Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Č.: 108/2011
V Žiline 26. januára 2011
ZÁPISNICA
z rokovania Vedeckej rady Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU
konaného dňa 26. januára 2011
Počet členov vedeckej rady:
Počet prítomných členov:
Počet ospravedlnených členov:
28
25
3
Program :
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia VR dňa 27. 10. 2010
2. Habilitačná prednáška Ing. Petra Štrocha, Ph.D.
3. Vyhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti za rok 2010
4. Schválenie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach
v AR 2010/2011
5. Priebežné hodnotenie dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, vedecko-výskumnej
a ostatnej činnosti fakulty na roky 2008 - 2013
6. Rôzne
a) Úprava študijných programov
Zasadnutie Vedeckej rady FŠI ŽU v Žiline otvoril predseda vedeckej rady, dekan
Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. Privítal
členov vedeckej rady a skonštatoval účasť 25 členov VR, neprítomnosť
3 ospravedlnených členov. Oboznámil členov vedeckej rady s programom
rokovania. Program rokovania bol jednomyseľne schválený.
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia VR dňa 27. 10. 2011
Spravodajca: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
1) Kontrola uznesení zo zasadnutie VR dňa 1. 6. 2010
Bez uznesení.
2) Začatie habilitačného konania Ing. Petra Štrocha, Ph.D.
Vedecká rada FŠI ŽU podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. § 1 ods. 8
vyjadrila súhlas so zložením habilitačnej komisie a oponentmi na habilitačné
konanie Ing. Petra Štrocha, Ph.D. v odbore 8.3.6 „záchranné služby“ a vzala
na vedomie tému habilitačnej prednášky: „Pasívna protivýbuchová ochrana systémy HRD na potlačenie výbuchu“.
Bez ďalších uznesení.
3) Úprava študijných programov
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline prerokovala návrh na úpravu štruktúry
študijných programov a schválila ho po zapracovaní pripomienky - predmet
„povolanie podnikateľ“ zmeniť z kategórie povinne voliteľných do kategórie
voliteľných predmetov.
Bez ďalších uznesení.
4) Návrh na schválenie školiteľov
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline prerokovala a schválila za školiteľov:
- prof. Ing. Antona Osvalda, CSc. v študijnom odbore 8.3.6 „záchranné
služby“ študijného programu III. stupňa „záchranné služby“,
- doc. Ing. Tomáša Lovečka, PhD. a doc. Mgr. Ing. Radomíra Ščureka, Ph.D.
v študijnom odbore 8.3.1 „ochrana osôb a majetku“ študijného programu
III. stupňa „bezpečnostný manažment“.
Bez ďalších uznesení.
5) Návrh na schválenie členov odborovej komisie v študijnom odbore 8.3.1
„ochrana osôb a majetku“ študijného programu
„bezpečnostný
manažment“
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline prerokovala a schválila návrh členov odborovej
komisie v študijnom odbore 8.3.1 „ochrana osôb a majetku“ študijného
programu „bezpečnostný manažment“:
- doc. Ing. Tomáša Lovečka, PhD.,
- doc. Mgr. Ing. Radomíra Ščureka, Ph.D.,
- JUDr. Vladimíra Svrčka, PhD.,
- doc. Ing. Josefa Janošeca, CSc.
Bez ďalších uznesení.
6) Návrh na úpravu kreditového systému doktorandského štúdia
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline prerokovala návrh na úpravu kreditového
systému doktorandského štúdia a schválila ho bez pripomienok.
Bez ďalších uznesení.
2
7) Vyhodnotenie vzdelávacej činnosti za AR 2009/2010
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline prerokovala vyhodnotenie vzdelávacej činnosti
FŠI ŽU za akademický rok 2009/2010 a odporučila dekanovi schváliť ho po
zapracovaní pripomienok:
- do vzdelávacej činnosti započítavať aj pedagogické úväzky učiteľov, ktorí
zabezpečujú výučbu predmetov v doktorandskom štúdiu,
- rovnako započítavať individuálnu výučbu vykonávanú pre študentov
zahraničných škôl, ktorí na fakulte vykonávajú dlhodobý študijný pobyt
v rámci študentských mobilít (ERASMUS),
- prehľad publikačnej činnosti konkretizovať na jednotlivé pracoviská
fakulty.
Bez ďalších uznesení.
2. Habilitačná prednáška Ing. Petra Štrocha, Ph.D.
Spravodajca: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Habilitačnú prednášku otvoril dekan FŠI ŽU prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
privítaním všetkých účastníkov habilitačnej prednášky. Odovzdal vedenie
habilitačnej prednášky predsedovi habilitačnej komisie prof. Ing. Antonovi
Osvaldovi, CSc.
Predseda habilitačnej komisie predstavil habilitačnú komisiu a oponentov:
Habilitačná komisia:
predseda:
členovia:
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
FŠI ŽU v Žiline
FBI VŠB – TU Ostrava
HGF VŠB – TU Ostrava
Oponenti:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
ÚBEI MTF STU Trnava
prof. Ing. Milan Oravec, PhD.
Strojnícka fakulta TU Košice
doc. RNDr. Kateřina Orlíková, CSc. VVÚU, a. s. Ostrava
Informoval, že všetky úkony a termíny stanovené Vyhláškou MŠ SR
č. 6/2005 Z. z. boli splnené (vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov,
vypracovanie oponentských posudkov, stanovisko komisie k splneniu kritérií na
habilitácie, atď.). Na habilitačnej prednáške je prítomných 30 účastníkov. Členov
Vedeckej rady FŠI ŽU je 25, prítomní sú 3 členovia habilitačnej komisie (z toho 2 sú
členmi VR), 2 oponenti (nie sú členmi VR) a 2 hostia. Ospravedlnil neprítomného
oponenta prof. Baloga. Uviedol, že konanie habilitačnej prednášky bolo uverejnené
v tlači (denník Pravda dňa 10. januára 2011), ako aj na webovej stránke fakulty.
Oznámil, že žiadosť o začatie habilitačného konania so všetkými prílohami,
habilitačná práca, údaje o publikačnej činnosti, prehľad vedecko-pedagogickej
činnosti a oponentské posudky sú k dispozícii na habilitačnej prednáške a na
rokovaní Vedeckej rady FŠI ŽU.
V ďalšom zoznámil prítomných so základnými údajmi o Ing. Petrovi
Štrochovi, Ph.D., jeho publikačnou, pedagogickou a vedeckou činnosťou s dôrazom
3
na jeho vedecký profil a vykonávané funkcie v praxi i v pedagogickej činnosti.
Vyzval menovaného, aby predniesol habilitačnú prednášku.
Ing. Petr Štroch, Ph.D. predniesol svoju habilitačnú prednášku na tému „Pasívní
protivýbuchová ochrana – systémy HRD na potlačení výbuchu“ v trvaní 20 minút.
Oboznámil prítomných so svojimi názormi na riešenú problematiku, s názormi
iných inštitúcií a s problémami spojenými s jej riešením. Zaoberal sa tiež praktickými
skúsenosťami, ktoré získal pri riešení úloh v odbornej praxi, vedeckých úloh a ich
uplatnením vo výchovno-vzdelávacom procese.
Predseda komisie vyzval oponentov, aby predniesli podstatné časti ich
oponentských posudkov na habilitačnú prácu „Moderní metody ochrany provozů
s výskytem výbušných prachů“. Za neprítomného oponenta prof. Baloga prečítal
oponentský posudok predseda habilitačnej komisie prof. Osvald. Oponenti uviedli
svoje stanoviská a pripomienky k habilitačnej práci. Vo svojich vystúpeniach ocenili
prácu habilitanta.
Habilitant odpovedal na otázky oponentov vznesené v ich vystúpeniach
a v oponentských posudkoch. Oponenti konštatovali spokojnosť s odpoveďami na
položené otázky.
Vo vedeckej rozprave vystúpili:
Prof. Dirner položil otázku „Aké sú možnosti zamedzenia výbuchu metánu
v banskom prostredí a aké sú medzné koncentrácie uhoľného prachu?“
Doc. Klučka – mal otázku ohľadom konštanty C – vzorec pre výpočet – v tabuľke
4.3 je konkrétna hodnota, ako ste k nej dospeli?
Prof. Gozora hovoril o výbuchu obilného sila v Šuranoch pred 25 rokmi. Položil
otázku „Aký stupeň výbušnosti dosahuje obilný prach? Čo zanedbal manažment
podniku, keď nedokázal zabrániť takémuto výbuchu?“
Doc. Olšar vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu habilitanta s katedrou požiarneho
inžinierstva i jeho pedagogickú zručnosti pri výučbe predmetu protivýbuchová
prevencia. Ocenil úroveň habilitačnej prednášky a zaujímavosť témy. Položil otázku
„V ktorých krajinách sa vyrábajú systémy HRD?“
Prof. Hlavňa požiadal o upresnenie vízie habilitanta k spolupráci s katedrou
požiarneho inžinierstva.
Prof. Hittmár požiadal o upresnenie vedeckého diela habilitanta.
Doc. Monoši položil otázku „Ktoré technologické prevádzky sú najviac náchylné na
výbuchy? Ako ekonomicky hodnotíte HRD systém?“
Prof. Šimák položil otázku „Aký je váš názor na študijný program záchranné služby
z pohľadu problematiky výbuchov a systémov HRD a či je táto problematika
dostatočne zapracovaná aj v študijnom programe?“
Ing. Petr Štroch, Ph.D odpovedal na otázky položené vo vedeckej rozprave
pohotovo a jasne, upresnil používanie niektorých termínov, doplnil niektoré
podrobnosti zo svojej vedeckej, pedagogickej, publikačnej a patentovej činnosti,
vrátane predstáv o svojom ďalšom pôsobení a rozšírení vedeckého odboru v praxi.
4
Na záver predseda habilitačnej komisie poďakoval všetkým prítomným
za aktívnu účasť a habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce ukončil.
Pozval habilitačnú komisiu a oponentov na spoločné rokovanie a spracovanie
návrhu pre Vedeckú radu FŠI ŽU v Žiline.
Rozhodnutie o výsledku habilitácie:
S návrhom habilitačnej komisie vymenovať Ing. Petra Štrocha, Ph.D. za docenta
oboznámil členov vedeckej rady prof. Šimák.
Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady:
Počet prítomných členov:
Počet oprávnených hlasovať:
Počet hlasov za:
proti:
neplatných:
28
25
25
21
0
4
Splnená požiadavka 2/3 účasti a 50 % hlasov z celkového počtu členov vedeckej
rady.
Funkciou skrutátorov boli poverení doc. Dvořák a prof. Hittmár.
Uznesenie VR FŠI ŽU v Žiline:
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline podľa Vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z. z. § 2 rozhodla
na základe návrhu habilitačnej komisie, oponentských posudkov habilitačnej práce,
hodnotenia úrovne habilitačnej prednášky, výsledku obhajoby habilitačnej práce
a v súlade s kritériami na vymenovanie docentov o predložení návrhu na
vymenovanie Ing. Petra Štrocha, Ph.D. za docenta v odbore 8.3.6 „záchranné
služby“ rektorke ŽU v Žiline.
3. Vyhodnotenie
za rok 2010
vedeckovýskumnej
činnosti
a medzinárodnej
spolupráci
Spravodajca: doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Doc. Loveček prezentoval vyhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti za rok 2010.
Vo svojej prezentácii vyhodnotil splnenie stanovených úloh za rok 2009, oboznámil
s profiláciou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti, predstavil zameranie
vedeckovýskumnej činnosti v roku 2010, štruktúru vedeckovýskumných úloh,
projektov a ich finančné zabezpečenie, riešenie týchto úloh. Informoval o spolupráci
fakulty s inštitúciami verejnej správy, ako aj právnickými a fyzickými osobami
podnikajúcimi v odboroch blízkych vedným odborom a študijným programom
fakulty a medzinárodnej spolupráci s novými partnermi, o uzatvorených
bilaterálnych zmlúv v rámci programu ERASMUS. Poukázal na dobrý stav
zahraničných študentských a učiteľských mobilít. Informoval o úlohách
vo vedeckovýskumnej činnosti na ďalšie obdobie.
V diskusii vystúpili prof. Šimák, prof. Gozora, prof. Hittmár, prof. Seidl,
prof. Hlavňa a doc. Dvořák. V diskusii sa hovorilo o vzrastajúcich počtoch grantovej
5
činnosti, publikačnej činnosti, množstve projektov, o úrovni elektronických
časopisov a o práci doktorandov.
Uznesenie VR FŠI ŽU v Žiline:
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline prerokovala „Vyhodnotenie vedeckovýskumnej
činnosti a medzinárodnej spolupráci za rok 2010“ a odporučila dekanovi schváliť ho
bez pripomienok.
4. Schválenie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach
v AR 2010/2011
Spravodajca: prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Prof. Seidl informoval o návrhu ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať
na štátnych skúškach v AR 2010/2011:
KRÍZOVÝ MANAŽMENT
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
PhDr. Otto Kostelný, CSc.
Mgr. RSDr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Jela Ondirková, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Ján Repa
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Mária Šimonová, PhD.
Ing. Jozef Šipoš
Ing. Radovan Švach, PhD.
Ing. Jaroslav Valko
Ing. Dagmar Vidríková, PhD.
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
Úrad civilnej ochrany MV SR
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
externý spolupracovník
FŠI ŽU v Žiline
Vzdel. a tech. ústav KM a CO MV SR
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT
Ing. Kamil Boc, PhD.
FŠI ŽU v Žiline
Ing. Ján Dérik
Jablotron, s.r.o. Žilina
Ing. Peter Havaj, PhD.
KR PZ Košice
JUDr. Janka Chorvátová
FŠI ŽU v Žiline
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
FŠI ŽU v Žiline
PhDr. Cyril Kostík, CSc.
APZ Bratislava
JUDr. Ladislav Kufa
D.I.S. s.r.o., Žilina
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
FŠI ŽU v Žiline
JUDr. Mária Marinicová, PhD.
VŠMP ISM Slovakia, Prešov
6
JUDr. Róbert Mendel
Ing. Jozef Mesároš
JUDr. Marianna Mochnáčová, PhD.
Ing. Peter Olejár
Ing. Imrich Pružina
Ing. Petr Selinger, PhD.
JUDr. Zuzana Slovíková
JUDr. Vladimír Svrček, CSc.
JUDr. Vladislav Štefka
Ing. Imrich Vaváček
Ing. Andrej Veľas, PhD.
FŠI ŽU v Žiline
NBÚ Bratislava
Ústavný súd SR Košice
KR PZ Žilina
Signal Centrum s.r.o., Brezno
FŠI ŽU v Žiline
AK MMS v.o.s. Žilina
DUX s.r.o., Bratislava
UTB Zlín
ZOMO, Bratislava
FŠI ŽU v Žiline
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Štefan Galla, PhD.
Ing. Ján Jakubčík
Ing. Jaroslav Kapustniak
Ing. Linda Makovická-Osvaldová, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Ľudmila Tereňová, PhD.
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
SŠPO
PTÉÚ Bratislava
Záchr. Brigáda HaZZ v Žiline
KR HaZZ v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
Technická univerzita Zvolen
FŠI ŽU v Žiline
DOPRAVA V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
Ing. Jela Ondirková, PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
FD ČVUT Praha
FŠI ŽU v Žiline
FŠI ŽU v Žiline
Bez diskusie.
Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady:
Počet prítomných členov:
Počet oprávnených hlasovať:
Výsledok hlasovania:
28
25
25
viď obálka s hlasovaním, hlasovanie menovite za
každého navrhnutého člena
Funkciou skrutátorov boli poverení doc. Dvořák a prof. Hittmár.
Uznesenie VR FŠI ŽU v Žiline
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline podľa zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 30 ods. d) schválila ďalších odborníkov,
ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach v AR 2010/2011 bez pripomienok.
7
5. Priebežné hodnotenie dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, vedeckovýskumnej
a ostatnej činnosti fakulty za roky 2008 – 2013
Spravodajca: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Prof. Šimák informoval o priebežnom hodnotení dlhodobého zámeru fakulty za
roky 2008 – 2013. Oboznámil s vyhodnotením zámerov vo vzdelávacej činnosti,
vedeckovýskumnej činnosti a zahraničnej spolupráci.
V diskusii vystúpili prof. Cempírek, doc. Gašpierik, doc. Klučka, prof. Navrátil,
prof. Hittmár, doc. Loveček a doc. Leitner. Diskutovalo sa o spolupráci fakulty
s inými vysokými školami, o profilácii a smerovaní fakulty, o vývoji projektov.
Z diskusie vyplynula pripomienka:
-
nové vedenie fakulty prehodnotí dlhodobý zámer rozvoja fakulty a na základe
vyhodnotenia prerokovaného vo vedeckej rade a aktuálnych priorít stanoví nové
úlohy, prípadne termíny plnenia už schválených úloh.
Uznesenie VR FŠI ŽU v Žiline
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline prerokovala „Priebežné hodnotenie dlhodobého
zámeru vo vzdelávacej, vedeckovýskumnej a ostatnej činnosti FŠI ŽU za obdobie
rokov 2008 – 2013“ s hore uvedenou pripomienkou.
6. Rôzne
a) Úprava študijných programov
Spravodajca: prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Oboznámil s úpravou študijného programu „záchranné služby“. V tomto
programe boli zavedené nové predmety, prípadne bol upravený rozsah predmetov:
- 92031 Úvod do požiarneho inžinierstva,
- 92033 Prevencia havárií a havarijná pripravenosť,
- 92032 Zisťovanie príčin vzniku požiarov,
- 92266 Chemické látky a zlúčeniny,
- 92151 Riešenie krízových situácií environmentálnych,
- 92250 Chémia horenia a hasenia.
Bez diskusie.
Uznesenie VR FŠI ŽU v Žiline
Vedecká rada FŠI ŽU v Žiline prerokovala návrh na úpravu štruktúry študijných
programov a schválila ho bez pripomienok.
Prof. Šimák poďakoval prítomných členom vedeckej rady za aktívnu účasť.
Ďalšie rokovanie vedeckej rady ja naplánované na 31. 5. 2011.
S uzneseniami v bodoch 1 až 6
súhlasím
Zapísala:
Zavadzanová
Verifikoval:
prof. Seidl
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
predseda Vedeckej rady FŠI ŽU v Žiline
8
Download

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného inžinierstva