1
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za školský rok 2012/13
Predkladá:
Správa bola prerokovaná v pedagogickej
............................................
Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ
rade dňa 25.9.2013
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne
odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu
o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012/13:
dňa 16.10.2013
......................................................................
predseda rady školy
Vyjadrenie zriaďovateľa:
Nitriansky samosprávny kraj
schvaľuje Správu o výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2012/13 :
.........................................................................
2
Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR
č. 9/2006 Z. z.
Východiská a podklady:
1.
2.
3.
4.
5.
Plán práce školy na školský rok 2012/2013
Hodnotiace správy jednotlivých predmetových komisií za školský rok 2012/2013
Podklady z rodičovského združenia
Podklady z rady školy
Podklady zo študentskej rady
3
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia Ľ.J. Šuleka v Komárne za školský rok 2012/2013
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
2. Adresa školy: Pohraničná 10, 945 52 Komárno
3. Telefónne číslo: 035/7731316
Faxové číslo: 035/7731315
4. Internetová adresa: www.gljs.sk
E-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Mária Kubíková
Mgr. Mariana Dubranová
Viola Santusová
Elvíra Klimentová
Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre výchovu
a vzdelávanie
zástupca riaditeľa školy pre technickoekonomické činnosti
hospodárka školy
vedúca školskej jedálne
7. Poradné orgány riaditeľa školy:
Riaditeľ školy :
a) ustanovuje tieto poradné orgány :
- vedenie školy
- rozšírené vedenie školy
- pedagogická rada
- predmetové komisie
b) ďalej spolupracuje s poradnými orgánmi :
- rada školy
- výchovný poradca
- rada rodičov
- žiacka školská rada (študentská rada)
Činnosť poradných orgánov je určená plánom práce školy a platnou legislatívou.
Vedenie školy a rozšírené vedenie školy
Vedenie školy zasadá na podnet riaditeľa školy spravidla 1 x za dva týždne, ktorý zároveň riadi
činnosť tohto orgánu.
Členovia vedenia školy sú: - riaditeľ školy
- zástupkyne riaditeľa školy
- hospodárka
- vedúca školskej jedálne
4
Rozšírené vedenie školy tvoria: - riaditeľ školy
- zástupkyne RŠ
- hospodárka
- vedúca školskej jedálne
- výchovná poradkyňa
- predseda odborovej organizácie
- predseda Rady školy alebo ním poverený člen RŠ
Rozšírená porada vedenia sa schádza spravidla 1 x mesačne, obsah rokovania pripravuje vedenie
školy. Z rokovania rozšírenej porady vedenia sa píše zápisnica.
Člen rozšírenej porady vedenia má právo vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho
procesu na škole, predkladať návrhy a podnety k činnosti školy. Zodpovedá za prenos informácií
z vedenia školy na členov orgánu, ktorý zastupuje.
Pedagogická rada
Na pedagogickej rade sú prerokúvané najmä všetky oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti, tvorba
školského vzdelávacieho programu, plán práce školy a jeho plnenie, výsledky výchovnovzdelávacej činnosti, uloženie výchovných opatrení. Členmi pedagogickej rady sú všetci
pedagogickí pracovníci školy. Rokovanie pedagogickej rady vedie riaditeľ, prípadne ním poverený
zástupca. Pedagogická rada sa zvoláva podľa potreby, najmenej však šesťkrát za školský rok.
Predmetové komisie
Predmetové komisie (PK) zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. PK sú odbornometodickým orgánom, ktorých hlavným cieľom je vyjadrovať sa k zásadným otázkam výchovnovzdelávacej práce školy a k odborno-metodickým otázkam vyučovania predmetov. PK sa schádzajú
spravidla štyrikrát za šk. rok v termínoch určených plánom práce školy. PK pracuje podľa plánu
práce, ktorý na návrh PK schvaľuje riaditeľ školy na šk. rok.
Predsedu PK menuje riaditeľ. Predseda PK zodpovedá najmä za: prípravu a vedenie
všetkých zasadnutí PK, vypracovanie a plnenie plánu práce PK, odbornú úroveň vyučovania
predmetov zastúpených v PK, vedenie dokumentácie PK, plnenie úloh uložených PK vedením
školy a úloh z plánu práce školy, za spoluprácu PK s ostatnými PK na škole , prenos informácií
z vedenia školy na členov PK, výsledky žiakov školy v súťažiach a predmetových olympiádach,
odborno-metodickú úroveň a kvalitu vyučovania predmetov zastúpených v PK.
Pedagogický pracovník môže byť členom najviac dvoch PK, o zaradení učiteľa do PK
rozhoduje riaditeľ školy na obdobie šk. roka, povinnosťou člena PK je zúčastňovať sa všetkých
zasadnutí PK a plniť úlohy vyplývajúce z plánu práce školy, dbať o svoj individuálny a profesijný
rozvoj.
Predmetové komisie v školskom roku 2012/2013 pracovali v nasledovnom zložení:
1. Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky a náuky
o spoločnosti:
Predseda: PhDr. Zuzana Hallerová
Členovia: PhDr. Marta Beláková
Mgr. Adriana Dragonová
PaedDr. Judita Hallerová
Mgr. Margita Podleiszeková Mgr. Beata Dolinská
Mgr. Ágnes Talačová
2. Predmetová komisia anglického, nemeckého a španielskeho jazyka:
Predseda: Mgr. Zuzana Kešiarová
Členovia : Mgr. Katherine Mayer
Mgr. Tatiana Valentová
PaedDr. Adela Čéryová
Mgr. Ágnes Talačová
Mgr. Alena Hevesi Petruf PhDr. Marta Beláková
Mgr. Viera Bauková
5
3. Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky:
Predseda: RNDr. Jana Pipíšková
Členovia: Mgr. Jozef Dolinský
Mgr. Mariana Dubranová
Mgr. Jaroslav Ježo
Mgr. Gejza Vörös
4. Predmetová komisia chémie, biológie a geografie:
Predseda: Mgr.Barbora Vidovencová
Členovia: Mgr.Darina Loydlová
PaedDr. Ildikó Földesová
Mgr.Mária Gličová
Mgr.Ladislav Dragon
Mgr. Mária Gličová
Mgr. Mária Kubíková
RNDr. Ľubica Výbochová
5. Predmetová komisia výchovných predmetov a telesnej a športovej výchovy – hudobná výchova,
výtvarná výchova, umenie a kultúra, výchova umením, estetická výchova, etická výchova a telesná
a športová výchova:
Predseda: Mgr. Adriana Dragonová
Členovia: PhDr. Marta Beláková PaedDr.Adela Čéryová
Mgr.Viera Bauková
Mgr. Tatiana Valentová Mgr. Gejza Vörös
Mgr. Ágnes Talačová
Bc. Roberta Krmašková Mgr. Beata Dolinská
Mgr. Mária Gličová
Mgr. Judita Ódor Vargová Mgr. František Dosúdil
Mgr. Roland Farkaš
Mgr. Ondrej Gajdáč
Študentská rada
Žiacka školská rada sa ustanovuje v súlade s § 26 zák. NR SR č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve z 5.11.2003, reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy
vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
Ak žiacka školská rada nie je ustanovená, reprezentuje žiakov študentská rada. Študentská
rada je zastúpená jedným žiakom z každej triedy, čo je aj v prípade nášho gymnázia.
Predsedom študentskej rady v školskom roku 2012/2013 bola Natália Petőczová (septima).
Nad činnosťou ŠR dohliadala Mgr. Ágnes Talačová. Študentská rada na pravidelných zasadnutiach
prejednáva problematiku spojenú s výchovno-vyučovacím procesom aj mimoškolskou činnosťou.
Spolupodieľala sa na organizovaní aktivít ako oslavy Dňa študentstva, Vianočná akadémia,
program ku dňu detí a ďalších.
Zloženie študentskej rady v šk.roku 2012/2013:
sekunda Mário Baross
kvinta
Éva Kamila Mokošová
sexta
Ľudmila Borošová
septima Natália Petőczová
oktáva
Filip Kiniorski
I.A
Eva Molnárová
I.B
Pavol Litauszki
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
IV.C
Friderika Senkárová
Michaela Hamranová
Dávid Bakos
Ján Veselka
Michaela Peštiová
Kristína Baloghová
Jakub Beňo
6
Prehľad činnosti študentskej rady:
Termín
október/
marec
október
Účastníci
všetky triedy
Zodp.pedagóg
Organizátor
Mgr.Á.Talačová
študentská rada
Mgr.Á.Talačová
Dom Matice
slovenskej
budova školy
november
2.roč.
Mgr.Á.Talačová
december
študenti gymnázia
Mgr.Á.Talačová
Vianočný program
Dom Matice
slovenskej
december
III.B a 4.roč.
PK SJaL
Mgr.T.Valentová
Vianočná výzdoba
Školská diskotéka
budova školy
De ja vu
december
november
študentská rada
1.-4.ročník
Mgr.Á.Talačová
Mgr.Á.Talačová
Mgr.F.Dosúdil
Mgr.R.Farkaš
Deň učiteľov
Deň detí
Športové aktivitymajstr.školy
Nástenka ŠR
budova školy
budova školy
areál školy,
športová hala
budova školy
marec
jún
okt.-apríl
Petőczová, Peštiová
Baross, Bakos
Mgr.Á.Talačová
študenti gymnázia
Mgr.R.Farkaš
študenti gymnázia
PK TV
2012/2013
študenti gymnázia
Názov
Zber papiera
Miesto
areál školy
Študentské
preukazy-odovz.
Imatrikulácia
zasadačka
Mikuláš
Mgr.Á.Talačová
Výchovný poradca
Činnosť výchovného poradcu určuje plán práce výchovného poradcu schválený riaditeľom
školy v pláne práce školy a spolupracuje s koordinátorom protidrogovej prevencie a kriminality.
Funkciu výchovného poradcu zastáva PaedDr. Judita Hallerová.
Rada rodičov
Rada rodičov je samosprávny orgán, zastúpený jedným rodičom z každej triedy. Postavenie
rady rodičov a úlohy v oblasti spolupráce s rodičmi určuje plán práce školy na daný šk. rok.
Funkciu predsedu rady rodičov pre šk.rok 2012/13 zastával Ing. Pavol Boroš.
Rada školy
Rada školy pri Gymnáziu Ľ.J. Šuleka v Komárne bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 24.4.2012. Funkčné obdobie
začalo dňom 9.5.2012 na obdobie 4 rokov.
Na základe uznesenia č.263/2008 z 36.riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK došlo
k zmenám delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
7
Členovia rady školy :
od 9.5.2012
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za:
1.
MUDr. Anton Marek
člen
delegovaný za NSK
2.
Mgr. Alica Koczianová
členka
delegovaná za NSK
3.
Mgr. Jaroslav Szabó
člen
delegovaný za NSK
4.
Marek Mihály
člen
delegovaný za NSK
5.
PhDr. Zuzana Hallerová
podpredníčka
zvolená za pedagógov
6.
Mgr. Jaroslav Ježo
člen
zvolený za pedagógov
7.
Ing. Pavol Boroš
predseda
zvolený za rodičov
8.
Mária Čavojská
členka
zvolená za rodičov
9.
Mária Barossová
členka
zvolená za rodičov
10.
Monika Kirchnerová
členka
zvolená za nepedagogických pracovníkov
11.
Natália Petőczová
členka
zvolená za žiakov
P.č.
Počas riadnych zasadnutí rady školy v priebehu školského roka 2012/2013 riaditeľ školy
priebežne informoval členov rady školy najmä o:
a) výchovno-vzdelávacích výsledkoch,
b) riešení výchovných problémov,
c) príprave a priebehu prijímacích skúšok a počtoch prijatých študentov,
d) príprave a priebehu maturitných skúšok,
e) príprave a priebehu podujatí organizovaných školou,
f) podujatiach, na ktorých sa zúčastnili naši študenti,
g) ekonomickej situácii školy.
Na zasadnutiach rady školy boli prerokované okrem iného:
a) plán výkonov na školský rok 2014/2015,
b) správa o výsledkoch hospodárenia školy,
c) školský vzdelávací program,
d) pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu,
e) návrh rozpočtu.
8
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013
Počet žiakov
celkom:
Počet tried celkom:
Ročník
343
14
Trieda
1.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
Počet žiakov so
vyučovací jazyk
slovenský
sekunda
kvinta
sexta
septima
oktáva
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
IV.C
špeciálnymi
Počet
žiakov
k 15.9.12
343
14
Počet žiakov
k 31.8.13
20
20
15
15
16
16
23
23
29
29
31
31
32
32
31
31
30
30
22
22
24
24
29
29
21
21
20
20
výchovno- vzdelávacími
Kód
odboru
Názov odboru
študijného
študijného
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 73 gymnázium -cudzie jazyky
7902 5 73 gymnázium -cudzie jazyky
7902 5 73 gymnázium -cudzie jazyky
gymnázium
7902 J
gymnázium
7902 J
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
potrebami:
0
Druh
denné - D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
9
d) Údaje o počte prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka gymnázia; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijímacích skúškach
na rok 2013/2014
Plán výkonov na šk.rok 2013/14 : 4-ročné štúdium
8-ročné štúdium
Do
ročníka
príma
1. ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
9
77
Počet
žiakov, ktorí
konali
prijímaciu
skúšku
9
0
90 žiakov
28 žiakov
3 triedy
1 trieda
Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
9
77
Počet
prijatých
žiakov
0
77
Z toho bez Zrušili
prijímacej
zápis alebo
skúšky
sa
nezapísali
0
14
0
21
Triedu príma 8-ročného gymnázia nebolo možné otvoriť, pretože bolo prihlásených len 9 žiakov.
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov
Ročník
Počet
prijatých žiakov
Z ktorej školy
príma
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
-
1. ročník
3
Dominik Jarina zo Spojenej školy Nové zámky
Tímea Kovácsová zo Strednej zdravotnej školy Nové Zámky
Darina Daridová zo Strednej umeleckej školy L.Bielika Levice
2. ročník
3. ročník
4. ročník
1
1
Ivan Šušanský zo Športového gymnázia J.Herdu Trnava
Roderik Dobosi od 1.9.2012 – opakuje ročník
Počet
zapísaných
žiakov
k 1.9.
0
56
10
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácii žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
1. Vyhodnotenie prospechu za celý školský rok 2012/2013
11
2. Hodnotenie jednotlivých predmetov
12
3. Prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2012/2013
13
4. Prehľad o správaní žiakov spolu za šk.r. 2012/2013
Znížená známka zo správania
Ročník
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Vylúčenie
1.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8-ročné
4-ročné
Spolu
14
5. Výchovné opatrenia
Pochvaly
Pochvaly a odmeny študentom udelené riaditeľom školy za školský rok 2012/2013 na slávnostnom
vyhodnotení školského roka dňa 28. júna 2013.
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a finančná odmena vo forme nákupnej poukážky:
1. Rebecca Čulíková – sekunda - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe
(2.m na Majstr.Slovenska vo volejbale zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová a
MK malý futbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
2. Dušan Podmanický – sekunda – za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OAJ
(2.m okres.kole) zodp.p.Mgr.Z.Kešiarová a v MO (účasť v okres. kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
3. Boris Baráth – kvinta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v ONJ (2.m.v kraj.kole)
zodp.p. Mgr.V.Bauková , OŠJ (2.m v kraj.kole) zodp.p. Mgr.Á.Talačová a v OAJ
(úspešný v kraj.kole) zodp.p. Mgr.Z.Kešiarová
4. Laura Kinczerová – kvinta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe
(2.m na Majstr.Slovenska vo volejbale zodp.p.Mgr.E.Marakyová a
MgrJ.Ó.Vargová, MO vo florbale zodp.p.Mgr.R.Farkaš a v atletike
zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová)
5. Alexandra Szarvasová – kvinta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe
(2.m na Majstr.Slovenska vo volejbale zodp.p.Mgr.E.Marakyová a
MgrJ.Ó.Vargová, MK malý futbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš a MO vo florbale
zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
6. Petra Szőllősyová – kvinta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe
(2.m na Majstr.Slovenska vo volejbale volejbale zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová,
MK malý futbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš a MO vo florbale zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
7. Ivana Šušanská – kvinta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe
(2.m na Majstr.Slovenska vo volejbale zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová,
MK malý futbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš a MO vo florbale zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
8. Alžbeta Thuy Nguyen Linh – kvinta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe
(2.m na Majstr. kraja vo volejbale zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová a
MO vo florbale zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
9. Eszter Pálmay – septima - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v BiO (3.m v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.B.Vidovencová
10. Samuel Valach – I.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy vo FO (2.m v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.J.Dolinský v MO (úspeš.riešiteľ v kraj.kole) zodp.p.RNDr.J.Pipíšková
11. Patrik Miskovics - II.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy OSJaL (1.m v celoštát.
kole) zodp.p.Mgr.A.Dragonová
15
12. Szabolcs Lovász – III.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v DO (1. m v kraj.kole
a úspeš.riešiteľ v celoštát.kole) zodp.p.PhDr. Z.Hallerová
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a vecný dar :
1. Zuzana Gellérthegyiová – sekunda - za vzornú reprezentáciu školy v umeleckom prednese Hviezdoslavov
Kubín (2.m v okr.kole) zodp.p.Mgr.A.Dragonová
2. Sára Knoteková – sekunda - za vzornú reprezentáciu školy v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín
(3.m v kraj.kole) zodp.p.Mgr.A.Dragonová
3. Kristína Perlová – sekunda - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (4.m v okres.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
a v kultúre zodp.p.Bc.R.Krmašková
4. Karin Óváryová – sekunda - za vzornú reprezentáciu školy v športe (2.m na Majstr.Slovenska vo volejbale
zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová, MO florbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš a MK malý futbal
zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
5. Éva Kamila Mokošová – kvinta - za vzornú reprezentáciu školy v športe (2.m na Majstr.Slovenska
vo volejbale zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová, MO florbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš
a MK malý futbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
6. Viktória Lovászová – II.B - za vzornú reprezentáciu školy v DO (úspešná v KK) zodp.p.PhDr. Z.Hallerová
a BiO (úspešná v KK) zodp.p. RNDr.Ľ.Výbochová
7. Silvia Slopovská – II.B - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešná v kraj.kole) zodp.p.Mgr.L.Dragon
8. Peter Výboch – II.B - za vzornú reprezentáciu školy v súťaži „Čo vieš o hviezdach ?“ (2.m v kraj.kole)
zodp.p. Mgr.G.Vörös
9. Peter Bakonyi – III.A - za vzornú reprezentáciu školy v ONJ (1.m v kraj.kole a 6.m v celoslov.kole)
zodp.p.Mgr.V.Bauková
10. Patrícia Kovácsová – III.A - za vzornú reprezentáciu školy v OSJaL (úspešná v kraj.kole)
zodp.p. PhDr.Z.Hallerová, Župná Kalokagatia - Mladý záchranár 2013
zodp.p.Mgr.R.Farkaš, v športe a v kultúre zodp.p.J.Černek
a Bc.R.Krmašková
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY V ŠPORTE:
11. Dávid Gažo – kvinta - za vzornú reprezentáciu školy v atletike (na MK 1.m a na MS 7.m vo vrhu guľou)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš
12. Gabriel Szenczi – sexta - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m.v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
13. Adam Čerňanský – septima – za vzornú reprezentáciu školy na MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
a MK (2.m. v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
16
14. Viktor Gurvai – septima - za vzornú reprezentáciu školy na MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
15. Tomáš Mihalík – septima - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m.v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš,
MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš, MK (5.m vo futsale)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš a vo vedomost.súťaži Mladý Európan
zodp.p. PaedDr.J.Hallerová
16. Jakub Podmajerský – septima - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m.v basketbale)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš
17. Erik Való – septima - za vzornú reprezentáciu školy na MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
18. Matej Ondrejovič – I.B - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m.v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
19. Miroslav Banda – II.A - za vzornú reprezentáciu školy na MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
a MK (5.m vo futsale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
20. Róbert Bolyo – II.A - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m. v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
21. Matúš Jurčina – II.A - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m. v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
22. Dávid Bakos – III.A - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m.v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš,
MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš, MK (5.m vo futsale)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš a v Župnej kalokagatii – Mladý záchranár 2013
zodp.p.Mgr.R.Farkaš
23. Daniel Bugáň – III.A - za vzornú reprezentáciu školy na MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš ,
v Župnej kalokagatii – Mladý záchranár 2013 zodp.p.Mgr.R.Farkaš
a vo vedomost. súťaži Mladý Európan zodp.p. PaedDr.J.Hallerová
24. Jakub Maťko – III.A - za vzornú reprezentáciu školy na MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš,
MK (5.m vo futsale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš a v Župnej kalokagatii – Mladý
záchranár 2013 zodp.p.Mgr.R.Farkaš
25. Filip Farkaš – III.B - za vzornú reprezentáciu školy na MK (5.m vo futsale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
26. Ivan Šušanský – III.B - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m. v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
27. Ján Veselka – III.B - za vzornú reprezentáciu školy na MK (2.m. v basketbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš,
MK (3.m vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš a v atletike zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie :
1. Mário Baross - sekunda - za vzornú reprezentáciu školy v Pytagoriáde (účasť v okr.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
2. Daniela Borosová – sekunda - za vzornú reprezentáciu školy v MO (účasť v okr.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová a v športe zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová
3. Eva Dinh Thi – sekunda - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (účasť v OK) zodp.p.Mgr.M.Gličová
17
4. Emma Lénártová – sekunda – za vzornú reprezentáciu školy v DO (účasť v obv.kole)
zodp.p.Mgr.J.Dolinská
5. Richard Rapos – sekunda – za vzornú reprezentáciu školy v MO (účasťv okr.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
6. Viktória Kürthyová – septima - za vzornú reprezentáciu školy v BiO (účasť v kraj. kole)
zodp.p.Mgr.B.Vidovencová
7. Ivanka Nováková – I.B - za vzornú reprezentáciu školy v súťaži Mladý moderátor (účasť v KK)
zodp.p.PhDr.Z.Hallerová a v športe zodp.p.MgrJ.Ó.Vargová
8. Bianca Lehocká – III.A – za vzornú reprezentáciu školy v súťaži Mladý moderátor (čestné uznanie poroty
v KK) zodp.p.PhDr.Z.Hallerová
9. Kamil Hegedüs – III.A – za vzornú reprezentáciu školy vo vedomost.súťaži Mladý Európan
zodp.p.PaedDr.J.Hallerová
10. Zoltán Hegedűs – III.A – za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (účasť v KK) zodp.p.Mgr.Á.Talačová
11. Viktória Uzsáková – III.A - za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (účasť v KK) zodp.p.Mgr.Á.Talačová
12. Ľudmila Borošová – sexta - za vzornú reprezentáciu školy vo fotografických súťažiach
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY V ŠPORTE:
13. Dáša Dirgová – sekunda
14. Lucia Csukásová - kvinta
15. Andrea Nguyen Van Dung – kvinta
16. Rachel Procházková – kvinta
17. Karin Maceková – I.A
18. Patrícia Mogyorósiová – I.A
19. Evelyn Bóžiková – I.B
20. Viktória Kučerová – I.B
21. Vanesa Szépeová – I.B
22. Eva Bothová – II.A
23. Kristína Ortutová – II.B
24. Lenka Tran Xuanová – II.B
25. Barbora Gregušová – III.A
26. Barbara Lengyelová – III.B
27. Diana Tárnoková – III.B
Zodp.p.: Mgr.J.Ó.Vargová, Mgr.R.Farkaš, Mgr.F.Dosúdil
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY V KULTÚRE:
28. Natália Petőczová – septima
29. Jana Szigetiová – II.B
30. Jozef Rizov – II.B
31. Michal Szigeti – III.B
Zodp.p.: J.Černek, Bc.R.Krmašková
18
Pochvaly a odmeny študentom 4. ročníka a oktávy udelené riaditeľom školy v školskom roku 2012/2013
za reprezentáciu školy počas štúdia
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a finančná odmena vo forme nákupnej poukážky :
1. Dominika Gyuranová – OKT - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe (basketbal
zodp.p.Mgr.F.Dosúdil, florbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš, volejbal 2m na
Majstr.Slov. zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová)
2. Nina Hegedüšová – OKT - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe (florbal
zodp.p.Mgr.R.Farkaš, volejbal 2m na Majstr. Slov. zodp.p.Mgr.E.Marakyová
a Mgr.J.Ó.Vargová)
3. Filip Kiniorski – OKT - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OAJ (2m v KK)
zodp.p.Mgr.T.Valentová a v GeO (úspešný v KK) zodp.p.Mgr.M.Gličová
4. Katarína Várhegyiová – OKT - za vynikajúci prospech a za viacnásobnú vzornú reprezentáciu školy v GeO
(2.m v KK a účasť v CK) zodp.p.Mgr.M.Gličová a v športe (florbal
zodp.p.Mgr.R.Farkaš, volejbal 2m na Majstr. Slovenska
zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová)
5. Alexia Bálintová – IV.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy športe (basketbal
zodp.p.Mgr.F.Dosúdil, florbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš, volejbal 5m
na Majstr.Slov. zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová)
6. Michaela Čiliaková – IV.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe (volejbal 5m
na Majstr.Slov.) zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová
7. Patrik Béber – IV.C - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v KK)
zodp.p.Mgr.L.Dragon a v športe (volejbal, hádzaná, basketbal 7m na Majstr.Slov.
a florbal 3m na Majstr.kraja) zodp.p.Mgr.R.Fakaš
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a vecný dar:
1. Monika Blštáková – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v OAJ (úspešná v KK) zodp.p.Mgr.T.Valentová
2. Peter Bósza – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v KK) zodp.p.Mgr.M.Gličová
a v súťaži Zenit v programovaní (účasť v KK) zodp.p.Mgr.J.Dolinský
3. Júlia Bukovičová - OKT- za vzornú reprezentáciu školy v športe (florbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš,
volejbal 2m na Majstr.Slov. zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová)
4. Denisa Daridová - OKT- za vzornú reprezentáciu školy v GeO (1.m v KK a účasť v CK)
zodp.p.Mgr.M.Gličová a v športe (florbal zodp.p.Mgr.A.Nagyová, basketbal 3m
na Majst.kraja zodp.p.Mgr.F.Dosúdil)
5. Kristián Földes – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v KK) zodp.p.Mgr.M.Gličová
6. Lea Grecká – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v športe (basketbal zodp.p.Mgr.J.Ó.Vargová,
florbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš, volejbal 2m na Majstr.Slov. zodp.p.Mgr.E.Marakyová a
Mgr.J.Ó.Vargová)
19
7. Viktória Lengyelová – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v športe (basketbal zodp.p.Mgr.J.Ó.Vargová,
volejbal 2m na Majstr.Slov. zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová)
8. Christopher Liebe – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v KK) zodp.p.Mgr.M.Gličová
9. Simona Molcsánová – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v OAJ (úspešná v KK)
zodp.p.Mgr.Z.Kešiarová
10. Natália Priškinová – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešná v KK) zodp.p.Mgr.M.Gličová
11. Regina Rombovská – OKT – za vzornú reprezentáciu školy OAJ (úspešná v KK) zodp.p.Mgr.Z.Kešiarová
12. Simona Valachová – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v športe (basketbal zodp.p.Mgr.J.Ó.Vargová,
florbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš, volejbal 2m na Majstr.Slov.
zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová)
13. Barbora Vidovencová – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v športe (basketbal zodp.p.Mgr.J.Ó.Vargová,
florbal zodp.p.Mgr.R.Farkaš, volejbal 2m na Majstr.Slov.
zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová)
14. Jessica Bilkóová – IV.A – za vzornú reprezentáciu školy OŠJ (úspešná v KK) zodp.p.Mgr.Á.Talačová
15. Mária Homolová – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy OŠJ (úspešná v KK) zodp.p.Mgr.Á.Talačová
16. Patrik Jančík – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v súťaži Beniakove Chynorany (2m v CK)
zodp.p.Mgr.A.Dragonová, v súťaži Mladý Moderátor (3m v KK)
zodp.p.Mgr.A.Dragonová, v súťaži Štúrov Zvolen (3m v KK) a v MO (účasť v KK)
zodp.p.Mgr.A.Dragonová
17. Brenda Kaššovicová – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe (atletika – 3m na Majstr.kraja v skoku
do výšky) zodp.p.Mgr.J.Ó.Vargová
18. Richard Kuti – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe (florbal 3m na Majst.kraja)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš
19. Kristián Ostatník – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v MO (úspešný v KK) zodp.p.RNDr.J.Pipíšková
20. Hung Tran Manh – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe (florbal 3m na Majst.kraja)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš
21. Laura Hajdušíková – IV.B - za vzornú reprezentáciu školy v športe (volejbal 2m na Majstr.Slov.)
zodp.p.Mgr.E.Marakyová a Mgr.J.Ó.Vargová
22. Daniel Melicher – IV.B - za vzornú reprezentáciu školy v športe (futsal zodp.p.Mgr.R.Farkaš,
florbal 3m na Majst.kraja zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
23. Dávid Farkas – IV.C - za vzornú reprezentáciu školy vo FO (účasť na KK) zodp.p.Mgr.J.Dolinský
a v športe (basketbal 7m na Majstr.Slov.) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
24. Katarína Horváthová – IV.C - za vzornú reprezentáciu školy v športe (cezpoľný beh zodp.p.Mgr.R.Farkaš
basketbal zodp.p.Mgr.J.Ó.Vargová a Memor.Zavarskej 4m na Majstr.Slov.
zodp.p.Mgr.R.Farkaš)
20
25. Marián Kojnok – IV.C - za vzornú reprezentáciu školy v športe (basketbal 7m na Majstr.Slov.)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš
26. Filip Kubica – IV.C - za vzornú reprezentáciu školy v športe (volejbal, atletika, futsal a florbal 3m na
Majst.kraja) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
27. Gabriela Murová – IV.C - za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (úspešná v KK) zodp.p.Mgr.Á.Talačová
28. Peter Prohászka – IV.C - za vzornú reprezentáciu školy BiO (úspešný v KK) zodp.p.Mgr.B.Vidovencová
a v kultúre
29. Richard Tóth – IV.C - za vzornú reprezentáciu školy v športe (florbal 3m na Majst.kraja)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš
30. Dávid Záhoran – IV.C - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v KK) zodp.p.Mgr.L.Dragon
a v športe (florbal 3m na Majst.kraja) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie :
1. Tomáš Mihálik - OKT - za vzornú reprezentáciu školy v športe (futsal 4m na Majstr.kraja)
zodp.p.Mgr.R.Farkaš
2. Ľubomír Pašek – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v súťaži Zenit v programovaní (účasť v KK)
zodp.p.Mgr.J.Dolinský
3. Matej Hamran – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v MO (účasť v KK) zodp.p.RNDr.J.Pipíšková a
v športe (florbal) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
4. Martina Urbanová – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe (atletika - hod oštepom 5m
na Majstr.kraja) zodp.p.Mgr.J.Ó.Vargová a v kultúre
5. Jakub Beňo –IV.C - za vzornú reprezentáciu školy v OĽP (účasť v KK) zodp.p.PaedDr.J.Hallerová a
v kultúre (vo folklórnom súbore Dunaj) zodp.p.Bc.R.Krmašková
Za vzornú reprezentáciu školy v kultúre
6. Boris Borsányi – OKT
7. Lucia Ďurišková – IV.B
8. Matej Jakubík – IV.B
9. Adrienn Marcsová – IV.B
10. Viktória Mazanová – IV.B
Zodp.p.: J.Černek a Bc.R.Krmašková
11. Barbora Mészárosová – IV.B
12. Andrea Patlevičová – IV.B
13. Barbara Pinkeová – IV.B
14. Sarah Pšenáková – IV.B
21
Pokarhania
V tomto školskom roku sme zaznamenali znížený počet výchovných opatrení, čo je výsledkom
dôslednej práce učiteľov a dobrej spolupráce triednych učiteľov s rodičmi. Znížené známky zo správania sú
z dôvodu neospravedlnenej absencie. Z tabuliek je zrejmé, že pohovormi so žiakmi, kontrolou zo strany školy
a rodičov sa podarilo v 2.polroku znížiť počet znížených známok zo správania.
Všetky výchovné opatrenia a znížené známky zo správania boli udelené v súlade so Školským
poriadkom.
Prehľad výchovných opatrení:
Trieda
oktáva
I. B
II. A
III. A
IV. B
1. štvrťrok
napomienka
PPRŠ
napomienka
napomienka
PPRŠ
PPRŠ
2. štvrťrok
(3)správanie
(4)správanie
(3)správanie
(2)správanie
-
3. štvrťrok
napomienka
-
4. štvrťrok
(3)správanie
(4)správanie
PPRŠ
-
Znížené známky zo správania:
Počet PPRŠ
Klasifikačné
obdobie
1. polrok
2. polrok
Celkom
3 žiaci
1 žiak
4 žiaci
Počet
znížených
známok zo
správania (2)
1 žiak
0
1 žiak
Počet
znížených
známok zo
správania (3)
2 žiaci
1 žiak
3 žiaci
Počet
znížených
známok zo
správania (4)
1 žiak
1 žiak
2 žiaci
22
Výsledky externých meraní - maturitné skúšky
Maturitné skúšky sa konali v súlade so Zákonom č.245/2008, §72 až §93 v neskoršom znení a Vyhláškou
MŠ č. 318/2008.
Na maturitnú skúšku sa prihlásilo spolu 99 žiakov, z nich na dobrovoľnú MS bolo prihlásených 9 žiakov.
Maturitnú skúšku z povinných predmetov úspešne vykonalo 98 žiakov 4.ročníka a VIII.G. Maturitnú skúšku
vykonal neúspešne 1 žiak. Neprospel z ÚFIČ zo slovenského jazyka. ŠMK mu povolila vykonať opravnú
maturitnú skúšku v septembri 2013, ktorú vykonal úspešne. Dobrovoľnú MS konali 6 žiaci, ostatní žiaci
od dobrovoľnej skúšky odstúpili.
Na realizáciu MS bolo zriadených 15 PMK pre 13 predmetov. P ŠMK bola Mgr.Tímea Kovácsová zo SPŠ
stav. v Hurbanove.
Externá časť a písomná forma internej časti sa konala v dňoch 12.marca 2013 až 14.marca 2013. Ústna
forma internej časti sa konala v dňoch 20.mája 2013 až 23.mája 2013. Každý žiak sa zúčastnil jednotlivých
foriem MS a tak sme nemuseli organizovať EČ, PFIČ v náhradnom termíne. Pre úspešnosť vykonania MS
boli Vyhláškou 209/2011 stanovené prísnejšie kritériá.
Úspešnosť 33% z EČ nedosiahli:
- z ANJ – dve žiačky
- z NEJ – dve žiačky.
Úspešnosť 25% z PFIČ zo SJaL nedosiahol jeden žiak.
Všetci menovaní úspešne vykonali maturitnú skúšku.
Náhradu maturitnej skúšky z ANJ mali uznanú 5 žiaci.
Výsledky EČ:
predmet
počet žiakov
priem.úspešnosť
percentil školy
Anglický jazyk
83
63,89 %
46,9
Matematika
19
52,11 %
-
Nemecký jazyk
10
38,49 %
-
Slovenský jaz.
a lit.
99
69,66 %
75,7
Výsledky PFIČ:
predmet
počet žiakov
priem.úspešnosť
Anglický jazyk
83
71,20 %
Nemecký jazyk
10
74,00 %
Slovenský jaz.
a lit.
99
59,67 %
23
Výsledky ÚFIČ:
predmet
ANJ
BIO
DEJ
FYZ
GEO
CHE
INF
MAT
NOS
NEJ
OBN
SJL
ŠPJ
spolu
počet ž.
86
30
21
22
30
23
14
19
9
15
24
99
4
396
1
42
17
8
14
15
14
6
10
5
11
10
28
2
182
2
30
7
7
5
10
6
4
5
3
4
10
38
1
130
známka
3
11
5
6
3
4
1
3
4
1
3
28
1
70
4
3
1
1
2
1
1
5
14
5
priemer
1,71
1,67
1,90
1,50
1,70
1,61
1,93
1,68
1,56
1,27
1,79
2,11
1,75
1,78
24
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2012/2013
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
4.ročník
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2012/2013
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
4.
3
4
3
Spolu
13
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
1
6
5
3
etická/náboženská výchova
psychosociálny tréning
1
1
2
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
3
1
2
12
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
27
18
106
1.
2.
3.
4.
2
2
Spolu
2
2
4
4
4
2
6
6
6
4
4
4
2
6
6
6
2
2
2
4
4
4
12
2
6
6
18
32
31
30
124
Človek a hodnoty
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
seminár zo slovenského jaz.
konverzácia v cudzom jaz.
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
Voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
1
lab. cvič. z chémie
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
2
rodinné právo
seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
2
webdizajn
seminár z matematiky
seminár z informatiky
2
2
2
2
2
2
2
31
25
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
3.ročník
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2012/2013
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
4.
3
4
3
Spolu
13
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
6
5
3
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
4
1
2
13
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
28
17
106
1.
2.
3.
4.
Spolu
2
2
2
2
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
seminár zo slov.jaz.
konverzácia v CJ
1
2
Človek a príroda
lab. cvičenia z chémie
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
2
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
rodinné právo
Seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
webdizajn
2
2
2
4
4
4
2
2
4
4
4
2
4
4
6
4
2
4
12
18
32
32
29
124
2
2
seminár z matematiky
seminár z informatiky
voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
2
31
6
6
6
2
6
6
4
2
26
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
2.ročník
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2012/2013
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
4.
3
4
3
Spolu
13
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
6
5
3
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
4
1
2
13
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
28
17
106
1.
2.
3.
4.
Spolu
2
2
2
2
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
seminár zo slov.jaz.
konverzácia v CJ
1
2
Človek a príroda
lab. cvičenia z chémie
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
2
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
rodinné právo
Seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
webdizajn
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
2
2
4
4
6
6
2
4
12
18
32
32
29
124
2
2
seminár z matematiky
seminár z informatiky
voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
2
31
6
6
6
2
6
6
6
2
27
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
1.ročník
študijný odbor: 7902 J gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2012/2013
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
4.
3
4
3
Spolu
13
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
6
5
3
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
4
1
2
13
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
28
17
106
1.
2.
2
3.
4.
Spolu
2
2
2
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
masmediálna komunikácia
seminár zo slov.jaz.
konverzácia v CJ
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
1
2
2
2
elektronika
lab. cvičenia z chémie
využitie rastlín
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
rodinné právo
Seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
webdizajn
odborné kreslenie
seminár z matematiky
seminár z informatiky
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
2
6
6
6
2
6
6
6
2
2
6
6
2
4
12
18
32
32
29
124
2
2
2
31
28
Učebný plán č. 3625/1994-212
8-roč. štúdium
12/13
OKT
P.č. Povinné vyučovacie Poče Roz.
t
predmety
hodí
n
1 Slovenský jazyk
30
1
1
Počet vyuč.hodín v 1. až
8.roč.
2
3
4
5
6
Spolu
7
8
5
5
4
4
3
3
3
4
31
2
Cudzí jazyk
24
2
5
3
3
3
3
3
3
3
26
3
Cudzí jazyk 2
10
11
-
4
3
3
3
3
2
3
21
4
4
-
-
-
-
-
-
1
1
2
4
5
Náuka
o spoločnosti
Dejepis
12
-
1
2
2
1
2
2
2
-
12
6
Geografia
12
1
2
2
2
2
1
2
2
-
13
7
Matematika
30
2
5
5
4
4
4
4
4
2
32
8
Informatika
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
9
Fyzika
15
-
-
-
3
3
3
3
3
-
15
10 Chémia
11
-
-
-
2
2
3
2
2
-
11
11 Biológia
15
-
2
2
2
2
3
2
2
-
15
12 Výtvarná výchova
6
-
2
2
1
1
-
-
-
-
6
13 Hudobná výchova
4
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
14 Estetika
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
15 Etika
/nábož.výchova
16 Telesná výchova
6
1
1
1
1
1
1
1
-
7
23
-
3
3
3
3
3
3
2
1
PST
3
23
17 Rozširujúce hodiny
34
18
-
-
-
-
-
-
4
12
16
27
30
31
30
31
31
30
30
240
Spolu
240
29
Učebný plán č. 3625/1994-212
8-roč. štúdium
12/13
SPT
P.č. Povinné vyučovacie Poče Roz.
t
predmety
hodí
n
1 Slovenský jazyk
30
1
1
Počet vyuč.hodín v 1. až
8.roč.
2
3
4
5
6
Spolu
7
8
5
5
4
4
3
3
3
4
31
2 Cudzí jazyk
24
2
5
3
3
3
3
3
3
3
26
3 Cudzí jazyk 2
10
10
-
4
3
3
3
2
2
3
20
4 Náuka
o spoločnosti
5 Dejepis
4
-
-
-
-
-
-
1
1
2
4
12
-
1
2
2
1
2
2
2
-
12
6 Geografia
12
-
2
2
2
2
1
1
2
-
12
7 Matematika
30
2
5
5
4
4
4
4
4
2
32
8 Informatika
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
9 Fyzika
15
-
-
-
3
3
3
3
3
-
15
10 Chémia
11
-
-
-
2
2
3
2
2
-
11
11 Biológia
15
-
2
2
2
2
3
2
2
-
15
12 Výtvarná výchova
6
-
2
2
1
1
-
-
-
-
6
13 Hudobná výchova
4
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
14 Estetika
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
15 Etika
/nábož.výchova
16 Telesná výchova
6
1
1
1
1
1
1
1
-
7
23
-
3
3
3
3
3
3
2
1
PST
3
23
17 Rozširujúce hodiny
34
16
-
-
-
-
-
2
4
12
18
27
30
31
30
31
31
30
30
240
Spolu
240
30
Učebný plán č. 3625/1994-212
8-roč. štúdium
12/13
SX
P.č. Povinné vyučovacie Poče Roz.
t
predmety
hodí
n
1 Slovenský jazyk
30
1
1
Počet vyuč.hodín v 1. až
8.roč.
2
3
4
5
6
Spolu
7
8
5
5
4
4
3
3
3
4
31
2 Cudzí jazyk
24
2
5
3
3
3
3
3
3
3
26
3 Cudzí jazyk 2
10
10
-
4
3
3
3
2
2
3
20
4 Náuka o
spoločnosti
5 Dejepis
4
-
-
-
-
-
-
1
1
2
4
12
-
1
2
2
1
2
2
2
-
12
6 Geografia
12
-
2
2
2
2
1
1
2
-
12
7 Matematika
30
2
5
5
4
4
4
4
4
2
32
8 Informatika
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
9 Fyzika
15
-
-
-
3
3
3
3
3
-
15
10 Chémia
11
-
-
-
2
2
3
2
2
-
11
11 Biológia
15
-
2
2
2
2
3
2
2
-
15
12 Výtvarná výchova
6
-
2
2
1
1
-
-
-
-
6
13 Hudobná výchova
4
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
14 Estetika
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
15 Etika
/nábož.výchova
16 Telesná výchova
6
1
1
1
1
1
1
1
-
7
23
-
3
3
3
3
3
3
2
1
PST
3
23
17 Rozširujúce hodiny
34
16
-
-
-
-
-
2
4
12
18
27
30
31
30
31
31
30
30
240
Spolu
240
31
Učebný plán pre 8-ročné štúdium
SEK 12/13
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a
komunikácia
predmet / ročník
1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
Spolu
slovenský jaz. a literat.
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
4
4
2
5
3
2
4
3
2
5
3
3
3
4
3
3
4
3
4
4
3
3
4
3
31
29
21
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
1
1
1
10
10
12
dejepis
geografia
občianska náuka
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
12
10
7
etická/nábožen. vých.
1
1
1
1
1
1
spoločenská výchova
Matematika a práca matematika
s informáciami
informatika
2
4
1
2
4
1
2
4
1
1
4
4
2
3
1
Človek a
spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce technika
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
1
1
telesná výchova a šport
3
4
1
2
7
29
7
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
3
3
3
3
3
24
29 30 30 30
31
30
28
17
225
2
4
12
18
32
32
29
243
1
3
3
Voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hod.
6
1
výtvarná výchova
hudobná výchova
výchova umením
umenie a kultúra
Spolu
1
29 30 30 30
31
32
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie
ZAMESTNANCI
Šk. rok: 2012/2013
Zaradenie
A) Pedagogickí
Učitelia
Učitelia spolu
Majstri odborného výcviku
Vychovávatelia
B) Nepedagogickí
Zamestnanci THP
Pomocný
personál
(upratovačky,
údržbár,
kuchárky a zamestnanci
v prevádzke)
Iní (uviesť konkrétne)
SPOLU ZAMESTNANCI
ŠKOLY
Všetci zamestnanci školy sú kvalifikovaní.
Počet
interní
Počet
externí
29
29
5
2
2
-
13
-
-
48
2
33
Pedagogickí zamestnanci
Priezvisko, meno, titul
funkcia - zaradenie
Aprobácia
odbornosť
NJ-História
Bauková Viera Mgr.
učiteľka
Beláková Marta PhDr.
učiteľka
SJ-NJ
Čéryová Adela PaedDr.
učiteľka
AJ
Dolinská Beata Mgr.
učiteľka
D-Psych.
Dolinský Jozef Mgr.
učiteľ
F-Techn.vých.
Dosúdil František Mgr.
učiteľ
TV
Dragon Ladislav Mgr.
učiteľ
D-Z
Dragonová Adriana Mgr.
učiteľka
SJ-Hudob.vých.
Dubranová Mariana Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
M-Zemepis
Farkaš Roland Mgr.
učiteľ
TV
Gajdáč Ondrej Mgr.
riaditeľ
TV-RJ
Gličová Mária Mgr.
učiteľka
M-Zemepis
Hallerová Judita PaedDr.
učiteľka
ON-Pg
Hallerová Zuzana PhDr.
učiteľka
SJ-D
Hevesi Petruf Alena
učiteľka
AJ-ŠJ
Ježo Jaroslav Mgr.
učiteľ
F-Techn.vých.
učiteľka
AJ-RJ
Kubíková Mária Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
M-Dg
Loydlová Darina Mgr.
učiteľka
F-Ch
Mayer Katherine Mgr.
učiteľka
SJ-AJ
Ódor Vargová Judita
učiteľka
TV
Pipíšková Jana RNDr.
učiteľka
M-Dg
Podleiszeková Margita Mgr.
učiteľka
SJ-FRJ
Talačová Ágnes Mgr.
učiteľka
Šj - D
Valentová Tatiana Mgr.
učiteľka
lingvist.
Vidovencová Barbora Mgr.
učiteľka
Pg-B
Kešiarová Zuzana Mgr.
Vörös Gejza Mgr.
učiteľ
M-F
Výbochová Ľubica RNDr.
učiteľka
B-Ch
Földesová Ildikó PaedDr.
učiteľka
B-CH
Krmašková Roberta Bc.
učiteľka
Market.komun.a
reklama
Kat.teológia
Palušák Peter
učiteľ
Poznámka
do 28.2.2013
do 31.5.2013
do 31.8.2013
34
Nepedagogickí zamestnanci:
Priezvisko, meno,
titul
Baloghová Ibolya
Szénási Štefan
Kovácsová Valéria
Kirchnerová Monika
Santusová Viola
Kováčová Gizela
Bundárová Zuzana
Csepyová Katarína
Ertlová Rozália
ŠJ
Klimentová Elvíra
Kurcsíková Júlia
Zacharová Katarína
Kelemenová Alžbeta
Markovicsová Klára
Bekeová Ildikó
Farkasová Zuzana
Mátyásiová Eva
Vörösová Helena
Tomašková Alžbeta
Zaradenie
mzdová účtovníčka
školník
finančná účtovníčka
tajomníčka - pokladníčka
hospodárka školy
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
vedúca školskej jedálne
hlavná kuchárka
kuchárka do 31.12.2012
kuchárka od 7.1.2013 do 31.5.2013
kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
upratovačka
35
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2012/2013
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
španielsky jazyk
dejepis
náuka o spoločnosti + obč.náuka
etická výchova
estetická výchova +umenie a kultúra
matematika
informatika
fyzika
chémia
biológia
geografia
telesná výchova
hudobná výchova
výtvarná výchova
náboženská výchova
rodinné právo
webdizajn
laboratórne cv. z chémie
konverzácia v anglickom jazyku
konverzácia v nemeckom jazyku
seminár zo slovenského jazyka
seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z matematiky
seminár z biológie
seminár z chémie
seminár z geografie
seminár z fyziky
seminár z informatiky
psychosociálny tréning
spoločenská výchova
Počet hodín
týždenne
Počet učiteľov vyučujúcich
47
73
30
30
19
12
11
12
46
17
19
17
22
16
47
1
1
1
2
2
2
8
2
8
6
6
6
6
6
4
6
4
4
2
spolu
4
4
2
2
3
1
5
5
5
2
3
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
odborne
4
4
2
2
3
1
1
0
5
2
3
1
2
2
4
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
predmet
neodborne
4
5
1
-
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania
modernizácia vzdelávania na SŠ
riadenie školy a školský manažment
priebežné aktualizačné
Počet
vzdelávaných
4
2
4
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
4
2
3
1
36
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Slovenský jazyk a literatúra
S ú ť a ž v u m e l e c k o m p r e d n e s e p o é z i e a p r ó z y - Hviezdoslavov Kubín:
V školskom kole ( február 2013) súťažilo 20 žiakov; zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová ;výsledky:
IV. kategória - poézia:
1. miesto: Lucia Pinke (III. B) – Mgr. A. Dragonová
2. miesto: Ivanka Nováková (I. B) – PhDr. Z. Hallerová
3. miesto: Dominika Závodská (I. A) – PhDr. Z. Hallerová
IV. kategória – próza :
1. miesto: Bianca Lehocká (III. A) – PhDr.Z. Hallerová
2. miesto: Viktória Uzsáková (III. A) – PhDr.Z. Hallerová
3. miesto: Gabriela Krišková (I. A) – PhDr.Z. Hallerová
II. kategória – poézia:
1. miesto: Sára Knoteková (SEK) – Mgr. A. Dragonová
2. miesto: Zuzana Gellérthegyiová (SEK) – Mgr. A. Dragonová
Okresné kolo (marec 2013)
IV. kategória – próza
1. miesto: Viktória Uzsáková (III. A) – PhDr.Z. Hallerová
2. miesto: Gabriela Krišková (I. A) – PhDr.Z. Hallerová
3. miesto: Bianca Lehocká (III. A) – PhDr.Z. Hallerová
IV. kategória - poézia
3. miesto: Lucia Pinke (III. B) – Mgr. A. Dragonová
Čestné uznanie poroty: Ivanka Nováková (I. B) – PhDr.Z. Hallerová
II. kategória – poézia:
1. miesto: Sára Knoteková (SEK) – Mgr. A. Dragonová
2. miesto: Zuzana Gellérthegyiová (SEK) – Mgr. A. Dragonová
Do KK postúpili žiačky, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste.
Krajské kolo (apríl 2013)
Zúčastnili sa: Z. Gellérthegyiová (SEK) a S. Knoteková (SEK) – obe Mgr. A. Dragonová
3. miesto: Sára Knoteková (SEK) – Mgr. A. Dragonová; Z. Gellérthegyiová (SEK) – účasť v KK
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo (október 2012): súťažilo 30žiakov v dvoch
kategóriách; zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová; výsledky:
Kategória A (3.a 4. ročník, septima, oktáva)
1. miesto: Patrícia Kovácsová (III. A) – PhDr. Z. Hallerová
2. miesto: Bianca Lehocká (III. A) – PhDr. Z. Hallerová
3. miesto: Viktória Uzsáková (III. A) – PhDr. Z. Hallerová
Kategória B (1. a 2. ročník, V. G, VI. G)
1. miesto: Patrik Miskovics (II. B) – Mgr. A. Dragonová
2. miesto: Matej Ondrejovič(I. B) – PhDr. Z. Hallerová
3. miesto: Samuel Valach (I. B) – PhDr. Z. Hallerová
Krajské kolo (8. február 2013): zúčastnili sa na ňom víťazi školského kola kategórie A a kategórie B –
Patrícia Kovácsová (III. A) – PhDr. Z. Hallerová a Patrik Miskovics (II. B) – Mgr. A. Dragonová
1. miesto: Patrik Miskovics (II. B) – A. Dragonová
12. miesto – úspešná riešiteľka: Patrícia Kovácsová (III. A) – PhDr.Z. Hallerová
37
Patrik Miskovics postúpil do celoštátneho kola.
Celoštátne kolo OSJL (24. 4. – 25. 4. 2013)
Patrik Miskovics (II. B) sa umiestnil na 1. mieste!!! – víťaz celoštátneho kola v kategórii A
Beniakove Chynorany – z okresného výberového kola postúpili: P. Jančík (IV. A) a L. Pinke (III. B)
Mladý moderátor – krajská súťaž (20. október 2012) krajská súťaž (október 2012) a v tomto školskom
roku sa na tejto súťaži zúčastnili: Bianca Lehocká (III. A), Lucia Pinke (III. B), Ivanka Nováková (I. B), Ivan
Šušanský (III. B); Bianca Lehocká (III. A) získala Čestné uznanie poroty v KK Mladý moderátor –
PhDr. Z. Hallerová
V októbri 2012 sa uskutočnil workshop – Mladý moderátor; zúčastnili sa na ňom žiaci: P. Kovácsová (III. A),
L. Szaboóvá (III. A), B. Böszörményiová (III. A), K. Bartúnková (III. A),. Gregušová (III. A), L. Pinke
(III. B), J. Veselka (III. B), I. Šušanský (III. B).
Literárne súťaže
Literárne súťaže tak, ako prichádzali priebežne informácie a propozície vyučujúce slovenského jazyka a
literatúry propagovali medzi žiakmi.
Literárny Lučenec – celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe žiakov; zapojilo sa 10 žiakov. Umiestnenie
nedosiahli. PhDr. Z. Hallerová, Mgr. A. Dragonová
Besedy
- beseda so spisovateľom Dominikom Smrekom v Szinnyeiho knižnici v Komárne (22. 3. 2013), žiaci
III. A triedy – PhDr.Z. Hallerová
- prednáška „Misia solúnskych bratov s. Cyrila a Metoda“ v Szinnyeiho knižnici v Komárne (27. 3. 2013) –
žiaci I. A triedy – Mgr.B. Dolinská
Iné podujatia a aktivity
- recitátorky Viktória Uzsáková (III. A) a Ivanka Nováková (I. B) – prispeli do programu organizovaného
Nemocnicou v Komárne
- práca v porotách rôznych súťaží – Mgr.A.Dragonová: predsedníčka poroty v okresnom kole súťaže
Šaliansky Maťko (marec 2013); PhDr.Z. Hallerová: členka poroty súťaže Dobré slovo – apríl 2012 (súťaž
v umeleckom prednese v slovenskom jazyku žiakov škôl s VJM)
- návštevy Knižnice J. Szinnyeiho – so žiakmi sekundy a 1. ročníka; organizovali Mgr. A.Dragonová,
PhDr.Z. Hallerová (september, október 2012, marec 2013).
Divadelné predstavenia
Už niekoľko desaťročí žiaci našej školy s veľkým záujmom navštevujú divadelné predstavenia v Komárne,
v Nitre a v Bratislave, návštevy ktorých pre nich organizujú vyučujúce slovenského jazyka a literatúry. Je to
spôsob, ako žiakom priblížiť literatúru aj prakticky, ako ich vychovávať k vzťahu k umeniu a duchovným
hodnotám, ako ich viesť k slušnému správaniu, keď sa ocitnú v kontakte s umením a umelcami. V rámci týchto
podujatí zároveň žiaci navštevujú múzeá, galérie, výstavy. V tomto školskom roku to boli nasledovné
divadelné predstavenia:
Bratislava
Chrobák v hlave (21. 2. 2013) – výber žiakov – Mgr.A. Dragonová, PhDr.M. Beláková
Trnava
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (30. 10. 2012) – SX, III. A, SPT, KV – Mgr.A. Dragonová,
PhDr.M. Beláková, PhDr.Z. Hallerová, PaedDr.J. Hallerová
Náuka o spoločnosti, občianska náuka
Olympiáda ľudských práv – školské kolo (november 2012) – 10 žiakov; zodpovedná – PaedDr.Judita
Hallerová
1. miesto: Jakub Beňo (IV. C) – PaedDr.J. Hallerová
38
Krajské kolo (7. február 2013)
Jakub Beňo - neumiestnil sa na prvých troch miestach
Mladý Európan – regionálne kolo – družsvo: D. Bugáň (III. A), K. Hegedüš (III. A), Tomáš Mihalík (SPT)
– 5. miesto – PaedDr.J. Hallerová
- interaktívna prednáška na témy: ľudské práva, rasizmus a jeho prejavy v súčasnosti, trest smrti, legalizácia
mäkkých drog – Paneurópska vysoká škola – 32 žiakov 4. roč. – PaedDr.J. Hallerová
- cyklická interaktívna prednáška lektoriek z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Komárne na tému „Duševné zdravie“ – 16 žiakov triedy SX v termínoch: 14. 1. 2013, 1. 3. 2013, 25. 3.
2013 – PaedDr.J. Hallerová
- prednáška Polície SR na tému „Predchádzanie násiliu“ – žiaci 3. roč. – PaedDr.J. Hallerová
Dejepis
Súťaže, projekty
Otázniky histórie – dejepisná súťaž vyhlasovaná Asociáciou primátorov a starostov; zapojilo sa 10 žiakov
dejepisného seminára; iniciátorkou a konzultantkou bola PhDr.Z. Hallerová
Dejepisná olympiáda
Školské kolo (december 2012) – zapojilo sa 15 žiakov v kategórii E a 2 žiaci v kategórii A, B; zodpovedná:
PhDr.Z. Hallerová; výsledky:
E kategória (SEK))
1. miesto: Dušan Podmanický – Mgr.B. Dolinská
2. miesto: Emma Lénártová – Mgr.B. Dolinská
Okresné kolo (február 2013): postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v školskom kole; výsledky:
Emma Lénártová (SEK) – 7. miesto
V kategórii A a B postúpili do krajského kola žiaci: Szabolcs Lovász (III. B) – PhDr.Z. Hallerová a Viktória
Lovászová (II. B) – PhDr.Z. Hallerová
Krajské kolo – kategória A a B (apríl 2013)
A kategória
Szabolcs Lovász (III. B) – 1. miesto – PhDr.Z. Hallerová
Viktória Lovászová (II. B) – 11. miesto –– úspešná riešiteľka - PhDr.Z. Hallerová
Celoštátne kolo
Szabolcs Lovász (III. B) – 11. miesto – úspešný riešiteľ – PhDr.Z. Hallerová
Besedy, prednášky, exkurzie
- prednáška p. Ľ. Gráfela o histórii mesta Komárno a pevnostnom systéme (Šulekove dni -október 2012)zúčastnili sa žiaci 2. ročníka a sexty; zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová
- návšteva Komárňanskej pevnosti (september, október 2012) – žiaci II. ročníka; zodpovedná:
PhDr.Z. Hallerová
- exkurzia „Osvienčim“ (22. október 2013) – 49 žiakov 3., 4. ročníka, septimy a oktávy; zodpovedná:
PhDr. Z. Hallerová, ped. dozor Mgr.B. Dolinská
- návštevy historických expozícií v múzeách a galériách Komárna, Bratislavy
- exkurzia Vyšehrad, Ostrihom, Štúrovo (október 2012) – žiaci 1. ročníka a kvinty; zodpovedný:
Mgr.L. Dragon
- prednáška „Misia solúnskych bratov s. Cyrila a Metoda“ v Szinnyeiho knižnici v Komárne (27. 3. 2013) –
žiaci I. A triedy – Mgr.B. Dolinská
- konferencia pri príležitosti 250. výročia zemetrasenia v Komárne v roku 1763 (20. 6. 2013, Podunajské
múzeum v Komárne) – výber žiakov – PhDr.Z. Hallerová, Mgr.B. Dolinská
39
Anglický, nemecký a španielsky jazyk
Účasť a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach v rámci vyučovania cudzích jazykov:
ANJ:
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 14.12.2012. Súťaž pozostávala z gramatického
testu a ústnej časti, situačnej úlohy a vytvorenia príbehu na základe obrázkov.
Dňa 16.1.2013 sa uskutočnilo okresné kolo, ktorého organizátorom bola naša škola.
Do okresného kola OANJ postúpili títo žiaci a získali nasledovné umiestnenia:
zodpovedný vyučujúci:
kategória 1A
kategória 2A
kategória 2B
kategória 2C2
Dušan Podmanický
Boris Baráth
Monika Blštáková
Filip Kiniorski
sekunda
kvinta
oktáva
oktáva
2.miesto
1.miesto
1.miesto
1.miesto
Mgr.Z.Kešiarová
Mgr.Z.Kešiarová
Mgr.T.Valentová
Mgr.T.Valentová
Víťazi okresného kola postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 11.2.2013 a získali nasledovné
umiestnenia:
Boris Baráth
Filip Kiniorski
Monika Blštáková
kvinta
oktáva
oktáva
4.miesto
2.miesto
5.miesto
ŠPJ:
V španielskom jazyku sa obvodné kolo neorganizuje.
Do krajského kola olympiády v španielskom jazyku na základe umiestnení v školskom kole postúpili títo
študenti:
Viktória Uzsáková
Zoltán Hegeduš
Boris Baráth
Mária Homolová
Gabriela Murová
III.A
III.A
kvinta
IV.A
IV.C
účasť v KK
účasť v KK
2.miesto
účasť v KK
účasť v KK
zodpovedný vyučujúci:
Mgr. Ágnes Talačová
NEJ:
Olympiáda v nemeckom jazyku taktiež pozostávala zo školského kola a následne okresného kola.
Do krajského kola postúpili a získali nasledovné umiestnenia:
Boris Baráth
Peter Bakonyi
kvinta
III.A
2.miesto v KK
1.miesto v KK
zodpodný vyučujúci:
Mgr. Viera Bauková
Do celoštátneho kola postúpil Peter Bakonyi, kde sa umiestnil na 6.mieste.
40
Iné súťaže:
Dňa 18.12.2012 sa na SOŠOaS uskutočnil ďalší ročník turnaja v Scrabbli v anglickom jazyku. Súťažilo sa
v jednej kategórii a naši študenti obsadili nasledovné miesta.
Miriam Mazanová
Šimon Sádecký
II.B
kvinta
1.miesto
2.miesto
zodpovedná: Mgr.Z.Kešiarová
Iné podujatia a aktivity
anglický jazyk:
Divadelné predstavenia v anglickom jazyku majú u nás niekoľkoročnú tradíciu a u žiakov majú veľmi
pozitívny ohlas. Okrem kontaktu so živým jazykom, čo je pre výučbu cudzieho jazyka neodmysliteľná súčasť,
žiaci sa takouto formou oboznamujú s klasickými dielami anglickej a americkej literatúry a získavajú poznatky
o kultúrnych aspektoch krajiny. V budúcom školskom roku by sme chceli vzhľadom na veľký záujem
zo strany študentov v podobných aktivitách pokračovať.
1.Vianočná koleda (Christmas Carol) – 24.10.2012 – výber študentov IV.ročníka – Teatro Wustenrot
Bratislava
2.Guliverove cesty (Gulliver´s Travels)– 12.12.2012 – výber študentov I.-III.ročníka - adaptácia románu
Jonathana Swifta v prevedení TNT Theatre Britain - Bratislava
Exkurzie:
ANJ:
Jazykovo-poznávací zájazd do Londýna - výber študentov I.- III. v termíne od 24.10.2012 do 30.10.2012.
Študenti boli ubytovaní v rodinách. Okrem využitia svojich jazykových schopností v reálnych podmienkach
a situáciách, mali možnosť porovnať kultúru, zvyky a tradície krajiny, ktorej reč sa učia.
ŠPJ:
V októbri 2012 sa výber 13 žiakov zúčastnil jazykovo-poznávacieho zájazdu do Katalánska.
Získali nové skúsenosti a poznatky kultúrneho a historického charakteru.
NEJ:
Od roku 2004 každoročne organizujeme výmenný pobyt s nemeckým Gymnáziom Waldkraiburg ( dolné
Bavorsko neďaleko Mníchova) na základe dlhoročných priateľských vzťahov. V termíne od 1.10.2012
do 6.10.2012 sa uskutočnil výmenný pobyt našich študentov vo Waldkraiburgu v rámci ktorého navštívili
družobnú školu, absolvovali niekoľko exkurzií a športových podujatí.
V termíne od 25.4.2013 do 30.4.2013 naše gymnázium navštívilo 9 študentov v sprievode svojich pedagógov.
Cieľom je praktická výučba nemeckého jazyka, komunikácia v cudzom jazyku, priblíženie iných kultúr
študentom, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok, získanie nových priateľov. Spoločne sme
absolvovali niekoľko zaujímavých výletov a exkurziu do Slovenskej ľudovej majoliky v Modre.
41
Matematika, informatika a fyzika
Okresné kolo MO Z (pripravuje Mgr. M.Gličová):
Richard Rapos – SEKUNDA: účastník OK MO Z7
Dušan Podmanický – SEKUNDA: účastník OK MO Z7
Daniela Borosová – SEKUNDA: účastníčka OK MO Z7
Okresné kolo Pytagoriády (pripravuje Mgr. M.Gličová):
Mário Baross – SEKUNDA: účastník OK Pytagoriády P7
MO kategória C (pripravuje RNDr.Pipíšková):
Samuel Valach – I.B: úspešný riešiteľ KK v Nitre dňa 9.4.2013 (4. miesto).
MO kategória B:
Bez účasti v krajskom kole.
MO kategória A:
Bez účasti v krajskom kole.
Matematické súťaže:
Medzinárodná matematická súťaž
KLOKAN - Súťaž sa uskutočnila dňa 25. marca 2013
(pondelok) a zúčastnilo sa jej 17 študentov.
Najlepšie umiestnenia získali:
v kategórii BENJAMÍN 7: Richard RAPOS (SEKUNDA) – 131.- 139. miesto v SR (percentil: 96,6)
v kategórii KADET G12: Patrik BUŠANSKI (I.A) – 458.- 487. miesto v SR (percentil: 84,1)
Benjamín DRENKA (SEXTA) – 233.- 255. miesto v SR (percentil:91,8)
v kategórii JUNIOR G34: Daniel LACHO (III.A) – 579.- 609. miesto v SR (percentil: 67,2)
Kristián OSTATNÍK (IV.A) – 191.- 206. miesto v SR (percentil:89,1)
Matematická súťaž Konkoly–Thege Miklósa -25.ročník (Hurbanovo –15.11.2012)
1. ročník (26 súťažiacich): Z našej školy najlepší výsledok dosiahol Patrik Bušanski (I.A) – 6.-8.
miesto.
2. ročník (25 súťažiacich): Z našej školy najlepší výsledok dosiahol Alex Babiš (II.A) – 9.-12. miesto.
3.- 4.ročník (30 súťažiacich): Z našej školy najlepšie umiestnenie dosiahol Kristián Ostatník (III.A) –
14.-17. miesto.
Fyzikálna olympiáda (pripravuje Mgr. J.Dolinský):
Samuel Valach – I.B: úspešný riešiteľ KK v Nitre dňa 15.5.2013 (2. miesto).
Súťaž z astronómie „Čo vieš o hviezdach“ (pripravuje Mgr. G.Vörös):
Samuel Valach – I.B: účastník OK v Hurbanove
Andrej Tárnok – I.B: účastník OK v Hurbanove
Peter Výboch – II.B: úspešný riešiteľ KK (2. miesto), účastník celoslovenského kola (17. miesto)
42
Súťaž v programovaní – ZENIT (pripravuje Mgr. J.Dolinský):
Peter Bósza – OKTÁVA: účastník KK v Leviciach (11. miesto)
Ľubomír Pašek – OKTÁVA: účastník KK v Leviciach (18. miesto)
Krúžková činnosť
V rámci projektu vzdelávacích poukazov pracovali na škole nasledovné krúžky:
▪
„Matematický krúžok pre sekundu“ pod vedením Mgr. M.Gličovej
▪
Krúžok s názvom „Ekonomická matematika“ pod vedením RNDr. J.Pipíškovej, ktorý bol určený
pre študentov 4. ročníka
▪
Krúžok s názvom „Praktická fyzika“ pod vedením Mgr. G.Vörösa, ktorý navštevovali najmä žiaci
4. ročníka
▪
Krúžok s názvom „Komunikačné technológie“ pod vedením Mgr. J.Ježa, ktorý navštevovali najmä
žiaci 4. ročníka
ŠULEKOVE DNI 2012

V rámci Šulekových dní sa uskutočnil 4. ročník školskej mat. súťaže MATBOJ, dňa 26.10.2012
pre 4-ročné gymnázium a vyššie ročníky 8-roč.gymnázia a dňa 29.10. 2012 pre SEKUNDU. Súťaže
sa zúčastnilo spolu 39 žiakov, ktorí súťažili v 4 kategóriách.
Zloženie víťazných družstiev:
SEKUNDA: Rebeka Čulíková, Kristína Perlová, Dušan Podmanický
I. ročník a KVINTA: Boris Baráth, Kamila Mokosová, Lucia Petrovicsová (KVINTA)
II. ročník a SEXTA: Benjamín Drenka, Petra Kerepecká, Patrik Nagy (SEXTA)
III. a SEPTIMA: Edina Illés, Kristína Mikolášová, Natália Petöczová (SEPTIMA)

V rámci Šulekových dní sa dňa 24. októbra 2012
pre seminaristov
konala na našej škole odborná prednáška
tretieho a štvrtého ročníka na tému astronómie. Prednášku pre nás pripravil a
prezentoval pracovník Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec.
43
Biológia, chémia a geografia
a) Olympiády
Biológia :
Krajské kolo: kat. B Viktória Lovászová – II. B – 6.miesto (projektová časť), RNDr. Ľ.Výbochová
kat. A Ester Pálmay – sept. 3. miesto (teoreticko – projektová časť), Mgr. B.Vidovencová
Viktória Kürthyová sept.- účasť
Geografia:
Obvodné kolo : kat.G Kristína Perlová – sekunda - 4. miesto, Mgr. M.Gličová
Eva Dinh Thi – sekunda - účasť, Mgr. M.Gličová
Krajské kolo : kat. C Silvia Slopovská - úspešná, Mgr. L.Dragon
b) Prednášky, besedy , aktivity
Prednáška na tému – tropické choroby (30.10.2012) , RNDr. Gertrúda Mikolášová
Kampaň – Červené stužky , prezentácie na tému AIDS , odborná prednáška MUDr. Eleny Novákovej, Phd.
na DVD nosiči realizované na hodinách etickej výchovy a biológie v 1., 2. ročníku, v kvinte a sexte
Celoslovenská kampaň Červené stužky sa začala 1.9. 2012 a bola zameraná na poskytnutie a zvýšenie
odborných vedomostí mladých ľudí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja
proti AIDS. Kampaň Červené stužky vyvrcholila 1. decembra 2012 - na Svetový deň boja proti AIDS.
Súčasťou bola aj celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl. Z našej školy sa jej zúčastnili
žiaci sekundy.
Odborná prednáška na tému HIV a AIDS – Dr. Molnár – 7.12.2012
Deň Zeme (24.4.2013) – čistenie brehov riek Dunaja a Váhu – 1.ročník
c) Zbierka finančných prostriedkov pri príležitosti Dňa narcisov 12.4.2013 – Mgr. B.Vidovencová
– študenti 3. ročníka SEB
– vyzbieraná suma : 1376,45 eur
d) Exkurzie
Exkurzia na výstavu HUMAN BODY v Bratislave
Termín uskutočnenia: 8.10.2012
Počet účastníkov: 50
Pedagógovia: Mgr. Barbora Vidovencová, Mgr. Darina Loydlová
Žiaci: 3. a 4.ročníka SEB , 48 žiakov
Exkurzia do TROPICARIA v Budapešti
Termín uskutočnenia: 7.2.2013
Počet účastníkov: 1.Pedagógovia: Mgr. Barbora Vidovencová, Mgr. Darina Loydlová
2.Žiaci: 1.ročník a kvinta , 46 študentov
Geografická exkurzia :
Vysoké Tatry: 1.ročník + kvinta, pedagogický dozor: Mgr.L.Dragon, Mgr.M.Gličová, Mgr.J.Ódor Vargová
- 1 turnus - 28.5. – 31.5.2013, 33 žiakov (1.B, kvinta)
- 2 turnus 4.6. – 7.6.2013, pedagogický dozor: Mgr. L.Dragon, Mgr. Á.Talačová, 25 žiakov (1.A)
Haligovce exkurzia PIENAP – 47 žiakov 3. ročníka + SEPT, 18.6. – 21.6.2013, pedagogický dozor:
Mgr.L.Dragon, Mgr.A.Dragonová, Mgr.Á.Talačová
44
Výchovné predmety a telesná výchova a šport
Žiaci sekundy sa zapojili do súťaže Červené stužky, ale tak ako každý rok organizátori neinformovali
o výsledkoch.
V rámci predmetu umenie a kultúra sme sa zúčastnili podujatí:
október 2012 – výstava Tibor Kopocs – Galéria Limes v Komárne
- zúčastnení: celý 4. ročník a 1. ročník
- zodpovedný pedagóg: Mgr. T.Valentová
október 2012 – Labutie jazero – balet - Bratislava
- zúčastnení: výber žiakov 4. ročníka
- zodpovedný pedagóg: Mgr. T.Valentová
8.11.2012 - Júliu Barta - Pamätná výstava pri príležitosti 90. výročia narodenia umelca
- zúčastnení: II.A; I.A
- zodpovedný pedagóg: Mgr. V.Bauková, PaedDr. A.Čéryová
19.11.2012 – Život na oboch stranách hranice (arch. výstava z doby rímskej)
- zúčastnení: sexta
- zodpovedný pedagóg: Mgr. V.Bauková,
január 2013 – výstava Juraj Dolan - Galéria Limes v Komárne
- zúčastnení: I.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. T.Valentová
2.5.2013 – Secesia - výstava – Mirbachov palác v Bratislave
- zúčastnení: I.A,B; II.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. T.Valentová
23.5.2013 - Sloboda má svoje hranice
- zúčastnení: 206 žiakov 1.-3. ročníka
- zodpovedný pedagóg: Mgr. D.Loydlová
V rámci predmetu etická výchova sme sa zúčastnili podujatí:
14.6.2013 – Problémy dospievajúcej mládeže - beseda s pracovníčkou CPPPaP Mgr. J.Kállayovou
- zúčastnení: sekunda
- zodpovedný pedagóg: Mgr. M.Gličová
14.6.2013 – Etika v sexualite - beseda s pracovníčkou CPPPaP Mgr. J.Kállayovou
- zúčastnení: skvinta
- zodpovedný pedagóg: Mgr. M.Gličová
14.6.2013 - S Tebou a o Tebe
- zúčastnení: dievčatá 1. ročníka a kvinty
- zodpovedný: Mgr. M.Kubíková
Cyklické prednášky na tému Duševné zdravie s pracovníčkami CPPPaP Komárno
- zúčastnení: sexta
- zodpovedný (organizátor): PaedDr. J.Hallerová
V rámci vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sme sa zúčastnili nasledovných súťaží a
podujatí:
25.9.2012 – Cezpoľný beh
-1. miesto študentky MO - K.Horváthová (IV.C), V.Szépeová (I.B)
- 4. miesto študentky MK – D.Tárnoková (III.B), E.Bottová (2.A)
- 2. miesto študenti MO
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
15.10.2012 – Memoriál Mária Zavarskej
- MO - 3. miesto študenti
2. miesto študentky
45
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
6.11.2012 – Florbal MO – 1. miesto – študentky
15.11.2012 – Florbal MO – 1. miesto – študenti
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
19.11.2012 – Memoriál E. Šeba v basketbale – študenti – 1.miesto
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš, Mgr. J.Ódor Vargová, Mgr. F.Dosúdil
29.11.2012 – Basketbal MO 1. miesto študenti
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
30.11.2012 - Basketbal MO 1. miesto študentky
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
3.12.2012 - Florbal MK – 5. miesto – študentky
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
5.12.2012 - Florbal MK – 3. miesto – študenti
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
10.12.2012 – MO v stolnom tenise 2. miesto študenti
- zúčastnení jednotlivci: E.Való (SPT), J.Veselka (III.B), T.Mihalík (SPT), F.Farkas (III.B)
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
11.12.2012 – MO v stolnom tenise 2. miesto študentky
- zúčastnení jednotlivci: D.Daridová (OKT), S.Valachová (OKT), A.Žideková, I.Nováková (I.B)
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
január 2013 – Futsal MO 1. miesto študenti
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
10.1.2013 - MK vo futsale 5. miesto žiaci SŠ
- zúčastnení: T.Mihalík SPT, V.Gurvai SPT, D.Melicher IV.B, F.Kubica IV.C, M.Banda II.A,
P.Jančík IV.A, F.Farkaš III.A , J.Maťko III.A, D.Bakos III.A, T.Mihálik- OKT
- zodp.ved.: Mgr. R.Farkaš
17.1.2013 – Hádzaná MO 3. miesto študenti
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
21.1.2013 - Basketbal MK 6. miesto študentky
- zodpovedný pedagóg: Mgr. F.Dosúdil
24.1.2013 - Hádzaná MO 6. miesto študentky
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
29.1.2013 – Basketbal MK 2. miesto študenti
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkaš
10.2. – 16.2.2013 - Lyžiarsky výchovno –výcvikový kurz
- miesto: Skipark Kubínska Hoľa
- zúčastnení: 33 žiakov školy
3 inštruktori: Mgr. F.Dosúdil, Mgr. J.Ódor Vargová, Mgr. R.Farkaš
1 lekár: MUDr. Marianna Kajanová
- zodpovedný pedagóg - vedúci kurzu: Mgr. R.Farkaš
21.2.2013 – Volejbal MO 1. miesto žiačky
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
28.2.2013 - MO volejbal SŠ chlapci 2.m
- zúčastnení: D.Bakos III.A, P. Béber IV. B, Z.Dang Trung Nghia SX, M. Ferčík SX,
SPT – V.Gurvai, T.Mihalík, J.Podmajerský, T.Polcík, E.Való,M.Vu Tung,
F. Kubica IV. C, Tran Manh Hung IV.A
-zodpovedný: Mgr. R.Farkaš
20.3.2013 - Medzinárodný turnaj vo futsale Hurbanovo
- zúčastnení: E. Mátyásiová II. B, L. Trang Xuanová II.B, K. Ortutová II.B, V. Retkešová II.B,
Z. Matejičková II. A, A. Lengyelová II. A, L. Múčková II. A, F. Kováčová II. A,
I. Nováková I. B
-zodp.ved.: Mgr. R.Farkaš
46
20.03.2013 - MO volejbal ZŠ dievčatá 1.miesto,
20.03.2013 - MK volejbal ZŠ dievčatá Levice 1. miesto
30.-31.5.2013 - MS volejbal ZŠ dievčatá Skalica 2. miesto
- zúčastnení: L. Kincerová KV, K.É. Mokošová KV,A. Szarvasová KV, P. Szőllősyová KV,
I. Šušanská KV, K. Óváryová SEK
MO - R. Prochádzková KV,
MK - A.Thug Nguyen Linh KV,
MS - R. Čulíková SEK
- zodp.ved.: Mgr. J.Ódor Vargová
20.03.2013 - volejbal študentky MO 1. miesto,
21.03.2013 - volejbal študentky MK Nitra 2. miesto
-zúčastnení: J.Bukovičová OKT, L.Grecká OKT, D.Gyuranová OKT, V.Lengyelová OKT,
N.Hegedűsová OKT, S. Valachová OKT, K.Várhegyiová OKT, B.Vidovencová
OKT, A.Bálintová IV.B, M.Čiliaková IV. B, L.Kincerová , A.Szarvasová KV
-zodp. ved.: Mgr. E.Marakyová, Mgr. J.Ódor Vargová
16.4.2013 MO v atletike Nové Zámky
študentky
-zúčastnení: S.Hajmásyová IV.A - 3.m 100m,
E.Mátyásiová II.B - 4.m 100m,
G.Barkóciová II.B - 4.m 400m
D.Tárnoková III.B - 6. m 800m,
B.Kaššovicová IV.A - 1m diaľka a výška,
M.Urbanová IV.A - guľa, 3.m oštep
študenti
-zúčastnení: J.Veselka III.B - 100m 2. m, diaľka 1. m,
J.Maťko III.A - 100m 6.m , 400m 2.m,
D.Bakos III.A - 1500m 1.m,
P.Jančík IV.A - 110m prek. 1. m,
D.Zahoran IV.B - guľa 3.m,
M.Szász IV.A - guľa 4.m
-zodp. ved.: Mgr. J.Ódor Vargová
23.4.2013 - MO futbal SŠ študentky 3. miesto
- zúčastnení: II.B – G.Barkóciová, K. Ortutová, V. Lovászová, E. Mátyásiová, V.Retkešová
J.Szigetiová, L.Tran Xuanová,
M. Čavojská II.A, L.Múčková II.A, B.Gregušová III.A, K.Stračiaková III.B
-zodp. ved.: Mgr. R. Farkaš
24.4.2013 SŠ MK v atletike Nitra
- zúčastnení: B. Kaššovicová IV.A. - diaľka 4.m., výška 6.m.
P. Jančík IV.A - 110m prek 7.m.
-zodp. ved. Mgr. J.Ódor Vargová
25.4.2013 Kľúč od radnice
-zúčastnení: KV - P. Szőllősyová ,A Szarvasová, I. Šušanská, K.É. Mokošová, L. Kincerová,
Dang Trung Nghia D. Gažo, B. Baráth, R. Zvoda - SEK
-zodp. ved Mgr. J. Óodor Vargová
47
26.4.2013 Komárňanský beh detí a mládeže
- zúčasnení: A.Rusňáková. III.A - 2. miesto,
D.Tárnoková III. B - 4. miesto
B.Gregušová III.A - 6. miesto
-zodp. ved: Mgr. J. Ódor Vargová
22.5.2013 MO atletika Nové Zámky ZŠ
žiačky
-zúčastnení: L.Kincerová KV - 300m 2.m, 60.m 2.m
A.Szarvasová KV - 60 m, 5.m ,
P.Szőllősyová KV - diaľka, kriketka,
I.Šušanská KV - 800m, kriketka
žiaci- D.Gažo KV - guľa 1.m
-zodp.ved.: Mgr. J.Ódor Vargová
5.6.2013 MK atletika ZŠ Nové Zámky
- zúčastnení: D.Gažo KV guľa 1.m
-zodp.ved.: Mgr. R.Farkaš
6.6. 2013 MO minifutbal žiačok ZŠ 1.miesto, MK 5.miesto
-zúčastnení: L.Csukásová, R.Prochádzková, A.Szarvasová, P.Szőllősyová, A.NguyenVan Dung,
L.Kincerová, K.É. Mokošová – KV, R.Čulíková, D.Dirgová, K.Óváryová -SEK
-zodp.ved.: Mgr. R.Farkaš
11.6.2013 Župná Kalokagatia – Mladý záchranár 2013 2.miesto
-zúčastnení: B.Gregušová III.A, P.Kovácsová III.A, D.Bakos III.A, J.Maťko III.A, D.Bugáň – III.A
-zodp.ved.: Mgr. R.Farkaš
18.6. 2013 MS atletika ZŠ Nové Zámky
- zúčastnení: D.Gažo KV guľa 7.m
-zodp. ved.: Mgr. R.Farkaš
od 20.5.2013 do 23.5.2013 - cvičenie OŽaZ pre 3.ročnik
od 20.5.2013 do 24.5.2013 - OaOČ pre septimu
26.06.2013 cvičenie OŽaZ pre triedy SEK, KV, I. roč., II. roč.
26.06.2014 cvičenie OaOČ trieda sexta.
Filmový klub:
V školskom roku 2012/2013 za pomoci občianskeho združenia Človek v ohrození pokračoval vo svojej
činnosti na pôde školy Filmový klub Ľ.J.Šuleka pod vedením p.Podleiszekovej. Do činnosti v ňom sa
aktívne zapájali študenti IV.C.
Vďaka občianskemu združeniu Človek v ohrození mohli stredoškoláci bezplatne získať zaujímavé
dokumentárne filmy o porušovaní ľudských práv vo svete. Išlo o filmy, ktoré boli prezentované na filmovom
festivale Jeden svet. Mladí ľudia, ktorí sa chystajú študovať žurnalistiku, právo, medzinárodné vzťahy,
medicínu, sa zaujímali o problémy tohto sveta.
Premietanie filmov sa uskutočnilo štyrikrát. Po filme nasledovala neformálna debata, občianske združenie
Človek v ohrození zabezpečilo i hosťa, ktorý na vlastnej koži zažil porušovanie ľudských práv a hosťa, ktorý
je odborníkom v danej oblasti.
48
Prehľad výsledkov súťaží, olympiád a SOČ v šk.r. 2012/2013
Vedomostné súťaže
P.č.
Meno a priezvisko
Trieda
Názov súťaže
Krajské
kolo
Umiestnenie
Národné
Medzinárodné
kolo
kolo
Učiteľ, ktorý žiaka
pripravoval
Olympiáda zo slovenského jazyka
1.
sekunda
Hviezdoslavov Kubín
3.
Szabolcs Lovász
III.B
Dejepisná olympiáda
1.
Boris Baráth
kvinta
Olympiáda z anglického jazyka
4.
Mgr.Z.Kešiarová
Olympiáda zo španielskeho jazyka
2.
Mgr.Á.Talačová
Olympiáda z nemeckého jazyka
2.
Mgr. V.Bauková
1.
Patrik Miskovics
II.B
2.
Sára Knoteková
3.
4.
1.
Mgr. A.Dragonová
Mgr. A.Dragonová
úsp.rieš.
PhDr. Z.Hallerová
5.
Filip Kiniorski
oktáva
Olympiáda z anglického jazyka
2.
Mgr. T.Valentová
6.
Monika Blštáková
oktáva
Olympiáda z anglického jazyka
5.
Mgr. T.Valentová
7.
Peter Bakonyi
III.A
Olympiáda z nemeckého jazyka
1.
8.
Samuel Valach
I.B
Matematická olympiáda
4.
Mgr. J.Pipíšková
Fyzikálna olympiáda
2.
Mgr. J.Dolinský
6.
Mgr. V.Bauková
9.
Peter Výboch
II.B
Súťaž „Čo vieš o hviezdach“
2.
Mgr.G.Vörös
10.
Viktória Lovászová
II.B
Biologická olympiáda
6.
RNDr.Ľ.Výbochová
11.
Eszter Pálmay
septima
Biologická olympiáda
3.
Mgr.B.Vidovencová
49
Prehľad výsledkov súťaží, olympiád a SOČ v šk.r. 2012/2013
Športové súťaže
P.č.
Meno a priezvisko
Názov súťaže
Trieda
1.
2.
3.
Diana Tárnoková
Eva Bothová
Brenda Kaššovicová
III.B
II.A
IV.A
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dávid Gažo
študentky
študenti
študenti
študentky
študenti
žiačky ZŠ
kvinta
11.
študentky
Krajské
kolo
Atletika - cezpoľný beh
Atletika - cezpoľný beh
Atletika – skok do diaľky
Atletika – skok do výšky
Atletika – vrh guľou
Florbal
Florbal
Futsal
Basketbal
Basketbal
Volejbal
4.
4.
4.
6.
1.
5.
3.
5.
6.
2.
1.
Volejbal
2.
Umiestnenie
Národné Medzinárodné
kolo
kolo
7.
2.
Učiteľ, ktorý žiaka
pripravoval
Mgr.R.Farkaš
Mgr.R.Farkaš
Mgr.J.Ó.Vargová
Mgr.J.Ó.Vargová
Mgr.R.Farkaš
Mgr.R.Farkaš
Mgr.R.Farkaš
Mgr.R.Farkaš
Mgr.F.Dosúdil
Mgr.R.Farkaš
Mgr.J.Ó.Vargová
Mgr.E.Marakyová
Mgr.J.Ó.Vargová
50
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
1. Comenius
školské partnerstvá
2. Modernizácia
vzdelávacieho procesu
na stredných školách
3. Profesijný a
kariérový
4. Pilotný projekt
dátového centra MŠ SR
Celkový
finančný
prínos pre
školu
21.000,- €
10.130,81 €
Spolufinancovanie
žiadne
2.947,20 €
Doba
realizácie
Stav projektu
august 2013
- august 2015
od 2008/2009
prebieha
od 2012
prebieha
od 2008/2009
prebieha
prebieha
5. Memoriál E.Šeba
960,- €
Mesto Komárno 500,- €
Sponzorsky 460,- €
november 2012 zrealizovaný
6. Komárno v srdci
Európy
950,- €
Mesto Komárno 300,- €
Sponzori 650,- €
apríl 2012
zrealizovaný
7. Komárňanský
Valibuk
350,- €
Mesto Komárno 130,- €
Sponzorsky 220,- €
apríl 2012
zrealizovaný
51
l)
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Vybudovaním nadstavby na budove školy sa priestorové podmienky školy výrazne zlepšili.
V súčasnosti má škola 17 klasických učební a 11 odborných učební. Takmer všetky odborné učebne
sú moderne zariadené priestory vybavené príslušnou technikou. Žiaci tak majú vytvorené veľmi
dobré podmienky na štúdium. V posledných rokoch sme nemalé finančné prostriedky z rozpočtu
školy preinvestovali na zrenovovanie učební v starej časti budovy školy. Postupne sa maľujú
učebne, chodby, rekonštruuje sa zastaralé osvetlenie, vymieňa sa podlahová krytina, učebne sa
zariaďujú novým nábytkom a vymieňajú sa už opotrebené tabule. Značne sa investuje aj do nákupu
učebných pomôcok, aby vyučovanie bolo modernejšie a pre žiakov atraktívnejšie. Kupujú sa nové
prehrávače, televízory, LCD monitory, počítače a doplnkové zariadenia, dataprojektory,
mikroskopy, športové potreby a ďalšie. Okrem nákupu pomôcok, ktoré sa priamo používajú
vo výchovno-vyučovacom procese, investujeme získané financie aj na podporu záujmovej činnosti
našich žiakov mimo vyučovania. Finančne a materiálne zabezpečujeme napr. medzinárodný
basketbalový turnaj, výmenné pobyty našich žiakov do zahraničia, študentské divadelné
predstavenia, tvorbu a tlač školského časopisu a pod.
Žiaľ, veľkým nedoriešeným problémom našej školy neustále ostáva telocvičňa. Telocvičňa
s rozmermi 9x20m už desaťročia nevyhovuje kritériám na kvalitnú výučbu telesnej a športovej
výchovy. Aj keď nás Nitriansky samosprávny kraj podporil v r.2008 pridelením finančných
prostriedkov na vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a prístavbu
telocvične, naša neúnosná situácia sa stále nezmenila. Žiadosti na poskytnutie nenávratného
príspevku z fondov európskej únie a projekt boli odovzdané na registráciu na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja už dvakrát (október 2008, júl 2009), no finančný príspevok nám poskytnutý
nebol. Projekty boli vypracované dobre, zodpovedali všetkým určeným kritériám, chyby nám
neboli vytknuté žiadne.
Podmienky na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa nám podarilo zlepšiť zriadením
cvičebne s desiatimi trampolínami a miestnosti s dvomi stolmi na stolný tenis.
Internetové pripojenie je vynikajúce. Osvedčila sa nám zmena poskytovateľa. Z rýchlosti 3
Mbit/s sme prešli na rýchlosť 100 Mbit/s oboma smermi. Zrealizovalo sa to prechodom na optickú
sieť SANET. Zmena providera a zapojenie nového routra priniesli nové možnosti spracovania
celoškolskej siete. Školský server poskytuje rôzne služby:
- http server (správa webových stránok školy)
- mail server
- systém Moodle – e-learningový systém
Žiaci si po prihlásení na server môžu nájsť študijné materiály a domáce úlohy. V systéme je možné
vytvárať online testy, ktorými si žiaci preverujú svoje vedomosti.
- redakčný systém WORDPRESS –služba na rýchlu tvorbu webových stránok bez znalosti html
kódu alebo bližšieho poznania štruktúry internetových stránok.
V uplynulom školskom roku sa nám podarilo získať z mimorozpočtových zdrojov nový server,
ktorý plne pokrýva naše potreby.
52
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. Pridelené finančné prostriedky MŠ SR na rok 2012 na normatívne bežné výdavky:
Celková výška: 517 515 €
z toho na mzdy: 327 873 €
na poistné: 115 125 €
na prevádzku: 74 517 €
Finančné prostriedky na normatívne bežné výdavky boli použité na:
mzdy – tarifné platy, príplatky, odmeny
poistné – poistné odvedené do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
prevádzka – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba
a služby
2. Pridelené finančné prostriedky na nenormatívne bežné výdavky:
Celková výška: 12 607 €
2a) na vzdelávacie poukazy:
celková výška 8 602 €
2b) za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach
celková výška 400 €
čerpanie: nákup učeb.pomôcok 400 €
2c) odchodné: celková výška 3 605 €
3. Finančné prostriedky získané z podnikateľskej činnosti
Výnosy celkom: 285,60 €
Náklady celkom: 263,36 €
v tom:
mzdové náklady 197,56 €
nákup materiálu
65,80 €
služby
33,70 €
4. Finančné prostriedky získané formou dotácií
4a)Finančná dotácia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na projekt „Memoriál
Eduarda Šeba“. Zrealizovaný bol v mesiaci november formou ôsmeho ročníka
medzinárodného basketbalového turnaja.
Celková výška: 500 €
4b)Finančná dotácia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno ako príspevok
na zabezpečenie 3.ročníka podujatia s názvom „Komárňanský Valibuk“ v rámci
Komárňanských dní 2012.
Celková výška: 150 €
4c)Finančná dotácia z účelového fondu mesta Komárno na kultúru a umeleckú činnosť ako
príspevok na projekt „Komárno v srdci Európy“.
Celková výška: 300 €
53
5. Finančné prostriedky z rodičovského združenia
Celková výška: 6.032 €
Boli použité nasledovne:
Návrh a čerpanie rozpočtu na šk.rok 2012/2013
Návrh
Čerpanie
Zostatok
1.
Učebné pomôcky
4.000
1010,09
2.989,91
2.
Družobné styky
1.500
800,94
699,06
3.
Súťaže, záujmová činnosť
1.000
568,49
431,51
4.
Odmeny študentom
1.800
1.442,60
357,40
5.
Skrášlenie priestorov školy
800
739,76
60,24
6.
Výdaje maturantov
1.300
313,79
986,21
7.
Toalety
400
-
400,00
8.
Šulekove dni
200
32,26
167,74
9.
Lyžiarsky kurz + geografická exkurzia
300
177,84
122,16
10.
Kultúrne podujatia
300
30,00
270,00
11.
Školský časopis
300
-
300,00
12.
Opravy a úpravy
7.500
513,58
6.986,42
13.
Výdavky na registráciu 2%
100
59,40
40,60
14.
Projekty školy
9.000
123,00
8.877,00
15.
Ostatné výdaje + iné
500
220,56
279,44
29.000
6.032,31
22.967,69
Spolu
6. Finančné a materiálne prostriedky získané z projektov
6a) Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
4 ks notebookov + software
6b) Pilotný projekt dátového centra MŠ SR
Zapojenie sa do pilotného projektu dátového centra MŠ SR stále prebieha. Zatiaľ máme
možnosť využívať výukové programy z matematiky, fyziky, biológie a chémie v rámci
softvéru „Planéta vedomostí“.
54
55
56
57
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere
V školskom roku 2012/2013 sa na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka vzdelávalo 343 žiakov v 14-tich
triedach v štvorročnom a osemročnom štúdiu. V prijímacom konaní pre školský rok 2012/2013 sme
nenaplnili schválený plán výkonov z dôvodu nízkeho počtu žiakov v 9.ročníku ZŠ a vedeli sme
otvoriť len dve triedy v štvorročnom štúdiu. Celkový počet žiakov, ktorí nastúpili do 1.ročníka je
63.
Plnenie cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere
1. Dotváranie kvalitného školského vzdelávacieho programu
Od šk.roka 2011/2012 bol uplatňovaný učebný plán pre 8-ročné štúdium doplnený novým
vyučovacím predmetom spoločenská výchova. Bola ukončená tvorba osnov pre povinné a voliteľné
predmety.
Cieľ splnený
2. Zvyšovanie využívania informačno-komunikačných technológií
Aj v uplynulom školskom roku sa každá predmetová komisia prezentovala aspoň jednou
otvorenou hodinou zameranou na využívanie informačno-komunikačných technológií.
Do maximálnej miery bola využívaná aj multimediálna učebňa na výuku širokej škály vyučovacích
predmetov.
Cieľ splnený
3. Zabezpečenie zlepšenia podmienok na vyučovanie telesnej a športovej výchovy
Pred tromi rokmi sa podarilo čiastočne zrekonštruovať telocvičňu. Opravili sme podlahu, bol
uskutočnený výbrus a nové lakovanie. Vnútorné priestory telocvične boli vymaľované a čiastočne
sme opravili strechu. V školskom roku 2012/2013 sme vybudovali sálu s 10 trampolínami a zriadili
sme dve miestnosti na stolný tenis. Tým sme vylepšili a skultúrnili vyučovanie telesnej a športovej
výchovy. Nevyriešili sme však problém malých rozmerov telocvične z dôvodu, že sme nevedeli
získať na jej rekonštrukciu prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.
Cieľ čiastočne splnený
4. Zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov
Pedagógovia mali aj v tomto šk.roku možnosti zúčastniť sa odborných školení organizovaných
MC v Nitre a Bratislave. Tieto možnosti do veľkej miery aj využili. Do projektu Modernizácia
vzdelávania na SŠ boli naďalej zapojení 4 pedagogickí pracovníci. Riadenie školy a školský
manažment absolvovali dvaja pedagogickí pracovníci. Priebežné aktualizačné štúdium ukončili
štyria pedagogickí pracovníci.
Cieľ sa plní priebežne, úloha trvalá
5. Využitie mimorozpočtových finančných zdrojov
Aj v minulom šk.roku sme využili možnosti skvalitniť výchovno-vzdelávací proces využitím
mimorozpočtových zdrojov hlavne z kultúrneho a športového fondu mesta, z fondu združenia
rodičov a sponzorských darov, čo odzrkadľuje tabuľka v kapitole j) Údaje o projektoch do ktorých
sa škola zapojila.
Cieľ splnený, každoročne sa plnia nové úlohy
6. Prezentácia školy a výsledkov našich žiakov a pedagógov na verejnosti
Výsledky našich žiakov a pedagógov sme pravidelne prezentovali v regionálnych médiách,
hlavne v Komárňanskej televízii a Komárňanských listoch a na webovej stránke školy.
Cieľ splnený, plní sa každoročne
58
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
SILNÉ STRÁNKY
 veľmi dobré materiálno-technické
vybavenie odborných učební
biológie, chémie, informatiky
 veľmi dobré podmienky pre
mimovyučovaciu činnosť študentov
(školský časopis, práca rozhlasovej
rady, krúžková činnosť a pod.)
 vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
 dobrá spolupráca pedagógov
s rodičmi
 zapájanie sa do projektov
 dobré výsledky študentov
v predmetových olympiádach
a športových súťažiach
 dobrá poloha školy v centre mesta
 vysoké percento žiakov prijatých na
VŠ
 zabezpečenie všetkých spoločných
priestorov bezpečnostným
kamerovým systémom
 udržiavanie tradičných aktivít
(stužková slávnosť, rozlúčka so
školou, Šulekove dni, Oslavy Dňa
študentstva a pod.)
 spolupráca s družobnými školami
v zahraničí
SLABÉ STRÁNKY
 nevyhovujúca telocvičňa
 absencia komplexného systému
monitorovania a riadenia kvality
 vysoký počet žiakov v niektorých
triedach
PRÍLEŽITOSTI
 zapájanie sa a využívanie projektov
EÚ
 modernizácia materiálno-technickej
základne
 fondy EU na vybudovanie
vyhovujúcej telocvične
 využitie možností v rámci tvorby
školského vzdelávacieho programu
 zvýšenie miery využívania
e-learningu vo výchovnovzdelávacom procese
RIZIKÁ
 klesajúca populácia
 nedostatok finančných prostriedkov
 ohodnotenie a postavenie učiteľov
v spoločnosti
 kríza hodnôt
 vysoká administratívna zaťaženosť
učiteľov a vedenia školy
59
Opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania
1. V nasledujúcom období bude potrebné začať proces uskutočnenia autoevalvácie školy. Úlohou
riaditeľa a vedenia školy bude hľadať a nájsť možnosti ponúkané metodickými centrami popr.inými
inštitúciami.
Zodp.: riaditeľ a vedenie školy
2. Sústavné zavádzanie moderných, aktivizujúcich vyučovacích metód, ktorých výsledným
produktom bude aktívny žiak (brainstorming, elektronické didaktické hry, inscenačné metódy,
problémové a projektové vyučovanie a pod.)
Zodp.: vyučujúci
3. Sledovať možnosti zapojenia sa do projektov v oblasti výchovy a vzdelávania a rozvoja
materiálno-technickej základne.
Zodp.: vedenie školy, predsedovia PK
4. V záujme informovanosti žiakov 8.a 9.ročníka ZŠ a ich rodičov o možnostiach štúdia na našom
gymnáziu, vedenie školy v spolupráci s výchovnou poradkyňou:
a) Navštívi v mesiaci október 2013 základné školy. Informuje vedenie ZŠ, výchovné
poradkyne a žiakov 9.ročníka o možnostiach štúdia.
b) Žiaci 9.ročníka ZŠ a ich rodičia budú pozvaní na dni otvorených dverí na Gymnáziu
Ľ.J.Šuleka, kde budú podrobnejšie oboznámení s podmienkami, priestormi na výuku.
c) Na internetovej stránke školy budú uverejnené podmienky prijímania na štúdium
do 8-roč. aj 4-roč.štúdia.
Zodp.: vedenie školy, výchovná poradkyňa
5. Ako dlhodobé riešenie zlepšenia výuky telesnej a športovej výchovy je rozsiahla rekonštrukcia
telocvične spojená s jej zväčšením tak, aby vyhovovala potrebám pre vyučovanie telesnej výchovy,
ktorá si však vyžaduje veľké finančné prostriedky. Tieto bude možné získať z eurofondov v prípade
ak bude otvorená kapitola na takéto účely, poprípade z prostriedkov NSK, čo však vzhľadom na
celkovú finančnú situáciu taktiež nebude jednoduché. Úlohou riaditeľa školy bude preveriť
možnosti získania finančných prostriedkov a vykonať potrebné kroky, aby sa podmienky na výuku
telesnej výchovy vylepšili.
Zodp.: riaditeľ školy
6. Neustále zlepšovať komunikáciu so zákonnými zástupcami žiakov, využívať možnosti, ktoré
poskytuje elektronická žiacka knižka. Dôsledne dodržiavať postupy prijaté na zníženie absencie
žiakov, podpisovanie lekárskych potvrdení rodičom, pri dlhodobej alebo opakovanej absencii žiaka
komunikovať so zákonnými zástupcami.
Zodp.: triedni učitelia
60
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania úspešnosť prijímania
na ďalšie štúdium
Prehľad
záujmu žiakov 4. ročníka a oktávy o vysoké školy v školskom roku 2012/2013
počet žiakov v triede počet prihlásených % prihlásených
na VŠ
na VŠ
oktáva
29
28
96,5
IV.A
29
29
100
IV.B
21
21
100
IV.C
20
20
100
Spolu
99
98
98,9
trieda
počet podaných
prihlášok na VŠ
65
46
49
45
205
Prihlášky na VŠ podľa smeru – zamerania štúdia v školskom roku 2012/2013
smer – zameranie štúdia
pedagogický smer
prírodovedné smery
humanitné zameranie
právo
ekonomika
medicína
iné
počet podaných prihlášok
15
26
53
20
21
34
36
% podaných prihlášok
7,3
12,6
25,8
9,7
10,2
16,5
17,5
Prehľad o umiestnení žiakov 4. ročníka a oktávy na VŠ v školskom roku 2012/2013
Trieda Počet žiakov
v triede
oktáva
29
Počet žiakov
prihlásených
na VŠ
28
% prihlásených
na VŠ
% prijatých
na VŠ
96,5
Počet
prijatých
na VŠ
27
IV.A
29
29
100
28
96,5
IV.B
21
21
100
21
100
IV.C
20
20
100
19
95,0
Spolu
99
98
98,9
95
96,9
96,4
61
II) Ďalšie informácie o škole
Kvalitná práca našich pedagógov spojená s nadaním a usilovnosťou študentov a dobrými
podmienkami prináša svoje ovocie. Za posledné roky sa zaraďujeme ku školám, ktoré dosahujú
v Nitrianskom samosprávnom kraji veľmi dobré výsledky a popredné umiestnenia. V hodnotení
vedomostných súťaží a predmetových olympiád sme sa umiestnili na 2.mieste v okrese Komárno
a na 7.mieste v rebríčku 28 gymnázií Nitrianskeho samosprávneho kraja za šk.rok 2012/2013.
V športových súťažiach sme boli najúspešnejšou strednou školou v okrese a v rebríčku všetkých
stredných škôl sme sa umiestnili na 6.mieste v Nitrianskom samosprávnom kraji.
V súčasnosti škola poskytuje veľmi dobré podmienky na výučbu všetkých predmetov.
Študenti majú k dispozícii moderne vybavené odborné učebne, chemické laboratórium, tri učebne
informatiky a moderné jazykové laboratórium. Neustále obnovujeme vybavenie tried a odborných
učební videotechnikou a učebnými pomôckami.
Pozitívom, ktoré veľkou mierou prispieva k dotváraniu celkového obrazu školy, sú aj
voľnočasové aktivity.
V uplynulom šk.roku pracovalo na škole pod vedením skúsených pedagógov 16 záujmových
krúžkov v rôznych oblastiach. Záujmové krúžky navštevovalo 121 študentov. Veľkej obľube sa
tešia športové krúžky, ale i dramatický a tanečný.
Na základe záujmu študentov v rámci našich možností plánujeme ponuku záujmových
krúžkov aj v budúcnosti rozširovať. Mimovyučovacie aktivity ako návštevy divadelných
predstavení, rôznych kultúrnych podujatí, exkurzie, lyžiarske kurzy, jazykovo poznávacie pobyty
v zahraničí, turistický kurz, triedne výlety a pod. sú medzi študentmi obľúbené a vo veľkom počte
využívajú možnosti zúčastňovať sa na nich.
Veľký dôraz kladieme na uchovávanie tradícií. Oslavy Dňa študentstva sú desaťročia
neoddeliteľnou súčasťou života školy. Okrem športových podujatí vypĺňa niekoľkodňový program
osláv slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka a študentská diskotéka. Oslavy sa často
uskutočňujú za účasti delegácií družobných škôl zo zahraničia. Trvalým zážitkom pre študentov,
rodičov i pedagógov býva slávnostná rozlúčka študentov 4. ročníka a oktávy so školou a stužková
slávnosť.
Kolektív pedagógov sa pri príležitosti osláv Dňa učiteľov každoročne stretáva
na slávnostnom posedení spoločne s bývalými kolegami, ktorí sú v súčasnosti už na dôchodku.
Pred siedmimi rokmi sme vytvorili na škole novú tradíciu – Šulekove dni. Dnes už
s určitosťou možno povedať, že sa nám podarilo dať základ hodnotnému podujatiu. Počas
Šulekových dní sa v mesiaci október uskutočnili besedy so zaujímavými a úspešnými osobnosťami
a naši študenti sa zúčastnili na kultúrnych a športových podujatiach.
Atmosféru na škole dotvára veľmi dobrá spolupráca s rodičmi našich žiakov a Radou
rodičov. Mnohí rodičia pomáhajú škole nielen materiálne, ale aj pri riešení mnohých problémov či
organizovaní rôznych podujatí.
V januári 2013 sa konal 12.ročník Plesu Gymnázia Ľ.J.Šuleka, ktorý vznikol z iniciatívy
rodičov. Títo sa do veľkej miery podieľajú aj na jeho organizácii. Ples je neziskový, jedine výťažok
z tomboly je venovaný Rade rodičov, ktorá aj takýmto spôsobom pomáha škole.
Prvoradým cieľom vedenia školy a pedagógov je dosiahnuť spokojnosť našich študentov
a rodičov. Tomuto cieľu podriaďujeme našu snahu o vytváranie čo najlepších podmienok pre
štúdium na našom gymnáziu.
Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ
62
OBSAH
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole......................................................................................... 3
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/13.......................................................................... 8
d) Údaje o počte prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka gymnázia; údaje
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijímacích skúškach na rok 2013/2014...................... 9
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácii žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania.........................................................................................................................10
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk.roku 2012/2013............................................... 24
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie 30.6.2013....................32
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy............................................35
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.................................................................36
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená.....................................................................50
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy......................................51
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy................52
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere.....................................................................57
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení.................................58
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania úspešnosť prijímania
na ďalšie štúdium......................................................................................................................60
II.
Ďalšie informácie o škole................................................................................................................61
Download

Správa o VVČ - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno