY K FINANČNÝM VÝKAZOM
42
Dlhodobý nehmotný majetok
Obstarávacia cena
Stav k 1. januáru 2011
Oceniteľné
práva
Softvér
Nedokončené
investície
SPOLU
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
358
71 437
1 634
73 429
Prevody
0
0
0
0
Prírastky
0
245
2 911
3 156
Zaradenie
0
1 323
(1 323)
0
Úbytky
0
(874)
(77)
(951)
358
72 131
3 145
75 634
Stav k 1. januáru 2012
Prevody
0
0
11
11
Prírastky
0
1 840
704
2 544
Zaradenie
0
2 858
(2 858)
0
Úbytky
0
(252)
(147)
(399)
358
76 577
855
77 790
Oceniteľné
práva
Softvér
Nedokončené
investície
SPOLU
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Stav k 1. januáru 2011
0
(35 720)
0
(35 720)
Prevody
0
0
0
0
Odpisy
0
(11 376)
0
(11 376)
Úbytky
0
436
0
436
Stav k 1. januáru 2012
0
(46 660)
0
(46 660)
Prevody
0
0
0
0
Odpisy
0
(11 630)
0
(11 630)
Úbytky
0
253
0
253
Stav k 31. decembru 2012
0
(58 037)
0
(58 037)
Stav k 31. decembru 2012
Oprávky
42
12/31/2011 v tis. EUR
41
Capital management
The company considers capital to be all elements of equity
as presented in these Financial Statements. The capital management is a responsibility of Finance and Asset Management Division. The purpose of the capital management is to provide for its
sound structure so that the company can continue in its activities without limitations resulting from insufficient capital.
Bank accounts and short-term bank deposits are held in various banks. The most significant amount of cash deposits as of
December 31, 2012 was deposited in Poštová banka, a. s.
The company minimizes the credit risk by selecting reliable
banks with high ratings and sufficient capital strengths as well as
by continuous monitoring of bank references it cooperates with.
The company monitors indebtedness through the ratio between assets and liabilities (gearing ratio). To cover loss, the company establishes a Reserve Fund and its amount as of December
31, 2012 amounted to EUR 1,856 ths.
Calculation of the ratio between assets and liabilities (gearing ratio)
12/31/2012 v tis. EUR
12/31/2011 v tis. EUR
9 664
19 332
(35 115)
(26 475)
0
0
Vlastné imanie
207 492
225 075
Kapitál celkom
207 492
225 075
0%
0%
Pôžičky celkom
Mínus: Peňažné prostriedky
Čistý dlh
Podiel čistých dlhov na celkovom kapitáli
E SPECIFIC NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
42
Long-term intangible assets
Acquisition price
Opening balance as of January 1, 2011
Valuable rights
Software
Unfinished
Investments
TOTAL
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
358
71 437
1 634
73 429
Transfers
0
0
0
0
Additions
0
245
2 911
3 156
Classification
0
1 323
(1 323)
0
Disposals
0
(874)
(77)
(951)
358
72 131
3 145
75 634
Opening balance as of January 1, 2012
Transfers
0
0
11
11
Additions
0
1 840
704
2 544
Classification
0
2 858
(2 858)
0
Disposals
0
(252)
(147)
(399)
358
76 577
855
77 790
Closing balance as of December 31, 2012
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
On the occasion of the non-payment of receivables, the
debtors are required to pay in advance.
43
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Oceniteľné
práva
Softvér
Nedokončené
investície
SPOLU
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Stav k 1. januáru 2011
0
(473)
0
(473)
Tvorba
0
0
0
0
Rozpustenie
0
438
0
438
Opravné položky
Stav k 1. januáru 2012
0
(35)
0
(35)
(289)
(3 707)
0
(3 996)
0
1 526
0
1 526
(289)
(2 216)
0
(2 505)
Oceniteľné
práva
Softvér
Nedokončené
investície
SPOLU
Tvorba
Rozpustenie
Stav k 31. decembru 2012
Účtovná hodnota
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Stav k 1. januáru 2011
358
35 244
1 634
37 236
Stav k 1. januáru 2012
358
25 436
3 145
28 939
Stav k 31. decembru 2012
69
16 324
855
17 248
Spoločnosť k 31. decembru 2012 eviduje plne odpísaný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý sa stále využíva, v obstarávacej hodnote 22 735 tis. EUR.
V priebehu obdobia neboli do dlhodobého nehmotného
majetku kapitalizované žiadne náklady na úvery a pôžičky, pretože nebol čerpaný žiadny investičný úver.
Stav opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku
k 31. decembru 2012 je vo výške 2 505 tis. EUR:
– stav k 31. decembru 2011 vo výške 35 tis. EUR
– tvorba k 1. januáru 2012 vo výške 2 877 tis. EUR
43
V dôsledku opravy chýb o opravné položky boli dotvorené
k 1. januáru 2012 vo výške 2 877 tis EUR. Príslušný rozdiel po znížení o vplyv odloženej dane je 547 tis EUR (19%) je vykázaný v rámci
neuhradenej straty minulých období vo výške 2 330 tis EUR. K 31.
decembru 2012 stav opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku je vo výške 2 505 tis. EUR, rozdiel oproti prepočítanému stavu k 1. januáru 2012 je vykázaný vo výsledku hospodárenia roku 2012. Podrobnejšie (viď Poznámka 13).
Dlhodobý hmotný majetok – pozemky, stavby, stroje a zariadenia,
dopravné prostriedky a inventár
Pozemky
a zbierkové
predmety
Stavby
Stroje,
prístroje
a zariadenia
Dopravné
prostriedky
Nedokončené investície
SPOLU
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
22 347
191 438
125 192
46 977
1 416
387 370
0
0
0
0
0
0
Prírastky
10
2 149
4 568
12
8 431
15 170
Zaradenie
(10)
339
432
0
(777)
(16)
Úbytky
(992)
(133)
(1 806)
(902)
(98)
(3 931)
Obstarávacia cena
Stav k 1. januáru 2011
Prevody
Stav k 1. januáru 2012
21 355
193 793
128 386
46 087
8 972
398 593
Prevody
0
0
0
0
131
131
Prírastky
48
2 780
2 794
71
2 895
8 588
Zaradenie
0
1 082
5 479
658
(7 223)
(4)
Úbytky
Stav k 31. decembru 2012
44
Stav k 1. januáru 2012 2 912 tis. EUR
– rozpustenie k 1 januáru 2012 vo výške (1 518) tis. EUR
– tvorba v roku 2012 vo výške 1 118 tis. EUR
– rozpustenie v roku 2012 vo výške (7) tis. EUR
Stav k 31. decembru 2012 2 505 tis. EUR
(71)
(30)
(3 094)
(1 186)
(40)
(4 421)
21 332
197 625
133 565
45 630
4 735
402 887
Software
Unfinished
Investments
TOTAL
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
Opening balance as of January 1, 2011
0
(35 720)
0
(35 720)
Transfers
0
0
0
0
Depreciations
0
(11 376)
0
(11 376)
Disposals
0
436
0
436
Opening balance as of January 1, 2012
0
(46 660)
0
(46 660)
Transfers
0
0
0
0
Depreciations
0
(11 630)
0
(11 630)
Disposals
0
253
0
253
Closing balance as of December 31, 2012
0
(58 037)
0
(58 037)
Valuable rights
Software
Unfinished
Investments
TOTAL
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
Opening balance as of January 1, 2011
0
(473)
0
(473)
Creation
0
0
0
0
Reversal
0
438
0
438
Opening balance as of January 1, 2012
0
(35)
0
(35)
Creation
(289)
(3 707)
0
(3 996)
Reversal
0
1 526
0
1 526
(289)
(2 216)
0
(2 505)
Valuable rights
Software
Unfinished
Investments
TOTAL
Depreciations
Adjusting Entries
Closing balance as of December 31, 2012
Accounts value
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
Opening balance as of January 1, 2011
358
35 244
1 634
37 236
Opening balance as of January 1, 2012
358
25 436
3 145
28 939
Closing balance as of December 31, 2012
69
16 324
855
17 248
As of December 31, 2012, the company recorded the full depreciation of long-term assets which are still used amounting to
the acquisition value of EUR 22,735 ths.
During this period, no costs of loans and borrowings were
capitalized into long-term intangible assets because no new investment loan was drawn.
Balance of adjusting entries to long-term intangible assets
as of December 31, 2012, is in the amount of EUR 2,505,000:
– opening balance as of January 1, 2011 in the amount of EUR
35,000
– creation as of December 1, 2012 in the amount of EUR
2,877,000
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Valuable rights
Opening balance as of January 1, 2012 EUR 2,912,000
– disposals as of January 1. 2012 in the amount of EUR (1,518,000)
– creation in 2012 in the amount of EUR 1,118,000
– disposals in 2012 in the amount of EUR (7,000)
Closing balance as of December 31, 2012 EUR 2,505,000
Due to correction of errors, the adjusting entries were created
as of January 1, 2012, in the amount of EUR 2,877,000. The relevant
difference reduced by deferred tax is EUR 547,000 (19%) and is allocated within unsettled loss of previous periods in the amount of EUR
2,330,000. As of December 31, 2012, the balance of the adjusting entries to long-term intangible assets is in the amount of EUR 2,505,000;
the difference to the calculated balance as of January 1, 2012, is allocated in the economic result of 2012. (For further details see Note 13).
45
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Oprávky
Pozemky
a zbierkové
predmety
Stavby
Stroje,
prístroje
a zariadenia
Dopravné
prostriedky
Nedokončené investície
SPOLU
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Stav k 1. januáru 2011
0
(24 723)
(64 326)
(26 191)
0
(115 240)
Prevody
0
0
0
0
0
0
Odpisy
0
(7 962)
(16 030)
(4 871)
0
(28 863)
Úbytky
0
26
1 139
945
0
2 110
Stav k 1. januáru 2012
0
(32 659)
(79 217)
(30 117)
0
(141 993)
Prevody
0
0
0
0
0
0
Odpisy
0
(8 074)
(15 671)
(4 838)
0
(28 583)
Úbytky
0
8
3 094
1 110
0
4 212
Stav k 31. decembru 2012
0
(40 725)
(91 794)
(33 845)
0
(166 364)
Pozemky
a zbierkové
predmety
Stavby
Stroje,
prístroje
a zariadenia
Dopravné
prostriedky
Nedokončené investície
SPOLU
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
(942)
(3 826)
(271)
0
0
(5 039)
Opravné položky
Stav k 1. januáru 2011
Prevody
0
0
0
0
0
0
Tvorba
0
(12 090)
(8)
0
0
(12 098)
942
3 826
211
0
0
4 979
0
(12 090)
(68)
0
0
(12 158)
Rozpustenie
Stav k 1. januáru 2012
Prevody
0
0
0
0
0
0
Tvorba
(1 744)
(18 741)
(1 594)
0
(604)
(22 683)
254
11 372
483
0
269
12 378
(1 490)
(19 459)
(1 179)
0
(335)
(22 463)
Pozemky
a zbierkové
predmety
Stavby
Stroje,
prístroje
a zariadenia
Dopravné
prostriedky
Nedokončené investície
SPOLU
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
21 405
162 889
60 595
20 786
1 416
267 091
Rozpustenie
Stav k 31. decembru 2012
Účtovná hodnota
Stav k 1. januáru 2011
Stav k 1. januáru 2012
21 355
149 044
49 101
15 970
8 972
244 442
Stav k 31. decembru 2012
19 842
137 441
40 592
11 785
4 400
214 060
Spoločnosť k 31. decembru 2012 eviduje plne odpísaný dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa stále využíva v obstarávacej hodnote 45 926 tis. EUR.
Spoločnosť v priebehu roka predala dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej hodnote 73 tis. EUR.
Spoločnosť eviduje majetok, ktorý drží pre účely predaja:
– pozemky v hodnote 3 081 tis. EUR
– stavby v zostatkovej hodnote 7 261 tis. EUR.
Keďže sa spoločnosť snaží o predaj tohto majetku už pomerne dlhú dobu a predpoklad jeho predaja do jedného roka je
46
málo pravdepodobný, nevykazuje tento majetok ako držaný na
predaj, nakoľko nespĺňa kritériá tejto klasifikácie.
V priebehu obdobia neboli do dlhodobého hmotného majetku kapitalizované žiadne náklady na úvery a pôžičky, pretože
nebol čerpaný žiadny investičný úver.
Stav opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku
k 31. decembru 2012 je vo výške 22 126 tis. EUR:
– stav k 31. decembru 2011 vo výške (12 158) tis. EUR
– tvorba k 1. januáru 2012 vo výške (18 597) tis. EUR
– rozpustenie k 1 januáru 2012 vo výške 7 942 tis. EUR
Long-term tangible assets - lands, buildings, machines and equipment,
means of transport and stock
Lands and
collection
items
Buildings
Machines,
devices and
equipment
Means of
Transport
Unfinished
Investments
TOTAL
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
22 347
191 438
125 192
46 977
1 416
387 370
Transfers
0
0
0
0
0
0
Additions
10
2 149
4 568
12
8 431
15 170
Acquisition price
Opening balance as
of January 1, 2011
Classification
(10)
339
432
0
(777)
(16)
Disposals
(992)
(133)
(1 806)
(902)
(98)
(3 931)
21 355
193 793
128 386
46 087
8 972
398 593
Transfers
0
0
0
0
131
131
Additions
48
2 780
2 794
71
2 895
8 588
Opening balance
as of January 1, 2012
Classification
Disposals
Closing balance
as of December 31, 2012
Depreciations
Opening balance
as of January 1, 2011
0
1 082
5 479
658
(7 223)
(4)
(71)
(30)
(3 094)
(1 186)
(40)
(4 421)
21 332
197 625
133 565
45 630
4 735
402 887
Lands and
collection
items
Buildings
Machines,
devices and
equipment
Means of
Transport
Unfinished
Investments
TOTAL
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
0
(24 723)
(64 326)
(26 191)
0
(115 240)
Transfers
0
0
0
0
0
0
Depreciations
0
(7 962)
(16 030)
(4 871)
0
(28 863)
Disposals
0
26
1 139
945
0
2 110
Opening balance
as of January 1, 2012
0
(32 659)
(79 217)
(30 117)
0
(141 993)
Transfers
0
0
0
0
0
0
Depreciations
0
(8 074)
(15 671)
(4 838)
0
(28 583)
Disposals
0
8
3 094
1 110
0
4 212
Closing balance
as of December 31, 2012
0
(40 725)
(91 794)
(33 845)
0
(166 364)
Lands and
collection
items
Buildings
Machines,
devices and
equipment
Means of
Transport
Unfinished
Investments
TOTAL
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
(942)
(3 826)
(271)
0
0
(5 039)
Adjusting Entries
Opening balance
as of January 1, 2011
Transfers
0
0
0
0
0
0
Creation
0
(12 090)
(8)
0
0
(12 098)
Reversal
942
3 826
211
0
0
4 979
0
(12 090)
(68)
0
0
(12 158)
Opening balance
as of January 1, 2012
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
43
47
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Stav k 1. januáru 2012 (22 813) tis. EUR
– tvorba v roku 2012 vo výške (3 480) tis. EUR
– rozpustenie v roku 2012 vo výške 33 tis. EUR
– rozpustenie v roku 2012 vo výške 4 134 tis. EUR
Stav k 31. decembru 2012 vo výške (22 126) tis. EUR
V dôsledku opravy chýb o opravné položky k 1. januáru 2012
boli dotvorené vo výške 10 926 tis. EUR. Rozdiel po znížení je o
vplyv odloženej dane 2 076 tis. EUR (19%) je vykázaný v rámci neuhradenej straty minulých období vo výške 8 850 tis. EUR. K 31.
decembru 2012 stav opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku dosiahol výšku 22 461 tis. EUR (tvorba 3 813 tis.
EUR, rozpustenie 4 436 tis. EUR), rozdiel oproti prepočítanému
stavu k 1. januáru 2012 je vykázaný vo výsledku hospodárenia
roku 2012. Podrobnejšie (viď Poznámka 13).
Stav opravných položiek k nedokončeným investíciám k 31.
decembru 2012 je vo výške 335 tis. EUR:
– stav k 1. januáru 2012 vo výške (271) tis. EUR
– rozpustenie k 1. januáru 2012 vo výške 0 tis. EUR
V priebehu roka 2012 spoločnosť na základe údajov z interných informačných systémov a údajov poskytnutých externým
znalcom v oblasti oceňovania vykonala výpočty, na základe ktorých bolo možné určiť výšku spätne získateľnej hodnoty jednotlivých položiek majetku. Na základe uvedených výpočtov, spoločnosť v priebehu roka 2012 spätne upravila výpočet opravnej položky k neobežnému majetku k 31. decembru 2011 a úpravu vykázala ako opravu chýb minulých účtovných období. Z uvedeného dôvodu nie je výsledok hospodárenia roku 2012 porovnateľný
s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Počiatočné stavy boli upravené nasledovne:
stav
k 31. 12.
2011
stav
k 1. 1.
2012
vplyv
zmeny
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Neobežný majetok
(brutto)
285 574
285 574
0
Opravná položka
(12 193)
(25 996)
(13 803)
Neobežný majetok
(netto)
273 381
259 578
(13 803)
Nerozdelený zisk
(20 541)
(31 721)
(11 180)
7 014
4 391
(2 623)
882
882
0
Splatná daň
48
Súbor hnuteľného majetku je poistený:
– pre prípad odcudzenia veci do výšky poistnej sumy 29 148
tis. EUR,
– pre prípad živelnej pohromy do výšky 163 743 tis. EUR.
Záložné právo nie je zriadené.
Žiaden dlhodobý majetok spoločnosti nie je nadobudnutý na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva a ktorý
spoločnosť užíva na základe zmluvy o výpožičke.
Prioritný investičný majetok
Spoločnosť eviduje k 31. decembru 2012 stavby a pozemky
ako prioritný investičný majetok, v nasledovnej hodnote:
Stav k 1. januáru 2012 vo výške (271) tis. EUR
– tvorba v roku 2012 vo výške (333) tis. EUR
– rozpustenie v roku 2012 vo výške 269 tis. EUR
Stav k 31. decembru 2012 vo výške (335) tis. EUR
Odložená daň
Úprava nemala vplyv na peňažné toky. Nakoľko náklady na
získanie spoľahlivého výpočtu spätne získateľnej hodnoty majetku k 1. januáru 2011 by prevýšili očakávané benefity, výška opravnej položky k dlhodobému majetku k 1. januáru 2011 a ani vplyv
zmeny opravnej položky na zisk (stratu) účtovného obdobia končiaceho 31. decembru 2011 neboli kvantifikované. Z uvedeného
dôvodu nie je výsledok hospodárenia za rok 2012 porovnateľný
s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Stavby
Pozemky
Celkom
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Obstarávacia cena
61 306
8 020
69 326
Oprávky
(12 385)
0
(12 385)
Zostatková hodnota
48 921
8 020
56 941
Nakladanie, s týmto majetkom je podmienené rozhodnutím
MDVRR SR.
0
0
0
0
0
0
Creation
(1 744)
(18 741)
(1 594)
0
(604)
(22 683)
Reversal
254
11 372
483
0
269
12 378
(1 490)
(19 459)
(1 179)
0
(335)
(22 463)
Lands and
collection
items
Buildings
Machines,
devices and
equipment
Means of
Transport
Unfinished
Investments
TOTAL
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
Opening balance
as of January 1, 2011
21 405
162 889
60 595
20 786
1 416
267 091
Opening balance
as of January 1, 2012
21 355
149 044
49 101
15 970
8 972
244 442
Closing balance
as of December 31, 2012
19 842
137 441
40 592
11 785
4 400
214 060
Closing balance
as of December 31, 2012
Accounts value
The company records assets for the purpose of sale:
- lands in the amount of EUR 3,081,000
- buildings in the residual value of EUR 7,261,000
Due to correction of errors, the adjusting entries were created as of January 1, 2012, in the amount of EUR 10,926,000. The
difference reduced by deferred tax is EUR 2,076,000 (19%) and is
allocated within unsettled loss of previous periods in the amount
of EUR 8,850,000. As of December 31, 2012, the closing balance
of the adjusting entries to long-term tangible assets is in the
amount of EUR 22,461,000 (creation EUR 3,813,000, disposals EUR
4,436,000), difference to the calculated balance as of January 1,
2012, is allocated in the economin result of 2012. (For further details see Note 13).
As the company has been trying to sell these assets for quite
a long time and the expectation of their sale within one year is
not very probable, the company does not allocate these assets
as held for sale because they do not fulfil the criteria of this classification.
The closing balance of adjusting entries to unfinished investments as of December 31, 2012, is in the amount of EUR 335,000:
– opening balance as of January 1, 2012 in the amount of EUR
(271,000)
– disposals as of January 1, 2012 in the amount of EUR (0,000)
During this period, no costs of loans and borrowings were
capitalized into long-term tangible assets because no new investment loan was drawn.
Opening balance as of January 1, 2012 in the amount of EUR
(271,000)
– creation in 2012 in the amount of EUR (333,000)
– disposals in 2012 in the amount of EUR (269,000)
As of December 31, 2012, the company recorded the full
depreciation of long-term tangible assets which are still used
amounting to an acquisition value of EUR 45,926 ths.
During the year, the company sold long-term tangible assets
in the residual value of EUR 73 ths.
The closing balance of adjusting entries to long-term tangible assets as of December 31, 2012, is in the amount of EUR
22,126,000:
– closing balance as of December 31, 2011 in the amount of
EUR (12,158,000)
– creation as of January 1, 2012 in the amount of EUR (18,597,000)
– disposals as of January 1, 2012 in the amount of EUR
(7,942,000)
–
–
–
Opening balance as of January 1, 2012 EUR (22,813,000)
creation in 2012 in the amount of EUR (3,480,000)
disposals in 2012 in the amount of EUR (33,000)
disposals in 2012 in the amount of EUR (4,134,000)
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Transfers
During 2012, the company, on the basis of data from its internal information systems and data provided by an external advisor specialised in the field of assessment, made calculations on
which it was possible to determine the recoverable amount of
a particular asset entry. On the basis of these calculations, the
company, during 2012, retrospectively adjusted its calculation of
adjusting entry to fixed assets as of December 31, 2011, and this
adjustment was allocated as a correction of errors of previous financial periods. For this reason the economic result of 2012 cannot be compared to the previous accounting period.
Closing balance as of December 31, 2012 in the amount of
EUR (22,126,000)
49
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
44
Investície do spoločností
Obchodné meno
spoločnosti
Krajina
registrácie
Základná
činnosť
Hodnota
investície
k 31.12.2012
v tis. EUR
Hodnota
investície
k 31.12.2011
v tis. EUR
Poštová banka, a. s.
Slovensko
banková činnosť
1,78
3 261
3 261
Rakúska pošta
Rakúsko
poštová činnosť
0,0014
31
29
Rakúska pošta, a. s.
Rakúsko
opravná položka
0,00
0
-6
SPPS, a. s.
Slovensko
služby súvisiace
s počítačovým
spracovaním údajov
60
81
0
3 373
3 284
SPOLU
Všetky podiely sú vo forme kmeňových akcií.
Dňa 10. februára 2012 vznikol spoločný podnik SPPS, a. s., Slovenskej pošty, a. s., so 60 % podielom a Poštovej banky, a. s., so 40 % podielom na základnom imaní. SPPS, a. s. poskytuje najmä služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
Členenie finančných nástrojov podľa kategórií
Pôžičky
a
pohľadávky
Majetok
ocenený
reálnou
hodnotou cez
zisky a straty
Zabezpečovacie
deriváty
Majetok
určený
na predaj
Spolu
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Finančný majetok určený na predaj
0
0
0
0
0
Zabezpečovacie deriváty
k 31. decembru 2012
0
0
0
0
0
Pohľ.z obch.styku a iné pohľ.okrem
poskytnutých preddavkov
44 547
0
0
0
44 547
Majetok ocenený reálnou hodnotou
cez zisky a straty
0
0
0
31
31
717
0
0
0
717
45 264
0
0
31
45 295
Peňažné ekvivalenty
Spolu
Záväzky
ocenené
reálnou
hodnotou cez
zisky a straty
Zabezpečovacie
deriváty
Ostatné finančné
záväzky ocenené
amortizovanými
nákladmi
Spolu
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Úvery okrem záväzkov z finančného lízingu
0
0
9 664
9 664
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky okrem
nefinančných záväzkov
0
0
71 344
71 344
k 31. decembru 2012
Spolu
50
Majetková
účasť v %
0
0
81 008
81 008
–
–
Balance as
of December 31,
2011
Balance
as of January 1,
2012
Impact of
in ths.
EUR
in ths.
EUR
in ths.
EUR
Fixed assets (gross)
285 574
285 574
0
Adjusting entry
(12 193)
(25 996)
(13 803)
Fixed assets (net)
273 381
259 578
(13 803)
Retained earnings
(20 541)
(31 721)
(11 180)
7 014
4 391
(2 623)
882
882
0
Deferred tax
Tax due
This adjustment did not have an impact on financial flows.
As the expenses for obtaining reliable calculations of the amount
of recoverable assets as of January 1, 2011 would have exceeded
expected benefits, the amount of adjusting entry to long-term
assets as of January 1, 2011 and the impact of the change in adjusting entry on profit (loss) for the accounting period ending
December 31, 2011 were not quantified. For this reason, the economic result of 2012 cannot be compared to the previous financial period.
44
The property assets pool is insured:
in instance of theft of items to the amount of EUR 29,148,000,
n instance of natural disasters to the amount of EUR
163,743,000.
A lien is not established.
No long-term assets of the company are not acquired on the
basis of a contract on the securing conveyance of title and which
the company used on the basis of the contract on borrowings.
Priority fixed assets
The company records, as of December 31, 2012, buildings
and land as priority fixed assets in the following amounts:
Buildings
Lands
Total
in ths.
EUR
in ths.
EUR
in ths.
EUR
Acquisition price
61 306
8 020
69 326
Depreciations
(12 385)
0
(12 385)
Residual value
48 921
8 020
56 941
Disposal of these assets is conditioned by a decision by the
Ministry of Transport, Construction and Regional Devepment of
the Slovak Republic.
Investments in the companies
Company business
name
Country
of registration
Core business
Poštová banka, a. s.
Slovakia
Banking
Austrian Post
Austria
Postal activity
Austrian Post
Austria
Provision
Slovakia
Services connected
with computer data
processing
SPPS, a. s.
TOTAL
Ownership
in %
Value of
the investment
December 31,
2012
in ths. EUR
Value of
the investment
December 31,
2011
in ths. EUR
1,78
3 261
3 261
0,0014
31
29
0,00
0
-6
60
81
0
3 373
3 284
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Opening balance was adjusted as follows:
All shares are in the form of common stock.
On February 10, 2012, a shared concern, SPPS a. s., was established with Slovenská pošta, a.s., holding a 60% equity share and Poštová banka, a. s., holding a 40% equity share. SPPS, a. s., primarily provides services connected with computer data processing.
51
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
45
Dlhodobé pohľadávky
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Pohľadávky
311
327
Opravné položky k dlhodobým
pohľadávkam
(156)
(183)
SPOLU
155
144
Spoločnosť eviduje dlhodobé pohľadávky vo výške 311 tis.
EUR. Z toho najväčšia dlhodobá pohľadávka vo výške 195 tis.
EUR je evidovaná voči spoločnosti PHC, s. r. o, Bratislava za prenájom nebytových priestorov (garáží), kde bola uzatvorená nájomná zmluva na dobu 25 rokov. K uvedenej dlhodobej pohľadávke bola vytvorená opravná položka, ktorej zostatok k 31. decembru 2012 je vo výške 103 tis. EUR, zvýšená o diskontovanie vo výške 40 tis. EUR. K ostatným dlhodobým pohľadávkam bola vytvorená opravná položka vo výške 13 tis. EUR.
46
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Majetok a záväzky sú vykázané vo výkaze finančnej pozície
osobitne z dôvodu, že nie sú splnené kritéria IAS 32 ods. 42 pre
kompenzovanie týchto položiek majetku a záväzkov.
48
Pohľadávky z obchodného styku
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Pohľadávky voči odberateľom
z obchodného styku
16 167
17 427
Príspevok z kompenzačného
fondu
8 645
0
Zálohy
1 571
1 487
Pohľadávky z medzinárodnej
poštovej prepravy (MPP)
16 899
14 606
Dodávatelia bežní dobropisy a vyúčtovacie
faktúry
21
46
Ostatné pohľadávky
85
96
(2 594)
0
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Peniaze
3 522
10 857
Účty v bankách
31 593
15 618
Opravná položka k príspevku
z kompenzačného fondu
SPOLU
35 115
26 475
Opravné položky
(2 399)
(2 225)
SPOLU
38 395
31 437
Peňažné prostriedky a ekvivalenty má SP, a. s., poistené u vedúceho poisťovateľa Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., s prvým
spolupoisťovateľom Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group maximálne do výšky 166 tis. EUR v závislosti od spôsobu zabezpečenia ochrany na jednotlivých poštách (komorové
a skriňové trezory). Taktiež sú poistené peniaze počas prepravy.
Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s krátkodobým finančným majetkom, ani k nemu nemá zriadené záložné
právo. Zverené peňažné prostriedky klientov sú vykázané osobitne (viď Poznámka 47).
47
Zverený cudzí finančný majetok
a záväzky z držania zvereného
cudzieho finančného majetku
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Zverený cudzí finančný majetok:
70 165
64 405
z toho peňažné prostriedky
64 893
60 611
z toho pohľadávky
5 272
3 794
(70 165)
(64 405)
Záväzky z držania zvereného
cudzieho finančného majetku
Spoločnosť pri realizácii poštového platobného styku, výplate dôchodkov a sociálnych dávok, SIPO a inej obstarávateľskej
činnosti, spolupráci s Poštovou bankou, a. s., prijíma a vypláca finančné prostriedky, ktoré drží na svojich účtoch, a preto sú tie-
52
to finančné prostriedky vykázané osobitne v súvahe v položke
cudzí finančný majetok, spolu so súvisiacimi záväzkami z držania
tohto cudzieho finančného majetku.
V nadväznosti na hore uvedené ustanovenia Zákona o poštových službách č. 349/2011 Z. z. (ďalej len „Zákon“) má spoločnosť nárok na úhradu čistých nákladov na univerzálnu službu (
ďalej len „ČNUS“), ktorých odhadovaná výška za rok 2012 je vo
výške EUR 8 645 tis. Podľa §57 ods.(3) Zákona sú tieto ČNÚS uhrádzané Poštovým regulačným úradom (ďalej len „PRÚ“) počas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý PRÚ určí predbežné ČNÚS, pričom definitívna výška ČNÚS za rok 2012 bude známa podľa §57 ods.(5) Zákona 31. augusta 2013. K 31. decembru 2012 vykázala spoločnosť
uvedený nárok ako pohľadávku voči PRÚ vo výške EUR 8 645 tis.
EUR súvzťažne s položkou „Ostatné výnosy“ v rámci prevádzkového zisku.
V zmysle platného zákona o poštových službách bol v Slovenskej republike stanovený systém náhrady čistých nákladov
univerzálnej služby formou poskytovania prostriedkov z kompenzačného fondu. Na zabezpečenie funkčnosti systému je
kompenzačný fond tvorený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov poskytovateľov zameniteľných služieb.
Systém poskytovania finančných prostriedkov z kompenzačného fondu ustanovuje § 57 zákona o poštových službách. Systém je založený na „preddavkových platbách“ na základe určenia predbežných čistých nákladov univerzálnej služby, a to tak zo
strany poštových podnikov, ktoré majú prispievať do kompenzačného fondu ako aj pri úhrade čistých nákladov univerzálnej
služby poskytovateľovi univerzálnej služby (§ 57 ods.7).
Loans and
receivables
Assets
measured
at real value
through profits and losses
Hedging
derivatives
Assets
designated
for sale
Total
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
Financial assets designated for sale
0
0
0
0
0
Hedging derivatives
0
0
0
0
0
44 547
0
0
0
44 547
0
0
0
31
31
717
0
0
0
717
45 264
0
0
31
45 295
as of December 31, 2012
Trade receivables and other receivables,
except for provided advances
Assets measured at real value through
profits and losses
Cash equivalents
Total
Liabilities at
real value
through profits
and losses
Hedging
derivatives
Other financial
liabilities
at amortized cost
Total
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
Loans except for liabilities from financial leasing
0
0
9 664
9 664
Trade liabilities and other liabilities, except
for non-financial liabilities
0
0
71 344
71 344
Total
0
0
81 008
81 008
as of December 31, 2012
45
Long-term receivables
46
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Division of financial instruments according to categories
Cash and cash equivalents
December
31, 2012
December
31, 2011
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
Receivables
311
327
3 522
10 857
Adjusting entries to long-term
receivables
(156)
(183)
TOTAL
155
Cash
Bank accounts
31 593
15 618
TOTAL
35 115
26 475
144
The company records long-term receivables in the amount
EUR 311,000. The biggest long-term receivable in the amount of
EUR 209,000 is recorded for PHC, s. r. o., of Bratislava for the rental
of non-residential space (garages) and where a rental contract
has been concluded for the period of 25 years. For this longterm receivable, an adjusting entry with a residual balance in the
amount of EUR 103,000 was created, increased by discounting
in the amount of EUR 40,000. The adjusting entry to other longterm receivables was created in the amount of EUR 13,000.
Cash and cash equivalents of the company are insured with
the main insurer Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s., with the first
co-insurer Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
up to the amount of EUR 166,000 depending on the way of providing protection for individual post offices (chamber and box
safe deposits). Also money in transit is insured.
The company does not have any limited rights to dispose of
short-term financial assets, neither there are any liens established
upon them. Entrusted cash of clients is allocated separately (see
Note 47).
53
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Spôsob financovania záväzku univerzálnej poštovej služby je
založený na existencii tzv. čistých nákladov povinnosti univerzálnej poštovej služby, ktorú musí preukázať poskytovateľ univerzálnej služby (spoločnosť).
Vydanie rozhodnutia o náhrade čistých nákladov univerzálnej služby je viazané na určenie čistých nákladov v termíne do 31.
augusta kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po
kalendárnom roku, za ktorý boli určené predbežné čisté náklady univerzálnej služby. T.j. nejde o jednorazovú kompenzáciu nákladov za rok 2012, ale o systém priebežných platieb s konečným
rozhodnutím regulátora koncom augusta 2013.
Spoločnosť predložila Poštovému regulačnému úradu 31. augusta 2012 podľa § 57 ods. 2 zákona o poštových službách vyčíslenie čistých nákladov univerzálnej služby a celkových nákladov
za obdobie prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka 2012. V
súlade s ustanovením § 57 ods. 4 zákona o poštových službách
boli predložené údaje na účely posúdenia a určenia predbežných
čistých nákladov univerzálnej služby overované a kontrolované
prostredníctvom poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby (KPMG Slovensko spol. s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie
10, 811 02 Bratislava). Podľa § 57 ods. 3 zákona o poštových službách sa predbežné čisté náklady univerzálnej služby určujú za kalendárny rok, za ktorého prvých šesť mesiacov bolo predložené
vyčíslenie. Porovnaním vývoja nákladov a výnosov poskytovateľa univerzálnej služby na základe polročných údajov oproti ročným údajom za obdobie 2010 a 2011, upravil Poštový regulačný
úrad predpokladané čisté náklady na 2. polrok 2012 oproti 1. polroku koeficientom 1,165 a následne určil predbežné čisté náklady za rok 2012 v sume 8 645 tis. EUR. a tieto zverejnil v zmysle zákonných ustanovení vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Dňa 15. februára 2013 poskytol Poštový regulačný úrad spoločnosti preddavok na úhradu čistých nákladov na univerzálnu službu vo výške 8 626 tisíc EUR.
Z pohľadu spoločnosti, ktorá je v súčasnosti jediným poskytovateľom univerzálnej služby na Slovensku, vzniká pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2012 povinnosť zohľadniť nárok na kompenzáciu nákladov na univerzálnu službu. Nárok
na kompenzáciu čistých nákladov na univerzálnu službu, ktorých
odhadovaná výška za rok 2012 je 8 645 tisíc EUR, spoločnosť vykázala k 31.12. 2012 ako pohľadávku voči Poštovému regulačnému
úradu vo výške 8 645 tisíc EUR súvzťažne s položkou „Ostatné výnosy“ v rámci prevádzkového zisku
Poskytovanie štátnych dotácií je často preverované Európskou komisiou. Preverovanie kompenzácie taktiež nemožno vylúčiť ani na podnet alternatívnych poštových podnikov pôsobiacich na Slovensku, poskytujúcich zameniteľné poštové služby, pretože sa finančne podieľajú na kompenzácii. Nakoľko ide
o relatívne novú problematiku v rámci Európskej únie, nie sú v
súčasnosti k dispozícii informácie, ktoré by umožnili spoľahlivo
kvantifikovať mieru rizika. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa manažment rozhodol, bez vplyvu na legitímny nárok na
kompenzáciu čistých nákladov univerzálnej služby spoločnosti,
zohľadniť opodstatnenú mieru rizík spojených s úhradou čistých
nákladov, ich výšky a tak isto aj riziko preverovania kompenzácie
Európskou komisiou tvorbou opravnej položky, ktorá podľa názoru manažmentu odráža najlepší odhad založený na okolnostiach a finančnom dopade vyššie uvedených skutočností.
54
Vývoj opravných položiek:
v tis. EUR
Stav k 31. decembru 2011
2 225
Tvorba
2 943
Použitie (odpis)
(108)
Zrušenie
(67)
Stav k 31. decembru 2012
4 993
Spoločnosť má vytvorenú opravnú položku na pohľadávky
z obchodného styku (k pohľadávkam do lehoty splatnosti a po
lehote splatnosti) vo výške 4 993 tis. EUR. Opravné položky sú počítané na základe posúdenia individuálneho rizika a doterajších
skúseností s platobnou disciplínou dlžníka.
Opravná položka ku krátkodobým pohľadávkam:
– z obchodného styku vo výške 1 991 tis. EUR,
– k príspevku kompenzačného fondu vo výške 2 593 tis. EUR,
– opravná položka k pohľ. v cudzej mene vo výške 18 tis. EUR,
– kurzové rozdiely k OP v cudzej mene vo výške 2 tis. EUR,
– opravná položka k preceneným pohľadávkam vo výške 389
tis. EUR
Veková štruktúra pohľadávok
Spoločnosť k 31. decembru 2012 vykazuje pohľadávky v nominálnej hodnote v nasledovnej štruktúre:
– do splatnosti vo výške 31 044 tis. EUR
– po splatnosti vo výške 3 699 tis. EUR
do 90
dní
do
180
dní
do
270
dní
do
360
dní
v tis.
EUR
v tis.
EUR
v tis.
EUR
v tis.
EUR
v tis.
EUR
1 127
370
386
50
74
Stav k 31. decembru 2012
774
43
684
22
30
Pohľadávky po
lehote splatnosti
do
720
dní
do
1080
dní
nad
1080
dní
SPOLU
Stav k 1. januáru 2012
214
890
905
4 016
Stav k 31. decembru 2012
253
145
1 749
3 700
Pohľadávky po do 60
lehote splatnosti
dní
Stav k 1. januáru 2012
Spoločnosť nemá pohľadávky, ktoré sú zabezpečené záložným právom a nemá obmedzené právo nakladať s inými pohľadávkami.
Entrusted foreign financial
assets and liabilities from holding
foreign financial assets
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Entrusted foreign financial assets
70 165
64 405
of that cash
64 893
60 611
of that receivables
5 272
3 794
(70 165)
(64 405)
Liabilities from holding entrusted foreign financial assets
The company in providing the postal money sevice, payment
of pensions and social benefits, utility payments and other acquisition activities, cooperates with Poštová banka, a. s., and receives
and pays out financial resources stored at its accounts and therefore these financial resources are additionally allocated in the balance sheet under the foreign financial assets item, together with
related liabilities from holding these foreign financial assets.
Assets and liabilities are allocated separately in the financial
position statement due to the fact that the company does not
fulfil the criteria of the IAS 32 (42) for compensating these items
of assets and liabilities.
48
Trade receivables
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Trade receivables
16 167
17 427
Contribution from Compensation Fund
8 645
0
Advances
1 571
1 487
Liabilities from international
postal transport (IPT)
16 899
14 606
Common suppliers - credit notes and reconciliation invoices
21
46
Other receivables
85
96
Adjusting entry to contribution from Compensation Fund
(2 594)
0
Provisions
(2 399)
(2 225)
TOTAL
38 395
31 437
In connection to above mentioned provisions of the Act on
Postal Services (No. 349/2011 Coll.) (hereinafter only as “the Act”),
the company has a claim of payment for universal service net
costs (hereinafter only as “the USO net costs”), with an estimated
value for 2012 in the amount of EUR 8,645,000. In compliance
with Art. 57, paragraph 3 of the Act, these USO net costs are paid
by the Postal Regulatory Office (hereinafter only as “PRO”) during the calendar year that immediately follows after the calendar
year for which the PRO determines the interim USO net costs
and their definite amount for 2012 in compliance with Art. 57,
paragraph 5 of the Act will be known on August 31, 2013. As of
December 31, 2012, the company allocated this claim as a claim
against the PRO in the amount of EUR 8,645,000 correlating with
the “Other revenues” entry within operational profit.
In compliance with the Act, Slovakia established a compensation system for the USO net costs by the means of providing
resources from the Compensation Fund. For securing the functionality of the system, the Compensation Fund is composed of
financial resources from the Slovak national budget and of financial resources from postal operators providing interchangeable
services.
The system of providing financial resources from the Compensation Fund is specified in Art. 57 of the Act. The system is
based on “advanced payments” on the basis of determining the
interim USO net costs by postal operators that are supposed to
contribute to the Compensation Fund as well as in the case of
payment of the USO net costs to the USo provider (Art. 57, par. 7).
The concept of funding the USO obligation is based on the
existence of so-called USO net costs that must be indicated by
the USO provider (the company).
The issuance of the decision about compensation for the
USO net costs is tied to the determination of the net costs in the
period up to August 31 of the calendar year that immediately follows after the calendar year in which the interim USO net costs
were determined, i. e., it is not a one-time compensation of expenses for 2012 but a system of continuous payments with a final
decision of the PRO made at the end of August 2013.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
47
On August 31, 2012, the company submitted to the PRO, in
compliance with Art. 57. par. 2 of the Act, a calculation of the
USO net costs and total expenses for the period of the first six
months of calendar year 2012. In compliance with Art. 57, para. 4
of the Act, data were submitted for the purpose of consideration
and determination of the interim USO net costs and these were
verified and checked by an assigned, qualified and autonomous
firm (KPMG Slovensko s. r. o., with registered office at Dvořákovo
nábrežie 10, 811 02 Bratislava). In compliance with Art 57. par. 3 of
the Act, the interim USO net costs are determined for a calendar
year for which the calculation of the first six months has been
submitted. By comparing development of expenses and profits
of the USO provider on the basis of half-year data to annual data
for the periods 2010 and 2011, the PRO adjusted the expected
USO net costs for the second half of 2012 against the first half
year with a coefficient of 1.165 and consequently determined the
interim USO net costs for 2012 in the amount of EUR 8,645,000.
The PRO published this in compliance with the law in the Bulletin
of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic. On February 15, 2013, the PRO
allowed advanced payment for settlement of the USO net costs
in the amount of EUR 8,626,000
From the point of view of the company, which is presently
the only USO provider in Slovakia, at the compilation of the Financial Statements as of December 31, 2012, a duty arose to take
a claim for the compensation of the USO net costs into account.
The claim for the compensation of the USO net costs with an
55
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
49
Zásoby
Zásoby tvoria tieto
položky:
Spoločnosť má akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe
jednej triedy, s ktorými nie je spojené žiadne právo na pevný príjem. Celá výška základného imania je zapísaná v obchodnom registri. Štruktúra akcionárov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Materiál
1 196
1 241
31. 12. 2012
31. 12. 2012
Tovar
1 667
1 843
Opravné položky
(169)
(397)
SPOLU
2 694
2 687
hodnota
podielu
v tis. EUR
percentuálna výška
podielu
214 300
100%
K materiálu a tovaru bola tvorená opravná položka k pomaloobrátkovým zásobám.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Základné imanie bolo v plnej výške splatené.
Zásoby má spoločnosť poistené u vedúceho poisťovateľa Allianz
- Slovenská poisťovňa, a. s., s prvým spolupoisťovateľom Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, do výšky 2 324 tis. EUR.
53
Kapitálové fondy
Zákonný
rezervný
fond z kapitálových
vkladov
Ostatné
fondy
Celkom
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
stav k 1. januáru 2011
2 166
1
2 167
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na zásoby, ani
nemá obmedzené právo nakladať s nimi.
Hodnota predaných zásob za rok 2012 predstavovala čiastku 14 447 tis EUR.
50
Ostatný obežný majetok
31. 12 .2012
31. 12. 2011
stav k 31. decembru
2011
2 166
1
2 167
v tis. EUR
v tis. EUR
stav k 1. januáru 2012
2 166
1
2 167
Pohľadávky voči zamestnancom
123
134
2 166
1
2 167
Ostatné pohľadávky
724
1 226
stav k 31. decembru
2012
SPOLU
847
1 360
Účtovná hodnota pohľadávok zodpovedá ich reálnej hodnote.
51
Vlastné imanie
Vlastné imanie pozostáva zo základného imania, kapitálových fondov, fondov zo zisku, z výsledku hospodárenia minulých
rokov ako aj výsledku hospodárenia za účtovné obdobie.
52
Kapitálové fondy pozostávajú predovšetkým zo zákonného
rezervného fondu, ktorý je zriadený v súlade so slovenskou legislatívou na krytie potenciálnych budúcich strát a nerozdeľuje sa
z kapitálových vkladov a iných vkladov do kapitálových fondov.
54
Fondy zo zisku
Základné imanie
6 456 akcií v nominálnej hodnote 33 194,00 EUR za akciu
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
214 300
214 300
stav k 1. januáru 2012
zmeny v priebehu
roka
stav k 31. decembru
2012
Zákonný
rezervný
fond
Ostatné
fondy
Celkom
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
1 856
27 293
29 149
0
0
0
1 856
27 293
29 149
Fondy zo zisku pozostávajú predovšetkým zo zákonného rezervného fondu, ktorého výška k 31. decembru 2012 predstavovala 1 856 tis. EUR a z fondu na financovanie rozvojových potrieb,
ktorého výška k 31. decembru 2012 predstavovala 27 293 tis. EUR.
56
Provision of state subsidies is often verified by the European
Commission. The review of such a state compensation can also
occur based on a request of alternative postal operators operating in Slovakia, which provide interchangeable services, since
they financially contribute to the Compensation Fund. As it is a
relatively new issue within the European Union, currently there is
no information available that would allow a reliable quantification of the risk rate. With regard to these above-mentioned facts,
the company management decided, without influence on a legitimate claim of compensation for the USO net costs, to take
into account legitimate risk rates connected with the settlement
of the USO net costs, their amount and also the risk of review of
the compensation by the European Commission by creating an
adjusting entry that, according to the opinion of the management, reflects the best estimation based on circumstances and
the financial impact of the above-mentioned facts.
Development of adjusting entries:
in ths. EUR
Closing balance as of December 31, 2011
2 225
Creation
2 943
Application (depreciation)
(108)
Cancellation
(67)
Closing balance as of December 31, 2012
4 993
The company created an adjusting entry to trade receivables
(to the receivables due and to the receivables overdue) in the
amount of EUR 4,993,000. The adjusting entries are calculated on
the basis of evaluating the individual risk and previous experience with payment discipline of a debtor.
within
60
days
within
90
days
within
180
days
within
270
days
within
360
days
in ths.
EUR
in ths.
EUR
in ths.
EUR
in ths.
EUR
in ths.
EUR
Opening balance
as of January 1,
2012
1 127
370
386
50
74
Closing balance as
of December 31,
2012
774
43
684
22
30
Receivables
after maturity
within
720
days
within
1 080
days
more
than
1 080
days
TOTAL
Opening balance
as of January 1,
2012
214
890
905
4 016
Closing balance as
of December 31,
2012
253
145
1 749
3 700
Receivables
after maturity
The company does not have any receivables which are secured by liens and does not have any limited right to dispose of
other receivables.
49
Inventories
Inventories comprise
the following items:
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Material
1 196
1 241
Goods
1 667
1 843
Adjusting entry to short-term receivables:
– trade receivables in the amount of EUR 1,991,000,
– contribution from the Compensation Fund in the amount of
EUR 2,593,000,
– adjusting entry to receivables in a foreign currency in the
amount of EUR 18,000,
– currency rate differences for the adjusting entry in foreign
currency in the amount of EUR 2,000,
– adjusting entry to re-evaluated receivables in the amount of
EUR 389,000.
For material and goods, an adjusting entry was established
for slow-moving inventories.
Receivables by maturity
As of December 31, 2012, the company allocates receivables
with the nominal value in the following structure:
– to maturity amounting to EUR 31,044 - to maturity amounting to EUR 3,699 ths.
The company does not establish any liens on inventories, neither has any limited rights to use them.
Adjusting entries
(169)
(397)
TOTAL
2 694
2 687
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
estimated amount for 2012 of EUR 8,645,000 was allocated as a
claim against the PRO as of December 31, 2012 in the amount of
EUR 8,645,000 correlating with the “Other revenues” entry within
operational profit.
The inventories of the company are insured with the main
insurer Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., with the first co-insurer
Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, up to the
amount of EUR 2,324 ths.
The amount of sold inventories for 2012 represented EUR
14,447,000.
57
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
55
Nerozdelené zisky minulých rokov a výsledok hospodárenia za bežné obdobie
v tis. EUR
Stav k 31. decembru 2010
Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia doplnenie fondu na financovanie rozvojových potrieb
(11 419)
Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia výplata dividend
0
Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia prídel do rezervného fondu
0
Strata za rok 2011
(9 122)
Stav k 31. decembru 2011
(20 541)
Oprava chýb v súvislosti s opravnou položkou k dlhodobému majetku, kompenzovaná o vplyv odloženej dane
(11 180)
Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia doplnenie fondu na financovanie rozvojových potrieb
0
Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia výplata dividend
0
Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia prídel do rezervného fondu
0
Strata za rok 2012
(2 731)
Stav k 31. decembru 2012
(34 452)
Dividendy
Do dátumu zostavenia tejto účtovnej závierky neboli navrhnuté alebo schválené žiadne dividendy na rok 2012.
56
Bankové úvery
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
0
9 664
Dlhodobé bankové úvery - VÚB, a. s.
Krátkodobá časť k dlhodobému úveru - VÚB, a. s.
9 664
9 668
SPOLU
9 664
19 332
Úver bol zmluvne dohodnutý a čerpaný pred rokom 2010 ako investičný. V roku 2012 nebol čerpaný žiadny nový investičný úver
a k 31. decembru 2012 už existuje len jeden nesplatený úver z VÚB, a. s. Jeho úroková sadzba je pohyblivá, naviazaná na sadzbu EURIBOR
3M. Úver bol poskytnutý bez záložného práva a iných foriem ručenia. Celá dlžná čiastka úveru 9 664 tis. EUR bude splatená v roku 2013.
57
Rezervy
v tis. EUR
Stav k 1. januáru 2011
Rezervy vytvorené počas obdobia
Rezervy na súdne spory
Ostatné rezervy
Rezervy celkom
5 612
7 066
12 678
516
948
1 464
(5 367)
(930)
(6 297)
761
7 084
7 845
Rezervy vytvorené počas obdobia
128
2 092
2 220
Rezervy použité počas obdobia
(248)
(888)
(1 136)
Stav k 31. decembru 2012
641
8 288
8 929
Dlhodobá časť
641
6 237
6 878
2 051
2 051
Rezervy použité počas obdobia
Stav k 1. januáru 2012
Krátkodobá časť
V súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 37, spoločnosť ponechala bezo zmeny v rámci ostatných rezerv aj iné rezervy
vytvorené v roku 2010 v celkovej hodnote 6 125 tis. EUR, na pravdepodobné budúce vysporiadanie zákonných povinností, ktoré môžu
v dohľadnom čase vyplynúť z minulých konaní spoločnosti vo vzťahu k svojim odberateľom a ktoré by mohli byť predmetom záujmu
Európskej komisie, prípadne iných orgánov v pôsobnosti Slovenskej republiky. V súlade s ods. 92 Medzinárodného účtovného štandardu IAS 37 sa spoločnosť rozhodla uplatniť svoje právo nezverejniť ďalšie podrobnosti okolností vedúcich k rozhodnutiu o tvorbe tejto
rezervy, keďže by mohli výrazným spôsobom negatívne ovplyvniť oprávnené záujmy spoločnosti a oslabiť tak jej budúcu vyjednávaciu
pozíciu v tejto veci.
58
Other current assets
53
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Receivables towards employees
123
134
Other receivables
724
1 226
TOTAL
847
1 360
Capital funds
Mandatory Reserve
Fund from
capital deposit
Other
funds
Total
in ths. EUR
in ths.
EUR
in ths.
EUR
Accounts value of receivables corresponds with their real value.
Opening balance as
of January 1, 2011
2 166
1
2 167
51
Closing balance as of
December 31, 2011
2 166
1
2 167
Opening balance as
of January 1, 2012
2 166
1
2 167
Closing balance as of
December 31, 2012
2 166
1
2 167
Equity
Equity contains shared capital, capital funds, profit funds, accumulated gains or losses from previous years, and economic
result from the current year.
52
Shared capital
6,456 shares in nominal value
of EUR 33,194.00 per share
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
214 300
214 300
Capital funds consist mainly of the legal Reserve Fund which
is created in accordance with the Slovak legislation for covering
potential future losses and this fund is not fractionate from capital deposits and other deposits into capital funds.
54
Funds from profit
Mandatory
Reserve
Fund
Other
funds
Total
in ths. EUR
in ths.
EUR
in ths.
EUR
Opening balance as
of January 1, 2012
1 856
27 293
29 149
Adjustments during
the year
0
0
0
Closing balance as of
December 31, 2012
1 856
27 293
29 149
The company has bearer shares booked in one class with
which no right to fixed revenue is connected. The total amount
of equity is registered in the Commercial Register. The structure
of shareholders is listed in the following table:
Ministry of Transport,
Construction and Regional
Development of the Slovak
Republic
December
31, 2012
December
31, 2011
Value of the
investment
in ths. EUR
Percentage
share
214 300
The share capital was paid in full.
100%
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
50
The Profit Fund consists mostly of the mandatory Reserve
Fund, the amount of which as of December 31, 2012 was EUR
1,856,000, and the Fund for financing development needs which
as of December 31, 2012 was EUR 27,293,000.
59
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
na roky 2012 - 2014 poskytuje spoločnosť, svojim zamestnancom
nasledovné dlhodobé zamestnanecké požitky:
Požitky po skončení zamestnania - odchodné
Každý zamestnanec má nárok na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný, starobný alebo invalidný dôchodok. Základná výška
odchodného predstavuje 1 priemerný mesačný zárobok zamestnanca. Zvýšené odchodné sa poskytuje vo výške 2,5 násobku
priemernej mzdy a to v prípade, ak zamestnanec splní podmienky uvedené v platnej kolektívnej zmluve.
Spoločnosť eviduje k 31. decembru 2012 ostatné rezervy:
– na odstupné, vrátane poistného vo výške 120 tis. EUR,
– na pokuty a penále vo výške 320 tis. EUR,
– krátkodobá časť rezervy na zamestnanecké požitky vo výške
314 tis. EUR,
– krátkodobá prevádzková rezerva - nedaňová vo výške 1 297
tis. EUR.
Dlhodobá časť rezervy na zamestnanecké požitky vo výške 5
277 tis. EUR v súčte tabuľky uvedenej vyššie nie je zahrnutá, (viď
Poznámka 58).
58
Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky - fixné odmeny
pri pracovných a životných jubileách
Zamestnanecké požitky
Odmeny za pracovné jubileá sa poskytujú pri odpracovaní
25, 30, 35 a 40 rokov v spoločnosti v čiastkach od 166,- EUR do
200,- EUR. Odmena za životné jubileum sa neposkytuje.
A/ Všeobecný popis požitkov a typov programov podľa
IAS 19
V zmysle podmienok platnej Podnikovej kolektívnej zmluvy
B/ Odsúhlasenie počiatočného a konečného stavu súčasnej hodnoty záväzkov zo zamestnaneckých požitkov týkajúcich sa
programov so stanovenými požitkami k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011.
v tis. EUR
Súčasná hodnota záväzkov k 1. januáru
Požitky po
skončení
zamestnania
Ostatné
dlhodobé
požitky
2012
2011
3 303
884
5 587
5 083
Náklad súčasnej služby
387
26
413
284
Náklady minulej služby
0
0
0
261
Redukcie
0
0
0
(364)
Úrokový náklad
172
51
223
206
Výplaty požitkov počas roka
(356)
(116)
(472)
(466)
Poistno-matemat. straty (+) zisky(-) počas obdob.
(162)
(31)
(193)
(817)
0
0
33
1 400
3 344
814
5 591
5 587
Tvorba rezervy na odvody k požitkom
Súčasná hodnota záväzkov k 31.decembru
C/ Odsúhlasenie súčasnej hodnoty záväzkov zo zamestnaneckých požitkov s čistým záväzkom vykázaným v súvahe k 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011
V tis. EUR
Súčasná hodnota záväzkov (nekrytá)
Ostatné
dlhodobé
požitky
2012
2011
3 344
814
5 558
4 187
Nevykázané straty (-) zisky(+) poist.matematiky
0
0
0
0
Tvorba rezervy na odvody k požitkom
0
0
33
1 400
3 344
814
5 591
5 587
130
104
234
368
0
0
80
128
3 214
710
5 277
5 091
Čistý záväzok
Krátkodobá časť k požitkom
Krátkodobá časť k odvodom z požitkov
Dlhodobá časť k požitkom
60
Požitky
po skončení
zamestnania
Retained earnings from past years and economic result for the current period
in ths. EUR
Closing balance as of December 31, 2010
Movements from the resolutions of the General Assembly to replenish the Fund for the financing of development needs
(11 419)
Movements from the resolutions of the General Assembly of dividend payments
0
Movements from the resolutions of the General Assembly to make allocation to the Reserve Fund
0
Loss in 2011
(9 122)
Closing balance as of December 31, 2011
(20 541)
Correction of errors connected with adjusting entry to long-term assets, compensated by impact of deferred tax.
(11 180)
Movements from the resolutions of the General Assembly to replenish the Fund for the financing
of development needs
0
Movements from the resolutions of the General Assembly of dividend payments
0
Movements from the resolutions of the General Assembly to make allocation to the Reserve Fund
0
Loss in 2012
(2 731)
Closing balance as of December 31, 2012
(34 452)
Dividends
No dividends for 2012 were proposed or approved by the date of the publication of these Financial Statements.
56
Bank loans
December 31, 2012
December 31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Long-term bank loans - VÚB
0
9 664
Short-term proportion of long-term loan - VÚB
9 664
9 668
TOTAL
9 664
19 332
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
55
The loan was contractually agreed on and drawn before 2010 as an investment loan. No new investment loan was drawn in 2012 and
as of December 31, 2012, there was only one outstanding loan from VÚB, a.s. Its interest rate is floating and linked to the EURIBOR 3M rate.
Loan was provided without a lien and other forms of pledges. The entire due amount of the loan of EUR 9,664,000 will be repaid in 2013.
57
Provisions
in ths. EUR
Provisions for lawsuits
Other provisions
Total reserves
5 612
7 066
12 678
516
948
1 464
(5 367)
(930)
(6 297)
Opening balance as of January 1, 2012
761
7 084
7 845
Provisions created during the period
128
2 092
2 220
Provisions used during the period
(248)
(888)
(1 136)
Closing balance as of December 31, 2012
641
8 288
8 929
Long-term part
641
6 237
6 878
2 051
2 051
Opening balance as of January 1, 2011
Provisions created during the period
Provisions used during the period
Short-term part
In compliance with the International Accounting Standard IAS 37, the company booked within other provisions also additional provisions created in 2010 in the total amount of EUR 6,125,000 for probable future settlement of statutory obligations which may in the foreseeable future arise from past events within the company with regard to its customers which may become a subject of the European
Commission interest or other bodies within the jurisdiction of the Slovak Republic. In compliance with Section 92 of the International
Accounting Standard IAS 37 the company has decided to apply its right not to disclose further details of the circumstances leading to
creation of this reserve because doing so could significantly negatively influence the legitimate interests of the company and weaken
its future negotiation position in these matters.
61
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
D/ Odsúhlasenie pohybov v čistom záväzku zo zamestnaneckých požitkov k 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011
V tis. EUR
Čistý záväzok k 1. januáru
Požitky
po skončení
zamestnania
Ostatné
dlhodobé
požitky
2012
2011
3 303
884
5 587
5 083
Náklad za príslušný rok
397
46
443
(430)
Výplaty požitkov za príslušný rok
(356)
(116)
(472)
(466)
0
0
33
1 400
3 344
814
5 591
5 587
Tvorba rezervy na odvody k požitkom
Čistý záväzok k 31. decembru
E/ Náklady vykázané vo výkaze ziskov a strát v položke mzdových nákladov k 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011
V tis. EUR
Náklad súčasnej služby
Požitky
po skončení
zamestnania
Ostatné
dlhodobé
požitky
2012
2011
387
26
413
284
Náklad minulej služby
0
0
0
261
Redukcie
0
0
0
(364)
Úrokový náklad
172
51
223
206
Vykázané straty(+) zisky(-) poistnej matematiky
(162)
(31)
(193)
(817)
Náklad za príslušný rok
397
46
443
(430)
F/ Poistno - matematické predpoklady použité pri výpočte výšky záväzkov zo zamestnaneckých požitkov k 31. decembru 2012
a k 31. decembru 2011
Diskontná sadzba k 31. decembru
Budúci rast platov
Budúci rast požitkov
Priemerná miera fluktuácie zamestnancov
2012
2011
5,356 %
5,215 %
0,63% za rok 2013,
0% za roky 2014-2015
0,7% za rok 2012,
0% v 2013-2014
-
-
9,69 %
10,80 %
fluktuácia sa počíta ako kĺzavý priemer za 5 rokov
z relevantných údajov
Iné predpoklady použité pri výpočte
G/ Historické informácie
v tis.EUR
2008
2009
2010
2011
2012
Súčasná hodnota záväzkov
zo zamest.požitkov k 31. decembru
4 593
4 727
5 083
5 587*
5 591*
* v údajoch za roky 2011-2012 je zahrnutá rezerva na odvody k požitkom v celej očakávanej výške.
I / Iné informácie
Koncom roka 2010 boli schválené a formálne zverejnené viaceré novely zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení účinné od 1.
januára 2011, a to novela zákona č. 580 / 2004 Z. z. o zdravotnom poistení a novela zákona č. 461 / 2003 Z. z. o sociálnom poistení. Uvedenými novelami sa ustanovuje povinnosť platenia zdravotných a sociálnych odvodov aj z vyššie uvedených zamestnaneckých požitkov.
62
Benefits after the termination of employment – retirement benefit
Each employee shall have the right to retirement benefits
upon their first termination of employment after becoming entitled to early retirement, retirement or disability pension. The
basic level of retirement benefit is 1 average monthly wage of
the employee. An increased retirement benefit is provided in the
multiple of 2.5 times the average wage, in case the employee
fulfils conditions stated in the valid collective agreement.
The long-term part of provision for employee benefits in the
amount of EUR 5,277,000 in the total of the table shown above is
not included (see Note 58).
58
Other long-term employee benefits - fixed bonuses for
working and life jubilee
Bonuses for working anniversaries are provided when working for the company for 25, 30, 35 and 40 years in the amounts
from EUR 166 to EUR 200. A bonus for life anniversary is not provided.
Employee benefits
A/ General description of benefits and types
of programmes according to the IAS 19
In compliance with the conditions of the valid Company Col-
B/ Approval of initial and ending balance of the current value of liabilities from employee benefits regarding the programmes
with determined benefits as of December 31, 2012 and as of December 31, 2011.
in ths. EUR
Current value of liabilities as of January 1
Current service expense
Benefits
after the
employment
termination
Other
long-term
benefits
2012
2011
3 303
884
5 587
5 083
387
26
413
284
Past service expense
0
0
0
261
Reductions
0
0
0
(364)
Interest expense
172
51
223
206
Payment of benefits during the year
(356)
(116)
(472)
(466)
Actuarial mathematics losses (+) profits (-) during the
period
(162)
(31)
(193)
(817)
Creation of provision for benefit tax
Current value of liabilities as of December 31
0
0
33
1 400
3 344
814
5 591
5 587
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
lective Agreement for 2012 - 2014, the company provides its employees with the following long-term benefits:
As of December 31, 2012, the company records the following provisions:
– for severance pay including insurance, the amount of EUR
120,000,
– for fines and penalty payments, the amount of EUR 320,000.,
– the short term part of provision for employee benefits in the
amount of EUR 314,000,
– short-term operational provision - non-taxed in the amount
of EUR 1,297,000
C/ Approval of the current value of liabilities from employee benefits with net liability allocated in the balance sheet as of December 31, 2012 and December 31, 2011
in ths. EUR
Current value of liabilities (uncovered)
Benefits
after the
employment
termination
Other
long-term
benefits
2012
2011
3 344
814
5 558
4 187
Not allocated losses (-) profits (+) of acturial mathematics
0
0
0
0
Creation of provision for benefit tax
0
0
33
1 400
3 344
814
5 591
5 587
130
104
234
368
0
0
80
128
3 214
710
5 277
5 091
Net liability
Short term part on benefits
Short term part on insurance from benefits
Long-term part on benefits
63
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
59
Odložený daňový záväzok
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Odložená daň
3 343
7 014
SPOLU
3 343
7 014
Odložená daň k 31. decembru 2012, resp. 2011 pozostáva z nasledovných položiek:
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Rozdiel medzi daňovou a účtovnou hodnotou dlhodobého
hmotného majetku
6 324
10 056
Rezervy na záväzky
(2 918)
(2 802)
Opravné položky k pohľadávkam
(615)
(166)
Opravné položky k zásobám
(29)
(72)
Ostatné - (dopad zmeny sadzby dane na 23 %)
SPOLU
Zmena v odloženom daňovom záväzku je pokles vo výške 3 671 tis. EUR a vyplýva zo súm:
– 547 tis. EUR – vplyv opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku k 1. januáru 2012, vykázané v rámci neuhradených strát minulých rokov (viď Poznámka 42),
– 2 076 tis. EUR – vplyv opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku k 1. januáru 2012, vykázané v rámci neuhradených strát minulých rokov (viď Poznámka 43),
– 1 048 tis. EUR – vplyv zmeny dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a záväzkov v r. 2012 a
vplyv prepočítania odloženého daňového záväzku z dôvodu
zmeny sadzby dane z príjmov k 31. decembru 2012, vykázané vo výsledku hospodárenia r. 2012 vo výške 1 049 tis. EUR.,
resp. vo vlastnom imaní roku 2012 ( menej ako 1 tis. EUR - viď
Poznámka75).
–
–
Porovnanie zmeny odloženej dane:
zaúčtované na účty vlastného imania
vo výške
vykázané vo výkaze komplexného výsledku
vo výške
Spolu zmena stavu v odloženom
daňovom záväzku
2 622 tis. EUR
1 049 tis. EUR
3 671 tis. EUR
Spoločnosť má za roky 2009 a 2011 kumulovanú daňovú stratu vo výške 3 440 tis. EUR. Celá táto suma sa použila v roku 2012
na zníženie základu dane.
Spoločnosť pri svojej transformácii na akciovú spoločnosť k 1.
októbru 2004 vykázala precenenie dlhodobého majetku v celkovej výške 120 373 tis. EUR. Keďže išlo o prvotné vykázanie majetku v transakcii, ktorá nebola podnikovou kombináciou, odložený
daňový záväzok z tohto precenenia nebol v súlade s IAS 12 vykázaný. Príslušný oceňovací rozdiel predstavuje pre účely odloženej
dane trvalý rozdiel, ktorý je umorovaný v súlade s odpisovaním,
resp. predajom príslušného majetku.
64
60
581
(2)
3 343
7 014
Ostatné dlhodobé záväzky
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
129
12
Dlhodobé preddavky
úverové istiny
1 513
1 562
Dlhodobé preddavky
Poštová banka, a. s.
15 078
14 037
577
611
17 297
16 222
Záväzky zo sociálneho fondu
Dlhodobé preddavky iné
SPOLU
Spoločnosť má dlhodobé preddavky od klientov vo výške 1
513 tis. EUR na základe zmlúv o poštovom úvere. Tieto záväzky
neboli diskontované z toho dôvodu lebo nemajú určené na akú
dobu sú poskytnuté.
Záväzky zo sociálneho fondu boli tvorené vo výške 982 tis.
EUR a čerpané vo výške 853 tis. EUR.
Dlhodobý záväzok Poštovej banky, a. s., vo výške 15 078 tis.
EUR predstavuje vopred vyplatenú odmenu za prenájom poštovej siete na obdobie rokov 2006 - 2026 na základe dodatku č. 1
k rámcovej zmluve o zabezpečovaní a obstarávaní bankových a
iných finančných služieb. Príslušná časť tejto odmeny je v časovej a vecnej súvislosti rozpúšťaná do výnosov bežného obdobia.
Benefits
after the
employment
termination
Other
long-term
benefits
2012
2011
Net liability as of January 1
3 303
884
5 587
5 083
Expenses for current year
397
46
443
(430)
Payment of benefits during the year
(356)
(116)
(472)
(466)
Creation of provisions for benefit tax
0
0
33
1 400
3 344
814
5 591
5 587
in ths. EUR
Net liability as at December 31
E/ Expenses allocated in the Profit and Loss Account in the item of labour costs as of December 31, 2012 and December 31, 2011
in ths. EUR
Current service expense
Benefits
after the
employment
termination
Other
long-term
benefits
2012
2011
387
26
413
284
Past service expense
0
0
0
261
Reductions
0
0
0
(364)
Interest expense
172
51
223
206
Allocated losses (+) profits(-) of actuarial mathematics
(162)
(31)
(193)
(817)
Expenses for current year
397
46
443
(430)
F/ Assumptions of actuarial mathematics used for calculation of liabilities from employee benefits as of December 31, 2012 and
December 31, 2011
Discount rate as of December 31
Future growth of wages
Future growth of benefits
Average rate of employee fluctuation
2012
2011
5,356 %
5,215 %
0.63% for year 2013,
0% for years 2014-2015
0.7% for year 2012,
0% in 2013-2014
-
-
9,69 %
10,80 %
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
D/ Approval of movements in net liability from employee benefits as of December 31, 2012 and December 31, 2011
fluctuation is calculated as a moving average for 5 years
from relevant data
Other assumptions used for calculation
G/ Historical information
in ths. EUR
2008
2009
2010
2011
2012
Current value of liabilities from employee benefits as of December 31
4 593
4 727
5 083
5 587*
5 591*
* included in the data from 2011 and 2012 is the provision for benefit tax in the total expected amount
I / Other information
At the end of 2010, various amendments to acts on health and social insurance were adopted and formally published, being in force from January 1, 2011, specifically the amendment to Act No. 580/2004 Coll. on health insurance and the amendment to Act No. 461/
003 Coll. on social insurance. The above amendments stipulate the obligation of paying health and social insurance also from the above employee benefits.
65
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
61
Záväzky z obchodného styku
64
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
14 068
21 460
Prijaté zálohy
7 617
4 193
Záväzky z medzinárodnej
poštovej prepravy (MPP)
10 034
8 701
Nevyfakturované dodávky
39
5
4 072
4 933
35 830
39 292
Záväzky voči dodávateľom
z obchodného styku
Ostatné záväzky
SPOLU
Spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
62
Splatné daňové záväzky
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
1 234
0
Daň zo závislej činnosti
641
727
Predpis daňovej
povinnosti DPH
284
137
7
17
2 166
881
Daň z príjmu právnických
osôb
Ostatné dane
SPOLU
Spoločnosť vykazuje splatný daňový záväzok dane z príjmu
právnickej osoby, dane zo závislej činnosti a DPH.
63
Záväzky z finančného prenájmu
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Krátkodobá časť záväzkov
z finančného lízingu
0
0
SPOLU
0
0
Všetky zmluvy o finančnom prenájme boli v roku 2010 ukončené.
66
Ostatné krátkodobé záväzky
a ostatné pasíva
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Záväzky voči zamestnancom
(mzdy a dovolenky)
10 169
10 513
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia
4 498
4 678
Časové rozlíšenie
predplatného na noviny
a časopisy
1 432
1 259
Časové rozlíšenie odmeny
za služby pre Poštovú
banku, a. s.
1 003
1 003
Ostatné
1 116
562
SPOLU
18 218
18 015
Spoločnosť k 31. decembru 2012 eviduje najvýznamnejšie záväzky voči zamestnancom z titulu miezd za mesiac december
2012 vo výške 7 338 tis. EUR.
Ďalej boli zaúčtované záväzky z titulu sociálneho zabezpečenia vo výške 3 065 tis. EUR, zdravotného poistenia vo výške 1
242 tis. EUR a doplnkového dôchodkového zabezpečenia vo výške 191 tis. EUR, ktoré prináležia k vyplateným mzdám za mesiac
december 2012.
Vyplatené mzdy v roku 2012 boli k priemernému prepočítanému počtu zamestnancov 13 740.
Záväzky nie sú zabezpečené záložným právom.
Deferred tax liability
December 31, 2012
December 31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Deferred tax
3 343
7 014
TOTAL
3 343
7 014
Deferred income tax as of December 31, 2012, or 2011 comprises the following items:
December 31, 2012
December 31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Difference between tax and accounts value of long-term
tangible assets
6 324
10 056
Provisions for liabilities
(2 918)
(2 802)
Adjusting entries to receivables
(615)
(166)
Adjusting entries to inventories
(29)
(72)
Other - (impact of income tax rate change to 23%)
TOTAL
Change in the deferred tax liability is a decline in the
amount of EUR 3,671,000 and consists of these figures:
– EUR 547,000 - impact of adjusting entry to long-term intangible assets as of January 1, 2012, allocated within unsettled
losses of previous years (see Note 42),
– EUR 2,076,000 - impact of adjusting entry to long-term tangible assets as of January 1, 2012, allocated within unsettled
losses of previous years (see Note 43)
– EUR 1,048,000 - impact of changes of temporary differences
between accounting value and tax value of assets and liabilities in 2012 and impact of recalculating of deferred tax
liability due to the change of the income tax rate as of December 31, 2012, allocated in the Profits and Losses of 2012 in
the amount of EUR 1,049,000, or in equity in 2012 (less than
EUR 1,000 - see Note 75).
–
–
Comparison of deferred tax change:
booked in the equity accounts
in the amount of
allocated in the Profits and Loss Statements
in the amount of
Total change of deferred state tax liability
EUR 2,622,000
EUR 1,049,000
EUR 3,671,000
For 2009 and 2011 the company had a cumulative tax loss of
EUR 3,440,000. The entire amount was used in 2012 for tax base
reduction.
During its transformation into a joint-stock company as of
October 1, 2004, the company allocated a revaluation of longterm asserts in the total amount of EUR 120,373,000. As it was
the primary allocation of the assets in transactions which were
not business combinations, the deferred tax liability from this revaluation was not allocated in compliance with the IAS 12. The
corresponding difference from the revaluation of assets and liabilities represents for the purpose of deferred tax a permanent
difference which is amortized in compliance with the depreciation or sale of corresponding assets.
60
581
(2)
3 343
7 014
Other long-term liabilities
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
129
12
Long-term advances,
loan principals
1 513
1 562
Long-term advances,
Poštová banka, a. s.
15 078
14 037
Liabilities from the Social
Fund
Other long-term advance
TOTAL
577
611
17 297
16 222
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
59
The company has long-term advances from the clients in
the amount of EUR 1,513,000 on the basis of contracts on postal
loans. These liabilities were not discounted for the reason they
were not provided for a defined period.
Liabilities from the Social Fund were created in the amount of
EUR 982,000 and drawn in the amount of EUR 853,000
Long-term liability of Poštová banka, a. s., in the amount of
EUR 15,078 ths. represents the remuneration paid in advance for
the lease of postal network for the period of 2006 - 2026 based
on Amendment No. 1 to the General contract on providing bank
and other financial services. The corresponding part of this remuneration is dissolved in time and factual context into revenues of
the current period.
67
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
65
Výnosy z hlavnej činnosti
Tržby za vlastné výrobky
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
145 821
149 494
5 626
6 684
151 447
156 178
Listová a balíková služba - neuniverzálna
1 083
1 077
Periodické zásielky
1 440
1 553
Služby spojené s podajom / dodajom zásielok
1 046
991
Expresné služby
5 803
5 967
Vnútroštátne a medzinárodné poštové služby
Univerzálne služby
Listová a balíková služba - univerzálna
Reklamné adresné zásielky
SPOLU
Neuniverzálne služby
Ostatné neuniverzálne služby
0
0
9 372
9 588
Medzinárodný poštový styk
24 543
25 870
SPOLU
24 543
25 870
2 254
2 094
SPOLU
Medzinárodný poštový styk
Zmluvné zásielkové služby
Letáky
Periodický katalóg Expres econ.
6 940
6 726
SPOLU
9 194
8 820
Poštový platobný styk
23 815
27 126
Peňažné služby - inkasné - SIPO
8 123
8 953
Peňažné služby - inkasné - RTVS
2 572
2 626
Finančné služby pošty
Výplaty dôchodkov a dávok
8 465
9 648
Poštová banka, a. s.
12 886
11 869
516
497
56 377
60 719
Služby súvisiace s tlačou
2 531
2 358
Služby TIPOS
4 286
3 553
Ostatné vybrané služby pošty
4 072
4 201
SPOLU
10 889
10 112
VÝNOSY Z HLAVNEJ ČINNOSTI
261 822
271 287
Ostatné peňažné služby
SPOLU
Vybrané služby pošty
68
Trade liabilities
63
Liabilities from financial leasing
December
31, 2012
December
31, 2011
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
in ths. EUR
14 068
21 460
Short-term part of liabilities
from financial leasing
0
0
TOTAL
0
0
Accepted advances
7 617
4 193
Liabilities from international
postal transport (IPT)
10 034
8 701
39
5
4 072
4 933
35 830
39 292
Trade liabilities toward suppliers from commercial relationships
All contracts on financial leasing were terminated in 2010.
Non-invoiced supplies
Other liabilities
TOTAL
64
Other short-term liabilities and
other liabilities
The company does not record any overdue liabilities.
62
Due tax liabilities
December
31, 2012
December
31, 2011
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Liabilities towards employees
(wages and holidays)
10 169
10 513
Liabilities from social security
4 498
4 678
Accruals on subscription for
newspapers and magazines
1 432
1 259
in ths. EUR
in ths. EUR
Income tax of legal persons
1 234
0
Tax from dependent activity
641
727
Accruals on bonuses for services for Poštová banka, a.s.
1 003
1 003
VAT tax duty
284
137
Others
1 116
562
Other taxes
7
17
TOTAL
18 218
18 015
2 166
881
TOTAL
The company reports the due tax liability on the income tax
of legal persons, dependent activity and the VAT.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
61
As of December 31, 2011, the company registers the most
significant liabilities towards employees based on wages for
December 2012 amounting to EUR 7,338,000. Further liabilities
for social security were booked in the amount of EUR 3,065,000,
health insurance in the amount of EUR 1,242,000, and a supplementary pension provision amounting to EUR 191,000, which belong under the paid out wages for December 2012.
Wages in 2012 were paid to an average number (FTE) of
13,740 employees.
Liabilities are not secured by liens.
65
Revenues from core business
Revenues for own products
December 31, 2012
December 31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
145 821
149 494
5 626
6 684
151 447
156 178
Domestic and international postal services
Universal postal services
Letters and parcel services - universal
Direct mail
TOTAL
69
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
66
Výnosy z predaja služieb
69
Osobné náklady
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
Výnosy z prenájmu majetku
3 183
3 081
Mzdové náklady
105 174
108 588
Výnosy z nákladnej dopravy
1 955
2 297
37 921
406
389
Zákonné sociálne a zdravotné
poistenie
36 534
Výnosy z reklamných služieb
Výnosy z poskytovania ubytovania a stravovania
245
249
Doplnkové dôchodkové
sporenie
1 215
1 257
1 476
1 781
Zákonné sociálne náklady
9 093
10 362
270
324
Výnosy Postservis Mail
Ostatné výnosy
1 415
1 006
Ostatné sociálne náklady
SPOLU
8 680
8 803
Odmeny štatutárnych
orgánov
147
92
Tvorba rezervy na odstupné
87
-85
Tvorba rezervy
na zamestnanecké požitky
4
504
152 524
158 963
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Opravy a udržiavanie
8 433
9 194
Telekomunikačné služby
4 302
4 025
Prepravné
6 124
4 615
Nájomné
3 724
3 680
Údržba softvéru
a ochrana sietí
7 394
7 269
Náklady na zabezpečenie
MPP
8 630
7 973
Náklady na služby
Consignment a Direct entry
7 915
9 386
67
Výnosy z predaja tovaru
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Tržby z predaja tovaru
POSTshop a POFIS
1 834
1 963
Tržby z predaja tlače
na poštách
4 977
4 839
Tržby za predaj tlače
v predplatnom
Ostatné výnosy
SPOLU
68
5 702
5 932
1 934
1 955
14 447
14 689
Ostatné výnosy
SPOLU
70
Služby
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Aktivácia
1 068
1 295
Príspevok z kompenzačného
fondu (viď Poznámky 48)
8 645
0
859
1 966
Služby spojené s ochranou
majetku
4 533
4 321
10 572
3 261
Cestovné
3 508
3 403
124
94
Ostatné výnosy
SPOLU
Náklady na audit
a konzultácie
Ostatné služby
SPOLU
70
6 719
7 689
61 406
61 649
Letters and parcel services - non-universal
1 083
1 077
Services connected with mailing/delivery of postal items
1 440
1 553
Items with periodicals
1 046
991
Express services
5 803
5 967
0
0
9 372
9 588
International postal services
24 543
25 870
TOTAL
24 543
25 870
Leaflets
2 254
2 094
Periodical catalogue Express Economy
6 940
6 726
TOTAL
9 194
8 820
23 815
27 126
Financial services - collection - utility payments
8 123
8 953
Financial services - collection - radio and TV concessionary fees
2 572
2 626
Payment of pensions, benefits and allowances
8 465
9 648
Poštová banka, a. s.
12 886
11 869
Other non-universal services
TOTAL
International postal services
Contractual delivery services
Finančné služby pošty
Postal payment service
Other financial services
516
497
56 377
60 719
Periodicals-related services
2 531
2 358
Lottery services (TIPOS)
4 286
3 553
Other selected postal services
4 072
4 201
TOTAL
10 889
10 112
REVENUES FROM CORE BUSINESS
261 822
271 287
TOTAL
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Non-universal postal services
Selected postal services
66
Revenues from sale of services
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
67
Revenues from sale of goods
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
3 081
Revenues from sale of goods
of POSTshop and POFIS
1 834
1 963
1 955
2 297
Revenues from sale
of periodicals at post offices
4 977
4 839
Revenues from advertising
services
406
389
Revenues from sale
of periodicals in subscriptions
5 702
5 932
Revenues from provision of accommodation and boarding
245
249
Revenues from Postservis Mail
1 476
Revenues from rental
of assets
3 183
Revenues from freight
transport
Other revenues
TOTAL
1 934
1 955
14 447
14 689
1 781
Other revenues
1 415
1 006
TOTAL
8 680
8 803
71
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Náklady na audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:
Finančné výnosy (náklady)
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Prijaté úroky
67
229
Overenie účtovnej závierky
90
90
Platené úroky
(433)
(915)
Iné súvisiace služby
- konzultácie k IFRS
34
4
SPOLU
124
94
71
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Spotreba materiálu
prevádzkového
5 169
5 634
Spotreba PHL
3 844
3 632
Spotreba energie
SPOLU
72
374
290
7 031
7 665
16 418
17 221
326
(110)
(302)
(1 241)
73
Ostatné finančné náklady
75
v tis. EUR
Predaný tovar POSTshop
a POFIS
1 178
1 488
Predaj tlače v predplatnom
3 733
3 952
Predaj tlače na poštách
4 328
4 128
Predané predplatené
telefónne karty a ostatný
predaný tovar
1 820
1 845
11 059
11 413
Ostatné prevádzkové náklady
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
8 526
8 736
Zostatková cena predaného
majetku
73
168
Tvorba opravnej položky
k príspevku kompenzačného fondu
2 593
0
Tvorba opravných položiek
k pohľadávkam
254
-294
Ostatné náklady- dane,
poplatky
1 889
1 878
Ostatné prevádzkové náklady
2 652
3 184
15 987
13 672
Neuplatnená DPH
SPOLU
(1 222)
(1 811)
Daňová legislatíva
Manažment spoločnosti je presvedčený, že k 31. decembru
2012 sú jeho interpretácie príslušných ustanovení daňových zákonov správne a daňová pozícia spoločnosti je v súlade so slovenskou daňovou legislatívou.
Zložky nákladov na daň z príjmov k 31. decembru 2012,
resp. 2011
31. 12. 2012
31. 12. 2011
v tis. EUR
v tis. EUR
Splatná daň
1 234
0
Odložená daň
(1 049)
(675)
Daň z úrokov
na bankových účtoch
13
44
Dodatočná daň
predošlých období
0
3
198
(628)
31. 12. 2011
v tis. EUR
162
(1 496)
Daň z príjmov
Náklady na predaný tovar
31. 12. 2012
73
59
Kurzové straty
SPOLU
31. 12. 2012
Spotreba materiálu ostatná
Kurzové zisky
Ostatné finančné výnosy
Spotreba materiálu a energií
SPOLU
72
74
Daň z príjmov spolu
Other revenues
Audit and consultation expenses contain expenses to the verification of the Financial Statements by an audit company and other services provided by this company which are divided as follows:
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
December
31, 2012
December
31, 2011
Activation
1 068
1 295
in ths. EUR
in ths. EUR
Contribution from the Compensation Fund (see Note 48)
8 645
0
90
90
859
1 966
10 572
3 261
Other related services
- the IFRS consultancy
34
4
TOTAL
124
94
Other revenues
TOTAL
69
Staff costs
Certification of the Financial
Statements
71
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Labour costs
105 174
108 588
Statutory social and health
insurance
36 534
37 921
Supplementary/additional
pension saving
1 215
1 257
Statutory social expenses
9 093
10 362
Other social expenses
270
324
Remunerations
to the statutory bodies
147
92
Creation of provision
for retirement benefits
87
-85
Creation of provision
for employee benefits
4
504
152 524
158 963
TOTAL
70
Services
in ths. EUR
in ths. EUR
Consumption of materials
for operations
5 169
5 634
Fuel consumption
3 844
3 632
Consumption of other
materials
374
290
Energy consumption
7 031
7 665
16 418
17 221
TOTAL
72
Sales expenditures
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Sales of goods of POSTshop
and POFIS
1 178
1 488
Sales of periodicals
in subscription
3 733
3 952
Sales of periodicals
at post offices
4 328
4 128
Sales of prepaid telephone
cards and other goods
1 820
1 845
11 059
11 413
in ths. EUR
8 433
9 194
Telecommunication services
4 302
4 025
Transport costs
6 124
4 615
Hire costs
3 724
3 680
Maintenance of software and
network protection
7 394
7 269
Expenses for IPT provision
8 630
7 973
Expenses for the Consignment
and Direct entry services
7 915
9 386
Services related to protection
of property
4 533
4 321
Travel costs
3 508
3 403
124
94
6 719
7 689
61 406
61 649
TOTAL
December
31, 2011
December
31, 2011
in ths. EUR
Other services
December
31, 2012
December
31, 2012
Repairs and maintenance
Audit and consultation
expenses
Consumption of materials
and energy
TOTAL
73
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
68
Other operating expenditures
Non-claimed VAT
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
8 526
8 736
Residual price of sold assets
73
168
Creation of adjusting entry
to contribution from the
Compensation Fund
2 593
0
Creation of adjusting entries
to liabilities
254
-294
73
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
Odsúhlasenie daňového nákladu s účtovným hospodárskym výsledkom
k 31. decembru 2012
Výsledok hospodárenia pred zdanením IFRS
k 31. decembru 2011
základ
dane
daň v tis.
EUR
% dane
základ
dane
daň v tis.
EUR
% dane
(2 535)
(482)
19,00
(9 750)
(1 853)
19,00
Účtovné rozdiely IFRS-SAS
1 050
200
1 013
192
19,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením SAS
(1 485)
(282)
19,00
(8 737)
(1 660)
19,00
Položky upravujúce základ dane
11 419
2 170
19,00
8 534
1 621
19,00
Odpočet daňovej straty
(3 440)
(654)
19,00
0
0
19,00
Splatná daň
6 494
1 234
-48,67
(203)
0
0,00
Daň z úrokov na bank.účtoch
13
(0,51)
44
(0,45)
Dodatočná daň predošlých období
0
0,00
3
(0,03)
Odložená daň
Celková vykázaná daň
76
(1 049)
41,38
(675)
6,92
198
-7,81
(628)
6,44
Transakcie so spriaznenými osobami
Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:
so spoločnosťou Poštová banka, a. s.:
náklady - výnosy
nákladové úroky - nezaplatené
v tis. EUR
0
výnosy z univerzálnej a neuniverzálnej služby
2 128
výnosy z poskytovania finančných služieb
12 886
pohľadávky a záväzky
v tis. EUR
pohľadávky z obchodného styku neuhradené
3 394
prijaté krátkodobé preddavky
1 121
prijaté dlhodobé preddavky
15 077
pohľadávky z obstarávateľskej činnosti
0
záväzky z obchodného styku neuhradené
4
záväzky z obstarávateľskej činnosti
0
krátkodobý bankový úver
0
s materskou účtovnou jednotkou MDVRR SR:
náklady - výnosy
spotreba materiálu a služieb
hospodárska mobilizácia
výnosy
pohľadávky a záväzky
v tis. EUR
8
-144
0
v tis. EUR
pohľadávky z obchodného styku neuhradené
0
prijaté krátkodobé preddavky
0
prijaté dlhodobé preddavky
0
záväzky z obchodného styku neuhradené
0
Spoločnosť je presvedčená, že obchodné podmienky poskytované spriazneným spoločnostiam sa v zásade nelíšia od bežných obchodných podmienok poskytovaných iným spoločnostiam či inými spoločnosťami.
74
1 889
1 878
Other operating expenditures
2 652
3 184
15 987
13 672
TOTAL
74
75
Tax legislation
Management of the company is convinced that as of December 31, 2012, its interpretations of the respective provisions of the
tax law are correct and a tax position of the company is in compliance with the Slovak tax legislation
Financial revenues (expenses)
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Accepted interest
Paid interest
Foreign exchange profit
Foreign exchange loss
67
229
(433)
(915)
59
326
(110)
(302)
Other financial expenses
(1 241)
73
Other financial revenues
162
(1 222)
(1 496)
(1 811)
TOTAL
Income tax
Components of expenses for income tax as of December 31,
2012 and 2011
December
31, 2012
December
31, 2011
in ths. EUR
in ths. EUR
Tax due
1 234
0
Deferred tax
(1 049)
(675)
Tax on interest from bank
accounts
13
44
Additional tax of previous
periods
0
3
198
(628)
Total income tax
Approval of tax base with the accounting of economic result
as of December 31, 2012
as of December 31, 2011
tax base
tax in ths.
EUR
% of tax
tax base
tax in ths.
EUR
% of tax
Pre-tax economic result IFRS
(2 535)
(482)
19,00
(9 750)
(1 853)
19,00
Accounting differences IFRS-SAS
1 050
200
1 013
192
19,00
Pre-tax economic result SAS
(1 485)
(282)
19,00
(8 737)
(1 660)
19,00
Adjustments to the tax base
11 419
2 170
19,00
8 534
1 621
19,00
Deduction of tax loss
(3 440)
(654)
19,00
0
0
19,00
Tax due
6 494
1 234
-48,67
(203)
0
0,00
13
(0,51)
44
(0,45)
Tax on interest from bank accounts
Additional tax of previous periods
Deferred tax
Total allocated tax
76
0
0,00
3
(0,03)
(1 049)
41,38
(675)
6,92
198
-7,81
(628)
6,44
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
Other expenditures- taxes,
charges
Transakcie so spriaznenými osobami
The company made the following transactions with related parties during the accounting period:
with Poštová banka, a. s.:
expenses - revenues
Interest expenses - unpaid
in ths. EUR
0
revenues from universal and non-universal services
2 128
revenues from the provision of financial services
12 886
receivables and liabilities
in ths. EUR
trade receivables - unpaid
3 394
short-term received advances
1 121
long-term received advances
15 077
receivables from the acquisition activities
0
75
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
na o účtovníctve a medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).
INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV
ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV
A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
79
Spoločnosť za činnosť vykonávanú v sledovanom účtovnom
období poskytla nasledovné plnenie:
predstavenstvo
dozorná
rada
v tis. EUR
v tis. EUR
krátkodobé zamestnanecké požitky (vrátane funkčných požitkov*):
136
11
z toho neuhradené k 31.12.2012
0
0
nepeňažné plnenie
2
1
požitky vyplývajúce z ukončenia prac. pomeru**
0
0
ost. dlhodobé zamestnanecké požitky - požitky po skončení
zamestnania
0
0
138
12
Popis
Spolu suma nákladov
za rok 2012
*)V krátkodobých zamestnaneckých požitkoch sú zahrnuté
funkčné požitky členov predstavenstva a dozornej rady (mesačné odmeny) vyplácané na základe uzatvorených zmlúv o výkone funkcie a platných pravidiel pre odmeňovanie členov predstavenstva a dozornej rady.
**) Členom predstavenstva a dozornej rady z uzatvorených
zmlúv o výkone funkcie a z platných pravidiel pre odmeňovanie
členov predstavenstva a dozornej rady nevznikajú nároky v súvislosti s ukončením pracovného pomeru.
77
Podmienené záväzky
a podmienené aktíva
Spoločnosť eviduje možné záväzky, ktoré budú vyplývať zo
súdnych rozhodnutí, prípadne zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky nedisponuje
informáciami umožňujúcimi odhad finančného vplyvu podmienených záväzkov a načasovania úbytku ekonomických úžitkov.
Spoločnosť neeviduje bianko zmenky.
78
Poštové múzeum
Organizačnou zložkou spoločnosti je aj Poštové múzeum,
ktoré disponuje rôznymi zbierkovými predmetmi - napr. známkami, rôznymi dokumentmi a predmetmi z oblasti poštovníctva za
obdobie od roku 1900.
Zbierkové predmety sú vedené v odbornej evidencii a vykazujú sa na podsúvahových účtoch, pretože podľa zákona
č.206/2009 Z. z. o múzeách a galériách nemôžu byť predmetom
predaja a tým ani nenapĺňajú definíciu aktíva na základe záko-
76
Poznámky ku Cash Flow
Peniaze a peňažné ekvivalenty sú reprezentované hotovosťou, vkladmi v bankách a krátkodobými vysoko likvidnými investíciami so splatnosťou do troch mesiacov.
Spoločnosť eviduje na svojich bankových účtoch a v pokladniach na poštách aj finančné prostriedky, ktoré sú jej zverené na
určitú dobu za účelom realizácie služieb pre svojich zákazníkov,
ktoré sú osobitne vykázané v súvahe v rámci položky „Zverený
cudzí finančný majetok“ (Poznámka 19 a 47). Keďže spoločnosť
zároveň eviduje pohľadávky a záväzky voči svojim klientom vyplývajúce z realizácie týchto služieb, a teda celkové aktíva a pasíva z titulu zvereného finančného majetku sa rovnajú, do výkazu
peňažných tokov sa tieto peňažné prostriedky ani príslušné pohľadávky a záväzky nezapočítavajú.
80
Návrh na vysporiadanie straty
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti
vykázaného podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS/
IAS za rok 2012 v čiastke (2 733) tis. EUR (po zdanení):

81
preúčtovanie straty za rok 2012 na účet neuhradených strát
minulých rokov (2 733) tis. EUR
Obchodné riziko – úplná
liberalizácia poštového trhu
v Európskej únii
Nový zákon o poštových službách (č. 324/2011 Z. z.), účinný
od 1. januára 2012, úplne otvoril poštový trh SR, zrušil poštovú výhradu ako spôsob financovania záväzku univerzálnej služby, zaviedol jeho financovanie prostredníctvom kompenzačného fondu s príspevkami poštových podnikov, ktoré poskytujú zameniteľné poštové služby a zárukou štátu pre prípad, že vybrané príspevky nebudú dostatočné, a umožnil ponechať v platnosti poštovú licenciu, udelenú spoločnosti.
Rozhodnutím PRÚ zo 14. augusta 2012 bola Slovenskej pošte, a. s., udelená nová poštová licencia (č.815/001/2012) na obdobie 10 rokov s účinnosťou od 1. januára 2013 do 31. decembra
2022. Poštová licencia bola 15. augusta 2012 zverejnená na webovom sídle PRÚ a toto rozhodnutie nadobudla platnosť 4. septembra 2012.
Nový spôsob financovania záväzku univerzálnej poštovej
služby je založený na existencii neprimeraného bremena tzv.
čistých nákladov povinnosti univerzálnej poštovej služby, ktorú musí preukázať poskytovateľ univerzálnej služby (spoločnosť).
Dynamika vývoja poštového trhu, vrátane hospodárskej súťaže, vyčíslenie čistých nákladov povinnosti univerzálnej služby,
obmedzený čas na preukázanie neprimeraného finančného bremena záväzku univerzálnej služby (2 mesiace), dobrovoľná identifikácia alternatívnych poštových podnikov, ktoré poskytujú zameniteľné služby, napätosť štátneho rozpočtu v prípade potreby dofinancovania kompenzačného fondu a možnosť čerpania
4
liabilities from the acquisition activities
0
short-term bank loan
0
with the parent accounting entity MDVRR SR:
expenses - revenues
in ths. EUR
consumption of materials and services
8
economic mobilisation
-144
revenues
0
receivables and liabilities
in ths. EUR
trade receivables - unpaid
0
short-term received advances
0
long-term received advances
0
trade receivables - unpaid
0
The company is convinced that the commercial terms provided to related companies do not essentially differ from common commercial terms provided to other companies or by other companies.
INFORMATION ABOUT THE INCOME AND BENEFITS OF MEMBERS OF THE STATUTORY BODIES, THE SUPERVISORY BODIES AND OTHER BODIES OF THE ACCOUNTING ENTITY
The company provided the following payments and fees for
activities performed in the following financial period:
predstavenstvo
dozorná
rada
v tis. EUR
v tis. EUR
Short-term employee benefits
(including function benefits*):
136
11
of that unsettled as of December 31, 2012
0
0
Non-monetary performance
2
1
Benefits resulting from employment termination**
0
0
Other long-term employee benefits - benefits after the employment termination
0
0
138
12
Description
Total sum of expenses
for 2012
*) In short-term employee benefits are included function
benefits of members of the Board and members of the Supervisory Board (monthly remuneration), paid on the basis of the discharge of function agreements and valid rules for remuneration
of members of the Board and the Supervisory Board.
**) No claims with regard to the termination of employment
relationship arose to members of the Board and the Supervisory
Board from the discharge of function agreements and valid rules
for remuneration of members of the Board of Directors and the
Supervisory Board.
77
Contingent liabilities
and contingent assets
The company records potential liabilities which may result
from lawsuit decisions or from generally binding legal regulations.
On the date of Financial Statements preparation, the company does not have information enabling an estimate of the financial impact of contingent liabilities and the timing of the disposal
of economic benefits.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
trade receivables - unpaid
The company does not register any blank bills of exchange
78
Postal Museum
The organisational unit of the company is also the Postal Museum which has at its disposal a diverse collection of articles - for
example stamps, diverse documents and objects from the area
of post throughout the years following 1900. Collection articles
are kept on expert files and are accounted for on off-balance
sheet accounts, because according to Act No. 206/2009 Coll., on
museums and galleries, they cannot be sold and therefore do not
meet the definition of an asset according to the Accounting Act
and the International Financial Reporting Standards (IFRS).
79
Notes to Cash Flow
Cash and cash equivalents are represented by cash, bank deposits and short-term highly liquid investments with a maturity
of three months.
The company records funds on its bank accounts and in treasuries at the post offices also financial means which are entrusted
to it for a specific period of time in order to carry out services
for its customers which are specifically allocated on the balance
sheet within the item “Entrusted foreign financial assets“ (Notes
19 and 47). As the company also records receivables and liabilities
77
P O Z N Á M K Y K Ú Č T O V N Ý M V Ý K A Z O M 2 0 12
78
prostriedkov kompenzačného fondu až v nasledujúcom roku sú
konkrétne riziká, ktoré môžu až výrazne ovplyvniť hospodárenie
a stabilitu spoločnosti v nasledujúcich rokoch.
82
Významné udalosti, ktoré nastali
po súvahovom dni
V účtovnej závierke sú uvedené všetky udalosti, ktoré nastali
po dátume účtovnej závierky a ktoré poskytujú dodatočné informácie o finančnej situácii spoločnosti k 31. decembru 2012 (udalosti ovplyvňujúce údaje v účtovnej závierke). Ostatné udalosti
83
(udalosti neovplyvňujúce údaje v účtovnej závierke) sa uvádzajú
v poznámkach k účtovnej závierke iba v prípade, ak sú významné.
Podľa § 57 ods. 7 zákona o poštových službách uhradil Poštový regulačný úrad v nasledujúcom kalendárnom roku v termíne
15. februára 2013 čisté náklady v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi predbežnými čistými nákladmi univerzálnej služby a súčtom
príspevkov poštových podnikov do kompenzačného fondu. Súčet príspevkov poštových podnikov do kompenzačného fondu
je 18 tis. EUR a suma uvedeného rozdielu je 8 626 tis. EUR.
Schválenie účtovnej závierky
Túto účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo vedenie spoločnosti dňa 26. marca 2013
Zostavené dňa: 25. marca 2013
Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
Ing. Tomáš Drucker
Ing. Peter Kapusta
predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva
Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:
Ing. Michal Lieskovský
Mgr. Juraj Méry
riaditeľ financií a správy majetku
riaditeľ sekcie financií
80
Proposal for loss settlement
A proposal for the loss settlement of the company allocated
according to the IFRS / IAS for 2012 amounting to (-) EUR 2,733
ths. (after tax):
– re-recording of the loss for 2012 to the account
of unsettled losses of past years
(2 733) ths. EUR
81
Business risk - full liberalisation of
the postal market in the European
Union
New Act on postal services (No. 324/2011 Coll.), effective from
January 1, 2012, has completely opened the postal market of the
Slovak Republic, cancelled the postal monopoly as a way of financing the USO obligation, introduced financing through a Compensation Fund with the contribution of postal operators which
provide interchangeable postal services and a guarantee of the
State if collected contributions will not be sufficient, and enables
keeping in force the current postal license granted to company.
By the Decision of the PRO on August 14, 2012, the company
was granted a new Postal Licence (no. 815/011/2012) for the period
of 10 years, effective from January 1, 2013 to December 31, 2022.
The Postal Licence was published on August 15, 2012 on the PRO
website and this Decision came into force on September 4, 2012.
Nový spôsob financovania záväzku univerzálnej poštovej
služby je založený na existencii neprimeraného bremena tzv.
83
čistých nákladov povinnosti univerzálnej poštovej služby, ktorú
musí preukázať poskytovateľ univerzálnej služby (spoločnosť).
The dynamics of development of the postal market, including competition, calculation of the USO net costs, limited time
to prove the uneven financial burden of the USO obligation (2
months), voluntary identification of alternative postal operators
that provide interchangeable services, tension within the national budget in the event of additional funding from the Compensation Fund and the possibility of drawing resources from the
Compensation Fund in the following year are specific risks that
may have a significant impact on the management and stability
of the company in coming years.
82
Important events after the balance
sheet date
These Financial Statements contain all events which occurred
after the date of the Financial Statements and which provide additional information on the company’s financial standing as of
December 31, 2012 (events having an influence on data in the
Financial Statements). Other events (events not having an influence on data in the Financial Statements) are listed in the annex
to the Financial Statements only if they are significant.
In compliance with Art 57. para. 7 of the Act, the PRO paid in
the following calendar year on February 15, 2013 net costs corresponding with the difference between the interim USO net
costs and a summary of contributions of postal companies to the
Compensatory Fund. The summary of contributions of postal operators to the Compensation Fund is EUR 18,000 and amount of
the mentioned difference is EUR 8,626,000.
N O T E S T O F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 12
against its clients resulting from the performance of these services and therefore total assets and liabilities due to the entrusted
financial assets are equal, this cash and relevant receivables and
liabilities are not included in the cash flow statement.
Approval of the financial statements
The Board approved these Financial Statements and allowed their publication on March 26, 2013.
Compiled on: March 25, 2013
Signature of the member of the statutory body of the accounting entity
Ing. Tomáš Drucker
Ing. Peter Kapusta
Chairman of the Board
Deputy Chairman of the Board
Signature of persons responsible for the compilation
of these Financial Statements
Signature of persons responsible
for the company’s accounting
Ing. Michal Lieskovský
Mgr. Juraj Méry
Finance and Assets Management Director
Finance Section Director
79
Download

Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembra 2012