Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
Tematický výchovno-vzdelávací plán
z literatúry pre 8. ročník – A
vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou
k 1. 9. 2009, 1. 9. 2010 a 1. 9. 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2
1
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Tematický
celok
Téma
PH
1. Opakovanie učiva zo
7.roč.
I. POÉZIA
Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 8. ročník - A
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Pojmy
anekdota, epická báseň,
populárna pieseň,
dobrodruţná lit., western,
robinsonáda, biografický
román, detektívna lit., dievč.
román, poviedka, novela,
film, rozhl. hra
lyrická báseň, ľúbostná lyrika,
lyrickoepická báseň, epické
dielo, román, vedecko-fantas.
lit., denník, lit. faktu
1. Lyrická
poézia
2.
Obsah učiva 8.roč.
1.1.Ľúbostná poézia
3.
Ľúbostná poézia
Ľudová pieseň
ľudová pieseň
lyrická báseň
4.
Poloľudová pieseň
Sivé oči,sivé, jako tá
mrákava
Poloľudová pieseň,
kódex
5.
Veľpieseň od Šalamúna
Pieseň piesní
lyrická báseň,
biblia
lyrický hrdina
6.
Ján Kollár: Slávy dcéra
autorská ľúbostná poézia,
básnická skladba,
myšlienky humanity
a všeslovanskej vzájomnosti
7.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Prierezové
témy
Ţiak vie vysvetliť pojmy a definície, vie
uviesť príklady, vie sformulovať vlastné
hodnotenie prečítaného textu
a argumentovať.
Vie identifikovať rozdiely medzi poéziou
a prózou. Chápe pojem lyrika a epika
ako základný lit. druh.
Vie definovať lyriku, vie zaradiť text
k ľúbostnej lyrike, Vie porovnať lyrickú
báseň s textom ľudovej piesne.
Chápe pojem poloľudová pieseň. Vie
sformulovať hlavnú myšlienku.
Vie porovnať lyrickú báseň s textom
ľudovej piesne.
Vie vyabstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku. Vie plynulo čítať lyrický text,
frázovať ho v súlade s osobným
vnímaním. Vie vysvetliť pojem lyrický
hrdina.
Vie vyjadriť subjektívne pocity z textu,
pri interpretácii správne pouţíva literárne
pojmy.
OSR
OSR
OSR
EV
2
Základná škola, Školská 389, Sačurov
8.
Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 8. ročník - A
Ľudovít Štúr: Rozlúčenie symbol
zrieknutie sa lásky kvôli
národu,
elégia
1. Ľudovít Štúr
významná osobnosť našich
dejín,
pôsobenie v oblasti literárnej,
jazykovednej, kult., národnej
a politickej
2. Andrej Sládkovič:
Marína
básnická otázka,
zápor vo verši,
jednota lásky k vlasti
a k ţene,
3.
4. Janko Kráľ: Moja pieseň
5.
6. Alexander S. Puškin:
Slávik a ruţa
7. Sándor Petöfi:
Povedal by som
zakladateľ modernej slov.
reflexívnej a revolučnej
lyriky, ponáška na ľudovú
slovesnosť,
sylabický veršový systém,
romantizmus
zakladateľ modernej ruskej
prózy,
romantizmus
geniálny maďarský básnik,
ľúbostná lyrika,
motív lásky
Vie sformulovať hlavnú myšlienku
lyrickej básne, chápe pojem symbol.
Vie vyhľadať a spracovať informácie
o významných štúrovských básnikoch
a ich vzťahu k ľudovej slovesnosti.
Chápe vplyv štúrovskej poézie na
národné povedomie a tvorbu národnej
literatúry.
Vie identifikovať výrazové umelecké
prostriedky, dokáţe verbálne vyjadriť
vlastný záţitok a podporiť ho
príkladmi z textu.
PG
Pozná význam tvorby štúrovského
básnika, vie vyhľadať informácie
o ňom.
Vie vysvetliť definíciu sylabického
verša.
OSR
EV
Vie zaujať hodnotiace stanovisko
k prečítanému textu a verbálne
vyjadriť.
Chápe hlavný motív básne a
stotoţnenie autora s lyrickým
hrdinom.
MULT
OSR
PG
OSR
3
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Vie sformulovať hlavnú myšlienku
lyrickej básne.
2. Ján Smrek:
Dievča v rozkvete
nemecký básnik, spisovateľ,
spirituálne básne,
veršový presah, básnická
otázka
moderná poézia,
voľný verš
3. Milan Rúfus:
A napokon láska
podoba lásky,
vonkajšia kompozícia
4. Vojtech Mihálik:
Starý album
vonkajšia a vnútorná
kompozícia, verš
Vie charakterizovať vonkajšiu
kompozíciu poézie ( grafické členenie,
verš, strofa ).
Vie sformulovať hlavnú myšlienku
lyrickej básne.
5. Pavol Országh
Hviezdoslav: Pozdrav
prírodná lyrika,
vyznanie lásky k prírode,
6.
oravská príroda ako objekt
básnikovho záujmu
7. Maša Haľamová:
Vyznanie
umelecké prostriedky poetky Dokáţe identifikovať výrazové
umelecké prostriedky.
8. Opakovanie učiva
Najkrajšia báseň
Najmilšia báseň
9. Modlitba
Modlitba Pána
K anjelovi stráţcovi
cieľ kresťanskej modlitby,
liturgická modlitba
1. Rainer Maria Rilke:
Ľúbostná pieseň
1.2.Prírodná
poézia
1.3. Modlitba
Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 8. ročník - A
1.
Antoine de SaintExupéry:
Exupéryho modlitba
vlastná modlitba
francúzskeho spisovateľa,
autorská modlitba
OSR
Vie identifikovať voľný verš a odlíšiť
od viazaného.
Vie zaradiť lyrický text ku
konkrétnemu druhu lyriky.
Vie pomenovať umelecké štylistické
prostriedky. Pozná literárne diela
básnika.
Vyjadrí vlastné chápanie literárneho
diela, doplní údajmi zo ţivota a diela
autora.
Vie vysvetliť pojem modlitba ako
výrazovú formu náboţenskej viery.
Chápe potrebu modlitby
a individuálneho zamyslenia sa.
OSR
OŢZ
ENV
MED
PG
OSR
OSR
4
Základná škola, Školská 389, Sačurov
2. Epická
poézia
2.
Milan Rúfus:
Rozhovor v parku so
stráţnym anjelom
3.
Modlitba za starkú
4.
Samo CHalupka:
Mor ho!
5.
6.
1.
2.
Pavol Országh
Hviezdoslav:
Rastislav
3.
4.
Polročný test
5.
Mimočítanková literatúra
6.
Opakovanie učiva
Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 8. ročník - A
lyrická báseň,
modlitba ako inšpirácia
básnika
Chápe rozdiel medzi modlitbou
a lyrickým textom.
Identifikuje kompozičné znaky
modlitby: oslovenie, text, záverečné
slovo – amen.
Verbalizuje vlastný záţitok
z konkrétneho textu.
epická báseň,
epické rozprávanie,
lyrickoepická básnická
skladba,
kolektívny hrdina, jeho
vonkajšia a vnútorná
charakteristika,
kladný a záporný hrdina,
lyrické opisy prírody,
posolstvo básnika,
epická poézia,
dramatizované čítanie,
dejová osnova,
charakteristika jednotlivých
postáv.
dopovedanie príbehu podľa
vlastných predstáv
Vie vysvetliť ojem epika a jej tri
základné typy. Vytvorí dejovú osnovu
a prerozpráva obsah .
Chápe pojem kolektívny hrdina,
charakterizuje hrdinov epickej skladby,
vyhľadá lyrické prvky skladby.
Abstrahuje a sformuluje hlavnú
myšlienku – posolstvo štúrovského
básnika.
Pozná výrazové umelecké prostriedky.
Vyhľadá kľúčové slová, zostaví dejovú
osnovu, charakterizuje hlavnú postavu.
Dotvorí príbeh podľa vlastnej fantázie.
Získa nové informácie o básnikovi.
hodnotenie poznatkov
a úrovne vedomostí
čitateľský denník
OSR
OSR, PG
Dokáţe prečítané dielo interpretovať
na primeranej úrovni a vyjadriť sa
vlastnou ilustráciou.
systematizácia poznatkov a
vedomostí
5
Základná škola, Školská 389, Sačurov
1.
II. PRÓZA
1. Zo ţivota
mladých
ľudí
Antoine de SaintExupéry: Malý princ
2.
3.
4.
Margita Figuli:
Tri gaštanové kone
5.
6
2.
Dievčenský
román
3.
Dobrodruţná literatúra
Lusy Maud
Montgomeryová:
Anna zo Zeleného domu
7.
1.
2.
Joe Alex:
Čierne koráby
Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 8. ročník - A
úloha ilustrácie,
ţivotná filozofia autora,
rozprávač a malý princ,
beseda o knihe Malý princ,
tvorba vlastných ilustrácií
k textu,
rozprávka pre dospelých
lyrizovaná próza ako lit.
smer 20. st.,
rozprávač príbehu, hlavná
postava,
dejová osnova,
funkcia umeleckých
prostriedkov v texte
epické dielo,
román,
dievčenský román,
prehovor lit. postavy –
monológ, dialóg
Identifikuje v texte rozprávača, formu
rozprávania. Charakterizuje konanie
postáv. Parafrázuje ţivotnú filozofiu
autora.
dobrodruţný román,
historický román,
historicko-dobrodruţný
román,
kľúčové slová,
komplikovanosť
a dramatickosť vzťahov
a situácií,
historické obdobie
Identifikuje druh románu na základe
deja, témy, prostredia a zamerania na
čitateľa.
Rozlišuje hlavné a vedľajšie postavy,
určí kompozičné a štylistické
prostriedky, ktoré vyvolávajú
dramatickosť a stupňujú napätie.
OSR, ENV
Určuje v epických textoch znaky:
OSR
dejovosť, dynamickosť, dialogickosť.
Vie kriticky zhodnotiť hlavného
hrdinu, jeho konanie a zmýšľanie
z vlastného pohľadu a argumentovať.
Chápe funkciu umeleckých
prostriedkov v lyrizovanej próze.
Vie vysvetliť pojem dievčenský román, OSR
pozná jeho znaky, vie charakterizovať
postavu a jej konanie.
Dokáţe porovnať vlastnosti niektorých
dievčenských hrdiniek.
MkV
6
Základná škola, Školská 389, Sačurov
3.
4. Vedeckofantastická
literatúra
Jules Verne:
Cesta na mesiac
zakladateľ vedecko-fantastickej lit.,
vedecko-fantas. poviedka,
román, film,
technické a vedecké prvky,
vízia autora
Vie vysvetliť definíciu pojmu, chápe
ENV
úlohu fikcie pri tvorbe sci-fi lit.,
odôvodní súvislosť nadpisu s obsahom
diela, vyhľadá kľúčové slová
a technické výrazy. Abstrahuje
a sformuluje hlavnú myšlienku.
Wiliam Kotzwinkle:
E. T. Mimozemšťan
Extra Terestrial
kľúčové slová, dejová
osnova,
reálne a fantastické prvky,
pokus o vlastnú sci-fi
poviedku
Odlíši reálne a fantastické prvky,
humorné situácie.
Vie porovnať tematiku a výrazové
prostriedky u starších autorov sci-fi lit.
a súčasných. Vie uviesť príklady.
4.
5.
6.
8.
8. roč. súťaţe o Najkrajší
čitateľský denník
Douglas Adams: Stopárov päťdielna stopárska trilógia
sprievodca galaxiou
alebo paródia na sci-fi,
autorov zámer a absurdita,
charakteristika postáv
Vie sformulovať hodnotenie
prečítaného textu a argumentovať.
Chápe rozdiel medzi vedecko-fantastickou lit. a fantastickou rozprávkou.
1.
Douglas Adams: Stopárov spracovať sci-fi bedeker na
sprievodca galaxiou
cestu k niektorej planéte
Získané poznatky uplatní v spracovaní
zadanej úlohy.
2.
Opakovanie učiva,
prezentovanie vlastných
prác
prezentovanie vlastných prác
so sci-fi tematikou
Pripraví referát, napíše sci-fi príbeh.
3.
Móric August Beňovský:
Osudy a cesty grófa
Mórica Augusta
Beňovského
memoáre,
dobrodruţné rozprávanie,
časový sled udalostí,
román vo forme denníka
Vie samostatne sformulovať
subjektívne hodnotenie prečítaného
textu a primerane obhajovať.
Vie porovnať druhy románov, hodnotiť
konanie a zmýšľanie hlavnej postavy.
7.
5. Denník
Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 8. ročník - A
ENV
Hodnotenie ČD
ENV
OSR
7
Základná škola, Školská 389, Sačurov
4.
Sue Towsendová:
Tajný denník 13
a polročného Adriana
Molla
5.
6.
Louis Rennison: Denníky
Georgie Nicolsonovej
7.
Opakovanie učiva
1.
Matej Bel:
Zvolenská stolica
2.
Matúš Kučera:
Konštantín a Metod
6. Vedeckopopulárna
literatúra
3.
4.
5.
Vojtech Zamarovský:
Slová, slová, slová...
Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 8. ročník - A
charakterizovať hlavného
hrdinu na základe
denníkových zápisov,
pomenovať problémy, ktoré
sa ho týkajú a ktoré musí
riešiť
denník,
ja-rozprávanie,
konanie hlavnej postavy
denník ako ţáner
monografického charakteru,
vlastný denník, čítanie
s časovým odstupom,
riešenie problémov
s odstupom času
Vie kriticky zhodnotiť hlavného
hrdinu, jeho konanie a správanie.
Vie pomenovať jeho problémy
a predloţiť svoje stanovisko
a argumentovať.
polyhistor,
poznávacia a informatívna
funkcia,
postupy vecnej a umeleckej
literatúry
Postavy veľkomoravskej
histórie,
kľúčové slová, vecné
informácie
Vysvetlí pojem vedecko-populárna lit.,
identifikuje znaky populárnosti
a vedeckosti – fakty a vedecké
informácie. Vyhľadá kľúčové výrazy,
voľne reprodukuje obsah textu.
Identifikuje charakteristické znaky
populárno-vedeckej lit.
Pozná fakty o historických
osobnostiach.
Na počiatku bol Sumer
kľúčové slová,
slovná zásoba,
tematika sumerských
prísloví, dôraz na fakty
a vedecké údaje, osobný
záţitok
Vyhľadá kľúčové výrazy a pripraví
osnovu. Vysvetlí význam sumerských
prísloví a porovná s podobnými
slovenskými prísloviami.
MkV
Vie samostatne sformulovať názory na
konanie hlavnej postavy.
Dokáţe vytvoriť vlastný denník
a zachytiť udalosti osobné
a spoločenské.
MkV
OSR
8
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 8. ročník - A
Jana Skladaná:
Slová z hlbín dávnych
vekov
hurónsky rev, hurónsky
smiech
Šalamúnova múdrosť
skrytý a priamy význam
slov. spojenia – irónia alebo
uznanie
Vie vysvetliť slovné spojenia, chápe
skrytý a priamy význam.
MULT
8.
Erik Newth:
Všetko sa skladá z
atómov
Hľadanie pravdy
literatúra faktu,
osud pokrokových ľudí a ich
myšlienok
Identifikuje hlavné znaky lit. faktu:
poznávacia funkcia, estetický záţitok,
rozhranie vecnej a umeleckej lit.
Rozlíši fakty a umelecké prostriedky.
OSR
9.
Laco Zrubec:
Zomrel dva razy
Vie porovnať lit. faktu s umeleckou lit.
a odlíšiť vecnú lit. Vie posúdiť
charakter básnika.
OSR
1.
František Gel:
Premoţiteľ neviditeľných
dravcov
Sándor Petöfi alias
Alexander Petrovič, povaha
a charakter maďarského
básnika
francúzsky lekár a vedec
Louis Pasteur ako lekár a ako
človek, hrdina príbehu,
odborné výrazy,
fikcia a realita príbehu
nové pojmy a poučenia
Vie vysvetliť pojem lit. faktu.
Vie vysvetliť metaforu v názve diela.
Dokáţe charakterizovať hlavnú
postavu a jej prínos vo vedeckej
oblasti.
Vysvetlí a identifikuje pojmy
a poznatky.
OZZ
Záverečné opakovanie
Vie samostatne aplikovať získané
poznatky a zručnosti.
6.
7.
7. Literatúra
faktu
2.
3.
Čo sme sa naučili, čo uţ
vieme
4.
5.
Výstupný test
Zopakovanie literárnych
pojmov
Záverečné hodnotenie
6.
OSR
Záverečné opakovanie
9
Download

Základná škola Malcov, Malcov č - Základná škola, Školská 389