Odberateľ: .
Spracoval:
Projektant:
JKSO :
Dodávateľ:
Dátum:
Stavba :ZŠ Sitnianska-oprava soc.zariadenia, B.B.
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
číslo cenníka
Spolu
DPH
%
PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
*
014
31920-1311
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 mm
9,504 m2
9,504 "dolnenie omietky stien po odstránení obkladu = 9,504
*
011
34227-2536
Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3
3,800 m2
0,2*3,2*2 "doplnenie priečky = 1,280
0,9*1,4*2 "za WC geberit = 2,520
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
*
014
61242-5921
*
011
61247-4102
Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná
hladká
0,700 m2
7*0,1 "po osadenie vodovodného potrubia = 0,700
Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit
11,816 m2
(2,06+1,32)*2*0,7
"nad úrovnou obkladu po
sadrokart.podhlad = 4,732
0,42*0,7*2 = 0,588
(2,52+1,32)*2*0,7 = 5,376
0,4*0,7*2 = 0,560
0,2*0,7*2*2
"na domurovaný otvor = 0,560
.
*
011
62246-6115
Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien,
zvýš. priľnavosti
43,256 m2
31,44 "výmera ako plocha omietok hladkých,penetrácia starej
omietky = 31,440
11,816 "dtto ale pod štukovú omietku = 11,816
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
*
013
96508-1813
Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2
6,045 m2
2,06*1,32 = 2,719
2,52*1,32 = 3,326
*
013
96806-1125
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2
4,000 kus
2+2 = 4,000
*
013
97403-1132
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm
7,000 m
5 "pre teplú vodu = 5,000
0,5*2*2 "pre preloženie vody pod umývadlo = 2,000
*
013
97805-9531
Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2
9,504 m2
(0,99+1,32+0,42)*1,6 = 4,368
(1,32+1,47+0,42)*1,6 = 5,136
*
013
97908-1111
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
1,081 t
.
*
013
97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km
10,810 t
1,081*10 = 10,810
Strana
1
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
číslo cenníka
*
013
97908-2111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m
1,081 t
*
013
97908-2121
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m
1,081 t
*
013
97913-1409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach
"O"-ostatný odpad
1,081 t
*
014
99928-1111
Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m
1,152 t
Spolu
DPH
%
0,931*4 = 3,724
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
721 - Vnútorná kanalizácia
*
721
72117-0965
*
721
72117-1109
*
721
72119-4109
Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110
2,000 kus
2 "napojenie WC = 2,000
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2
1,000 m
0,5*2 "pre WC = 1,000
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3
2,000 kus
1 "pre WC = 1,000
*
721
72129-0111
Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125
1,000 m
0,5+2,1+3,5 = 6,100
.
721
99872-1201
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
0,423 %
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :
722 - Vnútorný vodovod
*
721
72217-1221
Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3
7,000 m
0,5*2*2 "pre napojenie WC,umývadla = 2,000
5
*
721
72218-2112
"pre teplú vodu = 5,000
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20
7,000 m
7,6 = 7,600
*
721
72219-0401
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15
6,000 kus
2 "pre WC = 2,000
4 "pre umývadlo = 4,000
*
721
72229-0226
Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50
7,000 m
.
*
721
72229-0234
Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80
7,000 m
.
*
721
99872-2202
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m
1,298 %
722 - Vnútorný vodovod spolu :
725 - Zariaďovacie predmety
*
721
72511-0811
Demontáž záchodov splachovacích s nádržou
2,000 súbor
*
721
72511-9213
Montáž záchodových mís závesných
2,000 kus
*
MAT 642 387710
Záchod závesný biely 3905 8 I
2,000 kus
*
MAT 642 3A9010
Sada montážna
*
MAT 999 720000
Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie
2,000 kus
376,000 EUR
2*188 "dodávka konštrukcie geberit so splachovačom =
376,000
*
721
72521-0821
Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr
2,000 súbor
.
*
721
72521-9401
Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky
2,000 súbor
*
721
72581-0201
Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita
5,000 súbor
Strana
2
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
číslo cenníka
Spolu
DPH
%
1 "k WC = 1,000
4 "k umývadlu = 4,000
*
721
*
*
72582-9301
Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2
2,000 kus
MAT 551 B03050
Batéria pre umývadlostojánkové - chróm
2,000 kus
721
72586-0010
Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná
kvalita
2,000 kus
721
72586-0811
Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.
2,000 kus
721
99872-5201
Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m
9,057 %
.
725 - Zariaďovacie predmety spolu :
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :
76 - KONŠTRUKCIE
763 - Konštrukcie - drevostavby
763
76311-9210
Základný penetračný náter Grundierung
5,689 m2
763
76313-2310
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz.
GKBI 12,5 mm
5,689 m2
2,06*1,32 = 2,719
2,25*1,32 = 2,970
763
99876-3201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m
1,411 %
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :
766 - Konštrukcie stolárske
*
766
76666-9921
Oprava dvier, výmena zámka
2,000 kus
*
766
76666-9923
Oprava dvier, výmena dverného štítka
*
MAT 999 766000
*
766
2,000 kus
Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie
33,000 EUR
16,5*2 "dodávka klučie a štítkov = 33,000
99876-6204
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m
1,899 %
766 - Konštrukcie stolárske spolu :
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
*
767
76713-2811
Demontáž priečok z plechu zoskrutkovaných
3,780 m2
0,9*2,1*2 = 3,780
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :
76 - KONŠTRUKCIE spolu :
77 - PODLAHY
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
*
771
77157-5109
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu
6,045 m2
2,06*1,32 = 2,719
2,52*1,32 = 3,326
*
MAT 585 814100
Lepiaca stierka Baumit
33,250 kg
6,65*5 = 33,250
*
MAT 597 3A0142
Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 331, II.tr.
6,650 m2
6,045*1,1 = 6,650
*
771
99877-1204
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m
2,047 %
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :
77 - PODLAHY spolu :
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
*
771
78141-5015
Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu
31,680 m2
(2,06+1,32)*2*2 = 13,520
0,65*2*2 = 2,600
Strana
3
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
číslo cenníka
Spolu
DPH
%
(2,52+1,32)*2*2 = 15,360
0,65*2*2 = 2,600
-0,6*2*2 = -2,400
*
MAT 585 814100
*
MAT 597 4A0539
Lepiaca stierka Baumit
158,400 kg
31,68*5 = 158,400
Obkladačka250*300*7
34,848 m2
31,68*1,1 = 34,848
*
771
78149-4311
Montáž plastových profilov do flexib.lep.,dilatácia
9,800 m
2*2*2 = 8,000
0,9*2 = 1,800
*
771
99878-1204
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 36 m
11,806 %
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :
783 - Nátery
*
783
78322-5600
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email
2,300 m2
*
783
78322-6100
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné
2,300 m2
*
783
78380-1812
Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním
16,832 m2
4,6*0,25*2 "náter zárubní = 2,300
(2,06+1,32+0,99+0,42)*1,6 "pre podklad pod obklady = 7,664
(2,52+1,32+1,47+0,42)*1,6 = 9,168
783 - Nátery spolu :
784 - Maľby
*
784
78440-2801
Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním
23,120 m2
3,2*1,4 "strop pre nové povrchy = 4,480
1*1 = 1,000
(3,2+2,4)*2*2,6 = 29,120
-(15,48-4) "odpočet obkladu = -11,480
*
784
78445-2271
Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m
15,226 m2
(2,06+1,32)*2*2,65 = 17,914
-((2,6+1,32)*2*2-4) = -11,680
(2,52+1,32)*2*2,65 = 20,352
-((2,52+1,32)*2*2-4) = -11,360
*
784
78449-6500
Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802
15,226 m2
.
784 - Maľby spolu :
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
921
21 -
M21 - 155 Elektromontáže
500 "dodávka a montáž el.rozvodov a svietidiel = 500,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :
Rozpočet celkom :
Strana
4
Download

priloha3_-_oprava_socialnych_zariadeni