rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 1
lícové tehly a tehlové dlaÏby
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 2
Od prvého dÀa dokonalá...
Fasáda, ktorá Vás preÏije.
•
•
•
•
•
•
•
•
100% prírodn˘ materiál
farebná stálosÈ
mrazuvzdornosÈ
pevnosÈ
bezúdrÏbovosÈ
‰iroká ‰kála farieb
nadãasovosÈ
univerzálnosÈ (vyuÏitie v rôznych architektonick˘ch ‰t˘loch)
ˇ
St˘lovo
na cel˘ Ïivot
UÏ 10 rokov je firma RUSTIQUE v˘hradn˘m slovensk˘m dovozcom exkluzívnych lícov˘ch
tehál z holandskej a nemeckej produkcie, ktorá kladie dôraz na kvalitu a estetiku.
Ide o vysoko kvalitné, ruãne alebo strojovo formované tehly renomovan˘ch svetov˘ch
v˘robcov. RUSTIQUE je predajcom 7 holandsk˘ch a 5 nemeck˘ch fabrík - patriacich pod
jeden koncern. Tento vyrába vy‰e 500 druhov rôznych farebn˘ch odtieÀov obkladov˘ch
lícov˘ch pásikov, klinkerov, tehál a vy‰e 100 druhov tehlovej zámkovej dlaÏby.
Lícové obkladové pásiky sa v poslednom období te‰ia obl’ube najmä vìaka ich
univerzálnemu vyuÏitiu. Sú vhodn˘m stavebn˘m a dekoratívnym doplnkom stavieb
akéhokol’vek architektonického ‰t˘lu, od moderného aÏ po rustikálny.
V katalógu vám predstavíme najobl’úbenej‰ie druhy lícov˘ch tehál, obkladov˘ch
pásikov a tehlov˘ch dlaÏieb, z ktor˘ch väã‰inu máme stále na sklade.
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 3
Lícová tehla, lícové obkladové pásiky?
Na v˘robu lícov˘ch tehál sa pouÏíva zmes troch prírodn˘ch
materiálov – hliny, piesku a vody. Rôzna farebnosÈ sa dosahuje
pouÏitím aÏ 16 druhov hlín a piesku. NajdôleÏitej‰í proces je vlastné
vypal’ovanie tehál, ktoré trvá 7 – 12 dní a prebieha pri teplote od
1000 - 1200 °C. To má zásadn˘ vplyv na kvalitatívne parametre
tehly ako je farebná stálosÈ, mrazuvzdornosÈ a pevnosÈ.
Lícové obkladové pásiky a rohové pásiky sa vyrábajú rezaním
z lícov˘ch tehál. Firma RUSTIQUE vlastní automatické stroje na
nároãnú v˘robu obkladov. Pracujeme s najmodernej‰ou
a najv˘konnej‰ou technológiu v strednej Európe. Vìaka nov˘m
v˘robn˘m linkám sme e‰te flexibilnej‰í a r˘chlej‰í ako doteraz.
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 4
Terra Cotta
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 5
Terra Cotta Gesinteld
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 6
FB GD
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 7
Rustiek
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 8
Retro
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 9
Oud Maas
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,6
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,8
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 10
Violet
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 11
Autumn
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 12
Carmine Genuanciered
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 13
Carmine Gesinteld
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 14
Zwart Metallic
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 50 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 1,7
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 50 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,4
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 75
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 50 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 17
st
na skále
lade
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 15
Capri
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 209 x 99 x 50 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 1,7
• rozmer obkladov: 209 x 23 x 50 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,4
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 75
• rozmer rohov˘ch obkladov: 209 x 99 x 50 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 17
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 16
Rose Blond
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,6
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,8
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:00 AM
Page 17
Rose Wit
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 18
Kardinaal Rood
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 19
Beaujolais Gesinteld
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 50 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 1,7
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 50 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 75
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 50 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 17
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 20
Blue Red Sunset
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 21
London Yellow
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 215 x 102,5 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,5
• rozmer obkladov: 215 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 215 x 102,5 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 22
Castello
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: 14
st
na skále
lade
Castello Orange
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: 14
NOVI
NKA
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 23
Trento - Brons Zwart Mix
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 209 x 99 x 50 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 1,7
• rozmer obkladov: 209 x 23 x 50 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,4
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 75
• rozmer rohov˘ch obkladov: 209 x 99 x 50 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 17
Camelot
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 50 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 1,7
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 50 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 75
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 50 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 17
NOVI
NKA
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 24
Rimini
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 209 x 99 x 50 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 1,7
• rozmer obkladov: 209 x 23 x 50 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,4
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 75
• rozmer rohov˘ch obkladov: 209 x 99 x 50 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 17
Belgish Bont
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 209 x 99 x 50 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 1,7
• rozmer obkladov: 209 x 23 x 50 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,4
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 75
• rozmer rohov˘ch obkladov: 209 x 99 x 50 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 17
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 25
Purple Gesinteld
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
Sephia Gesinteld
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 213 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 213 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 213 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 26
Gotish Antiek
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 210 x 100 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 210 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 100 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: 14
Bronseo Antiek
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 210 x 100 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 210 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 100 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: 14
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 27
Kardinaal Rood Gereduciered
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
st
na skále
lade
Muisgrijs gesinteld
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 14
NOVI
NKA
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 28
Wissel Bont Azurro
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 210 x 100 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,3
• rozmer obkladov: 210 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 100 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: 14
Wit special
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 207 x 98 x 50 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 1,7
• rozmer obkladov: 207 x 23 x 50 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,4
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 75
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 98 x 50 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,6
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: cca 17
NOVI
NKA
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 29
Hoevestijl Gesinteld
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 210 x 100 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,1
• rozmer obkladov: 210 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 100 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: 14
Barok
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• rozmer tehál: 210 x 100 x 65 mm
• hmotnosÈ tehál kg/ks: 2,1
• rozmer obkladov: 210 x 23 x 65 mm
• hmotnosÈ obkladov kg/ks: 0,5
• spotreba tehál a obkladov ks/m2: 60
• rozmer rohov˘ch obkladov: 207 x 100 x 65 (x h=23) mm
• hmotnosÈ rohov˘ch obkladov kg/ks: 0,75
• spotreba rohov˘ch obkladov ks/bm: 14
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 30
Z na‰ich najväã‰ích referencií...
Firma RUSTIQUE bola v˘hradn˘m dodávateºom
a realizátorom fasády polyfunkãného domu
GAUDÍ na Bazovej ulici, v Bratislave.
PouÏit˘ obklad: mix London Yellow + Luna
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 31
Z na‰ich najväã‰ích referencií...
Firma RUSTIQUE bola v˘hradn˘m dodávateºom
a realizátorom fasády objektu
APARTMÁNOV¯ HOTEL TÁLE na Táloch.
PouÏit˘ obklad: Autumn
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 32
Z na‰ich najväã‰ích referencií...
Firma RUSTIQUE bola v˘hradn˘m
dodávateºom a realizátorom fasády objektu
DUNAJSKÁ - INNER CITY RESIDENCE
na Dunajskej ulici, v Bratislave.
PouÏit˘ obklad: Zwart Metallic
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 33
Z na‰ich najväã‰ích referencií...
Firma RUSTIQUE bola v˘hradn˘m
dodávateºom a realizátorom fasád 6 objektov
MESTSKÉ VILY - HORSK¯ PARK
v Bratislave.
PouÏité obklady: Zwart Metallic, Lucca,
Trento Brons Zwart
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 34
Z na‰ich najväã‰ích referencií...
Firma RUSTIQUE bola v˘hradn˘m dodávateºom
a realizátorom fasády OBCHODNÉHO
A KONGRESOVÉHO CENTRA v ·amoríne.
PouÏité obklady: Chaucer Orange BZD, Riva
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 35
Z na‰ich najväã‰ích referencií...
Firma RUSTIQUE bola v˘hradn˘m dodávateºom
a realizátorom fasády polyfunkãného objektu
TRI VEÎE v PovaÏskej Bystrici.
PouÏité obklady:
nemeck˘ klinker Potsdam, Buchholz
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 36
Nemecké a holandské pálené tehlové dlaÏby
Rustica
Plauen gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Radeberg gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Zittau gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Neukirch gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Meissen gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Köln gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Berlin gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Unna gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Kiel gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
Pre ìal‰ie informácie si vyÏiadajte ‰pecializovan˘ katalóg na tehlové dlaÏby,
alebo si to môÏete stiahnúÈ z na‰ej webovej stránky: www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 37
In‰pirujte sa
Borkum Antik: 210 x 100 x 50 mm
Borkum Antik: 210 x 52 x 65 mm
Verona Antica : 200 x 50 x 65 mm
www.rustique.sk
Unna Gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 38
In‰pirujte sa
Bautzen: 200 x 100 x 52 mm
Meissen: 200 x 100 x 52 mm
Köln: 200 x 100 x 52 mm
Kiel: 200 x 100 x 52 mm
Terra Riva: 204 x 50 x 65 mm
Kiel Gerumpelt: 200 x 100 x 52 mm
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 39
Z na‰ich najväã‰ích referencií...
Firma RUSTIQUE bola v˘hradn˘m
dodávateºom holandsk˘ch a nemeck˘ch
tehlov˘ch dlaÏieb na rekon‰trukciu
HLAVNÉHO NÁMESTIA STUPAVY.
www.rustique.sk
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 40
V˘stavn˘ park Bratislava - Podunajské Biskupice
V na‰om v˘stavnom parku v Bratislave - Podunajsk˘ch Biskupiciach
máte moÏnosÈ vidieÈ a dotknúÈ sa viac ako 200 druhov lícov˘ch
obkladov˘ch pásikov. K fasádnym tehlám si môÏete vybraÈ
zo 100 druhov tehlov˘ch zámkov˘ch dlaÏieb.
Uvedomujeme si, Ïe malé vzorky, prípadne kusy tehál alebo dlaÏieb
nemajú dostatoãnú v˘povednú hodnotu. Preto sme pre Vás pripravili
vzorky na vel’k˘ch paneloch, vy‰párované s dvoma aÏ troma
rozdielnymi ‰párovaãkami; chodníky uloÏené do ‰trkového lôÏka
dotvorené zelenou trávou a ìal‰ími rastlinami. Veríme, Ïe Vám
pomôÏu pri predstavách o vzhl’ade Vá‰ho budúceho domu a jeho
okolia. Vystaven˘ sortiment stále aktualizujeme a roz‰irujeme
o novinky z lícov˘ch obkladov˘ch pásikov so stále zaujímavej‰ou
farebnosÈou a ‰truktúrou.
DrÏaÈ krok s najnov‰ími v˘vojov˘mi trendami v oblasti farieb a ‰truktúr
povaÏujeme za na‰e hobby a poslanie. Dúfame, Ïe novovyvinuté farby
najrenomovanej‰ích holandsk˘ch architektonick˘ch kancelárií Vám
pomôÏu roz‰íriÈ si obzor vo svete tehlov˘ch fasád.
Prosím povaÏujte tento katalóg za oficiálne a srdeãné
pozvanie do ná‰ho jedineãného v˘stavného parku!
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 41
Otváracie hodiny:
Po-Pi: 8.00 - 17.00
So:
9.30 - 13.30
MoÏné sú aj individuálne stretnutia
mimo otváracích hodín
po predchádzajúcom telefonickom
dohovore:
0908 979 635, 0907 779 899
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 42
PREDSTAVA A REALITA
3D NÁVRHY
UvaÏujete o obklade z tehál, ale neviete si predstaviÈ ako by vyzeral na Va‰ej stavbe?
Ponúkame Vám bezplatnú 3D vizualizáciu, ktorá Vám umoÏní celkov˘ pohl’ad na Vበdom v rôznych farebn˘ch kombináciách.
PomôÏe Vám pri farebnom v˘bere okien, strechy ãi dlaÏby.
2D NÁVRHY A DROBNÉ PROJEKTY
2D návrhy umoÏnia zákazníkovi urobiÈ si lep‰iu predstavu o polohe, orientácii (naleÏato ãi nastojato - napríklad nad oknami) i rozloÏení tehál,
obkladov˘ch pásikov resp. tehlov˘ch dlaÏieb, a o mnoÏstve in˘ch detailov. KeìÏe 2D návrhy sú ãiernobiele, vychádza sa z predpokladu, Ïe
zákazník je uÏ rozhodnut˘ pre konkrétny typ obkladu.
Drobn˘mi projektami chceme pomôcÈ hlavne na‰im zákazníkom, ktorí sa rozhodli pre dostavbu, ãi rekon‰trukciu a plánujú pri tom pouÏiÈ lícové
obklady, tehly, tehlové dlaÏby, ale nemôÏu r˘chlo nájsÈ projektanta na malú zákazku. V rámci drobn˘ch projektov Vám vyhotovíme komplexn˘
- realizaãn˘ projekt (aj so základmi) plotu i rie‰enia priestranstva okolia domu (chodníky, terasy, vjazdy do garáÏe, odstavné plochy a pod.)
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 43
PLOTY
Pri realizácii stavby pouÏívame vlastné overené metódy s dôrazom na kvalitnú hydroizoláciu a ochranu pred vonkaj‰ím
zneãistením. Bliωie informácie o konkrétnych technick˘ch rie‰eniach Vám poskytneme pri osobnom stretnutí.
DLAÎBY
Zabezpeãujeme komplexné exteriérové úpravy okolia domu od pokládky dlaÏby po v˘sadbu zelene ãi montáÏ zavlaÏovacieho
zariadenia. Postupy a know-how kvalitnej pokládky tehlovej dlaÏby a uloÏenie obrubníkov Vám poskytneme pri osobnom stretnutí.
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 44
PRED A PO...
Pred
Dne‰n˘ vzhl’ad
2D návrh
Pred
Pred
Pred
3D vizualizácia
3D vizualizácia
2D návrh
Dne‰n˘ vzhl’ad
Dne‰n˘ vzhl’ad
3D vizualizácia
3D vizualizácia
Dne‰n˘ vzhl’ad
Dne‰n˘ vzhl’ad
Dne‰n˘ vzhl’ad
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 45
PRED A PO...
3D vizualizácia
Pred
Dne‰n˘ vzhl’ad
3D vizualizácia
3D vizualizácia
3D vizualizácia
Pred
Pred
Dne‰n˘ vzhl’ad
Dne‰n˘ vzhl’ad
Dne‰n˘ vzhl’ad
3D vizualizácia
3D vizualizácia
Dne‰n˘ vzhl’ad
Dne‰n˘ vzhl’ad
Dne‰n˘ vzhl’ad
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 46
REALIZÁCIE NA KL’Úâ - Pracujeme s profesionálmi
Zabezpeãenie odborn˘ch pracovníkov ako na kvalitné lepenie a ‰párovanie tehlov˘ch obkladov˘ch pásikov, tak aj na murovanie
z cel˘ch tehál a pokládku tehlov˘ch zámkov˘ch dlaÏieb. SamozrejmosÈou sú aj dodávky kompletného príslu‰enstva ako ‰peciálne
lepidlá, ‰párovacie a murovacie malty, antikorové kotviace prvky.
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 47
SKLAD A VZORKOV≈A HORNÁ POTÔ≈ - OKRES DUNAJSKÁ STREDA
• Expedícia a vyskladnenie objednaného tovaru je realizované z centrálneho skladu
v Hornej Potôni – ãasÈ âeãínska PotôÀ, cca. 30 km od Bratislavského v˘stavného parku.
Tu je v ponuke:
• 50 druhov obkladov˘ch lícov˘ch pásikov, lícov˘ch tehál, klinkerov a tehlov˘ch
dlaÏieb (stále na sklade)
• Bezplatné uskladnenie vá‰ho tovaru
• Profesionálna a r˘chla nakládka tovaru s vysokozdviÏn˘m vozíkom
• Zabezpeãenie dopravy aj s vykládkou u zákazníka pomocou hydraulickej ruky
Otváracie hodiny:
.30
Po-Pi: 7.00 - 15
7.00 - 13.00
So:
mo
uálne stretnutia mi
MoÏné sú aj individ
com
ajú
dz
há
dc
pre
po
otváracích hodín
vore:
telefonickom doho
7
0908 979 634, 0911
275 45
PORADENSTVO A SERVIS – PREâO PRÁVE OD NÁS?
Ponúkame individuálny a profesionálny prístup k zákazníkom, pri ktorom navrhneme uωí v˘ber
z ná‰ho ‰irokého sortimentu :
• podl’a Va‰ich predstáv
• na základe na‰ich skúseností, s pomocou ná‰ho projekãného tímu
• prípadne sa necháme in‰pirovaÈ najmodernej‰ími záhraniãn˘mi trendami
Odborná skúsenosÈ a znalosÈ technológie z praxe – individuálne rie‰enie technick˘ch a dizajnov˘ch detailov
Pre architektov a projektantov zabezpeãíme odbornú podporu vo forme podrobn˘ch informácií i dôkladnej technickej
dokumentácie (v˘kresy DWG), urãenej na praktické rie‰enie detailov
In‰piraãné materiály (referenãné fotografie, prospekty, katalógy) aj zo zahraniãia
rustique_kat2011_final
3/21/11
10:01 AM
Page 48
bricks & more
V˘stavn˘ park Bratislava:
Ulica Svornosti 41, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Tel.:
02 45 64 30 91
Fax:
02 45 64 30 92
Mobil: 0908 979 635
e-mail: [email protected]
[email protected]
Sklad - vzorkovÀa:
Horná PotôÀ - ãasÈ âeãínska PotôÀ, areál PD
Tel.:
031 550 7863, Fax: 031 550 78 62
Mobil: 0908 979 634
e-mail: [email protected]
www.rustique.sk
Download

lícové tehly a tehlové dlaĎby