Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prepravný poriadok
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
(Všeobecné prepravné podmienky)
Vnútroštátna osobná doprava
Účinnosť od: 03.12.2009
Spracovateľ/kontakt:
Podpis:
Dňa:
Ing. Agáta Pitenyáková, tel. 910 5051
Ing. Agáta Pitenyáková, v. r.
14.12.2010
Garant/kontakt:
Podpis:
Dňa:
Ing. Ivan Caban, riaditeľ SeM
Ing. Ivan Caban, v. r.
14.12.2010
Schválil:
Podpis:
Dňa:
Mgr. Pavel Kravec
Mgr. Pavel Kravec, v. r.
generálny riaditeľ
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
15.12.2010
Gestorský útvar:
Garant:
Uloženie originálu:
Sekcia marketingu
riaditeľ SeM
SeM
Rozdeľovník:
IA, KGR, OSMV, ORLZ, ORKZ, OK, OIK, UO, SeM, SeRP, SeSZ, SeOTZ, UP, SeTTPP, SeRRP, SeSP, UE, SeUD,
SeFR, SeCO, SePM, US, SePS, SeFM, SeL, SeIT
Distribúcia riadeného výtlačku útvaru
Názov organizačného útvaru:
Za tlač zodpovedá:
Podpis:
Tlač zo systému – Dátum:
Počet a umiestnenie
výtlačkov na útvare:
OBSAH
SLEDOVANIE VYDANÍ A ZMIEN DOKUMENTU ..................................................................................... 4
VYMEDZENIE POJMOV A SKRATIEK.................................................................................................... 5
ČASŤ I.
PREPRAVNÉ PODMIENKY ................................................................................................. 10
ČLÁNOK 1.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY........................................................................................... 10
ČLÁNOK 2.
ROZSAH VNÚTROŠTÁTNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY ............................................... 11
ČLÁNOK 3.
UZATVÁRANIE A VYKONÁVANIE PREPRAVNEJ ZMLUVY ........................................... 11
ČLÁNOK 4.
PRÁVA A ZODPOVEDNOSŤ CESTUJÚCICH ................................................................ 13
ČLÁNOK 5.
PRÁVA A ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU ..................................................................... 15
ČLÁNOK 6.
PREPRAVA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OSÔB A OSÔB SO ZNÍŽENOU
POHYBLIVOSŤOU ........................................................................................................ 16
ČLÁNOK 7.
PREPRAVA V MIESTENKOVÝCH, LÔŽKOVÝCH A LEŽADLOVÝCH VOZŇOCH ........... 17
ČLÁNOK 8.
PREPRAVA BATOŽÍN .................................................................................................... 20
ČLÁNOK 9.
PREPRAVA KURIÉRNYCH ZÁSIELOK VO VLAKOCH OSOBNEJ DOPRAVY ............... 23
ČLÁNOK 10. VECI VYLÚČENÉ Z PREPRAVY BATOŽÍN A PREPRAVY KURIÉRNYCH ZÁSIELOK ..... 24
ČLÁNOK 11.
PREPRAVA PSOV A ŽIVÝCH ZVIERAT.......................................................................... 25
ČLÁNOK 12. VYHRADENIE VOZŇOV A KUPÉ V PRAVIDELNÝCH VLAKOCH, OSOBITNÉ VLAKY
A VOZNE....................................................................................................................... 26
ČLÁNOK 13. PREPRAVA V REŠTAURAČNÝCH VOZŇOCH .............................................................. 27
ČLÁNOK 14. ÚSCHOVNE .................................................................................................................. 27
ČLÁNOK 15. NÁJDENÉ A NEVYZDVIHNUTÉ VECI ............................................................................ 27
ČASŤ II.
TARIFA ................................................................................................................................ 28
ČLÁNOK 1.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA ......................................................................................... 28
ČLÁNOK 2.
VÝPOČET CESTOVNÉHO ............................................................................................ 30
ČLÁNOK 3.
PLATNOSŤ CESTOVNÝCH LÍSTKOV............................................................................ 31
ČLÁNOK 4.
DOPLATKY CESTOVNÉHO A ÚHRADY ........................................................................ 34
ČLÁNOK 5.
CESTOVNÉ PRE DETI .................................................................................................. 37
ČLÁNOK 6.
ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV ŠKÔL ....................................... 38
ČLÁNOK 7.
ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ PRE DRŽITEĽOV PREUKAZU ŤZP, ŤZP-S ............................. 41
ČLÁNOK 8.
CESTOVNÉ NA NÁVŠTEVY RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV) K DEŤOM
TELESNE, MENTÁLNE ALEBO ZMYSLOVO POSTIHNUTÝM, CHRONICKY CHORÝM 42
ČLÁNOK 9.
CESTOVNÉ PRE OBČANOV NAD 70 ROKOV ............................................................... 42
ČLÁNOK 10. CESTOVNÉ PRE POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SR A SUDCOV ÚSTAVNÉHO SÚDU
SR ................................................................................................................................. 42
ČLÁNOK 11.
TRAŤOVÉ PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY ............................................................. 43
ČLÁNOK 12. JUNIOR RAILPLUS EURO<26 ....................................................................................... 43
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Strana 3 z 80
1_18_SeM_v3
ČLÁNOK 13. KLASIK RAILPLUS ........................................................................................................ 43
ČLÁNOK 14. SENIOR RAILPLUS ....................................................................................................... 43
ČLÁNOK 15. MAXI KLASIK - NEPRENOSNÝ, MAXI KLASIK - PRENOSNÝ ................................................. 44
ČLÁNOK 16. SKUPINA , SKUPINA MINI ............................................................................................. 44
ČLÁNOK 17. SAMOOBSLUŽNÝ VÝPRAVNÝ SYSTÉM ...................................................................... 45
ČLÁNOK 18. RELAČNÉ CENY ........................................................................................................... 47
ČLÁNOK 19. PACKING....................................................................................................................... 47
ČLÁNOK 20. DARUJ CESTU VLAKOM - CESTOVNÝ LÍSTOK VOLITEĽNÝ ........................................ 48
ČLÁNOK 21. CENA ZA ZJEDNODUŠENÚ PREPRAVU BATOŽÍN, ZJEDNODUŠENÚ PREPRAVU
BATOŽÍN V POJAZDNEJ ÚSCHOVNI BATOŽÍN ............................................................ 48
ČASŤ III. UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY ................................................................. 50
ČLÁNOK 1.
FORMY UPLATNENIA PRÁV ......................................................................................... 50
ČLÁNOK 2.
PODMIENKY UPLATNENIA NÁVRATKOV A REKLAMÁCIÍ ............................................ 50
ČLÁNOK 3.
ZÁSADY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ O NÁVRATKY ............................................................ 51
ČLÁNOK 4.
ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ – NEDODRŽANIE PODMIENOK VYPLÝVAJÚCICH
Z UZAVRETIA PREPRAVNEJ ZMLUVY ......................................................................... 55
ČLÁNOK 5.
MIESTO PRÍSLUŠNÉ NA KONEČNÉ VYKONANIE NÁVRATKOV CESTOVNÉHO
A REKLAMÁCIE PODANEJ CESTUJÚCIM .................................................................... 59
ČLÁNOK 6.
LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE ....................................................................... 61
ČLÁNOK 7.
OBOZNÁMENIE O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE ............................................................... 61
ČLÁNOK 8.
ZÁSADY UPLATNENIA NÁROKOV NA NÁHRADU ŠKODY ........................................... 61
ČASŤ IV. CENNÍKY ............................................................................................................................. 64
CENNÍKY CESTOVNÝCH DOKLADOV VYDÁVANÝCH STACIONÁRNYMI AUTOMATMI.. 76
ČASŤ V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ............................................................................................. 80
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 4 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
SLEDOVANIE VYDANÍ A ZMIEN DOKUMENTU
Zoznam vydaní dokumentu
Číslo vydania
Popis
Účinnosť
1
Prvotné vypracovanie
01.03.2007
2
Druhé vydanie
01.01.2009
3
Tretie vydanie
03.12.2009
Záznam o zmenách
Číslo zmeny
1
2
Popis
Zmena v Cenníku č.12 – cenník
miesteniek
Časť IV. Cenníky – zmena textu
pod cenníkmi (úprava výšky DPH)
Účinnosť
Podpis správcu dokumentu
07.03.2010
Pitenyáková
01.01.2011
Pitenyáková
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Strana 5 z 80
1_18_SeM_v3
VYMEDZENIE POJMOV A SKRATIEK
Zoznam skratiek
BCL - blokové cestovné lístky
BČK - bezkontaktná čipová karta (slúži ako preukaz alebo ako cestovný lístok)
CP - cestovný poriadok Železníc Slovenskej republiky
IDS - integrovaný dopravný systém
KVC - komplexné vybavenie cestujúcich
MŠ SR - Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
OTŽ - Odúčtovanie tržieb železníc
OŽ - Ozubnicová železnica
PL KZ - Prepravný list kuriérnej zásielky
PP ZSSK - Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (Všeobecné prepravné
podmienky)
PTV - Prepravný a tarifný vestník
PÚB - pojazdná úschovňa batožín
PZ - Policajný zbor
SR - Slovenská republika
SVS - samoobslužný výpravný systém
ŠOD - štátny odborný dozor
ŠOTD - štátny odborný technický dozor
TEŽ - Tatranské elektrické železnice
TREŽ - Úzkorozchodná železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice
ŤZP - občan s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
ŤZP-S - občan s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, fyzická osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom
UTS - uzavretý tarifný systém (TEŽ, OŽ, TREŽ, …)
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Strana 6 z 80
1_18_SeM_v3
Zb. - zbierka zákonov
ZP - zjednodušená preprava batožín, bicyklov a detských kočíkov
ZSSK - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (železničný podnik, dopravca)
Z.z. - zbierka zákonov SR
ŽP - Železničná polícia
ŽRIDS - Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky - manažér infraštruktúry
Zoznam vysvetliviek a pojmov
Batožina - príručná batožina, batožina v ZP, bicykel, detský kočík
Cestovné - cena stanovená za prepravu cestujúcich, batožín a psov
Cestovné doklady - cestovné lístky, cestovné lístky na batožinu, BCL, mimotarifné cestovné doklady,
miestenky, lôžkové/ležadlové lístky, príplatky a doplatky
Časový cestovný lístok - cestovný lístok na neobmedzený počet ciest vlakom v danom časovom období
Doplatok k cestovnému - pozri Časť II., čl. 4, ods. 4.7
Dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dovozné - cena stanovená za prepravu kuriérnych zásielok bez vedľajších poplatkov
Dovozné doklady - prepravné listy kuriérnych zásielok
Dovŕšený vek - deň narodenín
Informačné stredisko - Kontaktné centrum, zákaznícke centrum, informačná kancelária
Meškanie - časový rozdiel medzi časom plánovaného príchodu vlaku podľa zverejneného cestovného
poriadku a aktuálnym príchodom
Nadväzný lístok - cestovný lístok vydávaný vo vlaku ako nadväzné spojenie k predloženému cestovnému
lístku. Je určený na docestovanie cestujúceho do jeho cieľovej stanice, keď z dôvodov na strane dopravcu
si cestujúci nevie priamy lístok zakúpiť.
Nariadenie – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1371/2007 z 23.októbra 2007 o právach
a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave
Obyčajné cestovné alebo dovozné - celé nezľavnené cestovné alebo dovozné
Oprávnený zamestnanec dopravcu - osobný pokladník, vlakvedúci vlakov osobnej dopravy, sprievodca
vlakov osobnej dopravy, rušňovodič, kontrolór prepravy
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Strana 7 z 80
1_18_SeM_v3
Piktogram - obrazová značka zverejnená v cestovnom poriadku
Pokladnica - miesto na predaj a výdaj prepravných dokladov
Pojazdná úschovňa batožín - preprava batožín vo vyhradenom priestore vo vlakoch, ktoré majú
v cestovnom poriadku v hlavičke vlaku označenie kufríka
Predajca prepravných dokladov - osobný pokladník, dopravcom poverený zamestnanec na predaj
a výdaj prepravných dokladov a zamestnanec poverený overovaním preukazov
Prepravná zmluva - zmluva o platenej alebo neplatenej preprave medzi dopravcom alebo predajcom
prepravných dokladov a cestujúcim o poskytnutí jednej alebo viacerých dopravných služieb
Prepravné doklady - cestovné doklady a dovozné doklady
Preukaz - BČK alebo doklad, na ktorý sa priznáva zľavnené cestovné, napr. žiacky preukaz, JUNIOR
RAILPLUS EURO<26 a pod.
Preukaz totožnosti - občiansky preukaz alebo cestovný pas
Prirážka - úhrada, ktorú zaplatí cestujúci okrem cestovného, ak nastúpi do vlaku bez platného cestovného
lístka a prihlási sa sprievodcovi - pozri Časť II., čl. 4, ods. 4.1
Príplatok - príplatok na vlaky SC, EC a IC
Prípojný vlak - vlak z prestupnej stanice
Rodičia - rodičia alebo iní zákonní zástupcovia
Sankcia - úhrada, ktorú zaplatí cestujúci okrem cestovného, ak nastúpi do vlaku bez platného cestovného
lístka a sprievodcovi sa vôbec neprihlási, alebo prihlási až po vyzvaní, respektíve sa prihlási, ale nezaplatí
cestovné a prirážku - pozri Časť II., čl. 4, ods. 4.2. a 4.4.
Sprievodca - vlakvedúci vlakov osobnej dopravy, sprievodca vlakov osobnej dopravy
Stanica cieľová - stanica „Do“ uvedená na cestovnom lístku
Stanica nácestná - stanica medzi východovou a cieľovou stanicou
Stanica nástupná - stanica „Z“ uvedená na cestovnom lístku
Stanica neobsadená - stanica, kde nie je pokladnica alebo stacionárny automat, respektíve pokladnica
pri použitom vlaku je zatvorená, alebo stacionárny automat je v poruche (mimo prevádzky)
Stanica prestupná - stanica prestupu na prípojný vlak
Stanica výdaja - stanica, v ktorej bol cestovný lístok vydaný
Stanica východová - stanica, kde vlak začína jazdu
Stanica, kde vlak jazdu končí - konečná stanica vlaku
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Strana 8 z 80
1_18_SeM_v3
Traťový predplatný cestovný lístok - cestovný lístok na neobmedzený počet ciest vlakom počas
určeného obdobia v rámci určitej trasy
Vlaky osobnej dopravy - SuperCity (SC), EuroCity (EC), InterCity (IC), expresný vlak (Ex), rýchlik (R),
RegionalExpres (REX), zrýchlený vlak (Zr), EURegio (ER), osobný vlak (Os), EN (EuroNight)
Vlaky vyššieho druhu - SuperCity (SC), EuroCity (EC), InterCity (IC)
Vnútroštátny spoj železničnej osobnej prepravy - spoj železničnej osobnej prepravy, ktorý
neprekračuje hranice štátu
Všeobecné prepravné podmienky - platné právne záväzné podmienky dopravcu vo forme všeobecných
obchodných podmienok a taríf, ktoré sa uzavretím prepravnej zmluvy stali ich súčasťou
Zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou – každá osoba, ktorej
pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená pre akékoľvek trvalé alebo dočasné fyzické postihnutie
(poškodenie orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva,), duševné postihnutie alebo
poškodenie, alebo iný dôvod postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej situácia si vyžaduje primeranú
pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich jej potrebám
Zjednodušená preprava batožín - preprava bicyklov a detských kočíkov na prvom predstavku prvého
vozňa a poslednom predstavku posledného vozňa, respektíve v priestore označenom piktogramom
a v pojazdnej úschovni batožín
Zľavnené cestovné - cestovné nižšie ako obyčajné, obsahujúce zľavu z cestovného
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Strana 9 z 80
1_18_SeM_v3
ÚVOD
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., vydáva podľa § 1 a 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 249/1997 Z.z. o vzore na vyhotovenie Prepravného poriadku
na dráhach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra
2007o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave vydáva tento Prepravný poriadok
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., je rozdelený na:
ČASŤ I. PREPRAVNÉ PODMIENKY
ČASŤ II. TARIFA
ČASŤ III. UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY
ČASŤ IV. CENNÍK
ČASŤ V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 10 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
ČASŤ I.
PREPRAVNÉ PODMIENKY
Článok 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1
PP ZSSK upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu, zvieratá
a veci na celej sieti celoštátnych železničných dráh a regionálnych železničných dráh Železníc
Slovenskej republiky podľa zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach (ďalej „zákon o dráhach“)
a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007
z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
MDPT SR udelilo ZSSK výnimku z plnenia dotknutých ustanovení nariadenia v súlade
s ustanoveniami čl. 2 odseku 4 predmetného nariadenia z uplatňovania čl. 8, 13, 15, 17, 18, 21,
22, 23, 25, 28 na obdobie piatich rokov od 03.12.2009 do 03.12.2014.
1.2
Nadobudnutím účinnosti PP ZSSK platného od 03.12.2009 stráca platnosť PP ZSSK platný
od 01.01.2009.
1.3
Dopravcom podľa PP ZSSK je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1,
832 72 Bratislava. Dopravca je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, v Oddieli: Sa, Vložke číslo: 3497/B zapísaná dňa 01.01.2005.
1.4
Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať verejnú osobnú železničnú dopravu
v súlade s dopravnou licenciou podľa zákona o dráhach a v súlade so zmluvou o výkonoch
vo verejnom záujme uzatvorenou medzi dopravcom a štátom, respektíve vyšším územným
celkom, obcou.
1.5
Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky
PP ZSSK a umožňujú to prevádzkové podmienky, najmä technický stav, technologický postup,
obsaditeľnosť dráhového vozidla a nebránia tomu príčiny, ktoré dopravca nemôže odvrátiť.
1.6
PP ZSSK a CP sú obsahom návrhov na uzatvorenie zmlúv o preprave osôb podľa § 760
a nasl. Občianskeho zákonníka.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 11 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Článok 2. ROZSAH VNÚTROŠTÁTNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
2.1
Dopravca vykonáva pravidelnú a nepravidelnú (mimoriadnu) vnútroštátnu osobnú dopravu
na železničnej dráhe v rozsahu:
a)
vnútroštátna železničná osobná doprava na celoštátnych železničných dráhach ŽSR
a regionálnych železničných dráhach,
b)
2.2
regionálna železničná osobná doprava na UTS železničných dráh ŽSR (TEŽ, OŽ a TREŽ).
Pravidelnú vnútroštátnu osobnú dopravu dopravca vykonáva na uspokojovanie prepravných
potrieb osôb ako pravidelne opakovanú prepravu cestujúcich po vopred určenej trase železničnej
dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých
dopravca prepravuje podľa CP a PP ZSSK. Súčasťou pravidelnej osobnej dopravy je preprava
batožín, zvierat a ďalších vecí.
2.3
Mimoriadnu vnútroštátnu osobnú dopravu dopravca vykonáva na uspokojovanie prepravných
potrieb určitej skupiny cestujúcich s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých
dopravca prepravuje podľa vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné.
Článok 3. UZATVÁRANIE A VYKONÁVANIE PREPRAVNEJ ZMLUVY
3.1
Práva a povinnosti vo vzťahu k dopravcovi vznikajú cestujúcemu zakúpením cestovného dokladu
a rovnako i nástupom do vlaku bez platného cestovného dokladu. V prípade nástupu do vlaku
bez platného cestovného dokladu sa postupuje podľa Časti I., čl. 5, ods. 5.1 a Časti II., čl. 4.
3.2
Zakúpením cestovného dokladu alebo označením cestovného dokladu vo vlaku dochádza
k uzatvoreniu prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim. Obsahom tohto záväzkového
vzťahu je:
•
záväzok dopravcu prepraviť cestujúceho z nástupnej do cieľovej stanice vlakmi uvedenými
v CP za podmienok stanovených PP ZSSK,
•
3.3
záväzok cestujúceho zaplatiť cenu za prepravu a dodržať podmienky stanovené PP ZSSK.
Nárok vzniknutý z prepravnej zmluvy je splnený ukončením prepravy v rozsahu uzatvorenej
prepravnej zmluvy. Za splnenie prepravnej zmluvy sa považuje taktiež vykonanie prepravy v inom
ako zmluvnom rozsahu, ak došlo k vylúčeniu cestujúceho z prepravy oprávneným zamestnancom
dopravcu.
3.4
Cestovné doklady obsahujú:
•
obchodné meno dopravcu v písanej forme v slovenskom jazyku,
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
3.5
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 12 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
•
číslo a sériu cestovného lístka,
•
transakčné číslo (v prípade výdaja z elektronických zariadení na výdaj cestovných dokladov),
•
identifikačné číslo,
•
dátum vystavenia,
•
čas platnosti od – do,
•
nástupnú a cieľovú stanicu, podľa možnosti aj smer cesty,
•
druh vlaku a vozňovú triedu,
•
cestovné vrátane DPH.
Cestovný lístok je neprenosný, ak sa cesta nastúpila, alebo ak znie na meno, respektíve
na preukaz totožnosti alebo preukaz na zľavnené cestovné.
3.6
Dopravca umožní cestujúcemu zakúpiť si cestovný lístok v pokladnici, v stacionárnom automate,
u zmluvného predajcu, prostredníctvom internetu, u sprievodcu, u ktorého má cestujúci povinnosť
prihlásiť sa hneď po nastúpení do vlaku, alebo v doplnkovom predaji u rušňovodiča. Za platné sa
uznávajú iba originály cestovných dokladov. Cestujúci môže cestovný doklad použiť len jedenkrát
na úsek trate, ktorý je na ňom vyznačený (okrem časových cestovných lístkov).
3.7
Na cestovný doklad zakúpený prostredníctvom internetu sa v plnom rozsahu vzťahujú Obchodné
podmienky na predaj prostredníctvom internetu zverejnené na internetových stránkach ZSSK.
Obchodné podmienky môžu obsahovať odchýlky od podmienok uvedených v PP ZSSK.
3.8
Cestovný doklad si môže cestujúci zakúpiť v predpredaji, a to najskôr 60 dní pred nástupom
cesty, ak pri konkrétnom zľavnenom cestovnom nie je uvedené inak.
Dopravca si vyhradzuje právo na obmedzený predaj a výdaj cestovných dokladov v určitých
staniciach a pri prechode na nový CP upraviť lehoty predpredaja cestovných dokladov. Ak to
vyžadujú prevádzkové pomery, dopravca je oprávnený odmietnuť cestujúcemu predať cestovný
lístok 5 minút pred časom skutočného príchodu vlaku.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 13 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Článok 4. PRÁVA A ZODPOVEDNOSŤ CESTUJÚCICH
4.1
Cestujúci má právo informovať sa o obsahu PP ZSSK. Nevedomosť o ustanoveniach PP ZSSK
cestujúceho neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie úhrady a
cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka.
Cestujúci s platným cestovným dokladom má právo:
a)
na prepravu z nástupnej stanice do cieľovej stanice v tej vozňovej triede a druhu vlaku,
na ktorý jeho cestovný doklad platí,
b)
obsadiť toľko voľných miest na sedenie, pre koľko osôb môže predložiť platné cestovné
doklady. Za obsadené sa považuje miesto, na ktorom cestujúci sedí, položil naň časť odevu,
alebo uložil príručnú batožinu nad alebo pod miesto na sedenie. Ak cestujúci zaberá viac než
jedno miesto na sedenie a neuvoľní ho ani na opakovanú výzvu sprievodcu, je povinný
zaplatiť za každé naviac obsadené miesto cestovný lístok (podľa druhu vlaku a vozňovej
triedy) z nástupnej do cieľovej stanice cestujúceho a prirážku ku každému sprievodcom
vydanému cestovnému lístku. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto a neobloží ho, stráca naň
nárok s výnimkou, ak má na miesto zakúpenú miestenku,
c)
podať
sťažnosť.
Dopravca
zabezpečí
riešenie
podanej
sťažnosti
podľa
zákona
č. 152/1998 Z.z o sťažnostiach.
4.2
Cestujúci je povinný:
a)
dodržiavať ustanovenia PP ZSSK. Na tratiach so SVS mať vopred zakúpený cestovný lístok
a dodržiavať pokyny oznámené výveskami alebo oprávnenými zamestnancami dopravcu,
b)
zakúpiť si cestovný doklad podľa PP ZSSK na príslušný druh vlaku a vozňovú triedu (platí to
aj pre cestujúcich v reštauračných vozňoch, alebo stojacich na chodbe 1. vozňovej triedy),
c)
presvedčiť sa pri preberaní cestovného dokladu, či mu bol vydaný podľa jeho požiadavky.
Na dodatočnú reklamáciu cestujúceho dopravca neberie ohľad,
d)
postarať sa, aby na správnom mieste, správnej strane a stanici včas nastúpil, prestúpil, alebo
vystúpil zo, respektíve do správneho vlaku. Správna strana je daná miestnymi pomermi
a pri staniciach bez podchodov je to zvyčajne strana od výpravnej budovy. Ak si cestujúci nie
je
istý,
vyžiada
si
včas
potrebné
informácie od
dopravcu,
respektíve personálu
vykonávajúceho dopravnú obsluhu stanice,
e)
mať platné cestovné doklady, respektíve v prípade BČK aj daňové doklady o zaplatení
cestovného, respektíve preukazu počas celej prepravy, ako aj pri vystupovaní z vlaku
a na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu kedykoľvek ich predložiť na kontrolu
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 14 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
a v prípade potreby ich poskytnúť dopravcovi na výmenu za náhradný cestovný doklad,
okrem BČK. Na dodatočne predložené cestovné doklady sa neprihliada,
f)
predložiť cestovné doklady oprávnenému zamestnancovi dopravcu,
g)
uvoľniť miesto cestujúcemu s platnou miestenkou,
h)
za každé neoprávnene obsadené miesto zaplatiť cestovný lístok (podľa druhu vlaku
a vozňovej triedy) a prirážku ku každému cestovnému lístku, ktorý vydal sprievodca,
i)
v prípade, ak nemá zakúpený cestovný doklad, ihneď požiadať sprievodcu o vydanie
cestovného dokladu a ak nastupuje do vlaku, v ktorom je radený vozeň s označením „Predaj
cestovných lístkov“, nastúpiť do takto označeného vozňa,
j)
zaplatiť cestovné a úhradu (prirážku alebo sankciu), ak sa pri kontrole vo vlaku nemôže
preukázať platným cestovným dokladom, alebo poskytnúť osobné údaje potrebné
na vymáhanie dlžných súm,
k)
správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich
napr. hlučným správaním, spevom, počúvaním hlasnej reprodukovanej hudby,
l)
rešpektovať zákaz fajčenia v každom dopravnom prostriedku (aj v medzinárodných vlakoch
vychádzajúcich, tranzitujúcich a končiacich v rámci vnútroštátnej prepravy) a v zariadeniach
určených pre cestujúcich,
m) správať sa tak, aby nedošlo k poškodeniu jeho vlastného zdravia, ako aj zdravia
a bezpečnosti spolucestujúcich. Riadiť sa príkazmi oprávnených zamestnancov dopravcu,
príslušnými bezpečnostnými označeniami, výveskami a piktogramami, a to v záujme
zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku počas prepravy,
n)
ohlásiť vo vlaku alebo bezprostredne po vystúpení z vlaku oprávnenému zamestnancovi
dopravcu vzniknutý úraz alebo inú jemu spôsobenú škodu,
o)
pri podaní sťažnosti, alebo uplatnení náhrady škody predložiť dopravcovi originál cestovného
dokladu z cesty, na ktorú sa podanie vzťahuje. V prípade, že cestovné je zaplatené
na faktúru, predložiť faktúru.
4.3
Cestujúci zodpovedá za to, že do vlaku nastúpi, alebo z neho vystúpi len vtedy, ak vlak nie je
v pohybe. Ak vlak výnimočne zastaví v stanici, kde podľa CP nemal zastaviť, cestujúci môže
z vlaku vystúpiť, alebo do vlaku nastúpiť len so súhlasom sprievodcu. Ak vlak zastaví výnimočne
na trati, cestujúci nesmie z neho vystúpiť.
4.4
Cestujúci nesmie poškodzovať a znečisťovať dopravné prostriedky dopravcu, neoprávnene
zastaviť vlak v stanici, na trati, alebo zdržať vlak pripravený na odchod. Ak je vlak v pohybe,
cestujúci nesmie otvárať a odisťovať dvere vozňov, vykláňať sa z okien a zdržiavať sa
na stúpadlách alebo spojovacích mostíkoch. Cestujúcemu je zakázané vyhadzovať z vlaku
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 15 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
odpadky alebo iné predmety, odomykať, zamykať vozne, kupé kľúčom alebo iným predmetom,
ktorý nie je súčasťou vozňa. Ak dopravca neudelí súhlas, cestujúci nesmie vo vlaku vykonávať
predaj, propagáciu alebo prieskum ponúk rôznych firiem, organizácií a pod.
4.5
Cestujúci zodpovedá za dodržiavanie ustanovení PP ZSSK. V prípade porušenia ustanovení PP
ZSSK cestujúci zaplatí poplatky alebo úhrady uvedené v cenníku, prípadne aj náhradu vo výške
spôsobenej škody.
Článok 5.
5.1
PRÁVA A ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU
Právom dopravcu je z vlaku vylúčiť alebo zamedziť prístup:
a)
osôb, ktoré sa na výzvu oprávneného zamestnanca dopravcu nepreukážu platným
cestovným dokladom a nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a úhradu (sankciu alebo
prirážku). Preukázanie totožnosti na vymáhanie dlžných súm neoprávňuje cestujúceho
na prepravu z nástupnej do cieľovej stanice. Cieľovou stanicou pre cestujúceho je v tomto
prípade najbližšia vhodná stanica na vylúčenie z prepravy,
b)
osôb pod vplyvom alkoholu, toxických alebo omamných látok, osoby, ktoré majú mimoriadne
znečistený odev a nedodržujú ustanovenia PP ZSSK, ako aj osoby, ktoré nerešpektujú
predpisy a pokyny oprávneného zamestnanca dopravcu pri výkone ich služby v záujme
zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku počas prepravy,
c)
osoby, ktoré by pre chorobu alebo z iných príčin mohli vážne ohroziť zdravie alebo
bezpečnosť cestujúcich.
Cestujúci podľa bodov a), b) a c) sa prepravia do najbližšej vhodnej stanice. Náklady s tým
vzniknuté sú cestujúci povinní dopravcovi uhradiť. Vylúčené osoby alebo osoby, ktorým dopravca
zamedzil prístup nemajú nárok na náhradu neprecestovaného cestovného.
5.2
Dopravca je povinný:
a)
prepravovať cestujúcich na základe platných cestovných dokladov,
b)
zabezpečiť bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a prepravu ich batožiny,
c)
zabezpečiť, aby dráhové vozidlá určené na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom
technickom stave,
d)
zabezpečiť označenie vlakov smerovými tabuľami a ak ide o miestenkové vozne označiť
miestenkové vozne číslom vozňa,
e)
používať hlasové zariadenie takým spôsobom, aby neobťažovalo cestujúcich,
f)
vyznačiť miesta, ktoré sú vyhradené pre určitú skupinu cestujúcich,
g)
poskytnúť čo najrýchlejšie prvú pomoc a urobiť opatrenia na záchranu osôb, ich vecí alebo
prepravovaných zásielok v prípade nehodovej udalosti, úrazu, náhleho ochorenia cestujúcich
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 16 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie
cestujúcich alebo iných osôb a primeraným spôsobom informovať cestujúcich,
h)
vytvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie, zvýšiť pohodlie prepravy cestujúceho s malými deťmi,
i)
sprístupniť pre cestujúcich na viditeľnom a verejne prístupnom mieste (v staniciach,
informačných strediskách a na internetových stránkach www.slovakrail.sk) informácie
týkajúce sa podmienok prepravy a informácie o cestovnom (formou cenníka, vývesky alebo
iným primeraným spôsobom),
j)
informovať cestujúceho o najbližšej železničnej stanici, o najbližšom mieste s možnosťou
predaja cestovných dokladov alebo s predajným automatom,
k)
zverejniť informácie o zrušení vlakových spojov ešte pred tým, ako sa
toto zrušenie
uskutoční,
l)
poskytnúť cestujúcemu kontakt na najbližšie oddelenie Železničnej polície,
m) prijať primerané opatrenia na zabezpečenie osobnej bezpečnosti cestujúcich v rámci svojej
pôsobnosti.
5.3
Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že dôjde k zraneniu alebo usmrteniu
cestujúceho, alebo k inému poškodeniu jeho telesného alebo duševného zdravia v dôsledku
úrazu v súvislosti so železničnou prevádzkou počas jeho cesty v železničných vozňoch, alebo
pri jeho nastupovaní a vystupovaní.
5.4
Dopravca nezodpovedá, ak:
a)
úraz spôsobili okolnosti, ktoré nemajú pôvod v železničnej prevádzke a ktorým dopravca
nemohol napriek vynaloženej starostlivosti, zodpovedajúcej danej situácii, zabrániť a ich
následky odvrátiť,
b)
k úrazu došlo v dôsledku zavinenia cestujúceho,
c)
úraz spôsobilo konanie tretej osoby a dopravca nemohol tomuto konaniu, napriek
vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii, zabrániť a jeho následky odvrátiť.
5.5
V prípade zranenia alebo úmrtia cestujúceho nesie dopravca zodpovednosť za úplnú alebo
čiastočnú stratu alebo poškodenie vecí, ktoré mal cestujúci na sebe alebo so sebou ako príručnú
batožinu alebo batožinu, ktorú si cestujúci prepravoval v rámci ZP. Platí to aj pre zvieratá, ktoré
cestujúci prepravoval so sebou.
Článok 6.
PREPRAVA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OSÔB A
OSÔB SO ZNÍŽENOU POHYBLIVOSŤOU
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
6.1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 17 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Dopravca môže prepraviť osobu ťažkým zdravotným postihnutím (prípadne aj so sprievodcom),
odkázanú na vozík (vrátane vozíka), zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou
pohyblivosťou vo vlakoch, v ktorých sú radené špeciálne vozne s kupé pre imobilných cestujúcich,
vrátane upraveného sanitárneho zariadenia. Tieto vlaky sú označené v CP symbolom imobilného
cestujúceho na vozíku. Vo vybraných vlakoch so špeciálnymi vozňami sú radené zdvíhacie
hydraulické plošiny. Tieto vlaky sú zverejnené na www.slovakrail.sk.
V špeciálnom vozni môžu byť súčasne prepravovaní spravidla dvaja imobilní cestujúci
na vozíkoch.
Podľa povahy prepravy možno dohodnúť v rámci dostupných možností dopravcu prepravu aj
vo vozňoch, ktoré nie sú na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku uspôsobené.
6.2
Dopravca prepravu uskutoční za podmienok, ak bude:
a)
objednaná minimálne 48 hodín pred plánovanou prepravou (vrátane prepravy v povinne
miestenkových IC vlakoch),
6.3
b)
vozík je zabezpečený účinnou ručnou brzdou a popruhmi na upevnenie vo vozni,
c)
cestujúci sa dostaví k plánovanej preprave najneskôr 30 minút pred časom odchodu vlaku.
Prijatie objednávky neznamená súhlas na prepravu. O neodsúhlasení požiadavky spolu
s uvedením dôvodov dopravca žiadateľa na požiadanie informuje do piatich pracovných dní
od odmietnutia. Ak preprava nebola vopred odsúhlasená, môže byť zo strany dopravcu
odmietnutá.
6.4
Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou si môžu objednať pomoc
v pokladniciach a v Kontaktnom centre, tel. 18 188 (+ 421 18 188), [email protected]
6.5
Pri preprave imobilného cestujúceho na vozíku, zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou
pohyblivosťou
dopravca
je
povinný
a vystupovania z vlaku v prípade,
ak
poskytnúť
bezplatnú
pomoc
počas
nastupovania
sa to dopravcovi oznámi minimálne 48 hodín
pred plánovanou cestou. Dopravca vynaloží úsilie na prípadnú realizáciu objednávky aj
pri nedodržaní uvedenej lehoty.
Článok 7.
7.1
PREPRAVA V MIESTENKOVÝCH,
A LEŽADLOVÝCH VOZŇOCH
LÔŽKOVÝCH
Dopravca prevádzkuje vlaky, v ktorých:
•
sú všetky miesta viazané na zakúpenie miestenky (povinne miestenkové vlaky). V CP sú
označené symbolom R v rámčeku,
•
je jeden alebo viac vozňov s miestami vyhradenými pre cestujúcich, ktorí si zakúpili
miestenku,
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
•
7.2
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 18 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
sú radené lôžkové alebo ležadlové vozne.
Lôžkové vozne majú osobitné kupé pre mužov a osobitné kupé pre ženy. Ležadlové vozne majú
spoločné kupé pre mužov a ženy.
7.3
Dopravca oznámi v CP príslušným symbolom a v stanici výveskou „Prehľad radenia vozňov
vo vlaku“, do ktorých vlakov je potrebné alebo možné zakúpiť miestenku, lôžkový/ležadlový lístok.
7.4
Dopravca predá miestenku, lôžkový/ležadlový lístok súčasne s cestovným lístkom alebo
na základe predloženého platného cestovného lístka. Miestenka, lôžkový/ležadlový lístok platí len
spolu s cestovným lístkom a len zo a do stanice, ktorá je na nich uvedená. Ceny miesteniek,
lôžkových/ležadlových lístkov sú uvedené v cenníku.
7.5
Dopravca si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch prideliť iné miesto, ako je uvedené
na miestenke, lôžkovom/ležadlovom lístku.
7.6
Prerušením cesty končí platnosť miestenky, lôžkového/ležadlového lístka v stanici, kde bola cesta
prerušená.
7.7
Lehoty na rezervovanie alebo predaj miesteniek, lôžkových/ležadlových lístkov v staniciach
vybavených terminálmi KVC:
•
miestenku, lôžkový/ležadlový lístok možno objednať rezerváciou od 60 do 8 dní
pred nástupom cesty,
•
vopred rezervovanú miestenku, lôžkový/ležadlový lístok možno zakúpiť od 60 do 8 dní
pred dňom nástupu cesty. Ak rezervovaná miestenka, lôžkový/ležadlový lístok v tejto lehote
nie sú zakúpené, nárok na ich vydanie zaniká,
•
vopred nerezervovanú miestenku možno zakúpiť od 60 dní do 10 minút pred pravidelným
odchodom vlaku. Cielenú rezerváciu na konkrétne miesto je možné zakúpiť do 2 hodín
pred pravidelným odchodom z východovej stanice vlaku,
•
lôžkový/ležadlový lístok na vopred nerezervované lôžko/ležadlo možno zakúpiť od 60 dní
do 2 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice vlaku.
7.8
Lehoty na rezervovanie alebo predaj miesteniek, lôžkových/ležadlových lístkov v staniciach
bez terminálov KVC - najskôr 60 dní a najneskôr 2 hodiny pred pravidelným odchodom vlaku
z východovej stanice vlaku.
7.9
Požiadavku na prednostnú rezerváciu miesteniek, lôžkových/ležadlových lístkov je možné uplatniť
osobne, písomne alebo elektronicky na Rezervačnom pracovisku, Predstaničné námestie č. 1,
811 04 Bratislava, [email protected] v čase 63 až 60 dní pred plánovaným odchodom vlaku
z východovej stanice vlaku.
Preprava v lôžkových/ležadlových vozňoch
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
7.10
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 19 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Ak sa pre dve deti do dovŕšenia 6 rokov veku nežiada samostatné lôžko/ležadlo, prepravujú sa
v lôžkových/ležadlových vozňoch bezplatne. Ak cestujúci pre jedno alebo dve deti do dovŕšenia
6 rokov veku žiada len jedno lôžko/ležadlo, zaplatí iba jeden lôžkový/ležadlový lístok, cestovné
neplatí.
Ak cestujúci žiada pre jedno alebo dve deti od 6 do 10 rokov veku jedno lôžko/ležadlo, zaplatí
okrem polovičného cestovného pre každé dieťa iba jeden lôžkový/ležadlový lístok. Za každé dieťa
od 6 do 10 rokov veku, pre ktoré cestujúci žiada samostatné lôžko/ležadlo, zaplatí okrem polovice
obyčajného cestovného aj lôžkový/ležadlový lístok. Každé dieťa staršie ako 10 rokov veku je
povinné mať okrem cestovného lístka samostatný lôžkový/ležadlový lístok.
7.11
Ak jeden alebo viacerí cestujúci v lôžkovom/ležadlovom vozni požadujú kupé s niekoľkými
lôžkami/ležadlami len pre seba, sú povinní predložiť toľko cestovných a lôžkových/ležadlových
lístkov
príslušnej vozňovej triedy
a príslušného druhu vlaku,
koľko je miest v kupé.
Za neobsadené miesta je povinný okrem lôžkového/ležadlového lístka zaplatiť obyčajné celé
cestovné podľa cenníka č. 1.
7.12
Pri použití lôžka single (kupé s jedným lôžkom 1. triedy) cestujúci zaplatí iba jeden cestovný lístok
1. vozňovej triedy a cenu za lôžko single uvedenú v cenníku.
7.13
Ak dvaja cestujúci rôzneho pohlavia požadujú cestovať spolu v jednom lôžkovom kupé
2. vozňovej triedy, sú povinní predložiť toľko cestovných a lôžkových lístkov koľko je miest v kupé.
Za neobsadené miesta sú povinní okrem lôžkového lístka zaplatiť obyčajné celé cestovné podľa
cenníka č. 1.
7.14
Cestujúci, ktorý s lôžkovým lístkom a cestovným lístkom vyššej vozňovej triedy použije na vlastnú
žiadosť lôžko/ležadlo nižšej vozňovej triedy, nemá nárok na vrátenie rozdielu cien príslušných
lôžkových/ležadlových lístkov, ani rozdielu cestovného.
7.15
Lôžkový/ležadlový lístok možno zakúpiť, ak sú miesta voľné, aj u obsluhujúceho personálu
lôžkového/ležadlového
vozňa
na
základe
predloženého
platného
cestovného
lístka.
Ak cestujúcemu nemôže byť pridelené miesto v lôžkovom/ležadlovom vozni, je cestujúci povinný
vozeň opustiť najneskôr v najbližšej stanici, kde vlak pravidelne zastavuje.
7.16
Ležadlové vozne majú spoločné kupé pre mužov a ženy. Lôžkové vozne majú osobitné kupé
pre mužov a osobitné kupé pre ženy.
7.17
Cestujúci s lôžkovým/ležadlovým lístkom stráca na svoje miesto nárok, ak ho neobsadí
do 15 minút po odchode vlaku zo stanice, z ktorej lôžkový/ležadlový lístok platí.
7.18
V lôžkovom/ležadlovom vozni je cestujúci povinný pri nastúpení cesty odovzdať obsluhujúcemu
personálu lôžkového/ležadlového vozňa na účely kontroly do úschovy všetky cestovné doklady
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 20 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
a nechať ich uschované po celý čas cesty s výnimkou preukazov poslancov NR SR, sudcov
Ústavného súdu SR a držiteľov preukazov ŠOD a ŠOTD.
7.19
Obsluhujúci personál lôžkového/ležadlového vozňa je povinný cestujúceho:
•
poučiť o spôsobe používania príslušenstva lôžkového/ležadlového vozňa,
•
zobudiť v čase, ktorý si určil. Ak si cestujúci tento čas neurčí, obsluhujúci personál ho zobudí
najneskôr 30 minút pred jeho cieľovou stanicou,
•
7.20
vrátiť mu pri odchode uschované cestovné doklady.
V lôžkových/ležadlových vozňoch sa miesta na ležanie upravujú najneskôr od 22. hodiny
a na sedenie od 8. hodiny. So súhlasom všetkých ostatných cestujúcich v tom istom kupé sa
môže kupé upraviť aj v inom čase. V čase nočného pokoja od 22.00 h do 6.00 h je zakázané
akýmkoľvek spôsobom narúšať nočný pokoj (napr. mobilné telefóny). Manipulovať so zariadením
vozňa je oprávnený len obsluhujúci personál.
7.21
Cestujúci môže so sebou do lôžkového/ležadlového vozňa vziať predmety, ktoré je dovolené
prepravovať ako príručnú batožinu, ak na ich umiestnenie stačí priestor v kupé na ne určený.
Cestujúci je povinný uložiť ich tak, aby tým neobmedzoval spolucestujúcich. Ukladať batožinu a
bicykle na chodbách je zakázané.
7.22
V lôžkovom/ležadlovom vozni, ak má cestujúci zaplatené osobitné kupé, možno prepravovať
maximálne dvoch psov, ktorých je zakázané umiestniť na lôžko/ležadlo. Mimo kupé je cestujúci
povinný držať psa na vôdzke a nasadiť mu ochranný košík.
7.23
V lôžkovom/ležadlovom vozni je fajčenie zakázané.
7.24
Cestujúci je povinný dodržiavať Ubytovací poriadok, ktorý vydáva prevádzkovateľ vozňa.
Článok 8.
PREPRAVA BATOŽÍN
Dopravca prevádzkuje, v rámci svojich možnosti, prepravu batožín, batožín väčších rozmerov,
bicyklov a detských kočíkov pod spoločným pojmom PREPRAVA BATOŽÍN.
Preprava batožiny, podľa spôsobu a možnosti jej uskutočnenia, sa delí na:
•
prepravu príručnej batožiny,
•
zjednodušenú prepravu batožín,
•
zjednodušenú prepravu batožín v pojazdnej úschovni batožín.
Preprava príručnej batožiny
8.1
Príručnou batožinou rozumieme batožinu, ktorú môže cestujúci umiestniť nad alebo pod miesto,
ktoré zaujal, nesmie však ňou obsadzovať iné miesta na sedenie alebo priestory nad alebo
pod týmito miestami, ak na ne nemá platný cestovný doklad.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 21 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
8.2
Preprava príručnej batožiny je bezplatná a zodpovedá za ňu cestujúci.
8.3
Cestujúci si môže vziať so sebou do vozňa ako príručnú batožinu predmety ľahko prenosné,
pokiaľ nemôžu tieto predmety poškodiť alebo znečistiť spolucestujúcich, vozne alebo ich
zariadenie. Pri manipulácii s príručnou batožinou cestujúci zodpovedá za vlastnú bezpečnosť
a bezpečnosť ostatných spolucestujúcich. Príručná batožina nesmie mať väčší rozmer než je
priestor nad alebo pod miestom cestujúceho, ani väčšiu váhu než akú je cestujúci schopný
naložiť, alebo vyložiť. Vzhľadom na rôznu stavbu železničných vozňov dopravca nezaručuje
cestujúcemu s platným cestovným lístkom rovnako veľké miesto na uloženie príručnej batožiny.
8.4
Cestujúci, ktorý nemá miesto na sedenie, môže príručnú batožinu umiestniť na chodbe vozňa.
Na chodbe vozňa však môže v zásade umiestniť len toľko batožiny, koľko by si uložil nad alebo
pod miesto na sedenie. Takto uložená príručná batožina nesmie brániť pohybu cestujúcich
a sprievodcov.
8.5
Okrem príručnej batožiny, dopravca umožňuje cestujúcemu bezplatne vziať so sebou: detský
kočík (aj bez dieťaťa), pár lyží s palicami, snowboard, hudobný nástroj v puzdre (napr. kontrabas).
Z uvedených predmetov smie cestujúci vziať so sebou len jeden a je povinný uložiť ho tak, aby
tým neobmedzoval spolucestujúcich a sprievodcu.
8.6
Príručné batožiny nevyhovujúce predchádzajúcim ustanoveniam je cestujúci povinný odstrániť
z vozňa už v nástupnej stanici, prípadne v najbližšej stanici, kde vlak zastaví. Ak tak neurobí,
možno ho z prepravy vylúčiť alebo je cestujúci povinný zaplatiť cestovné ako za zjednodušenú
prepravu batožín.
8.7
Osoby oprávnené nosiť strelné zbrane môžu vziať so sebou príručné strelivo. Príručným strelivom
sa rozumie strelivo uschované v bezpečných obaloch, napríklad v opaskoch na náboje, loveckých
taškách a pod.. Stráže, ktoré sprevádzajú zaistené osoby vo vyhradenom vozni alebo kupé a
orgány ozbrojených zborov pri výkone služby majú povolené vziať so sebou aj nabitú zbraň.
8.8
Ak cestujúci obsadí príručnou batožinou, okrem miesta určeného na jej uloženie, ďalšie miesta
na sedadlách alebo v uličke kupé a nad, pred alebo pod miestom iného cestujúceho, a tým
zabráni cestujúcim v možnosti tieto miesta zaujať, je povinný zaplatiť za každé obsadené miesto
cestovný lístok (obyčajné cestovné podľa druhu vlaku a vozňovej triedy) z nástupnej do cieľovej
stanice cestujúceho a prirážku ku každému vydanému cestovnému lístku.
8.9
Ak cestujúci obsadí batožinou miesto na chodbe, a tým bráni v plynulom prechode cestujúcich, je
povinný zaplatiť za každú batožinu, prepravovanú nad rámec príručnej batožiny, okrem
cestovného za batožinu aj úhradu za nadrozmernosť podľa cenníka.
Zjednodušená preprava batožín
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
8.10
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 22 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Zjednodušenou prepravou batožín (ďalej len ZP) rozumieme prepravu bicyklov, batožiny
a batožiny väčších rozmerov (ďalej len batožina) ktorých naloženie, preloženie a vyloženie
zabezpečuje samotný cestujúci. ZP sa uskutočňuje vo všetkých vlakoch osobnej dopravy, a to
vo vyhradenom priestore (predstavku) prvého alebo posledného vozňa, cez prvé dvere prvého
vozňa alebo cez posledné dvere posledného vozňa s miestami na sedenie, respektíve v priestore
vo vozni označenom symbolom bicykla do vyčerpania kapacity priestoru na to určeného. Ak ide
o vozeň 1. triedy, cestujúci je povinný preukázať sa cestovným lístkom na 1. vozňovú triedu.
8.11
Dopravca v rámci ZP na základe platného cestovného lístka prepraví batožinu, ktorú možno ľahko
nakladať, ak tomu nebránia právne predpisy alebo opatrenia orgánov štátnej správy.
8.12
Pred vykládkou batožiny je cestujúci povinný včas zaujať miesto pri batožine, aby nedochádzalo
k zmeškaniu vlaku.
8.13
Za každú batožinu, ktorá je v rámci ZP uložená mimo priestoru na to určeného a bráni v plynulom
prechode cestujúcich, je cestujúci povinný zaplatiť k cestovnému za batožinu aj úhradu
za nadrozmernosť.
8.14
Ak je kapacita priestoru vyhradeného na ZP vyčerpaná, dopravca je oprávnený odmietnuť ZP.
8.15
Dopravca odporúča cestujúcemu označiť svoju batožinu podanú na ZP adresou.
8.16
Za všetky škody spôsobené dopravcovi zlou alebo nedbanlivou manipuláciou pri nakládke alebo
vykládke batožiny zodpovedá cestujúci.
8.17
Dopravca nezodpovedá za odcudzenie, prípadne iné škody spôsobené na batožine počas ZP.
Zjednodušená preprava batožín v pojazdnej úschovni batožín
8.18
Pod zjednodušenou prepravou batožín v pojazdnej úschovni batožín (ZP v PÚB) rozumieme
prepravu bicyklov, detských kočíkov, batožiny a batožiny väčších rozmerov (ďalej „batožina“),
ktorých naloženie, preloženie a vyloženie do, respektíve z vlaku s PÚB zabezpečuje samotný
cestujúci. ZP v PÚB sa uskutočňuje vo vlakoch označených v cestovnom poriadku ŽSR
piktogramom kufríka, a to vo vyhradenom priestore PÚB, ale len do vyčerpania kapacity priestoru
PÚB. Pred naložením bicykla je povinný odobrať všetky ľahko odnímateľné súčasti bicykla
(napr. taštička na náradie).
8.19
Po naložení batožiny do PÚB preberá zodpovednosť za batožinu dopravca.
8.20
V cieľovej stanici je cestujúci povinný vyzdvihnúť si batožinu z PÚB tak, aby nedochádzalo
k zmeškaniu vlaku.
8.21
Do PÚB povinne miestenkových vlakov je povinná rezervácia miesta na bicykel, respektíve detský
kočík a cestujúci si môže cestovný lístok na batožinu zakúpiť len v pokladnici. Do ostatných
vlakov s PÚB je možná rezervácia miesta na bicykel, respektíve detský kočík, ale nie je povinná.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 23 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cestujúci okrem cestovného za batožinu zaplatí aj cenu za rezerváciu miesta na bicykel podľa
cenníka. Prednosť na umiestnenie bicykla v týchto vlakoch majú bicykle s rezervovaným miestom
na umiestnenie bicykla.
8.22
Pred vykládkou batožiny je cestujúci povinný včas zaujať miesto pri batožine, aby nedochádzalo
k zmeškaniu vlaku. V prípade, ak cestujúci batožinu z PÚB nevyzdvihne, dopravca ju prepraví
do cieľovej stanice vlaku, kde je uložená po dobu päť dní.
Dopravca vydá batožinu po zaplatení poplatku za uloženie batožiny. Za každú nevyzdvihnutú
batožinu sa vyberá poplatok podľa cenníka. Po uplynutí piatich dní dopravca považuje
nevyzdvihnutú batožinu za nájdenú vec a zasiela ju do zberne nájdených vecí. Majiteľ stratenej
veci informácie získa v Kontaktnom centre - tel. 18 188 (+ 421 18 188), [email protected]
8.23
Dopravca nie je povinný skúmať, či držiteľ cestovného lístka na batožinu je oprávnený odobrať
batožinu. Ak cestujúci nemôže predložiť cestovný lístok na batožinu, dopravca batožinu vydá len
tomu, kto hodnoverne preukáže, že je oprávnený na odber batožiny.
8.24
V prípade poškodenia alebo straty batožiny sa postupuje podľa Časti III.
Článok 9.
9.1
PREPRAVA
KURIÉRNYCH
OSOBNEJ DOPRAVY
ZÁSIELOK
VO
VLAKOCH
Preprava kuriérnych zásielok je preprava zásielok určenými vlakmi osobnej dopravy medzi
vybranými stanicami.
9.2
Na prepravu sa prijímajú predmety, ktorých:
•
maximálna hmotnosť je 5 kg,
•
maximálne rozmery 400 x 400 x 500 mm,
•
minimálne rozmery 100 x 150 mm,
•
dlhé predmety v šírke v priemere max. 150 mm, respektíve 150 x 150 mm a dĺžky 1 000 mm,
•
maximálna hodnota prepravovaného kusa je 166 EUR/5 000,92 SKK.
Zásielku je potrebné označiť adresou odosielateľa a prijímateľa.
Zásielka podaná na prepravu musí byť zabalená tak, aby bola chránená pred poškodením
a stratou, aby nemohla poškodiť iné zásielky a zariadenia dopravcu.
9.3
Dovozné za prepravu kuriérnej zásielky je uvedené v Sadzobníku dovozného za kuriérne zásielky,
je jednotné za prepravu jedného kusu zásielky.
9.4
Odosielateľ sa dostaví k podaniu zásielky k pokladnici najneskôr 30 minút pred odchodom
určeného vlaku. Uzavretie zmluvy o preprave kuriérnej zásielky sa uskutoční na tlačive PL KZ.
Odosielateľ údaje v PL KZ prekontroluje ihneď po zaplatení a prevzatí 1. dielu PL KZ.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
9.5
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 24 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Na jeden PL KZ je možné podať iba jeden kus zásielky. O zrušenie prepravnej zmluvy môže
požiadať odosielateľ najneskôr 30 minút pred odchodom určeného vlaku.
9.6
Prijímateľ zásielku preberá v stanici určenia. Prijímateľ nie je oprávnený žiadať vydanie kuriérnej
zásielky priamo pri vlaku. Výdaj zásielky vykoná oprávnený zamestnanec dopravcu, a to najskôr
30 minút po príchode vlaku.
9.7
Správu o príchode zásielky podá dopravca len na výslovnú žiadosť odosielateľa, túto skutočnosť
je potrebné poznačiť v PL KZ. Bez tohto záznamu dopravca neavizuje prijímateľa zásielky.
Poplatok za avizovanie dopravca nevyberá, je započítaný v cene dovozného.
9.8
Prevzatie zásielky prijímateľ dopravcovi potvrdí takto:
•
fyzická osoba číslom preukazu totožnosti a čitateľným podpisom,
•
právnická osoba preukazom totožnosti a čitateľným podpisom.
•
osoby, ktoré preberajú zásielku za právnickú osobu, potvrdia prevzatie zásielky jedným
z troch nasledujúcich spôsobov:
-
odtlačkom pečiatky a čitateľným podpisom,
-
aktuálnym výpisom z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), preukazom
totožnosti a čitateľným podpisom,
-
písomným splnomocnením (originálom), že je oprávnená za právnickú osobu prevziať
zásielku, preukazom totožnosti a čitateľným podpisom.
9.9
V prípade, že zásielka nebude prevzatá do 24. hodiny dňa pravidelného príchodu vlaku, dopravca
informuje odosielateľa o neprevzatí kuriérnej zásielky a uloží ju po dobu päť dní. Dopravca vydá
kuriérnu zásielku po zaplatení poplatku za úschovu podľa cenníka. Po uplynutí piatich dní sa
nevyzdvihnutá kuriérna zásielka pokladá za nájdenú vec a dopravca ju zašle do zberne nájdených
vecí. Odosielateľ alebo prijímateľ informácie o kuriérnej zásielke získa v Kontaktnom centre tel. 18 188 (+ 421 18 188), [email protected]
9.10
V prípade poškodenia alebo straty zásielky sa postupuje podľa Časti III. Dopravca zabezpečí
riešenie podanej reklamácie podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
Článok 10.
10.1
VECI VYLÚČENÉ Z PREPRAVY BATOŽÍN A PREPRAVY
KURIÉRNYCH ZÁSIELOK
Ako batožina a kuriérne zásielky sú z prepravy vylúčené:
a)
látky a predmety, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi alebo opatreniami
orgánov štátnej správy,
b)
predmety, ktoré svojimi rozmermi, hmotnosťou, úpravou nie sú vhodné na žiadanú prepravu
so zreteľom na zariadenie alebo prevádzkové prostriedky, so zreteľom na bezpečnosť
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 25 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
prevádzky, na bezpečnosť ľudí alebo zvierat, ďalej nabité zbrane (s výnimkou čl. 8., ods.
8.7), nebezpečné látky a výbušniny, zápalné, samozápalné, jedovaté, rádioaktívne a žieravé
látky, ako aj predmety a látky vzbudzujúce odpor alebo schopnosť spôsobiť nákazu, ak nie
sú balené podľa štátnych noriem,
c)
živé zvieratá (okrem prípadov uvedených v čl. 11).
Cestujúci môže vziať do vozňa len také množstvo ľahko zápalných látok (balených podľa štátnych
noriem), ktorých celková hmotnosť neprevýši 10 kg (napr. farby).
10.2
Ak je podozrenie, že boli porušené ustanovenia čl. 8, 9 a 10, oprávnený zamestnanec dopravcu
má právo sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho alebo svedka o povahe látok a predmetov,
ktoré cestujúci vzal so sebou.
10.3
Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať obsah batožiny, ak sa domnieva, že sú v nej
nebezpečné látky a predmety vylúčené z prepravy. K preskúmaniu je potrebné prizvať
cestujúceho. Ak sa cestujúci nedostaví, alebo ak ho nemožno zistiť, dopravca obsah batožiny
preskúma za prítomnosti svedka. V tomto prípade dopravca vyrozumie cestujúceho o prehliadke
batožiny najneskôr pri preberaní batožiny. Ak dopravca zistí nedodržanie stanovených podmienok
na prepravu nebezpečných látok alebo predmetov, alebo že na prepravu ako ZP batožiny sú
podané látky alebo predmety, ktoré sú z prepravy vylúčené, a ak predpisy alebo opatrenia
orgánov štátnej správy inak nenariaďujú, vylúči tieto látky alebo predmety z prepravy a uloží ich
v najbližšej vhodnej stanici. Ak sa z prepravy vylúčili výbušné, samozápalné alebo ľahko zápalné
látky, oprávnený zamestnanec dopravcu je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť ŽP. Za ostatné
nebezpečné látky a predmety, pri ktorých sa nedodržali stanovené podmienky, okrem úhrad
uvedených v cenníku, dopravca účtuje úschovné.
10.4
Zakúpením cestovného lístka na batožinu (vyplatením dovozného za kuriérnu zásielku) sa
cestujúci zaväzuje, že pri tejto preprave dodrží podmienky prepravy nebezpečného tovaru.
10.5
Pri vedení mimoriadnych vlakov sa podmienky prepravy nebezpečných látok riadia PP ZSSK.
Podmienky
nad
rámec
budú
dohodnuté
v zmluve
uzatvorenej
medzi
dopravcom
a objednávateľom.
Článok 11.
11.1
PREPRAVA PSOV A ŽIVÝCH ZVIERAT
Cestujúci si môže vziať so sebou do kupé psa bez schránky len v tom prípade, ak spolucestujúci
nemajú námietky. Pes musí mať ochranný košík a musí byť držaný na vôdzke. Cestujúci zaplatí
za psa, s ktorým spoločne cestuje, cestovné vo výške polovice obyčajného cestovného
príslušného druhu vlaku a vozňovej triedy. Miestenka pre psa sa nevydáva a pes v nijakom
prípade nesmie obsadiť miesto určené na sedenie pre cestujúcich.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
11.2
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 26 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Ak cestujúci nemôže preukázať, že za psa zaplatil cestovné, je povinný zaplatiť okrem
cestovného tiež prirážku, na tratiach so SVS sankciu uvedenú v cenníku.
11.3
Cestujúci si môže vziať so sebou bezplatne malého psa, drobné domáce a iné malé zvieratá, ak
sú
uzavreté
v klietkach,
košíkoch
alebo
iných vhodných
uzatvárateľných
schránkach
s nepriepustným dnom a ak ich môže umiestniť v priestore pod miestom, ktoré cestujúci zaujal
alebo v jeho lone.
Preprava dravých vtákov je povolená iba v schránkach. Preprava chorých zvierat je zakázaná.
11.4
Pri porušení prepravných podmienok uvedených v ods. 11.1 a 11.3 tohto článku zaplatí cestujúci
sankciu podľa cenníka a v najbližšej stanici bude z prepravy vylúčený.
Článok 12.
12.1
VYHRADENIE VOZŇOV A KUPÉ V PRAVIDELNÝCH VLAKOCH,
OSOBITNÉ VLAKY A VOZNE
Osobitné vlaky alebo vozne vypravuje dopravca na základe objednávky cestujúceho za zmluvnú
cenu.
12.2
Cestujúci - objednávateľ si môže objednať vyhradenie kupé alebo vozňa s miestami na sedenie
vo vlaku, v ktorom nie sú radené miestenkové vozne. Vo vlakoch, v ktorých sú radené aj
miestenkové vozne vyhradenie kupé alebo vozňa je dovolené len v prípade vyčerpania kapacity
miestenkových vozňov.
12.3
Za vyhradený vozeň alebo vyhradené kupé objednávateľ zaplatí toľko cestovných lístkov
použitého druhu vlaku a použitej vozňovej triedy, koľko je miest vo vozni alebo kupé.
12.4
Za vyhradenie miest vo veľkokapacitnom vozni objednávateľ zaplatí toľko cestovných lístkov
použitého druhu vlaku a použitej vozňovej triedy, koľko miest na vyhradenie si žiada.
12.5
Do počtu zaplatených cestovných lístkov sa počítajú voľné alebo zľavnené cestovné lístky.
Ak neplatia na vyšší druh vlaku alebo použitú vozňovú triedu, uznajú sa ako cestovné lístky
za obyčajné cestovné toho druhu vlaku a tej vozňovej triedy, na ktorý platia a cestujúci doplatí
rozdiel do výšky obyčajného cestovného, príplatok, prípadne rozdiel medzi predloženým
príplatkom a požadovaným príplatkom na vyšší druh vlaku, na vyššiu vozňovú triedu.
12.6
Cestovné sa platí minimálne za celú trať, na ktorú bol vozeň alebo kupé objednané, a to i vtedy,
ak do nich cestujúci nastúpia v nácestnej stanici.
Objednávateľ zaplatí poplatok podľa cenníka za zabezpečenie kupé, vozňa a za prestavenie
objednaného vozňa z vlaku na vlak.
12.7
V prípade neobsadenia vyhradených miest objednávateľom, poplatok za zabezpečenie
vyhradenia miest sa nevráti.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 27 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Článok 13.
13.1
PREPRAVA V REŠTAURAČNÝCH VOZŇOCH
Cestujúci s platným cestovným dokladom počas cesty môže využívať služby v reštauračných
vozňoch a je povinný dodržiavať stanovený čas pobytu na používanie týchto zariadení.
13.2
Služby v reštauračnom vozni sa cestujúcemu poskytujú po odchode vlaku z východovej stanice
a sú poskytované nepretržite až do cieľovej stanice vlaku, s výnimkou, ak je reštauračný vozeň
uzatvorený podľa pokynov pasových a colných orgánov, v dôsledku technickej chyby, alebo ak
bude vozeň v cieľovej stanici vozňa vyradený zo súpravy.
Pri prechode stanicou, v ktorej sa vykonáva zásobovanie, môže byť poskytovanie služieb
v reštauračnom vozni obmedzené, prípadne ukončené. Poskytovanie služieb sa opätovne obnoví
do 15 minút po odchode vlaku.
13.3
V reštauračných vozňoch je fajčenie zakázané.
Článok 14.
14.1
ÚSCHOVNE
Dopravca môže cestujúcim poskytovať služby úschovne, ak mu to technické a prevádzkové
podmienky umožnia. Prevádzkovateľ úschovne uverejňuje výveskami v staniciach podmienky,
za ktorých uschováva batožiny. Poplatky za služby úschovne sa vyberajú podľa cenníka
prevádzkovateľa úschovne.
Článok 15.
15.1
NÁJDENÉ A NEVYZDVIHNUTÉ VECI
Cestujúci, ktorý vo vlaku nájde opustenú alebo odloženú vec, je povinný odovzdať ju
oprávnenému zamestnancovi dopravcu. V prípade, ak nájde podozrivú vec, je povinný túto
skutočnosť ohlásiť oprávnenému zamestnancovi dopravcu alebo ŽP.
15.2
Dopravca môže považovať jednotlivý kus batožiny, kuriérnej zásielky za stratený, ak nebol vydaný
do 14 dní odo dňa požiadania o jeho vydanie.
15.3
Ak dopravca nájde do jedného roka od podania žiadosti na vydanie vec, batožinu alebo kuriérnu
zásielku, ktorá sa považovala za stratenú, je povinný o tom informovať žiadateľa (ak jeho adresa
je známa, alebo ju možno zistiť). Žiadateľ môže požiadať o vydanie nájdenej veci, batožiny alebo
kuriérnej zásielky najneskôr do 30 dní po prijatí správy o nájdení.
15.4
Nevyzdvihnuté veci, batožiny a kuriérne zásielky dopravca po uplynutí doby uvedenej v ods. 15.3
ponúkne na odpredaj zverejnenou dražbou.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 28 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
ČASŤ II.
TARIFA
Článok 1.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1.1
Ak na cestovnom lístku nie je vyznačený smer, cestovný lístok platí najkratším smerom.
1.2
Zlučovanie zliav nie je dovolené, okrem držiteľov preukazov ŤZP-S.
1.3
Zľavnené cestovné sa priznáva aj vo vlaku, ak pri konkrétnom zľavnenom cestovnom nie je
uvedené inak.
1.4
Povinnosť zakúpenia preukazu k zákazníckej ponuke je uvedená pri príslušnom zľavnenom
cestovnom. Začiatok platnosti preukazu k zákazníckemu zľavnenému cestovnému stanoví
dopravca podľa požiadavky cestujúceho za podmienky zachovania šesťdesiatdňovej lehoty
predpredaja.
1.5
Ak je priznanie zľavneného cestovného viazané na predloženie preukazu, cestujúci je povinný
preukázať sa týmto preukazom pri kontrole vo vlaku. Držiteľ preukazu je povinný vo vlaku,
v prípade nenačítania údajov na BČK, predložiť aj daňový doklad o zaplatení zákazníckej ponuky
alebo cestovného lístka. Preukaz a daňový doklad o zaplatení zákazníckej ponuky je povinný
predložiť aj na požiadanie pri zakupovaní cestovného lístka. Na požiadanie oprávneného
zamestnanca dopravcu je cestujúci povinný okrem preukazu predložiť aj preukaz totožnosti.
1.6
Preukaz je vydávaný v papierovej forme alebo ako BČK. Podmienkou výdaja preukazu, ak nie je
stanovené inak, je predloženie aktuálnej
a nepoužitej farebnej fotografie (3x3,5 cm)
na fotografickom papieri, a preukazu totožnosti.
1.7
BČK ako elektronický nosič preukazov KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS a BČK ako
elektronický nosič cestovného dokladu MAXI KLASIK a traťových predplatných cestovných lístkov
si cestujúci objednáva prostredníctvom objednávkového formulára v pokladnici. Lehota dodania
BČK je
v zásade 1 mesiac, maximálne však 2 mesiace od dátumu prevzatia objednávky
od cestujúceho. Pri objednávaní vybranej zákazníckej ponuky alebo pri kúpe traťového
predplatného cestovného lístka na ďalšie obdobie, predajca prepravných dokladov vydá
cestujúcemu daňový doklad.
1.8
Platnosť BČK (životnosť) ako elektronického nosiča je na BČK vyznačená mesiacom a rokom
konca platnosti. Platnosť konkrétnej zákazníckej ponuky je zapísaná v čipe. Ak si držiteľ BČK
nepredĺži platnosť zákazníckej ponuky na ďalšie obdobie vo vnútroštátnej preprave, ponuku
RAILPLUS platnú v medzinárodnej preprave môže využívať až do skončenia platnosti (životnosti)
BČK.
1.9
BČK sa považuje za neplatnú a oprávneným zamestnancom dopravcu sa označí za zadržanú, ak:
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 29 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
a)
je použitá inou ako oprávnenou osobou,
b)
sú na nej niektoré údaje menené alebo nečitateľné,
c)
je poškodená.
Neplatnú BČK podľa bodov a) a b), vydanú dopravcom, oprávnený zamestnanec dopravcu
po označení za zadržanú aj odoberie a vydá cestujúcemu o tom potvrdenie. Neplatnú BČK
vydanú iným zmluvným partnerom dopravca neodoberá.
1.10
Preukaz vydaný v papierovej forme sa považuje za neplatný, ak:
a)
je použitý neoprávnenou osobou,
b)
na preukaze chýba fotografia, alebo je vymenená (v prípade, že fotografia sa vyžaduje),
c)
sú v ňom niektoré údaje akokoľvek menené, alebo nie je možné zistiť ich obsah,
d)
je použitý držiteľom po ukončení platnosti, alebo ak niektoré potvrdenie stratilo platnosť,
e)
pri kontrole cestovných dokladov na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu nie je
predložený preukaz totožnosti,
f)
neobsahuje predpísané ochranné prvky,
g)
sú v ňom zapísané alebo potvrdené nepravdivé údaje,
h)
je použitý na iný účel, ako je stanovené.
Dopravca môže cestujúcemu preukaz vydaný v papierovej forme z dôvodu jeho neplatnosti
znehodnotiť úradným záznamom. Ak dopravca preukaz znehodnotí, odoberie ho a vydá
cestujúcemu o tom potvrdenie. Znehodnotiť možno len preukazy vydané dopravcom.
1.11
Cestujúci, ktorý vo vlaku k zľavnenému cestovnému lístku nepredloží platný preukaz, doplatí
rozdiel do výšky obyčajného cestovného, príplatok, prípadne rozdiel medzi predloženým
príplatkom a požadovaným príplatkom na vyšší druh vlaku vrátane prirážky alebo sankcie.
Ak cestujúci nepredloží platný preukaz k časovému cestovnému lístku, zaplatí obyčajné cestovné,
príplatok vrátane prirážky alebo sankcie.
V prípade, že cestovný doklad vo forme BČK pri kontrole vo vlaku je nečitateľný a cestujúci
nepredloží daňový doklad o zakúpení cestovného dokladu, zaplatí obyčajné cestovné bez úhrady.
1.12
Cestujúci, ktorý vo vlaku nemôže k platnému preukazu predložiť platný cestovný lístok (predloží
cestovný lístok s nižšou cenou), zaplatí cestovné na základe predloženého preukazu vrátane
prirážky alebo sankcie.
1.13
Ak chce držiteľ časového cestovného lístka nastupovať a vystupovať v ľubovoľnej
stanici
na území obce, je povinný mať cestovný lístok platný na najdlhšiu trať.
1.14
Ak je nárok na priznanie zľavneného cestovného ohraničený vekom, na priznanie zľavneného
cestovného je rozhodujúci deň nástupu cesty, pri spiatočnom cestovnom lístku deň nástupu
pri ceste tam. Dovŕšeným vekom sa rozumie deň narodenín.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
1.15
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 30 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Skutočnosť, že si cestujúci uplatňuje nárok na zľavnené cestovné, je zároveň vyjadrením jeho
súhlasu s poskytnutím jeho osobných údajov potrebných na priznanie zľavneného cestovného.
1.16
Ak je cestovný doklad neoprávnene zmenený je neplatný. Oprávnený zamestnanec dopravcu
takýto doklad cestujúcemu odoberie a cestujúci je považovaný za cestujúceho bez cestovného
dokladu. Poškodený alebo znečistený cestovný doklad sa uzná len vtedy, ak možno z neho
bez problémov zistiť základné údaje.
1.17
Časový cestovný lístok vydaný v papierovej forme neplatí, odoberie sa a čiastka zaň zaplatená sa
nevráti, ak:
a)
niektoré údaje sú na ňom vymazávané, prečiarkované, prepisované, pripisované alebo
akokoľvek menené,
1.18
1.19
b)
je poškodený tak, že niektoré údaje na ňom sú nečitateľné, alebo ak je roztrhnutý,
c)
použije ho iná ako oprávnená osoba.
Časový cestovný lístok vydaný v papierovej forme je neplatný, ale neodoberie sa:
a)
ak je cestovný lístok použitý na inej trati, než na ktorú bol vystavený,
b)
ak je cestovný lístok použitý pred začiatkom platnosti.
Za stratené, odcudzené alebo inak poškodené cestovné doklady a za preukazy v papierovej
forme sa náhrada neposkytuje, ak nie je pri konkrétnom zľavnenom cestovnom uvedené inak.
1.20
Zmena údajov na BČK a náhrada za stratené, odcudzené alebo inak poškodené BČK
sa poskytuje za poplatok uvedený v cenníku, ak nie je pri konkrétnom zľavnenom cestovnom
uvedené inak.
1.21
Nevyzdvihnuté BČK, dopravca uchováva maximálne po dobu 12 mesiacov od začiatku ich
platnosti.
Článok 2.
2.1
VÝPOČET CESTOVNÉHO
Maximálne ceny vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a podmienky regulácie cien platia
pre dopravcov prevádzkujúcich železničnú verejnú vnútroštátnu pravidelnú osobnú dopravu.
2.2
Maximálne cestovné a podmienky regulácie cien neplatia pre vnútroštátnu železničnú osobnú
dopravu v rámci UTS Tatranských elektrických železníc, v rámci UTS úzkorozchodnej železnice
Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice, v rámci UTS Ozubnicovej železnice a pre železničnú
osobnú dopravu zabezpečovanú vlakmi kategórie SuperCity, EuroCity a InterCity.
2.3
Výška cestovného sa určuje v závislosti od tarifnej vzdialenosti, použitého druhu vlaku, zvolenej
vozňovej triedy, druhu cestovného.
Cestovné je určené v jednotlivých cenníkoch na príslušné tarifné pásma a vypočíta sa
za skutočnú prepravnú cestu na tratiach, po ktorých sa cesta uskutočňuje.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
2.4
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 31 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Tarifné vzdialenosti pre výpočet cestovného sa určia podľa kilometrických vzdialeností uvedených
v platnom CP, ak pri konkrétnom zľavnenom cestovnom nie je uvedené inak.
2.5
Ak sa preprava nekoná súvislo a cestujúci na časti prepravnej cesty použije dopravný prostriedok
iného dopravcu, cestovné sa určí za jednotlivé úseky tratí osobitne. Ak cestujúci na časti
prepravnej cesty použije UTS, cestovné sa určí osobitne za UTS a osobitne za súčet
kilometrických vzdialeností ostatnej prepravnej cesty.
2.6
Zľavnené cestovné sa vo vlaku priznáva, ak pri konkrétnom zľavnenom cestovnom nie je uvedené
inak.
2.7
Priame vypravenie cestujúceho cestovným lístkom nemožno uskutočniť, ak je nástupná stanica
totožná s cieľovou stanicou.
2.8
Ak cestujúci niektoré úseky trate prechádza dvakrát, tieto úseky sa do celkového počtu
precestovaných kilometrov započítajú tiež dvakrát. Ak cestujúci nežiada vydanie cestovného lístka
do cieľovej stanice na konkrétny smer cesty, cestovné sa vypočíta vždy za najdlhší smer.
2.9
Ak je možné súčasne uplatniť zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, zľavnené cestovné sa
poskytuje len raz, s výnimkou držiteľov preukazov ŤZP-S.
2.10
Držiteľom preukazu ŤZP-S sa poskytuje bezplatná preprava ich sprievodcu aj vtedy, ak držiteľ
preukazu ŤZP-S použije iné tarifné alebo mimotarifné zľavnené cestovné.
2.11
Vo vlakoch SC, EC a IC je cestovný lístok platný iba so zakúpeným príplatkom podľa cenníka.
Príplatok platí v spojení s cestovným lístkom, ku ktorému bol vydaný a len v čase platnosti
cestovného lístka.
2.12
V prípade, ak v osobnom alebo zrýchlenom vlaku je zaradený vozeň 1. vozňovej triedy a jeho
zaradenie je uvedené v CP, cestujúci v tomto vozni je povinný mať zakúpený platný cestovný
doklad na 1. vozňovú triedu.
2.13
Do povinne miestenkového vlaku sa cestovný lístok predáva len s miestenkou.
2.14
Ak cestujúci žiada o vypravenie po štátnu hranicu, musí predložiť platný cestovný lístok od štátnej
hranice susednej železnice.
Článok 3.
3.1
PLATNOSŤ CESTOVNÝCH LÍSTKOV
Cestovný lístok platí odo dňa, ktorý je na ňom vyznačený, a to:
a)
jednosmerný cestovný lístok na vzdialenosť do 100 km platí do 4. hodiny nasledujúceho
dňa po dni vyznačenom na cestovnom lístku,
jednosmerný cestovný lístok na vzdialenosť nad 100 km platí do 24. hodiny nasledujúceho
dňa po dni vyznačenom na cestovnom lístku,
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
b)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 32 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
spiatočný cestovný lístok na vzdialenosť do 100 km má rovnakú platnosť ako jednosmerný
cestovný lístok do 100 km,
spiatočný cestovný lístok na vzdialenosť nad 100 km platí do 24. hodiny 3. dňa platnosti.
Ak cesta bola nastúpená v čase platnosti cestovného lístka a vlak prichádza do cieľovej stanice
cestujúceho po 4., respektíve 24. hodine, cestovný lístok platí do ukončenia cesty. Cestu možno
nastúpiť v ktorýkoľvek deň platnosti cestovného lístka. Platnosť cestovného lístka sa tým
nepredlžuje.
3.2
Platnosť časových cestovných lístkov a časových cestovných lístkov na batožinu:
a)
jednodňový cestovný lístok a jednodňový cestovný lístok na batožinu má platnosť
do 24. hodiny dňa na ňom vyznačenom,
b)
týždenný cestovný lístok a týždenný cestovný lístok na batožinu platí sedem po sebe
nasledujúcich dní vyznačených na cestovnom lístku a to do 24. hodiny siedmeho dňa
platnosti,
c)
mesačný cestovný lístok platí jeden mesiac odo dňa začiatku platnosti do 24. hodiny
posledného dňa platnosti,
d)
polročný cestovný lístok platí šesť mesiacov odo dňa začiatku platnosti do 24. hodiny
posledného dňa platnosti,
e)
ročný cestovný lístok platí jeden rok odo dňa začiatku platnosti do 24. hodiny posledného
dňa platnosti.
3.3
Ak presahuje platnosť cestovného lístka za zľavnené cestovné platnosť príslušného preukazu,
cestujúci je povinný ukončiť cestu s cestovným lístkom za zľavnené cestovné najneskôr
do 24. hodiny posledného dňa platnosti preukazu.
3.4
Cena spiatočného cestovného lístka sa rovná dvojnásobku ceny jednoduchého cestovného lístka.
Vydáva sa na cestu z nástupnej do cieľovej stanice a späť tým istým smerom, rovnakým druhom
vlaku a tou istou vozňovou triedou.
3.5
Cestovný lístok môže byť použitý iným smerom iba v prípade, ak nástupná a cieľová stanica sú
rovnaké a cena zakúpeného cestovného lístka je rovnaká alebo vyššia ako cestovné za skutočne
použitý smer v tom istom tarifnom systéme. V opačnom prípade cestujúci zaplatí rozdiel
cestovného a manipulačný poplatok podľa cenníka.
3.6
Cestujúci s cestovným lístkom zakúpeným na vyšší druh vlaku alebo vyššiu vozňovú triedu môže
cestovný lístok použiť v nižšom druhu vlaku alebo v nižšej vozňovej triede bez obmedzenia. Druh
vlaku je rozlíšený príplatkom.
3.7
Deň vyznačený na cestovnom lístku sa započítava do času jeho platnosti, ak pri konkrétnom
zľavnenom cestovnom nie je uvedené inak.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
3.8
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 33 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Prerušenie cesty je dovolené bez obmedzenia vzdialenosti a formalít, ak pri konkrétnom
zľavnenom cestovnom nie je uvedené inak. Prechod medzi dvoma stanicami v tej istej obci sa
nepovažuje za prerušenie súvislej cesty.
3.9
Na vlaky osobnej dopravy odchádzajúce po 23. hodine sa cestovný lístok nad 100 km vydá
s platnosťou nasledujúceho dňa, ak cestujúci nežiada cestovný lístok s aktuálnym dátumom.
3.10
Ak si cestujúci zakúpi cestovný lístok v predpredaji a chce nastúpiť cestu skôr ako v prvý deň
platnosti vyznačený na cestovnom lístku, je povinný dať si potvrdiť skorší nástup v nástupnej
stanici. Platnosť cestovného lístka sa upraví podľa ods. 3.1 a 3.2.
3.11
Cestu možno nastúpiť na prepravnej ceste, na ktorú platí cestovný lístok, aj v ktorejkoľvek stanici,
ktorá je bližšie k stanici cieľovej, ako stanica nástupná, ak pri konkrétnom zľavnenom cestovnom
nie je uvedené inak.
3.12
Cestujúci je povinný vo vlaku vybavenom označovačom cestovných lístkov bezprostredne
po nástupe do vlaku označiť cestovný lístok v označovači. V označovači sa označujú všetky
vnútroštátne a medzinárodné cestovné lístky, vrátane prestupných cestovných lístkov (aj predtým
skontrolovaných oprávneným zamestnancom dopravcu). Časový cestovný lístok sa označuje len
raz, a to pri prvej ceste. Spiatočný cestovný lístok sa označuje raz pri ceste tam a raz pri ceste
späť.
3.13
Vo vlaku vybavenom označovačom cestovných lístkov označovačom neoznačený cestovný lístok,
nesprávne označený cestovný lístok alebo neúplný cestovný lístok je neplatný. Dopravca takýto
cestovný lístok neuzná a cestujúceho považuje za cestujúceho bez platného cestovného lístka.
BCL po označení v označovači v konkrétnom vlaku a na konkrétnu cestu platia len na jednu cestu
(okrem prestupu v rámci TEŽ).
3.14
BCL si cestujúci môže zakúpiť v predpredaji bez časového obmedzenia. Cestujúci je povinný
označiť si BCL osobitne na každý UTS. BCL sa používajú aj na ZP a na prepravu psov.
3.15
Nadväzný cestovný lístok je možné vydať k cestovnému lístku, ak nebolo možné cestujúceho
vypraviť priamym cestovným lístkom:
•
až do cieľovej stanice,
•
na požadovanú vozňovú triedu,
•
na vlak vyššieho druhu.
Nadväzný lístok sa vydá cestujúcemu aj v tom prípade, ak nastúpi do vlaku z tratí SVS a predloží
platný cestovný lístok zo SVS.
Nadväzný lístok sa vydáva vo vlaku bez prirážky, pričom sa vždy uzná príslušné
zľavnené cestovné.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 34 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Článok 4.
4.1
DOPLATKY CESTOVNÉHO A ÚHRADY
Cestujúci, ktorý na tratiach ŽSR nastúpi do vlaku bez platného cestovného lístka a prihlási
sa sprievodcovi, je povinný zaplatiť v hotovosti vo vlaku cestovné z nástupnej stanice do cieľovej
stanice a úhradu podľa príslušného cenníka vo výške päťnásobku cestovného bez príplatkov
a zliav v 1. tarifnom pásme podľa zákona o dráhach (ďalej „prirážka“).
4.2
Cestujúci, ktorý na tratiach ŽSR nastúpi do vlaku bez platného cestovného lístka (vrátane nástupu
v neobsadenej stanici) a sprievodcovi sa vôbec neprihlási, alebo sa prihlási až po vyzvaní,
(respektíve sa sprievodcovi vopred prihlási podľa ods. 4.1, ale nezaplatí cestovné a prirážku), je
povinný zaplatiť cestovné z nástupnej stanice do cieľovej stanice cestujúceho a úhradu podľa
príslušného cenníka vo výške najviac stonásobku cestovného bez príplatkov a zliav v 1. tarifnom
pásme podľa zákona o dráhach (ďalej „sankcia“).
4.3
Ak cestujúci na tratiach ŽSR cestovné a sankciu uvedenú v ods. 4.2 za porušenie ustanovení
PP ZSSK zaplatí:
a)
v hotovosti v danom vlaku, dopravca sankciu zníži o 75%,
b)
do 5 kalendárnych dní v pokladnici určenej dopravcom (deň nástupu cesty sa do piatich dní
nezapočítava), dopravca sankciu zníži o 50%.
Ak cestujúci na tratiach ŽSR cestovné a sankciu uvedenú v ods. 4.2 za porušenie ustanovení
PP ZSSK odmietne zaplatiť podľa bodov a) alebo b), dopravca je oprávnený vymáhať cestovné
a sankciu vo výške stonásobku cestovného bez príplatkov a zliav v 1. tarifnom pásme podľa
zákona o dráhach. Dopravca je oprávnený vymáhať sankciu vo výške stonásobku cestovného
bez príplatkov a zliav v 1. tarifnom pásme aj vtedy, ak sa cestujúci sprievodcovi prihlási, ale
cestovné a prirážku odmietne zaplatiť v hotovosti vo vlaku.
4.4
Cestujúci, ktorý na tratiach so SVS nemá platný cestovný lístok, je povinný zaplatiť cestovné
z východovej do cieľovej stanice a sankciu podľa príslušného cenníka vo výške stonásobku
cestovného bez príplatkov a zliav v 1. tarifnom pásme.
4.5
Cestujúci, ktorý nastúpi do povinne miestenkového vlaku a sprievodcovi sa vôbec neprihlási,
alebo prihlási sa až po vyzvaní:
a)
s platným cestovným lístkom, ale bez platnej miestenky, zaplatí cenu miestenky a úhradu
vo výške 3,30 EUR/99,42 SKK podľa zákona o dráhach,
b)
bez platného cestovného lístka, ale s platnou miestenkou, zaplatí cestovné a sankciu podľa
ods. 4.2,
c)
bez platného cestovného lístka a bez platnej miestenky, zaplatí cestovné, cenu miestenky
a sankciu podľa ods. 4.2.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 35 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
V prípade vydania miestenky podľa bodov a) a c) tohto odseku v povinne miestenkovom vlaku
nemá cestujúci nárok na miesto na sedenie.
4.6
Cestujúci, ktorý nastúpi do povinne miestenkového vlaku a prihlási sa sprievodcovi:
a)
s platným cestovným lístkom, ale bez platnej miestenky, zaplatí cenu miestenky a úhradu
vo výške 3,30 EUR/99,42 SKK podľa zákona o dráhach,
b)
bez platného cestovného lístka, ale s platnou miestenkou, zaplatí cestovné a prirážku podľa
ods. 4.1,
c)
bez platného cestovného lístka a bez platnej miestenky, zaplatí cestovné, cenu miestenky
a úhradu vo výške 3,30 EUR/99,42 SKK.
V prípade vydania miestenky podľa bodov a) a c) tohto odseku v povinne miestenkovom vlaku
nemá cestujúci nárok na miesto.
4.7
Cestujúci, ktorý nastúpi do vlaku s platným cestovným lístkom a prestúpi do vyššej vozňovej triedy
alebo vlaku vyššieho druhu, alebo zmení prepravnú trasu, zaplatí:
a)
rozdiel medzi cestovným vozňových tried,
b)
príplatok, prípadne rozdiel medzi predloženým príplatkom a požadovaným príplatkom
na vyšší druh vlaku,
c)
rozdiel medzi požadovaným a predloženým cestovným,
d)
súčet súm podľa bodov a), b) a c) ak zároveň použije vyšší druh vlaku, vyššiu vozňovú triedu
a zmení prepravnú trasu.
K doplatkom podľa bodov a), b), c), d) zaplatí každý cestujúci aj manipulačný poplatok podľa
cenníka, ak pri konkrétnom zľavnenom cestovnom nie je zakázané použitie vyššej vozňovej triedy
alebo vlaku vyššieho druhu.
Ak má vo vlaku cestujúci okrem cestovného uhradiť prirážku alebo sankciu, tak sa vždy vyberie
len jedna úhrada, a to cenovo najvyššia. Prirážka alebo sankcia sa vyberie osobitne za každého
cestujúceho, a to aj v prípade, že je vydaný spoločný cestovný lístok pre viacerých cestujúcich.
4.8
Ak cestujúci cestuje do cieľovej stanice v tej istej obci celkom alebo čiastočne po inej trati
(napr. Galanta - Bratislava-Vinohrady, Galanta - Bratislava Nové Mesto) ako platí predložený
cestovný lístok, doplatí rozdiel medzi cenou predloženého cestovného lístka a cestovným
za skutočne precestovanú trať v príslušnej vozňovej triede a druhu vlaku a manipulačný poplatok.
Ak cestujúci cestuje do cieľovej stanice celkom alebo čiastočne v inom tarifnom systéme ako platí
predložený cestovný lístok (napr. Bratislava - Tatranská Lomnica cez Studený Potok, ale predloží
cestovný lístok Bratislava - Tatranská Lomnica cez Starý Smokovec), za traťový úsek
v konkrétnom tarifnom systéme cestujúci zaplatí nové cestovné a manipulačný poplatok.
Za neprecestovaný úsek trate vydá sprievodca cestujúcemu potvrdenie o nevyužití.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 36 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Ak je cestovné na trati okľukou nižšie ako cestovné za trať, na ktorú predložený cestovný lístok
nebol použitý, cestovný lístok sa uzná a preplatok sa cestujúcemu nevracia.
4.9
Ak občania starší ako 70 rokov a držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S nastúpia do vlaku
bez cestovného lístka, vo vlaku zaplatia okrem cestovného vždy len prirážku, okrem tratí so SVS,
kde zaplatia sankciu podľa ods. 4.4.
4.10
Ak zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou v určenom čase (48
hodín) uplatnia svoju požiadavku o pomoc a nastúpia do vlaku bez cestovného lístka, ich cesta
sa vždy považuje za ohlásenú a v obsadenej stanici okrem cestovného zaplatia len prirážku.
Okrem tratí so SVS, kde v prípade, že nemajú platný cestovný lístok už pri nástupe do vlaku,
zaplatia sankciu podľa ods. 4.4.
4.11
Cestujúci zaplatí cestovné bez prirážky a sankcie uvedenej v cenníku, ak:
a)
ide o deti do 15 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 15 rokov, okrem tratí
so SVS, kde zaplatia sankciu podľa ods. 4.4,
b)
z dôvodu meškania vlaku v prestupnej stanici nastúpi do prípojného vlaku bez platného
cestovného lístka a preukáže sa cestovným lístkom z vlaku, ktorý meškal,
c)
nastúpi do vlaku v neobsadenej stanici a prihlási sa sprievodcovi,
d)
z dôvodov na strane dopravcu nebolo možné pred odchodom vlaku vydať cestovný doklad
a prihlási sa sprievodcovi,
e)
4.12
je vypravený nadväzným lístkom.
Ak cestujúci bez platného cestovného lístka nemôže preukázať svoju nástupnú stanicu alebo
stanicu, kde prestúpil do vlaku vyššieho druhu alebo do vyššej vozňovej triedy, je povinný zaplatiť
cestovné z východovej stanice vlaku, respektíve rozdiel cestovného zo stanice, ktorá je
na predloženom cestovnom lístku uvedená ako nástupná stanica do svojej cieľovej stanice.
Cestujúci, ktorý po prekročení štátnej hranice nemá platný cestovný lístok, je povinný okrem
cestovného od štátnej hranice až do svojej cieľovej stanice zaplatiť aj prirážku alebo sankciu
podľa čl. 4.
4.13
Cestujúci,
ktorý
sa nepreukáže platným
cestovným
dokladom
a nezaplatí
cestovné,
prirážku, sankciu alebo úhradu podľa ods. 4.1 – 4.6, je povinný preukázať svoju totožnosť
osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie dlžných súm. Po overení totožnosti a spísaní
potrebných údajov cestujúci stráca právo na prepravu a dopravca je oprávnený takého
cestujúceho z prepravy vylúčiť v najbližšej vhodnej stanici.
Cestujúci, ktorý nepreukáže svoju totožnosť, je povinný strpieť zistenie totožnosti privolaným
príslušníkom PZ alebo ŽP. Po overení totožnosti a spísaní potrebných údajov, bude cestujúci
v najbližšej vhodnej stanici z prepravy vylúčený. Ak z dôvodu zisťovania totožnosti cestujúceho
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 37 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
došlo k zdržaniu vlaku, cestujúci je povinný okrem dlžných súm zaplatiť aj ďalšie úhrady
a poplatky.
Nezaplatenie dlžných súm nie je dôvodom na vylúčenie z prepravy nesprevádzaných detí
do 15 rokov. Dlžnú sumu je povinný dodatočne zaplatiť zákonný zástupca dieťaťa.
4.14
Za každú písomnú výzvu alebo upomienku dopravca vyberie poplatok uvedený v cenníku.
4.15
Držiteľ zľavneného cestovného lístka na 2. vozňovú triedu si môže dokúpiť doplatok do 1.
vozňovej triedy, ak pri konkrétnom zľavnenom cestovnom nie je uvedené inak.
4.16
Zľavnené cestovné lístky sa považujú za cestovné lístky 2. vozňovej triedy, ak pri konkrétnom
zľavnenom cestovnom nie je uvedené inak.
Poplatky za mimoriadne zastavenie vlaku
4.17
Pri každom povolenom i nepovolenom mimoriadnom zastavení a zdržaní vlaku dopravca vyberie
poplatok podľa cenníka. Tento poplatok i prípadne náhrada škody sa vyberie iba raz a rozpočíta
sa rovnakým dielom medzi cestujúcich, ktorí zdržanie a škodu spôsobili.
Pri nepovolenom zastavení a zdržaní vlaku zaplatí naviac každý cestujúci, ktorý nepovolené
zastavenie, prípadne zdržanie vlaku spôsobil, úhradu podľa cenníka.
Článok 5.
5.1
CESTOVNÉ PRE DETI
Deti do dovŕšenia šiesteho roku veku sa prepravujú bezplatne. Cestujúci s platným cestovným
lístkom môže uplatniť bezplatnú prepravu najviac pre dve deti do dovŕšenia šiesteho roku veku, ak
pre ne nepožaduje viac ako jedno miesto na sedenie. Za každé ďalšie dieťa do šiesteho roku
veku sa platí polovica obyčajného cestovného v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej
dopravy.
Deti do dovŕšeného 6. roku veku sa prepravujú len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
5.2
Odlišne od ods. 5.1 cestujúci je povinný zakúpiť do povinne miestenkového vlaku miestenku
pre každé dieťa aj do dovŕšeného šiesteho roku veku. V tomto prípade, pri preprave najviac dvoch
detí sa cestovné neplatí, aj keď tieto použijú samostatné miesto podľa zakúpenej platnej
miestenky.
5.3
U detí od šiesteho roku veku do dovŕšenia pätnásteho roku veku sa uplatňuje polovica
obyčajného cestovného v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy, podľa cenníka č. 1,
stĺpec B a D.
5.4
Cestujúci sprevádzajúci dieťa od piateho roku veku do dovŕšeného pätnásteho roku veku alebo
samostatne cestujúce dieťa od šiesteho roku veku sú povinní, na požiadanie oprávneného
zamestnanca dopravcu, preukázať vek dieťaťa akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou,
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 38 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
menom, priezviskom a dátumom narodenia vydaným dopravcom, inou organizáciou, prípadne
úradom. Dopravca vystaví preukaz po
predložení aktuálnej fotografie dieťaťa, rodného listu
dieťaťa a preukazu totožnosti jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu. Vystavenie preukazu
je bezplatné.
5.5
Dopravca vo vozňoch vyhradí a označí miesta pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov. Tieto miesta
môžu obsadiť aj iní cestujúci, ktorí sú však povinní uvoľniť ich cestujúcim s deťmi do 10 rokov.
V prípade, že cestujúci miesta uvoľnia až na vyzvanie sprievodcu, zaplatia úhradu podľa cenníka.
Článok 6.
ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV ŠKÔL
Rozsah nároku
6.1
Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa priznáva:
a)
žiakom základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu (Zákon č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní – školský zákon – a o zmene a doplnení niektorých predpisov)
v dennej forme štúdia,
b)
študentom vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu (Zákon č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
c)
žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia
na školách zriadených v Slovenskej republike,
d)
deťom
a mládeži
z detských
domovov,
ústavov
sociálnej
starostlivosti
a zariadení
pre dlhodobo chorých,
e)
študentom, ktorí umiestnili svoje dieťa nie staršie ako 15 rokov veku do náhradnej výchovy.
Zľavnené cestovné sa nepriznáva po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ani
v prípade, ak žiadateľ ešte nedosiahol vek 26 rokov.
6.2
Zľavnené cestovné sa poskytuje počas školského roka žiakom a počas akademického roka
študentom, najdlhšie však do dovŕšenia dvadsiateho šiesteho roku veku alebo do ukončenia
štúdia 1. stupňa alebo 2. stupňa vysokoškolského vzdelania.
6.3
Za školu sa považuje každé vzdelávacie zariadenie registrované rozhodnutím MŠ SR, kde je
vyučovanie pre žiaka upravené tak, že sa žiak zúčastňuje vyučovania aspoň 3 mesiace, najmenej
dva vyučovacie dni v týždni a ak je vyučovací čas aspoň 12 vyučovacích hodín týždenne.
6.4
Na uplatnenie zľavneného cestovného pre žiakov a študentov sa používa overený žiacky preukaz
ZSSK vydaný na príslušný školský alebo akademický rok, respektíve aktivovaná BČK. Zľavnené
cestovné sa prizná len na BČK vydané školami v SR, s aktivovanou dopravnou časťou,
s vyznačenou platnosťou a holografickou známkou na príslušný školský alebo akademický rok.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
6.5
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 39 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Na uplatnenie zľavneného cestovného (jednorazové a časové cestovné lístky) pre deti
materských škôl a žiakov základných alebo iných škôl (napr. osemročné gymnáziá), maximálne
do dovŕšenia pätnásteho roku veku sa používa akýkoľvek preukaz s aktuálnou fotografiou
žiadateľa, menom, priezviskom a dátumom narodenia alebo rodným číslom. Po dovŕšení
pätnásteho roku veku sa zľavnené cestovné uplatňuje na žiacky preukaz.
6.6
Preukaz
pre žiakov
základných a stredných škôl môže byť vystavený
s platnosťou
od 1. septembra daného roku maximálne do 31. augusta nasledujúceho roku, s výnimkou žiakov
maturitného (záverečného) ročníka, ktorým preukaz sa vystaví s platnosťou do vykonania
záverečnej skúšky, maximálne však do 30. júna.
6.7
Preukaz pre študentov vysokých škôl môže byť vystavený, respektíve aktivovaný, maximálne
od 1. septembra daného roku do 30. septembra nasledujúceho roku, s výnimkou študentov
posledných ročníkov 1. alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorým škola preukaz
po vykonaní štátnej skúšky deaktivuje.
6.8
Zľavnené cestovné pre študentov dopravca neprizná:
•
študentom prvého ročníka 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia pri ceste na zápis,
•
študentom, ktorí prestanú byť študentmi podľa § 69 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých
školách.
6.9
Dopravca vystaví preukaz na základe riadne vyplnenej a školou potvrdenej „Žiadanky na vydanie
žiackeho preukazu na zľavnené cestovné“ (ďalej „žiadanka“), preukazu totožnosti (v prípade detí
do 15 rokov preukazu totožnosti jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu), aktuálnej
a nepoužitej farebnej fotografie žiadateľa (3x3,5 cm) na fotografickom papieri. Vyhotovenie
preukazu je bezplatné.
BČK vydáva príslušná škola a držiteľ si dopravnú časť aktivuje na školskom termináli podľa
stanovených podmienok.
Na overenie dokladov v cudzom jazyku (okrem českého jazyka, alebo ak je žiadanka potvrdená
priamo školou) je študent povinný predložiť ich úradný preklad.
O nároku na zľavnené cestovné je dopravca povinný rozhodnúť do troch dní od doručenia
žiadanky.
6.10
Žiacke cestovné lístky sa vydávajú ako:
a)
žiacke časové cestovné lístky s platnosťou na určité obdobie (týždenné, mesačné), ktoré
oprávňujú držiteľov v dňoch školského vyučovania na jednu cestu do školy a na jednu cestu
späť na vyznačenej trati v čase platnosti preukazu. Vydávajú sa na zodpovedajúci počet dní,
maximálne do vzdialenosti 210 km, ako jednosmerný alebo obojsmerný podľa cenníka č. 2,
stĺpec A,
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
b)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 40 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
žiacke jednorazové cestovné lístky podľa cenníka č. 2, stĺpec B a podľa cenníka č. 9 zľavnené jednorazové cestovné na tratiach TEŽ, OŽ a podľa cenníka č. 11 - zľavnené
jednorazové cestovné na UTS TREŽ. Zľavnené jednorazové cestovné lístky sa poskytujú
bez ohľadu na miesto trvalého bydliska a sídla školy.
6.11
Na získanie výhodnejšieho spojenia môže dopravca povoliť jednu „doplnkovú trať“ podľa
požiadavky držiteľa, na ktorú držiteľ môže používať zľavnené cestovné na časové cestovné lístky.
Žiacke časové cestovné lístky sa vydávajú na meno držiteľa preukazu. Na cestovnom lístku si
držiteľ uvedie číslo preukazu.
6.12
Žiacke časové cestovné lístky platia podľa ods. 6.5, 6.6. Cez voľné soboty, nedele, sviatky
a v čase školských prázdnin a hlavných školských prázdnin platia iba v prípade, ak žiak alebo
študent predloží potvrdenie školy o školskej akcii, o školskom vyučovaní alebo o vykonávanej
praxi spolu s rozvrhom hodín školského alebo praktického vyučovania.
6.13
Žiacke jednorazové cestovné lístky platia podľa ods. 6.5, 6.6 aj cez voľné soboty, nedele, sviatky,
v čase školských prázdnin a hlavných školských prázdnin.
6.14
Žiak alebo študent, ktorý navštevuje školu a vykonáva odborný výcvik, cvičenie, učebnú
a odbornú (umeleckú) prax na rôznych miestach, respektíve ju takto vykonáva aj v čase školských
prázdnin a hlavných školských prázdnin, používa okrem preukazu k časovým cestovným
lístkom „Potvrdenie školy o vykonávanej praxi“ spolu s rozvrhom praktického vyučovania.
6.15
Preukaz a cestovné lístky platia navyše 2 dni pred začiatkom nového školského roka a 2 dni
po skončení školského roka, ktorý je zapísaný v preukaze.
6.16
Žiak, pri mladistvých tiež zákonný zástupca, prípadne i škola zodpovedajú dopravcovi za škodu,
ktorá vznikla tým, že uviedli alebo potvrdili v žiadanke (v „Potvrdení školy o vykonávanej praxi“),
BČK, nepravdivé údaje.
6.17
Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenia PP ZSSK o získaní zľavneného
cestovného alebo o používaní preukazu, prípadne úmyselne poškodil zariadenia dopravcu, môže
dopravca cestujúcemu odobrať preukaz až na 6 mesiacov. O dĺžke odobratia preukazu rozhodne
dopravca. V odôvodnených prípadoch cestujúcemu preukaz odoberie natrvalo (BČK sa označí
za zadržanú).
Držiteľ preukazu v tomto prípade stráca nárok na zľavnené cestovné na čas, na ktorý mu bol
preukaz odobratý. O odňatí nároku na zľavnené cestovné dopravca vyrozumie držiteľa preukazu
písomne s uvedením dôvodu.
6.18
V prípade, ak žiak alebo študent stratí, alebo poškodí žiacky preukaz vo forme BČK, do času
vydania novej BČK školou nemá nárok na zľavnené cestovné.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 41 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Článok 7.
7.1
ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ PRE DRŽITEĽOV PREUKAZU ŤZP,
ŤZP-S
Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľmi preukazov fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej preukaz ŤZP) a preukazov fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom
(ďalej preukaz ŤZP-S) vydaných úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny v SR, sa prepravujú v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy
za cestovné vo výške polovice obyčajného cestovného podľa cenníka č. 1, stĺpec B. Ak držiteľom
preukazu ŤZP alebo ŤZP-S je dieťa do dovŕšenia šiesteho roku veku, bezplatne sa s ním
prepravuje aj jeho sprievodca.
7.2
7.3
Držiteľovi preukazu ŤZP-S sa okrem zliav podľa ods. 7.1 poskytuje aj bezplatná preprava:
a)
jeho sprievodcu,
b)
vozíka pre imobilného cestujúceho,
c)
detského kočíka pre imobilné dieťa.
Zľavnené cestovné sa priznáva na základe platného preukazu ŤZP, ŤZP-S a preukazu totožnosti.
Preukazy ŤZP, ŤZP-S neoprávňujú na bezplatné vydanie miestenky, lôžkového/ležadlového
lístka.
7.4
Sprievodcom držiteľa preukazu ŤZP-S môže byť len osoba staršia ako 15 rokov, v prípade
nevidiaceho aj vodiaci pes alebo dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku. Sprievodcom držiteľa
preukazu ŤZP-S nemôže byť držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Držiteľom preukazov ŤZP-S sa
poskytuje bezplatná preprava ich sprievodcu aj vtedy, ak držiteľ preukazu ŤZP-S použije iné
tarifné alebo mimotarifné zľavnené cestovné.
7.5
Ak je pes sprievodcom nevidiaceho, nemusí mať ochranný košík. Vodiaci pes má byť ustrojený
špeciálnym koženým popruhom bielej farby s označením červeného kríža.
Majiteľ vodiaceho psa vlastní „preukaz vodiaceho psa pre nevidiacich“, ktorý je povinný predložiť
na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu.
7.6
V povinne miestenkovom vlaku sa vo vyhradenom kupé držiteľ preukazu ŤZP-S pohybujúci sa
na vozíku a jeho sprievodca prepravujú bez miestenky.
7.7
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia od 1. januára 2009 sú v platnosti nové vzory preukazov.
Pôvodné vzory preukazov ŤZP a ŤZP-S, vydané podľa zákona 195/1998 Z.z., platia
do 31.12.2013.
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S platných do 31.12.2013, ako aj nových preukazov ŤZP a ŤZP-S
vydávaných od 1.1.2009, majú nárok na zľavnené cestovné.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 42 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Článok 8.
8.1
CESTOVNÉ
NA NÁVŠTEVY RODIČOV
(ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCOV) K DEŤOM TELESNE, MENTÁLNE ALEBO
ZMYSLOVO POSTIHNUTÝM, CHRONICKY CHORÝM
Zľavnené cestovné sa poskytuje rodičom alebo iným zákonným zástupcom na návštevu dieťaťa
telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutého alebo chronicky chorého, umiestneného
v školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na území SR vo výške polovice
obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy podľa cenníka č. 1, stĺpec B.
8.2
Zľavnené cestovné podľa ods. 8.1 sa poskytuje na preukaz vystavený a potvrdený zariadením
alebo školou, v ktorom je dieťa umiestnené. Totožnosť držiteľa preukazu sa preukazuje
občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti s fotografiou. Zľavnené cestovné sa
poskytne obom rodičom alebo iným zákonným zástupcom i vtedy, ak sú držiteľmi jedného
spoločného preukazu, v ktorom sú uvedené ich mená a priezviská.
8.3
Zľavnené cestovné sa prizná na cestu zo stanice najbližšej miestu bydliska rodičov do stanice
najbližšej miestu zariadenia, kde je umiestnené dieťa a späť do pôvodnej nástupnej stanice
najkratším alebo časovo najvýhodnejším smerom.
8.4
Pri spiatočnej ceste preukaz je potrebné opečiatkovať a podpísať zodpovedným zamestnancom
zariadenia, kde je umiestnené dieťa a uviesť dátum návštevy dieťaťa. Takto potvrdený preukaz
oprávňuje držiteľa na zakúpenie cestovného lístka za polovicu obyčajného cestovného i na cestu
späť.
8.5
Držiteľ preukazu je povinný nastúpiť cestu späť najneskôr v deň nasledujúci po dátume, ktorý je
uvedený ako dátum návštevy dieťaťa.
Článok 9.
9.1
CESTOVNÉ PRE OBČANOV NAD 70 ROKOV
Zľavnené cestovné pre občanov nad 70 rokov veku podľa cenníka č. 3 je cena za prepravu
v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. Uvedené cestovné cestujúci zaplatí osobitne za trate
TEŽ, OŽ a TREŽ. Poskytuje sa cestujúcim na základe predloženia preukazu totožnosti.
Článok 10.
10.1
CESTOVNÉ PRE POSLANCOV NÁRODNEJ
A SUDCOV ÚSTAVNÉHO SÚDU SR
RADY
SR
Poslanci Národnej rady SR a sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa prepravujú
vo všetkých vlakoch osobnej dopravy na základe predloženia platného preukazu poslanca
Národnej rady SR pre príslušné volebné obdobie alebo preukazu sudcu Ústavného súdu SR
podľa zákona č. 120/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
10.2
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 43 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Pri použití povinne miestenkových vlakov majú nárok na bezplatnú miestenku. Cena
za lôžkový/ležadlový lístok sa hradí v plnej výške.
Článok 11.
Ponuka:
TRAŤOVÉ PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY
traťový predplatný cestovný lístok. V prípade cestovného lístka v papierovej forme sa
tento vydáva na meno držiteľa tak, že držiteľ si uvedie na cestovnom lístku číslo preukazu
totožnosti. Platnosť cestovného lístka je uvedená na cestovnom lístku.
V prípade cestovného lístka zakúpeného na BČK, platnosť cestovného lístka je vyznačená
v čipe BČK. Cestujúci si uchová pre prípad potreby daňový doklad o zaplatení ponuky.
Oprávnenie:
cestujúci bez obmedzenia veku, zľavnené cestovné podľa cenníka č. 7.
Traťové predplatné cestovné lístky sa vydávajú na opakované cesty po tej istej trati.
Vydávajú sa s platnosťou na určité obdobie (týždenné, mesačné).
Trieda:
platí v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
-
zľavnené cestovné platí na tratiach TREŽ, neplatí na tratiach TEŽ a OŽ,
-
cestovný lístok sa vydáva na tarifné vzdialenosti do 210 km.
S účinnosťou od 01.01.2010 sa bude poskytovať len na základe BČK.
Článok 12.
JUNIOR RAILPLUS EURO<26
Ponuka:
JUNIOR RAILPLUS EURO<26, platí 1 rok od začiatku platnosti.
Oprávnenie:
cestujúci do dovŕšeného 26. roku veku, zľavnené cestovné podľa cenníka č. 4.
Trieda:
platí v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
-
50% zľava na jednorazové cestovné lístky na tratiach TEŽ, OŽ a TREŽ,
-
zľava na iné dohodnuté ponuky v medzinárodnej preprave.
Článok 13.
KLASIK RAILPLUS
Ponuka:
KLASIK RAILPLUS, platí 1 rok od začiatku platnosti.
Oprávnenie:
cestujúci bez obmedzenia veku, zľavnené cestovné podľa cenníka č. 5.
Trieda:
platí v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
-
50% zľava na jednorazové cestovné lístky na tratiach TEŽ, OŽ a TREŽ,
-
zľava na iné dohodnuté ponuky v medzinárodnej preprave.
Článok 14.
Ponuka:
SENIOR RAILPLUS
SENIOR RAILPLUS, platí 1 rok od začiatku platnosti.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 44 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Oprávnenie:
cestujúci od dovŕšeného 60. roku veku, zľavnené cestovné podľa cenníka č. 4.
Trieda:
platí v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
-
50% zľava na jednorazové cestovné lístky na tratiach TEŽ, OŽ a TREŽ,
-
zľava na iné dohodnuté ponuky v medzinárodnej preprave.
Článok 15.
MAXI KLASIK - neprenosný, MAXI KLASIK - prenosný
MAXI KLASIK - neprenosný
Ponuka:
MAXI KLASIK - neprenosný (s fotografiou), platí 1 polrok alebo 1 rok od začiatku platnosti.
Oprávnenie:
cestujúci bez obmedzenia veku, sieťový cestovný lístok podľa cenníka č. 6.
Trieda:
platí v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
-
platí na tratiach TEŽ, OŽ a TREŽ,
-
zľava na iné dohodnuté ponuky v medzinárodnej preprave.
MAXI KLASIK - prenosný
Ponuka:
MAXI KLASIK - prenosný (bez fotografie) platí 1 polrok alebo 1 rok od začiatku platnosti.
Oprávnenie:
cestujúci bez obmedzenia veku, sieťový cestovný lístok podľa cenníka č. 6
Trieda:
platí v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
-
platí na tratiach TEŽ, OŽ a TREŽ.
Článok 16.
SKUPINA , SKUPINA MINI
SKUPINA
Preukaz:
preukaz totožnosti vedúceho skupiny, na preukázanie veku ostatných účastníkov
akýkoľvek preukaz s aktuálnou fotografiou. Vedúci skupiny je vždy starší ako 18 rokov.
Oprávnenie:
minimálny počet 6 platiacich cestujúcich, ktorí nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.
Zľavnené cestovné podľa cenníka č. 8.
Prvý dospelý cestujúci zaplatí obyčajné celé cestovné bez zľavy. Každý ďalší cestujúci
vo veku nad 15 rokov zaplatí cca 75% ceny obyčajného celého cestovného a každé dieťa
zaplatí cca 40% ceny obyčajného celého cestovného.
Trieda:
platí v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
-
bez možnosti uplatnenia zľavneného cestovného a doplatku do 1. vozňovej triedy,
-
zľavnené cestovné na tratiach TEŽ, OŽ a TREŽ platí len pre účastníkov do 15 rokov,
a to podľa cenníka č. 9 (TEŽ a OŽ) a podľa cenníka č. 11 (TREŽ).
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 45 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
SKUPINA MINI
Preukaz:
v prípade detí do 15 rokov akýkoľvek preukaz s aktuálnou fotografiou na preukázanie
veku dieťaťa.
Oprávnenie:
minimálny počet platiacich cestujúcich 2, maximálny počet platiacich účastníkov 5.
Podmienkou je účasť jedného cestujúceho staršieho ako 18 rokov a aspoň jedného
dieťaťa od 6 do 15 rokov, respektíve platiaceho dieťaťa do 6 rokov. Účastníci nemusia byť
v príbuzenskom vzťahu. Zľavnené cestovné podľa cenníka č. 8.
Prvý dospelý cestujúci zaplatí obyčajné celé cestovné bez zľavy. Každý ďalší cestujúci
vo veku nad 15 rokov zaplatí cca 75% ceny obyčajného celého cestovného a každé dieťa
zaplatí cca 40% ceny obyčajného celého cestovného. Ak sú v skupine deti mladšie ako
6 rokov, započítavajú sa do počtu členov skupiny a na výpočet cestovného platí Časť II.,
čl. 5, ods. 5.1, ale cestovné odlišne zaplatia podľa cenníka č. 8 ako deti od 6 do 15 rokov.
Trieda:
platí v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
-
bez možnosti uplatnenia zľavneného cestovného a doplatku do 1. vozňovej triedy,
-
zľavnené cestovné na tratiach TEŽ, OŽ a TREŽ platí len pre účastníkov do 15 rokov,
a to podľa cenníka č. 9 (TEŽ a OŽ) a podľa cenníka č. 11 (TREŽ).
Článok 17.
17.1
SAMOOBSLUŽNÝ VÝPRAVNÝ SYSTÉM
Trate so zavedeným SVS sú v CP označené symbolom „S“ a vlaky označené piktogramom SVS.
Na takto označených tratiach je cestujúci povinný nastúpiť do vlaku s už zakúpeným cestovným
lístkom. Ak je vlak vybavený označovačom cestovných lístkov, cestujúci je povinný si cestovný
lístok aj označiť, pokiaľ na konkrétnej trati so SVS nie je uvedené inak. Cestujúci si môže zakúpiť
CD v doplnkovom predaji aj u rušňovodiča (okrem tratí TEŽ).
17.2
Na tratiach so SVS, pokiaľ pri konkrétnej trati nie je uvedené inak, sa uznávajú cestovné lístky
podľa cenníkov.
17.3
Ak je v rámci SVS na konkrétnej trati zavedený aj IDS (napr. Žilina - Rajec), na cestujúceho
s cestovným lístkom ZSSK platia v plnom rozsahu podmienky uvedené v PP ZSSK. Ak cestujúci
použije cestovný lístok IDS, platia v plnom rozsahu podmienky uvedené v prepravnom poriadku
a tarife príslušného IDS.
SVS na tratiach TEŽ a OŽ
17.4
TEŽ a OŽ tvoria dva samostatné UTS so SVS.
17.5
Na tratiach TEŽ a OŽ sa uznávajú cestovné lístky podľa:
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 46 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
cenníka č. 9:
a)
obyčajné cestovné lístky jednorazové,
b)
zľavnené jednorazové cestovné lístky vydané pre:
-
deti od 6. roku veku do dovŕšeného 15. roku veku,
-
držiteľov
preukazu
JUNIOR
RAILPLUS
EURO<26,
KLASIK
RAILPLUS,
SENIOR RAILPLUS,
-
držiteľov preukazu ŤZP, ŤZP-S,
-
držiteľov žiackeho preukazu,
-
pre rodičov (zákonných zástupcov) k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo
postihnutým, chronicky chorým, umiestneným v zariadeniach na území SR,
c)
psov,
časové sieťové cestovné lístky na trate TEŽ, OŽ, TEŽ a OŽ (jednodňové, trojdňové,
sedemdňové a mesačné),
d)
časové sieťové zľavnené cestovné lístky na trate TEŽ, OŽ, TEŽ a OŽ (jednodňové,
trojdňové, sedemdňové a mesačné) pre:
-
deti od 6. roku veku do dovŕšeného 15. roku veku,
-
psa.
Časové sieťové cestovné lístky platia na neobmedzený počet ciest v rozsahu platnosti cestovného
lístka.
Jednodňové sieťové cestovné lístky nie sú viazané na meno držiteľa.
Trojdňové, sedemdňové a mesačné sieťové cestovné lístky sa vydávajú na meno držiteľa tak, že
si držiteľ na cestovnom lístku uvedie číslo preukazu totožnosti,
cenníka č. 2:
-
časové cestovné lístky pre držiteľov žiackeho preukazu,
cenníka č. 3:
-
pre občanov nad 70 rokov na základe predloženia preukazu totožnosti. Uvedené
cestovné cestujúci zaplatí osobitne za trate TEŽ, osobitne za trať OŽ a osobitne
pri prestupe na iné trate.
17.6
Cestovné za ZP sa vyberá podľa cenníka cestovného za batožiny.
SVS na trati TREŽ
17.7
TREŽ tvorí samostatný UTS so SVS.
17.8
Na trati TREŽ sa uznávajú cestovné lístky podľa:
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 47 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
cenníka č. 11:
a)
obyčajné cestovné lístky jednorazové,
b)
zľavnené cestovné lístky jednorazové vydané pre:
-
deti od 6. roku veku do dovŕšeného 15. roku veku,
-
držiteľov
preukazu
JUNIOR
RAILPLUS
EURO<26,
KLASIK
RAILPLUS,
SENIOR RAILPLUS,
-
držiteľov preukazu ŤZP, ŤZP-S, žiackeho preukazu,
-
pre rodičov (zákonných zástupcov) k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo
postihnutým, chronicky chorým, umiestneným v zariadeniach na území SR,
-
psov.
cenníka č. 2:
-
časové cestovné lístky pre držiteľov žiackeho preukazu.
cenníka č. 3:
-
pre občanov nad 70 rokov na základe predloženia preukazu totožnosti. Pri prestupe
na trať mimo TREŽ, cestujúci zaplatí cestovné osobitne.
17.9
Cestovné za batožinu za ZP sa vyberá podľa cenníka cestovného za batožiny.
Článok 18.
Oprávnenie:
RELAČNÉ CENY
zľavnené cestovné na vybraných reláciách, určené predovšetkým cestujúcim platiacim
celé cestovné a deťom do 15 rokov.
Vo vlaku je výdaj cestovného lístka s relačnou cenou umožnený len na trase relačnej
ceny. Za nástupnú stanicu cestujúceho sa v tomto prípade stále považuje stanica začiatku
určenia relačnej ceny, nie skutočná nástupná stanica cestujúceho.
Trieda:
platí v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
podrobné prepravné a tarifné podmienky sú uvedené v informačných materiáloch
pri konkrétnej relačnej cene.
Článok 19.
Oprávnenie:
PACKING
spoločná cena zahrňujúca cestovný lístok dopravcu a lístok (vstupenku, ...) zmluvného
partnera s možnosťou zľavy. Výdaj packingu vo vlakoch nie je umožnený.
Trieda:
platí v 1. alebo 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy.
Odlišnosti:
podrobné prepravné a tarifné podmienky sú uvedené v informačných materiáloch
pri konkrétnom packingu.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 48 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Článok 20.
Oprávnenie:
DARUJ CESTU VLAKOM - CESTOVNÝ LÍSTOK VOLITEĽNÝ
pre cestujúcich bez obmedzenia veku, platí 1 rok od začiatku platnosti.
Nominálna hodnota Cestovného lístka voliteľného je uvedená v cenníku „Úhrady, Ceny,
Poplatky“. Cestovný lístok voliteľný je možné použiť jednorázovo na zaplatenie
vnútroštátneho cestovného dokladu. Počet zakúpených cestovných dokladov na jeden
Cestovný lístok voliteľný nie je obmedzený. Zakúpený Cestovný lístok voliteľný nie je
možné vrátiť, ani vymeniť za hotovosť.
Ak je hodnota zakúpeného cestovného dokladu:
•
nižšia ako hodnota uvedená na Cestovnom lístku voliteľnom, rozdiel do výšky ceny
cestovného dokladu sa nevracia,
•
vyššia ako hodnota uvedená na Cestovnom lístku voliteľnom, rozdiel cestovného
doplatí cestujúci.
Odlišnosti:
Cestovný doklad zakúpený za Cestovný lístok voliteľný je možné jedenkrát vymeniť
za nový cestovný doklad bez odpočítania storna.
Ak je cena nového cestovného dokladu:
•
nižšia ako cena pôvodného cestovného dokladu, rozdiel sa nevracia,
•
vyššia ako cena pôvodného cestovného dokladu, rozdiel zaplatí cestujúci v plnej
výške.
Článok 21.
21.1
CENA
ZA
ZJEDNODUŠENÚ
PREPRAVU
BATOŽÍN,
ZJEDNODUŠENÚ
PREPRAVU
BATOŽÍN
V POJAZDNEJ
ÚSCHOVNI BATOŽÍN
Za ZP a ZP v PÚB sa vyberie cestovné za batožinu podľa cenníka č. 12. Cestujúci s platným
cestovným lístkom smie v rámci ZP a ZP v PÚB prepravovať najviac tri kusy batožiny. Cestovné
za batožinu zaplatí za každý prepravovaný kus osobitne.
21.2
Cestovný lístok na batožinu si cestujúci môže zakúpiť v pokladnici alebo vo vlaku, okrem povinne
miestenkových vlakov, kde sa cestovné lístky na batožinu vo vlaku nevydávajú.
21.3
Cestovný lístok
na batožinu si cestujúci môže zakúpiť ako jednosmerný, jednodňový alebo
týždenný a platia na ZP aj na ZP v PÚB.
21.4
Jednosmerný cestovný lístok na batožinu oprávňuje cestujúceho na jednosmernú prepravu
batožiny z nástupnej do cieľovej stanice a jeho platnosť je rovnaká ako platnosť zakúpeného
cestovného lístka. V prípade prestupu na trate s UTS sa cestovné za batožinu osobitne nevyberá.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
21.5
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 49 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Držitelia preukazov JUNIOR RAILPLUS EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS,
žiackeho preukazu, preukazu ŤZP/ŤZP-S a sieťového cestovného lístka MAXI KLASIK prepravujú
batožinu za 50% zľavu z ceny jednosmerného cestovného lístka na batožinu.
21.6
Do PÚB povinne miestenkových vlakov je povinná rezervácia miesta na bicykel, detský kočík
(batožinu).
21.7
Do ostatných vlakov s PÚB je možná rezervácia miesta na bicykel, detský kočík (batožinu), ale
nie je povinná. Prednosť na umiestnenie bicykla (batožiny) v týchto vlakoch majú bicykle
(batožina) s rezervovaným miestom na umiestnenie bicykla, detského kočíka (batožiny).
21.8
Dopravca predá rezerváciu na bicykel, detský kočík (batožinu) súčasne (alebo na základe
predloženia) s cestovným lístkom a cestovným lístkom na batožinu.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
1.1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 50 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
ČASŤ III.
UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY
Článok 1.
FORMY UPLATNENIA PRÁV
Cestujúci si môže uplatniť práva z prepravnej zmluvy formou:
a)
návratkov za nepoužité alebo čiastočne použité cestovné doklady z dôvodov na strane
cestujúceho alebo z dôvodov na strane dopravcu,
b)
reklamácií kvality prepravného procesu, prepravy kuriérnych zásielok a funkčnosti BČK,
v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
c)
nárokov na náhradu škody pri preprave batožiny, pri zranení alebo usmrtení.
Článok 2.
2.1
PODMIENKY UPLATNENIA NÁVRATKOV A REKLAMÁCIÍ
Cestujúci si môže uplatniť návratky a reklamácie:
a)
v ktorejkoľvek stanici dopravcu, okrem zmluvných predajcov, ktorí vykonávajú len
návratky v rozsahu vykonaného predaja,
b)
písomne na Sekcii odúčtovania tržieb železníc na adrese sídla dopravcu: Železničná
spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.
2.2
Oprávnený zamestnanec dopravcu, okrem zmluvných predajcov,
je povinný takúto žiadosť
spísať, a ak je oprávnený, tak ju aj vybaviť. Ak nie je oprávnený žiadosť vybaviť, je povinný ju
postúpiť na Sekciu odúčtovania tržieb železníc.
2.3
Na cestovné doklady zakúpené cez internet sa vzťahujú „Obchodné podmienky predaja
cestovných dokladov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., prostredníctvom internetu“.
2.4
Pri uplatnení návratkov a reklamácií je cestujúci povinný:
•
uviesť meno, priezvisko, presnú adresu (respektíve firmu), ako nepovinný údaj na urýchlenie
vybavenia odporúča sa uviesť číslo bankového účtu a telefónne číslo, prípadne e-mailovú
adresu,
•
uviesť predmet a dôvod podania,
•
predložiť originál dokladov (cestovný lístok, cestovný lístok na batožinu, prepravný list
kuriérnej
zásielky,
miestenku,
lôžkový/ležadlový
lístok,
BČK,
doklad
o zaplatení
za zákaznícku ponuku na BČK, potvrdenie o meškaní, prípadne odrieknutí vlaku, potvrdenie
o nezaradení príslušného vozňa, o nevyužití cestovného lístka alebo o jeho čiastočnom
využití, a pod.),
•
poskytnúť súčinnosť v stanovenej lehote, ak je požiadaný o doplnenie, alebo opravu svojej
požiadavky.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 51 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Článok 3.
ZÁSADY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ O NÁVRATKY
3.1.
NÁVRATKY Z DÔVODU NA STRANE CESTUJÚCEHO
3.1.1
Cestujúci má právo vrátiť nepoužitý cestovný lístok, cestovný lístok na batožinu, preukaz
na zľavnené cestovné zakúpený v predpredaji v ktorejkoľvek pokladnici (ak to pri konkrétnych
obchodných podmienkach nie je uvedené inak) najneskôr deň pred dňom uvedeným ako prvý deň
platnosti cestovného lístka, cestovného lístka na batožinu, preukazu na zľavnené cestovné, alebo
ak mu dopravca najneskôr tento deň potvrdil, že cestovný lístok, cestovný lístok na batožinu alebo
preukaz na zľavnené cestovné nepoužil. Návratok sa uplatňuje na tlačive „Žiadosť o vrátenie
cestovného/Reklamácia cestovného“ (ďalej len žiadosť), alebo písomne na Sekcii odúčtovania
tržieb železníc.
3.1.2
Vo vnútroštátnej preprave má cestujúci právo žiadať vrátenie časti zaplateného cestovného,
prípadne dovozného, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa
uzavretia prepravnej zmluvy, ak má potvrdenie od dopravcu, že prepravný doklad nepoužil, alebo
použil len čiastočne z dôvodu na strane cestujúceho. Na žiadosť cestujúceho dopravca vráti
zaplatené cestovné alebo dovozné, prípadne ich časť po odpočítaní storna za vrátenie
prepravného dokladu, a to vo výške 10%, najmenej však 1,00 EUR/30,13 SKK. Návratok sa
vykoná vždy tak, ako keby bol každému cestujúcemu vydaný cestovný lístok, prípadne miestenka,
lôžkový/ležadlový lístok osobitne.
3.1.3
Čiastka za vydanie BČK a ostatných preukazov sa cestujúcemu nevracia.
3.1.4
V prvý deň platnosti možno vrátiť cestovný lístok, cestovný lístok na batožinu len v stanici
výdaja alebo v nástupnej stanici, pričom cestovný lístok do 150 km možno vrátiť za týchto
podmienok:
a)
najneskôr do 12. hodiny, ak bol cestovný lístok zakúpený v predpredaji,
b)
do 2 hodín od času predaja cestovného lístka, ak bol zakúpený v dni nástupu cesty,
c)
v prípade, ak k cestovnému lístku bola predaná aj miestenka, lôžkový/ležadlový lístok,
cestujúci
má
možnosť
požiadať
o návratok
cestovného
najneskôr
do
30
minút
po pravidelnom odchode vlaku z nástupnej stanice, a to bez ohľadu na čas predaja
cestovného dokladu.
V cieľovej stanici cestujúci nie je oprávnený žiadať návratok za nepoužitý cestovný lístok
alebo cestovný lístok na batožinu po začatí plynutia platnosti cestovného lístka, okrem prípadov,
ak je cieľová stanica totožná so stanicou výdaja.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
3.1.5
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 52 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Vrátenie miestenky, lôžkového/ležadlového lístka
a)
Miestenku možno vrátiť:
•
v staniciach vybavených terminálom KVC najneskôr 30 minút po pravidelnom odchode
vlaku z nástupnej stanice,
•
v staniciach bez terminálu KVC najneskôr 2 hodiny pred odchodom vlaku z nástupnej
stanice.
Čiastka zaplatená za miestenku na povinne miestenkový vlak sa vráti po odpočítaní storna
za odrieknutie miesta uvedeného v cenníku. Pri vrátení miestenky na nepovinne miestenkový
vlak sa čiastka zaplatená za miestenku nevracia.
b)
Lôžkový/ležadlový lístok možno vrátiť:
•
v staniciach vybavených terminálom KVC najneskôr 2 hodiny pred plánovaným
odchodom vlaku z východovej stanice,
•
v staniciach bez terminálu KVC najneskôr taktiež 2 hodiny pred plánovaným
odchodom vlaku z východovej stanice.
Čiastka zaplatená za lôžkový/ležadlový lístok sa vráti po odpočítaní storna za odrieknutie
miesta uvedeného v cenníku.
V prípade nevyužitia miestenky, lôžkového/ležadlového lístka vydaného na spoločnom cestovnom
doklade, ak cestujúci nepožiadal o návratok, cestovný lístok možno v čase jeho platnosti použiť
na cestu z nástupnej do cieľovej stanice na ňom uvedenej.
Nárok na vrátenie čiastky zaplatenej za miestenku, lôžkový/ležadlový lístok a úhradu
za nepridelenie miesta zaniká z dôvodov na strane cestujúceho (napr. nedodržanie časov
na prestup, čakanie na nesprávnom nástupišti, zmeškanie vlaku cestujúcim, vylúčenie
cestujúceho z prepravy).
3.2.
NÁVRATKY Z DÔVODOV NA STRANE DOPRAVCU
3.2.1
Cestujúci si môže uplatniť svoje práva bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 12 mesiacov
od posledného dňa platnosti prepravného dokladu, ak prepravný doklad nepoužil, alebo použil len
čiastočne z dôvodov na strane dopravcu. V týchto prípadoch dopravca vráti cestovné alebo
dovozné bez odpočítania storna.
3.2.2
Cestujúci môže požiadať o vrátenie čiastky zaplatenej za miestenku, lôžkový/ležadlový lístok,
ak nemohol miestenku, lôžkový/ležadlový lístok využiť úplne alebo ani na časti cesty z dôvodov
na strane dopravcu, alebo nebolo cestujúcemu pridelené náhradné miesto. Cestujúcemu
dopravca okrem čiastky zaplatenej za miestenku, lôžkový/ležadlový lístok vyplatí aj úhradu
za nepridelenie miesta podľa cenníka.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
3.2.3
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 53 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
V prípade poskytnutia náhradného miesta v tom istom vlaku dopravca cestujúcemu čiastku
za miestenku alebo lôžkový/ležadlový lístok nevyplatí, prípadne na požiadanie vyplatí rozdiel
medzi cenou zakúpenej a poskytnutej rezervácie. Ak sa cestujúci z dôvodu nepridelenia
náhradného miesta vzdá cesty, dopravca mu vráti aj zaplatené cestovné. Skutočnosti oprávňujúce
na vrátenie zaplatených čiastok je cestujúci povinný dať si potvrdiť oprávnenému zamestnancovi
dopravcu.
3.2.4
V prípade nevyužitia miestenky, lôžkového/ležadlového lístka vydaného na spoločnom
cestovnom doklade, ak cestujúci nepožiadal o návratok, cestovný lístok možno v čase jeho
platnosti použiť na cestu z nástupnej do cieľovej stanice na ňom uvedenej.
3.3.
ODLIŠNOSTI
3.3.1
Pri vybraných ponukách môžu platiť odlišné podmienky vrátenia cestovných dokladov, na ktoré
dopravca upozorní cestujúcich pri ich zverejnení.
3.4.
VYKONÁVANIA NÁVRATKOV Z VYBRANÝCH PONÚK DOPRAVCU
3.4.1
Relačné ceny
Na vrátenie cestovných lístkov za relačné ceny platia všeobecné podmienky stanovené PP ZSSK,
s výnimkou čiastočne neprecestovaných cestovných lístkov.
Ak cestovný lístok s relačnou cenou bol čiastočne neprecestovaný, návratok sa vykoná tak, že
z relačnej ceny sa odpočíta cestovné za precestovaný úsek trate, ktorého cena sa určí podľa
cenníka č. 1 PP ZSSK. Zo vzniknutého rozdielu sa odpočíta storno. V prípade, že zostatok je
v prospech cestujúceho, návratok sa vykoná.
Ak sa návratok vykonáva z príčin nezaradenia vozňa 1. vozňovej triedy na časti trate, dopravca
vykoná návratok za celý doplatok do 1. vozňovej triedy.
Ak sa návratok za čiastočne neprecestovaný lístok vykonáva z príčin, ktoré sú na strane
dopravcu, cestujúcemu dopravca vráti časť cestovného bez odpočítania storna.
3.4.2
Časové cestovné lístky (traťový predplatný cestovný lístok, žiacky časový cestovný lístok)
a časové cestovné lístky na batožinu
Na vrátenie časových cestovných lístkov platia všeobecné podmienky stanovené PP ZSSK,
s výnimkou, ak cestujúci žiada vykonať návratok:
a)
v čase ich platnosti, môže tak urobiť bez akýchkoľvek formalít, po predložení cestovného
lístka, cestovného lístka na batožinu alebo BČK a daňového dokladu o zaplatení cestovného
na vypísanom tlačive „Žiadosť o vrátenie cestovného/Reklamácia cestovného“. Návratok sa
vykoná v ktorejkoľvek pokladnici,
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
b)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 54 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
po uplynutí času ich platnosti, je povinný k cestovnému lístku, k cestovnému lístku
na batožinu alebo k daňovému dokladu o zaplatení cestovného priložiť dokumenty alebo
odôvodnenia, ktorými preukáže opodstatnenosť svojej požiadavky. Riešenie návratku bude
realizované výlučne prostredníctvom Sekcie odúčtovania tržieb železníc.
Návratok:
a)
z jednosmerného týždenného cestovného lístka na konkrétnu trať sa vykoná tak, že
za každý precestovaný deň sa odpočíta obyčajné celé cestovné (v prípade žiackych
časových cestovných lístkov obyčajné polovičné cestovné) príslušnej vozňovej triedy
vypočítané za traťový úsek uvedený na časovom cestovnom lístku. Zo vzniknutého rozdielu
sa odpočíta storno. V prípade, že zostatok je v prospech cestujúceho, návratok sa vykoná,
b)
z obojsmerného týždenného cestovného lístka na konkrétnu trať sa vykoná tak, že
za každý precestovaný deň sa odpočíta dvojnásobok obyčajného celého cestovného
(v prípade žiackych časových cestovných lístkov obyčajného polovičného cestovného)
príslušnej vozňovej triedy vypočítané za traťový úsek uvedený na časovom cestovnom lístku.
Zo vzniknutého rozdielu sa odpočíta storno. V prípade, že zostatok je v prospech
cestujúceho, návratok sa vykoná,
c)
z jednosmerného mesačného cestovného lístka na konkrétnu trať sa vykoná tak, že
za každý precestovaný deň sa odpočíta obyčajné celé cestovné (v prípade žiackych
časových cestovných lístkov obyčajné polovičné cestovné) príslušnej vozňovej triedy
vypočítané za traťový úsek uvedený na časovom cestovnom lístku. Zo vzniknutého rozdielu
sa odpočíta storno. V prípade, že zostatok bude v prospech cestujúceho, návratok sa
vykoná,
d)
z obojsmerného mesačného cestovného lístka na konkrétnu trať sa vykoná tak za každý
precestovaný deň sa odpočíta dvojnásobok obyčajného celého cestovného (v prípade
žiackych časových cestovných lístkov obyčajného polovičného cestovného) príslušnej
vozňovej triedy vypočítané za traťový úsek uvedený na časovom cestovnom lístku.
Zo vzniknutého rozdielu sa odpočíta storno. V prípade, že zostatok bude v prospech
cestujúceho, návratok sa vykoná,
e)
z týždenného cestovného lístka na batožinu sa vykoná tak, že za každý precestovaný deň
sa odpočíta cestovné vo výške jednodňového cestovného lístka na batožinu. Zo vzniknutého
rozdielu sa odpočíta storno. V prípade, že zostatok bude v prospech cestujúceho, návratok
sa vykoná.
Za precestovaný deň sa považuje aj deň podania žiadosti o vykonanie návratku.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 55 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Ak sa návratok vykonáva z príčin, ktoré sú na strane dopravcu, cestujúcemu dopravca vráti časť
cestovného bez odpočítania storna.
3.4.3
Cestovné lístky „packing“
Na vrátenie cestovného lístka „packing“ platia všeobecné podmienky stanovené PP ZSSK.
Cestujúci nemá nárok na vykonanie návratku:
3.4.4
a)
z nevyužitého cestovného lístka „packing“ v čase jeho platnosti,
b)
v čase platnosti cestovného lístka „packing“ z dôvodu menšieho počtu účastníkov.
Skupinové cestovné lístky - SKUPINA, SKUPINA MINI, účelová skupina
Na vrátenie skupinových cestovných lístkov platia všeobecné podmienky stanovené PP ZSSK,
s výnimkou, ak cestujúci žiada o vykonanie návratku z dôvodu menšieho počtu účastníkov:
a)
prvý deň platnosti cestovného lístka (pri dodržaní podmienok PP ZSSK, ods. 3.1.4),
b)
pri preukázanom menšom počte účastníkov (potvrdenie vydané vlakovým personálom).
Návratok zo skupinových cestovných lístkov sa vykoná tak, že za každého nezúčastneného
jednotlivca sa osobitne odpočíta cestovné a storno podľa PP ZSSK a to z cenníka prináležiaceho
pre účastníka nad alebo do 15 rokov, respektíve v prípade účelovej skupiny z cenníka cestovného
stanoveného pre účelovú skupinu.
Stanovený minimálny počet členov skupiny/účelovej skupiny potrebných na splnenie priznania
zľavy musí ostať zachovaný.
Článok 4.
ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ – NEDODRŽANIE
PODMIENOK VYPLÝVAJÚCICH Z UZAVRETIA PREPRAVNEJ
ZMLUVY
Za oprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou cestujúci reklamuje chyby kvality alebo správnosti služieb
(kvality prepravného procesu, prepravy kuriérnych zásielok a funkčnosti BČK), ktoré vyplývajú
zo zmluvného vzťahu medzi cestujúcim a dopravcom, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo dobrými mravmi; skutočnosti, ktoré cestujúci vo svojej reklamácii uvádza, sa zakladajú
na pravde a reklamácia je podaná pred uplynutím lehoty na podanie reklamácie.
4.1.
ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDODRŽANIE CESTOVNÉHO PORIADKU
4.1.1
Ak vlak, ktorý chce cestujúci použiť, mešká 5 minút a viac, prípadne nejde, alebo ide len po časti
trate, cestujúci má právo:
a)
v nástupnej stanici:
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 56 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
•
sa vzdať cesty, a dopravca mu vráti cestovné bez odpočítania storna,
b)
v prestupnej, respektíve v nácestnej stanici:
•
vrátiť sa najbližším vlakom do nástupnej stanice bez prerušenia cesty, kde ho dopravca
prepraví bezplatne a na jeho žiadosť mu vráti cestovné bez odpočítania storna,
•
pokračovať v ceste, a dopravca ho prepraví bez doplatku vlakom po tej istej alebo inej trati,
prípadne vlakom vyššieho druhu (okrem vlakov SC, EC, IC alebo vlakov, v ktorých je
vnútroštátna preprava cestujúcich vylúčená a v lôžkových/ležadlových vozňoch) alebo
vo vyššej vozňovej triede, ak sa tým urýchli jeho príchod do cieľovej stanice. Vlaky SC, EC
a IC cestujúci môže výnimočne použiť len v prípade, ak ide o posledné možné spojenie
na docestovanie do jeho cieľovej stanice,
•
nepokračovať v ďalšej ceste, a dopravca mu vráti rozdiel medzi zaplateným cestovným
a cestovným za precestovaný úsek trate bez odpočítania storna (netýka sa časových
cestovných lístkov).
4.1.2
Ak sa cestujúci vzdá cesty v dôsledku zmeškania alebo vynechania vlaku či straty prípoja, uplatní
svoj nárok na bezplatnú prepravu späť predložením cestovného lístka ihneď po príchode vlaku
do stanice, v ktorej sa vzdal ďalšej cesty. Dopravca vydá „Potvrdenie na bezplatnú prepravu
späť“, na základe ktorého cestujúceho prepraví bezplatne späť do nástupnej stanice najbližším
vhodným vlakom, a to v tej vozňovej triede, ktorú mal zaplatenú pri ceste tam. Ak to vyžadujú
prevádzkové pomery, môže dopravca prepraviť cestujúceho i bez potvrdenia. Dopravca vydá
cestujúcemu potvrdenie o meškaní vlaku na požiadanie a po predložení cestovných dokladov
bezplatne.
4.1.3
Ak cestujúci preukáže, že mu vznikla iná škoda z dôvodov na strane dopravcu a manažéra
infraštruktúry tým, že v ceste nemožno pokračovať v ten istý deň pre odrieknutie vlaku, meškanie
spoja alebo zmeškanie prípoja, alebo ak za daných okolností nie je pokračovanie v ceste v ten
istý deň možné, dopravca mu nahradí škodu, ktorá zahŕňa primerané výdavky, ktoré
cestujúcemu vznikli v súvislosti s prenocovaním a podaním správy osobám, ktoré ho očakávali,
najviac do výšky zaplateného cestovného. Nárok na náhradu škody si musí cestujúci uplatniť
u dopravcu
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa, v ktorom
uplynula platnosť cestovného lístka.
4.1.4
Dopravca nezodpovedá za odrieknutie, meškanie spoja a zmeškanie prípoja z dôvodov:
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
a)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 57 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
vonkajších okolností v železničnej prevádzke, ktorým dopravca napriek vynaloženému úsiliu
nemohol zabrániť a ich následkom nemohol predísť (napr. prírodné katastrofy) ako aj včas
oznámených obchádzok z týchto príčin,
b)
zavinených cestujúcim (napr. nedodržanie časov na prestup, čakanie na nesprávnom
nástupišti, zmeškanie vlaku cestujúcim, vylúčenie cestujúceho),
c)
zavinených treťou stranou, ktorým dopravca napriek vynaloženému úsiliu nemohol zabrániť
(napr. z dôvodu nehody na trati, zastavenia dopravy z dôvodu policajného opatrenia,
opatrenia orgánov štátnej správy, opatrenia pasových orgánov, použitia záchrannej brzdy
cestujúcim) a včas oznámených obchádzok z týchto príčin,
d)
dopravných obmedzení pri stavebných prácach a údržbe, ak boli oznámené v čase
pred nástupom cesty cestujúceho,
e)
vopred ohláseného štrajku.
4.2.
ZODPOVEDNOSŤ ZA MEŠKANIE VLAKOV SC, EC, IC
4.2.1
Po uplatnení reklamácie pri meškaní SC, EC alebo IC vlaku 60 minút a viac má cestujúci nárok
na kompenzáciu vo výške zaplateného SC, EC alebo IC príplatku v hotovosti.
4.2.2
V prípade meškania vlaku na požiadanie cestujúceho vydá sprievodca vo vlaku alebo pokladník
v ktorejkoľvek stanici potvrdenie o meškaní vlaku.
4.2.3
Kompenzáciu z dôvodu meškania SC, EC alebo IC vlakov má cestujúci právo uplatniť si
u dopravcu do 12 mesiacov po ukončení cesty na základe predloženia:
4.2.4
•
pôvodného platného cestovného dokladu,
•
miestenky (ak bola k cestovnému lístku vydaná),
•
potvrdenia o meškaní vlaku.
Kompenzácia vo výške zaplateného SC, EC alebo IC príplatku sa nevyplatí, ak napriek
zverejnenej informácii o meškaní vlaku si cestujúci vedome zakúpi cestovné doklady do už
zmeškaného SC, EC alebo IC vlaku, ktorý počas cesty cestujúceho nezvýši svoje meškanie o 60
a viac minút.
4.3.
REKLAMÁCIE BČK
Reklamácie BČK vykonáva Sekcia odúčtovania tržieb železníc. Návratok za BČK bez zákazníckej
ponuky sa nevykonáva. Návratok za BČK so zákazníckou ponukou pred začiatkom jej platnosti,
sa vykonáva po odpočítaní storna, ktorý sa rovná cene BČK bez zákazníckej ponuky a storna.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
4.3.1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 58 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
V prípade zistenia nefunkčnosti BČK so zákazníckou ponukou vo vlaku (najmä nenačítania
údajov), oprávnený zamestnanec dopravcu BČK odoberie a vystaví cestujúcemu „Potvrdenie
ZSSK 073524175“ (ďalej len potvrdenie dopravcu), na ktorom uvedie meno a priezvisko držiteľa
BČK, dátum narodenia, číslo BČK a druh zakúpeného preukazu.
Potvrdenie dopravcu sa vydáva na dobu 30 dní a nezakladá nárok na uplatnenie zľavneného
cestovného.
Počas reklamácie BČK sa cestujúci preukazuje pri kontrole vo vlaku dokladom o zaplatení
zákazníckej ponuky (daňový doklad), ktorý si cestujúci podľa PP ZSSK ponechá pre prípad
reklamácie a potvrdením dopravcu. Ak cestujúci nemá daňový doklad, počas reklamácie BČK si
zakupuje cestovné lístky bez zľavy. Na základe výsledku reklamačného konania, ak zákaznícka
ponuka bola platná, zákazník môže následne uplatniť reklamáciu cestovného na Sekcii
odúčtovania tržieb železníc na základe predloženia originálov cestovných lístkov.
Ak sa cestujúci nevie preukázať dokladom o zaplatení, zľava sa cestujúcemu neuzná
a cestujúci musí uhradiť cestovné v plnej výške bez úhrady.
a)
V prípade, ak reklamácia nebude uznaná, teda ak k nefunkčnosti BČK došlo z viny
cestujúceho, dopravca odporučí cestujúcemu vydanie duplikátu BČK za poplatok podľa PP
ZSSK. V prípade nevydania duplikátu (cestujúci o duplikát nežiada) platnosť preukazu
a zákazníckej ponuky nahratej na BČK stráca platnosť bez návratku.
V prípade, ak reklamácia nebude uznaná pri ponuke MAXI KLASIK a cestujúci odmietne
duplikát, alikvotný návratok vykoná Sekcia odúčtovania tržieb železníc na základe jeho
písomnej žiadosti.
V prípade, ak cestujúci má na BČK nahraný traťový predplatný cestovný lístok, v prípade
nefunkčnosti BČK sa cestujúci vo vlaku preukazuje platným traťovým cestovným lístkom
vydaným z elektronického zariadenia a potvrdením dopravcu. Počas reklamácie BČK si
cestujúci môže zakupovať traťové cestovné lístky na základe predloženia potvrdenia
dopravcu. V prípade, že reklamácia nebude uznaná, čiže k nefunkčnosti BČK došlo z viny
cestujúceho, bude cestujúcemu odporúčané vydanie duplikátu BČK za poplatok podľa PP
ZSSK. Ak cestujúci odmietne duplikát, tak má právo využiť už vydaný traťový predplatný
cestovný lístok do ukončenia jeho platnosti.
b)
V prípade uznania reklamácie zákazníckych ponúk na BČK môže cestujúci následne
uplatniť reklamáciu z cestovného na základe predloženia originálov cestovných lístkov
na Sekciu odúčtovania tržieb železníc a cestujúcemu bude bezplatne vystavený duplikát
BČK.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
c)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 59 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
V prípade preukázania, že k nefunkčnosti BČK došlo z viny cestujúceho, ale BČK
so zákazníckou ponukou bola platná, cestujúci môže následne uplatniť reklamáciu
z cestovného na Sekciu odúčtovania tržieb železníc na základe predloženia originálov
cestovných lístkov zakupovaných počas zisťovania platnosti BČK.
4.3.2
Stratu, krádež BČK cestujúci nahlási v ktorejkoľvek stanici oprávnenej na prijatie objednávky
na BČK alebo telefonicky na Kontaktnom centre a požiada o jej zablokovanie. Na zablokovanie je
potrebné nahlásiť: osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), číslo BČK, druh
zákazníckej ponuky vo forme BČK a miesto podania objednávky na BČK. ZSSK zabezpečí
zablokovanie podľa stanovených technologických postupov. Zablokovanie BČK sa vykoná
bez poplatku. Vydanie duplikátu BČK, na základe písomnej žiadosti, zabezpečí dopravca
za poplatok podľa PP ZSSK. Duplikát BČK obsahuje všetky pôvodné údaje a funkcionality.
V prípade nevydania duplikátu (cestujúci oň nežiada) platnosť preukazu a zákazníckej ponuky
nahratej na BČK stráca platnosť bez návratku. Do času dodania duplikátu nemá cestujúci nárok
na uplatnenie zľavy.
4.4.
STRATA ALEBO POŠKODENIE BATOŽINY V ZP PÚB
Stratu alebo poškodenie bicykla, detského kočíka alebo batožiny okamžite nahlási cestujúci
oprávnenému zamestnancovi dopravcu, ktorý s ním spíše komerčnú zápisnicu. Prvý priepis
odovzdá cestujúcemu spolu s prílohami potrebnými na vybavenie reklamácie. Reklamáciu
vybavuje dopravca prostredníctvom Sekcie odúčtovania tržieb železníc. V prípade, že cestujúci si
uplatňuje náhradu škody, uvedie to v komerčnej zápisnici.
4.5.
REKLAMÁCIA KURIÉRNEJ ZÁSIELKY
Reklamácia kuriérnej zásielky sa prijíma v pokladnici, kde bola zásielka podaná. Uplatniť si ju
môže cestujúci predložením originálu dovozného dokladu, kde je uvedený ako odosielateľ,
respektíve ten, koho číslo preukazu totožnosti je na doklade uvedené. Reklamáciu vybavuje
dopravca na základe spísania komerčnej zápisnice prostredníctvom Sekcie odúčtovania tržieb
železníc. V prípade, že cestujúci si uplatňuje náhradu škody, uvedie to v komerčnej zápisnici.
Článok 5.
MIESTO PRÍSLUŠNÉ NA KONEČNÉ VYKONANIE NÁVRATKOV
CESTOVNÉHO A REKLAMÁCIE PODANEJ CESTUJÚCIM
5.1.
NÁVRATKY VYPLÁCANÉ V POKLADNICI
5.1.1
Cestujúcemu, na základe uplatnenia požiadavky, je oprávnená:
a)
pokladnica nástupnej stanice alebo stanice výdaja vyplatiť návratok alebo reklamáciu:
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
-
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 60 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
cestovného, ak sa cestujúci vzdal cesty z príčin na strane dopravcu alebo zo svojho
rozhodnutia,
-
cestovného
z nevyužitých
medzinárodných
cestovných
dokladov
vydaných
v pokladniciach dopravcu,
-
poplatku za zabezpečenie objednaného vozňa alebo kupé, ak vozeň alebo kupé neboli
zabezpečené,
-
súm zaplatených za miestenky v povinne miestenkových vlakoch, za lôžkové/ležadlové
lístky,
-
cestovného, ak sa cestujúci vzdal ďalšej cesty z príčin na strane dopravcu a ak sa
prepravil bezplatne späť do nástupnej stanice.
b)
pokladnica nácestnej stanice vo všetkých prípadoch, ak sa cestujúci vzdal ďalšej cesty,
vyplatiť návratok alebo reklamáciu:
-
cestovného za neprecestovaný úsek cesty v čase platnosti cestovného lístka,
-
čiastočne nepoužitých medzinárodných cestovných dokladov zakúpených v pokladniciach
dopravcu, ak dôvod na vrátenie zaplatenej finančnej čiastky vznikol na území SR, okrem
prípadov, keď vrátenie nie je možné, alebo je možné len pri splnení osobitne stanovených
podmienok.
c)
pokladnica cieľovej stanice vyplatiť návratok alebo reklamáciu:
-
rozdielu cestovného, ak sa cestovný lístok použil vo vlaku nižšieho druhu alebo v nižšej
vozňovej triede alebo menším počtom cestujúcich, ako je uvedené na cestovnom lístku,
-
sumy zaplatenej za miestenku, lôžkový/ležadlový lístok, ak sa cestujúcemu nepridelilo iné
náhradné miesto vo vlaku.
V prípadoch uvedených v bode c) je cestujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré mu
sprievodca vydá na požiadanie vo vlaku.
d)
ktorákoľvek pokladnica:
-
vykonať návratok alebo reklamáciu, ak ide o vrátenie cestovného z nepoužitých
vnútroštátnych cestovných dokladov, o ktoré cestujúci požiadal najneskôr jeden deň
pred začiatkom platnosti cestovného lístka,
-
s elektronickým výdajným systémom KVC, vykonať návratok cestovných dokladov
zakúpených prostredníctvom internetu najneskôr 2 hodiny pred odchodom vlaku
z východovej stanice,
-
vykonať návratok alebo reklamáciu cestovného lístka na batožinu na opakované cesty
v čase platnosti, v prípade, že nebol vôbec použitý,
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
-
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 61 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
z dôvodu oprávneného nevyužitia vozňa 1. triedy. Držiteľovi sieťového časového lístka
MAXI
KLASIK
na
1.
vozňovú
triedu
dopravca
vyplatí
návratok
vo
výške
1,00 EUR/30,13 SKK za jednorazovú cestu po predložení potvrdenia, ktoré mu vydá
sprievodca,
-
z dôvodu nevyužitia vozňa 1. vozňovej triedy z viny dopravcu pri relačnej cene.
5.2.
NÁVRATKY VYPLÁCANÉ PROSTREDNÍCTVOM SEKCIE ODÚČTOVANIA TRŽIEB ŽELEZNÍC
5.2.1
Sekcia odúčtovania tržieb železníc vybaví návratok alebo reklamáciu:
•
súm za cestovné lístky alebo dovozné doklady vydané podľa osobitných dohôd alebo
zaplatených bezhotovostným spôsobom
(Faktúra, Vojenská prepravenka, poukážka
a podobne),
•
za batožinu poškodenú, stratenú alebo odcudzenú v PÚB,
•
za prepravu kuriérnej zásielky,
•
za internetové doklady vrátené v lehote kratšej ako je stanovená v „Obchodných
podmienkach predaja cestovných lístkov cez internet“,
•
ostatných prípadov, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch,
•
návratky a reklamácie z medzinárodných cestovných dokladov aj v prípade nevyužitých
medzinárodných
cestovných
dokladov
vydaných
v zahraničí
a v prípade
čiastočne
nevyužitých medzinárodných cestovných dokladov, ak dôvod reklamácie vznikol u cudzieho
dopravcu.
Článok 6.
LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE
Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.
Žiadosti o vrátenie cestovného z medzinárodnej prepravy Sekcia odúčtovania tržieb železníc
vybavuje na základe platných medzinárodných taríf.
Článok 7.
OBOZNÁMENIE O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE
Dopravca oboznámi cestujúceho o vybavení reklamácie v prípade BČK osobne v stanici, v ktorej
bola reklamácia prijatá a o vybavení reklamácie vydá cestujúcemu písomný doklad. Cestujúceho
o kladnom vybavení reklamácie dopravca informuje.
Článok 8.
ZÁSADY UPLATNENIA NÁROKOV NA NÁHRADU ŠKODY
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 62 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cestujúci si môže uplatniť náhradu škody u dopravcu písomne na adrese: Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s. Sekcia služieb zákazníkom, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.
Pri uplatnení práv na náhradu škody z prepravnej zmluvy je cestujúci povinný:
•
uviesť meno, priezvisko, presnú adresu, na urýchlenie vybavenia odporúčame uviesť
•
číslo bankového účtu a telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu,
•
uviesť dôvod podania žiadosti (k požiadavke predložiť dopravcovi oznámený vznik udalosti,
doklad
o poskytnutí
prvotnej
zdravotníckej
pomoci
a ďalšie
doklady
preukazujúce
skutočnosť),
•
predložiť originál cestovných dokladov (cestovný lístok, prepravný list kuriérnej zásielky,
miestenku, lôžkový/ležadlový lístok, faktúru, BČK, doklad o zaplatení za zákaznícku ponuku
na BČK, potvrdenie o meškaní a pod.),
•
poskytnúť súčinnosť v stanovenej lehote, ak je požiadaný o doplnenie, alebo opravu svojej
požiadavky.
8.1
ZÁNIK NÁROKOV PRI ZRANENÍ ALEBO USMRTENÍ CESTUJÚCICH
Všetky nároky oprávnenej osoby vyplývajúce zo zodpovednosti dopravcu pri zranení a usmrtení
cestujúceho zanikajú, ak oprávnená osoba najneskôr do 12 mesiacov po tom, ako sa dozvedela
o strate alebo poškodení, neoznámila túto udalosť dopravcovi.
Nároky nezanikajú ak:
•
si oprávnená osoba uplatnila u dopravcu počas 12 mesačnej lehoty nárok na náhradu škody,
•
sa zodpovedný dopravca dozvedel počas 12 mesačnej lehoty o udalosti iným spôsobom,
•
opomenutie alebo omeškanie oznámenia spôsobili okolnosti, ktoré nezavinila oprávnená
osoba,
•
8.2.
oprávnená osoba preukáže, že udalosť zavinil dopravca.
ZÁNIK NÁROKOV PRI PREPRAVE BATOŽINY
Prevzatím batožiny oprávnenou osobou zanikajú všetky nároky voči dopravcovi z prepravnej
zmluvy pri čiastočnej strate, poškodení alebo oneskorenom vydaní.
Nároky však nezanikajú :
a)
pri čiastočnej strate alebo poškodení, ak:
-
stratu alebo poškodenie zistila oprávnená osoba pred prevzatím batožiny, alebo toto
zistenie sa opomenulo iba zavinením dopravcu,
b)
pri zjavne nepoznateľnej strate alebo poškodení, ktoré zistila oprávnená osoba až
po prevzatí batožiny, ak požiada o zistenie hneď po objavení straty alebo poškodenia,
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 63 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
najneskôr 3 dni po prevzatí batožiny a okrem toho preukáže, že k strate alebo poškodeniu
došlo v čase od prijatia batožiny na prepravu do jej vydania,
c)
pri oneskorenom vydaní, ak oprávnená osoba uplatnila v priebehu 21 dní svoje práva voči
dopravcovi,
d)
8.3.
ak oprávnená osoba preukáže, že strata alebo poškodenie vznikli zavinením dopravcu.
PREMLČOVANIE
NÁROKOV
NA
NÁHRADU
ŠKODY
VYPLÝVAJÚCICH
ZO ZODPOVEDNOSTI DOPRAVCU
8.3.1
Nároky na náhradu škody vyplývajúce zo zodpovednosti dopravcu sa premlčujú takto:
a)
nároky cestujúceho pri zranení sa premlčujú po 3 rokoch od prvého dňa po úraze,
b)
nároky ostatných oprávnených osôb sa premlčujú po 3 rokoch od prvého dňa po úmrtí
cestujúceho, najneskôr však po 5. rokoch od prvého dňa po úraze,
c)
ostatné nároky vyplývajúce z prepravnej zmluvy sa premlčujú po 1 roku. Pri nárokoch
na náhradu straty alebo poškodenia spôsobeného z nedbanlivosti je premlčacia lehota
2 roky.
8.3.2
Premlčacia lehota začína plynúť pri nárokoch:
a)
na náhradu škody pri úplnej strate 14. dňom po uplynutí lehoty na dodanie,
b)
na náhradu pri čiastočnej strate, poškodení alebo oneskorenom vydaní dňom vydania,
c)
vo všetkých ostatných prípadoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich dňom, v ktorom uplynula
platnosť cestovného lístka.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 64 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
ČASŤ IV.
CENNÍKY
Cenník č. 1
Obyčajné cestovné
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Km
A
2. trieda celé
EUR
SKK
1
1-5
0,26
7,83
0,13
3,92
0,39
11,75
0,19
5,72
2
6-10
0,40
12,05
0,20
6,03
0,60
18,08
0,30
9,04
3
11-15
0,60
18,08
0,30
9,04
0,90
27,11
0,45
13,56
4
16-20
0,80
24,10
0,40
12,05
1,20
36,15
0,60
18,08
5
21-25
1,06
31,93
0,53
15,97
1,59
47,90
0,79
23,80
6
26-30
1,18
35,55
0,59
17,77
1,77
53,32
0,88
26,51
7
31-35
1,38
41,57
0,69
20,79
2,07
62,36
1,03
31,03
8
36-40
1,58
47,60
0,79
23,80
2,37
71,40
1,18
35,55
9
41-45
1,92
57,84
0,96
28,92
2,88
86,76
1,44
43,38
10
46-50
2,18
65,67
1,09
32,84
3,27
98,51
1,63
49,11
11
51-55
2,52
75,92
1,26
37,96
3,78
113,88
1,89
56,94
12
56-60
2,72
81,94
1,36
40,97
4,08
122,91
2,04
61,46
13
61-65
2,98
89,78
1,49
44,89
4,47
134,66
2,23
67,18
14
66-70
3,18
95,80
1,59
47,90
4,77
143,70
2,38
71,70
15
71-80
3,72
112,07
1,86
56,03
5,58
168,10
2,79
84,05
16
81-90
4,18
125,93
2,09
62,96
6,27
188,89
3,13
94,29
17
91-100
4,78
144,00
2,39
72,00
7,17
216,00
3,58
107,85
18
101-110
5,10
153,64
2,55
76,82
7,65
230,46
3,82
115,08
19
111-120
5,50
165,69
2,75
82,85
8,25
248,54
4,12
124,12
20
121-130
5,96
179,55
2,98
89,78
8,94
269,33
4,47
134,66
21
131-140
6,30
189,79
3,15
94,90
9,45
284,69
4,72
142,19
22
141-150
6,64
200,04
3,32
100,02
9,96
300,05
4,98
150,03
23
151-170
7,30
219,92
3,65
109,96
10,95
329,88
5,47
164,79
24
171-190
8,02
241,61
4,01
120,81
12,03
362,42
6,01
181,06
25
191-210
8,90
268,12
4,45
134,06
13,35
402,18
6,67
200,94
26
211-230
9,68
291,62
4,84
145,81
14,52
437,43
7,26
218,71
27
231-250
10,48
315,72
5,24
157,86
15,72
473,58
7,86
236,79
28
251-270
11,48
345,85
5,74
172,92
17,22
518,77
8,61
259,38
29
271-290
12,08
363,92
6,04
181,96
18,12
545,88
9,06
272,94
30
291-310
12,48
375,97
6,24
187,99
18,72
563,96
9,36
281,98
31
311-330
13,34
401,88
6,67
200,94
20,01
602,82
10,00
301,26
32
331-350
13,94
419,96
6,97
209,98
20,91
629,93
10,45
314,82
33
351-370
15,00
451,89
7,50
225,95
22,50
677,84
11,25
338,92
34
371-390
15,60
469,97
7,80
234,98
23,40
704,95
11,70
352,47
35
391-410
16,00
482,02
8,00
241,01
24,00
723,02
12,00
361,51
36
411-430
16,66
501,90
8,33
250,95
24,99
752,85
12,49
376,27
37
431-450
17,18
517,56
8,59
258,78
25,77
776,35
12,88
388,02
38
451-470
17,98
541,67
8,99
270,83
26,97
812,50
13,48
406,10
39
471-490
18,58
559,74
9,29
279,87
27,87
839,61
13,93
419,66
40
491-510
18,98
571,79
9,49
285,90
28,47
857,69
14,23
428,69
Za každých ďalších i len začatých 20 km
0,32
9,64
0,16
4,82
0,48
14,46
0,24
7,23
Príplatok na vlaky kategórie SC, EC, IC
1,32
39,77
0,66
19,88
1,32
39,77
0,66
19,88
Číslo pásma
Tarifná vzdialenosť
B
2. trieda 1/2
EUR
SKK
C
1. trieda celé
EUR
SKK
D
1. trieda 1/2
EUR
SKK
Pre kategórie zľavneného cestovného upravujú poskytovanie zliav príslušné ustanovenia PP ZSSK.
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 65 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cenník č. 2
Žiacke týždenné, mesačné a jednorazové cestovné lístky
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
km
2. trieda
A
Časový cestovný lístok na opakované cesty
týždenný
mesačný
jednosmerný
obojsmerný
jednosmerný
obojsmerný
EUR
SKK
EUR
SKK
EUR
SKK
EUR
SKK
EUR
SKK
1
1-5
0,46
13,86
0,92
27,72
1,83
55,13
3,66
110,26
0,13
3,92
2
6-10
0,73
21,99
1,46
43,98
2,85
85,86
5,70
171,72
0,20
6,03
3
11-15
1,06
31,93
2,12
63,87
4,15
125,02
8,30
250,05
0,30
9,04
4
16-20
1,43
43,08
2,86
86,16
5,58
168,10
11,16
336,21
0,40
12,05
5
21-25
1,93
58,14
3,86
116,29
7,50
225,95
15,00
451,89
0,53
15,97
6
26-30
2,16
65,07
4,32
130,14
8,43
253,96
16,86
507,92
0,59
17,77
7
31-35
2,52
75,92
5,04
151,84
9,83
296,14
19,66
592,28
0,69
20,79
8
36-40
2,85
85,86
5,70
171,72
11,12
335,00
22,24
670,00
0,79
23,80
9
41-45
3,35
100,92
6,70
201,84
13,08
394,05
26,16
788,10
0,96
28,92
10
46-50
3,72
112,07
7,44
224,14
14,51
437,13
29,02
874,26
1,09
32,84
11
51-55
4,12
124,12
8,24
248,24
16,17
487,14
32,34
974,27
1,26
37,96
12
56-60
4,41
132,86
8,82
265,71
17,23
519,07
34,46
1038,14
1,36
40,97
13
61-65
4,78
144,00
9,56
288,00
18,59
560,04
37,18
1120,08
1,49
44,89
14
66-70
5,01
150,93
10,02
301,86
19,55
588,96
39,10
1177,93
1,59
47,90
15
71-80
5,84
175,94
11,68
351,87
22,77
685,97
45,54
1371,94
1,86
56,03
16
81-90
6,57
197,93
13,14
395,86
25,63
772,13
51,26
1544,26
2,09
62,96
17
91-100
7,54
227,15
15,08
454,30
29,38
885,10
58,76
1770,20
2,39
72,00
18
101-110
8,00
241,01
16,00
482,02
31,20
939,93
62,40
1879,86
2,55
76,82
19
111-120
8,73
263,00
17,46
526,00
34,06
1026,09
68,12
2052,18
2,75
82,85
20
121-130
9,56
288,00
19,12
576,01
37,28
1123,10
74,56
2246,19
2,98
89,78
21
131-140
10,16
306,08
20,32
612,16
39,60
1192,99
79,20
2385,98
3,15
94,90
22
141-150
10,75
323,85
21,50
647,71
41,96
1264,09
83,92
2528,17
3,32
100,02
23
151-170
11,95
360,01
23,90
720,01
46,60
1403,87
93,20
2807,74
3,65
109,96
24
171-190
13,28
400,07
26,56
800,15
51,78
1559,92
103,56
3119,85
4,01
120,81
25
191-210
14,80
445,86
29,60
891,73
57,72
1738,87
115,44
3477,75
4,45
134,06
26
211-230
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
4,84
145,81
27
231-250
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
5,24
157,86
28
251-270
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
5,74
172,92
29
271-290
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
6,04
181,96
30
291-310
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
6,24
187,99
31
311-330
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
6,67
200,94
32
331-350
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
6,97
209,98
33
351-370
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
7,50
225,95
34
371-390
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
7,80
234,98
35
391-410
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
8,00
241,01
36
411-430
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
8,33
250,95
37
431-450
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
8,59
258,78
38
451-470
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
8,99
270,83
39
471-490
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
9,29
279,87
40
491-510
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
9,49
285,90
Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
B
Jednorazový
cestovný lístok
Za každých ďalších i len začatých 20 km
0,16
4,82
Príplatok na vlaky SC, EC, IC
0,66
19,88
Žiacke časové cestovné lístky platia vo všetkých vlakoch osobnej prepravy bez príplatku.
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 66 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cenník č. 3
Cestovné pre občanov nad 70 rokov
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
1
Tarifná vzdialenosť
km
1 - 50
2
51 - 100
0,33
9,94
3
101 -150
0,50
15,06
4
151 - 200
0,66
19,88
5
201 - 250
0,83
25,00
6
251 - 300
1,00
30,13
7
301 - 350
1,16
34,95
8
351 - 400
1,33
40,07
9
401 - 450
1,49
44,89
10
451 - 500
1,66
50,01
Číslo pásma
2. trieda osobných vlakov
EUR
SKK
0,17
5,12
Za každých ďalších i len začatých 50 km
0,16
4,82
Príplatok na vlaky SC, EC, IC
0,66
19,88
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 4
Cestovné JUNIOR RAILPLUS EURO<26 a SENIOR RAILPLUS
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Číslo pásma
1
Tarifná vzdialenosť
km
1-5
2. trieda
EUR
0,16
SKK
4,82
2
6-10
0,22
6,63
3
11-15
0,36
10,85
4
16-20
0,50
15,06
5
21-25
0,62
18,68
6
26-30
0,72
21,69
7
31-35
0,82
24,70
8
36-40
0,96
28,92
9
41-45
1,16
34,95
10
46-50
1,32
39,77
11
51-55
1,52
45,79
12
56-60
1,66
50,01
13
61-65
1,78
53,62
14
66-70
1,92
57,84
15
71-80
2,26
68,08
16
81-90
2,52
75,92
17
91-100
2,84
85,56
18
101-110
2,98
89,78
19
111-120
3,24
97,61
20
121-130
3,52
106,04
21
131-140
3,72
112,07
22
141-150
3,92
118,09
23
151-170
4,32
130,14
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 67 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
24
171-190
4,74
142,80
25
191-210
5,28
159,07
26
211-230
5,78
174,13
27
231-250
6,24
187,99
28
251-270
6,90
207,87
29
271-290
7,24
218,11
30
291-310
7,50
225,95
31
311-330
8,02
241,61
32
331-350
8,36
251,85
33
351-370
9,02
271,74
34
371-390
9,36
281,98
35
391-410
9,62
289,81
36
411-430
10,02
301,86
37
431-450
10,28
309,70
38
451-470
10,74
323,55
39
471-490
11,08
333,80
40
491-510
11,34
341,63
Za každých ďalších i len začatých 20 km
0,16
4,82
Príplatok na vlaky SC, EC, IC
0,66
19,88
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 5
Cestovné KLASIK RAILPLUS
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Číslo pásma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Tarifná vzdialenosť
km
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-170
171-190
191-210
2. trieda
EUR
0,20
0,30
0,46
0,60
0,80
0,90
1,06
1,18
1,46
1,66
1,88
2,06
2,18
2,38
2,72
3,04
3,48
3,64
3,98
4,32
4,58
4,80
5,14
5,88
6,50
1. trieda
SKK
6,03
9,04
13,86
18,08
24,10
27,11
31,93
35,55
43,98
50,01
56,64
62,06
65,67
71,70
81,94
91,58
104,84
109,66
119,90
130,14
137,98
144,60
154,85
177,14
195,82
EUR
0,30
0,46
0,66
0,90
1,18
1,32
1,56
1,78
2,16
2,46
2,82
3,04
3,28
3,58
4,08
4,58
5,18
5,48
5,96
6,46
6,86
7,20
7,70
8,80
9,76
SKK
9,04
13,86
19,88
27,11
35,55
39,77
47,00
53,62
65,07
74,11
84,96
91,58
98,81
107,85
122,91
137,98
156,05
165,09
179,55
194,61
206,66
216,91
231,97
265,11
294,03
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 68 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
26
211-230
27
231-250
28
251-270
29
271-290
30
291-310
31
311-330
32
331-350
33
351-370
34
371-390
35
391-410
36
411-430
37
431-450
38
451-470
39
471-490
40
491-510
Za každých ďalších i len začatých 20 km
Príplatok na vlaky SC, EC, IC
7,10
7,70
8,56
8,90
9,36
9,96
10,28
10,88
11,54
11,88
12,54
12,78
13,28
13,60
13,94
0,20
0,66
213,89
231,97
257,88
268,12
281,98
300,05
309,70
327,77
347,65
357,90
377,78
385,01
400,07
409,71
419,96
6,03
19,88
10,62
11,54
12,78
13,34
13,94
14,94
15,44
16,32
17,32
17,78
18,58
19,12
19,92
20,40
20,90
0,30
0,66
319,94
347,65
385,01
401,88
419,96
450,08
465,15
491,66
521,78
535,64
559,74
576,01
600,11
614,57
629,63
9,04
19,88
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 6
Cestovné MAXI KLASIK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
PONUKA
FORMA A PLATNOSŤ
2. vozňová trieda
EUR
SKK
MAXIKLASIK
neprenosný na 1 rok
829,52
24 990,12
MAXIKLASIK
neprenosný na 1/2 roka
563,96
16 989,86
MAXIKLASIK
prenosný na 1 rok
929,10
27 990,07
MAXIKLASIK
prenosný na 1/2 roka
630,35
18 989,92
Príplatok na vlaky SC, EC, IC
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
1. vozňová trieda
EUR
929,10
630,35
1028,68
696,74
-
SKK
27 990,07
18 989,92
30 990,01
20 989,99
-
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 69 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cenník č. 7
Cestovné traťových predplatných cestovných lístkov
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
(km)
Týždenný
Mesačný
Týždenný
Mesačný
jednosmerný
jednosmerný
obojsmerný
obojsmerný
1. trieda
EUR
SKK
2. trieda
EUR SKK
1. trieda
EUR
SKK
2. trieda
EUR
SKK
1. trieda
EUR
SKK
2. trieda
EUR SKK
1. trieda
EUR
SKK
2. trieda
EUR
SKK
1
1
0,42
12,65
0,30
9,04
1,36
40,97
1,12
33,74
0,72
21,69
0,60
18,08
2,72
81,94
2,24
67,48
2
2
0,60
18,08
0,42
12,65
1,92
57,84
1,58
47,60
1,02
30,73
0,84
25,31
3,82
115,08
3,16
95,20
3
3
0,82
24,70
0,60
18,08
2,66
80,14
2,22
66,88
1,42
42,78
1,20
36,15
5,32
160,27
4,44
133,76
4
4
1,06
31,93
0,76
22,90
3,38
101,83
2,82
84,96
1,82
54,83
1,52
45,79
6,76
203,65
5,64
169,91
5
5
1,28
38,56
0,92
27,72
4,14
124,72
3,44
103,63
2,22
66,88
1,84
55,43
8,28
249,44
6,88
207,27
6
6
1,52
45,79
1,10
33,14
4,84
145,81
4,04
121,71
2,62
78,93
2,20
66,28
9,68
291,62
8,08
243,42
7
7
1,76
53,02
1,26
37,96
5,60
168,71
4,68
140,99
3,02
90,98
2,52
75,92
11,20
337,41
9,36
281,98
8
8
1,92
57,84
1,36
40,97
6,04
181,96
5,04
151,84
3,24
97,61
2,72
81,94
12,08
363,92
10,08
303,67
9
9
2,06
62,06
1,46
43,98
6,50
195,82
5,40
162,68
3,52
106,04
2,92
87,97
12,98
391,04
10,80
325,36
10
10
2,18
65,67
1,56
47,00
6,94
209,07
5,78
174,13
3,74
112,67
3,12
93,99
13,88
418,15
11,56
348,26
11
11
2,46
74,11
1,76
53,02
7,80
234,98
6,50
195,82
4,22
127,13
3,52
106,04
15,60
469,97
13,00
391,64
12
12
2,68
80,74
1,92
57,84
8,56
257,88
7,14
215,10
4,60
138,58
3,84
115,68
17,12
515,76
14,28
430,20
13
13
2,88
86,76
2,06
62,06
9,16
275,95
7,62
229,56
4,94
148,82
4,12
124,12
18,32
551,91
15,24
459,12
14
14
3,02
90,98
2,16
65,07
9,58
288,61
8,00
241,01
5,18
156,05
4,32
130,14
19,16
577,21
16,00
482,02
15
15
3,14
94,60
2,26
68,08
10,02
301,86
8,36
251,85
5,40
162,68
4,52
136,17
20,04
603,73
16,72
503,71
16
16
3,54
106,65
2,52
75,92
11,18
336,81
9,32
280,77
6,04
181,96
5,04
151,84
22,36
673,62
18,64
561,55
17
17
3,72
112,07
2,66
80,14
11,78
354,88
9,82
295,84
6,36
191,60
5,32
160,27
23,56
709,77
19,64
591,67
18
18
3,92
118,09
2,78
83,75
12,38
372,96
10,32
310,90
6,70
201,84
5,56
167,50
24,76
745,92
20,64
621,80
19
19
4,04
121,71
2,88
86,76
12,80
385,61
10,68
321,75
6,94
209,07
5,76
173,53
25,60
771,23
21,36
643,49
20
20
4,18
125,93
2,98
89,78
13,28
400,07
11,04
332,59
7,16
215,70
5,96
179,55
26,52
798,94
22,08
665,18
21
21
4,60
138,58
3,28
98,81
14,60
439,84
12,18
366,93
7,90
238,00
6,56
197,63
29,20
879,68
24,36
733,87
22
22
4,88
147,01
3,48
104,84
15,50
466,95
12,90
388,63
8,36
251,85
6,96
209,68
31,00
933,91
25,80
777,25
23
23
5,10
153,64
3,64
109,66
16,20
488,04
13,50
406,70
8,76
263,90
7,28
219,32
32,40
976,08
27,00
813,40
24
24
5,20
156,66
3,72
112,07
16,52
497,68
13,78
415,14
8,92
268,72
7,44
224,14
33,04
995,36
27,56
830,27
25
25
5,48
165,09
3,92
118,09
17,38
523,59
14,50
436,83
9,38
282,58
7,84
236,19
34,76
1047,18
29,00
873,65
26
26
5,80
174,73
4,14
124,72
18,46
556,13
15,36
462,74
9,96
300,05
8,28
249,44
36,88
1111,05
30,72
925,47
27
27
6,10
183,77
4,34
130,75
19,32
582,03
16,10
485,03
10,42
313,91
8,68
261,49
38,64
1164,07
32,20
970,06
28
28
6,36
191,60
4,54
136,77
20,18
607,94
16,82
506,72
10,92
328,98
9,08
273,54
40,36
1215,89
33,64
1013,44
29
29
6,50
195,82
4,64
139,78
20,64
621,80
17,18
517,56
11,14
335,60
9,28
279,57
41,26
1243,00
34,36
1035,13
30
30
6,64
200,04
4,74
142,80
21,08
635,06
17,56
529,01
11,38
342,83
9,48
285,59
42,16
1270,11
35,12
1058,03
31
31
6,96
209,68
4,98
150,03
22,10
665,78
18,42
554,92
11,94
359,70
9,96
300,05
44,20
1331,57
36,84
1109,84
32
32
7,26
218,71
5,18
156,05
22,96
691,69
19,14
576,61
12,40
373,56
10,36
312,11
45,92
1383,39
38,28
1153,22
33
33
7,44
224,14
5,30
159,67
23,56
709,77
19,64
591,67
12,74
383,81
10,60
319,34
47,12
1419,54
39,28
1183,35
34
34
7,62
229,56
5,44
163,89
24,16
727,84
20,14
606,74
13,08
394,05
10,88
327,77
48,32
1455,69
40,28
1213,48
35
35
7,76
233,78
5,54
166,90
24,62
741,70
20,50
617,58
13,30
400,68
11,08
333,80
49,24
1483,40
41,00
1235,17
36
36
8,10
244,02
5,78
174,13
25,66
773,03
21,38
644,09
13,88
418,15
11,56
348,26
51,32
1546,07
42,76
1288,19
37
37
8,36
251,85
5,96
179,55
26,52
798,94
22,10
665,78
14,34
432,01
11,92
359,10
53,04
1597,88
44,20
1331,57
38
38
8,56
257,88
6,10
183,77
27,12
817,02
22,60
680,85
14,66
441,65
12,20
367,54
54,24
1634,03
45,20
1361,70
39
39
8,70
262,10
6,20
186,78
27,54
829,67
22,96
691,69
14,90
448,88
12,40
373,56
55,08
1659,34
45,92
1383,39
40
40
8,82
265,71
6,30
189,79
28,02
844,13
23,34
703,14
15,14
456,11
12,60
379,59
56,00
1687,06
46,68
1406,28
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 70 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
41
41
9,22
277,76
6,60
198,83
29,34
883,90
24,46
736,88
15,86
477,80
13,20
397,66
58,68
1767,79
48,92
1473,76
42
42
9,62
289,81
6,86
206,66
30,50
918,84
25,42
765,80
16,50
497,08
13,72
413,33
61,00
1837,69
50,84
1531,61
43
43
9,88
297,64
7,06
212,69
31,40
945,96
26,16
788,10
16,96
510,94
14,12
425,38
62,78
1891,31
52,32
1576,19
44
44
10,08
303,67
7,20
216,91
32,00
964,03
26,64
802,56
17,28
520,58
14,40
433,81
63,96
1926,86
53,28
1605,11
45
45
10,22
307,89
7,30
219,92
32,42
976,68
27,02
814,00
17,52
527,81
14,60
439,84
64,84
1953,37
54,04
1628,01
46
46
10,66
321,14
7,60
228,96
33,78
1017,66
28,14
847,75
18,26
550,10
15,20
457,92
67,56
2035,31
56,28
1695,49
47
47
10,98
330,78
7,82
235,59
34,78
1047,78
28,98
873,05
18,78
565,77
15,64
471,17
69,54
2094,96
57,96
1746,10
48
48
11,22
338,01
8,00
241,01
35,52
1070,08
29,60
891,73
19,18
577,82
16,00
482,02
71,04
2140,15
59,20
1783,46
49
49
11,34
341,63
8,10
244,02
35,98
1083,93
29,96
902,57
19,44
585,65
16,20
488,04
71,94
2167,26
59,92
1805,15
50
50
11,44
344,64
8,16
245,83
36,24
1091,77
30,20
909,81
19,58
589,87
16,32
491,66
72,48
2183,53
60,40
1819,61
51
51
11,68
351,87
8,32
250,65
36,98
1114,06
30,80
927,88
19,98
601,92
16,64
501,30
73,92
2226,91
61,60
1855,76
52
52
11,92
359,10
8,50
256,07
37,70
1135,75
31,42
946,56
20,38
613,97
17,00
512,14
75,40
2271,50
62,84
1893,12
53
53
12,14
365,73
8,66
260,89
38,46
1158,65
32,06
965,84
20,78
626,02
17,32
521,78
76,92
2317,29
64,12
1931,68
54
54
12,38
372,96
8,82
265,71
39,20
1180,94
32,66
983,92
21,18
638,07
17,64
531,42
78,40
2361,88
65,32
1967,83
55
55
12,54
377,78
8,96
269,93
39,80
1199,01
33,16
998,98
21,50
647,71
17,92
539,86
79,60
2398,03
66,32
1997,96
56
56
12,74
383,81
9,10
274,15
40,40
1217,09
33,66
1014,04
21,84
657,95
18,20
548,29
80,80
2434,18
67,32
2028,08
57
57
12,90
388,63
9,22
277,76
40,98
1234,56
34,16
1029,10
22,14
666,99
18,44
555,52
81,96
2469,13
68,32
2058,21
58
58
13,10
394,65
9,36
281,98
41,58
1252,64
34,64
1043,56
22,46
676,63
18,72
563,96
83,16
2505,28
69,28
2087,13
59
59
13,30
400,68
9,48
285,59
42,16
1270,11
35,12
1058,03
22,76
685,67
18,96
571,19
84,28
2539,02
70,24
2116,05
60
60
13,48
406,10
9,62
289,81
42,74
1287,59
35,62
1073,09
23,10
695,91
19,24
579,62
85,48
2575,17
71,24
2146,18
61
61
13,68
412,12
9,76
294,03
43,34
1305,66
36,10
1087,55
23,42
705,55
19,52
588,06
86,68
2611,32
72,20
2175,10
62
62
13,84
416,94
9,88
297,64
43,94
1323,74
36,60
1102,61
23,72
714,59
19,76
595,29
87,86
2646,87
73,20
2205,22
63
63
14,04
422,97
10,02
301,86
44,54
1341,81
37,10
1117,67
24,06
724,83
20,04
603,73
89,06
2683,02
74,20
2235,35
64
64
14,20
427,79
10,16
306,08
45,08
1358,08
37,58
1132,14
24,36
733,87
20,32
612,16
90,16
2716,16
75,16
2264,27
65
65
14,40
433,81
10,28
309,70
45,66
1375,55
38,06
1146,60
24,70
744,11
20,56
619,39
91,32
2751,11
76,12
2293,19
66
66
14,60
439,84
10,42
313,91
46,26
1393,63
38,56
1161,66
25,02
753,75
20,84
627,83
92,52
2787,26
77,12
2323,32
67
67
14,76
444,66
10,56
318,13
46,86
1411,70
39,06
1176,72
25,32
762,79
21,12
636,26
93,72
2823,41
78,12
2353,44
68
68
14,96
450,68
10,68
321,75
47,46
1429,78
39,56
1191,78
25,66
773,03
21,36
643,49
94,92
2859,56
79,12
2383,57
69
69
15,16
456,71
10,82
325,96
48,02
1446,65
40,02
1205,64
25,96
782,07
21,64
651,93
96,04
2893,30
80,04
2411,29
70
70
15,34
462,13
10,94
329,58
48,62
1464,73
40,52
1220,71
26,28
791,71
21,88
659,16
97,24
2929,45
81,04
2441,41
Za každý
i len začatý
kilometer
0,22
6,63
0,16
4,82
0,76
22,90
0,62
18,68
0,46
13,86
0,32
9,64
1,52
45,79
1,24
37,36
Traťové predplatné cestovné lístky platia vo všetkých vlakoch osobnej dopravy bez príplatku.
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 71 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cenník č. 8
Cestovné SKUPINA a SKUPINA MINI
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
2. trieda
Účastník skupiny vekom
Číslo
pásma
Tarifná vzdialenosť
1. cestujúci (vo veku
nad 18 rokov) bez zľavy
od dovŕšeného 15. roku
(počnúc 2. členom skupiny)
zľava cca 25%
zľava cca 60%
km
1-5
EUR
0,26
SKK
7,83
EUR
0,20
2
6-10
0,40
12,05
0,30
9,04
0,16
4,82
3
11-15
0,60
18,08
0,46
13,86
0,22
6,63
4
16-20
0,80
24,10
0,60
18,08
0,32
9,64
5
21-25
1,06
31,93
0,80
24,10
0,42
12,65
6
26-30
1,18
35,55
0,90
27,11
0,46
13,86
7
31-35
1,38
41,57
1,06
31,93
0,56
16,87
8
36-40
1,58
47,60
1,18
35,55
0,62
18,68
9
41-45
1,92
57,84
1,46
43,98
0,76
22,90
10
46-50
2,18
65,67
1,66
50,01
0,86
25,91
11
51-55
2,52
75,92
1,88
56,64
1,00
30,13
12
56-60
2,72
81,94
2,06
62,06
1,10
33,14
13
61-65
2,98
89,78
2,18
65,67
1,18
35,55
14
66-70
3,18
95,80
2,38
71,70
1,26
37,96
15
71-80
3,72
112,07
2,72
81,94
1,48
44,59
16
81-90
4,18
125,93
3,04
91,58
1,66
50,01
17
91-100
4,78
144,00
3,48
104,84
1,88
56,64
18
101-110
5,10
153,64
3,64
109,66
2,06
62,06
19
111-120
5,50
165,69
3,98
119,90
2,18
65,67
20
121-130
5,96
179,55
4,32
130,14
2,38
71,70
21
131-140
6,30
189,79
4,58
137,98
2,52
75,92
22
141-150
6,64
200,04
4,80
144,60
2,66
80,14
23
151-170
7,30
219,92
5,14
154,85
2,92
87,97
24
171-190
8,02
241,61
5,88
177,14
3,22
97,01
25
191-210
8,90
268,12
6,50
195,82
3,55
106,95
26
211-230
9,68
291,62
7,10
213,89
3,88
116,89
27
231-250
10,48
315,72
7,70
231,97
4,18
125,93
28
251-270
11,48
345,85
8,56
257,88
4,58
137,98
29
271-290
12,08
363,92
8,90
268,12
4,84
145,81
30
291-310
12,48
375,97
9,36
281,98
4,98
150,03
31
311-330
13,34
401,88
9,96
300,05
5,30
159,67
32
331-350
13,94
419,96
10,28
309,70
5,58
168,10
33
351-370
15,00
451,89
10,88
327,77
5,96
179,55
34
371-390
15,60
469,97
11,54
347,65
6,24
187,99
35
391-410
16,00
482,02
11,88
357,90
6,40
192,81
36
411-430
16,66
501,90
12,54
377,78
6,64
200,04
37
431-450
17,18
517,56
12,78
385,01
6,86
206,66
38
451-470
17,98
541,67
13,28
400,07
7,20
216,91
39
471-490
18,58
559,74
13,60
409,71
7,44
224,14
40
491-510
18,98
571,79
13,94
419,96
7,60
228,96
Za každých ďalších i len začatých 20 km
0,32
9,64
0,20
6,03
0,12
3,62
Príplatok na vlaky SC, EC, IC
1,32
39,77
0,66
19,88
0,66
19,88
1
SKK
6,03
do dovŕšeného 15. roku veku
EUR
0,10
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
SKK
3,01
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 72 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cenník č. 9
Cestovné na UTS TEŽ a OŽ
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Cestovné na tratiach TEŽ
2. trieda
Číslo pásma
Tarifná vzdialenosť
Obyčajné jednorazové cestovné
km
EUR
SKK
1
0-5
0,32
9,64
2
6 - 14
0,64
19,28
3
15 - 21
0,96
28,92
4
22 a viac
1,28
38,56
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Zľavnené jednorazové
cestovné
EUR
0,16
0,32
0,48
0,64
SKK
4,82
9,64
14,46
19,28
Cestovné na trati OŽ
2. trieda
Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
Z - do
Obyčajné jednorazové
cestovné
Zľavnené jednorazové
cestovné
km
EUR
SKK
EUR
SKK
1
Štrba - Tatranský Lieskovec
2
0,32
9,64
0,16
4,82
2
Tatranský Lieskovec Štrbské Pleso
3
0,96
28,92
0,48
14,46
3
Štrba - Štrbské Pleso
5
0,96
28,92
0,48
14,46
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Časové sieťové cestovné lístky
TEŽ
Platnosť
Obyčajné
cestovné
EUR
SKK
1 - dňový 3,32
100,02
3 - dňový 6,64
200,04
7 - dňový 11,94 359,70
Zľavnené
cestovné
EUR SKK
1,66 50,01
3,32 100,02
5,97 179,85
2. trieda
OŽ
TEŽ a OŽ
Obyčajné
Zľavnené
Obyčajné
Zľavnené
cestovné
cestovné
cestovné
cestovné
EUR
SKK EUR SKK EUR
SKK EUR SKK
3,32 100,02 1,66 50,01 3,98 119,90 1,99 59,95
6,64 200,04 3,32 100,02 8,62 259,69 4,31 129,84
9,96 300,05 4,98 150,03 13,28 400,07 6,64 200,04
mesačný 14,60 439,84 7,30 219,92 11,94 359,70 5,97 179,85 17,92
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
539,86
8,96 269,93
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 73 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cenník č. 10 Neobsadený
Cenník č. 11 Cestovné na UTS TREŽ
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
2. trieda
Tarifná
vzdialenosť
Číslo
pásma
Obyčajné jednorazové
cestovné
EUR
SKK
0,16
4,82
0,32
9,64
Zľavnené jednorazové
cestovné
EUR
SKK
0,08
2,41
0,16
4,82
km
1
1
2
2-6
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 12 Cenník miesteniek, lôžkových a ležadlových lístkov a cestovného
za batožiny a Sadzobník dovozného za kuriérne zásielky
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Cenník miesteniek
Miestenka v nepovinne miestenkových vlakoch R, Ex, IC, EC alebo SC
Miestenka v povinne miestenkových vlakoch R
Miestenka v povinne miestenkových vlakoch IC v slabých dňoch
EUR
0,66
0,66
0,66
Miestenka v povinne miestenkových vlakoch IC v silných dňoch
2,65
Miestenka za bicykel a detský kočík v pojazdnej úschovni batožín
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Kalendár silných a slabých dní vydáva dopravca.
0,66
Cenník lôžkových a ležadlových lístkov
Lôžkové lístky
Ležadlové lístky
Slabý deň
2. trieda
Tourist
EUR
SKK
5,27 158,76
1. trieda
Double
EUR
SKK
7,93 238,90
1. trieda
Single
EUR
SKK
15,23 458,82
EUR
2,95
SKK
88,87
EUR
4,28
SKK
128,94
Silný deň
5,60
8,59
16,56
3,28
98,81
4,61
138,88
168,71
258,78
498,89
6 - miestne
4 - miestne
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Kalendár silných a slabých dní vydáva dopravca.
Cenník cestovného za batožiny
Jednosmerný cestovný lístok
na batožinu
EUR
SKK
1,32
39,77
za každý kus
Jednodňový cestovný lístok
na batožinu
EUR
SKK
1,99
59,95
za každý kus
Týždenný cestovný lístok
na batožinu
EUR
SKK
5,97
179,85
Kočík pre dieťa
bezplatne
za každý kus
Jednosmerný, jednodňový a týždenný cestovný lístok na batožinu platí na zjednodušenú prepravu batožín a
na prepravu v PÚB vo všetkých vlakoch osobnej dopravy (vrátane TEŽ, OŽ a TREŽ).
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 74 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Držiteľ preukazu JUNIOR RAILPLUS EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, žiackeho preukazu,
preukazu ŤZP, ŤZP-S, sieťového cestovného lístka MAXI KLASIK má nárok na 50% zľavu z jednosmerného
cestovného lístka na batožinu.
Držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu vozíka pre imobilných a detského kočíka pre imobilné
dieťa v služobnom vozni.
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Sadzobník dovozného za kuriérne zásielky v EUR
Kuriérna zásielka
Za každý kus
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Jednotné dovozné
EUR
SKK
3,95
119,00
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Úhrady, ceny, poplatky
Por.
číslo
Označenie
Úhrady
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Za vydanie cestovného lístka vo vlaku na tratiach
•
ŽSR
Za vydanie cestovného lístka pre psa vo vlaku na
tratiach
•
ŽSR
Za cestu bez platného cestovného lístka
(nehlásená cesta) na tratiach
● ŽSR
- zaplatené vo vlaku – Časť II., ods. 4.3 a)
- zaplatené do 5 kalend. dní – Časť II. ods. 4.3 b)
- zaplatené po 5 kalend. dňoch
Za cestu bez platného cestovného lístka na
tratiach
● TEŽ, OŽ
● TREŽ
● Spišské Vlachy - Spišské Podhradie
● Žilina - Rajec
Za cestu bez platného cestovného lístka za psa
na tratiach
● TEŽ, OŽ
● TREŽ
● Spišské Vlachy - Spišské Podhradie
● Žilina - Rajec
Za nepovolené zdržanie a zastavenie vlaku
osobnej prepravy zavinením cestujúceho
Za poškodenie, znečistenie, alebo ak dôjde
znečistením k poškodeniu vozidiel alebo
zariadení dopravcu
Za porušenie zákazu fajčenia
Za neoprávnené použitie vlaku alebo vozňa,
v ktorom je vnútroštátna preprava vylúčená
Za použitie povinne miestenkového vlaku bez
platnej miestenky
Výška
v EUR
v SKK
1,30
39,16
1,30
39,16
6,50
13,00
26,00
195,82
391,64
783,28
Poznámka
okrem cestovného pri hlásenej
ceste
okrem cestovného za psa bez
ohľadu na to, či ide o cestu
hlásenú alebo nehlásenú
okrem cestovného
na tratiach so SVS, okrem
cestovného
32,00
16,00
26,00
26,00
964,03
482,02
783,28
783,28
na tratiach so SVS, okrem
cestovného
32,00
16,00
26,00
26,00
964,03
482,02
783,28
783,28
26,00
okrem poplatkov v bode 9 časti
783,28 Poplatky
okrem náhrady vzniknutej škody
26,00
6,50
783,28
195,82
26,00
783,28
3,30
99,42
okrem ceny miestenky
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
11
12
13
14
15
16
17
18
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 75 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Za uvoľnenie miesta cestujúcemu s platnou
miestenkou až po vyzvaní sprievodcom, za
uvoľnenie miesta vo vozni pre cestujúcich s deťmi
až po vyzvaní sprievodcom
Za zamykanie dverí alebo kupé kľúčom alebo
iným predmetom, ktorý nie je súčasťou vozňa
Za neoprávnené odblokovanie ústredne
uzatvárateľných dverí vozňa
Za vyhadzovanie fliaš a iných odpadkov z vlaku,
za nepovolenú propagáciu alebo prieskum
cudzích firiem, organizácií a pod.
Za nepridelenie miesta vo vlaku označenom na
miestenke alebo na lôžkovom/ležadlovom lístku
Za neoprávnené vylúčenie cestujúceho z
prepravy
Za porušenie prepravných podmienok v preprave
živých zvierat
Za látky alebo predmety výbuchom nebezpečné,
samozápalné, ľahko zápalné a za ostatné
nebezpečné látky a predmety v batožine, ak
neboli splnené podmienky na ich prepravu
19
Za nadrozmernú batožinu
20
21
Za nabitú zbraň, ktorú cestujúci vzal so sebou
Za odrieknutie miesta
22
Storno za vrátenie cestovného, dovozného
3,30
99,42
3,30
99,42
26,00
783,28
26,00
783,28
3,30
99,42
3,30
99,42
26,00
783,28
platí cestujúcemu dopravca
platí cestujúcemu dopravca
32,00
964,03 za kus
za
kus,
okrem
cestovného
1,00
30,13
za batožinu
32,00
964,03 za kus
0,33
9,94
najmenej však 1,00 EUR/30,13
10%
SKK
Úhrady nepodliehajú zdaneniu DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Por.
číslo
Označenie
Ceny
1
2
3
KLASIK RAILPLUS
SENIOR RAILPLUS
Daruj cestu vlakom – cestovný lístok voliteľný
Výška
Poznámka
v EUR
v SKK
33,16
6,61
20,00
10,00
5,00
998,98
199,13
602,52
301,26
150,63
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
4
JUNIOR RAILPLUS EURO<26
16,50
497,08
duplikáty stratených,
respektíve poškodených
preukazov dopravca nevydáva
Cena nepodlieha zdaneniu DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Por.
číslo
Označenie
Poplatky
1
Vydanie novej BČK z dôvodu odcudzenia, straty
Výška
v EUR
v SKK
4,98
150,03
Poznámka
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 76 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Výmena BČK z dôvodu poškodenia, znehodnotenia
a zmeny údajov
Zmena údajov na BČK, ak nie je potrebná výmena
BČK
Vydanie BČK bez zákazníckej ponuky
Manipulačný poplatok
Za zabezpečenie objednaného kupé
Za zabezpečenie objednaného vozňa
Za prestavenie objednaného vozňa z vlaku na vlak
Za povolené a nepovolené zastavenie a zdržanie
vlaku osobnej prepravy
a) pri vlakoch elektrickej trakcii
b) pri vlakoch motorovej trakcie
c) pri motorových jednotkách
Za úschovu (úschovné)
a) detských kočíkov, bicyklov, motoriek alebo
motocyklov a ostatných predmetov
b) detského kočíka, bicykla alebo ochrannej
prilby
c) motorky alebo motocykla
4,98
150,03
1,66
4,98
0,33
2,99
9,96
6,64
50,01
150,03
9,94
90,08
300,05
200,04
24,07
17,26
7,14
725,13
519,97
215,10
1,00
30,13
2,59
7,47
78,03
225,04
za úkon
za prvé tri minúty,
za každé ďalšie i len začaté
3 minúty
2,66 EUR/80,14 SKK
za každý kus a každý i
začatý kalendárny deň
za kus a 1 týždeň
d)
detského kočíka, bicykla alebo ochrannej
prilby
7,47
e) motorky alebo motocykla
22,24
11
Poplatok pri strate úschovného lístka
1,16
Práca spojená s pátraním po stratenej a zabudnutej
veci
12
a) pátranie po stratenej a zabudnutej veci
0,83
b) oznámenie o výsledku pátrania
0,66
13
Za vydanie potvrdenia o výške cestovného
1,66
Za zaslanie potvrdenia o výške cestovného (faxom,
14
poštou)
0,66
Za uloženie batožiny, kuriérnej zásielky po uplynutí
15
odbernej lehoty (úschovné)
0,17
Za písomnú výzvu alebo upomienku na zaplatenie
16
cestovného (dovozného), za avizovanie majiteľa
nájdenej veci
1,33
V poplatku je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
za kus a 1 mesiac
225,04
670,00
34,95
25,00
19,88
50,01
19,88
5,12
1 potvrdenie
1 odoslanie
za každý kus a za každý
i začatý kalendárny deň
okrem poštovného
40,07
Cenníky cestovných dokladov vydávaných stacionárnymi automatmi
Cenník č. 1
stacionárny automat Obyčajné cestovné
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Číslo pásma
1
2
3
4
5
6
7
Tarifná vzdialenosť
km
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
A
2. trieda celé
EUR
SKK
0,25
7,53
0,40
12,05
0,60
18,08
0,80
24,10
1,05
31,63
1,15
34,64
1,35
40,67
B
2. trieda 1/2
EUR
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,55
0,65
SKK
3,01
6,03
9,04
12,05
15,06
16,57
19,58
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 77 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
8
9
10
36-40
41-45
46-50
1,55
1,90
2,15
46,70
57,24
64,77
0,75
0,95
1,05
22,59
28,62
31,63
Pre kategórie zľavneného cestovného upravujú poskytovanie zliav príslušné ustanovenia PP ZSSK.
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 2
stacionárny automat Žiacke týždenné, mesačné a jednorazové cestovné
lístky
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
2. trieda
A
Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
km
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
Časový cestovný lístok na opakované cesty
týždenný
jednosmerný
obojsmerný
EUR
SKK EUR SKK
0,45
13,56 0,90 27,11
0,70
21,09 1,45 43,68
1,05
31,63 2,10 63,26
1,40
42,18 2,85 85,86
1,90
57,24 3,85 115,99
2,15
64,77 4,30 129,54
2,50
75,32 5,00 150,63
2,85
85,86 5,70 171,72
3,35 100,92 6,70 201,84
3,70 111,47 7,40 222,93
mesačný
jednosmerný
obojsmerný
EUR
SKK
EUR
SKK
1,80
54,23
3,65 109,96
2,85
85,86
5,70 171,72
4,15
125,02
8,30 250,05
5,55
167,20 11,15 335,90
7,50
225,95 15,00 451,89
8,40
253,06 16,85 507,62
9,80
295,23 19,65 591,98
11,10
334,40 22,20 668,80
13,05
393,14 26,15 787,79
14,50
436,83 29,00 873,65
Jednorazový
cestovný lístok
EUR
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,55
0,65
0,75
0,95
1,05
SKK
3,01
6,03
9,04
12,05
15,06
16,57
19,58
22,59
28,62
31,63
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 3
stacionárny automat Cestovné pre občanov nad 70 rokov
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Číslo pásma
1
Tarifná vzdialenosť
km
1 - 50
2. trieda osobných vlakov
EUR
0,15
SKK
4,52
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 4
stacionárny automat Cestovné JUNIOR RAILPLUS EURO<26
a SENIOR RAILPLUS/SENIOR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Číslo pásma
Tarifná vzdialenosť
2. trieda
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 78 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
km
EUR
1
1-5
0,15
2
6-10
0,20
3
11-15
0,35
4
16-20
0,50
5
21-25
0,60
6
26-30
0,70
7
31-35
0,80
8
36-40
0,95
9
41-45
1,15
10
46-50
1,30
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 5
SKK
4,52
6,03
10,54
15,06
18,08
21,09
24,10
28,62
34,64
39,16
stacionárny automat Cestovné KLASIK RAILPLUS
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Tarifná vzdialenosť
Číslo pásma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. trieda
km
EUR
SKK
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
0,20
0,30
0,45
0,60
0,80
0,90
1,05
1,15
1,45
1,65
6,03
9,04
13,56
18,08
24,10
27,11
31,63
34,64
43,68
49,71
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 9
stacionárny automat Cestovné na UTS TEŽ a OŽ
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Cestovné na tratiach TEŽ – stacionárny automat
Číslo pásma
Tarifná
vzdialenosť
2. trieda
Obyčajné cestovné
jednorazové
EUR
SKK
0,30
9,04
0,60
18,08
0,90
27,11
1,20
36,15
Km
1
0-5
2
6 - 14
3
15 - 21
4
22 a viac
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Zľavnené cestovné
jednorazové
EUR
SKK
0,15
4,52
0,30
9,04
0,45
13,56
0,60
18,08
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 79 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
Cestovné na trati OŽ – stacionárny automat
2. trieda
Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
Z - do
Obyčajné jednorazové
cestovné
Zľavnené jednorazové
cestovné
km
EUR
SKK
EUR
SKK
1
Štrba - Tatranský Lieskovec
2
0,30
9,04
0,15
4,52
2
Tatranský Lieskovec Štrbské Pleso
3
0,90
27,11
0,45
13,56
3
Štrba - Štrbské Pleso
5
0,90
27,11
0,45
13,56
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Cenník č. 12 stacionárny automat Cestovné za batožiny
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Jednosmerný cestovný lístok na batožinu
EUR
SKK
1,30
39,16
Kočík pre dieťa
bezplatne
za každý kus
Jednosmerný cestovný lístok na batožinu platí na zjednodušenú prepravu batožín a na
prepravu v PÚB vo všetkých vlakoch osobnej dopravy (vrátane TEŽ, OŽ a TREŽ).
Držiteľ preukazu JUNIOR RAILPLUS EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR
RAILPLUS, žiackeho preukazu, preukazu ŤZP, ŤZP-S, sieťového cestovného lístka
MAXI KLASIK má nárok na 50% zľavu z jednosmerného cestovného lístka na batožinu.
Držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu vozíka pre imobilných
a detského kočíka pre imobilné dieťa v služobnom vozni.
V cene je zahrnutá 20% DPH.
Ceny v slovenských korunách (SKK) sú informatívneho charakteru.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strana 80 z 80
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
1_18_SeM_v3
ČASŤ V.
1.1
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. nadobúda účinnosť dňom
stanoveným pri jeho vyhlásení v PTV a je ho možné meniť len vyhlásením v PTV.
1.2
Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu prepravných podmienok, tarify a podmienok uplatnenia
práv z prepravnej zmluvy.
Upozornenie pre používateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.
Download

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.