MONITOROVANIE DEKONTAMINAČNÉHO PROCESU
ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK.
Gregová G., Gedeonová A., Grega P.,
Oddelenie centrálnej sterilizácie
UN L. Pasteura Košice
Výsledným produktom práce každého Oddelenia
centrálnej sterilizácie je sterilná zdravotnícka
pomôcka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
mnohých diagnostických, terapeutických,
liečebných a ošetrovateľských postupov.
Kvalita zdravotného výkonu dekontaminácie
a sterilizácie zdravotníckych pomôcok je závislá aj
od validovaného postupu zdravotného výkonu
dekontaminácie a sterilizácie, v neposlednom rade
od dôsledného monitorovania kvality
dekontaminačného a sterilizačného procesu
fyzikálnymi, chemickými a biologickými
indikátormi.
Najdôležitejším procesom predsterilizačnej
prípravy je proces dekontaminácie.
Dekontaminácia – je súbor opatrení, ktorý vedie k usmrcovaniu
alebo odstráneniu mikroorganizmov z prostredia a
predmetov. Týmito postupmi sa odstraňujú patogénne
mikroorganizmy tak, aby prostredie a jednotlivé predmety
boli pre ďaľšiu manipuláciu bezpečné.
Dekontaminácia – sa vykonáva nie len pre ošetrenie
chirurgického inštrumentária, ale zabezpečuje sa aj pre
ochranu personálu, ktorí sa podieľa na predsterilizačnej
príprave zdravotníckych pomôcok.
Spôsoby dekontaminácie :
- mokrá cesta dekontaminácie
- polosuchá cesta dekontaminácie
- suchá cesta dekontaminácie
Dôležité zásady pri dekontaminácii :
- vhodný dekontaminačný roztok
- dodržiavanie expozície dekontaminácie
a teplota dekontaminačného roztoku
Príprava dekontaminačného roztoku denne
- dôkladne ponorenie v dekontaminačnom roztoku
- oplach v neutralizačnom roztoku
kontrola dekontaminačného procesu
- test pre kontrolu kvality umývania zdravotníckej
pomôcky a test pre kontrolu termickej dezinfekcie
vkladanie testu do myčky
vyhodnotenie testu
- evidencia dekontaminačného cyklu v dekontaminačnom denníku
- protokol z tlačiarne dekontaminačného prístroja
setovacia miestnosť
Kontrola sterilizačného procesu
- kontrola sterilizácie je neoddeliteľnou súčasťou
sterilizačného procesu, ktorý vykonáva kvalifikovaný pracovník
- vykonáva sa fyzikálnymi, chemickými a biologickými systémami
- fyzikálna kontrola – vákuový test / test overenia tesnosti sterilizačnej komory / 1 x týždenne
- kontrola
sterilizačného procesu chemickými
indikátormi
- BOWIE – DICK test – test prieniku pary do
sterilizovaného materiálu - denne
vyhodnocovanie BDT
protokol z tlačiarni
- potreba monitorovania jednotlivých sterilizačných cyklov ďalšími typmi chemických indikátorov aj napriek úspešnému BDT
- procesové indikátory – zabudované v obale
– terčíky, pásky, etikety
šaržové – viacparametrové indikátory
vkladanie šaržového indikátora do oranžového telesa
vyhodnotenie testu / ster. denník a dok.hárok /
plazmový sterilizátor - protokol
vyhodnotenie testu / dok, hárok a denník /
- kontrola sterilizačného procesu biologickými
indikátormi
- testovanie funkčnej schopnosti sterilizačných
prístrojov pracovníkmi Oddelenia centrálnej
sterilizácie 1 x mesačne a pracovníkmi RÚVZ v
polročných intervaloch v rámci ŠZD
- 1 x mesačne revízia sterilizačných prístrojov
technikom podľa Nariadenia vlády č. 553 / 2007 Z. z.
- odoberanie vzoriek na kontrolu sterility z každého sterilizačného cyklu
Dôsledným monitorovaním každého
sterilizačného cyklu na našom
oddelení je zaručená 100%
reprodukovateľnosť sterilizačného
procesu a potvrdenie, že sterilizačný
proces stále zodpovedá vopred
stanoveným požiadavkám.
Ďakujeme za pozornosť.
Download

monitorovanie dekontaminačného procesu zdravotníckych