Zoznam užívateľov poľovných revírov
OPK Malacky - výmery,chráneného územia a bonity poľ.ovníckych revírov v roku. 2014.
Zoznam poľ. revírov 2014
P
oľovný revír - Užívateľ -
kontakt
1.Pajštún - PZ Pajštún
PREDSEDA:Schultz Pavol
[email protected]
e-mail: 0905 491 680 ....................
HOSPODÁR: Igor Brbúch [email protected]
e-mail:
0903 422 180 1 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
2.Stupava-Mást PZ Stupava –Mást
PREDSEDA: Ing. [email protected]
Jozef 0905 609 772 ...................
HOSPODÁR: MvDr. Radoslav
[email protected]
Rigler 0903/406627 ....................
3.Lozorno PZ Podhorie
PREDSEDA: Haramia Ján e-mail:
[email protected]
0905/401098.....................
2 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
HOSPODÁR: .Ing.Bohuš Kuľha
0910/224 302...................
4.Kuchyňa- Pernek
PREDSEDA: Peter Šíra
PZ Podhorák
e-mail: [email protected]
0905/641 322 ....................
HOSPODÁR: Mackovič Milan
[email protected]
0905 888 860 ....................
3 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
5.Zohor PZ Havran
P
REDSEDA: MVDr. Matlovič Pavol
[email protected]
0905 658 410 ...................
HOSPODÁR: Miloš Dudek
[email protected]
0948 502662 ....................
6. Láb PZ Malina
PREDSEDA: MUDr. Mízner Dominik [email protected] 0903 464 823 .....................
4 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
HOSPODÁR: Ing.Pavel Kain [email protected] 0918 718 629 .....................
7.Plavecký Štvrtok
PZ Sokol
P
REDSEDA: Ing. Polák Augustín
[email protected]
0903 402 732 ....................
HOSPODÁR: Havlík Peter
0910 355 926 ...................
Záhorská Ves PZ Rozkvet
PREDSEDA: Ing.Miroslav Svetlík
5 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
e-mail: [email protected]
0903/ 257 030 ..................
HOSPODÁR: Branislav Valent
[email protected]
0905/893575 ...................
Suchohrad PZ Suchohrad
PREDSEDA: Ing. Tomášek
[email protected]
Robert 0903/797675 ....................
HOSPODÁR: Mgr. Oliver
[email protected]
Felszeghy MBA 0903/942120
6 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
Jakubov PZ Jakubov
PREDSEDA: Stanislav Šimek
0903/ 951 604 ..................
HOSPODÁR: Jurkáček Jozef
0903/788 058 ....................
11.Malacky PZ Malačan
P
REDSEDA: JUDr.Foltý[email protected]
Imrich 0903/205 662 ....................
HOSPODÁR: Ing. Ziegler
[email protected]
Marek 7 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
0910 299 595 ....................
12. Kostolište PZ Záhoran
PREDSEDA: Deák Miroslav
0905 931 132....................
HOSPODÁR: [email protected]
Boris 0905 513 324 ....................
Gajary PZ Gajary
PREDSEDA: Ing. Antálek Bohumil ml.
e-mail: [email protected]
8 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
0905 631 605 ....................
HOSPODÁR: Irha Sebastián ml.
0911 917 619 .....................
Rudava PZ Rudava Malé Leváre
P
REDSEDA: Kuklovský Jaroslav
[email protected]
0903 445 062
HOSPODÁR: Jurkovič Anton
e-mail: [email protected]
0903/706991 9 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
Velké Leváre PZ Veľké Leváre
PREDSEDA:
Ing. Dopiera Ján
e-mail: [email protected]
0903/701 430
HOSPODÁR:
Jozef Škrabák
0908/895 452
Závod PZ Závod
PREDSEDA: Ján Hasák , e-mail: [email protected] 0908 759 662 .....................
HOSPODÁR: Ing. Vendelín Šrámek 7799242 ....................
10 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
Rudava Studienka PZ Rudava Studienka
PREDSEDA: Ing.Milan Čurka
0903/ 399 623...................
HOSPODÁR: Jankovič Jaroslav
[email protected]
0903/229837
Mon Repos PZ Mon Repos
PREDSEDA: .doc. MUDr. Marián Holomáň CSc email: [email protected] 0907/430
448 .................
HOSPODÁR: Prof. MUDr. Karol Holomáň CSc. e-mail: [email protected] k 0903 277 599
...................
Plavecké Podhradie PZ Plav. Podhradie
11 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
PREDSEDA: Dulanský Ladislav
[email protected]
0905 354 180 ....................
HOSPODÁR: Leskovský Ernest
[email protected]
0905 822 184 ....................
Sološnica PZ Sološnica
PREDSEDA: Ing. Foltýn Ján [email protected] 0905/441 083 ....................
HOSPODÁR: Ing. Šíra Ladislav [email protected] 0903 44 44 36 ...................
Rohožník PZ Hôrka
PR
EDSEDA:Hudec Stanislav [email protected]
12 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
0905 609 463 ....................
HOSPODÁR: Peter Havlík [email protected]
0918 334 846...................
Dúbrava Gajary PZ Dúbrava
PREDSEDA: .Ing. Stanislav Haramia e-mail: haramia [email protected] 0905/329 083
...................
HOSPODÁR: Ing. Andrej Lazar [email protected] 0907/894468 ....................
23.Strmina
PS Biele vršky
PREDSEDA: Ing. Arpád Figura
13 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
email:
[email protected]
0903 206 366
HOSPODÁR: Ing. Miroslav Vrábel
e-mail:
[email protected]
0917 814 780..................
24.Brezina Jablonové
PZ Jablonové vlast. poľ. pozemkov
PREDSEDA Ing.Pavol Ferenčič
e-mail: [email protected]
0905/304406 ....................
14 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
HOSPODÁR Ing.Jozef Horváth e-mail: [email protected]
0905/715 307 ....................
25.Plavecký Mikuláš
PS Plavecký Mikuláš
PREDSEDA: Peter Kovár
e-mail: [email protected]
0903/554 741 ...................
HOSPODÁR: Záhradník Vít
02/642833 17 ..................
15 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
26.Vysoká pri Morave
PS Hochštetnan
P
REDSEDA:Pavel Benca
0903/ 275 696 ...................
HOSPODÁR: Ján Ševčík
e-mail: [email protected]
0904/401048 ...................
Klokoč PS Roštún
PREDSEDA JUDr. Ladislav Tichý [email protected] ....................
16 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
HOSPODÁR Ing. Peter Tichý 0905/741569 ....................
Sološnica Rohožník PS – Klub Borovica-Sološnica
PREDSEDA .prof.MUDr. Ján Štencl
...................
HOSP.Ing.Roman Struhár e-mail: [email protected]
/
0907/227 968 ...................
Javorina PS Salamander
PREDSEDA . Ing. Vladimír Masár ...................
HOSPODÁR. Ing. Jozef Grančič e-mail: [email protected] k 0903/717251 ...................
17 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
Lozorno PS Močiarne Lozorno
PREDSEDA Doc.MUDr. Ján Chabada
0905/447 257
...................
HOSP.Ing.Norbert Galčík e-mail:norbert.galcik@@lesy.sk
0918/334802
..................
31.Ružová PS Ružová
P
REDSEDA: Ing. [email protected]
Lampert 0903/705916
18 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
................
HOSPODÁR: .Ing.Eduard
[email protected]
Greppel e-mail: 0903/773118
..................
32.Králová-Lesy SR PS Heštún
PREDSEDA Ing. Vojtech Lampert [email protected] k 0903/705 916 ....................
HOSPODÁR: Ing. Danček Ivan [email protected] k 0905/626331 ....................
33Poľovný revír Korenec Poľovný a ochranný spolok Ostrovec
PREDSEDA: Ing.Mario Šimek [email protected] 0903 454 453
HOSPODÁR: Ing.Jozef Serdel 0903/721 054
19 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
VYBRANÉ KONTAKTY :
OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V MALACKÁCH , Záhorácka
2942/60A PSČ 901 01 Vedúca Pozemkového a lesného
odboru Okresného úradu Malacky Ing. Daniela Hamarová
Ing. Kvetoslava Schlosserová 0903/251 709
[email protected]
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičová 12 , 812 66 Bratislava
tel:02 5926 6526 Ing. Kapustová vedúca odd. Martin Čikovský 02/59266524
Ministerstvo obrany SR , Vojen. lesný úrad, Kutozovová 8, Bratislava 832 47 0960/322495
20 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
Slovenský poľovnícky zväz -Ústredie/Slovenská poľovnícka komora/Štefániková 10, 81105
Prezident SPZ/SPK Ing. Tibor Lebocký
Viceprezident SPZ Ing. Dušan Krajniak Viceprezident SPK– správa zdr. Ing. Karol Lacko
Predseda kynologickej rady SPZ Ing. Jozef Jursa Viceprezident SPK- riadenie pol. Ing.Alojz
Riška
Predseda Dozornej rady SPZ / SPK Ing. Dana Vančurová
Pred seda org. p rávnej komisie SPZ / SPK JUDr. Jaroslav Puškáč
21 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
výkonný riaditeľ PaedDr.Imrich Šuba tel.5720 3312 0903/434 523 vo.sk asistent Mgr.Paula
Mičová tel.5720 3311 sekr
[email protected]
organizačný PhDr. Katarína Slobodová tel.5720 3314 0911/264494 [email protected]
sk
poľovnícky odbor Ing.Štefan Engel tel.5720 3323 0910/707082 [email protected]
poľov. osveta Veronika Vallová tel.5720 3317, 0911/ 940 739 [email protected]
kynológia Marián Konečný tel.5720 3321 0910/707 083 [email protected]
ekonom. odbor. Linda Šnajdrová tel. 02/57203318 0910/707080 [email protected]
22 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
Obvodné poľovnícke komory ....susediace
OPK Bratislava
Haanová 19 , 851 04 Bratislava
0911/992882
[email protected]
OPK Pezinok
Moyzesová 17 , 902 01 Pezinok
0903/207250
OPK Trnava
23 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
Vajanského 23 , 917 00 Trnava
033/5511082
[email protected]
OPK Senica Hollého 750 905 01 Senica 034/6514624 [email protected]
0905/545 955
OPK Skalica
Kollárová 21 908 51 Skalica
034/6589128
0908/195 740
24 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
OPK Senec
[email protected]
Kysucká 14 903 01 Senec
0903/216 970
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POĽOVNÍCKA INFORMAČNÁ DATABAZA www.polovnictvo.com
/www.polovnickak
omora.sk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
ZVEREX – p. JUDr. Andrej Kubica 0903/281988
Margita Bekenyiová 031 771867 /7020038 e-mail : [email protected] 0918/621694
***Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava , Botanická
15, 842 52 Bratislava tel: 02/60258111 , e-mail: [email protected]
***Národné lesnícke centrum Zvolen Masaryková 22 , 960 01
Zvolen. www.nlcsk.sk 045/5320316 Štátny veterinárny ústav
Zvolen – 045/5320803
***REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul.50,
903 01 Senec tel.: 02 / 4592 6212/3/ e-mail: [email protected] riaditeľ MVDR.Barančok MVDr. Širjová 0902/900 372
Pobočka Malacky : Pezinská ul.9 e-mail : [email protected] MVDr. Ladislav
Škoda0902/ 900 370 MVDr. Begálová Ivana 0902/ 900 374 . MVDr. Tiklová 0902/900379 ,
26 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
1
Neštátny veterinár : MVDr. František Ondriska
0903/866 388
Pezinská 1097/9, Malacky
MVDr. Velebný Marián
0905/324657
G. Štefánika 36 Malacky
MVDr. Miloslav Struhár
0905/251 195
27 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
Struhárová ulica Zohor
MVDr. Radoslav Riegler
02/65933341
Agátová 5 Stupava
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––– ZBRANE - Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Malackách ,Z
ámocká ul. 5 Malacky odd. dokladov , evidencia zbraní , tel: 034 /
772 22 33 , [email protected]
Dialničné oddelenie tel:772 26 22 / 772 22 33 / tiesňové volanie 158
Liptovská skúšobňa s.r.o. pobočka Bratislava , Jantárová ulica [email protected]
28 / 29
Zoznam užívateľov poľovných revírov
.sk
0903/164128 overenie streleckých zbraní – tlakové skúšky
0905/342238
www.zbrane-frano.sk predaj zbraní a streliva Sikárska 7 Nitra 037/6512402 /strelnica 6512403/
Výcvik poľov. psov na oplotku v Kostolišti : 0905/917810 alebo
0908/758279
29 / 29
Download

Zoznam užívateľov poľovných revírov