POLITIKA KVALITY
A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Hlavným cieľom vrcholového manažmentu a.s. NOVESTA, ako i všetkých jej
zamestnancov, je výroba celogumovej a textilnej obuvi určenej pre široký okruh zákazníkov,
vyhovujúcej požiadavkám legislatívy EÚ, výroba gumových zmesí určených pre obuvnícky,
gumárenský a automobilový priemysel a iných produktov, uplatňujúcich sa v automobilovom
priemysle.
Vyjadrením tejto snahy je vybudovanie integrovaného systému manažérstva kvality
a ochrany životného prostredia podľa medzinárodných noriem ISO 9001: 2008 a ISO
14001:2004, ako základných medzinárodne uznávaných dokumentov.
Vychádzajúc z týchto hlavných smerovaní, vytýčila si naša spoločnosť nasledovné zásady:
o Prvoradou úlohou je uspokojovanie požiadaviek našich obchodných partnerov. Túto
úlohu je potrebné považovať za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie
imidžu našej spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
o Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia podľa ISO 9001:2008 a ISO
14001:2004 permanentne zameriavame na účinnú prevenciu na predchádzanie nezhodám
v celom priereze činnosti a na plnenie požiadaviek zákazníkov.
o Vrcholový manažment a.s. považuje trvalé zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva
kvality a ochrany životného prostredia podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004
za účinný a spoľahlivý nástroj pre ďalšie zvyšovanie spokojnosti všetkých zákazníkov.
o Pre zabezpečenie trvalého zlepšovania a zvyšovania efektívnosti systému manažérstva
kvality a ochrany životného prostredia sa vrcholový manažment zaväzuje vytvárať a
zabezpečovať všetky potrebné zdroje, najmä personálne, materiálové, finančné a
organizačné.
Stanovisko vedenia a.s.
Je a naďalej bude snahou vrcholového manažmentu a. s. plniť vyhlásené zásady
POLITIKYKVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Pre ich úspešné naplnenie
využijeme všetky dostupné prostriedky.
S touto POLITIKOU KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA sú
oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti. Napĺňanie vytýčených zásad patrí medzi
základné povinnosti všetkých zamestnancov spoločnosti.
Január 2014
Ing. Stefan Kolumber, Ph.D.
generálny riaditeľ
Download

Politika kvality