PETIČNÁ LISTINA
Petičný výbor predkladá obyvateľom Mestskej časti Košice – Sever v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v
znení neskorších predpisov, túto petíciu:
My, dolu podpísaní obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever, sa pripájame k iniciatíve petičného výboru
a žiadame poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever:
1. Aby prostriedky Mestskej časti Košice – Sever prioritne využívali na tvorbu a udržiavanie
hodnôt trvalého významu v rámci mestskej časti. Ako sú napríklad nové detské ihriská,
parky, venčoviská, parkovacie miesta, centrum pre mamičky a pod.
2. Aby každoročne schválili dostatočné zdroje Mestskej časti Košice – Sever na fungovanie
a starostlivosť o tieto verejne prospešné hodnoty.
3. Aby funkcia poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever bola
funkciou v zmysle platných zákonov SR a zároveň funkciou čestnou, bez nároku na odmenu.
(Celé meno aj adresu trvalého bydliska napíšte čitateľne paličkovým písmom! Petičné hárky možno kopírovať
a rozmnožovať iba v tejto podobe!)
Meno a priezvisko
Trvalé bydlisko (ulica, č. domu, mesto)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Petičný výbor: Mgr. Marcel Gibóda, Na kalvárii 7, 040 01 Košice, [email protected]
Ján Majoroš, Němcovej 18, 040 01 Košice, [email protected]
Podpis
Download

PETIČNÁ LISTINA