STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
FARSKÉHO 9, 851 01 Bratislava
Moderná škola pre úspešnú budúcnosť
otvára rekvalifikačný kurz
CUKRÁR
akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
v zmysle zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Začiatok kurzu:
Koniec kurzu:
Počet hodín:
od 1. marca 2013
jún 2013
60 – teoretická časť
220 – praktická časť
Vzdelávanie bude prebiehať počas pracovných dní v popoludňajších hodinách
a počas víkendov skupinovou a dištančnou formou.
V prípade Vášho záujmu si môžete na webovej stránke www.soupotr.sk stiahnuť
záväznú prihlášku , vyplniť, podpísať a doručiť ju na sekretariát školy.
Informácie: Ing. Danica Daubnerová, zástupkyňa riaditeľa OV
Stredná odborná škola, Farského 9, 851 01 Bratislava
Tel.: 0905 832 920 – e-mail.: [email protected] - www.soupotr.sk
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
FARSKÉHO 9, 851 01 Bratislava
Moderná škola pre úspešnú budúcnosť
Záväzná prihláška do rekvalifikačného kurzu CUKRÁR
Akreditácia:
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v zmysle
zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní
Začiatok kurzu:
1. marsec 2013
Koniec kurzu:
jún 2013
Počet hodín:
60 hodín teoretická časť
220 hodín praktická časť
Cena kurzu:
350,- Eur - v cene kurzu nie sú zahrnuté ceny surovín
Ceny surovín:
cca 200 Eur - výrobky vyrobené počas praktického vzdelávania
sú vlastníctvom frekventanta kurzu
Meno a priezvisko:
Titul:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Adresa na
korešpondenciu:
(ak nie je toožná s bydliskom)
Tel.:
E-mail:
V .................................................. dňa .....................
............................................
podpis
Download

CUKRÁR - Stredná odborná škola