ZÁPISNICA
z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dulova Ves
konaného dňa 16. 1. 2015
Prítomní:
 Poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
 Hlavný kontrolór obce – František Ivanecký
 Starostka obce – Ing. Barbora Ježiková
 Hostia podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice.
2.
Schválenie programu zasadnutia.
3.
Návrh na všeobecne záväzné nariadenie obce Dulova Ves o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Dulova Ves.
4.
Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves – vzor
a Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves - vzor.
5.
Návrh na Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Dulova Ves.
6.
Návrh na Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Dulova Ves.
7.
Návrh na schválenie nákupu počítačov v hodnote 954,19 EUR z firmy PRESNET s.r.o.
8.
Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy č. 2/2015 medzi obcou a pani Magdalénou
Babejovou.
9.
Menovanie zástupcu starostu obce.
10.
Rôzne.
11.
Uznesenia.
12.
Záver.
K bodu 1:
Rokovanie III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce
Ing. Barbora Ježiková. Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Maroš Furčák a Ing. Pavol
Rovder šiestimi hlasmi za, Ing. Pavol Rovder sa hlasovania zdržal.
K bodu 2:
Starostka obce Ing. Barbora Ježiková overila, že je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Navrhovaný program zasadnutia poslanci neschválili štyrmi hlasmi (Mgr. Martin
Bednár, Stanislav Leško, Sylvia Semanová, Marián Spišák). Stanislav Leško predniesol návrh
vypustiť z rokovania bod 3 a 4. Takto navrhovaný program poslanci schválili štyrmi hlasmi za
(Mgr. Martin Bednár, Mgr. Maroš Furčák, Stanislav Leško, Sylvia Semanová), traja sa
hlasovania zdržali (Mgr. Miriam Beňková, Ing. Pavol Rovder, Marián Spišák):
1.
Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice.
2.
Schválenie programu zasadnutia.
Návrh na Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Dulova Ves.
4.
Návrh na Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Dulova Ves.
5.
Návrh na schválenie nákupu počítačov v hodnote 954,19 EUR z firmy PRESNET s.r.o.
6.
Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy č. 2/2015 medzi obcou a pani Magdalénou
Babejovou.
7.
Menovanie zástupcu starostu obce.
8.
Rôzne.
9.
Uznesenia.
10.
Záver.
3.
K bodu 3:
Návrh Mgr. Maroša Furčáka poslanci siedmimi hlasmi za schválili doplnenie v § 5, ods. 8, piaty
bod na konci vety slovo "udelí" sa nahrádza slovami "môže udeliť".
Návrh Stanislava Leška poslanci siedmimi hlasmi za schválili doplnenie § 5, ods. 8, štvrtý bod
nasledovne: "ktorých trvanie neprevyšuje tri minúty" a piaty bod nasledovne: "Ich
vystúpenie neprevyšuje tri minúty".
Návrh dodatku poslanci schválili siedmimi hlasmi za.
K bodu 4:
Návrh Stanislava Leška o zmene pracovného času na obecnom úrade nasledovne:
pondelok, utorok, štvrtok: 07:00 - 12:30, 13:00 - 15:30,
streda: 07:00 - 12:30, 13:00 - 17:00,
piatok: 07:00 - 12:30, 13:00 - 14:00
poslanci schválili štyrmi hlasmi za (Mgr. Martin Bednár, Mgr. Miriam Beňková, Stanislav Leško,
Sylvia Semanová), traja sa zdržali hlasovania (Mgr. Maroš Furčák, Ing. Pavol Rovder, Marián
Spišák).
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - § 23 poslanci schválili
siedmimi hlasmi za.
K bodu 5:
Poslanci schválili siedmimi hlasmi za nákup počítačov v hodnote 954,19 EUR z firmy PRESNET
s.r.o.
K bodu 6:
Obecné zastupiteľstvo schválilo siedmimi hlasmi za uzavretie Kúpnej zmluvy č. 2/2015 medzi
obcou a pani Magdalénou Babejovou.
K bodu 7:
Starostka obce Ing. Barbora Ježiková na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení jeho noviel v súlade s § 13b poverila zastupovaním starostky obce Mgr. Maroša Furčáka
na celé funkčné obdobie. Mgr. Maroš Furčák poverenie prijal.
K bodu 8:
Starostka obce informovala prítomných o harmonograme organizačno-technického
zabezpečenia referenda, ktoré sa uskutoční dňa 7. februára 2015. Harmonogram je súčasťou
zápisnice.
Starostka obce informovala prítomných o doručení informácie z Úradu vlády Slovenskej
republiky, Sekretariátu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport o neodporúčaní obcou
predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt: "Materiálne zabezpečenie
mládežníckeho futbalu."
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť ZKS bola posunutá na prerokovanie
po schválení VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Dulova Ves.
Starostka obce Ing. Barbora Ježiková informovala Obecné zastupiteľstvo o rozpise športových
aktivít v Kultúrnom dome Dulova Ves. Rozpis je súčasťou zápisnice zo zasadnutia.
Starostka obce informovala o zaslaní žiadosti o začatie správneho konania Mgr. Marošovi
Furčákovi ako predsedovi Komisie pre verejný poriadok, životné prostredie, stavebnú činnosť,
pozemkové úpravy a územné plánovanie vo veci priestupku Ing. Gelmara Grofčíka voči VZN
obce Dulova Ves č. 01/2013 O podmienkach držania a chovu psov v obci Dulova Ves.
Starostka obce predniesla návrh na Zmluvu na výkon vybraných činností veterinárnej
asanácie - ako splnenie povinnosti obce v zmysle ustanovenia § 22 ods. 8 zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Návrh Stanislava Leška na posunutie
prerokovania danej zmluvy a doplnenie ďalších dvoch ponúk na poskytovanie tejto služby a
doplnenie existujúceho návrhu zmluvy o podmienku, že v prípade neodchytenia zvieraťa,
nebude poskytovateľ služby požadovať vyplatenie prepravného, obecné zastupiteľstvo
schválilo šiestimi hlasmi za, Mgr. Maroš Furčák sa hlasovania zdržal.
Hlavný kontrolór obce František Ivanecký predniesol plán hlavnej kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Dulova Ves na prvý polrok 2015. Plán je súčasťou tejto zápisnice.
Návrh Stanislava Leška o doplnenie uznesenia č. 27/2014 z 15. 12. 2014 o text: "mimo stálych
platieb" schválilo Obecné zastupiteľstvo siedmimi hlasmi za.
Návrh Mgr. Maroša Furčáka na vypracovanie stanoviska Komisiou pre školstvo, kultúru a
šport a Komisiou finančnou a správou obecného majetku k návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia obce Dulova Ves o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves do 31. januára
2015 schválili poslanci siedmimi hlasmi za.
Predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku Ing. Pavol Rovder predniesol
doporučenia zo zasadnutia finančnej komisie obecného zastupiteľstva obce Dulova Ves
konaného dňa 13. 1. 2015. Zápisnica zo zasadnutia je súčasťou zápisnice zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Mgr. Miriam Beňková navrhla ďalšieho člena Komisie finančnej a správy obecného majetku Katarínu Jakubíkovú. Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo siedmimi hlasmi za.
Návrh Mariána Spišáka uverejňovať faktúry nad 100 EUR na internetovej stránke obce so
všetkými prílohami okrem faktúr za energie - doplnenie uznesenia č. 26/2014 z dňa 15. 12.
2014 poslanci schválili piatimi hlasmi za, jeden bol proti (Stanislav Leško) a jeden sa
hlasovania zdržal (Mgr. Martin Bednár).
Marián Spišák predniesol kalkuláciu akcie Štefanská zábava.
Marián Spišák upozornil na nedostatky v spôsobe regulácie kúrenia v budove Materskej školy
počas víkendov. Možnosť stiahnuť kúrenie v piatok a opätovné spustenie kúrenia v nedeľu
prediskutovať s riaditeľkou a učiteľkou Materskej školy. V prípade potreby bude kúrenie
regulovať Marián Spišák.
Ing. Pavol Rovder upozornil na nutnosť mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu.
Starostka obce Ing. Barbora Ježiková sa daným problémom bude zaoberať.
Občan - Marcel Feňuš predniesol návrh zobrať do prenájmu časť Materskej školy, kompletne
rekonštruovať - nová elektroinštalácia, zatepliť strop, vybrúsiť a prelakovať parkety, zatesniť
okná, vybudovať toalety, kuchynskú linku. Stanislav Leško vyjadril svoj názor neprenajímať
tento priestor, bude vyžadovať Verejné zhromaždenie občanov k tejto otázke. Marcel Feňuš
vypracuje a predloží starostke obce svoj návrh na ďalšie rokovanie.
K bodu 9:
K jednotlivým prejednávaným bodom starostka obce Ing. Barbora Ježiková predložila návrh
na uznesenia. Poslanci navrhované uznesenia schválili siedmimi hlasmi za.
K bodu 10:
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí.
V Dulovej Vsi 16. 1. 2015
Ing. Barbora Ježiková
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Maroš Furčák .....................................
Ing. Pavol Rovder .......................................
UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Dulova Ves zo dňa 16. 1. 2015
K bodu 1: Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
určuje
za overovateľov zápisnice Mgr. Maroša Furčáka a Ing. Pavla Rovdera.
K bodu 2: Schválenie programu zasadnutia
Uznesenie č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
schvaľuje
program III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice.
2.
Schválenie programu zasadnutia.
3.
Návrh na Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Dulova Ves.
4.
Návrh na Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Dulova Ves.
5.
Návrh na schválenie nákupu počítačov v hodnote 954,19 EUR z firmy PRESNET s.r.o.
6.
Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy č. 2/2015 medzi obcou a pani Magdalénou
Babejovou.
7.
Menovanie zástupcu starostu obce.
8.
Rôzne.
9.
Uznesenia.
10.
Záver.
1.
K bodu 3: Návrh na Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Dulova
Ves
Uznesenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Dulova Ves.
K bodu 5: Návrh na schválenie nákupu počítačov v hodnote 954,19 EUR z firmy PRESNET s.r.o.
Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
schvaľuje
nákup počítačov v hodnote 954,19 EUR z firmy PRESNET s.r.o.
K bodu 6: Návrh na schválenie Kúpnej zmluvy č. 2/2015 medzi obcou a pani Magdalénou
Babejovou
Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
schvaľuje
uzavretie Kúpnej zmluvy č. 2/2015 medzi obcou a pani Magdalénou Babejovou.
K bodu 7: Menovanie zástupcu starostu obce
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
berie na vedomie
poverenie zastupovaním starostky obce Mgr. Maroša Furčáka na celé funkčné
obdobie na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho noviel v
súlade s § 13b.
K bodu 8: Rôzne
Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
berie na vedomie
harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda, ktoré sa uskutoční
dňa 7. 2. 2015.
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
berie na vedomie
informáciu Úradu vlády Slovenskej republiky, Sekretariát Splnomocnenca vlády SR pre
mládež a šport o neodporúčaní žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Materiálne zabezpečenie mládežníckeho futbalu".
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
berie na vedomie
rozpis športových aktivít v Kultúrnom dome Dulova Ves.
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
berie na vedomie
žiadosť o začatie správneho konania voči Ing. Gelmarovi Grofčíkovi vo veci priestupku
voči Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dulova Ves č. 01/2013 O podmienkach
držania a chovu psov v obci Dulova Ves.
Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 27/2014 z dňa 15. 12. 2014 nasledovným textom: "mimo
stálych platieb".
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
ukladá
vypracovanie stanoviska Komisiou pre školstvo, kultúru a šport a Komisiou finančnou
a správou obecného majetku k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dulova
Ves o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves do 31. 1. 2015.
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k Zmluve o nájme
nebytových priestorov č. 1/2015.
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
volí
za ďalšieho člena Komisie finančnej a správy obecného majetku Katarínu Jakubíkovú.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
ukladá
doplnenie uznesenia č. 26/2014 z dňa 15. 12. 2014 nasledovne: "so všetkými
prílohami okrem faktúr za energie".
V Dulovej Vsi 16. 1. 2015
Ing. Barbora Ježiková
starostka obce
NEPODPÍSANÉ UZNESENIA
z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Dulova Ves zo dňa 16. 1. 2015
K bodu 4: Návrh na Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Dulova Ves
Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Dulova Ves.
Dôvodová správa:
Podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 starosta obce vydáva pracovný
poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;
informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
Download

878.6 KB - Obec Dulova Ves