Obvodný úrad životného prostredia Šaľa
Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
_______________________________________________________________________________________________
Číslo konania: A/2012/01213-2-Ne
V Šali dňa 29.11.2012
ROZHODNUTIE
Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa ust.
§ 26 ods. 1 a ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. (ďalej len
,,zákon o ovzduší“) a ust. § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva žiadateľovi PEIKKO
Slovakia s.r.o., Kráľová nad Váhom 660, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 36718611 na základe
žiadosti zo dňa 20.11.2012 podľa ust. § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší
I.
súhlas
na uvedenie zariadenia povrchovej úpravy vyrobených nosníkov nanášaním náterov s obsahom organických
rozpúšťadiel - ,,Lakovňa“ do trvalej prevádzky po vykonanej zmene používaných surovín v rozsahu:
-
zmena náterovej hmoty s obsahom vodouriediteľnej styrénakrylátovej a jednozložkovej akrylátovej
farby na rýchloschnúcu jednozložkovú akrylátovú farbu
a zároveň
schvaľuje
II.
postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky č. 363/2010 Z.z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a
všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality
ovzdušia v ich okolí (ďalej len ,,vyhláška č. 363/2010 Z.z.“) zo zariadení zdroja nasledovne:
1. Zdroj : Lakovňa
a) zariadenie – Kabína nanášania náterových hmôt :
· tuhé znečisťujúce látky (TZL)
· prchavé organické látky (VOC) prepočítané na celkový organický uhlík (TOC)
·
Množstvo emisie tuhých znečisťujúcich látok zo zariadenia sa vypočíta postupom podľa § 3 ods. 4
písm. e ) vyhlášky č. 363/2010 Z.z., nasledovne – výpočet s použitím hmotnostného toku alebo
koncentrácie, ktoré sa zisťujú periodickým meraním na účely preukázania dodržania
určeného emisného limitu, ak sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne,
v zmysle predloženej prílohy č. 1 k žiadosti zo dňa 20.11.2012.
-2.str.rozhodnutia č.A/2012/01213-2-Ne
Pri výpočte množstva emisií tuhých znečisťujúcich látok sa použije matematický vzťah:
E(t) = q [kg/hod ] * t [ hod ] * 10-3 kde
E = množstvo emisie (v tonách)
q = hmotnostný tok znečisťujúcej látky v kg/hod stanovený periodickým oprávneným meraním na
účel preukázania dodržania emisného limitu
t = počet prevádzkových hodín
·
Množstvo emisie prchavých organických látok (VOC) vyjadrených ako celkový organický uhlík
(TOC) zo zariadenia sa vypočíta postupom podľa § 3 ods. 4 písm. i ) vyhlášky č. 363/2010 Z.z.,
nasledovne – iný vhodný postup výpočtu, ktorý vyplýva z vlastností technológie a spĺňa
požiadavky uvedené v prílohe č.1, bod 1 vyhlášky, v zmysle predloženej prílohy č. 1 k žiadosti
zo dňa 20.11.2012.
Pri výpočte množstva emisií VOC sa použijú vzťahy pre nepriamu bilanciu na výpočet celkových emisií
s použitím bilančných prúdov, pričom sa vychádza z množstva zakúpených rozpúšťadiel, ktoré sa používajú
ako vstup do procesu s odčítaním emisií VOC, ktoré boli zneškodnené alebo zachytené fyzikálnymi
procesmi, obsiahnuté v odpade, v produktoch ktoré sa predali alebo regenerované a opätovne použité
v prevádzke.
Na prepočet VOC na TOC sa použije vzťah:
∑C [kg C] = VOC [kg] x K
n
K =å
kde
i =1
NCi
MOLi
n
pOLi
-
N Ci ´ 12 p OLi
´
M OLi
100
počet uhlíkov v molekule prchavej organickej látky „i“
mólová hmotnosť prchavej organickej látky „i“
počet prchavých organických látok v odpadovom plyne
obsah prchavej organickej látky „i“ vo VOC v % hmot.; ak ide len o jednu
chemickú látku pOLi = 100 a n = 1
Uvedený výpočet zahŕňa aj výpočet množstva emisií VOC, ktoré vznikajú pri čistení aplikačnej techniky.
b) zariadenie – Odparovací tunel - VOC prepočítané na celkový organický uhlík (TOC)
c) zariadenie – Sušiaci tunel - VOC prepočítané na celkový organický uhlík (TOC)
·
Množstvo emisie prchavých organických látok (VOC) vyjadrených ako celkový organický uhlík
(TOC) zo zariadenia sa vypočíta postupom podľa § 3 ods. 4 písm. i ) vyhlášky č. 363/2010 Z.z.,
nasledovne – iný vhodný postup výpočtu, ktorý vyplýva z vlastností technológie a spĺňa
požiadavky uvedené v prílohe č.1, bod 1 vyhlášky, v zmysle predloženej prílohy č. 1 k žiadosti
zo dňa 20.11.2012.
Vzhľadom k tomu, že na výpočet VOC sa použije bilančný výpočet založený na údajoch o množstvách
použitých rozpúšťadiel na vstupe do procesu, množstvá emisií VOC zo zariadení ,,Odparovací tunel“
a ,,Sušiaci tunel“ sa nebudú počítať samostatne a sú zahrnuté v celkových emisiách zo zariadenia ,,Kabína
nanášania náterových hmôt“ s ktorým tvoria jeden funkčný celok.
-3.str.rozhodnutia č.A/2012/01213-2-Ne
Zdroj ,,Lakovňa“ je začlenený ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a kategorizovaný v zmysle
prílohy č.2 vyhlášky č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej
len ,,vyhláška č. 356/2010 Z.z.“) nasledovne:
6.
6.3.1.
OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel v t za rok:
- plasty, guma, textílie, fólie, kovy s projektovanou spotrebou viac ako 5 t/rok
Súhlas sa vydáva za nasledovných podmienok:
1. predložiť Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja ,,Lakovňa“ , vypracovaný v súlade s prílohou
č.2 k vyhláške č. 357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej
evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia (ďalej len
,,vyhláška č. 357/2010 Z.z.“) a tento predložiť na schválenie na obvodný úrad životného prostredia
v termíne do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia
2. nainštalovať koncové odlučovacie zariadenie na znižovanie emisií VOC pre Sušiaci tunel na
výduchu V3, aby zariadenie spĺňalo technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania
pre zdroje emitujúce prchavé organické látky určené v prílohe č. 3, kapitola 4, bod 4.1, k vyhláške
č.358/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky, a všeobecné podmienky
prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a
monitorovanie ich emisií (ďalej len ,,vyhláška č. 358/2010 Z.z.“)
3. na výpočet množstva emisie tuhých znečisťujúcich látok pre zariadenie Kabína nanášania
náterových hmôt pre účely výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia viesť presnú evidenciu
počtu prevádzkových hodín
Odôvodnenie
Dňa 20.11.2012 bola na Obvodný úrad životného prostredia Šaľa doručená žiadosť spoločnosti
PEIKKO Slovakia s.r.o., Kráľová nad Váhom 660, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 36718611 o
súhlas podľa ust. § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší na uvedenie zariadenia povrchovej úpravy
vyrobených nosníkov nanášaním náterov s obsahom organických rozpúšťadiel - ,,Lakovňa“ do trvalej
prevádzky po vykonanej zmene používaných surovín a zároveň o schválenie postupu výpočtu množstva
znečisťujúcich látok na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pre zariadenia Kabína nanášania
náterových hmôt, Odparovací tunel a Sušiaci tunel.
Na zdroji ,,Lakovňa“ sa vykonali nasledovné zmeny:
-
zmena náterovej hmoty s obsahom vodouriediteľnej styrénakrylátovej a jednozložkovej akrylátovej
farby na rýchloschnúcu jednozložkovú akrylátovú farbu Normaspeed 100 Primer, ktorá sa bude
dodávať v stave pripravenom na použitie (VOC=480 g/liter)
-
zmena spôsobu nanášania náterovej hmoty z automatického na ručné
-
zmena projektovaného výkonu lakovne z A=17,62 m2/hod na A= 21,7 m2/hod
Na čistenie aplikačnej techniky bude používané riedidlo CERED C 6000. Čistenie bude prebiehať
v zariadení kabíny nanášania náterových hmôt v intervaloch 2 x týždeň, t.j. 100 čistení za rok. Spotreba
riedidla na čistenie sa predpokladá 1000 l/rok.
Projektovaná spotreba rozpúšťadiel bude v zmysle predoženej žiadosti 12,7 t/rok.
-4.str.rozhodnutia č.A/2012/01213-2-Ne
K žiadosti o súhlas boli predložené nasledovné podklady:
1. správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch
z Lakovne na prevádzke DELTABEAM Slovakia s.r.o. č. 04/0503/12-ME zo dňa 20.4.2012
vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava.
Predložená správa preukázala súlad s požiadavkami dodržania emisného limitu určeného
vyhláškou č. 356/2010 Z.z.
2. Súhrnná technická správa vypracovaná fy IPROS s.r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra, zákazkové číslo
P-12-038, dátum 10/2012.
3. návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok zo zdroja ,, Lakovňa“ so žiadosťou o
schválenie tohoto postupu, ktorý je nedeliteľnou časťou tohto rozhodnutia.
4. Karty bezpečnostných údajov pre Normaspeed 100 Primer a riedidlo C 6000.
Nakoľko sa jedná o veľký zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľ predloží v zmysle podmienky
č.1 tohto rozhodnutia Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení
vypracovaný v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške č. č. 357/2010 Z.z.. Súbor bude schválený v samostatnom
konaní.
V zmysle podmienky č.2 tohto rozhodnutia prevádzkovateľ zabezpečí nainštalovanie koncového
odlučovacieho zariadenia na znižovanie emisií VOC pre Sušiaci tunel na výduchu V3, nakoľko
z výsledkov oprávneného merania pre výduch V3 je zrejmé, že nameraná hodnota koncentrácie pre TOC je
95 mg/m3, čo je tesne pod hranicou emisného limitu určeného pre činnosť nanášania náterov podľa prílohy
č.3, kapitola 4, bod 4.2 k vyhláške č. 358/2010 Z.z.
Prevádzkový poriadok vypracovaný revíznym technikom v 04/2008 ostáva nezmenený v platnosti.
Emisie tuhých znečisťujúcich látok sú v zariadení Kabína nanášania náterových hmôt znižované
pomocou suchého 3 - stupňového odlučovacieho systému, ktorý je umiestnený v podlahe kabíny:
1. stupeň tvoria plechové žalúzie, ktoré zachytávajú 70-90 % prestrekov náterových hmôt
2. stupeň je tvorený filtračnou tkaninou , ktorá zachytáva 10-25 % prestrekov
3.stupeň je tvorený špeciálnou filtračnou vložkou C 74 389, stupeň filtrácie F5, ktorá slúži na
zachytávanie jemných častíc náterových hmôt
Účinnosť filtračného systému na zachytávanie TZL garantovaná výrobcom je 99%.
Odlučovanie prchavých organických látok (VOC) nie je zabezpečené.
Výšky výduchov z jednotlivých zariadení spĺňajú požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií
znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 6 k vyhláške č. 356/2010 Z.z..
Tunajší úrad ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia preskúmal žiadosť prevádzkovateľa, ako aj
všetky podkladové materiály a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V súvislosti so schválením postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok na určenie poplatkov
za znečisťovanie ovzdušia upozorňujeme prevádzkovateľa, že pri každej zmene postupu výpočtu je
potrebné príslušný štátny orgán požiadať o jeho schválenie v zmysle platných predpisov.
Správny poplatok vo výške 5 eur bol zaplatený kolkovou známkou v súlade s položkou 162 písm. w)
časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
-5.str.rozhodnutia č.A/2012/01213-2-Ne
Upozornenie:
V zmysle § 15 ods.1 písm. e) zákona o ovzduší ste povinný oznámiť obvodnému úradu životného
prostredia do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní
emisných limitov v uplynulom kalendárnom roku.
V zmysle § 4 ods.1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ste povinní oznámiť
do každoročne 15. februára príslušnému obvodnému úradu životného prostredia úplné a pravdivé údaje o
množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet poplatku.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na Obvodnom úrade životného prostredia Šaľa, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Petronela V i ž ď á k o v á
prednostka
Doručuje sa:
PEIKKO Slovakia s.r.o, Kráľová nad Váhom 660, 925 91 Kráľová nad Váhom
Download

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa