Lp
Temat osi
priorytetowej /
Téma
prioritnej osi
1
1.1
2
1.1
3
1.1
4
1.1
5
1.1
6
1.1
Horská
služba
7
1.1
Poprawa
infrastruktury
drogowej
Gmina Stary Dzików warunkiem rozwoju Gminy Stary Dzików i
Gminy Jasenov.
WTSL.01.01.00-18-194/10
8
1.1
Izba
Celna
Przemyśłu
Nowa jakość bezpieczeństwa
polskow słowackiego pogranicza dzięki wsparciu
Służby
Celnej
w
zwalczaniu
transgranicznych zagrożeń
WTSL.01.01.00-18-195/10
9
1.1
Gmina Żurawica
10
1.1
Powiat Leski
11
1.1
Komenda
Wojewódzka Policji
w Krakowie
Zwiększenie możliwości Policji polskiej i
słowackiej w zapewnieniu bezpieczeństwa
na pograniczu polsko - słowackim poprzez
rozwój infrastruktury
WTSL.01.01.00-12-246/10
12
1.1
Województwo
Małopolskie
ORAWSKA DROGA
WTSL.01.01.00-12-254/10
13
1.1
Powiat Nowotarski
14
1.1
15
1.1
16
1.1
17
1.1
18
1.1
Partner Wiodący /
Vedúci partner
Obec Bžany
Nazwa projektu / Názov projektu
Numer wniosku / Číslo
žiadosti
Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry v
partnerských obciach Bžany (SK) a Gródek
nad Dunajcem (PL)
WTSL.01.01.00-84-144/10
Miasto i
Gmina
Sulin - Muszyna - Żegiestów - kładka
Uzdrowiskowa
współpracy i rozwoju pogranicza
Muszyna
Budowa
transgranicznego
połączenia
Gmina Istebna
komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne Skalite - etap 2.
GMINA
UŚCIE
ŁĄCZĄ NAS DROGI
GORLICKIE
Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie
Obec Osturňa
infraštruktúry v slovensko - poľskom
pohraničí
záchranná
Prepojenie slovenského a
geografického informačného
horskej záchrany – druhá časť
poľského
systému
Drogi do rozwoju
Przebudowa ulicy Stawowej w Lesku poprawa bezpieczeństwa na polskosłowackim pograniczu.
Modernizacja połączenia drogowego
Pienińskich Parków Narodowych
Správa a údržba ciest Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi
Prešovského
okresmi Medzilaborce - Humenné - Snina samosprávneho kraja Sanok
Vybudovanie nového cestného SK-PL
Obec Oščadnica
prepojenia v obciach Oščadnica a Rajcza
Drogi z widokiem na Tatry szansą poprawy
Gmina Kościelisko
infrastruktury komunikacyjnej Miasta
Tvrdosin i Gminy Kościelisko
Mikroregión
Zlepšenie dopravnej dostupnosti na
Bystrická dolina
poľsko-slovenskom pohraničí
Gmina Tokarnia
Podniesienie spójności komunikacyjnej
obszaru pogranicza polsko – słowackiego
dzięki modernizacji dróg w gminach:
Tokarnia, Raciechowice i Vitanová
WTSL.01.01.00-12-149/10
WTSL.01.01.00-24-157/10
WTSL.01.01.00-12-163/10
WTSL.01.01.00-84-169/10
WTSL.01.01.00-84-176/10
WTSL.01.01.00-18-223/10
WTSL.01.01.00-18-228/10
WTSL.01.01.00-12-276/10
WTSL.01.01.00-84-278/10
WTSL.01.01.00-82-289/10
WTSL.01.01.00-12-298/10
WTSL.01.01.00-82-300/10
WTSL.01.01.00-12-303/10
19
1.1
Gmina Czarny
Dunajec
20
1.1
Powiat Żywiecki
21
1.1
Powiat Żywiecki
22
1.1
Oravské Veselé
23
1.1
Powiat Gorlicki
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy
powiatem gorlickim, jasielskim i
bardejowskim
WTSL.01.01.00-12-324/10
24
1.1
Občianske združenie
Modrá planétaHEARTH
Tatranská tepna 2020", štúdia udržateľného
rozvoja dopravnej infraštruktúry
WTSL.01.01.00-82-329/10
25
1.2
Budowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Krynicy-Zdrój i Vrbovie jako
Gmina Krynica-Zdrój
element ochrony wód granicznej rzeki
Poprad.
WTSL.01.02.00-12-143/10
26
1.2
Regionalny Zarząd Mapy zagrożenia powodziowego i mapy
Gospodarki Wodnej ryzyka powodziowego dla polskow Krakowie (RZGW) słowackiej zlewni Dunajca i Popradu
WTSL.01.02.00-12-145/10
1.2
Miasto i
Szczawnica
Rozbudowa
systemu
wodnoGmina kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiškiej
Beli, jako element ochrony środowiska i
budowania wspólnej oferty turystycznej
WTSL.01.02.00-12-148/10
28
1.2
Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad
poprzez realizację wspólnego projektu
Miasto i
Gmina
wodno-kanalizacyjnego
Gminy
Uzdrowiskowa
Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz
Muszyna
Združenia obcí Mikroregionu Minčol (SK)
- etap II
WTSL.01.02.00-12-150/10
29
1.2
30
1.2
31
1.2
27
Historyczno – kulturowo – przyrodniczy
szlak wokół Tatr
Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego
w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec
Novot’ celem ulepszenia połączeń
obszarów po polskiej i słowackiej stronie
granicy
Modernizacja infrastruktury drogowej
Rajcza – Oščadnica
Spoločnou cestou k priblíženiu
WTSL.01.01.00-12-304/10
WTSL.01.01.00-24-306/10
WTSL.01.01.00-24-307/10
WTSL.01.01.00-82-311/10
Čisté Karpaty
WTSL.01.02.00-84-154/10
Bezgraniczne bezpieczeństwo - budowa
bazy ratowniczo - szkoleniowej na polsko słowackim pograniczu
WTSL.01.02.00-12-158/10
OCHRONA
ŚRODOWISKA
NA
POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM
WTSL.01.02.00-12-162/10
Poprawa środowiska naturalnego poprzez
Lipnica budowę infrastruktury komunalnej w
gminach pogranicza polsko-słowackiego –
Lipnica Wielka (PL) oraz Stefanov (SK)
WTSL.01.02.00-12-166/10
Ochrana pred prírodnými katastrofami a
povodňami v prihraničnej oblasti Hornej
Oravy
WTSL.01.02.00-82-168/10
Obec Dubinné
Komenda
Wojewódzka
Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie
GMINA
UŚCIE
GORLICKIE
32
1.2
Gmina
Wielka
33
1.2
Mesto Trstená
34
1.2
Obec Fintice
35
1.2
Gmina Stryszawa
Pohranicne partnerstvo na ochranu ZP Budovanie kanalizacie vo Finticiach a
Lomnici Zdroji
Zvyšovanie
kvality
infraštruktúry
životného prostredia
WTSL.01.02.00-84-172/10
WTSL.01.02.00-12-177/10
36
1.2
Ochotnicza
Straż
Pożarna
w Bezpieczne pogranicze nad Popradem
Wierchomli Wielkiej
37
1.2
Gmina Jabłonka
Ochrona wód rzek Orawy na obszarze
Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji
w Podwilku, Chyżnem i Trstenie
WTSL.01.02.00-12-179/10
WTSL.01.02.00-12-182/10
WTSL.01.02.00-12-178/10
38
1.2
Gmina Łabowa
Zmniejszenie
zanieczyszczenia
rzeki
Dunajec i jej dopływów poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i
Jarabina
39
1.2
Gmina Ujsoły
Rozwój
systemu
zabezpieczenia
przeciwpożarowego pogranicza polskosłowackiego w Gminie Ujsoły i Novot
WTSL.01.02.00-24-188/10
40
1.2
Gmina Zarszyn
Partnerstwo na rzecz budowy systemów
kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i
Pakostov
WTSL.01.02.00-18-201/10
41
1.2
Gmina Chełmiec
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowości Piątkowa (gmina Chełmiec)
oraz Litmanowa
WTSL.01.02.00-12-207/10
Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej
dopływów
przez
uporządkowanie
gospodarki
ściekowej
w
gminach
Nawojowa i Wielki Lipnik
WTSL.01.02.00-12-209/10
42
1.2
Gmina Nawojowa
43
1.2
Gmina Cisna
44
1.2
Babiogórski Park
Narodowy
45
1.2
Miasto i Gmina
Piwniczna - Zdrój
46
1.2
Miasto i Gmina
Piwniczna -Zdrój
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach przygranicznych Młodów
i Kamienica
WTSL.01.02.00-12-258/10
1.2
GMINA
ZEBRZYDOWICE
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminach
Kysucky Lieskovec i Zebrzydowice w celu
poprawy stanu czystości rzek na obszarze
pogranicza
WTSL.01.02.00-24-260/10
„CZYSTY DUNAJEC - Współpraca
mieszkańców Ochotnicy Dolnej i Kyjova
na rzecz poprawy jakości życia i ochrony
zasobów wody w dorzeczu
Popradu/Dunajca”
WTSL.01.02.00-12-263/10
47
48
1.2
Gmina Ochotnica
Dolna
49
1.2
Obec Litmanová
50
1.2
Gmina Łękawica
51
1.2
TATRAforum n.o.
Współpraca
polskich
i
słowackich
jednostek Straży Pożarnej , celem
minimalizacji klęsk żywiołowych
PRZYRODA PONAD GRANICAMI BUDOWANIE AKCEPTACJI DLA
OCHRONY PRZYRODY W MASYWIE
BABIEJ GÓRY WŚRÓD
SPOŁECZNOŚCI POGRANICZA
POLSKO-SŁOWACKIEGO
Ochrona środowiska wzdłuż łożyska rzeki
Poprad – dobudowanie kanalizacji w
gminach Wierchomla i Forbasy
Dovybavenie a modernizácia spoločného
záchranného systému medzi obcami
Litmanová a Piwniczna-Zdrój
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
w gminach Łękawica i Vavrecka
EKO-Tatry - Centrum environmentalistiky
a rozvoja územia na oboch stranách Tatier
WTSL.01.02.00-18-234/10
WTSL.01.02.00-12-240/10
WTSL.01.02.00-12-257/10
WTSL.01.02.00-84-265/10
WTSL.01.02.00-24-266/10
WTSL.01.02.00-84-275/10
52
1.2
Gmina Jeleśnia
Ochrona wspólnego dziedzictwa
naturalnego Pilska i Babiej Góry
WTSL.01.02.00-24-285/10
53
1.2
Gmina Rajcza
Budowa infrastruktury
przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i
Oščadnica
WTSL.01.02.00-24-288/10
54
1.2
Gmina Ślemień
Czysta woda bogactwem obydwu regionów
WTSL.01.02.00-24-291/10
55
1.2
Obec Turčianske
Kľačany
Ochrana životného prostredia nepozná
hranice
WTSL.01.02.00-82-293/10
56
1.2
Budowa infrastruktury ochrony środowiska
Podhalańskie
w gminach Czorsztyn i Czerwony Klasztor
Przedsiębiorstwo
w celu ochrony wód granicznej rzeki
Komunalne sp. z o.o.
Dunajec
57
1.2
Oravské Veselé
Spoločne spoznávajme a chráňme našu
krajinu
WTSL.01.02.00-82-312/10
1.2
Obec Habovka
Spoločná prevencia, koordinácia činností a
efektívna pripravenosť na ochranu
životného prostredia a obyvateľov
prihraničného regiónu Habovka a Czarny
Dunajec proti požiarom
WTSL.01.02.00-82-317/10
1.2
Ochrona rzeki Krzyworzeka i rzeki Jelešňa
poprzez rozbudowę kanalizacji i
Gmina Raciechowice
oczyszczalni ścieków w ramach
współpracy transagranicznej.
WTSL.01.02.00-12-332/10
60
1.2
Gmina Miasto
Rzeszów
Skuteczna ochrona przed hałasem miast
polsko - słowackiego obszaru
transgranicznego - współpraca Rzeszowa i
Preszowa
WTSL.01.02.00-18-337/10
61
1.2
Obec Lomná
Spoločnou cestou k ochrane životného
prostredia
WTSL.01.02.00-82-341/10
62
2.1
Propagácia prírodného a kultúrneho
Klub orientačných dedičstva, podpora športu a turistiky
športov Ružomberok prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
medzi Slovenskom a Poľskom
63
2.1
Obec Kľušov
64
2.1
65
2.1
66
2.1
Mesto Trstená
67
2.1
Mesto Spišská Stará
Spoločný turistický priestor Spiša
Ves
58
59
Rozvoj spolupráce partnerských
Kľušov a Haczow v oblasti turizmu
U troch gazdoch
(Občianske
združenie)
GMINA
UŚCIE
GORLICKIE
68
2.1
Tatrzański
Narodowy
69
2.1
Gmina Łabowa
Poľsko-slovenská
cesta
obcí
turisticko-rehabilitačná
POLSKO-SŁOWACKIE
CENTRUM
TURYSTYKI I KULTURY
Zlepšenie turistickej infraštruktúry na
Hornej Orave
WTSL.01.02.00-12-294/10
WTSL.02.01.00-82-141/10
WTSL.02.01.00-84-142/10
WTSL.02.01.00-84-156/10
WTSL.02.01.00-12-164/10
WTSL.02.01.00-82-167/10
WTSL.02.01.00-84-170/10
System informacji przestrzennej Tatr jako
narzędzie
promocji
walorów
Park
przyrodniczych,
kulturowych
i
historycznych
pogranicza polsko słowackiego
WTSL.02.01.00-12-180/10
Centrum turystyki Gmina Łabowa Domaša Dobrá - wspólny rozwój regionów
WTSL.02.01.00-12-181/10
Zakład
Doświadczalny
Instytutu Zootechniki
- Państwowy Instytut
Badawczy
Odrzechowa
TOWARZYSTWO
JEZUSOWE DOM
ZAKONNY
W
STAREJ WSI
70
2.1
71
2.1
72
2.1
Gmina Ujsoły
73
Polsko-Słowackie
Konnej
Centrum
Turystyki
WTSL.02.01.00-18-183/10
TRANSGRANICZNE
AKADEMIE
KULTURY I TURYSTYKI W STAREJ
WSI I DRIENICY
WTSL.02.01.00-18-184/10
Park Turystyki Aktywnej w Ujsołach i w
Turčianskych Klačanoch
WTSL.02.01.00-24-189/10
2.1
Rozvoj spolupráce v oblasti skvalitnenia
Prešovská univerzita
aktívneho štýlu života na poľskov Prešove
slovenskom pohraničí
WTSL.02.01.00-84-191/10
74
2.1
Klub potápania a
Akcelerácia rozvoja turistickej vybavenosti
vodných športov NO
regiónov Námestovo a Powiatu Žywiec
LIMIT
WTSL.02.01.00-82-196/10
75
2.1
Fundacja
Pomocy JANOSIK - Polsko - Słowackie Centrum
Osobom
Turystyki
i
Sportu
Osób
Niepełnosprawnym
Niepełnosprawnych
WTSL.02.01.00-12-199/10
76
2.1
77
2.1
78
79
80
81
WTSL.02.01.00-24-200/10
WTSL.02.01.00-84-202/10
2.1
Mesto Bardejov
Turisticko-oddychové centrá na rozšírenie
podmienok pre rozvoj turizmu v
prihraničnom regióne Bardejov-GorliceKrynica
2.1
Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawczy im.
Ks. Karola Wojtyły
w Mszanie Dolnej
Rozwój pasji turystycznych młodzieży w
rejonie pogranicza poprzez współpracę
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
i Miasta Stara Lubovna
WTSL.02.01.00-12-205/10
2.1
Rozšírenie
turistickej
infraštruktúry
Mesto Krásno nad pohraničia, budovaním rekreačno –
Kysucou
oddychových objektov v mestách Krásno
nad Kysucou a Milówka.
WTSL.02.01.00-82-210/10
2.1
Turystyka bez granic – transgraniczne
partnerstwo dla promocji oraz rozwoju
turystycznego
regionów
Liptova
i
Żywiecczyzny
WTSL.02.01.00-24-213/10
Marka Karpacka - budowa systemu
promocji Karpat w oparciu o dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze
WTSL.02.01.00-18-218/10
Karpacki
program
transgranicznej
WTSL.02.01.00-10-221/10
82
2.1
83
2.1
84
Poprawa warunków dla turystyki i
Urząd Gminy Lipowa aktywnego wypoczynku w
Gminach
Lipowa i Rakova
MESTO
STARÁ
KOCKA
ĽUBOVŇA
2.1
Gmina Żywiec
Stowarzyszenie
na
Rzecz Rozwoju i
Promocji
Podkarpacia
"Pro
Carpathia"
Fundacja Informatyki
i Zarządzania
Gmina Stary Sącz
współpracy
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
pogranicza polsko-słowackiego poprzez
budowę infrastruktury rekreacyjnej na
akwenach wodnych w Starym Sączu i
Levocy
WTSL.02.01.00-84-204/10
WTSL.02.01.00-12-222/10
85
2.1
Klaster LIPTOV Rozvoj cestovného ruchu v regiónoch
združenie cestovného
Liptov a Zakopané
ruchu
86
2.1
Obec Varín
87
2.1
Obec Svrčinovec
88
2.1
89
2.1
90
2.1
91
2.1
92
2.1
Powiat Nowosądecki
Mesto Rajecké
Teplice
Gmina Miasta
Sanoka
Nadácia Ekopolis
Muzeum
Podkarpackie w
Krośnie
93
2.1
Gmina Cieszanów
94
2.1
Veterán Šariš klub
Prešov
95
2.1
Miasto i Gmina
Piwniczna-Zdrój
96
2.1
97
2.1
98
99
2.1
2.1
GMINA
ZEBRZYDOWICE
Stowarzyszenie
Transgraniczne
Oravice-Witów
Turizmus v prihraničnej oblasti cezhraničná spolupráca obce Varín a
Maków Podhalański
Budovanie infraštruktúry turizmu v
obciach Svrčinovec a Węgierska Górka
Multimedialne pogranicze
Rozvoj turizmu v regione Žiliny a Bielsko
Bialej
Poprawa infrastruktury turystycznorekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach
Východné Karpaty bez hraníc
Dziedzictwo archeologiczne regionów
szansą na rozwój turystyki
Rozwój infrastruktury turystycznej w
gminie Cieszanów i mieście Sabinov
Podkarpatské múzeum historických
vozidiel
Poprawa rozwoju turystyki sportowej w
przygranicznych miejscowościach
Piwniczna-Zdrój i Sabinov
WTSL.02.01.00-82-226/10
WTSL.02.01.00-82-231/10
WTSL.02.01.00-82-232/10
WTSL.02.01.00-12-237/10
WTSL.02.01.00-82-239/10
WTSL.02.01.00-18-242/10
WTSL.02.01.00-00-247/10
WTSL.02.01.00-18-250/10
WTSL.02.01.00-18-253/10
WTSL.02.01.00-84-255/10
WTSL.02.01.00-12-256/10
Aktywnie w stronę turystyki pogranicza
WTSL.02.01.00-24-261/10
Aktywacja ruchu turystycznego inwalidów
na pograniczu polsko - slowackim
WTSL.02.01.00-82-262/10
Miasto i Gmina
Szczawnica
Wzrost atrakcyjności turystycznej
Szczawnicy i Leśnicy-miast pogranicza
polsko-słowackiego poprzez rozbudowę
infrastruktury turystycznej.
WTSL.02.01.00-12-267/10
Gmina Ustrzyki
Dolne
W poszukiwaniu wspólnych korzeni –
tworzenie zaplecza turystycznorekreacyjnego poprzez modernizację Parku
pod Dębami (Polska) i Parku Mieru
(Słowacja)
WTSL.02.01.00-18-269/10
WTSL.02.01.00-18-270/10
100
2.1
Gmina Czarna
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej
gmin Czarna oraz Modra nad Cirochou
poprzez przebudowę publicznej
infrastruktury turystycznej
101
2.1
Gmina Miasto
Zakopane
Wysokie Tatry i Zakopane wspólna
inicjatywa dla rozwoju tatrzańskiej strefy
aktywnego wypoczynku i turystyki
WTSL.02.01.00-12-271/10
102
2.1
Gmina Miasto Nowy
Targ
Centrum Informacji Turystycznej,
Gospodarczej i Kulturalnej Euroregionu
Tatry
WTSL.02.01.00-12-273/10
103
2.1
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
(PTTK)
Góry łączą. Ujednolicenie sieci
oznakowanych szlaków turystycznych na
pograniczu polsko – słowackim wraz
rozbudową infrastruktury turystycznej.
WTSL.02.01.00-00-280/10
104
2.1
Pieninsky narodny
park
Symbióza cestovného ruchu a ochrany
prírody v Pieninách
WTSL.02.01.00-00-282/10
105
2.1
Obec Skalité
106
2.1
Gmina Rajcza
107
2.1
Gmina Czorsztyn
108
2.1
Mesto Tvrdošín
109
2.1
Obec Terchová
110
2.1
Gmina Sękowa
111
2.1
Gminny Ośrodek
Kultury w Sękowej
112
2.1
113
2.1
Muzeum Narodowe
w Krakowie
Małopolska
Organizacja
Turystyczna
Športová turistika na poľsko-slovenskom
pohraničí: stavba športovej haly v Rajczy a
stavba športovej haly v Skalitom
Centrum współpracy kulturowo-sportowoturystycznej Gmin Rajcza i Oscadnica
Rozwój Infrastruktury Turystycznej
Polsko-Słowackiego Pogranicza -Gmina
Czorsztyn -Czerwony Klasztor
Centrá tradícií a turizmu
KulTuristika - spoločne posilňujeme
kultúru, turizmus a šport v obciach
Terchová, Belá a Jaworze
Współpraca transgraniczna rozpoznawalny klucz rozwoju turystyki
WTSL.02.01.00-24-287/10
WTSL.02.01.00-12-295/10
WTSL.02.01.00-82-297/10
WTSL.02.01.00-82-299/10
WTSL.02.01.00-12-314/10
Infrastruktura sportowo turystyczna szansą
rozwoju polsko słowackiego pogranicza
WTSL.02.01.00-12-315/10
Muzyka pod Tatrami
WTSL.02.01.00-12-319/10
Karpacki Szlak Architektury Drewnianej
(KSAD)
WTSL.02.01.00-12-323/10
Transgraniczne wędrówki - rewitalizacja
centrów Beska i L’ubišy -nowe
możliwości dla rozwoju turystyki i
współpracy transgranicznej
WTSL.02.01.00-18-325/10
114
2.1
Gmina Besko
115
2.1
Lyžiarsky klub Lysa
Sabinov
116
2.1
Gmina Pcim
117
2.1
AUTOMOBILKLUB
MAŁOPOLSKI
Karpacka EUROlimpiada
KROSNO
118
2.1
119
2.1
120
2.2
Slovenské národné
múzeum - Múzeum
ukrajinskej kultúry
Regionalna Izba
Gospodarcza
Rimskokatolícka
cirkev, farnosť Stará
Ľubovňa
WTSL.02.01.00-82-286/10
EURO SNOW PARTNERSTVO LYSÁBABICA
Wsparcie turystyki i współpracy
transgranicznej w gminach Pcim i Breza
WTSL.02.01.00-84-327/10
WTSL.02.01.00-12-333/10
WTSL.02.01.00-18-334/10
Kultura bez granic - wykorzystanie
potencjalu muzealnego w rozwoju ruchu
turystycznego
"Karpacki OSCAR" Obiekty Systemu
Certyfikacji Aktywnej Rekreacji
Spoločne kultúrne korene-rekonštrukcia
barokových
pamiatkovo
chránených
kostolov v Starej Ľubovni a Rabe Wyznej
WTSL.02.01.00-84-336/10
WTSL.02.01.00-18-342/10
WTSL.02.02.00-84-146/10
121
2.2
Drogomyśl - Hybe. Partnerstwo parafii
Parafia Ewangelickoewangelickich dla rozwoju kultury i
Augsburska
w
dziedzictwa
kulturowego
pogranicza
Drogomyślu
polsko-słowackiego
122
2.2
Gmina Łodygowice
Współpraca przez kulturę - budowa i
modernizacja polsko-słowackich centrów
kultury
WTSL.02.02.00-24-152/10
123
2.2
Spoločnosť
starostlivosti
o
Zabudnuté cintoríny - vzájomná spolupráca
nemecké
vojnové
hroby na Slovensku
WTSL.02.02.00-84-153/10
124
2.2
Gmina Dukla
Utworzenie transgranicznych
wymiany kulturalnej
centrów
WTSL.02.02.00-24-151/10
WTSL.02.02.00-18-155/10
125
2.2
Obec Široké
126
2.2
Gmina Wilkowice
127
2.2
Obec Richvald
128
2.2
Tradycja i nowoczesność - sztuka ludowa i
Małopolskie Centrum design. Ochrona i promocja dziedzictwa
Kultury Sokół
kultury ludowej regionu Sądeckiego w
Polsce oraz regionu Šariš na Słowacji.
WTSL.02.02.00-12-165/10
129
2.2
Gminny
Ośrodek Wspólną drogą do zachowania i rozwoju
Kultury w Milówce
tradycji kulturalnych
WTSL.02.02.00-24-173/10
130
2.2
Gmina Korzenna
Wspólny rozowój, wspólna sprawa budowa polsko-słowackiego i słowackopolskiego
domu
współpracy
w
miejscowościach Mogilno oraz Raslavice.
WTSL.02.02.00-12-174/10
131
132
2.2
2.2
Gymnázium Snina
Karpatské centrá edukačných aktivít
Nadácia ART. EAST BESKYDSKÉ LEGENDY
133
2.2
Gmina Ujsoły
Przebudowa infrastruktury kultury w
Gminach
Ujsoły i
Novot
celem
wzmacniania tożsamości regionalnej.
WTSL.02.02.00-24-187/10
134
2.2
GMINA SANOK
Przyjaźń bez granic - modernizacja domów
kultury w celu zachowania kulturalnych
tradycji
WTSL.02.02.00-18-190/10
135
2.2
136
2.2
137
2.2
138
2.2
139
2.2
140
2.2
141
2.2
142
2.2
143
2.2
144
2.2
Partnerský most Branisko - Liwocz
Tradycja bez granic - współpraca polskosłowacka z zakresie pielęgnowania kultury
i tradycji
Stretnutie s kultúrami na Poľskoslovenskom pohraničí
Obec Kamenica nad
Cirochou
Mestské
kultúrne
stredisko
v
Humennom
Gorlickie Centrum
Kultury
WTSL.02.02.00-24-160/10
WTSL.02.02.00-84-161/10
WTSL.02.02.00-84-175/10
WTSL.02.02.00-84-186/10
Mesto Veľký Šariš /
Živé korene - kultúra a história Šariša a
Miasto
Wielki
Beskýd
Szarisz
Gmina Nozdrzec
Wzajemna współpraca-wspólna przyszłość
Mucharz a Ochodnica - nemáme hranice,
Obec Ochodnica
máme spololočný dom
Urząd Gminy w Chełmiec
i
Litmanowapromocja
Chełmcu
dziedzictwa kulturowego
Žilinský
samosprávny kraj
WTSL.02.02.00-84-159/10
WTSL.02.02.00-84-192/10
WTSL.02.02.00-18-193/10
WTSL.02.02.00-82-198/10
WTSL.02.02.00-12-206/10
Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc –
modernizácia divadla v Žiline a zámku v
Kozách
WTSL.02.02.00-82-211/10
Kultúra - spoločný jazyk oboch partnerov
WTSL.02.02.00-84-214/10
Rozvoj kultúry
Humenné a Jasło
WTSL.02.02.00-84-219/10
Karpatských
miest
"Bliscy sobie" - Kultura bez granic Gorlice
- Vranov
Krempna/Presov
-Inwestycje
w
Prawosławna
infrastrukturę
kultury
Diecezja Lubelsko wchodniosłowiańskiej
w
obszarze
Chełmska
pogranicza polsko-słowackiego.
Východný
dištrikt
Evanjelickej cirkvi
augsburského
Ochrana protestantského dedičstva na
vyznania
na Slovensku a Sliezsku
Slovensku so sídlom
v Prešove
WTSL.02.02.00-12-224/10
WTSL.02.02.00-06-225/10
WTSL.02.02.00-84-229/10
145
2.2
Mesto Námestovo
146
2.2
Mesto Žilina
147
Trvalo udržateľný rozvoj cezhraničných
vzťahov a uchovanie kultúrneho dedičstva
v regióne hornej Oravy
Zachovanie kultúrneho dedičstva našich
predkov v PL-SK pohraničí
Dwie kultury pogranicza. Rozwój
współpracy transgranicznej pomiędzy
gminą Spytkowice (PL) i Obcą Oravsky
Biely Potok (SK)
WTSL.02.02.00-82-230/10
WTSL.02.02.00-82-233/10
2.2
Gmina Spytkowice
148
2.2
Skoordynowany sposób postępowania w
Muzeum - Orawski
ochronie i prezentacji specyficznych
Park Etnograficzny w elementów architektury ludowej
Zubrzycy Górnej
pogranicza polsko-słowackiego w muzeach
etnograficznych na wolnym powietrzu
149
2.2
Gmina Krosno
150
2.2
Park umenia n.o.
2.2
„Razem bez granic - transgraniczny projekt
współpracy kulturalnej Gminy Iwonicz
Gmina Iwonicz-Zdrój
Zdrój, Obce Jastrabie nad Tpl'ou, Obce
Tovarne"
WTSL.02.02.00-18-249/10
152
2.2
Mesto Sabinov
Podpora činnosti kultúrnej inštitúcie v
oblasti infraštruktúry v obciach Sabinov,
Lúčka, Zubrzyk v cezhraničných oblastiach
a iniciovanie kultúrno-osvetovej
spolupráce.
WTSL.02.02.00-84-251/10
153
2.2
Obec Dubovica
154
2.2
Gmina Rymanów
151
Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i
Krosno
Park umenia - podpora cezhraničnej
spolupráce v oblasti kultúry a umenia
Posúvame hranice spolupráce
prihraničných Polyfcentier MuĽuDu
Polsko-Słowackie Centrum Kultur
Pogranicza
Stavebné úpravy kultúrnych budov za
účelom zlepšenia kultúrno-spoločenského
vyžitia v obciach Hrabovec, Kalnište a
Ochotnica Dolna
WTSL.02.02.00-12-241/10
WTSL.02.02.00-12-243/10
WTSL.02.02.00-18-244/10
WTSL.02.02.00-82-248/10
WTSL.02.02.00-84-252/10
WTSL.02.02.00-18-259/10
155
2.2
Obec Hrabovec
156
2.2
Wzmocnienie oferty kulturalnej pogranicza
Stowarzyszenie
polsko słowackiego- projekt Muzyczna
Muzyczna Owczarnia
Owczarnia VS Parnassius
WTSL.02.02.00-12-268/10
2.2
Gmina Boguchwała
Stworzenie warunków oraz zainicjowanie
współpracy samorządów, instytucji i
organizacji pozarządowych polsko słowackiego pogranicza.
WTSL.02.02.00-18-272/10
WTSL.02.02.00-12-277/10
157
WTSL.02.02.00-84-264/10
158
2.2
Powiat Nowotarski
Poprawa infrastruktury kultury w RabceZdroju i Kieżmarku dla odnowy i rozwoju
teatru lalkowego oraz innych inicjatyw
kulturalnych.
159
2.2
Obec Holčíkovce
Tradície, zvyky, priateľstvo v
Podkarpatskom regióne
WTSL.02.02.00-84-279/10
160
2.2
MESTO
STROPKOV
Stretnutie kultúr Karpatského pohoria“
WTSL.02.02.00-84-283/10
161
2.2
Gmina Ślemień
162
2.2
Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu
Ślemień i Sreczno na wspólnej drodze
przez przeszłość do przyszłości
Ochrona dziedzictwa kulturowego
pogranicza pienińsko - spiskiego
WTSL.02.02.00-24-290/10
WTSL.02.02.00-12-292/10
163
2.2
Obec Zázrivá
Záchranou kultúrneho dedičstva v Zázrivej
a rekonštrukciou kultúrneho stánku v
Jaworze rozvíjame vzťahy medzi ľuďmi
WTSL.02.02.00-82-301/10
164
2.2
Gmina Solina
Spotkania kultur pogranicza - rozbudowa i
modernizacja infrastruktury kultury gmin
Solina i Ruská Poruba
WTSL.02.02.00-18-302/10
2.2
Miasto Mszana
Dolna
Rozwój transgranicznej współpracy gmin:
Miasta Mszana Dolna (Polska) i Niżna
(Słowacja) poprzez modernizacje
infrastruktury kulturalnej
WTSL.02.02.00-12-305/10
Powiat Żywiecki
Zachowanie dziedzictwa kulturowego
pogranicza PL-SK poprzez modernizację
Dworu Kępińskich w Żywcu i Szkoły
Artystycznej w Dolnym Kubinie
WTSL.02.02.00-24-308/10
Miasto Jasło
Podniesienie jakości świadczonych usług
poprzez perzebudowę infrastruktury
kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i
Liptowskim Mikulaszu
WTSL.02.02.00-18-310/10
2.2
Obec Habovka
Zlepšenie podmienok prevádzky
kultúrnych domov oboch pohraničných
partnerov a vytvorenie dvoch nových
cezhraničných kultúrnych akcií v okolí
Habovky a Czarneho Dunajca
WTSL.02.02.00-82-318/10
2.2
Parafia Rzymsko
Katolicka pod
wezwaniem Matki
Bożej Pośredniczki
Łask w Szlachtowej
Ochrona dziedzictwa kulturowego w
obrębie Pienińskiego Parku Narodowego
po stronie Polskiej i Słowackiej w
kościołach w: Jaworkach, Údolu i Leśnicy
wraz z ochroną nietoperzy - podkowców
małych zamieszkujących strychy tych
kościołów
WTSL.02.02.00-12-320/10
Wielowymiarowy rozwój kultury
transgranicznej poprzez otworzenie
Centrum Wspólpracy Pogranicza polskoslowackiego
WTSL.02.02.00-18-322/10
165
166
167
168
169
2.2
2.2
170
2.2
Gmina Kołaczyce
171
2.2
Poznajmy się lepiej! Program rozwoju
Urząd Gminy Lubień współpracy pomiędzy Gminą Lubień, Maly
Slavkov i Malatina.
WTSL.02.02.00-12-326/10
2.2
Powiat Strzyżowski
Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą
wpólnego rozwoju - Transgraniczne
Centrum Współpracy Kulturalnej w
zabytkowych obiektach dworskich w
Wiśniowej (PL) i Brezovicy (SK)
2.2
Stowarzyszenie
Romów w Polsce
Stworzenie Transgranicznego Centrum
Kultury Romów, Centrum Informacji o
Romach oraz prowadzenie działalności
edukacyjnej
174
2.2
Budowa infrastruktury kulturalnej w m.
Mszana Górna (PL) i Obce Żakovce (SK)
Gmina Mszana Dolna
wraz z działaniami kultywowania i odnowy
dziedzictwa kulturowego tych regionów.
WTSL.02.02.00-12-331/10
175
2.3
Prešovská univerzita Podpora cezhraničnej
v Prešove
spolupráce
WTSL.02.03.00-84-147/10
172
173
regionálnej
e-
WTSL.02.02.00-18-328/10
WTSL.02.02.00-12-330/10
176
2.3
177
2.3
K-7 Psovodi záchranári
Slovenskej republiky
Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości
Akademia
TechnicznoHumanistyczna
w
Bielsku-Białej
Posilnenie
spolupráce
slovenských
a poľských
záchranárov
=
väčšia
bezpečnosť na oboch stranách hranice
WTSL.02.03.00-82-171/10
Polski i Słowacki biznesmen w Europie
WTSL.02.03.00-12-197/10
Przemysłowy klaster technologiczny – progospodarczy
rozwój
transgranicznej
polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych
technologii
WTSL.02.03.00-24-212/10
178
2.3
179
2.3
Mesto Humenné
Inovatívna platforma spolupráce Siete
Miest Karpatského Euroregiónu
WTSL.02.03.00-84-215/10
180
2.3
Stowarzyszenie
Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu
Euroregion Karpacki
Karpackiego
Polska
WTSL.02.03.00-18-216/10
181
2.3
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie
- budowa współnych polsko-słowackich
Euroregion Karpacki
struktur dla wspólnego rozwoju obszaru
Polska
pogranicza Polsko-Słowackiego
WTSL.02.03.00-18-217/10
182
2.3
Klaster LIPTOV združenie cestovného Tatry spoločne
ruchu
WTSL.02.03.00-82-227/10
2.3
Žilinská regionálna
komora Slovenskej
PODNIKÁME BEZ HRANÍC
obchodnej
a
priemyselnej komory
WTSL.02.03.00-82-235/10
184
2.3
Občianske združenie
pre trvaloudržateľný
rozvoj regiónov –
PROGRESSUS
SLOVAKIA
Poznáš svoj región?
WTSL.02.03.00-82-238/10
185
2.3
Každý život sa ráta…
WTSL.02.03.00-82-245/10
186
2.3
187
2.3
Informačné centrum
mladých ORAVA
2.3
Platforma informacyjna potencjału
Urząd Statystyczny w przedsiębiorczości handlowo-usługowej na
Rzeszowie
polsko-słowackim obszarze
przygranicznym
WTSL.02.03.00-18-284/10
189
2.3
Województwo
Małopolskie
Wpjewódzki Urząd
Pracy w Krakowie
Partnerstwo na transgranicznym rynku
pracy
WTSL.02.03.00-12-309/10
190
2.3
Gmina Porąbka
Współpraca strażaków bez granic
WTSL.02.03.00-24-335/10
2.3
Śląski Zamek Sztuki
i Przedsiębiorczości
w Cieszynie
Innowacyjna współpraca (Innowacyjny
rozwój współpracy transgranicznej
instytucji Województwa Śląskiego i
Samorządowego Kraju Żylińskiego).
WTSL.02.03.00-24-338/10
183
188
191
Rescue Team
Slovakia, o.z.
Związek Euroregion
"Tatry"
Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý,
aktvívny a tvorivý život mimo počitačovej
siete
WTSL.02.03.00-12-274/10
WTSL.02.03.00-82-281/10
192
193
194
Rozvoj spolupráce a podpora spoločného
rozvoja nemocníc a zdravotníckych služieb
poskytovaných v prihraničnom regióne
Prešovského samosprávneho kraja a
Gorlického okresu
2.3
Nemocnica
arm.generála
L.Svobodu Svidník,
n.o.
2.3
Posilnenie spolupráce zdravotníckych
zariadení s dôrazom na zlepšenie kvality a
Liptovská nemocnica
dostupnosti zdravotnej starostlivosti v
s poliklinikou
pohraničnom regióne a zvýšenie
Liptovský Mikuláš
efektívnosti regionálnych zdravotníckych
systémov
2.3
WYŻSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA W
RZESZOWIE
WSPÓłPRACA NAUKI I BIZNESU
SZANSĄ ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W
OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH
WTSL.02.03.00-84-339/10
WTSL.02.03.00-82-340/10
WTSL.02.03.00-18-343/10
Download

Lp Temat osi priorytetowej / Téma prioritnej osi Partner - PL-SK