VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.
ÚSTAV SOCIÁLNEJ PRÁCE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
ŽILINA
Legionárska 8203/2
010 01 Žilina
Návrhy na výber tém diplomovýchprác pre akademický rok 2014/2015
MENO NAVRHOVATEĽA / ŠKOLITEĽA
1
2
3
4
5
TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC * študent môže osloviť školiteľa aj s vlastnou témou
1. Vývoj sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike po r. 1989
2. Dôchodkové poistenie v Slovenskej republike
3. Právo na štrajk - legálny nástroj pracujúcich na dosiahnutie svojich pracovných práv
4. Gender ideológia a tradičná kresťanská rodina
5. Princíp participácie a marginalizovaná rómska komunita
1.Komunitné plánovanie sociálnych služieb v (konkrétnej obci/samospávnom kraji)
Doc. Ing. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
2. Zariadenie pre seniorov ako forma sociálnych služieb
[email protected]
3. Metódy sociálnej práce so seniormi
1.Aktuálne problémy sociálnych pracovníkov v hospicovej starostlivosti
Doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.
2. Analýza rizikových faktorov u dlhodobo hospitalizovaných seniorov
[email protected]
3. Status povolania sociálny pracovník z pohľadu pomáhajúcich profesií v zdravotníctve
4. Súčasné možností realizácie intervencií v kontexte práce sociálneho pracovníka v zdravotníckom
zariadení
5. Analýza názorov k implementácii sociálnej práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa
Výnosu MZ SR z decembra 2012
6. Analýza vhodnosti výberu metód a foriem sociálnej práce v zdravotnej starostlivosti
7. Význam sociálnej siete v procese liečby detského klienta s onkologickým ochorením
8. Analýza sociálnych potrieb rodiny v terminálnej (paliatívnej resp. hospicovej) starostlivosti
9. Analýza kvality života rodiny s terminálne chorým klientom v produktívnom veku
10. Analýza etických dilem sociálnej práce v kontexte hospicovej resp. paliatívnej starostlivosti
Doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD. 1. Výhody a nevýhody praktickej realizácie sociálnych služieb v miestnych samosprávach
2. Faktory ovplyvňujúce úspešnosť žien s deťmi pri návrate na pracovný trh po rekvalifikácii (príp.
[email protected]
rodičovskej dovolenke)
3. Názory verejnosti k systémom sociálnej politiky v Slovenskej republike
4. Príčiny nezamestnanosti v Slovenskej republike (konkrétnemu regiónu) a možnosti ich riešenia
z pohľadu aktívnej politiky zamestnanosti
Tematické zameranie: efektívne rodičovstvo, rodina, vzťahová väzba, sociálna patológia rodiny,
Doc. PhDr. Mária Hardy, PhD.
Prof. PhDr. František Hanobik, PhD.
[email protected]
6
PhDr. Zuzana Takáčová, PhD.
[email protected]
7
PhDr. Tatiana Brnová, PhD.
[email protected]
8
PhDr. Bartoš Roman, PhD.
[email protected]
9
PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.
[email protected]
10
PhDr. Alena Hrášková, PhD. MPH
[email protected]
misijná a charitatívna práca, sociálno-duchovný rozmer človeka, právo na život, ľudská dôstojnosť
1. Komunitná terénna sociálna práca v meste (regióne)
2. Komparácia rodinného prostredia v rôznych sociálnych situáciách (nezamestnanosť, rozvod,
alkoholizmus a pod.)
3. Rodinné problémy v modernej spoločnosti
4. Sociálna práca s rodinou v procese rozvodu
5. Rodina v sociálnej a hmotnej núdzi
6. Profesionálne rodičovstvo a socializácia
7. Profesionalita a etické aspekty v práci sociálneho pracovníka
8. Špecifiká sociálnej práce so seniormi (nové metódy práce so seniormi)
1. Rozvodovosť z pohľadu sociálnej práce
2. Sociálna situácia žien po rozvode
3. Metódy práce s rodinou v rozvodovom konaní
4. Príčiny suicidálneho konania u detí
5. Príčiny suicidálneho konania u dospelých
6. Rodová rovnosť v sociálnom kontexte
7. Možnosti pomoci ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch
8. Význam preventívnych opatrení v oblasti domáceho násilia
9. Štandardy práce s osobami, na ktorých je páchané násilie
10. Postavenie sociálneho pracovníka v procese pomoci osobám zažívajúcim násilie v intímnych
vzťahoch
11. Sociálne dôsledky znásilnenia
12. Domáce násilie páchané na ženách
13. Domáce násilie páchané na mužoch
14. Domáce násilie páchané na senioroch
15. Sociálne aspekty zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi
1.Delikventná mládež na území vybraného kraja
2. Mladistvý delikvent a jeho rodinné prostredie v kontexte sociálnej práce
3. Prevencia delikvencie detí a mládeže na území mesta
4. Rizikovo sa správajúca mládež ako klient sociálnej práce
5. Integrácia osôb s udeleným azylom na území SR
6. Možnosti sociálnej práce s osobami s poskytnutou doplnkovou ochranou MV SR
7. Integrácia osôb z tretích krajín a vybrané súvislosti sociálnej práce
8. Marginalizované rómske spoločenstvá a možnosti sociálnej práce
9. Špecifické formy diskriminácie a rasizmu v kontexte sociálnej práce
1.Terciárna prevencia a aplikácia trestu povinnej práce v podmienkach Slovenskej republiky
2.Komparácia činnosti sociálneho kurátora a sociálneho pracovníka v penitenciárnom zariadení
3.Evaluácia činností mediátora v civilných a trestných veciach s akcentom na sociálnu prácu
4.Postavenie probačného a mediačného úradníka z pohľadu sociálnej práce v európskom kontexte
Tematické zameranie: probácia, mediácie, penitenciárna a postenitenciárna oblasť, prevencia kriminality
1. Možnosti sociálneho pracovníka pri výbere povolania u študentov
2. Kariérne poradenstvo
11
12
13
14
PhDr. Jana Adamcová, PhD.
[email protected]
Mgr. Timea Trzos, PhD.
[email protected]
PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.
[email protected]
PhDr. Petra Balažiová, PhD.
[email protected]
3. Súčasné sociálne ohrozenia dnešnej mládeže
4. Sociálne dôsledky výberu povolania
5. Sociálne a komunikačné zručnosti v práci sociálneho pracovníka
6. Najčastejšie problémy v práci sociálnych pracovníkov
7. Možnosti sociálneho pracovníka v preventívno-výchovnej činnosti
8. Stresové činitele v práci sociálneho pracovníka
9. Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách
10. Využitie neverbálnej komunikácie v práci sociálneho pracovníka
11. Možnosti sociálneho pracovníka pri formovaní zdravého životného štýlu
12. Sociálne problémy riadiacich pracovníkov
13. Zdravý životný štýl ako faktor prevencie syndrómu vyhorenia
14. Koučing v sociálnej práci
16. Televízia a formovanie rodinných postojov u mládeže
17. Sociálne aspekty zmeny imidžublémy súčasnej mládeže
Tematické zameranie: dobrovoľníctvo, rozvojová pomoc a spolupráca
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Dárcovství a dobrovolnictví
Sociální služby a péče o osoby s postižením
Domácí násilí v souvislosti se seniory
Sociální práce s pachateli domáceho násilí
Osoby s postižením jako oběti domácího násilí
Problémy zadlženosti rodín v EÚ
1. Postoj spoločnosti k novodobým nelátkovým závislostiam
2. Životná spokojnosť abstinujúcich závislých od alkoholu
15
PhDr. Anna Danišková, PhD.
[email protected]
16
PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD.
[email protected]
17
Mgr. Jana Marťáková, PhD.
[email protected]
11. Riziko syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov
2. Rizikový klient ako potenciálny zdroj ohrozenia sociálneho pracovníka
3. Kontroverznosť názorov na striedavú osobnú starostlivosť o dieťa
4. Minimalizácia rizík ohrozeného dieťaťa sociálnym pracovníkom
5. Význam sociálnej práce v individuálnej i celospoločenskej rovine
6. Perspektíva sociálnej práce v spoločnosti s prehlbujúcimi sa sociálnymi problémami
7. Rozpad tradičných rodinných väzieb a ich vplyv na život rodiny
8. Rozvod ako sanačné opatrenie nefunkčného rodinného systému
1. Územná samospráva a sociálna integrácia mládeže
2. Participácia mládeže na miestnom a regionálnom živote (uplatňovanie Európskej charty)
3. Dobrovoľnícka činnosť a proces socializácie mládeže
4. Interpretácia a sebainterpretácia v sociálnej práci
5. Problematika nezamestnanej mládeže v okrese...
6. Rodina ako subjekt sociálnej práce (v starostlivosti o ľudí s postihnutím, v starostlivosti o závislých)
1. Inovatívne metódy pri práci s nezamestnanými a ich príprava pre potreby zamestnávateľov
2. Nezamestnanosť a jej dopad na aktívne starnutie
3. Nezamestnanosť rodičov a kvalita života v rodine
4. Metódy a techniky kariérneho poradenstva v službách zamestnanosti
5. Príprava na aktívne starnutie ako potreba súčasnosti
6. Nezamestnanosť a morálka spoločnosti
7. Nezamestnanosť mladých ľudí a požiadavky zamestnávateľov na kvalitu ľudského potenciálu
8. Sociálna práca v podnikoch
9. Kariérne poradenstvo v službách zamestnanosti
10. Kariérne poradenstvo pri uplatnení sa na trhu práce
11. Nezamestnanosť mladých ľudí a využitie voľného času
12. Podmienky práce sociálnych pracovníkov vo vytipovaných organizáciách
13. Kariérny rast ako súčasť kvality riadenia ľudských zdrojov
14. Komparácia nezamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ (zameranie na krajiny V4)
15. Príjmová situácia a životné podmienky občanov SR (so zameraním aj na vybraný región)
18
PhDr. Martin Brňák, PhD.
[email protected]
19
PhDr. Lucia Lekárová, PhD.
[email protected]
20
PhDr. Martin Vereš, PhD.
[email protected]
PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD.
[email protected]
21
1.Vybrané problémy obyvateľov marginalizovaných rómskych osídlení a možnosti ich riešenia
2.Terénna sociálna práca v marginalizovanej rómskej komunite
3.Sociálne nájomné bývanie v podmienkach SR
4.Kompetencie miest a obcí pri riešení marginalizovaných osídlení
5.Chudoba v podmienkach marginalizovaných rómskych osídlení
1. Kvalita života klientov s chronickým ochorením (možnosť upresnenia témy)
2. Sociálna práca v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
3. Sociálna práca so seniormi (možnosť upresnenia témy)
4. Mentálna anorexia ako sociálny problém
5. Kvalita života seniorov (vo vybranom zariadení – možnosť voľby)
6. Problém záškoláctva v intenciách sociálnej práce
7. Psychosociálne aspekty starostlivosti o onkologicky chorých pacientov/klientov (orientované na
dospelého klienta)
8. Psychosociálne aspekty starostlivosti o onkologicky choré dieťa a jeho rodinu
9. Kvalita života adolescentov v neúplných rodinách
10. Analýza sociálneho prostredia (vo vybranom zariadení – možnosť voľby)
Tematické zameranie: problematika ľudí bez domova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rozsah detskej chudoby na Slovensku
Sociálna situácia v rodinách súvisiaca s neprítomnosťou otca v rodine
Problematika otcovstva v neúplných rodinách
Riešenie problematiky bezdomovectva vo vybranom okrese
Migrácia – výzvy a trendy
Sociálne podmienky azylantov na Slovensku
Sociálne prostredie rodín v procese sanácie
Vlastná téma z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, terénnej sociálnej
práce, utečenecká problematika
Download

Návrhy na výber tém diplomovýchprác pre akademický rok 2014/2015