PROGRAM
III. Celoslovenskej konferencií sestier a iných zdravotníckych
pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS
22.3. ­ 23.3.2013
Miesto konania:
Hotel Tatra, Karpatská č.7, 05801 Poprad
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín a miesto konania:
Organizačné pokyny:
Miesto konania konferencie :
Prehľad dátumov :
Technická podpora:
Pracovný a organizačný výbor:
Kredity:
Aktívna účasť :
Pasívna účasť :
sponzori:
22.­23.3.2013 Poprad hotel Tatra
Hotel Tatra Karpatská č. 7 05801 Poprad
22.3.2013
registrácia
odborný program
spoločenský večer
23.3.2013
registrácia
odborný program
0800 ­ 0930
0930 ­ 1800
0800 ­ 0900
0900 ­ 1300
MUDr. Boris Duchaj PhD.
PhDr. Yveta Béressová
predseda sekcie sestier pracujúcich na OCS,
odborný garant
Ing. Jiří Hammer
produktový špecialista, logistika centrálních sterilizací a
operačních sálu v ČR a SR,
B. braun Medical s.r.o AC­SL­CZ01,
V Parku 2335/20 CZ ­148 00 Praha 4,
tel +420­271 09111 mobil +420­602 447215
V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a
spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov v znení neskorších predpisov
10 kreditov, spoluautor 5 kreditov
22.3.2013: 7 kreditov, 23.3.2013 : 4 kreditov
III. Celoslovenská konferenciu sestier a iných zdravotníckych
pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS
22.3.­23.3.2013 Poprad hotel Tatra
22.3.2013 Piatok
Registrácia od
Otvorenie konferencie – príhovor hostí
Odborný program :
Moderátor :
koordinátori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0800 ­ 0930
0930 ­ 1000
1000 ­ 1300
PhDr. Yveta Béressová
Bc. Eva Stáreková, PhDr. Ján Bobáľ, PharmDr.Jana Kubíková PhD.
Indikátory pro kontrolu účinnosti mycích procesú­ zkvalitnení predsterilizační
prípravy
Bočkovská I.,Praha
Monitorovanie čistiacich procesov na OCS
Badinská Z., Vizváryová J., Béressová Y.,
Testovanie umývania v umývacích a dezinfekčných automatoch
Kučera T., Bratislava
Vplyv rôznych parametrov na kvalitu procesu
Mihel R., Pezinok
Monitorovanie dekontaminačného procesu zdravotníckych pomôcok
Gregová G., Gedeonová A., Grega P., Košice
Predsterilizačná príprava zdravotníckych pomôcok na OCS Rožňava
Filická E., Kovácsová M., Rožňava
DISKUSIA
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zdravotnícke zariadenia z pohľadu štátneho zdravotného dozoru
Bohmová E.,, Bratislava
OCS nemocnica Bojnice – história a súčastnosť
Ondrejmišková ., Andrejovská O., Bojnice
Príprava chirurgických nástrojov na OCS Dunajská Streda
Kulcsárová R., Nagyová V., Dunajská Streda
Komplexní servisní služby a základní chyby pri práci s chirurgickým
instrumentáriom
Hammer J., Praha
Aplikácia NIS Medix po ročnej praxi v DFNsP Bratislava
Béressová Y., Bratislava
Aplikácia NIS Medix na COS
Duchaj B., Bratislava
DISKUSIA
Prestávka /obed/: 1300­ 1400
22.3.2013 Piatok II. časť
Odborný program :
Moderátor :
koordinátori:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1400 ­ 1800
PhDr. Yveta Béressová
Gabriela Gregová, Lasotová Gabriela, Mgr. Katarína Jendrušáková
Manažment RTG vyšetrenia v stomatológií
Hrtoňová P., Bratislava
Princípy a charakteristika nukleárnej medicíny
Hegerová D., Brastislava
Vyšetrovacie metódy v nukleárne medicíne
Duchajová M., Bratislava
Komplexná starostlivosť o pacienta s diagnózou pilonidálna cysta
Béressová Y., Khernová A .,Botanová Z., Bratislava
Medicínsky pohľad na pacienta s diagnózou L05
Duchaj B., Bratislava
Chrbát a statická záťaž
Bednarčíková K., Poprad
DISKUSIA
19.
20.
21.
22.
23.
Súčastný stav OCS v SR z pohľadu hlavného odborníka MZ SR
Kubíková J., Bratislava
Etika zdravotníckeho pracovníka na OCS
Šmajdová R., Snina
Moderní metódy úklidu ve zdravotníctví
Steinerová J., Kern H., Nemecko
Štart nové centrální sterilizace v Opave a dennní provoz po jedenásti letech
Manová L., Opava
OCS nemocnica Poprad – nové pracovisko
Jendrušáková K., Poprad
Predstavenie www.steril.sk
DISKUSIA
Exkurzia na pracovisko OCS Poprad
Záver odborného programu
1800
Večera a spoločenský večer:
2000
III. Celoslovenská konferenciu sestier a iných zdravotníckych
pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS
22.3. ­ 23.3.2013 Poprad hotel Tatra
23.3.2013 Sobota
Registrácia
0800 ­ 0900
Odborný program :
0900 ­ 1300
Moderátor :
PhDr. Yveta Béressová
koordinátori:
PhDr. Ján Bobáľ, Ing.Jiří Hammer, Iberlová Jana
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Textil pro zdravotnícke zařízení­ stav evropské normalizace
Malčík P., Brno
Karta Bezpečnostných údajov ako dôležitý dokument pri práci s biocídmi
Bobál J., Lučenec
Naše skušenosti s centrálním ředením roztokú pro povrchovou dezinfekci
Lakotová B., Havířov
Novinky v portfóliu spoločnosti Ekolab
Lichvar M., Bratislava
Uzavřený systém hygieny rukou Bag – Closed systém
Mikudíková V., Bohumín
Dezinfikujeme, alebo si myslíme, že dezinfikujeme
Šurín S., Havlíček P., Brno
Ucelený sterilizačný systém kontejneru Wagner
Kantor P., Praha
DISKUSIA
30.
31.
32.
32.
33.
34.
Prístrojová technika BMT
Nikodem M., Piešťany
Prístrojová technika GETINGE
Bartoš R. , Bratislava
História a vývoj chirurgických nástrojov
Vizváryová J., Badinská Z., Micháleková V.,
Laparoskopia z pohľadu medicíny
Duchaj B., Bratislava
Rízení rizík v provozu centrální sterilizace Nemocnice Třinec p.o
Lasotová G., Třinec
Analýza indikátorov kvality na OCS
Béressová Y., Vanáková A., Bratislava
DISKUSIA
Ukončenie odbornej konferencie a odovzdanie potvrdení o účasti na VA
Poznámky:
Poznámky:
Download

PROGRAM - steril.sk