SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ NEFROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Dialyzačná sekcia SNS
Sekcia detskej nefrológie SNS
34. kongres
Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou
Vysoké Tatry - Horný Smokovec,
Grand Hotel Bellevue
19. – 21. október 2011
PROGRAM
ABSTRACTA
Organizačný a programový výbor
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. - prezidentka kongresu
MUDr. Pavel Krupicer
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH
MUDr. Pavol Dlhopolček, CSc.
Doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.
MUDr. Eva Lacková, PhD.
Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
MUDr. Robert Roland
Ing. Ingrid Bieliková
Mária Károlyová
Kontaktné adresy
Sekretariát kongresu
Slovenská lekárska spoločnosť - kongresové oddelenie
Ing. Ingrid Bieliková
Cukrová 3
813 22 Bratislava 1
Tel.: +421-02-5292 2019
Fax: +421-02-5292 2022
E-mail: [email protected]
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
Tel.: +421-02-59370 137
Fax: +421-02-59370 598
E-mail: [email protected]
MUDr. Pavel Krupicer
FMC-dialyzačné služby, s.r.o., DS
Banícka 803/28
058 01 Poprad
Tel.: +421-052-7765 576; 7125 111 kl. 435
Fax: +421-052-7891 821
E-mail: [email protected]
Predbežný program kongresu
Streda 19. 10. 2011
14.30
14.00
16.30
17.30
18.30
19.30
-
19.30
16.00
17.30
18.15
19.30
Registrácia
Zasadnutie výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti
Odborný program
Plenárne zasadnutie Slovenskej nefrologickej spoločnosti
Otvorenie
Uvítací večer
Štvrtok 20. 10. 2011
08.00
08.30
12.30
13.00
14.00
20.00
-
18.00
13.30
13.30
14.00
18.30
Registrácia
Odborný program
Diskusia pri posteroch
Obed
Odborný program
Spoločenský večer
Piatok 21. 10. 2011
08.00
08.30
13.00
14.00
15.30
-
12.00
13.00
14.00
15.30
15.45
Registrácia
Odborný program
Obed
Odborný program
Záver
STREDA 19. 10. 2011
14.00 - 16.00 Zasadnutie výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti
16.30 - 17.30 DIALYZAČNÁ A TRANSPLANTAČNÁ AKTIVITA
Predsedajúci: M. Demeš (Bratislava)
D. Kuba (Bratislava)
16.30 - 16.50 Nefrologická aktivita v SR v roku 2010
M. Demeš (Bratislava)
16.50 - 17.10 Odberová a transplantačná aktivita v SR v rokoch 2009-2010
D. Kuba (Bratislava)
17.10 - 17.30 Register ERA-EDTA
V. Spustová (Bratislava)
17.30 - 18.15 Plenárne zasadnutie Slovenskej nefrologickej spoločnosti
18.30 - 19.30 OTVORENIE
Odovzdanie ocenení Slovenskej nefrologickej spoločnosti jubilujúcim
členom
Prínos profesora MUDr. Jana Broda, DrSc., v oblasti hypertenzie
a nefrológie
M. Mydlík, K. Derzsiová (Košice)
19.30 Uvítací večer
ŠTVRTOK 20. 10. 2011
08.30 - 09.40 KLINICKÁ NEFROLÓGIA I
Predsedajúci: R. Ryšavá (Praha)
M. Mydlík (Košice)
08.30 - 08.45 Konečné produkty pokročilej glykácie (AGEs) a behy na dlhú vzdialenosť
M. Mydlík, K. Derzsiová, K. Šebeková, M. Farkaš, B. Hvozdovičová
(Košice, Bratislava, Trebišov)
08.45 - 09.05 Co je nového v diagnostice a léčbě AL amyloidózy?
R. Ryšavá, Z. Potyšová (Praha)
09.05 - 09.20 Kardiálne biomarkery, echokardiografické parametre a mortalita
pacientov s chronickými chorobami obličiek
I. Valočiková, G. Valočik, B. Krištofová, R. Roland (Košice)
09.20 - 09.40 Rabdomyolýza
K. Furková, M. Šašinka, I. Topoľský (Bratislava)
Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas na diskusiu
(15 min: 12+3; 20 min: 15+5)
09.40 - 10.10 P r e s t á v k a
10.10 - 11.05 DIAGNOSTIKA GLOMERULOPATIÍ
Predsedajúci: K. Matoušovic (Praha)
M. Demeš (Bratislava)
10.10 - 10.25 Imunologická diagnostika glomerulonefritíd
A. Farkašová (Bratislava)
10.25 - 10.45 Poškodenie obličiek pri mnohopočetnom myelóme a iných monoklonových
gamapatiách
V. Ballová (Bratislava)
10.45 - 11.05 Prínos morfologickej diagnostiky pre diagnózu glomerulopatií
P. Talarčík, D. Daniš, O. Nyitrayová, P. Gomolčák, M. Demeš (Bratislava)
Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas na diskusiu
(15 min: 12+3, 20 min: 15+5)
11.05 - 11.30 P r e s t á v k a
11.30 - 12.30 Odborné sympózium sponzorované z edukačného grantu spoločnosti Amgen
„Môžeme správnou a efektívnou liečbou zlepšiť prežívanie
dialyzovaných pacientov?“
Predsedajúci: V. Spustová (Bratislava)
1. Vaskulárne kalcifikácie – mechanizmus vzniku a potenciálne možnosti
liečby
V. Spustová (Bratislava)
2. Liečba cinakalcetom a prežívanie hemodialyzovaných pacientov
T. Pasminka (Bojnice)
3. Súčasný stav v liečbe renálnej anémie ľudským rekombinantným
erytropoetínom
P. Mizla (Košice)
12.30 - 13.30 DISKUSIA PRI POSTEROCH
Predsedajúci: K. Furková (Bratislava)
Z. Žilinská (Bratislava)
J. Rosenberger (Košice)
P1 Predoperačná príprava pacientov s chronickou obličkovou chorobou
a na dialyzačnej liečbe
G. Bernasovská (Bratislava)
P2 Nefrotoxicita kalcineurínových inhibítorov
M. Hamilton, Ľ. Finďová, A. Karaman, B. Rýchly (Bratislava)
P3 Detskí pacienti po vyšití Brickera a ich starostlivosť po transplantácii
obličky
Z. Kizeková, J. Breza, Z. Žilinská, O. Červeňová (Bratislava)
P4 CKD 3 MBD - diabetická a nediabetická nefropatia
A. Klimentová, I. Ságová, A. Michaligová, I. Dedinská, V. Maňka, A. Ježíková,
D. Prídavková, J. Božeková, P. Makovický, J. Sadloňová, M. Mokáň (Martin)
P5 Možnosti typizácie proteinúrií pomocou rutinných biochemických metód
E. Ďurovcová, M. Toperczerová, D. Bertová (Košice)
P6 Rituximab po transplantácii obličky
Z. Žilinská, Z. Kizeková, M. Chrastina, J. Breza, S. Chreňová, B. Rychlý
(Bratislava)
P7 Homeostáza intracelulárneho vápnika u pacientov s chronickým
ochorením obličiek: funkčnosť a expresia P2X7 purínových receptorov
I. Lajdová, V. Spustová, A. Okša, Z. Kaderjáková, D. Chorvát Jr. (Bratislava)
13.00 - 14.00 O b e d
14.00 - 15.20 DIALÝZA I: Optimálna hydratácia dialyzovaného pacienta
Predsedajúci: R. Roland (Košice)
J. Boldizsár (Nové Zámky)
14.00 - 14.20 Optimálna hydratácia dialyzovaného pacienta - nedostatočný
súlad teórie a praxe
R. Roland (Košice)
14.20 - 14.35 Miera a spôsob individualizácie hydratácie dialyzovaného pacienta
s ohľadom na vek a kardiovaskulárny status
Z. Straussová, M. Bezák (Nitra)
14.35 - 14.50 Diagnostika optimálnej hydratácie dialyzovaného pacienta
J. Rosenberger, M. Majerníková, H. Vargová, M. Michrinová, K. Kopčáková
(Košice)
14.50 - 15.05 Porovnanie optimálneho postupu hydratácie u peritoneálne dialyzovaného
a hemodialyzovaného pacienta
J. Šváč (Banská Bystrica)
15.05 - 15.20 Normotenzia u dialyzovaného pacienta - úloha pacienta a lekára pri
dosiahnutí tohto cieľa
J. Boldizsár, A. Gyuríková (Nové Zámky)
Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas na diskusiu
(15 min: 12+3; 20 min: 15+5)
15.20 - 15.45 P r e s t á v k a
15.45 - 16.45 Odborné sympózium sponzorované z edukačného grantu spoločnosti Abbott
„Význam selektívnej VDR aktivácie a nové farmakologické ciele“
Predsedajúci: V. Spustová (Bratislava)
1. Nové farmakologické ciele v terapii diabetickej nefropatie
A. Okša (Bratislava)
2. Aktivátor receptora pre vitamín D: doterajšie vedecké poznatky a
nefrologická prax
J. Rosenberger (Košice)
3. Nové pohľady na proteinúriu u pacientov po obličkovej transplantácii
B. Grandtnerová (Martin)
16.45 - 17.00 P r e s t á v k a
17.00 - 18.30 TRANSPLANTÁCIA
Predsedajúci: B. Grandtnerová (Martin)
V. Teplan (Praha)
17.00 - 17.15 Vliv časné pohybové intervence na endoteliální progenitorové buňky
a tuk ve svalu po ledvinné transplantaci
V. Teplan, I. Králová-Lesná, A. Mahrová, J. Racek, M. Hájek, M. Štollová
(Praha, Plzeň)
17.15 - 17.30 Funkční adaptace transplantované ledviny
K. Matoušovic, J. Špatenka, J. Dušek, K. Vondrák, J. Janda, T. Seeman
(Praha)
17.30 - 17.45 Rekurencia glomerulonefritíd po transplantácii obličky
Z. Žilinská, M. Chrastina, Z. Kizeková, B. Rychlý, P. Talarčík, O. Nyitrayová
(Bratislava)
17.45 - 18.00 Prvé skúsenosti s metodikou ELISpot pri hodnotení imunitného stavu
pacienta po transplantácii obličky
B. Grandtnerová, N. Mäčková, K. Macháleková (Martin)
18.00 - 18.15 Odlišná regulácia dráhy pre NF-kappaB po indukcii králičími
antithymocytárnymi globulínmi po transplantácii obličky
M. Wohlfahrtová, I. Brabcová, E. Girmanová, O. Viklický (Praha)
18.15 - 18.30 Včasné potransplantačné obdobie u starších recipientov - analýza centra
T. Baltesová, Ľ. Beňa, A. Jurčina, J. Rosenberger, E. Barlová, S. Pitková,
M. Dankovčíková, D. Ševcová, Š. Hulík, E. Tóth, P. Zavacký, J. Blažejová,
R. Roland, B. Grejtovská (Košice)
Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas na diskusiu
(15 min: 12+3)
20.00 Spoločenský večer
PIATOK 21. 10. 2011
08.30 - 09.50 ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA A OBLIČKY
Predsedajúci: P. Ponťuch (Bratislava)
A. Okša (Bratislava)
08.30 - 08.45 Hypertenzia a nefropatia pri stenóze renálnej artérie: konzervatívna
alebo intervenčná liečba?
A. Okša (Bratislava)
08.45 - 09.05 Prediktory pozitívneho klinického efektu intervenčného riešenia stenózy
renálnej artérie
J. Maďarič (Bratislava)
09.05 - 09.20 Artériová hypertenzia – postupujeme pri liečbe správne?
M. Demeš (Bratislava)
09.20 - 09.35 Artériová hypertenzia u chronicky hemodialyzovaných pacientov
P. Ponťuch, K. Bobocká, D. Eisnerová, A. Lehotská (Bratislava)
09.35 - 09.50 Rezistentná hypertenzia u dialyzovaných pacientov so zameraním
na minoxidil
P. Makovický, A. Ježíková, A. Klimentová, M. Mokáň (Martin)
Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas na diskusiu
(15 min: 12+3; 20 min: 15+5)
09.50 - 10.15 P r e s t á v k a
10.15 - 10.45 Odborné sympózium sponzorované z edukačného grantu spoločnosti
B. Braun Medical
„Na kvalite vody záleží“
Predsedajúci: V. Spustová (Bratislava)
1. Ultračistá voda – čo sa píše vo svete? - poznatky zo svetovej literatúry
M. Demeš (Bratislava)
2. Vybrané rizikové aspekty úpravy vody pre HD a monitorovanie jej
kvality
F. Lopot (Praha)
3. Metódy a limity pre upravenú vodu
K. Šimo (Spišská Nová Ves)
10.45 - 11.45 KLINICKÁ NEFROLÓGIA II
Predsedajúci: P. Dlhopolček (Banská Bystrica)
E. Hirnerová (Bratislava)
10.45 - 11.00 Liečba venózneho tromboembolizmu u pacientov s ochoreniami obličiek
E. Hirnerová, M. Kučera (Bratislava)
11.00 - 11.15 Nefrogénna systémová fibróza – stratégie na zníženie rizika použitia
GBCA pri rozšírenom MRI s použitím kontrastnej látky v nefrologickej
praxi
Ľ. Polaščín, J. Šedá, J. Fekete (Bratislava)
11.15 - 11.30 Alternatívna liečba membránovej nefropatie so závažným nefrotickým
syndrómom – kazuistika
B. Grandtnerová, R. Michalová, M. Horáková, I. Sámel, B. Škapcová (Martin)
11.30 - 11.45 Rekurencia Wegenerovej granulomatózy 7 rokov po transplantácii
„en- block“ obličiek
J. Slatinská, J. Malušková, M. Bürgelová, O. Viklický (Praha)
Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas na diskusiu
(15 min: 12+3)
11.45 - 12.00 P r e s t á v k a
12.00 - 13.00 DIALÝZA II
Predsedajúci: P. Makovický (Martin)
T. Pasminka (Bojnice)
12.00 - 12.15 Liečba hyperlipidémie u dialyzovaných pacientov vo svetle najnovších
štúdií
T. Pasminka (Bojnice)
12.15 - 12.30 Zvýšené riziko terminálneho zlyhania obličiek u Rómov na Slovensku
G. Koľvek, K. Rosičová, J. Rosenberger, Ľ. Podracká (Košice)
12.30 - 12.45 Nová adjuvantní vakcína proti VHB pro dialyzované pacienty
J. Beran (Hradec Králové)
12.45 - 13.00 Liečba renálnej anémie metoxypolyetylénglykolom epoetínom beta
u hemodialyzovaných pacientov v SR - výsledky klinickej štúdie ML 22405
P. Makovický (Martin)
Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas na diskusiu
(15 min: 12+3)
13.00 - 14.00 O b e d
14.00 - 15.30 VARIA
Predsedajúci:
E. Lacková (Banská Bystrica)
K. Šebeková (Bratislava)
14.00 - 14.15 Testovanie nefrotoxicity i.v. podaných kyselinou olejovou pokrytých
nanočastíc Fe3O4 na potkanoch
K. Šebeková, K. Simon Klenovics, A. Kebis, R. Kollárová, B. Izrael Vlková,
P. Celec, J. Hodosy, K. Volkovová (Bratislava)
14.15 - 14.30 Akútna a chronická intoxikácia lítiom
G. Bernasovská, A. Karaman, M. Demeš, A. Farkašová, M.Chrastina,
Š. Hrušovský (Bratislava)
14.30 - 14.45 Albumínová dialýza v liečbe hepatorenálneho syndrómu
I. Topoľský, K. Furková, M. Šašinka (Bratislava)
14.45 - 15.00 Liečba akútnej peritonitídy u detí s peritoneálnou dialýzou
M. Brndiarová, M. Antonyová, P. Bánovčin (Martin)
15.00 - 15.15 Kritériá viability obličky na transplantáciu
Ľ. Beňa, T. Baltesová, A. Jurčina, J. Rosenberger, J. Firment, J. Capková,
M. Popovič, Š. Hulík, E. Tóth, P. Zavacký, J. Blažejová, V. Gomboš,
R. Roland, B. Grejtovská (Košice)
15.15 - 15.30 Obličky, ktoré nikto nechce?
M. Chrastina, Z. Žilinská, B. Rychlý, P. Talarčík, J. Breza st. (Bratislava)
Uvedený čas pre prednášku zahŕňa aj čas na diskusiu
(15 min: 12+3)
15.30 - 15.45 ZÁVER
Všeobecné informácie
Miesto konania
Vysoké Tatry - Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue****
Dátum konania
19. - 21. október 2011
Rokovací jazyk
Rokovacími jazykmi sú slovenčina a čeština
Pokyny pre prednášajúcich
Organizátori budú požadovať dôsledné dodržanie časového limitu prezentácie, pri
nerešpektovaní týchto pokynov odoberie predsedajúci prednášajúcemu slovo
Poster (šírka: 90 cm, výška: 120 cm) budete môcť vystaviť v určených priestoroch hotela
Grand Hotel Bellevue počas konania kongresu
Diskusia pri posteroch bude 20.10.2011 v čase od 12.30 - 13.30 hod.
Audiovizuálna technika
Data-video projektor
Registrácia
Streda: 19. 10. 2011
Štvrtok: 20. 10. 2011
Piatok: 21. 10. 2011
14.30 - 19.30
08.00 - 18.00
08.00 - 12.00
Registračný poplatok
Po 31. 8. 2011 a pri registrácii
40 €
Registračný poplatok je možné zaplatiť bankovým prevodom alebo pri registrácii
Číslo účtu: 4532-012/0200; VS: 111074/030
Názov účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, VÚB Bratislava-mesto
Výstava
Súčasťou kongresu bude výstava firiem
Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník kongresu individuálne
Stravovanie
V priebehu konania kongresu budú pre účastníkov zabezpečené kávové prestávky
Obedy si budú môcť účastníci kongresu zakúpiť v reštaurácii hotela Grand Hotel Bellevue
Spoločenský program
19. 10. 2011
Uvítací večer – v priestoroch hotela Grand Hotel Bellevue od 19.30 hod.
20. 10. 2011
Spoločenský večer – v priestoroch hotela Grand Hotel Bellevue
od 20.00 hod.
Ostatné
Kongres je zaradený do zoznamu kreditovaných podujatí SACCME
Potvrdenie o účasti si bude možné vyzdvihnúť v posledný deň kongresu pri registrácii.
ABSTRACTA
SPONZORI KONGRESU
Hlavní sponzori
Sponzori
B. Braun Medical, s.r.o.
BIOHEM, s.r.o.
Fresenius Medical Care Slovensko, s.r.o.
Roche Slovensko, s.r.o.
Vystavovatelia
Baxter Slovakia, s.r.o.
Fresenius Kabi, s.r.o.
Genzyme Czech, s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
Krka Slovensko, s.r.o.
Medirex Group
Vifor Pharma
Wörwag Pharma GmbH
Slovenská nefrologická spoločnosť vyslovuje poďakovanie všetkým firmám, spoločnostiam,
ktoré sa podieľali na príprave kongresu
Download

Program