Návod na montáž
a obsluhu
Manažér tepelného čerpadla
WPM-1
„Wolf Ea
NOVÉ
sy Conn
ect Syst
em“
od FW 1.40
Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk
3063084_201309
Zmeny vyhradené
SK
Obsah
1. Bezpečnostné upozornenia........................................................................5
2. Všeobecné upozornenia.......................................................................5 – 6
3. Normy a predpisy........................................................................................7
4. Vysvetlenie použitých výrazov...................................................................8
5 .Skratky.........................................................................................................9
6. Popis zariadenia........................................................................................10
7. Montáž zariadenia
•Montáž WPM-1........................................................................................ 11
•Rozsah dodávky...................................................................................... 11
•Upevnenie................................................................................................ 11
8. Rozmery WPM-1........................................................................................12
9. Nastavenie zbernicovej adresy................................................................13
•Nastavenie zbernicovej adresy eBus zariadenia WPM-1.......................13
•Nastavenie adresy PC-BUS riadiacej jednotky BWL-/ BWS ..................13
10. Elektrické pripojenie.......................................................................14 – 21
•BWL-1..............................................................................................14 – 15
•BWS-1.............................................................................................16 – 17
•WPM-1.............................................................................................18 – 19
•Elektrické pripojenie (HCM).....................................................................20
•Elektrické pripojenie (HPM).....................................................................21
11. Prehľad ovládacích a zobrazovacích prvkov........................................22
12. Základné údaje................................................................................23 – 26
•Časy .......................................................................................................23
•Teplota/tlak...............................................................................................23
•Energia VT...............................................................................................23
•Energia HP...............................................................................................23
•Stav/Prehľad prevádzkových režimov.....................................................24
•Prehľad stavov tepelného čerpadla a elektrického vykurovania..............25
•Hlásenie/Prehľad porúch a chybových hlásení........................................25
13. Hladina obsluhy – hlavné menu.............................................................26
•Údaje.......................................................................................................26
•Základné nastavenie................................................................................26
•Potvrdenie poruchy..................................................................................26
•Servis.......................................................................................................26
14. Hladina obsluhy – údaje.................................................................26 – 27
•Údaje.......................................................................................................26
•Hodnoty...................................................................................................27
•Štatistika..................................................................................................27
•História.....................................................................................................27
15. Hladina obsluhy – základné nastavenia........................................28 – 29
•Základné nastavenia................................................................................28
•Jazyk.......................................................................................................28
•Dátum......................................................................................................28
•Čas .......................................................................................................28
•Letný/zimný čas.......................................................................................29
•Režim ohrevu vody..................................................................................29
•Režim rýchleho ohrevu vody...................................................................29
•Tichý chod ventilátora..............................................................................29
•Nočný režim ............................................................................................29
2
3063084_201309
Obsah
16. Hladina obsluhy – Hlásenie porúch.......................................................30
17. Hladina obsluhy – Servis................................................................30 – 36
•Potvrdenie poruchy..................................................................................30
•Servis/prístupové heslo...........................................................................30
•Test .......................................................................................................31
•Prehľad parametrov v hladine menu Servis - Parametre ................32 – 33
•Popis parametrov v hladine menu Servis. - Parametre...................34 – 35
•História porúch.........................................................................................36
•Osobitné..................................................................................................36
•Kalibrácia.................................................................................................36
18. Prehľad konfigurácií zariadenia.............................................................37
•Konfigurácia zariadenia 01 BWL-1.........................................................38
•Konfigurácia zariadenia 02 BWL-1.........................................................39
•Konfigurácia zariadenia 02 BWL-1 so solárnym ohrievačom vody.........40
•Konfigurácia zariadenia 02 BWS-1 so solárnym ohrievačom vody........41
•Konfigurácia zariadenia 03 BWL-1 ........................................................42
•Konfigurácia zariadenia 04 BWS-1.........................................................43
•Konfigurácia zariadenia 05 BWS-1.........................................................44
•Konfigurácia zariadenia 11 BWL-1.........................................................45
•Konfigurácia zariadenia 11 BWS-1.........................................................46
•Konfigurácia zariadenia 12 BWL-1.........................................................47
•Konfigurácia zariadenia 12 BWS-1.........................................................48
•Konfigurácia zariadenia 13 BWL-1.........................................................49
•Konfigurácia zariadenia 13 BWL-1 so solárnym ohrievačom vody.........50
•Konfigurácia zariadenia 13 BWS-1 so solárnym ohrievačom vody........51
•Konfigurácia zariadenia 13 BWS-1.........................................................52
•Konfigurácia zariadenia 14 BWS-1.................................................53 – 54
•Konfigurácia zariadenia 15 BWS-1.........................................................55
•Konfigurácia zariadenia 21 BWL-1.........................................................56
•Konfigurácia zariadenia 21 BWS-1.........................................................57
•Konfigurácia zariadenia 22 BWL-1.........................................................58
•Konfigurácia zariadenia 22 BWS-1.........................................................59
•Konfigurácia zariadenia 33 BWL-1.........................................................60
•Konfigurácia zariadenia 33 BWS-1.........................................................61
•Konfigurácia zariadenia 34 BWL-1.........................................................62
•Konfigurácia zariadenia 34 BWS-1.........................................................63
•Konfigurácia zariadenia 35 BWL-1.........................................................64
•Konfigurácia zariadenia 35 BWS-1.........................................................65
•Konfigurácia zariadenia 41 BWL-1.........................................................66
•Konfigurácia zariadenia 41 BWS-1.........................................................67
•Konfigurácia zariadenia 42 BWL-1.........................................................68
•Konfigurácia zariadenia 42 BWS-1.........................................................69
•Konfigurácia zariadenia 51 BWL-1/BWS-1.............................................70
•Konfigurácia zariadenia 52 BWL-1/BWS-1.............................................71
19. Doplnkové funkcie
•Resetovanie parametrov..........................................................................72
•Signalizácia alarmu Zariadenie s mäkkým štartom.................................72
•Prehľad poplachových hlásení zariadenia s mäkkým štartom.................72
•Ohrev bazéna..........................................................................................73
•Servisná prevádzka BM...........................................................................73
•Regulácia teplotného spádu/pulzná modulácia –riadenie čerpadla vykurovacieho okruhu.............................................................................73
•Zobrazenie softwaru a typu tepelného čerpadla......................................73
•Regulácia okruhu so zmiešavačom.................................................74 – 75
3063084_201309
3
Obsah
20. Technické údaje BWL-1..........................................................................76
21. Technické údaje BWS-1..........................................................................77
22. Schéma zapojenia BWS-1...............................................................78 – 84
23. Schéma zapojenia BWL-1...............................................................85 – 91
24. Štruktúra menu – Hlavné menu.............................................................92
25. Štruktúra menu – Servis ........................................................................93
26. Pokyny na uvedenie do prevádzky........................................................94
27. Odpor snímačov .....................................................................................95
28. Porucha – Príčina – Odstránenie ................................................96 – 100
4
3063084_201309
1. Bezpečnostné upozornenia/
Všeobecné upozornenia
Bezpečnostné upozornenia
V tomto návode sa používajú nasledujúce upozornenia, ktorých cieľom
je ochrana osôb a technická bezpečnosť prevádzky. Tieto upozornenia
sú označené nasledujúcimi symbolmi a značkami:
Označuje upozornenia, ktoré treba dôsledne dodržiavať, aby sa zabránilo
ohrozeniu života a zdravia osôb a vážnemu poškodeniu zariadenia.
Značka na označenie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom!
Pozor
„Upozornenie“ označuje technické pokyny, ktoré treba dôsledne dodržiavať, aby sa zabránilo ohrozeniu života a zdravia osôb a vážnemu
poškodeniu zariadenia.
Pri inštalácii, uvedení do prevádzky, údržbe a oprave treba
dodržiavať príslušné predpisy a dbať na nižšie uvedené upozornenia.
Tepelné čerpadlo môže umiestniť, inštalovať, zhotoviť a uviesť do prevádzky
iba odborník, pričom musí dodržiavať príslušné predpisy, nariadenia, smernice a montážny návod.
Z bezpečnostných a technických dôvodov sa nesmie prerušiť prívod napätia
k tepelnému čerpadlu a regulácii ani mimo vykurovacieho obdobia.
Upozornenie: Nie je zabezpečená kontrola tlaku vykurovacieho okruhu, kontrola tlaku soľanky, ochrana proti zamrznutiu a ochrana proti zastaveniu čerpadla!
Povrch zariadenia nikdy nedrhnite ani neošetrujte čistiacim prostriedkom
s obsahom kyseliny alebo chlóru.
Zariadenie môže otvoriť iba kvalifikovaný odborník.
Pred otvorením zariadenia sa musia odpojiť všetky elektrické obvody od
elektrického napätia. Okrem toho treba zabezpečiť ventilátor pred náhodným
spustením.
Ak je hlavný vypínač zapnutý, nedotýkajte sa elektrických častí a kontaktov!
Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom s následným
poškodením zdravia alebo usmrtením!
Pozor: Pred demontážou plášťa treba vypunúť hlavný vypínač. Pripájacie
svorky sú pod napätím, aj keď je hlavný vypínač vypnutý!
Pri inštalácii a elektroinštalačných prácach treba dodržiavať miestne normy
a predpisy EU a predpisy miestneho distribútora elektrickej energie.
Odstraňovať alebo vyraďovať bezpečnostné a ovládacie zariadenia
z prevádzky je zakázané!
3063084_201309
5
2. Všeobecné upozornenia
Pri inštalácii, uvedení do prevádzky, údržbe a oprave treba
dodržiavať príslušné predpisy a dbať na nižšie uvedené upozornenia.
Zariadenie sa môže prevádzkovať len v bezchybnom stave. Akékoľvek poruchy a poškodenia, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky, treba okamžite
odstrániť.
Pri nastavení teploty ohrevu pitnej vody na viac ako 60 °C, resp. pri aktivovaní ochrany proti legionelám, treba na výstupe z ohrievača vody zabezpečiť
primiešavanie studenej vody (hrozí nebezpečenstvo obarenia).
Zariadenie môže otvoriť len odborne vyškolený pracovník. Pred otvorením
zariadenia treba zariadenie odpojiť od siete.
Inštalácia v Rakúsku:
Dodržiavajte predpisy a ustanovenia Rakúskeho zväzu elektrotechnikov
(ÖVE) a miestnych dodávateľov elektrickej energie.
Bezchybné fungovanie elektrického vybavenia treba pravidelne
kontrolovať.
Poruchy a poškodenia môžu odstraňovať len odborníci.
Chybné diely sa môžu nahradiť len za originálne náhradné súčiastky WOLF.
Predpísané hodnoty elektrického istenia treba prísne dodržiavať
(pozri technické údaje).
Výrobca ani distribútor nepreberajú záruku za škody vzniknuté
na reguláciách WOLF v dôsledku technických úprav, ktoré vykoná
používateľ.
Upozornenie
6
Tento Návod na montáž a obsluhu platí pre tepelné čerpadlá WPM-1
softvérová verzia 1.10 (aktuálna sopftvérová verzia WPM-l sa zobrazí pri
spustení zariadenia na displeji).
3063084_201309
3. Normy a predpisy
Normy a predpisy
Pre zariadenie a regulačné príslušenstvo platia nasledujúce normy a predpisy.
Smernice EU
– 2006/95/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES
z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských
štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie
v rámci určitých limitov napätia (kodifikované znenie)
– 2004/108/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES
z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských
štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení
smernice 89/336/EHS
Normy EU
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 60529
EN 60730-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
3063084_201309
7
4. Vysvetlenie použitých výrazov
Vysvetlenie použitých výrazov
Súčiniteľ dennej a ročnej práce
Súčiniteľ dennej práce (TAZ) a súčiniteľ ročnej práce (JAZ) vyjadrujú pomer
medzi vydaným množstvom tepla Wtep k odobratej elektrickej energii Wel v príslušnom časovom intervale.
TAZ = súčiniteľ dennej práce (VT)
JAZ = súčiniteľ ročnej práce aktuálneho vykurovacieho obdobia (HP)
od 01.01 do 31.12.
tep
tep
Čím menší je rozdiel medzi teplotou zdroja tepla a teplotou vykurovacieho
média, tým lepší (vyšší) je výkonový súčiniteľ a tým efektívnejšie pracuje
zariadenie.
Predpokladom na zistenie hodnôt súčiniteľa dennej práce/súčiniteľa ročnej
práce je pripojenie impulzných signálov elektromera s rozhraním S0.
Expanzný ventil
Pomocou expanzného ventilu sa znižuje tlak ochladeného média. Médium
potom môže absorbovať teplo z okolia a tak sa začína odznova.
Zberná teplota spoločnej spiatočky
Teplota spoločnej spiatočky je teplota v spiatočke oddeľovacieho zásobníka
alebo hydraulického vyrovnávača (snímač spoločnej spiatočky SAF).
Táto teplota slúži na ekvitermickú reguláciu teploty pripojeného vykurovacieho okruhu.
Okruh soľanky
V okruhu soľanky sa z pôdy ako z tepelného zdroja, pomocou zemného
kolektora tepla alebo geotermálnej sondy, ktorými preteká soľanka, odoberá
energia, ktorá sa odvádza do výparníka.
Podávacie čerpadlo/čerpadlo vykurovacieho okruhu ZHP
Toto čerpadlo je integrované do tepelného čerpadla soľanka-voda (čerpadlo
kotla) v prípade tepelného čerpadla vzduch-voda je toto čerpadlo externé. To
slúži podľa konkrétnej konfigurácie a prevádzkového režimu ako podávacie
čerpadlo pre oddeľovací zásobník alebo ako čerpadlo vykurovacieho okruhu.
Výparník
Vo výparníku sa vyparuje médium. Energia zo vzduchu alebo geotermálna
energia spôsobí, že médium (s nízkym bodom varu) cirkulujúce v tepelnom
čerpadle sa začne vo výparníku vyparovať a zmení sa na plyn.
Kompresor
Elektrický kompresor nasáva splynované médium (nasávaný plyn). V ňom
sa stlačí a dosiahne vysokú teplotu (horúci plyn).
Kondenzátor
Tepelná energia média sa pri vysokej teplote odovzdáva do vykurovacieho
okruhu. Médium v plynnom skupenstve sa pritom ochladzuje a mení sa na
kvapalinu.
8
3063084_201309
5. Skratky
Skratky
0-10V/On-Off
3WUV HZ/PO
3WUV HZ/WW
A1
A2
AF
BM
BR
BK
BU
BVG
BWL-1
BWM-1
BWS-1
BWW-1
DFL HK
DFG
E1
eBus
EEQ
eHz
ESM
EVU
GTS1/2
GLT
GY
HCM
HK 1
HKP
HP
HPM
HZ
JAZ
MaxTh
MK 1
MKP
MM
PKP
Pool
PWM
RL
RLF
RT
S0
SAF
SFK
SFS
SKP
SM1
SOP
SPF
TAZ
UPM
VF
VL
VT
WPM-1
WW
WWP
ZHP
Zirk
Zirk100
Zirk20
Zirk50
ZP
ZWE
3063084_201309
– vstup externej požiadavky
– 3-cestný prepínací ventil na ohrev bazéna
– 3-cestný prepínací ventil na vykurovanie/ohrev vody
– nastaviteľný výstup A1
– nastaviteľný výstup A2
– snímač vonkajšej teploty
– ovládací modul BM
– hnedá
– čierna
– modrá
– splynovací kotol na drevo Bioline
– tepelné čerpadlo vzduch-voda Bioline
– modul tepelného čerpadla voda-voda Bioline
– tepelné čerpadlo soľanka-voda Bioline
– tepelné čerpadlo voda-voda Bioline
– prietok vykurovacieho okruhu
– indukčný snímač prietoku
– nastaviteľný vstup E1
– dátová zbernica
– externé energetické zdroje
– elektrické vykurovanie (ohrev)
– externé hlásenie porúch
– vstup na blokovanie pre rozvodný závod
– konektor typu zariadenia(konektor parametrov)
– riadiaci systém budovy
– sivá
– riadiaca doska vo WPM-1
– vykurovací okruh 1
– obehové čerpadlo vykurovania
– vykurovacia perióda
– riadiaca doska v riadiacej jednotke BWL-1/BWS-1
– vykurovanie
– súčiniteľ ročnej práce
– poistný termostat
– okruh so zmiešavačom 1
– cirkulačné čerpadlo okruhu so zmiešavačom
– pohon zmiešavača alebo modul zmiešavača
– čerpadlo primárneho okruhu
– ohrev bazéna
– pulzná šírková modulácia – riadenie čerp. vykur. okruhu
– potrubie spiatočky
– snímač teploty spiatočky
– priestorový termostat
– rozhranie S0 pre impulzný signál elektromeru
– snímač spoločnej spiatočky
– snímač teploty kolektora (solárne zariadenia)
– snímač teploty ohrievača vody (solárne zariadenia)
– solárne cirkulačné čerpadlo
– solárny modul 1
– obehové čerpadlo soľanky
– snímač teploty ohrievača vody
– súčiniteľ dennej práce
– otáčky ventilátora alebo čerpadla
– snímač teploty prívodu
– prívod
– predchádzajúci deň
– manažér tepelného čerpadla
– ohriata voda
– čerpadlo ohriatej vody alebo plniace čerpadlo
zásobníkového ohrievača vody
– podávacie čerpadlo/čerpadlo vykurovacieho okruhu
(čerpadlo zariadenia)
– tlačidlo na cirkuláciu al. cirkulačné čerpadlo (Zirkomat)
– cirkulačné čerpadlo 100 % (stála prevádzka)
– cirkulačné čerpadlo 20 % (2 min. zapnuté, 8 min. vypnuté)
– cirkulačné čerpadlo 50 % (5 min. zapnuté, 5 min. vypnuté)
– cirkulačné čerpadlo
– prídavný zdroj tepla
9
6. Popis zariadenia
Popis zariadenia
Manažér tepelného čerpadla WPM-1s integrovaným ovládacím modulom
BM slúži na riadenie a reguláciu vysoko efektívnych tepelných čerpadiel
BWL-1-A, BWL-1-I (vzduch/voda), BWS-1 (pôda/voda) a príslušných komponentov zariadenia a doplnkových modulov BWM-1(voda-voda) a BKM
(chladiaci modul).
Zariadenie poskytuje priestorovú alebo ekvitermickú reguláciu teploty
s časovacím programom na vykurovanie, chladenie a ohrev vody, t.j. na
reguláciu vykurovacieho okruhu, okruhu so zmiešavačom alebo ohrev pitnej
vody. Manažér tepelného čerpadla si sám zistí typ tepelného čerpadla
(vzduch, zem, voda, výkonová trieda).
Konfiguráciou rariadenia alebo výberom z trinástich predvolených konfigurácií variantov hydrauliky sa prispôsobí zariadenie tepelného čerpadla a systémy vykurovania a ohrevu pitnej vody.
Pomocou programovateľných vstupov a výstupov sa navolia doplnkové
funkcie, napríklad riadenie cirkulačného čerpadla (časové riadenie alebo
tlačidlo), riadenie čerpadla na ohrev bazéna alebo pripojenie druhého zdroja
tepla.
Ovládanie na jeden gombík je vybavené dobre čitateľným displejom a štruktúrovaným menu umožňuje jednoduché nastavenie parametrov a prehľadné
zobrazenie aktuálnych nameraných hodnôt.
Dodávané množstvo tepla sa merá a zobrazuje na displeji. Pri pripojení
impulzných signálov elektromeru, ktorý je súčasťou stavebnej prípravy,
s rozhraním typu S0, sa môže zobrazovať odoberaná elektrická energia ako
aj súčiniteľ dennej a ročnej práce. Manažér tepelného čerpadla WPM-1 sa
dá integrovať do regulačného systému Wolf pomocou dátovej zbernice.
10
3063084_201309
7. Montáž zariadenia
Montáž WPM-1
– Manažér tepelného čerpadla aj s príslušenstvom vyberte z prepravného obalu.
– Skontrolujte kompletnosť dodávky.
– Manažér tepelného čerpadla namontujte pevne na stenu do pripravených otvorov.
– Pri voľbe dĺžky použitých káblových zväzkov dbajte na maximálny možný odstup od riadiacej jednotky tepelného čerpadla!
– Vonkajší snímač namontujte na severnú alebo severovýchodnú stenu vo výške 2 až 2,5 m nad zemou (otvor na kábel musí smerovať nadol!).
– Manažér tepelného čerpadla zapojte podľa schémy zapojenia, elektrickej
schémy a podľa plánu pripojenia a prepojte káblami.
– Horný diel skrinky WPM-1 namontujte ako posledný a nasaďte.
Elektrické vedenia pre teplotný snímač si vyhotoví zákazník. Toto vedenie
nesmie viesť popri normálnom elektrickom sieťovom vedení. (rušenie).
Rozsah dodávky
Počet Názov dielu
1
Dolný diel WPM (komplet zmontovaný a prekáblovaný)
1
Horný diel WPM (zmontovaný so 4 ks závesov,
1x ovládací modul a prepojovacie vodiče)
1
Vonkajší snímač
1
Príložný snímač 5K NTC (snímač prívodu VF v okruhu so
zmiešavačom VF, okruh zmiešavača)
1
Nástenný držiak BM zaslepovací kryt
1
Skrutkovač Wolf 2,5 x 0,4 mm (na svorkovnicu 1 x 10,
zástrčka ZHP a 3WUV HZ/WW
1
Súprava, obsahujúca 4 hmoždinky (8mm) a 4 skrutky
(4x50)
17
Stupňové hrdlo STM 16 T
4
Nasúvacie hrdlo so závitom M20
2
Nasúvacie hrdlo so závitom Hensel M25
4
Káblová spojka M16
4
Matica na káblovú spojku M16
1
Návod na montáž ovládacieho modulu BM
1
Návod na obsluhu ovládacieho modulu BM
1
Návod na montáž a obsluhu manažéra tepelného
črpadla WPM-1
Upevnenie
2792021
2792022
1730260
1532826
–
2744858
3200008
–
3210417
–
3062535
3062536
3061478
307 mm
370 mm
Maximálny
odstup
okolo WPM-1
cca 50 mm
3063084_201309
Číslo art.
–
–
11
8. Rozmery WPM-1
Rozmery WPM-1
WPM-1
12
Výška horného dielu WPM-1
A/mm
377
Šírka dolného dielu WPM-1
B/mm
388
Hĺbka
C/mm
141
Šírka horného dielu WPM-1
D/mm
407
Výška dolného dielu WPM-1
E/mm
347
3063084_201309
9. Nastavenie zbernicovej adresy
Nastavenie zbernicovej adresy eBus zariadenia WPM-1
Nastavenie zbernice e-BUS
Adresa 0
výrobcom)
Adresa (Nastavenie
1
Adresa 2
Adresa 3
Adresa 4
Adresa 5
Adresa 6
Adresa 7
Adresa eBUS manažéra tepelného čerpadla WPM-1 je nastavená pomocou
prepínačov DIP na doske regulátora HCM na adresu 1 a nesmie sa meniť
(nastavenie výrobcom).
Nastavenie adresy eBUS ovládacieho modulu BM a prípadne ďalších komponentov je popísané v príslušných návodoch na montáž a obsluhu.
Nastavenie adresy PC-BUS riadiacej jednotky BWL-/ BWS
Adresa PCB-BUS riadiacej jednotky BWL a BWS sa nastavuje prepínačmi
DIP na doske regulátora HPM podľa vyobrazenia vedľa (4xOFF) (nastavenie
výrobcom).
Nastavenie výrobcom sa nesmie meniť!
3063084_201309
13
Prípojky vybudované v rámci
stavebnej prípravy
rozhranie SO pre
elektromer
riadenie 230 V/50 Hz
napájanie elektrického
vykurovania 400 V/50 Hz
napájanie kompresora
400 V/50 Hz
Sieťové pripojenie
blokovanie dodávky prúdu
distribučnou spoločnosťou
10. Elektrické pripojenie (BWL-1)
variabilný výstup A2
variabilný vstup E1
variabilný výstup A1
čerpadlo v okruhu zmiešavača MKP
max. termostat v okruhu zmiešavača
snímač vonkajšej teploty AF
motor zmiešavača MM
rozhranie dátovej zbernice eBus
čerpadlo vykurovacieho okruhu
HKP
Wolf Easy Connect System
súprava káblov WPM-1 - BWL-1
6 m (súčasť dodávky k BWL-1-I), 14m, 21m, 30 m
(so zásuvnými konektormi,
vymeniteľné)
WPM-1
CPM-1-70
3WUV
HZ/WW
SAF
(snímač
spoločnej
spiatočky)
ZHP 230V
UPM
ZHP
SPF
CEW-1-200
tepelné čerpadlo vzduch-voda
BWL-1-08 až BWL-1-14
14
hydrotower
3063084_201309
10. Elektrické pripojenie (BWL-1)
Manažér tepelného čerpadla WPM-1
2X10
Elektrické pripojenie
BWL-1 k WPM-1
HCM
K10
1X10
1-3 4-6 7-9 10-11 12-15 16-18
T1
Q1
3
4
4
4
4
ZHP
230V
3
3WUV
HZ/WW
24V AC
(prívod)
riadiaca jednotka BWL-1
3
3WUV
HZ/WW
24V AC
(v spiatočke,
možnosť
externého
ventilu)
1X11
HPM
1X10
1-3 4-6 7-9 12-15
Wolf Easy Connect System
súprava káblov WPM-1 - BWL-1
6 m (súčasť dodávky k BWL-1-I), 14m, 21m, 30 m
(so zásuvnými konektormi, vymeniteľné)
hlavný servisný
vypínač GTS
F21 K29 K30
Q20
alarm
Q10.1 Q10.2
prívod
3063084_201309
15
napájanie
kompresora 400 V/50 Hz
napájanie elektrického
vykurovania 400 V/50 Hz
riadenie 230 V/50 Hz
Sieťové pripojenie
blokovanie dodávky prúdu
distribučnou spoločnosťou
rozhranie S0 pre elektromer
10. Elektrické pripojenie (BWS-1)
Prípojky vybudované
v rámci stavebnej prípravy
variabilný vstup E1
variabilný výstup A1
čerpadlo v okruhu
zmiešavača MKP
max. termostat v okruhu
zmiešavača
snímač vonkajšej teploty AF
motor zmiešavača MM
rozhranie dátovej zbernice eBus
variabilný výstup A2
snímač spoločnej spiatočky SAF
čerpadlo vykurovacieho okruhu
HKP
3-cestný prepínací ventil na
vykurovanie/ohrev vody
Wolf Easy Connect System
súprava káblov WPM-1 - BWS-1
4 m (súčasť dodávky, so zásuvnými konektormi,
nevymeniteľné
WPM-1
tepelné čerpadlo soľanka-voda BWS-1
16
SPF
(snímač teploty
ohrievača vody)
CEW-1-200
3063084_201309
10. Elektrické pripojenie (BWS-1)
Manažér tepelného čerpadla WPM-1
2X10
Elektrické pripojenie
BWS-1 an WPM-1
HCM
K10
1X10
1-3 4-6 7-9 10-11 12-15 16-18
T1
Q1
4
4
7
3
3WUV HZ/WW
24V AC (v spiatočke,
možnosť externého ventilu)
riadiaca jednotka BWS-1
HPM
GTS1
Q20 * *
Supply
*
1X12
Alarm
SMKQ20
Wolf Easy Connect System
súprava káblov WPM-1 - BWS-1
4 m (súčasť dodávky, so zásuvnými konektormi, nevymeniteľné)
hlavný servisný
vypínač
4
F21 K29
Q10.1 Q10.2
GTS2
1X11
1-3 4-6 7-9 12-15
* Q20 a SMKQ20 pri BWS-1-08... 16 (=riadiaca jednotka Typ 2)
K20 a F21 pri BWS-1-06 (=riadiaca jednotka typ 1)
(GTS2 a SMKQ20 pri BWS-1-08...16 od júna 2012)
3063084_201309
17
10. Elektrické pripojenie (WPM-1)
Skrinka horného dielu WPM-1 (pohľad zvnútra)
18
Ovládací a informačný displej na pripojenie na riadiacu dosku HCM
Rozhranie zbernice eBus na pripojenie riadiacej dosky HCM
záves
rozhranie zbernice
eBus Skrutkovač Wolf 2,5 x 0,4 mm
na otvorenie oblúka s ťažnou
pružinou na zavedenie vodiča do
zástrčky ZHP a 3WUV HZ/WW
(svorkovnica 1x10)
3063084_201309
10. Elektrické pripojenie (WPM-1)
4
pripojenie ovládania
1/N/PE/230VAC
pripojenie elektrického
kúrenia 3/N/PE/400VAC
pripojenie kompresora
3/N/PE/400VAC
Skrinka dolného dielu WPM-1
4
riadiaca doska HCM
3
2X10
prevádzkový a
informačný displej
1-3 4-6 7-8
ZHP
1-3 4-6 7-9 10-11 12-15 16-18
1X10
K10
hlavný servisný
vypínač
4
Wolf Easy Connect System
Súprava káblov na pripojenie k BWL-1/BWS-1
3063084_201309
4
3
7
(BWS-1)
4
T1
ZHP 230V
(BWL-1)
Art.Nr.2744876
4
(BWL-1)
Q1
3
svorka
1x10
3WUV
HZ/WW
16
hnedá (BR)
17
čierna (BK)
18
sivá/modrá
(GY/BU)
3WUV
HZ/WW
24V AC/6VA
obj. č..2744872
(prídavný ventil prípadne
zapojte paralelne)
19
10. Elektrické pripojenie (HCM)
čierna (BK)
hnedá (BR)
UPM
ZHP
obj. č. 2744970
rozhranie
zbernice eBus
X5
3
2
sivá (GY)
1
Svorka
UPM
ZHP
Riadiaca doska HCM (WPM-1)
X6
rozhranie S0
3WUV
HZ/Pool
24V AC / 6VA
3 2 1
X1
sivá/modrá (GY/BU)
3
X2
2*
čierna (BK)
Poistka 230V
T6,3A/250V
hnedá (BR)
Adresa eBus (nastavenie
z výrobného závodu = 1))
ZHP
ST203
3
2
1
2
X3
snímač teploty ohrievača
vody SPF
1
snímač vonkajšej teploty AF
Art.Nr. 2744872
vstup E1
Poistka 24V
T1A/250V
Prevádzkový a
informačný displej
3WUV
HZ/Pool
≤24V DC
1*
X4
snímač prívodu VF (okruh so
zmiešavačom)
Premostiť
svorku
3*
vypínanie EVU
20
čerpadlo vykurovacieho okruhu HKP
230V
nastav. výstup A2
(beznapätový kontakt)
nastav. výstup A1 230 V
motor zmiešavača MM 230 V
3*
ak nie je obsadené, premostiť
čerpadlo okruhu so zmiešavačom MKP
230V
2*
jednotlivo max. 2(2)A,
250VAC,
spolu max. 6A
3*
poistný termostat okruhu
so zmiešavačom
1*
- snímač spoločnej spiatočky
SAF (spiatočky)
- 0 - 10V
- On - Off
regulácia 230V/50Hz
obj. č.:2744876
3063084_201309
10. Elektrické pripojenie (HPM)
1
1
X4
ON
1
adresa zbernice PCB-Bus
(nastavenie výrobcom 4xOFF)
9
X5
X6
8
6
X7
Riadiaca doska HPM (riadiaca jednotka BWL-1/BWS-1)
1
1 2 3 4
Q 20 (K106)
1
3
1
5
X3
Q 28 (K105)
K 23 (K104)
X2
ON
K 22 (K103)
1
K 21 (K102)
K 20 (K101)
X1
1
1
X8
zbernica
PCB-Bus
poistka 230V
T6,3A/250V
poistka 24V
T0,5A/250V
24V
= relé indikátora stavu
3063084_201309
21
11. Prehľad ovládacích
a zobrazovacích prvkov
Manažér tepelného čerpadla
ovládací modul BM pre tepelné čerpadlo
a ďalšie komponenty systému WRS
(pozri návod na ovládací modul BM)
informačný displej tepelného čerpadla
hlavný servisný spínač pre manažér tepelného
čerpadla a tepelné čerpadlo
Informačný displej
Zeiten
Datum
23.03.10
osvetlený LC displej na zobrazovanie informácií
o prevádzkových režimoch, nameraných hodnotách
a nastaveniach tepelného čerpadla
Uhrzeit
13:07:47
Verd. EIN in
4 min
Ovládací gombík na otáčanie a stláčanie so zreteľným
rastrom pri otáčaní na vyhľadávanie informácií o prevádzke
tepelného čerpadla.
Otáčaním doľava alebo doprava sa dá prechádzať medzi
ponukami z menu.
Stlačením gombíka sa dá vyvolať hlavné menu alebo
vybrať niektorú ponuku z menu.
22
3063084_201309
12. Základné údaje
Základné údaje
Hladina menu Základné údaje slúži na zobrazenie najdôležitejších informácií
o systéme.
Pomocou otáčania gombíka vpravo alebo vľavo sa môže voliť medzi nasledovnými základnými zobrazovacími oknami.
Časy
Zeiten
Datum
23.03.10
Zobrazenie aktuálneho dátumu a aktuálnej hodiny, prípadne času blokovania
do najbližšieho štartu kompresora.
Uhrzeit
13:07:47
Verd. EIN in
4 min
Teplota/tlak
Temp./Druck
T_Vorlauf
40.0°C
Zobrazenie aktuálnych hodnôt teploty prívodu, tlaku vo vykurovacom okruhu
a teploty ohrievača vody.
Druck HK
2.0 bar
T_WWasser
20.0°C
Energia VT
Energie VT
Zobrazenie spotreby elektrickej energie, vyrobenej tepelnej energie a
súčiniteľa dennej práce (TAZ) z predchádzajúceho dňa (VT).
0 kWh
0 kWh
0.0
Energia HP
Energie HP
0 kWh
0 kWh
Zobrazenie spotreby elektrickej energie, vyrobenej tepelnej energie a
súčiniteľa ročnej práce (JAZ) aktuálneho kalendárneho roka, alebo aktuálnej
vykurovacej sezóny (HP) od 01.01 do 31.12.
Predpokladom na zobrazenie spotreby elektrickej energie a JAZ je pripojenie
impulzných signálov z elektromeru s rozhraním S0.
0.0
3063084_201309
23
12. Základné údaje
Stav
Zobrazenie aktuálneho prevádzkového režimu systému a zobrazenie aktuálneho stavu tepelného čerpadla a elektrického vykurovania.
Status
Betriebsart
WW Ladung
Wärmepumpe
Sperrzeit
E-Heizung
AT Absch.
Prehľad prevádzkových režimov
Skrátený názov
Popis
Protimraz. HK
prevádzka vykurovacieho okruhu s protimrazovou ochranou
Protimraz. ohrev
prevádzka ohrievača vody s protimrazovou ochranou
Malý prietok
nízky prietok vo vykurovacom okruhu
Predhrev
predhrev na roztápanie (len BWL-1 )
Rozmraz.
prevádzka na roztápanie výparníka (len BWL-1)
Protilegion. ochr..
funkcia ochrany proti legionelám (dvojhodinová funkcia pri ohrievaní zásobníkového
ohrievača vody s požadovanou teplotou 65°C pri štarte prostredníctvom modulu BM)
Ohrev zásob.
ohrievanie zásobníkového ohrievača vody
Dobeh ohrevu
dobeh čerpadla pri ohrievaní zásobníkového ohrievača vody
Vykurovanie
vykurovacia prevádzka
Dobeh HK
dobeh čerpadla vykurovacieho okruhu
Standby
pohotovostný režim
Standby LP
pohotovostný režim (Low Power)
(zmena nastáva po 10 min v režime Standby)
GLT
ovládanie prostredníctvom riadiaceho systému budovy
Pool
prevádzka ohrevu vody v bazéne
24
3063084_201309
12. Základné údaje
Prehľad stavov tepelného čerpadla a elektrického vykurovania
Skrátený názov
Popis
Porucha
porucha tepelného čerpadla/elektrického ohrevu
Deaktivácia
nie je povolené elektrické vykurovanie pre vykurovaciu prevádzku (WP090 = Vyp, s výnimkou protimrazovej ochrany) alebo
WP090 = Vyp., elektrický ohrev odpojené, porucha 101 potvrdená
Standby
tepelné čerpadlo/elektrické vykurovanie v pohotovosti
Premývanie
pred spustením kompresora alebo pasívneho chladenia sa zdrojový/primárny okruh premyje
Zapnuté
tepelné čerpadlo alebo kompresor v prevádzke
Roztápanie
roztápanie výparníka (len pri BWL-1)
Čas blokovania
čas blokovania do štartu tepelného čerpadla/elektrického ohrevu
Blokovanie EVU
blokovanie tepelného čerpadla/elektrického ohrevu po prerušení dodávky elektrickej
energie dodávateľom
Vypnutie
vypnutie tepelného čerpadla/elektrického vykurovania kvôli vysokej vonkajšej teplote
VL/LR > Max
prekročená maximálna teplota vykurovacej vody v prívode alebo spiatočke
Horúci plyn. > Max
prekročená maximálna teplota chladiva
Chladenie Pas.
pasívne chladenie (iba BWS-1 s chladiacim modulom BKM)
Soľanka < Min.
teplota soľanky na vstupe pod minimom (iba BWS-1 s chladiacim modulom BKM)
Vznik
kondenzátu
pasívne chladenie prerušené signálom snímača rosného bodu (iba BWS-1 s chladiacim
modulom BKM)
Hlásenie
Meldung
Zobrazenie chybových hlásení alebo hlásenie porúch
Porucha, ktorá trvá dlhšie než 10 minút, sa signalizuje varovným zvukovým
signálom (predpokladom je : WP:004 = zapnuté.
keine Störung
3063084_201309
Prehľad hlásení porúch, možných príčin a návodov na odstránenie porúch
nájdete v kapitole „Porucha-Príčina-Odstránenie“
25
13. Hladina obsluhy – hlavné menu
Hlavné menu
i
Hauptmenü
zurück
Anzeigen
Grundeinstell.
Fehlerquittier.
Fachmann
zurück
Po stlačení ovládacieho gombíka sa dostanete z hladiny Základné údaje do
hladiny Hlavné menu.
Tu si môžete otáčaním a stláčaním ovládacieho gombíka zvoliť požadovanú
funkciu alebo podmenu alebo niektorú ďalšiu hladinu ovládania.
Pomocou príkazu späť prejdete do predchádzajúcej hladiny ovládania.
Pokiaľ dlhšie, ako jednu minútu nevykonáte nastavenie, vráti sa zobrazenie
na displeji automaticky do hladiny Základné údaje.
Údaje
Podmenu na zobrazenie aktuálneho stavu, nameraných hodnôt a
štatistických dát o systéme.
Základné nastavenie
Podmenu základné nastavenie systému
Potvrdenie poruchy
Funkcia na potvrdenie chybových hlásení alebo vzniknutých porúch.
Servis
Podmenu s funkciami a rozšírenými možnosťami pre servisného pracovníka.
späť
Späť na predchádzajúcu hladinu ovládania.
14. Hladina obsluhy – údaje
Hodnoty
V rovine ovládania sa môžu vyvolať aktuálne stavy a namerané hodnoty, ako
aj štatistické dáta vyvolaných systémov.
Anzeigen
zurück
Werte
Statistik
Historie
zurück
26
3063084_201309
14. Hladina obsluhy – hodnoty
Hodnoty
Hodnoty sa zobrazujú v súlade s typom zariadenia a nastavenou konfiguráciou
Werte
zurück
T_Außen
20.0°C
T_Vorlauf
40.0°C
Skrátený názov
Význam
T_vonk.
vonkajšia teplota [°C ]
T_prívodu
teplota prívodu [ °C]
T_spiatočky
teplota spiatočky [°C]
Tlak vykur. okr.
tlak vo vykurovacom okruhu [bar]
Prietok vo vykur.
potrubí
prietok vo vykurovacom potrubí [l/min ]
Čerpadlo vykur.
okruhu
plniace čerpadlo vykurovacieho okruhu [zap./vyp.]
T_spoloč.
spiatočky
snímač spoločnej spiatočky z ohrievača vody (SAF) [°C]
Ventil p. vykur okr. čerpadlo/ventil priameho vykurovacieho okruhu [zap./vyp.]
T_okr. so
zmiešavačom
teplota okruhu so zmiešavačom (VF) [°C]
Čerpadlo okr. so
zmiešav.
čerpadlo okruhu so zmiešavačom [zap./vyp.]
T_ohrievača
teplota ohrievača vody [°C]
3-cest.v./ohrev v.
3-cestný prepínací ventil (vykurovanie/ohrevvody)
T_soľanky
T_Soľanka Výst
Tlak soľanky
teplota soľanky [°C]
výstupná teplota soľanky [°C] (pri BWS-1 od júna 2012)
tlak soľanky [bar]
Čerp. okr,. soľ.
čerpadlo okruhu soľanky [zap./vyp.]
Otáč._ventilátora
počet otáčok ventilátora [%]
T_lamely
teplota lamiel [°C]
T_prívodu vzd.
teplota privádzaného vzduchu [°C]
T_nasáv. plynu
teplota nasávaného chladiva [°C]
T_horúc. plynu
teplota horúceho chladiva [°C]
Kompresor
kompresor [zap./vyp.]
Skrátený názov
Význam
Štarty kompr.
počet predchádzajúcich štartov kompresora
Čas kompr.
celkový čas chodu kompresora v hodinách [hod.]
Čas E-vykur.
celkový čas chodu elektrického kúrenia v hodinách [hod.]
Štatistika
Statistik
zurück
Starts Verd.
0
Laufz. Verd.
0 Std
História
Energie VJ
0 kWh
0 kWh
JAZ
Zobrazenie prijatej elektrickej energie, vytvorenej tepelnej energie a
súčiniteľa ročnej práce (JAZ) za predchádzajúci rok (VJ)
Predpokladom na zobrazenie hodnôt prijatej elektrickej energie a súčiniteľa
ročnej práce je pripojenie impulzného signálu elektromera s rozhraním SO.
0.0
3063084_201309
27
15. Hladina obsluhy – základné nastavenia
Základné nastavenia
V hladine ovládania Základné nastavenia sa dajú ďalej nastavovať základné
nastavenia systému.
Grundeinstell.
zurück
Sprache
Parameter
Rozsah nastavenia
Nastavenie
výrobcom
Jazyk
nemčina, angličtina,
francúzština,
taliančina,
holandčina, polština,
fínčina, čeština,
slovenčina
DEUTSCH –
nemčina
Dátum
01.01.00 –31.12.80 –
Čas v hodinách
00:00:00 –23:59:59 –
Autom. letný čas
vyp, auto
DEUTSCH
Datum
23.03.10
Režim ohrevu vody Comfort, ECO
Rýchly ohrev vody vyp./zap.
Jazyk
Sprache
DEUTSCH
Standard:
DEUTSCH
Dátum
Systemdatum
Dátum
Individuálne
nastavenie
Auto
Comfort
vyp.
Ventilátor tichý
chod
vyp./zap.
vyp.
Nočný režim
vyp./zap.
vyp.
Otočením ovládacieho gombíka v menu Jazyk si zvolíte jazyk a stlačením
gombíka voľbu potvrdíte.
Jazyk sa dá otáčaním gombíka zmeniť. Po nastavení zvoleného jazyka treba
opätovným stlačením voľbu potvrdiť.
Dátum sa mení otáčaním ovládacieho gombíka.
Postupne sa nastavuje deň, mesiac, rok a za každým nastavením sa
stlačením gombíka nastavenie potvrdí.
13.05.09
Čas *
Uhrzeit
15:22:00
Čas sa mení otáčaním ovládacieho gombíka.
Postupne nastavte hodiny, minúty, sekundy a po každom nastavení stlačením
gombíka nastavenie potvrďte.
*–Dátum a čas systému WRS (WPM-1, BM, prípadne rozširovacieho modu-
lu) nastavte na príslušnom ovládacom module so zbernicovou adresou
eBus 0 (BM(0)).
– BM(0) so softvérom do verzie FW 204_12 alebo bez modulu BM(0):
Nastavenie dátumu a času v základných nastaveniach WPM-1.
– BM(0) so softvérom od verzie FW 204_13:
Nastavenie dátumu a času v základných nastaveniach ovládacieho modulu BM(0).
Pokiaľ je regulácia dlhšie ako 48 hodín bez elektrického napätia, musí sa
spravidla dátum aj čas znovu nastaviť
28
3063084_201309
15. Hladina obsluhy – základné nastavenia
Letný/zimný čas
Funkcia na automatické nastavenie letného alebo zimného času (Auto, vyp.)
Autom.Sommerz.
AUTO
Standard:
AUTO
Režim ohrevu vody
WW Betriebsart
Comfort
Standard:
Comfort
Režim rýchleho ohrevu vody
Nastavenie režimu ohrevu vody (Comfort, ECO)
V režime Comfort sa teplota udržiava reguláciou na konštantnej požadovanej
teplote.
V režime ECO sa ohrev vody najskôr reguluje na požadovanú teplotu (základné
nastavenie modulu BM). Ak tepelné čerpadlo neudrží túto teplotu v nastavenom rozmedzí alebo ak sa dosiahne maximálny čas ohrevu ohrievača vody
(WP022), potom sa vyreguluje na minimálnu teplotu ohriatej vody (WP024).
Ak sa nepožaduje podpora prídavným tepelným zdrojom s prioritou 2 (napríklad
elektrický ohrev), potom treba nastaviť v režime Servis parametre WP022 a
WP033 na rovnakú hodnotu. Ak sa tepelnému čerpadlu nepodarí v rámci svojich hraničných hodnôt alebo max. času ohrevu vody (WP022) úspešne ohrev
vody dokončiť, bude ohrev vody na dobu nastaveného max. času ohrevu vody
(WP022) zablokovaný.
Funkcia rýchleho ohrevu vody (vyp./zap.).
Pri aktivácii funkcie sa jednorazovo ohreje voda na požadovanú teplotu pomocou prídavného tepelného zdroja s prioritou 2 (napríklad elektrický ohrev).
WW Schnellheiz.
Standard:
Aus
Aus
Standard:
Aus
Tichý chod ventilátora
Lüfter Leiselauf
Funkcia na obmedzenie otáčok ventilátora o 5% (vyp./zap.) na zníženie hladiny hluku. (cca 1-2 dBA).
Aktivácia funkcie na obmedzenie počtu otáčok ventilátora môže mať za
následok zníženie súčiniteľa dennej a ročnej práce (TAZ, JAZ).
Aus
Standard:
Aus
Nočný režim
Nachtbetrieb
Aus
Standard:
Aus
Standard:
Funkcia na obmedzenie otáčok v nočnom režime o 2% (vyp/zap).
Režim deň/noc sa nastavuje parametrami WP061 a WP062 v hladine obsluhy
Servis.
Aktivácia funkcie na obmedzenie otáčok ventilátora môže mať za následok
zníženie súčiniteľa dennej a ročnej práce (TAZ, JAZ).
Aus
3063084_201309
29
16. Hladina obsluhy – Hlásenie porúch
17. Hladina obsluhy – Servis
Potvrdenie poruchy
Funkcia na potvrdenie blokujúceho hlásenia poruchy. Po potvrdení poruchy
nasleduje hlásenie o potvrdení poruchy.
Fehler
quittiert
Servis/prístupové heslo
Passwort Anw.
Berechtigung
erforderlich!
Servis
Fachmann
zurück
Test
Parameter
Fehlerhist.
Sonder
zurück
Hladina obsluhy Servis má určité funkcie a rozšírené možnosti nastavenia pre
inštalatérov a servisných pracovníkov.
Táto rovina je však chránená prístupovým heslom. Dá sa otvoriť po zadaní kódu
1111.
Prehľad hladiny Servis
Test
Podmenu s funkciami na manuálnu zmenu stavu alebo rozličných výstupov
alebo aktiváciu pripojených akčných členov.
Parametre
Podmenu s parametrami na rozšírené nastavenie systému.
História porúch
Zobrazenie posledných 20 chybových hlásení alebo vzniknutých porúch.
Osobitné
Podmenu s osobitnými funkciami na manuálne roztápanie a na kalibráciu
snímačov.
30
3063084_201309
17. Hladina obsluhy – Servis
Test
V podmenu Test možno aktivovať rozličné výstupy alebo pripojené akčné
členy.
Test
zurück
SOP
ZHP
HKP
MKP
MM
3WUV HZ/WW
3WUV HZ/Po
Aus
Aus
Aus
Aus
HZ
HZ
HZ
Po opustení menu Test sa obnovia pôvodné nastavenia a stavy, ktoré boli
pred vyvolaním menu Test.
Skrátený názov
SOP
Ventilator
ZHP
HKP
MKP
MM
3WUV HZ/WW
3WUV HZ/Po
A1
A2
Význam
Rozsah
nastavenia
cirkulačné čerpadlo soľanky
vyp./zap.
ventilátor
vyp./zap.
podávacie čerpadlo/čerpadlo vykuro- vyp./zap.
vacieho okruhu
cirkulačné čerpadlo/ventil vykurova- vyp./zap.
nia (priamy vykur. okruh)
cirkulačné čerpadlo okruhu so
vyp./zap.
zmiešavačom
motor zmiešavača/4-cestný
vyp./zap.
prepínací ventil
3-cestný prepínací ventil
HZ, WW
(vykurovanie/ohrev vody)
3-cestný prepínací ventil
HZ, Po
(vykurovanie/ohrev bazéna)
výstup 1
vyp./zap.
výstup 2
vyp./zap.
Rozličné výstupy alebo aktívne moduly sa zobrazujú podľa typu zariadenia a
nastavenej konfigurácie.
3063084_201309
31
17. Hladina obsluhy – Servis
Parametre
V podmenu Parametre môže oprávnený odborník vykonať nasledovné
rozšírené nastavenia systému.
Parameter
zurück
WP001
WP002
WP003
WP004
WP010
WP011
WP012
01
keine
keine
Ein
7.0°C
2.0°C
1 min
Neodborné nastavenia môžu mať za následok nesprávnu
funkciu a poškodenie zariadenia!
Prehľad parametrov v hladine menu Servis
Parameter Význam
menu Servis
Zariadenie
WP001
konfigurácia zariadenia
WP002
programovateľný vstup 1 (E1)
WP003
programovateľný výstup 1 (A1)
WP004
Výstražný signál
Vykurovanie HZ
WP010
offset prívodu a spiatočky – požadované
teploty
WP011
hysteréza vykurovania (parametra WP010)
WP012
čas dobehu podávacieho čerpadla /čerpadlo
vykurovacieho okruhu
WP013
oneskorenie zdroja tepla ZWE Priorita 2
WP014
čas dobehu čerpadla vykurovacieho okruhu
(priamy okruh HK)
WP015
otáčky prívod-/čerpadlo vykurovacieho okruhu
WP016
povolenie regulácie teplotného spádu Rozsah nastavenia
Nastavenie
výrobcom
01, 02, 03, 04, 05,
11, 12, 13, 14, 15,
21, 22, 31, 32, 33,
34, 35, 41, 42,
51, 52
01
žiadne
RT
WW
RT/WW
Zirk
Pool
EEQ
ESM
Flow
žiadne
žiadne
Zirk100
Zirk50
Zirk20
Alarm
WWP
Zirk
Pool
PKP
vyp, zap
žiadne
0 K ... 10 K
7K
0.5 K ... 3 K
0 min. ... 30 min.
2K
1 min.
0 min. ... 180 min.
0 min. ... 30 min.
60 min.
5 min.
0 % ... 100 %
vyp., zap. Individuálne
nastavenie
zap
80 %
zap.
(ďalej na nasledovnej strane)
32
3063084_201309
17. Hladina obsluhy – Servis
Prehľad parametrov v hladine menu Servis (Fachmann)
Parameter Význam
menu Servis
Ohriata voda
WP020
hysteréza ohrevu vody
WP021
maximálny čas ohrevu vody
WP022
maximálny čas ohrevu vody
WP023
oneskorenie zdroja tepla ZWE Priorita 2
WP024
minimálna teplota ohriatej vody
Okruh soľanky (soľanka – tepelné čerpadlo)
WP052
uvoľnenie funkcie pasívne chladenie
vyp., zap.
vyp.
WP053
T_vonkajšia, bivalentný bod na deaktiváciu
pasívneho chladenia
15.0 … 30.0 °C
15.0 °C
WP054
minimálna teplota prívodu
T_PR pasívneho chladenia
10.0 … 25.0 °C
17.0 °C
WP055
offset požadovanej teploty prívodu
0.0 … 20.0 K
15.0 K
WP056
čas dobehu čerpadla okruhu soľanky SOP
0…999 sek.
60 sek.
BWS-1: vyp., zap BWM-1: zap
vyp.
zap
WP057
kontrola teploty soľanky na výstupe * (min.
T_Soľanka Výst)
Ventilátor ( tepelné čerpadlo na vzduch-voda)
WP060
korekcia počtu otáčok pri nočnej prevádzke
WP061
štart – denný čas
WP062
koniec – denný čas
WP063
korekcia počtu otáčok všeobecne
Roztápanie (tepelné čerpadlo vzduch-voda))
WP070
teplota privádzaného vzduchu T_Zuluft, bez
roztápania
WP071
T_Zuluft, bez aktívneho roztápania
WP072
T_Zuluft, spustenie prirodzeného roztápania
WP073
čas blokovania roztápania
WP074
maximálny čas aktívneho roztápania
WP075
maximálny čas prirodzeného roztápania
WP076
počet aktívnych roztápaní bez ventilátora
Kompresor
WP080
vonk. teplota, bivalentný bod s deaktiváciou TČ
Elektrické vykurovanie eHz
WP090
uvoľnenie elektrického ohrevu pre vykurovanie
WP091
vonk. teplota, bivalentný bod s aktiváciou
el.ohrevu
WP092
blokovanie el. ohrevu signálom HDO
WP093
deaktivácia bivalentného bodu WP091
(počas trvania vysúšania poteru)
Prídavný zdroj tepla ZWE (externý)
WP100
typ prídavného zdroja tepla ZWE na
programovateľnom výstupe 2 (A2)
Rozsah nastavenia Nastavenie
výrobcom
1 K ... 10 K
vyp., zap.
30 min. ... 180 min.
0 min. ... 180 min.
10.0 °C ... 50.0 °C
2K
zap.
120 min.
60 min.
45.0 °C
0 % ... 20 %
00.00 … 23.59
00.00 … 23.59
0 % ... 20 %
2%
06.00
22.00
0%
18.0 °C ... 25.0 °C
20.0 °C
5.0 °C ... 20.0 °C
2.0 °C ... 10.0 °C
0 min. … 120 min.
15 min. … 25 min.
15 min. … 40 min.
0 ... 8
8.0 °C
4.0 °C
30 min.
17 min.
30 min.
0
-40.0 °C ... 20.0 °C
-25.0 °C
vyp./zap.
-20.0 °C ... 40.0 °C
zap.
-5.0 °C
vyp./zap.
0...40 dní
zap.
0 dní
žiadny
ZWE > 10l
ZWE < 10l
el. ohrev pitnej vody
el. ohrev rozdeľovača
EEQ
WP101
vonk. teplota, aktivácia bivalentného bodu ZWE -40.0 °C ... 20.0 °C
WP102
priorita ZWE pri vykurovaní*
1... 3 (záv. WP100)
WP103
priorita ZWE pri ohreve vody*
1... 3 (záv. WP100)
Energetická bilancia
WP110
hodnota impulzu/počet S0- impulzov
1 .. 2000 impulz./kWh
Individuálne
nastavenie
žiadny
0 °C
----100 pls/kWh
* Parametre treba vopred nastaviť podľa zvolenej konfigurácie zariadenia
3063084_201309
33
17. Hladina obsluhy – Servis
Popis parametrov v hladine menu Servis
WP001
Nastavenie jedného z trinástich vopred konfigurovaných variantov usporiadania
podľa konštrukcie a plánovaného použitia tepelného čerpadla (pozrite konfiguráciu
zariadenia).
WP002
Slúži na optimálne obsadenie programovateľného vstupu E1 jednou z nasledovných
funkcií
Kód
Funkcia vstupu 1
žiadne
Žiadna funkcia
RT
Zablokovanie kúrenia (rozpínacím kontaktom)
WW
Zablokovanie ohriatej vody (rozpínacím kontaktom)
RT/WW
Zablokovanie vykurovania a prípravy ohriatej vody (rozpínacím
kontaktom)
Zirk
Tlačidlo cirkulácie (Zirkomat)
V prípade stlačenia nasleduje 5 minút cirkulácie, 30 minút je
čas zablokovania
(podľa predbežného nastavenia Zirk z WP003)
Pool
Externá požiadavka na ohrev bazéna
(pomocou spínacieho kontaktu)
EEQ
Ohrev vody/vykurovanie externým zdrojom energie (teplotný
snímač NTC5K)
ESM
Vypnutie kompresora prostredníctvom externého poruchového
hlásenia (rozpínacím kontaktom)
Flow
vypnutie kompresora snímačom prietoku primárneho okruhu
(spínacím kontaktom)
WP003
Slúži na voliteľné obsadenie programovateľného výstupu A1 s jednou z nasledovných funkcií
Kód
Funkcia výstupu A1
žiadny
Žiadna funkcia
Zirk100
Riadenie cirkulačného čerpadla 100% (trvalý chod)
Zirk50
Riadenie cirkulačného čerpadla 50% (5 min. zap., 5 min. vyp.)
Zirk20
Riadenie cirkulačného čerpadla 20% (2 min. zap., 8 min. vyp.)
Alarm
Poplachový výstup
WWP
Riadenie čerpadla ohrievača vody
Zirk
Riadenie cirkulačného čerpadla (Zirkomat)
Pool
Riadenie čerpadla na ohrev bazéna
Riadenie čerpadla primárneho okruhu (paralelne k solár. čerpadlu)
PKP
WP004
Aktivácia/deaktivácia chybového hlásenia, ktoré trvá minimálne 10 minút
Chybové hlásenie výstražným zvukovým signálom.
WP010
WP016 = zap.:
nastavenie požadovaného teplotného spádu medzi teplotou prívodu a spiatočky
tepelného čerpadla (vykurovacia prevádzka)
WP016 = vyp.:
nastavenie offsetu medzi požadovanou teplotou prívodu nastavenou na BM a
požadovanou teplotou spiatočky, prípadne spoločnej spiatočky. T_RL/SAF_pož. =
T_VL_pož. – Offset (WP010)
WP011
Nastavenie hysterézy parametra WP010.
WP012
Nastavenie času dobehu čerpadla podávacieho/vykurovacieho okruhu (ZHP).
WP013
Nastavenie času oneskorenia pripojenia prídavného zdroja tepla s prioritou 2 na
vykurovanie.
WP014
Nastavenie času dobehu čerpadla priameho vykurovacieho okruhu (HKP).
WP015
Nastavenie otáčok čerpadla napájania/vykurovacieho okruhu (ZHP).
WP020
Nastavenie hysterézy pri ohreve vody alebo pri ohreve zásobníka vody.
WP021
Uvoľnenie funkcie maximálny čas ohrevu zásobníka vody.
34
3063084_201309
17. Hladina obsluhy – Servis
WP022
Nastavenie maximálneho času ohrevu zásobníka vody.
WP023
Nastavenie času oneskorenia na pripojenie prídavného zdroja tepla s prioritou 2 na
ohrev vody.
WP024
WP052
WP053
Nastavenie minimálnej teploty ohrevu v režime ECO.
Uvoľnenie prevádzkového režimu pasívne chladenie
Nastavenie minimálnej vonkajšej teploty pre prevádzkový režim pasívne chladenie
(bivalentný bod na deaktiváciu pasívneho chladenia).
Nastavenie minimálnej teploty prívodu pasívne chladeného vykurovacieho okruhu
alebo okruhu so zmiešavačom.
Nastavenie hodnoty offsetu, príp. rozdielu medzi vonkajšou teplotou a teplotou
prívodu pasívne chladených vykurovacích okruhov alebo okruhov so zmiešavačom
(T_VL_pož = T_vonkajš – Offset (WP055)).
Nastavenie času dobehu obehového čerpadla okruhu soľanky SOP
Aktivácia/deaktivácia kontroly teploty prívodu soľanky (min. T_soľanka výstup). Pri
teplených čerpadlách voda-voda nie je deaktivácia možná!
Nastavenie hodnoty korekcie otáčok ventilátora BWL-1 v nočnej prevádzke (obmedzenie v %).
WP054
WP055
WP056
WP057
WP060
WP061
Nastavenie času začiatku dennej prevádzky alebo konca nočnej prevádzky.
WP062
Nastavenie času konca dennej prevádzky alebo začiatku nočnej prevádzky.
WP063
Nastavenie korekcie počtu otáčok ventilátora BWL-1-I (zvýšenie v %). Vyrovnanie tlakovej straty v prevádzke vzduchového nasávacieho a odtokového
kanála.
WP070
Nastavenie maximálnej teploty prívodu vzduchu, od ktorej sa už neroztápa.
WP071
Nastavenie maximálnej teploty prívodu vzduchu, od ktorej sa už aktívne neroztápa.
WP072
Nastavenie minimálnej teploty prívodu vzduchu, od ktorej je dovolené prirodzené
roztápanie.
WP073
Nastavenie blokovania medzi jednotlivým roztápaním.
WP074
Nastavenie maximálneho času aktívneho roztápania.
WP075
Nastavenie maximálneho času prirodzeného roztápania.
WP076
Nastavenie počtu aktívnych cyklov roztápania bez ventilátora až do aktívneho
odmrazovania s ventilátorom.
WP080
Nastavenie minimálnej vonkajšej teploty na prevádzku tepelného čerpadla
(bivalentný bod na deaktiváciu tepelného čerpadla).
WP090
Uvoľnenie elektrického ohrevu vykurovania.
WP091
Nastavenie maximálnej vonkajšej teploty na prevádzku elektrického ohrevu vykurovania (bivalentný bod na aktiváciu elektrického vykurovania).
WP092
WP093
WP100
Nastavenie blokovania elektrického ohrevu signálom HDO.
Nastavenie deaktivácie bivalentného bodu WP091 počas vysúšania poteru (v dňoch).
Nastavenie typu prídavného zdroja tepla ZWE na programovateľnom výstupe A2
(beznapäťový prepínací kontakt).
WP101
Nastavenie maximálnej vonkajšej teploty na prevádzku prídavného zdroja tepla vo
vykurovacom režime (Bivalentný bod na aktiváciu prídavného zdroja tepla). Nastaviť
WP101≥WP080.
WP102
Nastavenie priority prídavného zdroja tepla vo vykurovacom režime.
1: Prídavný zdroj tepla – tepelné čerpadlo – elektrický ohrev
2: Tepelné čerpadlo – prídavný zdroj tepla – elektrický ohrev
3: Tepelné čerpadlo -- elektrické vykurovanie – prídavný zdroj tepla
WP103
Nastavenie priority prídavnéjo zdroja tepla v režime ohrevu vody.
1: Prídavný zdroj tepla – tepelné čerpadlo – elektrický ohrev
2: Tepelné čerpadlo – prídavný zdroj tepla – elektrický ohrev
3: Tepelné čerpadlo – elektrické vykurovanie – prídavný zdroj tepla
WP110
Nastavenie počtu S0 impulzov na kilowatthodinu (imp/kWh)
na zistenie odobratej elektrickej energie.
3063084_201309
35
17. Hladina obsluhy – Servis
História porúch
Zobrazenie posledných 20 vzniknutých porúch, zakaždým s kódom poruchy
a dátumom začiatku a konca poruchy.
Fehlerhist.
keine Störung
0
Beginn --.--.-00:00
Ende --.--.-00:00
V podmenu osobitné sa môžu nastaviť nasledovné osobitné funkcie
Osobitné
Kalibrácia
Podmenu na kalibráciu snímača teploty.
Sonder
zurück
Štart roztápania
Funkcia na manuálne aktívne roztápanie
(len pri vzduchovom tepelnom čerpadle).
Kalibrierung
Start Abtauung
zurück
Kalibrácia
Snímače teploty sa kalibrujú vo výrobnom závode, nová kalibrácia je preto
potrebná len po výmene snímača.
Kalibrierung
zurück
ZHP
T_Vorlauf
40.00°C
T_Rücklauf
40.00°C
Korrektur VL
0.00°C
Aus
Prepnite na kalibráciu ZHP
10 minút počkajte na vyrovnanie teploty
a potom vykonajte korekciu
Kalibrierung
Ventilator
T_Zuluft
0.1°C
T_Lamelle
0.1°C
Korrektur ZL
0.0°C
zurück
36
Kalibrácia snímača teploty prívodu v porovnaní so snímačom spiatočky sa
vykoná pomocou aktivácie čerpadla prívodu/vykurovacieho okruhu ZHP a
korekciou teploty prívodu (korekcia VL na hodnotu snímača teploty
v spiatočke).
Aus
Kalibrácia snímačov teploty privádzaného vzduchu v porovnaní so snímačom teploty lamely (len pri vzduchových tepelných čerpadlách) aktiváciou
ventilátorov a korekciou hodnoty teploty privádzaného vzduchu (korekcia ZL
na hodnotu snímača teploty lamely).
Prepnite na kalibráciu ventilátora
10 minút počkajte na vyrovnanie teploty
a potom vykonajte korekciu.
3063084_201309
18. Prehľad konfigurácií zariadenia
Prehľad konfigurácií
Prispôsobenie manažéra tepelného čerpadla WPM-1 na zariadenie tepelného čerpadla a na systémy vykurovania
a rozvodu vody sa robí pomocou voľby z 13 predkonfigurovaných hydraulických variantov alebo konfigurácií
zariadenia (nastavenie prostredníctvom parametrov Servis WP001).
Konfigurácia
zariadenia
Popis
01
sériový zásobník,vykurovací okruh, ohrev pitnej vody
02
sériový zásobník, vykurovací okruh, okruh so zmiešavačom, ohrev vody
03
sériový zásobník, okruh so zmiešavačom, ohrev vody
04
pasívne chladenie s chladiacim modulom BKM, bez priameho vykurovacieho okruhu,
ohrev vody, okruh so zmiešavačom/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM (max. 7),
hydraulická schéma zapojenia 32-52-006-049 alebo 32-52-006-050
05
pasívne chladenie s chladiacim modulom BKM, bez priameho vykurovacieho okruhu,
ohrev vody, okruh so zmiešavačom/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM (max. 7),
hydraulická schéma zapojenia 32-52-006-044
11
oddeľovací zásobník vody, vykurovací okruh, ohrev vody
12
splynovací kotol na drevo BVG, vrstvový zásobník vody BSP-W, okruh so zmiešavačom, ohrev
vody, možné rozšírenie o okruh so zmiešavačom, možné rozšírenie o solárny okruh
13
oddeľovací zásobník vody, vykurovací okruh, okruh so zmiešavačom, ohrev
vody
14
pasívne chladenie s chladiacim modulom BKM, bez priameho vykurovacieho okruhu, ohrev
vody s hydraulickým vyrovnávačom tlaku/s oddeľovacím alebo akumulačným zásobníkom,
okruh so zmiešavačom/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM (max. 7), hydraulická
schéma zapojenia 32-52-006-037 alebo 32-52-006-051
15
pasívne chladenie s chladiacim modulom BKM, bez priameho vykurovacieho okruhu, ohrev
vody s hydraulickým vyrovnávačom tlaku/s oddeľovací alebo akumulačným zásobníkom,
okruh so zmiešavačom/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM (max. 7), hydraulická
schéma zapojenia 32-52-006-045 alebo 32-52-006-046
21
prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody > 10 litrov, vrstvový zásobník vody BSP-W, ohrev
vody, možné rozšírenie o okruh so zmiešavačom, možné rozšírenie o solárny okruh
22
prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody > 10 litrov, oddeľovací zásobník
vody, vykurovací okruh, ohrev vody
33
prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov, oddeľovací zásobník, vykurovací okruh
na ohrev vody
34
prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov, vrstvový zásobník vody BSP-W, okruh
so zmiešavačom, ohrev vody, možné rozšírenie o okruhy so zmiešavačom, možné rozšírenie
o solárny okruh
35
prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov, oddeľovací zásobník, vykurovací okruh,
okruh so zmiešavačom, ohrev vody
41
možné rozšírenie o splynovací kotol na drevo BVG, akumulačný zásobník vody, oddeľovací
zásobník vody, vykurovací okruh, ohrev vody
42
možné rozšírenie o splynovací kotol na drevo BVG, akumulačný zásobník vody, sériový
zásobník vody, vykurovací okruh, ohrev vody
51
vstup 0 – 10 V na externú požiadavku
52
ovládanie externej požiadavky On – Off
Po každej zmene konfigurácie musíte zariadenie reštartovať (sieť VYP/sieť ZAP).
Upozornenie:
Hydraulické schémy pre systémové riešenia nájdete na stránke K K H príp. v projektových podkladoch
Hydraulické systémové riešenia.
3063084_201309
37
Konfigurácia zariadenia 01
BWL-1 A, BWL-1 I
vykurovací
okruh
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● sériový zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
ohrievač vody
3 WUV
HZ/WW
B
A
SPF
sériový
zásobník vody
AB
BWL-1 A
BWL-1 I
ZHP
BWS-1
vykurovací
okruh
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● sériový zásobník vody
● vykurovací okruh
ohrievač vody
● ohrev vody
sériový
zásobník vody
SPF
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho okruhu
BWS-1
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
38
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 02
BWL-1 A, BWL-1 I
vykurovací
okruh
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● sériový zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
ohrievač vody
● ohrev vody
3 WUV
HZ/WW
B
A
okruh
so zmiešavačom
MaxTh
VF
sériový
zásobník vody
MKP
AB
MM
SPF
BWL-1 A
BWL-1 I
ZHP
vykurovací
okruh
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● sériový zásobník vody
● vykurovací okruh
ohrievač vody
● okruh so zmiešavačom
● ohrev vody
MaxTh
VF
sériový
zásobník vody
SPF
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho okruhu
okruh
so zmiešavačom
MKP
MM
BWS-1
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
39
Konfigurácia zariadenia 02
BWL-1
● tepelné čerpadlo vzduch-voda
● sériový zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
● solárny ohrievač vody
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
SFK
vykurovací
okruh
okruh
so zmiešavačom
MaxTh
VF
solárny
ohrievač vody
3 WUV
HZ/WW
B
A
SPF
AB
sériový
zásobník vody
MKP
DFG
RLF
SKP
MM
SFS
BWL-1 A
ďalšie možnosti rozšírenia
BWL-1 I
ZHP
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
40
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 02
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● sériový zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
● solárny ohrievač vody
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
SFK
vykurovací
okruh
okruh
so zmiešavačom
MaxTh
VF
sériový
zásobník vody
solárny
ohrievač vody
SPF
DFG
RLF
SKP
MKP
MM
SFS
ďalšie možnosti rozšírenia
BWS-1
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho
okruhu
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
41
Konfigurácia zariadenia 03
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri i v exteriéri
● sériový zásobník vody
● okruh so zmiešavačom
ohrievač vody
● ohrev vody
3-cestný
prepínací ventil
na vykurovanie/
ohrev vody
B
A
SPF
okruh so zmiešavačom
MaxTh
VF
MKP
M
AB
MM
sériový
zásobník vody
BWL-1 A
BWL-1 I
ZHP
BWS-1
okruh so zmiešavačom
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● sériový zásobník vody
● okruh so zmiešavačom
ohrievač vody
● ohrev vody
MaxTh
VF
MKP
M
SPF
MM
oddeľovací zásobník
vody
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho okruhu
BWS-1
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
42
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 04
BWS-1 s BKM
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● chladiaci modul BKM
● vykurovací/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM
● ohrev vody
vykurovací/
chladiaci
okruh
MaxTh
(E1)
ohrievač vody
VF
Pozor:
Vypnutie obehového čerpadla
okruhu so zmiešavačom počas
vykurovacej prevádzky si vyžaduje
inštaláciu dodatočného relé (pripojenie, pozri hydraulickú schému
zapojenia 32-52-006-050)!
SPF
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho okruhu
BWS-1
B
3-cestný ventil
vykurovanie/
A
bazén
chladiaci
modul BKM
MKP
okruh
so zmiešavačom/
chladiaci okruh MM
BWS-1 s BKM
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● vykurovací/chladiaci okruh s modu-
lom zmiešavača MM (max. 7)
● ohrev vody
AB
MaxTh
ohrievač vody
VF
MKP
M
SPF
B
3-cestný ventil
vykurovanie/
A
bazén
MM
AB
chladiaci
modul BKM
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho okruhu
BWS-1
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
43
Konfigurácia zariadenia 05 BWS-1
BWS-1 s BKM
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● chladiaci modul BKM
● vykurovací okruh
● vykurovací/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM (max. 7)
ohrev vody
okruh so
zmiešavačom/
chladiaci okruh
MM
vykurovací okruh
ohrievač vody
MaxTh
VF
MKP
SPF
B
AB
A
3-cestný
prepínací
ventil
vykurovanie/
bazén
MM
chladiaci
modul BKM
BWS-1
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho okruhu
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
44
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 11 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
vykurovací
okruh
ohrievač vody
3-cestný
prepínací ventil
na vykurovanie/
ohrev vody
A
SPF
B
HKP
oddeľovací
zásobník
vody
AB
SAF
ZHP
BWL-1 A
BWL-1 I
3063084_201309
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky
SAF treba montovať do oblasti spiatočky hydraulického
vyrovnávača alebo oddeľovacieho
zásobníka vody!
45
Konfigurácia zariadenia 11 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
vykurovací
okruh
ohrievač
vody
HKP
oddeľovací
zásobník vody
SPF
SAF
BWS 1
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky
SAF treba montovať do oblasti spiatočky hydraulického
vyrovnávača alebo oddeľovacieho
zásobníka vody!
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho
okruhu
46
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 12 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
možnosti rozšírenia
SKP
RLF
MM
SFS
MM
MKP
MKP
VF
VF
SAF
SPF
B
BWL-1 A
B
AB
BWL-1 I
AB
3 WUV
HZ/WW
BVG
A
3 WUV
HZ/WW
A
ZHP
ohriata pitná voda
BSP-W
MaxTh
MaxTh
okruh
so zmiešavačom
SFK
DFG
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● splynovací kotol na drevo BVG
● vrstvový zásobníkový ohrievač vody BSP-W alebo BSH
● okruh so zmiešavačom
● ohrev vody
● rozšírenie o okruh so zmiešavačom s regulátorom MM (max. 6)
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
47
Konfigurácia zariadenia 12 BWS-1
BWS-1
možnosti rozšírenia
SKP
RLF
MM
SFS
MM
MKP
MKP
VF
VF
A
B
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho okruhu
BWS-1
BVG
AB
3 WUV
HZ/WW
SAF
SPF
ohriata pitná voda
BSP-W
MaxTh
MaxTh
okruh
so zmiešavačom
SFK
DFG
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● splynovací kotol na drevo BVG
● vrstvový zásobníkový ohrievač vody BSP-W alebo BSH
● okruh so zmiešavačom
● ohrev vody
● rozšírenie o okruh so zmiešavačom s regulátorom MM (max. 6)
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
48
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 13 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
● ohrev vody
vykurovací
okruh
okruh
so zmiešavačom
MaxTh
VF
HKP
MKP
ohrievač vody
3 WUV
HZ/WW
A
B
SPF
oddeľovací zásobník vody
MM
AB
SAF
ZHP
BWL-1 A
BWL-1 I
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky SAF
treba montovať do oblasti spiatočky
hydraulického vyrovnávača alebo
oddeľovacieho zásobníka vody!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
49
Konfigurácia zariadenia 13 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
● solárny ohrievač vody
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
SFK
vykurovací
okruh
okruh
so zmiešavačom
MaxTh
VF
HKP
solárny
ohrievač vody
3 WUV
HZ/WW
A
B
SPF
oddeľovací
zásobník vody
MKP
DFG
RLF
SKP
MM
AB
SAF
SFS
ZHP
BWL-1 A
BWL-1 I
možnosti rozšírenia
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky SAF
treba montovať do oblasti spiatočky
hydraulického vyrovnávača alebo
oddeľovacieho zásobníka vody!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
50
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 13 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
● ohrev vody
vykurovací
okruh
okruh
so zmiešavačom
MaxTh
VF
HKP
MKP
ohrievač vody
oddeľovací
zásobník vody
MM
SPF
SAF
BWS-1
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky SAF
treba montovať do oblasti spiatočky
hydraulického vyrovnávača alebo
oddeľovacieho zásobníka vody!
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho okruhu
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
51
Konfigurácia zariadenia 13 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
● solárny ohrievač vody
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
SFK
vykurovací
okruh
okruh
so zmiešavačom
MaxTh
VF
HKP
solárny
ohrievač vody
oddeľovací
zásobník vody
DFG
RLF
MKP
SKP
MM
SPF
SAF
SFS
možnosti rozšírenia
BWS-1
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky SAF
treba montovať do oblasti spiatočky
hydraulického vyrovnávača alebo
oddeľovacieho zásobníka vody!
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev vody
a čerpadlo vykurovacieho
okruhu
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
52
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 14 BWS-1
BWS-1 s BKM
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● chladiaci modul BKM
● splynovací kotol na drevo BVG
● vrstvový zásobník vody BSP-W alebo BSH
● vykurovací/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM (max. 7)
● ohrev vody
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
okruh so
zmiešavačom/
chladiaci okruh 1
(MM1)
WW
BVG
SFK
MaxTh
VF
MKP
BSP-W
DFG
MM
SPF
RLF
SKP
BWS-1
B
SAF
SFS
A
3-cestný
prepínací
ventil
AB vykurovanie/
bazén
A
B
AB
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev vody
a čerpadlo vykurovacieho
okruhu
3-cestný prepínací
ventil vykurovanie/
ohrev
možnosti rozšírenia
chladiaci
modul BKM
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
53
Konfigurácia zariadenia 14 BWS-1
BWS-1 s BKM
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● chladiaci modul BKM
● oddeľovací zásobník
● vykurovací/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM (max. 7)
● ohrev vody
okruh si
zmiešavačom/
chladiaci okruh
1 (MM1)
ohrievač vody
MaxTh
VF
oddeľovací zásobník
SPF
SAF
MKP
A
BWS 1
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho
okruhu
MM
B
3-cestný
prepínací
ventil
vykurovanie/
bazén
(voliteľný)
AB
chladiaci
modul BKM
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky
SAF treba montovať do oblasti spiatočky hydraulického
vyrovnávača alebo oddeľovacieho
zásobníka vody!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
54
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 15 BWS-1
BWS-1 s BKM
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● chladiaci modul BKM
● oddeľovací zásobník
● vykurovací/chladiaci okruh s modulom zmiešavača MM (max. 7)
● ohrev vody
okruh si
zmiešavačom/
chladiaci okruh
1 (MM1)
vykurovací okruh
ohrievač vody
MaxTh
VF
oddeľovací zásobník
SPF
SAF
BWS 1
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho
okruhu
HKP
MKP
B
AB
A
3-cestný
prepínací
ventil
vykurovanie/
bazén
MM
chladiaci
modul BKM
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky
SAF treba montovať do oblasti spiatočky hydraulického
vyrovnávača alebo oddeľovacieho
zásobníka vody!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
55
Konfigurácia zariadenia 21 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
SKP
RLF
MM
SAF
3 WUV
HZ/WW
SPF
ohriata pitná voda
BSP-W
SFS
MKP
VF
MaxTh
možnosti rozšírenia
SFK
DFG
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody > 10 litrov (spustenie cez A2)
● vrstvový zásobník vody BSP-W alebo BSH
● ohrev vody
● rozšírenie o okruh so zmiešavačom s regulátorom MM (max. 6)
● rozšírenie o solárny okruh
3 WUV
HZ/WW
A
B
AB
B
AB
ZHP
BWL-1 I
BWL-1 A
ZWE s objemom
vody > 10 litrov
MM
VF
A
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
56
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 21 BWS-1
BWS-1
SKP
RLF
SAF
3 WUV
HZ/WWl
SPF
A
B
B
AB
AB
BWS-1
VF
ZWE s objemom
vody > 10 litrov
MM
3 WUV
HZ/WW
A
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev vody a
čerpadlo vykurovacieho okruhu
interný 3-cestný ventil treba
odpojiť
ohriata pitná voda
BSP-W
SFS
MM
MKP
VF
MaxTh
možnosti rozšírenia
SFK
DFG
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody > 10 litrov (spustenie cez A2)
● vrstvový zásobník vody BSP-W alebo BSH
● ohrev vody
● rozšírenie o okruh so zmiešavačom s regulátorom MM (max. 6)
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
57
Konfigurácia zariadenia 22 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody > 10 litrov (spustenie cez A2)
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
ZWE s objemom
vody > 10 litrov
ohrievač vody
MM
BWL-1 A
SPF
VF
BWL-1 I
HKP
3 WUV
HZ/WW
AB
ZHP
vykurovací
okruh
A
oddeľovací
zásobník vody
B
SAF
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky
SAF treba montovať do oblasti spiatočky hydraulického
vyrovnávača alebo oddeľovacieho
zásobníka vody!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
58
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 22 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody > 10 litrov (spustenie cez A2)
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
ZWE s objemom
vody > 10 litrov
ohrievač vody
MM
vykurovací
okruh
SPF
VF
HKP
BWS-1
3 WUV
HZ/WW
AB
A
oddeľovací
zásobník vody
B
SAF
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev vody a
čerpadlo vykurovacieho okruhu
interný 3-cestný ventil treba
odpojiť
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky
SAF treba montovať do oblasti spiatočky hydraulického
vyrovnávača alebo oddeľovacieho
zásobníka vody!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
59
Konfigurácia zariadenia 33 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 l
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a v exteriéri
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov (spustenie cez A2)
● oddeľovací zásobník
● vykurovací okruh
● ohrev vody
ohrievač vody
vykurovací
okruh
prídavný zdroj tepla
ZWE s objemom vody
< 10 litrov *
RL
BWL-1 A
VL
SPF
HKP
3-cestný
prepínací ventil
vykurovanie/
ohrev vody
oddeľovací
zásobník
A
B
AB
BWL-1 I
ZHP
SAF
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky
SAF treba montovať do oblasti spiatočky hydraulického
vyrovnávača alebo oddeľovacieho
zásobníka vody!
* V CGB-11,-20,-24 je integrované čerpadlo vykurovacieho okruhu.
* U COB je nevyhnutné integrovať externé čerpadlo vykurovacieho okruhu!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
60
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 33 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov (spustenie cez A2)
● oddeľovací zásobník
● vykurovací okruh ohrev vody
ohrievač vody
vykurovací
okruh
ZWE s objemom vody
< 10 litrov *
RL
VL
ohrievač
SPF
HKP
3-cestný
prepínací ventil
vykurovanie/
ohrev vody
oddeľovací
zásobník
A
B
AB
SAF
BWS-1
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky
SAF treba montovať do oblasti spiatočky hydraulického
vyrovnávača alebo oddeľovacieho
zásobníka vody!
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo vykurovacieho
okruhu
* V CGB-11,-20,-24 je integrované čerpadlo vykurovacieho okruhu.
* U COB je nevyhnutné integrovať externé čerpadlo vykurovacieho okruhu!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
61
62
3-cestný
prepínací
ventil
vykurovanie/
ohrev vody
VL
A
B
AB
3-cestný
prepínací ventil
vykurovanie/ohrev vody
A
B
AB
SAF
SPF
WW
BSP-W
SFS
MKP
MKP
MM
VF
VF
MM
MaxTh
okruh so
zmiešavačom
MaxTh
* V CGB-11,-20,-24 je integrované čerpadlo vykurovacieho okruhu.
* U COB je nevyhnutné integrovať externé čerpadlo vykurovacieho okruhu!
ZHP
BWL-1 I
BWL-1 A
RL
ZWE s objemom
vody < 10 litrov *
možnosti rozšírenia
SFK
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
SKP
RLF
DFG
Konfigurácia zariadenia 34 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a v exteriéri
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov (spustenie cez A2)
● vrstvový zásobník vody BSP-W alebo BSH
● ohrev vody
● okruh so zmiešavačom
● rozšírenie okruhu so zmiešavačom modulom zmiešavača MM (max. 6)
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
3063084_201309
3063084_201309
3-cestný
prepínací
ventil
vykurovanie/
ohrev vody
VL
A
B
AB
AB
B
SAF
SPF
WW
BSP-W
SFS
MKP
MKP
MM
VF
VF
MM
MaxTh
okruh so
zmiešavačom
MaxTh
* V CGB-11,-20,-24 je integrované čerpadlo vykurovacieho okruhu.
* U COB je nevyhnutné integrovať externé čerpadlo vykurovacieho okruhu!
3-cestný
prepínací ventil
vykurovanie/ohrev vody
A
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev
vody a čerpadlo
vykurovacieho
okruhu
BWS-1
RL
ZWE s objemom
vody < 10 litrov *
SFK
možnosti rozšírenia
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
SKP
RLF
DFG
Konfigurácia zariadenia 34 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov (spustenie cez A2)
● vrstvový zásobník vody BSP-W alebo BSH
● ohrev vody
● okruh so zmiešavačom
● rozšírenie okruhu so zmiešavačom modulom zmiešavača MM (max. 6)
● rozšírenie o solárny okruh s regulátorom SM1
63
Konfigurácia zariadenia 35 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a v exteriéri
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov (spustenie cez A2)
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
● ohrev vody
vykurovací
okruh
okruh so
zmiešavačom
MaxTh
VF
ZWE s objemom
vody < 10 litrov*
RL
ohrievač
vody
3-cestný
prepínací
ventil
vykurovanie/
ohrev vody
A
B
SPF
VL
HKP
MKP
oddeľovací
zásobník
MM
AB
SAF
BWL-1 A
BWL-1 I
ZHP
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky SAF
treba montovať do oblasti spiatočky
hydraulického vyrovnávača alebo
oddeľovacieho zásobníka
vody!
* V CGB-11,-20,-24 je integrované čerpadlo vykurovacieho okruhu.
* U COB je nevyhnutné integrovať externé čerpadlo vykurovacieho okruhu!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
64
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 35 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● prídavný zdroj tepla ZWE s objemom vody < 10 litrov (spustenie cez A2)
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● okruh so zmiešavačom
● ohrev vody
vykurovací
okruh
okruh so
zmiešavačom
MaxTh
VF
ZWE s objemom
vody < 10 litrov*
RL
ohrievač
vody
3-cestný
prepínací
ventil
vykurovanie/
ohrev vody
A
B
SPF
VL
HKP
oddeľovací
zásobník
MKP
MM
AB
SAF
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky SAF
treba montovať do oblasti spiatočky
hydraulického vyrovnávača alebo
oddeľovacieho zásobníka
vody!
BWS-1
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev vody a
čerpadlo vykurovacieho okruhu
interný 3-cestný ventil treba
odpojiť
* V CGB-11,-20,-24 je integrované čerpadlo vykurovacieho okruhu.
* U COB je nevyhnutné integrovať externé čerpadlo vykurovacieho okruhu!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
65
Konfigurácia zariadenia 41 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● rozšírenie o splynovací kotol na drevo BVG
● akumulačný zásobník vody
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
E1 = T_EEQ
VF = T_zmiešavač
akumulačný
zásobník vody
ohrievač vody
E1
BVG
SPF
MM
možnosti rozšírenia
BWL-1 A
VF
BWL-1 I
HKP
3 WUV
HZ/WW
AB
ZHP
vykurovací
okruh
A
oddeľovací
zásobník vody
B
SAF
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky SAF
treba montovať do oblasti
hydraulického vyrovnávača
alebo oddeľovacieho zásobníka
vody!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
66
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 41 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● rozšírenie o splynovací kotol na drevo BVG
● akumulačný zásobník vody
● oddeľovací zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
E1 = T_EEQ
VF = T_zmiešavač
akumulačný
zásobník vody
BVG
ohrievač vody
E1
vykurovací
okruh
SPF
MM
VF
možnosti rozšírenia
HKP
3 WUV
HZ/WW
BWS-1
AB
A
oddeľovací
zásobník vody
B
SAF
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev vody a
čerpadlo vykurovacieho okruhu
interný 3-cestný ventil treba
odpojiť
Pozor
Snímač spoločnej spiatočky SAF
treba montovať do oblasti
hydraulického vyrovnávača
alebo oddeľovacieho zásobníka
vody!
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
67
Konfigurácia zariadenia 42 BWL-1
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● rozšírenie o splynovací kotol na drevo BVG
● akumulačný zásobník vody
● sériový zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
E1 = T_EEQ
VF = T_zmiešavač
akumulačný
zásobník vody
BVG
ohrievač vody
E1
SPF
MM
možnosti rozšírenia
BWL-1 A
vykurovací
okruh
VF
BWL-1 I
3 WUV
HZ/WW
AB
A
sériový
zásobník vody
B
ZHP
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
68
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 42 BWS-1
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● rozšírenie o splynovací kotol na drevo BVG
● akumulačný zásobník vody
● sériový zásobník vody
● vykurovací okruh
● ohrev vody
E1 = T_EEQ
VF = T_zmiešavač
akumulačný
zásobník vody
BVG
ohrievač vody
E1
SPF
MM
vykurovací
okruh
VF
možnosti rozšírenia
3 WUV
HZ/WW
BWS-1
AB
A
B
sériový
zásobník vody
v BWS-1 je integrovaný
3-cestný prepínací ventil
na vykurovanie/ohrev vody a
čerpadlo vykurovacieho okruhu
interný 3-cestný ventil treba
odpojiť
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
69
Konfigurácia zariadenia 51
Externá požiadavka/ovládanie
riadiacou technikou budovy GLT
Uin = 0…10V na vstup SAF:
0V <= Uin <= 1V → tepelné čerpadlo vyp.
1V < Uin <= 5V → kompresor zap.
5V < Uin <= 10V → kompresor zap + Evykurovanie zap (modulačné)
(stupeň modulácie = (Uin – 5V) * 20%/V )
Upozornenia
– Pripojiť snímač vonkajšej teploty AF
– Aktivovať elektrické vykurovanie (WP090)
– Bivalentný bod nastaviť na maximálnu hodnotu
(maximálna hodnota = 20 °C pri FW1.00 a 40 °C pri FW1.10)
– minimálny čas blokovania po vypnutí kompresora = 4 minúty
– maximálny počet štartov kompresora za hodinu = 3 (TAB 2007) zabezp. cez GLT
Režim ohrevu vody
pri konfigurácii 51
Režim ohrevu vody pri konfigurácii 51 sa dá zastaviť po odstránení snímača zásobníka SPF, po resetovaní parametrov a opätovnom nastavení konfigurácie zariadenia.
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo typu vzduch/voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● riadenie 0 – 10V (na vstupe SAF)
0 - 10V
BWL-1 A
3WUV
HZ/WW
A
BWL-1 I
AB
SPF
B
ZHP
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● riadenie 0 – 10V (na vstupe SAF)
SPF
0 - 10V
BWS-1
V BWS-1
je integrovaný
3-cestný prepínací ventil na
vykurovanie/ohrev vody a
čerpadlo vykurovacieho okruhu
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
70
3063084_201309
Konfigurácia zariadenia 52
Externá požiadavka/ovládanie
riadiacou technikou budovy GLT
Externý beznapäťový kontakt na vstupe SAF
otvorený → tepelné čerpadlo vypnuté
zatvorený → kompresor AN- zapnutý
Upozornenia:
– pripojiť snímač vonkajšej teploty AF
– elektrické vykurovanie sa nepripája (s výnimkou protimrazovej ochrany a zabezpečenia dostatočnej energie na roztápanie)
– minimálny čas blokovania po vypnutí kompresora = 4 minúty
– maximálny počet štartov kompresora za hodinu = 3 (TAB 2007) zabezp. cez GLT
Režim ohrevu vody pri konfigurácii
zariadenia 52
Režim ohrevu vody pri konfigurácii 52 sa dá zastaviť po odstránení snímača zásobníka SPF, resetovaní parametrov a opätovnom nastavení konfigurácie zariadenia.
BWL-1 A, BWL-1 I
● tepelné čerpadlo vzduch-voda na inštaláciu v interiéri a exteriéri
● ovládanie zap./vyp. (na vstupe SAF)
On - Off
BWL-1 A
3WUV
HZ/WW
A
BWL-1 I
AB
SPF
B
ZHP
BWS-1
● tepelné čerpadlo soľanka-voda
● ovládanie zap./vyp. (na vstupe SAF)
SPF
On - Off
BWS-1
V BWS-1
je integrovaný
3-cestný prepínací ventil na vykurovanie/
ohrev vody a čerpadlo vykurovacieho
okruhu
Dôležité upozornenie:
V tejto základnej schéme nie sú zakreslené všetky uzatváracie prvky, odvzdušňovacie a bezpečnostnotechnické opatrenia. Tie
treba navrhnúť pre konkrétne zariadenie zvlášť podľa platných noriem a predpisov.
Hydraulické a elektrické detaily nájdete na stránke K K H spol. s.r.o. príp. v projektových podkladoch Hydraulické systémové
riešenia.
3063084_201309
71
19. Doplnkové funkcie
Doplnkové funkcie
Základné nastavenia a nastavenie parametrov Servis sa dajú resetovať pomocou príkazu Resetovanie parametrov na parametre nastavené výrobcom.
Manažér tepelného čerpadla sa vráti do stavu, v ktorom bol pri dodaní.
Resetovanie parametrov
Resetovanie parametrov sa spúšťa stlačením a podržaním ovládacieho
gombíka na prevádzkovom a informačnom displeji tepelného čerpadla počas
zapnutia hlavného servisného vypínača.
Na potvrdenie sa na LC displeji zjaví krátke hlásenie Resetovanie parametrov.
Potom sa spustí manažér tepelného čerpadla s pôvodnými nastaveniami od
výrobcu.
Signalizácia alarmu
Zariadenie s mäkkým
štartom
V záujme šetrného zaobchádzania s kompresorom a aby sa elektrická sieť
nepreťažovala, majú tepelné čerpadlá BWL-1 a BWS-1 (s výnimkou BWS-106) elektronické zariadenie na pozvoľný rozbeh AC motora (mäkký štart).
Toto zariadenie (Q20) sa nachádza v riadiacej jednotke príslušného tepelného čerpadla a stará sa o kontrolovaný štart a prevádzku kompresora.
Zariadenie na plynulý rozbeh disponuje dvomi kontrolkami LED.
Zelená LED SUPPLY – pripojenie signalizuje prítomnosť sieťového napätia.
Počas údržby alebo prevádzkových prestávok bliká zelená dióda.
Červená LED ALARM signalizuje blikaním stav alarmu alebo poplachové
hlásenie.
Prehľad poplachových hlásení zariadenia s mäkkým štartom
Počet bliknutí
Červenej LED
Popis
Akcia
2
porucha trojfázového točivého
poľa
chyba podpätia alebo prepätie
(330
VAC
>Ue
>470
VAC
(na
viac,
než
1s))
chyba sieťovej frekvencie
(45 Hz > f > 65 Hz)
chyba nadprúdu počas rozbehu
(> 4* le (na viac, než 1 s)).
Zabezpečte správny sled fáz.
3
4
5
6
7
8
9
72
chyba času nábehu
(t > 1s)
chyba nadmernej teploty
(t > 1 s)
chyba nadmerného prúdu počas
prevádzky
(> le+ 15 % (nad 1s))
chyba pripájacieho napätia
Automatické resetovanie po 5 min.prestávke, ak je napätie OK.
Automatické resetovanie po 5 min.prestávke, ak je napätie OK.
Automatické resetovanie po 5 min.
prestávke po takýchto dvoch za sebou
nasledujúcich poruchách, vtedy treba zariadenie manuálne resetovať vypnutím a
zapnutím hlavného servisného vypínača. Automatické resetovanie po 5 min.
prestávke po takýchto dvoch za sebou
nasledujúcich poruchách, vtedy treba
manuálne resetovať vypnutím a zapnutím
hlavného servisného vypínača. Automatické resetovanie, ak je teplota
OK.
Automatické resetovanie po 5 min. prestávke.
Kód
poruchy
na WPM-1*
102
103
Zabezpečte pripojenie všetkých fáz. Automatické resetovanie po 5 min. prestávke.
3063084_201309
19. Doplnkové funkcie
Ohrev bazéna (prevádzkový
režim „Pool“)
Tepelné čerpadlo alebo prídavný zdroj tepla ZWE sa môže pomocou vstupu
E1 uviesť do prevádzky ohrev bazéna alebo prevádzkový režim „pool“
Parametrom WP002 = Pool sa nastavuje extermá požiadavka na teplo prostredníctvom vstupu E1 (napr. ohrev bazéna pomocou spínacieho kontaktu
spínacieho termostatu). Parametrom WP003 = Pool sa nastavuje regulácia
výstupu A1 (napr. regulácia obehového čerpadla bazéna).
Pri externej požiadavke na teplo pomocou vstupu E1 sa prepne trojcestný
prepínací ventil (3WUV HZ/Pool), prevádzka kompresora a regulácia výstupu
A1.
Po uplynutí nastaveného oneskorenia (WP023) sa aktivuje elektrické vykurovanie alebo prídavný tepelný zdroj ZWE. Počas ohrevu vody alebo vykurovania sa nedá spustiť prevádzka ohrev bazéna.
Ohrev bazéna v zime môže prebiehať iba mimo nastavených spínacích časov
vykurovania, ak je vonkajšia priemerná teplota vyššia ako nastavená hodnota
ECO-ABS v základných nastaveniach ovládacieho modulu BM.
Servisná prevádzka BM
Ak je na ovládacom module BM aktivovaná servisná prevádzka, vypne sa pri
konfigurácii zariadenia s prídavným zdrojom ZWE tepelné čerpadlo a aktivuje
sa prídavný zdroj ZWE.
Ak je nainštalovaný 4-cestný prepínací ventil, nastaví sa do polohy ZWE.
Regulácia teplotného
spádu/pulzná modulácia –
riadenie čerpadla vykurovacieho okruhu
Na zvýšenie účinnosti tepelného čerpadla a na ochranu kompresora má tepelné čerpadlo funkciu regulácia diferencie medzi teplotou prívodu a spiatočky
(regulácia teplotného spádu). Regulácia teplotného spádu závisí od teploty zdroja (T_solanka/T_prív. vzduchu) a od teploty prívodu a spiatočky (T_
prívod/T_spiatočka) a prebieha pomocou pulznej modulácie riadenia podávacieho čerpadla/čerpadla vykurovacieho okruhu (ZHP).
Parametrom WP016 sa regulácia teplotného spádu deaktivuje,
Parametrom WP015 sa dajú nastavovať maximálne otáčky čerpadla vykurovacieho okruhu (nastavenie výrobcom: 100 %) Regulovateľný rozsah otáčok
je 20... 100 %.
Parametrom WP010 sa môže nastaviť požadovaný teplotný spád pre režim
vykurovania (nastavenie výrobcom je 5 K). Požadovaný teplotný spád pre
ohrev vody sa nedá meniť (4 K).
Zobrazenie softwaru a typu
tepelného čerpadla
Pri štarte manažéra tepelného čerpadla WPM-1 sa zjaví na displeji požadovaný
software a typ tepelného čerpadla.
i
i
HP
štart
BWS-1
3063084_201309
1.40
BWS-1-06
i
HP
štart
1.40
BWL-1-08
BWL-1
HP
štart
1.40
BWW-1-06
BWW-1
(= BWS-1 s BWM-1)
73
19. Doplnkové funkcie
Regulácia okruhu
so zmiešavačom
Parameter
Manažér tepelného čerpadla umožňuje reguláciu okruhu so zmiešavačom
podľa zvolenej konfigurácie zariadenia. Pre okruh so zmiešavačom 1 sa dajú
v hladine Servis ovládacieho modulu BM (0) nastaviť nasledujúce parametre.
Význam
MI 02
minimálna teplota okruhu so zmiešavačom
TV-min
maximálna teplota okruhu so zmiešavačom
TV-max
MI 03
posun vykurovacej krivky
MI 04
vysúšanie poteru
MI 06
čas dobehu vykurovacieho okruhu MI 07
proporčný rozsah zmiešavača MI 01
Rozsah nastavenia
Nastavenie výrobcom
0 °C...80 °C
0 °C
20 °C...80 °C
50 °C
0 K...30 K
0K
0...2
0
0 min...30 min
5 min
5 K...40 K
10 K
Individuálne
nastavenie
MI 01 Minimálna teplota
okruhu so zmiešavačom
Minimálna teplota okruhu so zmiešavačom TV-min obmedzuje
požadovanú teplotu v prívode okruhu so zmiešavačom zdola.
MI 02 Maximálna teplota
okruhu so zmiešavačom
Maximálna teplota okruhu so zmiešavačom TV-max obmedzuje
požadovanú teplotu v prívode okruhu so zmiešavačom zhora,
aby sa zabránilo napr. poškodeniu podlahovej krytiny. Nenahrádza
bezpečnostný termostat, ktorým sa čerpadlo vypína.
MI 03 Posun vykurovacej
krivky
Teplota vykurovacej vody z kotla sa zvýši oproti teplote v okruhu so
zmiešavačom o nastavenú hodnotu.
MI 04 Vysúšanie poteru
Pri prvom uvedení podlahového vykurovania v novostavbách
do prevádzky možno požadovanú teplotu prívodu nastaviť
nezávisle od vonkajšej teploty buď na konštantnú teplotu alebo
sa dá regulovať podľa automatického programu na vysušovanie
poteru.
Po aktivovaní funkcie (nastavenie 1 alebo 2) sa dá funkcia deaktivovať
vrátením parametra MI 04 na nulu.
MI 04 = 0 bez funkcie
MI 04 = 1 konštantná teplota okruhu so zmiešavačom
Okruh so zmiešavačom sa vyhreje na nastavenú teplotu prívodu.
Požadovaná teplota prívodu sa nastálo vyreguluje na teplotu
nastavenú v parametri MI 01.
MI 04 = 2 funkcia vysúšania poteru
Počas prvých dvoch dní má teplota prívodu konštantne 25 °C.
Potom sa automaticky zvyšuje každý deň (o 0.00 hod.) o 5 °C,
až dosiahne maximálnu teplotu okruhu (MI 2), ktorá sa udržiava
dva dni. Následne sa požadovaná teplota prívodu automaticky
znižuje každý deň o 5 °C, až dosiahne 25 °C. Po uplynutí
ďalších dvoch dní sa program ukončí.
74
3063084_201309
19. Doplnkové funkcie
MI 04 Vysúšanie poteru
55
50
teplota prívodu (v °C)
časový priebeh teploty prívodu počas
vysúšania poteru
45
40
35
30
25
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
časový priebeh vysúšania poteru (v dňoch)
Pozor
Časový priebeh a maximálnu teplotu prívodu treba dohodnúť
s dodávateľom poteru, v opačnom prípade sa poter môže
poškodiť, najmä popraskať.
Po výpadku dodávky elektrického prúdu pokračuje program
vysušovania
poteru ďalej bez prerušenia. Na displeji (BM) sa ukáže
zostávajúci čas v dňoch.
MI 06 Čas dobehu
vykurovacieho okruhu
Po vypnutí čerpadla okruhu so zmiešavačom alebo priameho vykurovacieho
okruhu má čerpadlo tohto okruhu dobeh podľa nastavenej hodnoty.
MI 07 Proporčný
rozsah zmiešavača
hodnoty
Na výstupe regulátora zmiečavača na spúšťanie motora
zmiešavača sa dá nastaviť parameter: proporčný rozsah regulátora
zmiešavača. Parametrom proporčný rozsah zmiešavača sa
dá zmeniť proporčné pásmo.
Dĺžka trvania impulzu (spustenie motora zmiešavača) je priamo
úmerná odchýlke zmiešavača v prívode (∆T = požadovaná –
skutočná). Parameter MI 07 stanovuje odchýlku teploty, pri ktorej
je trvanie impulzu 100 %. Mimo tohto rozsahu sa zmiešavač nespustí
(∆T < 1K) alebo beží trvalo (∆T > ako nastavenie parametra
MI 07). V rámci teplotného rozsahu prebieha plynulá regulácia.
Proporčný rozsah treba nastaviť tak, aby sa zaručila stabilná
regulácia, čo závisí od času chodu motora zmiešavača. Pre motory
zmiešavačov s krátkym časom chodu sa musi nastaviť veľký
proporčný rozsah a naopak, pre motory zmiešavačov s dlhým
časom chodu, malý proporčný rozsah.
Pokyny na nastavenie: Tieto pokyny na nastavenie sú len orientačné!
Nastavenie vyrobcom sa môže meniť len v prípade potreby!
Čas chodu zmiešavača v min.
2–3
Nastavenie parametra MI 07 (v K) 25 – 14
Upozornenie
3063084_201309
4–6
15 – 9
7 – 10
10 – 5
Ak sú v systéme ďalšie regulácie okruhov so zmiešavačom, prípadne modulov zmiešavača MM, treba pre každý modul MM nastaviť parameter posun
vykurovacej krivky MI 03 = 0 K.
75
20. Technické údaje BWL-1
Technické údaje BWL-1
TYP
Vykurovací výkon/Výkonový koeficient A2/W35 podľa EN255
kW / A2/W35 podľa EN14511 kW / A7/W35 podľa EN14511 kW / A7/W45 podľa EN14511 kW / A10/W35 podľa EN14511 kW / A-7/W35 podľa EN14511 kW / A mm
Celková výška
B mm
Celková šírka
C mm
Celková hĺbka
Prívod/spiatočka vykurovania/prípojka
G (IG)
Svetlý prierez vzduchových potrubí
mm
Hladina akustického výkonu (A7/W35)
dB(A)
Hladina hluku vo vnútri vo vzdialenosti 1m
v okolí tepelného čerpadla (v miestnosti
dB(A)
inštalácie zariadenia)
Hladina hluku vonku vo vzdialenosti 5m
dB(A)
v okolí vzduchovej prípojky (vonku)
Hladina hluku vonku vo vzdialenosti 5m v
dB(A)
okolí vzduchovej prípojky (vonku)
Hladina hluku vonku vo vzdialenosti 5m v
dB(A)
okolí vzduchovej prípojky (vonku) Hraničné prevádzkové teploty vykurovacej vody
°C
Max. teplota vykurovacej vody pri vonkajšej
°C
teplote -7 °C
Hraničné prevádzkové teploty vzduchu °C °C
Typ chladiva/množstvo chladiva (chladiaci
- / kg
okruh hermeticky uzavretý) Maximálny dovolený tlak chladiaceho okruhu bar
Olej v chladiacom okruhu
Prietok vody minimálny (7 K)/nominálny (5K)/
l/min
maximálny (4K) 2)
Tlaková strata tepelného čerpadla pri
mbar
nominálnom prietoku Prietok vzduchu pri maximálnom externom
m³/h
tlaku pri A2/W35 podľa EN14511
Maximálny externý tlak (nastaviteľný)
Pa
Výkon elektrického vykurovania, 3 fázový 400V
kW
Maximálny odber prúdu elektrického
A
vykurovania Maximálny príkon/odber prúdu kompresora
kW / A
v rámci prevádzkových limotov Príkon/prevádzkový prúd/cos φ pri A2/W35
kW /
podľa EN 14511
A/ Nábehový prúd (mäkký štart)
A
Maximálny počet štartov kompresora za hodinu 1/h
Typ príkonu BWL-1 v režime standby LP (Low
W
Power – nízky odber energie) Druh ochrany (krytie) IP
kg
Hmotnosť 1)
Elektrická prípojka/istenie (dajú sa vypnúť všetky
póly)
kompresor
BWL-1
-08-A
BWL-1
-08-I
8,3 / 4,0
8,4 / 3,8
8,7 / 4,5
10,4 / 3,7
9,9 / 4,7
7,5 / 3,3
1665
1665
1505
985
1105
810
1½“
–
550 x 550
56
50
BWL-1
-10-A
BWL-1
-10-I
9,3 / 3,9
9,6 / 3,7
9,8 / 4,4
11,7 / 3,6
11,1 / 4,6
8,5 / 3,2
1665
1665
1505
985
1105
810
1½“
–
550 x 550
56
50
BWL-1
-12-A
BWL-1
-12-I
11,5 / 3,8
11,7 / 3,7
11,9 / 4,3
14,4 / 3,5
13,8 / 4,5
10,4 / 3,1
1665
1665
1505
985
1105
810
1½“
–
550 x 550
58
52
BWL-1
-14-A
BWL-1
-14-I
13,4 / 3,6
13,6 / 3,5
14,5 / 4,2
13,5 / 3,4
14,7 / 4,4
11,5 / 3,0
1665
1665
1505
985
1105
810
1½“
–
550 x 550
61
55
–
46
–
46
–
48
–
50
47
–
47
–
49
–
51
–
33
–
33
–
35
–
37
–
27
–
27
–
29
–
31
–
+20 až +63
+20 až +63
+20 až +63
+20 až +63
+55
+55
+55
+55
-25 až +40
-25 až +40
-25 až +40
-25 až +40
R407C / 3,4
R407C / 4,4
R407C / 4,5
R407C / 5,1
30
FV50S
30
FV50S
30
FV50S
30
FV50S
23 / 32 / 40
25,5 / 35,6 / 44,6
30,9 / 43,2 / 54,2
35,6 / 50 / 62,3
110
124
165
197
3200
3200
3400
3700
–
20 - 50
1 až 6
–
20 - 50
1 až 6
–
20 - 50
1 až 6
–
20 - 50
1 až 8
9,6
9,6
9,6
12,8
3,92 / 7,3
4,56 / 8,0
5,59 / 10,0
6,46 / 11,6
2,21 / 4,5 / 0,71
2,59 / 4,7 / 0,80
3,16 / 5,9 / 0,77
3,75 / 6,9 / 0,78
26
3
31
3
37
3
39
3
5,8
5,8
5,8
5,8
IP24
202
IP24
217
225
IP24
242
226
IP24
244
237
255
3~ PE/400VAC/50Hz/10A/C
3~ PE/400VAC/50Hz/16 A/C
3~ PE/400VAC/
elektrické vykurovanie
3~ PE/400VAC/50Hz/10A/B
50Hz/16 A/B
riadiace napätie
1~ NPE/230VAC/50Hz/10A/B
1)
Pre BWL-1-08-A / -10A/ -12A/ -14A sa samostatne dodávajú izolačné kryty (hmotnosť 37 kg).
Na zabezpečenie maximálnej energetickej účinnosti tepelného čerpadla nesmie klesnúť prietok vody pod nominálnu hodnotu. Hodnoty uvedené v tabuľke platia iba pre čistý nezanesený výmenník.
Údaje uvedené v tejto tabuľke platia pre neznečistený výmenník tepla.
2)
76
3063084_201309
21. Technické údaje BWS-1
Technické údaje BWS-1
TYP
Vykurovací výkon/Výkonový koeficient A2/W35 podľa EN255
B0/W35 podľa EN14511
B0/W55 podľa EN14511
B5/W35 podľa EN14511
B-5/W45 podľa EN14511
Celková výška
Celková šírka
Celková hĺbka
Prívod vykurovania/spiatočka vykurovania
Prívod/výstup chladiaceho média Hladina akustického výkonu
Hladina hluku vo vnútri vo vzdialenosti 1m
v okolí tepelného čerpadla (v miestnosti
inštalácie zariadenia)
Hraničné prevádzkové teploty vykurovacej vody
Hraničné prevádzkové teploty soľanky Typ chladiaceho média//množstvo chladiva
(chladiaci okruh hermeticky uzavretý) Maximálny prevádzkový tlak chladiaceho
okruhu Olej v chladiacom okruhu Prietok vody minimálny (7 K)/nominálny (5K)/
maximálny (4K) 1)
Dispozičná dopravná výška pri DT 5K
3-cestný ventil v okruhu ohrievača vody
Veľmi efektívne čerpadlo vykurovacieho
okruhu
Prietok nemrznúcej zmesi (5K)/nominálny
(4K)/ maximálny (3K)
Dispozičná dopravná výška pri DT 4K 30 %
chladiaca zmes
Minimálna koncentrácia chladiacej zmesi/
protimrazová ochrana
Veľmi efektívne čerpadlo vykurovacieho
okruhu
BWS-1-06
BWS-1-08
BWS-1-10
BWS-1-12
BWS-1-16
kW / kW / kW / kW / kW / A mm
B mm
C mm
G
(AG)
dB(A)
6,3 / 5,0
5,9 / 4,7
5,3 / 2,8
6,9 / 5,3
4,8 / 3,1
740
600
650
8,7 / 5,0
8,4 / 4,7
7,4 / 2,8
9,7 / 5,4
6,8 / 3,2
740
600
650
11,1 / 5,0
10,8 / 4,7
9,2 / 2,9
12,3 / 5,4
8,6 / 3,1
740
600
650
12,3 / 4,9
12,0 / 4,7
10,5 / 2,8
13,8 / 5,3
9,7 / 3,1
740
600
650
17,4 / 4,8
16,8 / 4,6
15,8 / 2,8
19,9 / 5,3
14,7 / 3,2
740
600
650
1½“
1½“
1½“
1½“
1½“
41
42
42
43
43
dB(A)
39
40
40
41
41
°C
°C
+20 až+63
-5 až +20
+20 až +63
-5 až +20
+20 až +63
-5 až +20
+20 až +63
-5 až +20
+20 až +63
-5 až +20
-/kg
R407C / 1,8
R407C / 2,0
R407C / 2,25
R407C / 2,8
R407C / 3,1
bar
30
30
30
30
30
FV50S
12,1 / 16,6 /
21,6
580
integrovaný
Wilo Tec
RS 25/7
FV50S
FV50S
22,0 / 30,8 /
38,3
450
integrovaný
Wilo Tec
RS 25/7
FV50S
24,6 / 34,1 /
43,3
480
integrovaný
Wilo Stratos
Para
25/1-8
FV50S
l/min
mbar
17,2 / 24 / 30
510
integrovaný
Wilo Tec
RS 25/7
34,4 / 48,3 / 60
440
integrovaný
Wilo Stratos
Para
25/1-8
l/h 900/1100/1500 1200/1550/2060 1600/2000/2650 1750/2200/2900 2450/3050/4070
mbar
480
440
410
550
440
% / °C
25 / -13
25 / -13
25 / -13
25 / -13
25 / -13
Wilo Stratos
Para
25/1-7
1 až 6
Wilo Stratos
Para
25/1-7
1 až 6
Wilo Stratos
Para
25/1-7
1 až 6
Wilo Stratos
Para
25/1-8
1 až 6
Wilo Stratos
Para
25/1-8
1 až 6
Výkon elektrického vykurovania 3-fázový 400V
KW
Maximálny odberaný prúd elektrického vykuA
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
rovania Maximálny príkon/odber prúdu kompresora
kW / A
2,28 / 4,2
3,2 / 5,8
3,85 / 7,0
4,71 / 8,4
6,53 / 11,7
v rámci prevádzkových limotov kW /
Príkon/prevádzkový prúd/cos φ pri B0/W35
1,26 / 2,5 / 0,72 1,79 / 3,2 / 0,80 2,3 / 4,4 / 0,76 2,55 /4,6 / 0,79 3,65 / 6,9 / 0,76
A/Príkon čerpadla vykurovacieho okruhu pri
W
45
55
60
100
110
nominálnom prietoku
Príkon čerpadla soľanky pri nominálnom
W
55
60
65
110
120
prietoku
Nábehový prúd/mäkký štart
A
27/-/21
-/26
-/31
-/39
Maximálny počet štartov kompresora za hodinu 1/h
3
3
3
3
3
Typ príkon BWS-1 v standby LP (nízky odber
W
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
energie) Druh ochrany (krytie) IP
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
Hmotnosť
kg
141
145
149
169
174
Elektrická prípojka/istenie (dajú sa vypnúť všetky
3~ PE /
póly)
400VAC /
kompresor
3~ PE/400VAC/50Hz/10A/C
50Hz/16 A/C
elektrické vykurovanie
3~ PE/400VAC/50Hz/10A/B
riadiace napätie
1~ NPE/230VAC/50Hz/10A/B
1)
Na zabezpečenie maximálnej energetickej účinnosti tepelného čerpadla nesmie klenúť prietok vody pod nominálnu hodnotu. Hodnoty uvedené v tabuľke platia iba pre čistý nezanesený výmenník.
3063084_201309
77
001
002
003
Smena
Änderung
06.05.2010
25.06.2011
01.03.2012
Dátum
Datum
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
L2
T2
L1
T1
T3
L3
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
01.03.2012
KUER
2
1X11
2
U1
1
3
M
W1
3
3
6
5
3
L3
M20
V1
2
ODER
ALEBO
1
1X10
4
3
1
2
2
L2
1
2.3
K10
2X10
L1
PE
PE
N
PE
PE
Q20
N
T1
L1
PE
PE
T3
L3
Q20
Q20
len bei:
u:
nur
BWS-1-8
BWS-1-10
BWS-1-12
BWS-1-16
T2
L2
Einspeisung
Verdichter
Napájanie
kompresora
3/PE/400VAC
3/PE/400V~
3
Nahradené
Ersetzt
durch
TYP: BWL-1
Nahradené
Ersetzt
durch
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
Gerät:
WÄRMEPUMPE SOLE
Produkt: BWS-1-6
BIOLINE TEP.
ČERPADLO SOĽANKA
.... BWS-1-16
2,4 KW / max. 4,0 A
Leistung
M20
výkon M20
K20
Dátum
Datum
Sprac.
Bearb
K20
K20
len bei:
u:
nur
BWS-1-6
RIADIACA JEDNOTKA
WÄRMEPUMPENTEPELNÉHO
STEUEREINHEIT
ČERPADLA
WÄRMEPUMPENMANAŽÉR TEPELMANAGER
NÉHO ČERPADLA
1
F21
3,3
4,2
4,8
6,9
KW
KW
KW
KW
/
/
/
/
A
A
A
A
12
fáz
5,2
6,9
7,5
11
11
14
L1
L2
L3
PHASEN
Dohliadač
WÄCHTER
max.
max.
max.
max.
Leistung
M20
výkon
M20
4
2X10
1X10
Q1
7
L1'
L1
4
T1
L1
STB
1X11
4
2
5
3
1
4
5
L2
4
L1
L3'
L3
6
T1
PE
PE
PE
PE
PE
DIEL:
ABT.: TR
8
BWS-1-X 6 KW / max. 9,6 A
LeistungE10:
E10:
Výkon
F11 / 5.0
EPLAN P8
2.0.5
Art.Nr. 3062762
32-34-006-001
F11 PE
7
8
6
L1
E10
L2'
L2
5
7
5
6
N
N
6
L3
Einspeisung
E-Heizung
Napájanie
elektrického
3/PE/400VAC
vykurovania
3/PE/400V~
6
EINSPEISUNGEN
/ LASTKREISE
NAPÁJANIE/RIADIACI
OBVOD
HLAVNÝ SERVISNÝ VYPÍNAČ
WARTUNGSHAUPTSCHALTER
5
Q10.1
78
Q10.2
0
=
+
9
Blatt
1
List 1
von 7 Blätter
z 7
listov
22. Schéma zapojenia BWS-1
3063084_201309
3063084_201309
001
002
003
Smena
Änderung
06.05.2010
25.06.2011
01.03.2012
Dátum
Datum
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
WÄRMEPUMPENRIADIACA
JEDNOTKA
STEUEREINHEIT
TEPELNÉHO
ČERPADLA
WÄRMEPUMPENMANAŽER
TEPELMANAGER
NÉHO
ČERPADLA
0
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
01.03.2012
KUER
T1
Steuerriadiaci
trafo
transformátor
Datum
Dátum
Sprac.
Bearb
1
0V
L1
TYP: BWL-1
24V
6.4
K29
12
11
1X10
3
14
7
1.3
1.2
1.2
230V
K10
2X10
Q1
2
4
6
1
3
5
A2
A1
Nahradené
Ersetzt
durch
Nahradené
Ersetzt
durch
4
8
12
10
9
8
11
N
7
9
L1
PE
PE
PE
Einspeisung
Steuerung
Napájanie riadenia
1/N/PE/230VAC
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE SOLE
Produkt: BWS-1-6
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO SOĽANKA
BWS-1-16
N
2
12
13
14
15
ST_L024 / 5.0
ST_L24 / 5.0
MN_PCB1 / 6.7
MN_PCB2 / 6.7
ST_L1F / 5.7
ST_L1S / 5.0
ST_N / 5.0
ST_PE / 5.0
6
EINSPEISUNG
/ STEUERKREIS
NAPÁJANIE/RIADIACI
OBVOD
WARTUNGSHAUPTSCHALTER
HLAVNÝ SERVISNÝ VYPÍNAČ
STEUERTRAFO
RIADIACI TRANSFORMÁTOR
5
3
6
17
2
18
3WUV
HZ / WW
BN BK BU
16
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
8
MN_UV1 / 4.0
MN_UV2 / 4.0
MN_UV3 / 4.0
Art.Nr. 3062762
=
+
MN_L24 / 3.0
MN_L024 / 3.0
ST_PCB1 / 3.0
ST_PCB2 / 3.0
MN_L1S / 3.0
MN_N / 3.0
MN_PE / 3.0
32-34-006-001
Q04
7
9
Blatt
2
List 2
von 7 Blätter
z 7
listov
22. Schéma zapojenia BWS-1
79
001
002
003
Smena
Änderung
5
L1
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
N2
PE3
VERS_SPANNUNG
230
IST_NAPÄTIA 230
X1
X1
X1
06.05.2010
25.06.2011
01.03.2012
Dátum
Datum
2.8 / MN_L1S
2.8 / MN_N
2.8 / MN_PE
4
X4
X4
VERS_SPANNUNG
IST_NAPÄTIA 24 24
HCM
2.8 / ST_PCB1
2.8 / ST_PCB2
2.8 / MN_L24
2.8 / MN_L024
+
-
M
1~
N
10
L
11
2
X2
Zubri.Pu
ZHP
230 V
PE
PE
1
X2
K09
8
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
Dátum
Datum
Sprac.
Bearb
01.03.2012
KUER
len u BWL-1
Nur bei BWL-1
M10
7
X4
X4
PCB-BUS
1X10
1
16
NC
PE
PE5
X1
Nahradené
Ersetzt
durch
TYP: BWL-1
C
6
X1
Max.Th.MC
4
X1
14
2
X6
B02
X6
Max Th
230 V
K06
15
1
AF
13
M03
12
N
Nahradené
Ersetzt
durch
M
1~
PE
PE8
X1
Mi.Kr.Pu
11
4
L
9
X1
MKP
230 V
7
X1
2
X6
B04
X6
1
E1
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE SOLE
Produkt: BWS-1-6
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO SOĽANKA
BWS-1-16
B2
2
X6
B01
X6
1
SPF
3
oder / or
2
M04
2
X6
B05
X6
1
10
SAF
oder / or
80
oder / or
0
0-10V
X1
PE
ZU
12
X1
7
A1
6
X6
X1
5
PE
A1
230 V
L'
PE15 16
X1
OPT.A1
K01
230V
N
14
X1
6
NO
S01
X6
C
EVU
WÄRMEPUMPEN
MANAGER
MANAŽÉR TEPELNÉHO
ČERPADLA
ModulModul
HCM (1)
(1)
HCM
N
13
X1
2
X6
B06
8
VF
X6
1
K08
MM
230 V
AUF
PE10 11
X1
Mot.Mi.Kreis
K07
9
5
NC
A2
COM
18
X1
NO
19
X1
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
C
8
X6
N
X1
=
+
HKP
230 V
M
1~
PE
L
PE21 22
X1
Hei.Kr.Pu
20
X1
1
Art.Nr. 3062762
M01
K03
S03
2
NO
S0
X6
32-34-006-001
A2
17
X1
K02
3
OPT.A2
X6
S02
4
NC
S2
X6
C
7
9
Blatt
3
List 3
von 7 Blätter
z 7
listov
22. Schéma zapojenia BWS-1
3063084_201309
3063084_201309
001
002
003
Smena
Änderung
06.05.2010
25.06.2011
01.03.2012
Dátum
Datum
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
HCM
2.8 / MN_UV1
2.8 / MN_UV2
2.8 / MN_UV3
0
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
Datum
Dátum
Sprac.
Bearb
1
01.03.2012
KUER
MN_L024
MN_L24
7
X5
6
X5
5
X4
2
X4
1
3
X4
3
Q05
K05
4
X5
-
6
2
X3
Nahradené
Ersetzt
durch
Nahradené
Ersetzt
durch
3
2
3
X3
3WUV
HZ/Po
BN BK BU
3
1
X3
eBus
X5
+
eBus
Buchse
zásuvka
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
Gerät:
WÄRMEPUMPE SOLE
Produkt: BWS-1-6
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO SOĽANKA
BWS-1-16
TYP: BWL-1
K04
T02 GND T01
X5
BK BN BU
0-10 GND PWM
PWM
0-10V
UPM
ZHP
nur bei BWL-1
2
4
2
X5
-
eBus
X5
+
eBus
BM
RJ45
St201
LCD
4x2xAWG26
RJ45
HP
LCD
6
WÄRMEPUMPEN
MANAGER
MANAŽÉR TEPELNÉHO
ČERPADLA
Modul
HCM (2)
(2)
HCM
Modul
1
5
DIEL:
ABT.: TR
8
Prg
St203
Programming
Programovací
Port
port
EPLAN P8
2.0.5
Art.Nr. 3062762
32-34-006-001
7
=
+
9
Blatt
4
List 4
von 7 Blätter
z 7
listov
22. Schéma zapojenia BWS-1
81
82
001
002
003
Änderung
Smena
2
2
B14
X6
1
KUER
KUER
KUER
Name
Meno
3
F11
X6
GND
Datum
Dátum 06.03.2012
Bearb
Sprac. KUER
Gepr
Skúška
Urspr
Osvedč.
2
3
X2
RES.
K21
X6
out
4
5
B15
X6
+5V
DHK
X6
1X11
M22
6
GND
3
Ersetzt
durch
Nahradené
TYP: BWL-1
9
8
X2
RES.
K23
3.1
1X11
M10
1
X4
2
X4
Ersetzt
durch
Nahradené
3
PE
PE
N
10
K20
Modul HCM (1)
6
1
9
7
RES.
8
2
22
10
A2
A1
21
24
X5
S13
43
7
X2
3
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
11
X5
S14
ALEBO
ODER
X5
X5
4
X3
=
+
16
A2
A1
3
X3
X5
T20
Q20
Q20::
len bei
u:
Nur
BWS-1- 8
BWS-1-10
BWS-1-12
BWS-1-16
Q20
8
RES.
Q20
Art.Nr. 3062762
32-34-006-001
K20
K20::
len bei
u:
Nur
BWS-1- 6
K20
6.4
K29
X5
42
1X12
BWS-1: KEINER
BWM-1: 0 OHM, MAT.NR. 2745002
GTS2
2.6 / ST_L1F
X5
+
S12
X5
-
SMK
Q20
WÄRMEPUMPEN
STEUEREINHEIT
RIADIACA JEDNOTKA
TEPELNÉHO
ČERPADLA
HPM
Modul (1)
L
11
2
X2
T22 GND T23
X4
ZHP
230 V
X6
0-10 GND PWM
UPM
ZHP
SOP
230 V
L
9
8
B25
X6
GND
5
M
1~
N
8
4
X2
7
+5V
4
M
1~
PE
PE
K22
X6
out
DSK
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE SOLE
Produkt: BWS-1-6
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO SOLANKA
BWS-1-16
STB
E-HEIZ
EL.
VYKUR.
6
1
+5V
X2
X6
out
DFL
HK
5
1
VERS_SPANNUNG
230
IST_NAPÄTIA 230
X2
X2
06.05.2010
25.06.2011
01.03.2012
Datum
Dátum
1.7 / F11
2.6 / ST_L1S
2.6 / ST_N
2.6 / ST_PE
1
X1
X1
VERS_SPANNUNG
IST_NAPÄTIA 24 24
HPM
2.6 / ST_L24
2.6 / ST_L024
0
9
Blatt
5
List 5
von 7 Blätter
z 7
listov
22. Schéma zapojenia BWS-1
3063084_201309
001
002
003
Änderung
Smena
3063084_201309
1.4
KUER
KUER
KUER
Name
Meno
F21
HPM
06.05.2010
25.06.2011
01.03.2012
Datum
Dátum
0
1
8
14
10
X6
11
6
X5
Datum
Dátum 01.03.2012
Bearb
Sprac. KUER
Gepr
Skúška
Urspr
Osvedč.
DF / PW
12
X7
Q15 F21
B21
X7
PT1000
HG
1
2
C
X7
9
ND
P
NC
5
X5
S22
3
B23
X7
5k
X7
SG
10
3
C
HD
P
NC
4
X5
S20
4
B12
X7
5k
Ersetzt
durch
Nahradené
TYP: BWL-1
Ersetzt
durch
Nahradené
11
5.7
2.3
K29
X7
VL
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
Gerät:
WÄRMEPUMPE SOLE
Produkt: BWS-1-6
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO SOĽANKA
BWS-1-16
B13
X7
5k
RL
2
21
11
A2
A1
K29
22
12
24
14
4
5
13
X5
B24
X7
5k
X7
SE
12
14
X5
13
Modul HCM (2)
X7
GTS1
7
1
X3
7
2
X3
B27
41
1X12
Res.
K28
X7
40
X7
14
A2
Q10
+
X8
1
2
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
2
8
A2
Q10.2
A1
7
X5
-
X8
1
PCB-Bus
=
+
+
X8
3
-
X8
Res.
PCB-Bus
Art.Nr. 3062762
32-34-006-001
Q10.1
A1
15
X5
2.6 / MN_PCB1
2.6 / MN_PCB2
č.
6 KW = 1,0 kOhm obj.
Mat.Nr.
2744975
č.
8 KW = 1,1 kOhm obj.
Mat.Nr.
2744976
č.
10 KW = 1,2 kOhm obj.
Mat.Nr.
2744977
č.
12 KW = 1,3 kOhm obj.
Mat.Nr.
2744978
č.
16 KW = 1,5 kOhm obj.
Mat.Nr.
2744979
6
WÄRMEPUMPEN
STEUEREINHEIT
RIADIACA JEDNOTKA
TEPELNÉHO
ČERPADLA
HPM
Modul (2)
B26
6
SA
X7
5k
GND
Res.
12
X5
+24
5
4
9
Blatt
6
List 6
von 7 Blätter
z 7
listov
22. Schéma zapojenia BWS-1
83
84
001
002
003
Smena
Änderung
V
06.05.2010
25.06.2011
01.03.2012
Dátum
Datum
Popis
Bezeichnung
1
Eingang E2
Skúška
Gepr
Osvedč.
Urspr
06.03.2012
KUER
Nahradené
Ersetzt
durch
Nahradené
Ersetzt
durch
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
Gerät:
WÄRMEPUMPE SOLE
Produkt: BIOLINE TEP. ČERPADLO SOĽANKA
TYP: BWS-1-6
BWL-1 .... BWS-1-16
3-Wege Umschaltventil Heizung / Pool
3-Wege Umschaltventil Heizung / Warmwasser
Dátum
Datum
Sprac.
Bearb
3
A1 (230 V)
A2 (potentialfreier Wechselkontakt)
2
snímač
spoločnej spiatočky
braun
snímač
teploty prívodu
schwarz
vstup
na
blau blokovanie pre rozvodný závod
rezerva
Störmeldung Drehfeld- / Phasenwächter
rozhranie
S0 pre impulzný signál elektromeru
Heizkreisdurchfluß
zásuvka
dátovej zbernice manažéra tepelného
Heizkreisdruck
čerpadla
Solekreisdruck
dátová zbernica BM
eBus Klinkenbuchse WPM-1
zobrazenie tepelného čerpadla
eBus BM
prietok vykurovacieho okruhu
Energieversorger Freigabe / Sperre
tlak vykurovacieho okruhu
Parametrierbarer Eingang 1
tlak okruhu soľanky
Elektro Heizung HK
otáčky čerpadla vykurovacieho okruhu
Ölsumpfheizung
hlásenie poruchy mäkkého štartu
Verdichter Drehfeld-Phasenwächter
teplota horúceho chladiva
Geräte Typ Stecker (BWS-1 / BWL-1)
teplota nasávaného chladiva
Geräte Typ Stecker (BWM-1)
teplota spiatočky
grau
teplota prívodu
Heater Circuit Modul
teplota prívodu soľanky
Hochdruckwächter
nízkotlakový spínač
Heißgastemperatur
poistný ventil
Heat Pump Modul
otáčky ventilátora
Wärmepumpenanzeige
4-cestný prepínací ventil
Heizkreispumpe
kontakt poruchových hlásení ventilátora
Verdichter Sicherheitsschütz
ochrana kompresora
Verdichter
Schütz
mäkký štart kompresora
Sicherheitskette Koppelrelais
monitorovanie fáz a točivého poľa kompresora
Ventilatorstörung Koppelrelais
motor kompresora
Lamellentemperatur
elektrické vykurovanie vykurovacieho okruhu
Maximalthermostat
Mischerkreispumpe
bezpečnostná poistka kompresora
Mischerkreispumpe
3-cestný
prepínací ventil na vykurovanie/
Mischermotor
ohrev vody
Verdichter
Motor 24 V
ovládanie
transformátora
Ventilatormotor
servisný
výpínač
Niederdruckschalter
podávacie
čerpadlo/čerpadlo vykurovacieho
PCB-Bus
okruhu
(čerpadlo zariadenia)
Wartungshauptschalter
poistný
termostat čerpadla okruhu
so E-Heizung
zmiešavačomHK Halbleiterrelais
čerpadlo
okruhu Sanftanläufer
so zmiešavačom
Verdichter
pohon
zmiešavača
alebo modul zmiešavača
4 Wege
Umschaltventil
Prozeßumkehr
nastaviteľný
výstup A1 230 V
Rücklauftemperatur
nastaviteľný
výstup
A2
beznapäťový
kontakt
Soleaustrittstemperatur
čerpadlo
vykurovania
Sammlerrücklauffühler
/ programmierbarer
3-cestný
prepínací ventil na vykurovanie/bazén
Soleeintrittstemperatur
cirkulačné
čerpadlo soľanky
Sauggastemperatur
elektrické
vykurovanie vykurovacieho
Störmeldekontakt
Ventilatorokruhu,
polovodičové
relé
Störmeldekontakt
Sanftanläufer
bezpečnostný
rad
spájacieho
relé
Solekreispumpe
porucha
spájacieho relé ventilátora
Speicherfühler
motor
STBventilátora
E-Heizung HK
teplota
lamiel
S0-Schnittstelle
(Energiezählersignal)
teplota
prívodu
Reserve vzduchu
ohrev
oleja
Steuertransformator
24 V
hlásenie
porúch
fáz a točivého poľa
Drehzahl
Ventilator
poistný
termostat
elektrického
vykurovania HK
Drehzahl ZHP
v poriadku
Vorlauffühler (Mischerkreis)
tkonektor typu zariadenia (konektor parametrov)
Vorlauffühler
hnedá
Zubringer- / Heizkreispumpe
čierna
Zulufttemperatur
modrá
snímač
teploty ohriatej vody
Außenfühler
snímač
vonkajšej teploty Ausgang
parametrierbarer
nastaviteľný
vstup E1
parametrierbarer
Ausgang
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
3WUV HZ / Po
3WUV HZ / WW
GTS
VL
BR
ZHP
BK
ZLT
BU
VF
K29
SOP
K30
SPF
M22
STB E-Heiz
LTS0
ZLT
S2
E20
T1
DF/PW
UPM M22
STB
E-Heiz
UPM
ZHP
SMK Q20
MKP
Q20
MM
Q21 230
A1RL
A2SA
HKP
SAF
3WUV
SE HZ/Po
SOP
SG
Q10.1
SMKQ10.2
M22
Q10.1 Q10.2
Q1
MaxTh
PCB-Bus
T1M20
M22
Q1
ND
ZHP
MM
eBus BM
eBus Buchse
HP LCD
eBus BM
DFL
EVU
DHK
E1
DSK
E10
UPM ZHP
E20
SMKS Q20
F21
HG
GTS1
SG
GTS2
RL
GY
VL
HCM
SE
HD
ND
HG
HD
HPM
UPM M22
HP
LCD
4-WUV
HKP
SMK M22
K10
K20
K20
Q20
K29
F21
K30
M20
LT
E10
MaxTh
K10
MKPHZ/WW
3WUV
DSK
SAF
BN
VF
BK
EVU
BU
S2DF / PW
S0
DFL HK
eBus
Buchse
DHK
SPF
AF
AF
A1
E1A2
Legenda
Legende
0
4
LEGENDA
LEGENDE
5
6
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
8
Art.Nr. 3062762
32-34-006-001
7
=
+
9
List 7
Blatt
7
z 7
listov
von 7 Blätter
22. Schéma zapojenia BWS-1
3063084_201309
001
002
003
Smena
Änderung
06.05.2010
21.06.2010
01.03.2012
Dátum
Datum
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
RIADIACA JEDNOTKA
WÄRMEPUMPENTEPELNÉHO
STEUEREINHEIT
ČERPADLA
WÄRMEPUMPENMANAŽÉR TEPELMANAGER
NÉHO ČERPADLA
Dátum 01.03.2012
Datum
Sprac. KUER
Bearb
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
1
3
3
W1
3
M20
V1
U1
M
2
1
T3
L3
3
3
6
5
3
L3
PE
PE
PE
N
PE
N
PE
PE
BWL-1-8
BWL-1-10
BWL-1-12
BWL-1-14
Nahradené
Ersetzt
durch
TYP: BWL-1
Nahradené
Ersetzt
durch
4
11
14
4,2 KW / MAX. 6,9 A
4,8 KW / MAX. 7,5 A
5,9 KW / MAX. 9,4 A
6,9 KW / MAX. 11 A
12
L1
L2
L3
PHASEN
HLÍDAČ
WÄCHTER
FÁZÍ
LEISTUNG
výkon M20M20:
F21
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE LUFT
Produkt: BWL-1-8
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO VZDUCH
BWL-1-14
1X11
T2
T1
2
L2
1
1X10
2
L1
1
1X10
4
3
2
1
2.3
K10
2
L2
1
L1
Einspeisung
Verdichter
Napájanie
kompresoru
3/PE/400VAC
3/PE/400
V~
2X10
Q20
2
2X10
STB
1X11
L1'
L1
6
T1
L1
4
1X10
4
2
5
5
3
1
4
5
L2
4
L1
1X10
Q1
7
8
6
PE
6
L3'
L3
8
T1
DIEL: TR
ABT.:
8
BWL-1-X 6 KW / max. 9,6 A
Leistung
E10:
Výkon
E10:
F11 / 5.0
EPLAN P8
2.0.5
Art.Nr. 30 62 763
32-34-008-001
F11 PE
PE
PE
PE
PE
6
9
7
5
L1
E10
L2'
L2
7
N
N
6
L3
Einspeisung
E-Heizung
Napájanie
elektrického
3/PE/400VAC
vykurovania
3/PE/400 V~
6
NAPÁJANIE/ZÁŤAŽOVÉ
OBVODY
EINSPEISUNGEN
/ LASTKREISE
HLAVNÝ SERVISNÍ VYPÍNAČ
WARTUNGSHAUPTSCHALTER
5
Q10.1
3063084_201309
Q10.2
0
=
+
9
Blatt
1
List 1
von 7 Blätter
z 7
listov
23. Schéma zapojenia BWL-1
85
86
001
002
003
Smena
Änderung
06.05.2010
21.06.2010
01.03.2012
Dátum
Datum
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
RIADIACA JEDNOTKA
WÄRMEPUMPENTEPELNÉHO
STEUEREINHEIT
ČERPADLA
MANAŽÉR
TEPELWÄRMEPUMPENNÉHO
ČERPADLA
MANAGER
0
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
01.03.2012
KUER
T1
Steuerriadiaci
trafo
transformátor
Datum
Dátum
Sprac.
Bearb
1
0V
L1
TYP: BWL-1
24V
6.4
K29
14
12
11
7
7
1X10
1X10
3
1.3
1.2
1.2
230V
K10
2X10
Q1
2
4
6
1
3
5
A2
A1
Nahradené
Ersetzt
durch
Nahradené
Ersetzt
durch
4
9
8
8
12
10
9
8
11
N
7
9
L1
PE
PE
PE
PE
Einspeisung
Steuerung
Napájanie riadenia
1/N/PE/230VAC
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE LUFT
Produkt: BWL-1-8
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO VZDUCH
BWL-1-14
N
2
12
12
13
13
14
14
15
15
ST_L024 / 5.0
ST_L24 / 5.0
MN_PCB1 / 6.7
MN_PCB2 / 6.7
ST_L1F / 5.3
ST_L1S / 5.0
ST_N / 5.0
ST_PE / 5.0
6
EINSPEISUNG
/ STEUERKREIS
NAPÁJANIE/RIADIACI
OBVOD
HLAVNÝ SERVISNÝ VYPÍNAČ
WARTUNGSHAUPTSCHALTER
RIADIACI TRANSFORMÁTOR
STEUERTRAFO
5
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
8
Art.Nr. 30 62 763
=
+
MN_L24 / 3.0
MN_L024 / 3.0
ST_PCB1 / 3.0
ST_PCB2 / 3.0
MN_L1S / 3.0
MN_N / 3.0
MN_PE / 3.0
32-34-008-001
7
9
Blatt
2
List 2
von 7 Blätter
ze 7
listov
23. Schéma zapojenia BWL-1
3063084_201309
3063084_201309
001
002
003
Smena
Änderung
5
L1
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
N2
PE3
VERS_SPANNUNG
230
IST_NAPÄTIA 230
X1
X1
X1
06.05.2010
21.06.2010
01.03.2012
Dátum
Datum
2.8 / MN_L1S
2.8 / MN_N
2.8 / MN_PE
4
X4
X4
VERS_SPANNUNG
IST_NAPÄTIA
24 24
HCM
2.8 / ST_PCB1
2.8 / ST_PCB2
2.8 / MN_L24
2.8 / MN_L024
0
+
7
-
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
Dátum
Datum
Sprac.
Bearb
M
1~
N
01.03.2012
KUER
L
11
2
X2
Zubri.Pu
10
1
X2
ZHP
230 V
PE
PE
8
K09
X4
X4
PCB-BUS
1X10
1
16
2
X6
NC
PE
PE5
X1
C
6
X1
Max.Th.MC
4
X1
14
2
X6
B02
X6
Max Th
230 V
K06
15
1
AF
13
M03
12
N
Nahradené
Ersetzt
durch
TYP: BWL-1
Nahradené
Ersetzt
durch
M
1~
PE
PE8
X1
Mi.Kr.Pu
11
L
9
X1
MKP
230 V
7
X1
2
X6
B04
X6
1
4
M04
2
X6
B05
X6
1
10
SAF
oder / or
E1
oder / or
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE LUFT
Produkt: BWL-1-8
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO VZDUCH
BWL-1-14
B01
X6
1
SPF
3
oder / or
2
0-10V
X1
PE
ZU
12
X1
7
A1
6
X6
X1
5
PE
A1
230 V
L'
PE15 16
X1
OPT.A1
K01
230V
N
14
X1
6
NO
S01
X6
C
EVU
MANAŽÉR TEPELNÉHO
ČERPADLA
WÄRMEPUMPEN
MANAGER
ModulModul
HCM (1)
(1)
HCM
N
13
X1
2
X6
B06
8
VF
X6
1
K08
MM
230 V
AUF
PE10 11
X1
Mot.Mi.Kreis
K07
9
5
NC
A2
COM
18
X1
NO
19
X1
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
C
8
X6
N
X1
=
+
HKP
230 V
M
1~
PE
L
PE21 22
X1
Hei.Kr.Pu
20
X1
1
Art.Nr. 30 62 763
M01
K03
S03
2
NO
S0
X6
32-34-008-001
A2
17
X1
K02
3
OPT.A2
X6
S02
4
NC
S2
X6
C
7
9
Blatt
3
List 3
von 7 Blätter
z 7
listov
23. Schéma zapojenia BWL-1
87
001
002
003
Smena
Änderung
88
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
HCM
06.05.2010
21.06.2010
01.03.2012
Dátum
Datum
0
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
Dátum
Datum
Sprac.
Bearb
1
01.03.2012
KUER
MN_L024
MN_L24
X5
7
X5
6
X5
5
BK BN GY
Q05
3
1
X3
6
2
X3
3
2
3
X3
Nahradené
Ersetzt
durch
TYP: BWL-1
Nahradené
Ersetzt
durch
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE LUFT
Produkt: BWL-1-8
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO VZDUCH
BWL-1-14
3WUV
HZ/Po
2
18
X5
3WUV
HZ/WW
6
17
3
K05
4
-
eBus
X5
+
eBus
zásuvka
Buchse
BN BK BU
3
16
2
1
X4
3
BN BK BU
1X10
X4
X4
T02 GND T01
K04
Q04
PWM
0-10V
UPM
ZHP
0-10 GND PWM
2
4
2
X5
-
eBus
X5
+
eBus
BM
RJ45
St201
LCD
4x2xAWG26
RJ45
HP
LCD
6
MANAŽÉR TEPELNÉHO
ČERPADLA
WÄRMEPUMPEN
MANAGER
ModulModul
HCM (2)
(2)
HCM
1
5
DIEL:
ABT.: TR
8
Prg
St203
Programming
Programovací
Port
port
EPLAN P8
2.0.5
Art.Nr. 30 62 763
32-34-008-001
7
=
+
9
Blatt
4
List 4
von 7 Blätter
z 7
listov
23. Schéma zapojenia BWL-1
3063084_201309
3063084_201309
001
002
003
Smena
Änderung
2
1
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
5
6
X2
F11
1
X6
out
1
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
Dátum
Datum
Sprac.
Bearb
2
3
L
15
3
X2
06.03.2012
KUER
Q21
230 V
N
14
K21
X6
GND
1X11
B14
X6
+5V
DFL
HK
STB
EL.
VYKUR.
E-HEIZ
VERS_SPANNUNG
230
IST_NAPÄTIA 230
X2
X2
06.05.2010
21.06.2010
01.03.2012
Dátum
Datum
1.7 / F11
2.6 / ST_L1S
2.6 / ST_N
2.6 / ST_PE
1
X1
X1
VERS_SPANNUNG
IST_NAPÄTIA 24 24
HPM
2.6 / ST_L24
2.6 / ST_L024
0
4
5
1X11
6
M
1~
N
10
K22
X6
GND
L
11
4
X2
3
12
13
7
Nahradené
Ersetzt
durch
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE LUFT
Produkt: BWL-1-8
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO VZDUCH
BWL-1-14
Nahradené
Ersetzt
durch
X6
8
5.7
12
B25
K30
X6
A2
9
11
X6
A1
RES.
4
M22
Betriebspripravený K30
prevádzku
230 V na bereit
PE
PE
B15
X6
+5V
2.6 / ST_L1F
X6
out
DHK
TYP: BWL-1
2
8
X2
RES.
K23
PWM
0-10V
UPM
M22
1
X4
2
X4
3
1X11
N
4
Modul HCM (1)
6
1
X5
+
S12
X5
-
SMK
Q20
RIADIACA JEDNOTKA
TEPELNÉHO
WÄRMEPUMPEN
STEUEREINHEIT
ČERPADLA
HPM
Modul (1)
L
5
2
X2
E20
230 V
PE
PE
K20
T22 GND T23
X4
0-10 GND PWM
5
9
22
21
24
10
X5
S13
7
X2
X5
3
11
X5
S14
RES.
ABT.: TR
ODDIEL:
EPLAN P8
2.0.5
8
X5
4
X3
=
+
Q20
16
A2
A1
3
X3
X5
T20
Q20
8
RES.
Q20
Art.Nr. 30 62 763
32-34-008-001
6.4
2
11
12
X5
K29
5.4
K30
SMK
M22
7
9
Blatt
5
List 5
von 7 Blätter
z 7
listov
23. Schéma zapojenia BWL-1
89
06.05.2010
21.06.2010
01.03.2012
Dátum
Datum
001
002
003
Smena
Änderung
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
F21
HPM
0
1
8
14
10
X6
11
6
X5
Gepr
Skúška
Osvedč.
Urspr
Dátum
Datum
Sprac.
Bearb
01.03.2012
KUER
DF / PW
12
X7
Q15 F21
B21
X7
PT1000
HG
1
2
9
ND
P
NC
5
X5
S22
Nahradené
Ersetzt
durch
TYP: BWL-1
C
X7
3
B23
X7
5k
X7
SG
10
3
C
HD
P
NC
4
X5
S20
4
B12
X7
5k
Nahradené
Ersetzt
durch
11
5.7
2.3
K29
X7
VL
Gerät:
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
WÄRMEPUMPE LUFT
Produkt: BWL-1-8
BIOLINE ....
TEP.
ČERPADLO VZDUCH
BWL-1-14
B13
X7
5k
RL
2
21
11
A2
A1
K29
22
12
24
14
4
5
13
X5
B24
X7
5k
X7
LT
12
14
X5
13
Modul HCM (2)
X7
GTS1
obj. č.
7
1
X3
7
2
X3
B27
41
1X12
Res.
K28
X7
40
X7
14
A2
Q10
+
X8
1
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
2
8
A2
Q10.2
A1
7
X5
-
X8
PCB-Bus
=
+
+
X8
3
-
X8
Res.
PCB-Bus
Art.Nr. 30 62 763
32-34-008-001
Q10.1
A1
15
X5
2.6 / MN_PCB1
2.6 / MN_PCB2
8 KW = 3,0 KOHM MAT.NR.
obj. č. 2744980
obj. č. 2744981
10 KW = 3,3 KOHM MAT.NR.
obj. č. 2744982
12 KW = 3,6 KOHM MAT.NR.
obj. č. 2744983
14 KW = 3,9 KOHM MAT.NR.
6
RIADIACA JEDNOTKA
TEPELNÉHO
WÄRMEPUMPEN
STEUEREINHEIT
ČERPADLA
HPM
Modul (2)
B26
X7
6
ZLT
5k
GND
Res.
12
X5
+24
5
4
9
Blatt
6
List 6
von 7 Blätter
z 7
listov
23. Schéma zapojenia BWL-1
90
3063084_201309
3063084_201309
001
002
003
Smena
Änderung
230 V
06.05.2010
21.06.2010
01.03.2012
Dátum
Datum
ZLT
3WUV HZ /
EWUV HZ/Po
3WUV HZ /
3WUV HZ/WW
ZLT
SE
SE
SG
SG
SMK
SMKM22
M22
SMKS
SMK Q20
Q20
SOP
SOP
SPF
SPF
STB
STBE-Heiz
E-Heiz
S0
S0
S2
S2
T1
T1
UPM
UPMM22
M22
UPM ZHP
UPM ZHP
VF
VF
VL
VL
ZHP
ZHP
SAF
Q20
Q20
Q21
Q21
RL
RL
SAF
SA
Popis
1
2
3
Dátum 06.03.2012
Datum
Sprac. KUER
Bearb
Skúška
Gepr
Osvedč.
Urspr
Nahradené
Ersetzt
durch
Nahradené
Ersetzt
durch
Firma: BIOLINE
WOLF GmbH
Gerät:
WÄRMEPUMPE LUFT
Produkt: BIOLINE TEP. ČERPADLO VZDUCH
TYP: BWL-1-8
BWL-1 .... BWL-1-14
parametrierbarer
A1 (230 V)
programovateľný
výstup Ausgang
A2 (beznapäťový
kontakt)
parametrierbarer Ausgang A2 (potentialfreier Wechselkontakt)
hnedá
braun
čierna
schwarz
modrá
blau
hlásenie
porúch fázDrehfelda točivého poľa
Störmeldung
/ Phasenwächter
prietok
vykurovacieho okruhu
Heizkreisdurchfluß
tlak
vykurovacieho
okruhu
Heizkreisdruck
tlak
okruhu soľanky
Solekreisdruck
zásuvka
zbernice manažéra
tepelného čerpadla
eBus dát.
Klinkenbuchse
WPM-1
dátová
eBuszbernica
BM BM
vstup
na blokovanie pre rozvodný
Energieversorger
Freigabezávod
/ Sperre
nastaviteľný
vstup E1 Eingang 1
Parametrierbarer
elektrické
okruhu
Elektrovykurovanie
Heizung vykurovacieho
HK
ohrev
oleja
Ölsumpfheizung
monitorovanie
a točivého poľa kompresora
Verdichterfáz
Drehfeld-Phasenwächter
konektor
zariadenia
parametrov)
Gerätetypu
Typ
Stecker(konektor
(BWS-1
/ BWL-1)
sivá
Geräte Typ Stecker (BWM-1)
modul
vykurovacieho okruhu (Heater Circuit Modul)
grau
poistný
ventil
Heater
Circuit Modul
teplota
horúceho chladiva
Hochdruckwächter
modul
tepelného
čerpadla (Heat Pump Modul)
Heißgastemperatur
displej
Heat Pump Modul
čerpadlo
vykurovania
Wärmepumpenanzeige
bezpečnostná
poistka kompresora
Heizkreispumpe
ochrana
kompresora
Verdichter
Sicherheitsschütz
bezpečnostný
spájacieho relé
Verdichterrad
Schütz
porucha
spájacieho
reléKoppelrelais
ventilátora
Sicherheitskette
teplota
lamiel
Ventilatorstörung
Koppelrelais
poistný
termostat čerpadla okruhu
Lamellentemperatur
so zmiešavačom
Maximalthermostat Mischerkreispumpe
čerpadlo okruhu so zmiešavačom
Mischerkreispumpe
pohon
zmiešavača alebo modul zmiešavača
Mischermotor
motor
kompresora
Verdichter
motor ventilátoraMotor
Ventilatormotor
nízkotlakový
spínač
Niederdruckschalter
dátová
zbernica PCB
PCB-Bus
servisný vypínač
Wartungshauptschalter
elektrické
vykurovanie vykurovacieho okruhu,
E-Heizungrelé
HK Halbleiterrelais
polovodičové
Verdichter
Sanftanläufer
mäkký
štart kompresora
4 Wege
Umschaltventil
Prozeßumkehr
4-cestný
prepínací
ventil na chladenie
Rücklauftemperatur
teplota
spiatočky
snímač
spoločnej spiatočky/
Soleaustrittstemperatur
programovateľný
vstup E2
Sammlerrücklauffühler
/ programmierbarer Eingang E2
teplota
prívodu soľanky
Soleeintrittstemperatur
teplota
nasávaného chladiva
Sauggastemperatur
kontakt
poruchových hlásení
ventilátora
Störmeldekontakt
Ventilator
kontakt
hlásenia poruchy Sanftanläufer
-- mäkký štart
Störmeldekontakt
obehové
čerpadlo
soľanky
Solekreispumpe
teplota
ohriatej vody
Speicherfühler
havarijný
termostat elektr.
STB E-Heizung
HKvykurovania HK v poriadku
rozhranie
S0 pre impulzný
signál elektromeru
S0-Schnittstelle
(Energiezählersignal)
rezerva
Reserve
ovládanie
transformátora 24 24
V V
Steuertransformator
otáčky
ventilátora
Drehzahl
Ventilator
otáčky čerpadla vykurovacieho okruhu
Drehzahl ZHP
snímač teploty prívodu
Vorlauffühler (Mischerkreis)
teplota prívodu
Vorlauffühler
podávacie
čerpadlo/čerpadlo
vykurovacieho
Zubringer/ Heizkreispumpe
okruhu (čerpadlo zariadenia)
Zulufttemperatur
teplota prívodu vzduchu
3-Wege Umschaltventil Heizung / Pool
3-cestný prepínací ventil na vykurovanie/bazén
3-Wege Umschaltventil Heizung / Warmwasser
3-cestný prepínací ventil na vykurovanie/ohrev vody
Bezeichnung
snímač
teploty vonkajšej teploty
Außenfühler výstup A1 (230V)
programovateľný
KUER
KUER
KUER
Meno
Name
Po
WW
Q10.1 Q10.2
MKP
MKP
MM
MM
M20
M20
M22
M22
ND
ND
PCB-Bus
PCB-Bus
Q1
Q1 Q10.2
Q10.1
MaxTh
BR
BN
BK
BK
BU
BU
DF/PW
DF / PW
DFL
DFLHKHK
DHK
DHK
DSK
DSK
eBus
Buchse
eBus
Buchse
eBus
BMBM
eBus
EVU
EVU
E1
E1
E10
E10
E20
E20
F21
F21
GTS
GTS1
GY
GTS2
HCM
GY
HD
HCM
HG
HD
HPM
HG
HP
LCD
HPM
HKP
HP LCD
K10
HKP
K20
K10
K29
K20
K30
K29
LT
K30
Max
LT Th
A2
A1
A2
AF
AF
A1
Legenda
Legende
0
4
LEGENDA
LEGENDE
5
6
DIEL:
ABT.: TR
EPLAN P8
2.0.5
8
Art.Nr. 30 62 763
32-34-008-001
7
=
+
9
List 7
Blatt
7
z 7
listov
von 7 Blätter
23. Schéma zapojenia BWL-1
91
24. Štruktúra menu – Hlavné menu
Základné údaje
Otočný gombík stlačiť/otočiť
Hlavné menu
Údaje
Údaje
Hodnoty
Základné nastavenia
Štatistika
Potvrdenie hlásenia porúch
História
Servis - Fachmann
Základné nastavenia
Jazyk
Dátum
Čas
Automatický letný čas
Režim ohrevu vody
WW Režim rýchleho
ohrevu vody
Tichý chod ventilátora
Nočná prevádzka
Potvrdenie poruchy
Servis – Fachmann
(Prístupové heslo 1111)
Test
Parameter
História porúch
Osobitné
Jednotlivé položky menu sa budú zobrazovať podľa typu a konfigurácie tepelného čerpadla.
92
3063084_201309
25. Štruktúra menu – Servis
Servis – Fachmann
(Prístupové heslo 1111)
Test
Test
Parameter
História porúch
Osobitné
Parameter
História porúch
Osobitné
Štart roztápania
Kalibrácia
Jednotlivé položky menu sa budú zobrazovať podľa typu a konfigurácie tepelného čerpadla.
3063084_201309
93
26. Pokyny na uvedenie do prevádzky
Pokyny na uvedenie do prevádzky
V záujme úspešného uvedenia do prevádzky v súvislosti s adresovaním a nastavením parametrov všetkých
regulačných komponentov a konfigurácií zariadenia, sa odporúča pri uvedení do prevádzky postupovať podľa
nižšie opísaných krokov.
Upozornenie:
Parametre zariadenia, modulu miešača a solárneho modulu (MM, SOL) nájdete v hladine obsluhy Servis a na
ovládacom module BM.
Parametre tepelného čerpadla (WR-Parameter) nájdete v rovine Servis a prevádzkového a informačného displeja
WPM-1.
Krok 1 Postupujte podľa pokynov uvedených v častiach Montáž a Elektrické pripojenie manažéra tepelného čerpadla WPM-1, tepelného čerpadla a rozširovacích modulov ako je modul miešača MM,
solárny modul SM1/SM2 a ovládací modul BM.
Krok 2 Pri nastavení adries (Prepínač DIP) zariadenia WPM-1 a riadiaceho zariadenia, ako aj všetkých doplnkových rozširujúcich a ovládacích modulov (MM, BM) postupujte podľa pokynov príslušného návodu.
Krok 3 Zariadenie súčasne zapnite pomocou hlavného servisného vypínača ako aj všetkých doplnkových
rozširujúcich a ovládacích modulov. Je to potrebné na inicializáciu systémov WRS!
Krok 4 Základné nastavenia, ako jazyk, dátum a čas systémov nastavte pomocou prevádzkového a informačného displeja WPM-1.
Krok 5
Dátum a čas systému nastavte na ovládacom module BM so zbernicovou adresou eBus 0
(ak je k dispozícii) (predpokladom je verzia softwaru BM FW 204_13 a vyššia).
Krok 6 Pri nastavovaní konfigurácií zariadenia tepelného čerpadla a ďalších nastaveniach postupujte
podľa pokynov a riaďte sa zobrazením príslušných WP- parametrov na prevádzkovom a informačnom displeji WPM-1.
Krok 7 Nastavenie konfigurácie zariadenia rozširujúcich modulov a ďalšie nastavenia podľa požiadaviek
vykonajte prostredníctvom príslušných parametrov MM a SOL na ovládacom module BM.
Na voľbu parametrov pozri Elektrické pripojenie, Zoznam parametrov, Popis parametrov v prísluš-
nom návode.
Krok 8 Ďalšie nastavenia, ako napr. časový program systému, nastavte na ovládacom module BM.
Krok 9 Zariadenie znovu zapnite pomocou hlavného servisného vypínača (sieťové pripojenie vypnite
a znovu zapnite). Po uplynutí cca. 3 minút je zariadenie pripravené na prevádzku.
Upozornenie:
Pokiaľ sa ovládajú zmiešavače 2 – 7 z ovládacieho modulu BM (adresa 0) alebo sa nastavujú ich parametre, na
displeji ovládacieho modulu BM sa zobrazí symbol slnko a mesiac vždy, keď niektorý zo zmiešavačov vysiela
požiadavku na teplo.
94
3063084_201309
27. Odpor snímačov
NTC odpor snímačov
Teplota
°C
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Snímač vonkajšej teploty (AF), externý snímač teploty na vstupe E1 (EEQ), teplota lamiel (LT), teplota spiatočky (RL), teplota akumulátora (SAF), teplota nasávaného plynu (SG), teplota soľanky na vstupe (SE), teplota prívodu (VL), teplota
prívodu chladiaceho modulu BKM (VF), teplota prívodu okruhu so zmiešavačom
(VF), teplota zásobníkového ohrievača vody (SPF), teplota privádzaného vzduchu
(ZLT), teplota soľanky na výstupe (SA)
Odpor
Ω
51393
48487
45762
43207
40810
38560
36447
34463
32599
30846
29198
27648
26189
24816
23523
22305
21157
20075
19054
18091
17183
16325
15515
14750
14027
13344
12697
12086
11508
10961
10442
9952
9487
9046
8629
Odpor
Ω
8233
7857
7501
7162
6841
6536
6247
5972
5710
5461
5225
5000
4786
4582
4388
4204
4028
3860
3701
3549
3403
3265
3133
3007
2887
2772
2662
2558
2458
2362
2271
2183
2100
2020
1944
Teplota
°C
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Odpor
Ω
1870
1800
1733
1669
1608
1549
1493
1438
1387
1337
1289
1244
1200
1158
1117
1078
1041
1005
971
938
906
876
846
818
791
765
740
716
693
670
649
628
608
589
570
Teplota
°C
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Odpor
Ω
552
535
519
503
487
472
458
444
431
418
406
393
382
371
360
349
339
330
320
311
302
294
285
277
270
262
255
248
241
235
228
222
216
211
205
Odpor
Ω
1271
1309
1347
1385
1461
Teplota
°C
140
160
200
-
Odpor
Ω
1535
1610
1758
-
Teplota horúceho chladiva (HG)
PT1000 odpor
snímača teploty
Teplota
°C
-30
-20
-10
0
10
3063084_201309
Teplota.
°C
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Odpor
Ω
882
921
960
1000
1039
Teplota
°C
20
30
40
50
60
Odpor
Ω
1077
1116
1155
1194
1232
Teplota
°C
70
80
90
100
120
95
28. Porucha – Príčina – Odstránenie
Pri inštalácii, uvádzaní do prevádzky, údržbe a opravách treba dodržiavať
predpisy a smernice uvedené na stranách 5 a 6!
Kód
poruchy
Skrátené
označenie
Možná príčina
Riešenie
Porucha
blokuje
(vyžaduje sa
potvrdenie
poruchy)
12
T_prívodu
teplota prívodu mino dovoleného rozsahu (0 … 90 °C)
skontrolujte teplotu prívodu
nie
kábel snímača je poškodený
skontrolujte kábel a konektor
snímač teploty je poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
teplota zásobníkového ohrievača vody mimo dovoleného
rozsahu (0 … 95 °C)
skontrolujte teplotu zásobníkového
ohrievača vody
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač nie je správne osadený v mieste merania
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho osaďte správne
snímač je poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
vonkajšia teplota mimo dovoleného rozsahu (-39 … 50
°C)
skontrolujte vonkajšiu teplotu
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
teplota spiatočky mimo dovoleného rozsahu (0 … 90 °C)
skontrolujte teplotu spiatočky
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
teplota spiatočky mimo dovoleného rozsahu (0 … 90 °C)
kábel k snímaču je poškodený
snímač poškodený
skontrolujte konektor parametrov (GTS)
nesprávny typ tepelného čerpadla alebo nesprávny
konektor parametrov (GTS) tepelného čerpadla
skontrolujte konektor parametrov (GTS)
14
15
16
37
38
T_ohrievača
T_vonk.
T_spiatočky
zmena BCC BCC
neplatné nie
nie
nie
skontrolujte prívod a zásuvný konektor
resetujte BCC
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
resetujte BCC
70
78
101
T_okr. so
zmiešavačom
T_zber..
spiatočky
E-vykur.
teplota okruhu so zmiešavačom mimo dovoleného rozsahu (0 … 90 °C)
skontrolujte teplotu prívodu zmiešavača
prívod k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač nie je správne osadený na mieste merania
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho správne osaďte
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
zberná teplota spiatočky mimo dovoleného rozsahu (0
… 95 °C)
znížte maximálnu teplotu zásobníkového
ohrievača vody
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
skontrolujte
snímač nie je správne osadený na mieste merania
umiestnenie snímača a príp. ho správne
osaďte
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
E-vykurovací článok nie je pripojený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
áno
(BCC môže
resetovať
iba servisný
pracovník)
áno
(BCC môže
resetovať iba
servisný
pracovník)
nie
nie
nie
potvrďte poruchu, ak WP090 = vyp.
havarijný termostat elektrického vykurovacieho článku sa
zapol:
96
- pred spustením tepelného čerpadla
resetujte havarijný termostat na vykurovacom článku
- pre vodný kameň na vykurovacom článku
boli dodržané parametre na ohrev
vody uvedené v montážnom návode? resetujte havarijný termostat na vykurovacom článku, max. po 3 resetoch
vykurovací článok vymeňte!
- pre vzduch vo vykurovacom článku
vypálený vykurovací článok, vykurovací článok vymeňte!
3063084_201309
28. Porucha – Príčina – Odstránenie
Kód
poruchy
Skrátené
označenie
Možná príčina
Riešenie
Porucha
blokuje
(vyžaduje sa
potvrdenie
poruchy)
102
sieť kompresora
porucha kontroly fáz kompresora, hlásenie fázového
snímača F 21 o poruche točivého poľa a fáz kompresora
F21 alebo cez kontakt hlásenia poruchy -- mäkké štarty
SMKQ20
skontrolujte výpadok fáz/sled fáz
nie
mäkký štart
porucha mäkkého štartu, hlásenie cez kontakt hlásenia
poruchy mäkkého štartu mäkký štart SMK Q20 (pozri
aj „Prehľad poplachových hlásení zariadenia s mäkkým
štartom “)
počkať na automatický reset (>5 Min.)
spájacie relé ventilátora K30 defektné
skontrolujte spájacie relé ventilátora
103
104
ventilátor
skontrolujte blokovanie po prerušení
dodávky energie distribučnou
spoločnosťou
pri opakovanom výskyte kontrola zavolajte servisnýého pracovníka
nie
(od 2. poruchy
po sebe: áno)
(sieť-vyp. zap.)
nie ventilátor nefunkčný:
- poistka v HPM poškodená
skontrolujte/vymeňte poistku 230V v
HPM
- ventilátor zadretý
skontrolujte chod, príp. odblokujte
- ventilátor prehriaty
resetujte hardvér odpojením od zdroja
napätia na >= 1 min.
- ventilátor poškodený
vymeňte ventilátor
105
kompresor
--- (rezerva, nijaká porucha!)
-- (rezerva, nijaká porucha!)
áno
106
tlak soľanky
tlak v okruhu soľanky mimo dovoleného rozsahu (0,5 ...
3,0 bar)
skontrolujte tlak v okruhu soľanky
nie
kábel k tlakovému senzoru poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
tlakový senzor poškodený
vymeňte tlakový senzor
tlak vo vykurovacom okruhu mimo dovoleného rozsahu
(0,5 ... 3,0 bar)
skontrolujte tlak vo vykurovacom okruhu
kábel k tlakovému senzoru poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
tlakový senzor poškodený
vymeňte tlakový senzor
107
108
tlak vo
vykurovacom
okruhu
nízky tlak
3063084_201309
porucha nízkeho tlaku (chladiaci okruh/nasávanie chladiva)
nie
áno
BWS-1: prietok v okruhu soľanky je príliš nízky
skontrolujte prietok soľanky a príp.
vyčistite filter, podľa návodu na údržbu
(3062915) skontrolujte hustotu nemrznúcej zmesi soľanky
BWL-1: prietok vzduchu príliš nízky
skontrolujte vzduchové kanály/ ventilátor, príp. podľa návodu na údržbu
(3062915) vyčistite výparník, skontrolujte nastavenie otáčok ventilátora
Nízkotlakový presostat poškodený
skontrolujte priechodnost , príp. zavolajte servisného pracovníka a vymeňte
nedostatok chladiacej látky
dajte skontrolovať servisným pracovníkom a zistite, či termodynamické
hodnoty uvedené servisnej príručke
(3063006) sú správne
expanzný ventil poškodený
dajte skontrolovať servisným pracovníkom a zistite, či termodynamické
hodnoty uvedené servisnej príručke
(3063006) sú správne
97
28. Porucha – Príčina – Odstránenie
Kód
poruchy
Skrátené
označenie
Možná príčina
109
vysoký tlak
porucha vysokého tlaku (chladiaci okruh/výtlak)
Riešenie
Porucha
blokuje
(vyžaduje sa
potvrdenie
poruchy)
nie
prietok vykurovacieho okruhu/ ohrevu vody je príliš nízky:
110
T_nasáv.
chladiva
- vzduch v systéme
odvzdušnite systém
- vodný filter vo vykurovacom okruhu znečistený
vyčistite vodný filter
- vykurovacie okruhy čiastočne uzavreté
(nie je k dispozícii akumulačný zásobník)
otvorte vykurovacie okruhy, príp. skontrolujte nastavenie prepúšťacích ventilov
teplota prívodu vykurovacieho okruhu/ohrevu vody príliš
vysoká
znížte požadovanú teplotu prívodu
snímač T_prívodu/T_spiatočky poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
ohrev vody
skontrolujte, či je plocha prenosu tepla
vykurovacej špirály dostatočná,
HD-Presostat poškodený
skontrolujte priechodnosť, príp.
výmeňte
teplota nasávaného chladiva mimo dovoleného rozsahu
(BWL-1: -30...45 °C ; BWS-1: -10...50 °C)
skontrolujte teplotu nasávaného chladiva
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač nie je správne umiestnený v mieste merania
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho osaďte na správne miesto
snímač poškodený
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho osaďte na správne miesto
BWS-1: teplota nasávaného chladiva je príliš nízka pre
nedostatočný prietok v okruhu soľanky
skontrolujte a nastavte čerpadlo
soľanky a prietok
nie
skontrolujte protimrazovú ochranu
111
T_horúc.
chladiva
BWL-1: Teplota nasávaného chladiva je príliš nízka, lebo
je výparník pokrytý ľadom, znečistený,
skontrolujte prietok vzduchu, príp. manuálne odstáňte námrazu
teplota nasávaného plynu je príliš vysoká pre nefunkčný
kompresor
skontrolujte riadenie kompresora
teplota horúceho chladiva mimo dovoleného rozsahu
skontrolujte teplotu
pri spustení ochranného spínača
(Klixon) integrovaného v kompresore sa
môže resetovať až po ochladení (až do
6 hod.).
áno
BWS-1:
vypne pri > 120°C
BWL-1:
vypne pri > 120°C ak teplota privádzaného vzduchu > -5 °C
vypne pri > 110°C ak teplota privádzaného vzduchu < -5 °C
112
98
T_prívodu
vzd.
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač nie je správne umiestnený v mieste merania
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho osaďte správne
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
nedostatok chladiva, nastavenie expanzného ventilu
alebo poškodený kompresor
skontrolujte termodynamické hodnoty
podľa servisnej príručky (3063006)
teplota privádzaného vzduchu mimo dovoleného rozsahu
(-25 … 40 °C)
skontrolujte teplotu privádzaného
vzduchu
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač nie je umiestnený v strede medenej rúrky
umiestnenie snímača a príp. ho osaďte
správne
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
nie
3063084_201309
28. Porucha – Príčina – Odstránenie
Kód
poruchy
Skrátené
označenie
Možná príčina
Riešenie
Porucha
blokuje
(vyžaduje sa
potvrdenie
poruchy)
113
T_lamely
teplota lamiel mimo dovoleného rozsahu (-38 … 60 °C)
skontrolujte teplotu lamiel
nie
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač nie je správne umiestnený v mieste merania
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho osaďte správne
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
vstupná teplota soľanky mimo dovoleného rozsahu (-5
… 20 °C)
skontrolujte vstupnú teplotu soľanky
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač nie je správne umiestnený v mieste merania
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho osaďte správne
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
porucha elektrického pripojenia bezpečnostného termostatu
zapol sa bezpečnostný termostat okruhu so
zmiešavačom
nastavenie zmiešavača chýba/ nesprávne
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
114
115
T_soľanky
vstup
MaxTh
bezpečnostný termostat okruhu so zmiešavačom
poškodený
skontrolujte teplotu prívodu za
zmiešavačom
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
skontrolujte nastavenie zmiešavača
skontrolujte/vymeňte zmiešavač
skontrolujte 3-cestný prepínací ventil
vykurovacieho okruhu /okruhu ohrevu
skontrolujte jeho priechodnosť a príp.
vymeňte
odstráňte externú poruchu
3-cestný prepínací ventil (v priamom okruhu) nespína
nie
nie 116
ESM (E1)
hlásenie externej poruchy programovateľného vstupu E1
nie
117
PCB prep.
zbernica Bus (HCM/HPM) prepólovaná
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
nie
118
PCB preruš.
spojenie Bus (HCM/HPM) prerušené
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
nie
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
skontrolujte prepínač DIP na doske
regulátora HPM (4 x OFF)
119
roztápanie
energia na roztápanie vo vykurovacom okruhu počas
aktívneho roztápania príliš nízka(T_Pr < 8 °C alebo
T_Sp < 18 °C al. prietok vykurovacieho okruhu < min.)
viac ako 10 h
120
automatické
roztápanie
porucha funkcie prirodzeného al. aktívneho roztápania
(automatické roztápanie 3 x za sebou ukončené max.
časom roztápania)
kábel k snímaču nasávaného chladiva, prívodu vzduchu
alebo lamiel poškodený
snímač nasávaného chladiva, prívodu vzduchu alebo
lamiel nie je správne umiestnený
snímač poškodený
kalibrácia snímača nie je v poriadku (T_lamely, T_prívodu vzd.)
nevhodné prúdenie vzduchu
námraza na výparníku
max. doba rozmrazovania prekročená
porucha chladiaceho okruhu
3063084_201309
skontrolujte T_Pr, T_Sp, prietok vykurovacieho okruhu a elektrický ohrev, príp.
krátkodobo znížte výkon vykurovacieho
okruhu
nie
ja
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho osaďte správne
skontrolujte/vymeňte snímač
skontrolujte snímač a príp. vykonajte
kalibráciu
skontrolujte prúdenie vzduchu
manuálne odstáňte námrazu
predĺžte max. čas prirodzeného
roztápania (WP075) alebo aktívneho
roztápania
zvýšte hraničnú teplotu aktívneho roztápania (WP071)
skontrolujte termodynamické hodnoty
podľa servisnej príručky (3063006)
99
28. Porucha – Príčina – Odstránenie
Kód
poruchy
Skrátené
označenie
Možná príčina
121
4-cestný
ventil
T_horúc. chladiva - T_nasáv. chladiva > 30 K po max. čase
aktívneho roztápania
snímač teploty (horúce chladivo/nasávané chladivo)
Riešenie
Porucha
blokuje
(vyžaduje sa
potvrdenie
poruchy)
áno
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
skontrolujte prí. kalibrujte snímač
skontrolujte/vymeňte snímač
122
123
prietok zdroja
energie
T_Soľanka
Výst
magnetická cievka je poškodená
funkčnosť/nastavenie magnetickej cievky s manuálnym odstránením námrazy
4/2-cestný prepínací ventil poškodený
skontrolujte
manuálne odstráňte námrazu a skontroluje termodynamické hodnoty podľa
servisnej príručky (3063006)
prietok zdroja energie (napr. primárneho okruhu) je príliš
nízky
skontrolujte prietok zdroja energie
kábel snímača prietoku je poškodený
skontrolujte kábel a zásuvný konektor
snímač prietoku je poškodený
skontrolujte snímač prietoku
výstupná teplota soľanky klesla pod minimálnu hodnotu
skontrolujte prietok zdroja energie
výstupná teplota soľanky mimo dovoleného rozsahu
skontrolujte výstupnú teplotu soľanky
kábel k snímaču je poškodený
skontrolujte prívod a zásuvný konektor
snímač nie je správne umiestnený v mieste merania
skontrolujte umiestnenie snímača a
príp. ho osaďte správne
snímač poškodený
skontrolujte/vymeňte snímač
nie
(od 3 porúch
za sebou:
áno)
áno
Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk
Download

Návod na montáž a obsluhu WPM-1.pdf