®
DOMINO ®
Hladká škridla moderného tvaru a vzhľadu
DOMINO ®
Škridla DOMINO prináša veľmi dokonalé spojenie jedinečných
predností pravej keramickej strešnej škridly so súčasnými
predstavami o modernom a jednoduchom vzhľade strechy.
10
Technické údaje
0
%
e b n á st á l
Far
os
Rozmery
ť
cca 257×437 mm
min. cca
str. cca
max. cca
Krycia šírka
223 mm
224 mm
225 mm
Krycia dĺžka
343 mm
348 mm
354 mm
max. cca
str. cca
min. cca
13,1 ks/m2
12,7 ks/m2
Spotreba
12,4 ks/m2
2
Hmotnosť
cca 4 kg/ks, cca 50,8 kg/m
Balenie
balík: 4 ks / cca 3,2 m2
paleta: 240 ks / cca 18,9 m2
*Sklon strechy:
Základné pokrytie strešnou fóliou ........................... ≥20°
Zlepená alebo zváraná strešná membrána ............... ≥18°
Podstrešie odolné voči dažďu .................................. ≥16°
Vodotesné podstrešie .............................................. ≥10°
va
n
l it
ás
u ro
v i na z
ar uþuje k v
a l it
ua
þi s
Vzduch
t
keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.
Zem
Voda
Be
K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe
to
u
K
(* Strešná konštrukcia a pokládka krytiny musí byť realizovaná v súlade
s platnými normami a pravidlami STN 731901, atď.)
Oheň
z ko
nt a k
t ná t e ch no l ó g i a
výp
a lu
Prírodná červená
„NUANCE“ vínovočervená engoba
„NUANCE“ čierna matná engoba
„NUANCE“ sivá engoba
„FINESSE“ bridlicová glazúra
„NUANCE“ medenočervená engoba
„NUANCE“ bridlicová engoba
„FINESSE“ čierna glazúra
=REUD]HQiIDUHEQRVĢNU\WLQ\MHOHQRULHQWDþQiDQHPXVt]RGSRYHGDĢVNXWRþQRVWL
437 mm
HOSPODÁRNOSŤ
Rozmer 257×437 mm poskytuje škridle DOMINO pri spotrebe od 12,4 ks/m2 veľmi výhodný
pomer cena – výkon.
257 mm
SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK
Škridla DOMINO má iba jednu bočnú drážku, ale vzhľadom k jej dostatočnej hĺbke a šírke
je zabezpečený rýchly odtok vody. Bočné prekrytie chráni pred prienikom vody medzi
škridly pri silnom vetre. Celá koncepcia bočných drážok bola vyvinutá na základe viac ako
storočných skúseností.
HLAVOVÉ DRÁŽKY
Vzhľadom k možnému posuvu hlavových drážok až 12 mm je rozvrhnutie optimálneho latovania
v závislosti na dĺžke krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri novostavbách, ale aj pri
rekonštrukciách striech.
ma
2
x. 1
mm
BEZKONTAKTNÝ VÝPAL
Použitie kvalitnej suroviny spolu s modernou technológiou bezkontaktného výpalu v horizontálnych H-kazetách sú pre škridlu DOMINO zárukou najvyššej kvality.
VZHĽAD
Čisté línie škridly DOMINO vytvárajú po položení veľmi elegantný, moderný a jedinečný
vzhľad strechy.
SPEVŇOVACIE REBRÁ
Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú
kondenzáciu zo spodnej strany škridly.
SKLON STRECHY
Vďaka prepracovanej konštrukcii drážok a dôkladnému odvodu vody je možné škridlu DOMINO
>16°
použiť už od 16° s doplnkovou hydroizolačnou vrstvou a od 26° bez doplnkového zabezpečenia.
FARBY
Všetky engoby a glazúry sú ponúkané v najvyššej kvalite. Engoby s hodvábnym leskom
a hladkým povrchom sú jedinečné na trhu stavebnej keramiky, s vysokou odolnosťou proti
poškriabaniu a poškodeniu.
1000
1210
1830, 1820
1840
1400
1600
Základná škridla
(spotreba 8,4–9,0 ks/m2)
3RORYLþQiãNULGOD
VO~åLNULHãHQLXVWUHãQêFKGHWDLORY
.UDMQiãNULGODĐDYiSUDYi
(spotreba cca 2,9 ks/bm)
8NRQþRYDFLDãNULGODĐDYi
SUHHVWHWLFNpXNRQþHQLHSULERþQRP
oplechovaní štítu strechy)
Odvetrávacia škridla LQ
(vetrací prierez 27,3 cm2,
cca 18 ks/100 m2)
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDãNULGOD
NODGLHVDYFHOHMUDGHSRGKUHEHĖRP
odvetrania cca 230 cm2/bm)
1630, 1620
1610
2700
2850, 2840
6100
6115
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDãNULGOD
NUDMQiĐDYiSUDYi
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLD
SRORYLþQiãNULGOD
Pultová škridla
SUHXNRQþHQLHSXOWRYHMVWUHFK\
3XOWRYiNUDMQiãNULGODĐDYiSUDYi
+UHEHQiþ3'VSRWUHEDNVEP
.RQFRYêKUHEHQiþ3'
6120
6110
6112
6123
6124
6125
5R]GHĐRYDFtKUHEHQiþWYDU<3'
8]iYHUKUHEHĖD3'NHUDPLFNê
)XQNþQêX]iYHUKUHEHĖD3'
(keramický)
3UtFK\WNDKUHEHQiþDKOLQtN
Ä),567),;³KUHEHĖRYiVYRUND3'
Ä),567),;³GU{WQDKUHEHĖRY~
svorku PD
58 mm
mm
415
mm
450
105 mm
240 mm
275 mm
6126
3720
Ä),567),;³V~SUDYDXStQDFtFK
plieškov PD
9HWUDFtSiVKUHEHĖDDQiURåLD
(šírka 300 mm, 5 m/role)
5R]PHU\KUHEHQiþD3'
3000
3010
3320
3300
3340, 3341
8037, 8038
Sanitárna prestupová škridla Ø 100
vrátane príslušenstva
Sanitárna prestupová škridla Ø 125
vrátane príslušenstva
Solárna prestupová škridla Ø 70
YUiWDQH(3'0PDQåHW\
Anténna prestupová škridla Ø 60
VWHVQHQtPYUiWDQH(3'0PDQåHW\
Prestupová škridla pre odvod spalín
Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM
PDQåHW\
(3'0PDQåHW\
4000
4010
4080
4040
4071, 4060
4020, 4030, 4150
Hliníková základná škridla
Stúpací schod
'UåLDNSUH]DFK\WiYDþVQHKXW\þRYê
'UåLDNJXĐDWLQ\‘FP
0UHåDQD]DFK\WiYDQLHVQHKX
'UåLDNQDVQHKRY~PUHåX
Stúpacia plošina
3950
3951
3730
3772
3560, 3593, 3570
3587
Strešné výlezové okno 45x55 cm
7HUPRL]RODþQpVWUHãQpYêOH]RYpRNQR
54x85 cm
Univerzálny hliníkový pripojovací pás
QDXNRQþHQLHNU\WLQ\
+UHEHĖRYiVSRQD]XãĐDFKWLOHMRFHOH
Vichrová spona z pozink. hliníka,
závesná
Vichrová spona z pozink. hliníka,
]DWĎNDFLD
$NWXiOQXGRVWXSQRVĢDSRQXNXSUtVOXãHQVWYDMHQXWQpSUHGREMHGQDQtPSUHYHULĢXGLVWULE~WRUD
EULGOLFRYiHQJRED
þLHUQDPDWQi
HQJRED
EULGOLFRYiJOD]~UD
þLHUQDJOD]~UD
100
201
243
Cena v EUR/ks
FINESSE
VLYiHQJRED
YtQRYRþHUYHQi
HQJRED
CENNÍK DOMINO ®
PHGHQRþHUYHQi
HQJRED
SUtURGQiþHUYHQi
NUANCE
244
200
202
208
809
Objednávací
kód
Kód modelu škridly: 640
Balenie
1000
Základná škridla 1/1
240 ks/Pal.
1,51
1,69
1,69
1,89
1,89
1,89
1,92
1,92
1210
3RORYLþQiãNULGOD
192 ks/pal.
5,05
5,56
5,56
6,08
6,08
6,08
6,20
6,20
3ď Krajná škridla (2,9 ks/m)
1840
64 ks/pal.
11,64
12,26
12,26
12,98
12,98
12,98
13,23
13,23
8NRQþRYDFLDãNULGODĐDYi
96 ks/pal.
15,55
15,76
15,76
16,48
16,48
16,48
16,80
16,80
15,12
1400
Odvetrávacia škridla LQ 27,3 cm2
96 ks/pal.
13,49
14,01
14,01
14,83
14,83
14,83
15,12
1600
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDãNULGODNVPQDVWUDQXKUHEHĖD
96 ks/pal.
3,81
3,91
3,91
4,64
4,64
4,64
4,73
4,73
1610
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDSRORYLþQiãNULGOD
160 ks/pal.
35,12
35,54
35,54
38,73
38,73
38,73
39,48
39,48
22,79
3ď 3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDNUDMQiãNULGOD
56 ks/pal.
19,88
20,60
20,60
22,35
22,35
22,35
22,79
1640
3RGKUHEHĖRYiXNRQþRYDFLDãNULGODĐDYi
96 ks/pal.
19,88
20,60
20,60
22,35
22,35
22,35
22,79
22,79
2700
Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)
B
35,02
35,12
35,12
38,73
38,73
38,73
39,48
39,48
56,60
3ď Pultová krajná škridla
B
51,09
51,40
51,40
55,52
55,52
55,52
56,60
2710
3XOWRYiSRORYLþQiãNULGOD
B
51,09
51,40
51,40
51,91
51,91
51,91
52,92
52,92
2760
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
B
42,23
43,26
43,26
43,78
43,78
43,78
44,63
44,63
3ď Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
B
56,65
57,68
57,68
60,26
60,26
60,26
61,43
61,43
2800
B
42,23
43,26
43,26
43,78
43,78
43,78
44,63
44,63
B
56,65
57,68
57,68
60,26
60,26
60,26
61,43
61,43
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,5 ks/m)
3ď Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
Hrebenáče
6100
+UHEHQiþ3'NVEP
60 ks/pal.
11,54
12,46
15,45
13,29
13,29
13,29
13,55
13,55
6110
8]iYHUKUHEHQiþDNHUDPLFNê3'
B
12,88
13,39
23,69
16,48
16,48
16,48
16,80
16,80
6112
)XQNþQêX]iYHUKUHEHĖDNHUDPLFNê3'
B
32,96
33,48
33,48
37,90
37,90
37,90
38,64
38,64
6115
.RQFRYêKUHEHQiþ3'
30 ks/pal.
29,87
31,31
31,31
38,73
38,73
40,58
41,37
41,37
6120
5R]GHĐRYDFtKUHEHQiþWYDU<3'
B
6123
3UtFK\WNDKUHEHQiþDKOLQtN3'RGEHUQDFHOpEDOHQLHþHUYHQi8þLHUQD8
30 ks/kar.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
6124
Ä),567),;³KUHEHĖRYiVYRUND3'RGEHUQDFHOpEDOHQLHXQLYHU]iOQ\NyG
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
6125
Ä),567),;³GU{WQDKUHEHĖRY~VYRUNX3'RGEHUQDFHOpEDOHQLHXQLYHU]iOQ\NyG
30 ks/kar.
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
6126
Ä),567),;³V~SUDYDXStQDFtFKSOLHãNRY3'RGEHUQDFHOpEDOHQLHXQLYHU]iOQ\NyG
4 ks/kar.
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
3720
9HWUDFtSiVKUHEHĖDDQiURåLDPUROãPPFPðþHUYHQi8þLHUQD8
72 ks/pal.
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
81,06
124,63 144,20 144,20 188,49 188,49 188,49 192,15 192,15
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
6DQLWiUQDSUHVWXSRYiãNULGOD‘Ä6,*180³VNU\WRPW\SX$
VÀH[SUtSRMQRXU~URXYUiWDQHÄ6,*180³DGDSWpUD6(7
8 ks/pal.
155,63 161,81 161,81 201,98 201,98 201,98 201,98 201,98
3010
6DQLWiUQDSUHVWXSRYiãNULGOD‘Ä6,*180³VNU\WRPW\SX)
VÀH[SUtSRMQRXU~URXYUiWDQHÄ6,*180³DGDSWpUD6(7
8 ks/pal.
183,44 191,68 191,68 238,03 238,03 238,03 238,03 238,03
3020
3UHVWXSRYiãNULGOD‘Ä6,*180³VNU\WRPãSHFWYDUIDUED
VÀH[SUtSRMQRXU~URXYUiWDQHÄ6,*180³DGDSWpUD6(7
8 ks/pal.
183,44 191,68 191,68 238,03 238,03 238,03 238,03 238,03
3300
$QWpQQDSUHVWXSRYiãNULGOD‘VWHVQHQtPYUiWDQH(3'0PDQåHW\6(7
12 ks/pal.
136,06 142,24 142,24 174,17 174,17 174,17 174,17 174,17
3320
6ROiUQDSUHVWXSRYiãNULGOD‘YUiWDQH(3'0PDQåHW\6(7
12 ks/pal.
173,14 204,04 204,04 204,04 204,04 204,04 204,04 204,04
Ø 110 = 3340
Ø 125 = 3341
3UHVWXSRYiãNULGODSUHRGYRGVSDOtQ‘DOHER‘YUiWDQH(3'0PDQåHW\6(7
12 ks/pal.
194,77 204,04 204,04 224,64 224,64 224,64 224,64 224,64
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
Hliníková základná škridla
B
47,69
58,71
47,69
56,03
56,03
47,69
56,03
56,03
4010
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
B
51,29
51,29
51,29
78,80
78,80
51,29
78,80
78,80
4020
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
B
89,40
89,40
89,40 114,33 114,33
4030
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
B
105,06 105,06 105,06 139,05 139,05 105,06 139,05 139,05
4150
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
B
185,40 185,40
4040
'UåLDNJXĐDWLQ\‘FPKOLQtNSUHNVGUåLDNDSRWUHEQêNVKOLQtNRYHMNVP
B
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
17,92
23,90
23,90
4060
'UåLDNQDVQHKRY~PUHåXKOLQtNSUHNVGUåLDNDSRWUHEQêNVKOLQtNRYHMNVP
B
17,92
17,92
17,92
23,90
23,90
17,92
23,90
23,90
4071
0UHåDQD]DFK\WiYDQLHVQHKXGĎåNDPYêãNDFP
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
4080
'UåLDNSUH]DFK\WiYDþVQHKXW\þRYê
SUtURGQiþHUYHQi8PHGHQRþHUYHQi8EH]IDUHEQi8VLYi8DQWUDFLWRYi8NVP
B
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
29,77
4090
3URWLVQHKRYiW\þ‘PPGĎåNDP
SUtURGQiþHUYHQi8PHGHQRþHUYHQi8EH]IDUHEQi8VLYi8DQWUDFLWRYi8NVP
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
4110
+OLQtNRYêVWUHãQêUHEUtNGĎåNDPYUiWDQHVSRMRN
þHUYHQi8PHGHQRþHUYHQi8þLHUQD8VLYi8
B
4100
'UåLDNVWUHãQpKRUHEUtNDQDKOLQtNRY~ãNULGOXSUHNVUHEUtNDSRWUHEQpNVGUåLDNRY
þHUYHQi8PHGHQRþHUYHQi8þLHUQD8VLYi8
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
30 = 3610
40 = 3620
6DGDV\VWpPRYpKRVROiUQHKRGUåLDNDSUHUR]PHUOiWPP
SR]RVWiYDM~FD]RVROiUQHKRGUåLDND]XãĐDFKWLOHMRFHOHDRGYHWUiYDFHMãNULGO\
10 ks/kar.
25,75
26,27
26,27
26,78
26,78
26,78
26,78
26,78
4120
3R]LQNRYDQêGUåLDNQDVROiUQ\SUYRNSUHNVGUåLDNDSRWUHEQêNVKOLQtNRYHMDNVYLFKURYHMVSRQ\
univerzálny kód: 900
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
4140
3URWLVQHKRYêKiNþHUYHQê8þLHUQ\8þHUYHQRKQHGê8
100 ks/kar.
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
-
-
-
- 432,60
-
-
89,40 114,33 114,33
- 185,40 185,40 185,40 185,40 185,40
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
Ostatné príslušenstvo
3950
6WUHãQpYêOH]RYpRNQR[FPYV~ODGHV(1RWYiUDWHĐQpYĐDYRDOHERYSUDYRþHUYHQi8þLHUQD8
4 ks/pal.
391,40
3951
7HUPRL]RODþQpVWUHãQpYêOH]RYpRNQR[FPYV~ODGHV(1DQWUDFLWRYpRWYiUDWHĐQpYĐDYRDOHERYSUDYR
univerzálny kód: 900
B
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
3852
5iPNWHUPRL]RODþQpPXRNQX[FPXQLYHU]iOQ\NyG
B
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
3750
3UHVYHWĐRYDFLDãNULGODRULJLQiOQHNULãWiĐRYpVNORXQLYHU]iOQ\NyG
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
3700
3UHVYHWĐRYDFLDãNULGODDNU\OXQLYHU]iOQ\NyG
B
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
56,65
3730
8QLYHU]iOQ\KOLQtNRYêSULSRMRYDFtSiVQDXNRQþHQLHNU\WLQ\PUROãPPþHUYHQi8þLHUQD8
48 ks/pal.
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
60,26
3800
$NU\ORYiQiWHURYiIDUEDNHQJREiPJOD]~UDPO
B
-
29,87
37,08
37,08
37,08
37,08
37,08
37,08
8037
(3'0PDQåHWDPPXQLYHU]iOQ\NyG
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
8038
(3'0PDQåHWDPPXQLYHU]iOQ\NyG
B
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
28,84
3772
+UHEHĖRYiVSRQD]XãĐDFKWLOHMRFHOH±PPXQLYHU]iOQ\NyG
50 ks/kar.
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
3775
6NUXWND]XãĐDFKWLWHOHMRFHOHGĎåNDPPRGEHUQDFHOpEDOHQLHXQLYHU]iOQ\NyG
100 ks/kar.
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
3560
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
3593
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
3570
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
3587
9LFKURYiVSRQD]SR]LQNKOLQtND]DWĎNDFLDVSRQDSUH'RPLQRRGEHUQDFHOpEDOHQLHXQLYHU]iOQ\NyG
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
% SRGĐDSRWUHE\
56,65
Uvedené ceny sú v EUR/ks bez DPH, platné do 31.12.2014.
Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie
vlastnosti ideálneho strešného materiálu.
Podhrebeňová odvetrávacia
škridla spolu so systémom
FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie
riešenie pre ukončenie hrebeňa.
Pravá strecha z krytiny Creaton je plne keramická
a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný
estetický vzhľad. Pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické odvetrávacie škridly, čo
prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebenáčmi vytvára tento systém estetický vzhľad
bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych
riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá
životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložit
nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.
Latovanie pri použití hrebenáča PD*
Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly
o vetracom priereze 27,3 cm2 (cca 18 ks/100m2).
+UHEHQiþÄ3'³
Odvetrávacia škridla
DOMINO
Strešná škridla
DOMINO
Kontralaty
Odkvap
Montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.
FIRSTFIX®
+
Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly
zabraňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebenáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie
strechy v hrebeni. Taktiež slúži ako podpora pre
montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.
Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“
s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebenáč a drôtom k poslednej late pod
hrebeňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.
=
Firstfix hrebeňová príchytka
+ príchytka hrebenáča k strešnej late
Odkvapový plech
Plech s okapnicou
Latovanie pri použití hrebenáča PD*
Odvetranie prostredníctvom podhrebeňovej
odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebeňa,
vetrací prierez cca 230 cm2/bm hrebeňa.
Strešná škridla
DOMINO
Montáž hrebenáčov s použitím hrebeňovej laty.
F
Pri pokládke hrebenáča na hrebeňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete
hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo
40x60 mm.
LA
FLA
Kontralaty
Odkvap
LAF – Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy
FLA – Odstup hrebeňových lát
DN – sklon strechy
30
30
+UHEHQiþÄ3'³
3RGKUHEHĖRYi
odvetrávacia škridla
Odkvapový plech
Plech s okapnicou
* znázornený technický nákres je len konštrukčným príkladom.
+UHEHQiþ
PF 2,5 ks/bm
Hodnoty
DN
10°
LAF FLA -
LAF/FLA v
15° 20°
95
90
85
80
mm pre latovanie
25° 30° 35°
85
85
85
70
60
50
30/50
40°
85
40
mm
45°
85
30
50°
85
25
55°
85
15
60°
-
+UHEHQiþ
PF 2,5 ks/bm
Hodnoty
DN
10°
LAF FLA -
LAF/FLA v
15° 20°
95
90
85
80
mm pre latovanie
25° 30° 35°
85
85
85
70
60
50
40/60
40°
85
40
mm
45°
85
30
50°
85
25
55°
85
15
60°
-
Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku
striech a montážnych návodov, atď.)
Detail pokládky – krajná škridla ľavá
3RORYLþQiãNULGOD
Detail pokládky – krajná škridla pravá
Škridla DOMINO
3RORYLþQiãNULGOD
KďůĂƐƚŶşŵĂŶĂǎĠƌŝ
Západ SR
Východ SR
ĄƉĂĚZ
^ƚƌĞĚZ
sljĐŚŽĚZ
dĞĐŚŶŝĐŬljŵĂŶĂǎĠƌ
Vydanie 1/2014
Škridla DOMINO
tel: +421 917 541 824
tel: +421 908 784 347
ƚĞů͗нϰϮϬϳϳϯϱϵϴϵϲϳ
ƚĞů͗нϰϮϬϳϬϮϬϴϭϬϵϯ
ƚĞů͗нϰϮϬϳϮϴϳϱϱϭϮϲ
ƚĞů͗нϰϮϬϳϬϮϮϬϲϲϯϮ
Škridla DOMINO
Detail pokládky bez pravej krajnej škridly
Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly
s použitím ukončovacej škridly
Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej
odvetrávacej škridly
Škridla DOMINO
ĞŶƚƌĄůĂ͗
EBM Co., s.r.o.,
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-773
Fax: +421 373 211 770
www.ebmco.sk
www.ebmco.cz
Detail pultovej strechy
– ukončenie strechy pultovou škridlou
Do presahu vnútornej hrany cca 290 mm
sĄƓƉƌĞĚĂũĐĂ͗
Download

brozura-creaton-domino-2014