Zmluva o dielo
"Prestavba domu s. č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
Obec Rudňany
a
v
S & L stav, s. r. o.
(obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným)
Smižany, marec 2013
"Prestavba domu s. č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
Táto Zmluva o dielo "Prestavba domu s.č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany.", je uzatvorená dňa
05.02.2013 v Rudňanoch podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 45 zákona č. 25/2006 Z. z . , medzi zmluvnými
stranami:
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Obec Rudňany
Zapálenica 234, 053 23 Rudňany
00 329 533
Miroslav Blišťan, starosta obce
24120592/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
(iďalej len "Objednávateľ ")
Zhotovíte!':
Obchodné meno:
Š & L stav, s. r. o.
Sídlo:
Nám. M. Pajdušáka 4/269, 053 11 Smižany
IČO:
36 581 305
IČ DPH:
SK2021854802
Štatutárny orgán:
Ján Šimonovič, konateľ
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:
4016077334/7500
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel Sro, Vložka číslo 15109/V
(ďalej len
".Zhotoviteľ
")
PREAMBULA
Zmluvné strany uznávajú nasledovné skutočnosti:
1.
Obec Rudňany s prihliadnutím na ustanovenie § 102 a § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzvala záujemcov
na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy na predkladanie ponúk pre podprahovú zákazku
s nízkou hodnotou: " Prestavba domu s.č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany.".
2.
Obchodná spoločnosť Š & L stav, s. r. o., so sídlom Nám. M. Pajdušáka 4/269, 053 11
Smižany, IČO: 36 581 305, je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 15109/V.
Základné imanie spoločnosti Š & L stav, s. r. o. predstavuje 6.640,00 EUR a tvoria ho dva
peňažné vklady spoločníkov spoločnosti v celkovej výške 6.640,00 EUR, pričom výška vkladu
každého spoločníka predstavuje 3.320,00 EUR.
Obchodná spoločnosť S & L stav, s.r.o. predstavuje spoľahlivú stavebnú spoločnosť,
organizačne i technicky vybudovanú pre účely realizácie stavieb v rozsahu predmetu
podnikateľskej činnosti, zameranú predovšetkým na budovanie prízemných stavieb, ktorá
od roku 2004 pôsobí s ustálenými skúsenosťami svojich riadiacich pracovníkov vzhľadom
na rôznorodosť, usmerňovanie a neustále prispôsobenie sa stavebným požiadavkám svojich
klientov.
Pracovníci a zamestnanci spoločnosti tvoria odborne a pracovne spôsobilý kolektív, čo
umožňuje ponúkať práce komplexne, od spracovania investičného zámeru, zabezpečenia
S & L stav, s.r.o.
2
"Prestavba domu s. č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
územného rozhodnutia, dokumentácie, stavebného povolenia a následnej realizácie stavby,
vrátane jej uvedenia do prevádzky.
Preto s uvážením vyššie uvedených skutočností, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
ustanoveniach:
1
Výklad a význam pojmov
1.1
Objednávateľ a zhotoviteľ sa týmto dohodli, že v ďalšom texte bude táto zmluva o dielo
"Prestavby domu s.č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany." označovaná len ako "zmluva".
Objednávateľ a zhotoviteľ budú v ďalšom texte tejto zmluvy označovaní spoločne aj ako
"zmluvné strany". Označenie „zmluvná strana" bude obsahovať možnosť, že ide o
ktorúkoľvek z oboch zmluvných strán, t. j. o objednávateľa alebo zhotoviteľa, okrem prípadu, ak
ustanovenie zmluvy výslovne neužíva označenie "Objednávateľ" a "Zhotoviteľ".
1.2
Zmluvné strany sa ďalej dohodli na nasledovnom:
Pojmy definované vyššie, ako aj v ďalšom texte tejto zmluvy, majú vždy rovnaký význam
bez ohľadu na to, v akom tvare sú v zmluve použité (napr. v množnom alebo v jednotnom čísle,
skloňované alebo časované, v spojení s akým rodom sú použité, atď.), ak nie je výslovne
uvedené inak.
1.3
Odkaz na ustanovenie článku alebo bodu v ďalšom texte tejto zmluvy, znamená, že ide o článok
alebo bod tejto zmluvy, ak nieje výslovne uvedené inak.
2
Predmet zmluvy
2.1
Predmet zmluvy tvorí záväzok zhotoviteľa vykonať predmet diela v súlade s ustanoveniami
zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonaný a objednávateľom
prevzatý predmet diela dohodnutú cenu, vzájomná úprava práv a povinností vyplývajúcich
zo zmluvy a iných skutočností (ďalej ako "predmet zmluvy").
2.2
Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne upravených v nasledovných článkoch zmluvy
možno meniť len v súlade s ustanovením bodu 14.2 článku 14 zmluvy.
3
Predmet zhotovenia diela
3.1
Predmetom vykonania diela je riadne zhotovenie " Prestavby domu s.č. 89 na 4 bytové jednotky
Rudňany.", v rozsahu vykonania stavebných prác na rekonštrukcii objektu, ktorý je rozdelený na
časť materskej školy a bytový dom. Predmetom zhotovenia je časť: „bytový dom". Stavba
obsahuje vytvorenie 4 bytových jednotiek (ďalej ako "predmet diela"). Miestom dodania diela
sa rozumie na účely tejto zmluvy jeho zhotovenie „V zastavanej časti obce Rudňany."
3.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Predmet diela riadne a včas, vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť. Všetky zmeny a odchýlky sa môžu urobiť so súhlasom objednávateľa
a projektanta zápisom v stavebnom denníku.
3.3
Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovený predmet diela prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú
cenu.
3.4
Zhotoviteľ na základe zmluvy určil do funkcie technického vedúceho pre riadne zhotovenie
predmetu diela Ing. Kuľbagu, IČO: 37176145, Kolárska 1/33, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej
ako "technický zástupca zhotoviteľa"). Technický zástupca zhotoviteľa spolupôsobí a poskytne
nevyhnutnú súčinnosť osobe vykonávajúcej stavebný dozor určený objednávateľom.
Š & L stav, s.r.o.
3
"Prestavba domu s. č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
4
Cena za predmet diela a platobné podmienky
4.1
V súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky o cenách bola zmluvnými stranami dohodnutá cena za zhotovenie
Predmetu diela podľa ustanovenia článku 3 zmluvy vo výške položkovitého rozpočtu
Zhotoviteľa (ďalej ako "Rozpočet"), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, (ďalej ako "cena
diela").
" Prestavba domu s.č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
Cena za predmet diela
89 852,82 (bez DPH)
17 970,56 EUR 20% DPH
107 823,38 EUR (s DPH)
4.2
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neúplnosti rozpočtu z dôvodu nepredvídaných
stavebných riešení predmetu diela na strane zhotoviteľa pred uzatvorením tejto zmluvy, je
objednávateľ povinný po vzájomnej dohode so zhotoviteľom uhradiť zvýšené náklady súvisiace
so zhotovením predmetu diela nad rámec ceny diela uvedenej v bode 1 tohto článku, v rozsahu
skutočne realizovaných prác odsúhlasených objednávateľom. Predmetné zvýšenie ceny diela je
možné uskutočniť len formou písomného dodatku v súlade s bodom 14.2 článkom 14 zmluvy.
V prípade, ak nedôjde k odsúhlaseniu naviac prác v zmysle tohto bodu článku 4 zmluvy platí, že
cena podľa bodu 4.1 článku 4 Zmluvy je konečná (cenová garancia).
4.3
Faktúra vystavená zhotoviteľom raz mesačne obsahuje množstvo vykonaných prác a im
zodpovedajúcu cenu. Súpis vykonaných prác (ďalej ako "súpis") odsúhlasí stavebný dozor
určený objednávateľom písomne, zápisom do stavebného denníka, v lehote piatich dní odo dňa
predloženia súpisu.
4.4
Faktúra vystavená raz mesačne po odsúhlasení súpisu za kalendárny mesiac je splatná uplynutím
30 dní odo dňa jej osobného doručenia alebo odo dňa jej doručenia prostredníctvom poštových
služieb objednávateľovi, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania fakturovanej sumy
na účet zhotoviteľa vedený v bankovom ústave uvedenom v záhlaví zmluvy.
4.5
Objednávateľ môže v prípade omeškania podľa bodu 4.4 tohto článku zmluvy zaplatiť
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
4.6
Objednávateľ týmto prehlasuje, že na zhotovenie predmetu diela uvedeného v bode 3.1 článku 3
zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok na zhotovenie predmetu diela.
5
Doba vykonania diela
5.1
Zmluvné strany sa dohodli, že termín určujúci začatie realizácie stavebných prác pre zhotovenie
predmetu diela v súlade s vyhlásením súťažných podmienok uverejnenej vo Vestníku verejného
obstarávania, č. 244/2012 bol stanovený bezodkladne (najneskôr do 7 dní) po podpísaní tejto
zmluvy (ďalej ako "termín začatia predmetu diela"). Termín dokončenia realizácie predmetu
diela stanovili zmluvné strany do 6 mesiacov od začatia realizácie diela.
5.2
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pred termínom začatia predmetu diela:
- stavebné povolenie (kópia),
- projektovú dokumentáciu,
- stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy,
- stanovisko vlastníkov resp. správcov rozvodných a energetických sietí.
Š & Ĺ stav, s. r. o.
4
"Prestavba domu s. č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
6
Spôsob vykonania predmetu diela
6.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet diela samostatne a na vlastnú zodpovednosť.
Zhotoviteľ pri vykonávaní predmetu diela prihliada starostlivo na požiadavky a pripomienky
objednávateľa. Ak objednávateľ trvá na splnení požiadavky proti pokynom zhotoviteľa podľa
prvej vety tohto článku, zhotoviteľ sa zápisom tejto skutočnosti podpísanej oboma zmluvnými
stranami v stavebnom denníku zbavuje zodpovednosti za prípadné vady predmetu diela, ktoré
vzniknú v dôsledku nesprávnej požiadavky objednávateľa po starostlivom upozornení
zhotoviteľa na ich nevhodnosť.
6.2
Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia predmetu diela o prácach, ktoré vykonáva,
stavebný denník, do ktorého je povinný aj prostredníctvom technického zástupcu zhotoviteľa
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre riadne zhotovenie predmetu diela. V stavebnom
denníku je povinný uvádzať hlavne údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie
zmien vykonávaných prác oproti projektovej dokumentácii, údaje o dennej a nočnej teplote,
počte zamestnancov, mechanizmov a množstve realizovaných prác. Povinnosť viesť stavebný
denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím predmetu diela.
6.3
Objednávateľ počas realizácie predmetu diela je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu
diela a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia
v primeranej lehote. Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie vád vytknutých
objednávateľom, na ktoré objednávateľ upozornil zhotoviteľa písomne, zápisom do stavebného
denníka. Pokiaľ zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, musí k tomuto
zápisu zaujať stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní.
6.4
Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené nemožno považovať za zmenu ustanovení
tejto zmluvy. Zápisy, ktoré poukazujú na zmenu podmienok a rozsah predmetu zmluvy, môžu
byť podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve podľa ustanovenia bodu 14.2 článku
14 zmluvy.
6.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavba bude riadne zabezpečená proti poškodeniu a prípadné
vzniknuté poškodenia stavby budú odstránené na vlastné náklady zhotoviteľa.
7
Odovzdanie a prevzatie predmetu diela
7.1
Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne sedem dní vopred na odovzdanie a prevzatie
zhotoveného predmetu diela v mieste podľa článku 3 zmluvy.
7.2
O výsledku preberacieho konania spíšu zmluvné strany 'zápisnicu, ktorú zároveň podpíšu.
V závere zápisnice objednávateľ výslovne uvedie, že predmet diela vykonaný zhotoviteľom
preberá s uvedením prípadných vád a nedorobkov predmetu diela, ktoré nebránia riadnemu
užívaniu predmetu diela a postupom ich odstránenia.
7.3
Vlastnícke právo k jednotlivým častiam predmetu diela nadobúda objednávateľ až zaplatením
ceny diela v celom rozsahu.
8.
Záručná doba a poistenie
8.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na už zhotovený predmet diela záruku 5 rokov odo dňa
odovzdania predmetu diela objednávateľovi bez vytknutých vád v súlade s bodom 8.2 článku 8
zmluvy a na samotný materiál záruku deklarovanú výrobcom.
8.2
Na výrobky doložené záručným listom výrobcu platí doba v ňom uvedená. Pre prípad vady
dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosti zhotoviteľa poskytnúť
Š & L stav, s.r.o.
5
"Prestavba domu s. č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
bezplatné odstránenie vady počas záručnej doby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odo dňa písomného
oznámenia vád nastúpi na ich odstránenie bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní.
8.3
Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela
objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady neodborného používania, násilného
poškodenia veci, resp. zásahom vyššej moci.
8.4
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela podľa bodu 8.2 tohto
článku, od uplatnenia písomnej, oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo
najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ je oprávnený oznámiť vady a požadovať
nároky spojené s existenciou vád podľa tejto zmluvy a platných právnych predpisov
kedykoľvek po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby podľa bodu 8.1 tohto článku
zmluvy.
8.5
Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do dotknutých priestorov, organizačnými
a prevádzkovými opatreniami v zhotovenom predmete diela vytvorí podmienky pre odstránenie
vady v dohodnutom termíne.
8.6
V prípade neoprávnenej reklamácie uhradí objednávateľ zhotoviteľovi všetky náklady spojené
s jej vybavením.
8.7
V súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve sa zhotoviteľ zaväzuje
uzatvoriť stavebno-montážne poistenie vzťahujúce sa na zhotovenie predmetu diela podľa bodu
3.1 článku 3 zmluvy s poistnou spoločnosťou.
9
Doručovanie
9.1
Všetky oznámenia, ktoré musia či môžu byť učinené podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou,
budú učinené v slovenskom jazyku a doručené osobne, medzinárodne uznávaným
doručovateľom alebo doporučenou poštou. Oznámenie učinené podľa tejto zmluvy bude
považované za doručené uvedenému adresátovi, alebo osobe určenej adresátom, prvým
pracovným dňom nasledujúcim po dni, keď bolo oznámenie doručené osobne, medzinárodne
uznávaným doručovateľom alebo doporučenou poštou.
9.2
V ostatných prípadoch neupravených v bode 1 tohto článku zmluvy, platia primerane
ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
o doručovaní.
10
Zmluvná pokuta
10.1 Zhotoviteľ sa v súlade zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela podľa bodu
4.1 článku 4 Zmluvy za každých 14 dní oneskoreného začatia realizácie stavebných prác
odo dňa nasledujúceho po termíne začatia predmetu diela.
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa bodu 4.1
článku 4 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela
odo dňa nasledujúceho po termíne dokončenia predmetu diela.
10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý aj začatý deň
omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu diela vytknuté
objednávateľom až do odstránenia poslednej vady predmetu diela. Zhotoviteľ je v omeškaní
podľa prvej vety v deň nasledujúci po dni, kedy na základe vzájomnej dohody v súlade s bodom
8.4 článku 8 zmluvy mali byť vytknuté vady zhotoveného Predmetu diela odstránené.
S & Ĺ stav, s. r. o.
6
"Prestavba domu s. č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
11
Zánik zmluvného vzťahu
11.1 Táto zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením.
11.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu omeškania zhotoviteľa s vykonaním
predmetu diela o viac ako 30 kalendárnych dní.
11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že platba faktúry nebola realizovaná
objednávateľom do 15 dní od uplynutia doby splatnosti príslušnej faktúry.
11.4 Oznámenie o odstúpení musí byť písomné a preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie nadobúda účinnosť doručením druhej zmluvnej strane.
11.5 V prípade odstúpenia podľa tohto článku zmluvy sú zmluvné strany povinné dodržať svoje
zmluvné záväzky, a to pomerne podľa stavu zhotovenia predmetu diela:
a) Je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi predmet diela v stave ku dňu nadobudnutia
účinnosti odstúpenia, ako aj podklady a údaje, ktoré sú potrebné na dokončenie predmetu
diela v zmysle zmluvy a
b) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi faktúry vystavené za skutočný objem
realizovaných prác, ktoré prináležia zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia od zmluvy
zodpovedajúce rozpracovanosti predmetu diela.
12
Náhrada škody
12.1 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že je poistený pre prípady spôsobenia škody súvisiacej
so stavebnou činnosťou zhotoviteľa.
13
Spoločné ustanovenia
13.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že niektoré práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne
upravené v tejto zmluve, môžu byť upravené vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa
ustanovenia bodu 14.2 článku 14 Zmluvy, pričom táto Zmluva vytvára rámec pre určovanie
jednotlivých práv a povinností zmluvných strán.
13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické
normy a dojednania tejto zmluvy. Týmto prehlasuje, že sa bude riadiť východiskovými
podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy, zápismi a dohodami
zmluvných strán, vyjadreniami a záväznými stanoviskami verejnoprávnych orgánov
a vyjadreniami dotknutých organizácií.
13.3 V rámci súčinnosti pri vykonávaní predmetu diela sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu
nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov,
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vyplynie z jednotlivých ustanovení zmluvy.
13.4 Spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodu. Ak k dohode
nedôjde rozhodne spor miestne a vecne príslušný súd.
14
Záverečné ustanovenia
14.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
zmluvy. Záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy viažu zmluvné strany do času, kedy neboli
naplnené, ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy neustanovuje inak.
Š & L stav, s.r.o.
7
"Prestavba domu s. č. 89 na 4 bytové jednotky Rudňany."
14.2 Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, sa uzatvárajú
v písomnej forme a musia byť očíslované podľa poradia ich prijatia.
14.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve v súlade s ustanovením bodu
14.1 článku 14 Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike. Táto zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom.
14.4 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časť stane neplatným,
neúčinným, protiprávnym alebo nevynútiteľným, nebude mať táto, neplatnosť, neúčinnosť,
protiprávnosť či nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto
zmluvy alebo jej časti. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si navzájom
všetku potrebnú súčinnosť a nahradiť neplatné, neúčinné, protiprávne alebo nevynútiteľné
ustanovenia takým ustanovením, aby bol splnený účel a predmet tejto zmluvy.
14.5 Všetky prílohy k tejto zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou len ak sú podpísané oboma
zmluvnými stranami.
14.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité
a zrozumiteľné, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
že sa s obsahom zmluvy riadne oboznámili, že obsahu rozumejú, nemajú k nemu výhrady ani
ďalšie pripomienky, že s obsahom zmluvy bezvýhradne súhlasia a na znak toho zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
14.7 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia zmluvy
dostane objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
i
Rudňany, dňa M . J 3 . 2013
Smižany, dňa .fľr...£...2013
Obec Rudí
Miroslav B
Ján Šimon'ovič, konateľ
Prílohy: 1 x Rozpočet stavby zo dňa 15.01.2013
1 x harmonogram
Š & L stav, s.r.o.
8
Krycí list rozpočtu v EUR
Š&L stav, s.r.o.
S t a v b a : Prestavba domu s.č.89 na 4 bytové jednotky - Rudňany
O b j e k t : SO 01 Bytový d o m - 4 BJ
JKSO:
Miesto:
Odberateľ:
Dňa:
ICO:
00329533
DIC:
Rudňany , Zapálenica 234
15.01.2013
2020717842
IČ DPH :
Š & L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany
05311
Projektant:
Zmluva č.
Obec Rudňany
05323
Dodávateľ:
Rudňany
ICO:
36581305
DIČ:
S m i ž a n y , Nám.M.Pajdušáka 4/269
2021854802
IČ D P H : SK 2 0 2 1 8 5 4 8 0 2
Ing.arch.Dulík, ing.arch.Rzyman
ICO:
DIC:
IČ D P H :
A
1 M 3 OP
107 823 EUR
zaM3 0P
1 M2ZP
107 823 EUR
zaM2ZP
1 M2UP
107 823 EUR
za M2 U P
ZRN
konštrukcie, práce
špecif.materiál
1 M
107 8 2 3 EUR
B
spolu Z R N
IN - individuálne náklady
1
HSV:
28 607,63
2 209,14
30 816,77
6
Práce nadčas
2
PSV:
37 684,89
13 663,57
51 348,46
7
Murárske výpomoce
MCE:
8
Bez pevnej podlahy
4
iné:
9
5
Súčet:
3
_
66 292,52
15 872,71
NUS - náklady umiestnenia staby
82 165,23
10
Súčet riadkov 6 až 9 :
D
O N - ostatné náklady :
11
Zariadenie staveniska
16
Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12
Prevádzkové vplyvy
17
Inžinierska činnosť
13
Sťažené podmienky
18
Projektové práce
14
za M
7 687,59
19
15
Súčet riadkov 11 až 14 :
Rozpočet:
Spracoval:
projektant, rozpočtár, cenár:
Dátum:
20
Súčet riadkov 16 až 19 :
E
7 687,59
Celkové n á k l a d y :
21
89 852,82
Súčet riadkov 5,10,15 a 2 0 :
22
DPH
20 % z :
89 852,82
17 970,56
23
Pečiatka:
24
Podpis:
Súčet riadkov 21 až 2 3 :
Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávate!:
Dátum:
^
W 0
Pečiatka:
dodávateí, zhotoviteľ:
Dátum:
Pečiatka:
Zff.Z.
t o
.-tnvebná
36581305
Podpis:
Tlačivo
4 V
:ODISA10
Podpis:
f i r m a
T M. Pajdušáka 4/269,053 11 Smižany
IČ DPH:SK 2 0 2 1 8 5 4 8 0 2
4
107 823,38
Odberateľ:
Obec Rudňany
Spracoval:
Dodávateľ.
Š & L stav s.r.o. N á m . M . P a j d u š á k a 4/269 0 5 3 1 1 Smižany
JKSO:
Projektant:
Ing.arch.Dulik, ing.arch.Rzyman
Dátum:
15.01.2013
Stavba : Prestavba d o m u s.č.89 na 4 bytové j e d n o t k y • R u d ň a n y
O b j e k t : SO 01 Bytový d o m • 4 BJ
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Š8.L stav, s.r.o.
Por.
čislo
1.
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
5.
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1-ZEMNEPRÁCE
1
132201201
Výkop ryhy širky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (chodnik)
15,200 m3
9,52
144,70
2
132201209
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 (chodnik)
15,200 i m3
0,10
1,52
3
162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m (na
15,200 m3
0,76
11,55
terénne úpravy)
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :
157,77 E U R
157,77
2 - ZÁKLADY
4
274313511
Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5 (pod obrubník
6,500! m3
80,93
na chodníku)
526,05
_
2 - ZÁKLADY spolu :
526,05
526,05 E U R
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
5
311272101
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu
2,600 m3
99,98
259,95
2,980 m3
109,49
326,28
0,480 m3
110,45
53,02
17,19
YTONG hr.200
6
311272109
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu
YTONG hr.300
7
311272114
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu
YTONG hr.375
8
317121109
9
5934078500
Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm
9,000 ks
1,91
KP1 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8
3,000 ks
9,22
27,66
6,000 ks
11,91
71,46
4,000 ks
2,10
4,000 ks
11,91
š.70xv.238xdi.1000 mm
10 5934078600
KP2 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8
70x238x1250 mm
11 317121110
Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180
8,40
cm
r í 5934078600a
KPP 1 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
47,64
120x65 mm
13 317121116
Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm
14 5934079000
KP3 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
15 5934079000
KP3 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
18,000 ks
'
2,85
51,30
4,040 ks
15,69
63,39
7,000 ks
15,69
109,83
3,030 ks
17,63
53,42
4,040 ks
19,65
79,39
8,964 m2
10,76
120x65x2250 mm
120x65x2250 mm
16 5934079100
KPP3 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
120x65x2500 mm
17 5934079200
KPP4 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
120x65x2750 mm
18 342272102
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu
96,45
YTONG hr. 100,
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :
812,59
1 265,38 E U R
452,79
5-KOMUNIKÁCIE
19 596911112
Kladenie betónovej plošnej dlažby hr.35 mm (suterén)
67,240 m2
2,88
20 5976498010
Betónová plošná dlažba hladká hr. 35 mm
67,240 m2
10,19
21 596911212
Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre pešich nad 20 m2
38,000 m2
6,90
Tlačivo: ODIS B10
193,65
685,18
262,20
Strana 1
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Objekt: SO 01 Bytový dom - 4 BJ
Por.
číslo
1.
'
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
22 5963210100
Š&L stav, s.r.o.
Zámková dlažba hr. 8 cm (chodník)
5-KOMUNIKÁCIE spolu:
5.
38,000 m2
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
8.
11,42
433,96
455,85
1 574,99 E U R
1 119,14
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
23 611421110
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová
334,130 m2
4,28
1 430,08
334,130 m2
5,72
1 911,22
334,130 m2
0,86
287,35
823,251 m2
4,28
3 523,51
823,251 m2
5,72
4 709,00
823,251 m2
0,86
708,00
98,000 m
1,72
168,56
stropov jadrová
24 611421133
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová
stropov štuková
25 611461112
Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky
stropov,miešanie strojne,nanášanie r
26 612421626
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v
podlaží a v schodisku hladká
27 612421637
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v
podlaží a v schodisku stien št
28 612465112
Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky
vnút.stien,miešanie strojne,nanášaní
2y 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien
(meria sa v m dľ.)
30 612481119
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou + lepidlo
823,251 m2
2,62
2156,92
31 622411111
Farbenie vonkajšej omietky stien do troch farieb do III. st.,
116,650 m2
1,21
141,15
169,814 1712
3,16
536,61
1,000 kpl
111,40
111,40
1,700 m3
26,66
45,32
1,520 m3
21,42
32,56
zložitosti
32 622423221
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň
členitosti III - 20 % op
33 631311121
Opieskovanie schodiska smerom do podkrovia a následná
povrchová úprava komplet (
34 631571001
Lôžko z kamennej drte fr. 4-8 hr. 25 mm (pod dlažbu v
suteréne)
35 631571001a
Násyp z kameniva drveného 4-8 (pod dlažbu) hr. 40 mm
36 631571001b
Násyp z kameniva drveného 8-16 (pod dlažbu) hr. 150 mm
5,700 m3
26,66
151,96
37 631571001c
Násyp z kameniva drveného 16-32 (pod dlažbu) hr. 200 mm
7,600 m3
28,57
217,13
38 632450074
Betónový poter - 55 mm vrátane kari siete
241,700 m2
9,05
2 187,39
632477005
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm
201,000 m2
5,72
1 149,72
9,000 ks
6,71
60,39
9,000 ks
16,18
40 642942111
Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,
5m2
41 5533190400
Zárubňa oceľová
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :
145,62
19 528,27
19 673,89 E U R
145,62
9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
42 916561111
r
72,000 m
3,33
Obrubník záhradný 100/200/150 mm
72,720 ks
6,76
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
83,570 m2
0,48
40,11
83,570 m2
0,10
8,36
473,700 m2
1,43
677,39
16,500 m2
1,15
18,98
21,500 m3
9,52
204,68
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C
239,76
10/12,5 s bočnou o
43
5921745000
44 941941031
491,59
šírky od 0,80 do 1,00 m
45
941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s
podlahami, šírky 0,80-1,00 m a
46 952901111
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
47
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do
962031132
150 mm, -0,19600t
48
962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených,
vápenopieskových,cementových na
Tlačivo: OD/S B10
Strana 2
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Objekt: SO 01 Bytový dom - 4 BJ
P or.
čislo
1.
Kód položky
'
Š&L stav, s.r.o.
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
49 968061112
Vyvesenie plastového okenného krídla do 1, 5 m2
50 968061125
5.
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
8.
2,000 ks
0,10
0,20
Vyvesenie dreveného dverného krídla do 2 m2
11,000 ks
0,10
1,10
51 968061126
Vyvesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2
2,000 ks
0,10
0,20
52 968062254
Vybúranie plastových rámov okien jednod. plochy do 1 m2,
1,400 m2
2,85
3,99
19,000 ks
2,38
45,22
18,700 m
1,15
21,51
1 198,700 m2
0,95
1 138,77
-0,05300t
53 968062455
Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní,
-0,08200t
54 976071111
55 978011191
Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 100
56 978071251
Odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t
23,930 m2
1,91
45,71
57 979011131
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m
89,800 t
6,19
555,86
58 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
110,960 t
2,38
264,08
59 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý další 1
1 264,743 t
0,31
392,07
110,960 t
0,48
53,26
110,960 t
0,89
98,75
110,960 t
15,80
1 753,17
273,414 t
5,72
1 563,93
km
60 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m
61 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých dalších 5 m
62 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01),
ostatné
63 998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z
tehál,tvárnic,z kovu vý
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
7 618,69 E U R
7 127,10
491,59
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
30 816,77 E U R
28 607,63
2 209,14
PRÁCE A DODÁVKY PSV
71 - I Z O L Á C I E
711 • Izolácie proti v o d e a vlhkosti
64 711111001
Izolácia proti vlhkosti vodorovná penetračným náterom za
25,200 m2
0,17
4,28
studená
Stierkové izolácie Aquafin 2K - SCHOMBURG
88,200
kg
5,57
66 711112001
Izolácia proti vlhkosti zvislá penetračným náterom za studená
10,520 m2
0,45
67 2353200400a
Stierkové izolácie Aquafin 2K - SCHOMBURG
36,820
i<g
5,57
68 711112002
Izolačná páska ASO DICHTBAND (k izolácii AQUAFIN 2k)
42,500 m
1,43
60,78
69 711131101
M+D Separačná PE fólia
483,500 m2
1,51
730,09
70 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6
26,66
3,57
by
2353200400
0,134 t
491,27
4,73
205,09
do 12 m
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :
1 499,81 E U R
803,45
696,36
712 - P o v l a k o v é krytiny
71 712331101
Zhotovenie parozábrany striech
231,950 m2
1,15
72 2830010400
Hliníková parozábrana DELTA-REFLEX
266,743 m2
1,95
712 - Povlakové krytiny spolu :
786,89
266,74
520,15
266,74
EUR
520,15
713 • Izolácie tepelné
73 713111111
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne
318,850 m2
0,80
74 2837651300
Tepelná izolácia ISOVER UNI hr. 60 mm
173,757 m2
2,42
420,49
75 2837651350
Tepelná izolácia ISOVER UNI hr. 160 mm
151,470 m2
6,43
973,95
76 713122111
Montáž tepeinej izolácie doskami podláh, jednovrstvová
241,700 m2
0,62
Tlačivo: OD/S B10
255,08
149,85
Strana 2
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Objekt: SO 01 Bytový dom - 4 BJ
Por.
číslo
1.
'
Kód položky
Š&L stav, s.r.o.
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
77 6314150010
Podlahový polystyrén POLYFORM EPS 100S hr. 30 mm
78 713131111
Odizolovanie steny medzi bytom č.3 a bytom č.4 (izba
5.
Náklady spolu
Montáž
7.
6.
Dodávka
8.
246,534 m2
2,00
493,07
17,850 m2
1,71
30,52
119,600 m2
0,63
75,35
2.04-2.09) (zvuk. izolácia
79 713141151
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová
kladenie na sucho
80 2837652210
Tepelná izolácia ISOVER UNI hr. 100 mm medzi krokvy
59,160 m2
4,05
239,60
81 2837652220
Tepelná izolácia ISOVER UNI hr. 60 mm
62,832 m2
2,42
152,05
3,429 t
25,71
82 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m
88,16
do 12 m
713 - Izolácie tepelné spolu :
2 878,12 E U R
598,96
2 279,16
71 - IZOLÁCIE spolu :
5164,82 EUR
1 669,15
3 495,67
72 - Z D R A V O T N O - T E C H N I C K É I N Š T A L Á C I E
721 - Vnútorná kanalizácia
83 721110105
Zdravotechnika
1,000 kpl
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :
7 612,60
7 612,60 E U R
7 612,60
7 612,60
723 - V n ú t o r n ý p l y n o v o d
84
723110201
Rozšírenie plynofikácie
1,000 kpl
1 286,99
1 286,99
723 - Vnútorný plynovod spolu :
1 286,99 E U R
1 286,99
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :
8 899,59 E U R
8 899,59
73 • Ú S T R E D N E V Y K U R O V A N I E
731 • Kotolne
85 731119115
Vykurovanie
1,000 kpl
731 - Kotolne spolu :
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :
10 781,44
10 781,44
10 781,44
EUR
10 781,44
10 781,44 E U R
10 781,44
76-KONŠTRUKCIE
762 • Konštrukcie tesárske
86
762081060
Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku,
26,000 m2
7,61
197,86
90,980 m2
8,57
779,70
viacstranné ručne - úprava priz
S>7 762421230
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov
doskami tvrdými sadrokartónov
88
5959125600
Sadrokartón hr.15 mm (vrátane roštu)
94,619 m2
11,42
1 080,55
89
5959125600a
Sadrokartón hr. 15 mm impregnovaný (vrátane závesného
94,619 m2 •
14,28
1351,16
roštu)
90 762522811
Demontáž drevených podláh s vankúšmi, -0.01800t
91 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do
137,910 m2
2,854 t
1,15
158,60
42,37
120,92
12 m
762 - Konštrukcie tesárske spolu :
3 688,79 E U R
1 257,08
2 431,71
763 - Konštrukcie • d r e v o s t a v b y
92 763111112
SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W112
31,100 m2
25,71
799,58
14,162 m2
33,33
472,02
169,814 m2
22,38
3 800,44
3,862 t
37,14
143,43
jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GK
93
763112114
SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112
jednoduchá kca ocel profil dosky 1
94 763132210
SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca prefi
CD dosky GKF hr. 2x12,5
95
998763101
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :
5 215,47 E U R
5 215,47
764 - Konštrukcie k l a m p i a r s k e
Tlačivo: OD/S B10
Strana 2
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Objekt: SO 01 Bytový dom - 4 BJ
Por,
číslo
1.
Kód položky
'
Š&L stav, s.r.o.
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
5.
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
8.
6,000 ks
4,27
25,62
Demontáž oplechovania balkónovej rímsy, -0,00320t
14,000 m
0,68
9,52
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové
11,000 m
7,14
78,54
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových, -0,00330t
23,500 m
0,68
15,98
100 764358201
Háky 33/550 - 30/5
14,000 ks
5,05
70,70
101 764358202
Čelo žľabu
4,000 ks
5,38
21,52
102 764359211
Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm
2,000 ks
12,38
24,76
103 764359212
Koleno zvárané 100/72°
8,000 ks
12,66
101,28
19,98
96 764331320
Tesniace lemovanie VELUX
97 764334850
98 764352203
rš 330 mm
99 764352810
104 764451202a
Objímka zvodu 100/200
6,000 ks
3,33
105 ,764451202b
Doplnky ku klampiarskym konštrukciám (Sikaflex 11FC)
1,000 ks
1,43
1,43
100,000 ks
0,12
12,00
18,000 m
7,81
140,58
11,500 m
0,55
6,33
3,000 ks
0,80
2,40
14,000 m
7,04
98,56
0,506 t
45,71
23,13
106 764451202c
Doplnky ku klampiarskym konštrukciám (oceľové nity 3,2 x
0,6 mm)
107 764454202
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s
priemerom 100 mm
108 764454801
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100
mm, -0,00226t
109 764456852
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s
priemerom 75 a 100 mm, -0,00
110 764711112
Odkvapové lemovanie rš 160 mm, RAL 7016 (oplechovanie
balkóna)
111 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
nad 6 do 12 m
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :
652,33
652,33 E U R
766 • Konštrukcie stolárske
112 766211100
Montáž madiel schodiskových drevených typových
8,000 m
2,31
18,48
čiastkových
113 6141311000
Drevené madlo
8,400 m
11,42
114 766661112
Montáž posuvných dverí drevených
1,000 ks
6,15
V
6116011100
D01 Posuvné dvere jednokrídlové drevené, 600/1970 mm
1,000 ks
856,94
m
766661112a
Montáž dverového kridla kompletiz.otváravého do oceľovej
11,000 ks
6,15
95,93
6,15
856,94
67,65
alebo fošňovej zárubne,
117 6116014100
D02 Dvere interiérové jednokrídlové 700x1970 mm
3,000 ks
152,35
457,05
118 6116017100
D03 Dvere interiérové jednokrídlové 800x1970 mm
4,000 ks
157,11
628,44
119 6116017100a
D 04 Dvere interiérové jednokrídlové 800x1970 mm
4,000 ks
157,11
628,44
Montáž dverového kridla kompletiz.otváravého do oceľovej
1,000 ks
10,10
1,000 ks
238,04
4,000 ks
9,14
4,000 ks
176,14
6,000 ks
331,35
1 988,10
1,000 ks
331,35
331,35
7,000 ks
28,28
197,96
120 766661132
10,10
alebo fošňovej zárubne,
121 6116029700
D 06 Dvere interiérové jednokrídlové s nadsvetlikom a
238,04
bočným svetlíkom 1850x2100
122 766661413
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,
36,56
jednokrídlových
123 6116400700
D 05 Dvere interiérové jednokrídlové protipožiarne 800x1970
704,56
mm
124 766671003
O 04 - D+M okna strešného výkyvného VELUX GPL, veľkost
okna 78x114 cm (k cene ok
125 766671003a
O 03 - M+D okna strešného výkyvného VELUX GPU,
veľkosť okna 78x114 cm (k cene ok
126 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové
hr.steny do 170 mm
Tlačivo: OD/S B10
Strana 2
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
S&L stav, s.r.o.
Objekt: SO 01 Bytový dom - 4 BJ
Por.
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
čislo
2.
1.
127 6117103020
128 998766102
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
Obložková zárubňa
7,000 ks
85,70
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad
0,435
26,66
599,90
11,60
6 do 12 m
6 877,25
766 - Konštrukcie stolárske spolu :
EUR
2 667,95
4 209,30
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebná
129 767161110
Z1 - M+D oceľového zábradlia, hmotnosť zábradlia 145,576
1,000 kpl
818,85
818,85
kg
130 767161120
Z2 - M+D Oceľového zábradlia, hmotnosť zábradlia 85 kg
1,000 kpl
457,03
457,03
131 767631331
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklenim šírky
1,000 ks
42,37
42,37
1,000 ks
408,47
1800 mm x výšky 1000 mm
132 6114122000
1
O 01 - Okno z PVC profilov, 1x otváravo-sklopné, 1x pevné
408,47
zasklenie 1800x1000 mm
133 767631800
Demontáž okien
2,000
3,77
7,54
134 767641211
Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so
1,000
41,90
41,90
O 02 Balkónové dvere z PVC profilov
1,000
304,69
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
0,135
34,27
zasklenim a so svetlíkom vý
135 6114124000
136 998767102
304,69
4,63
objektoch výšky nad 6 do
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :
2 085,48 EUR
1 372,32
713,16
18 5 1 9 , 3 2 E U R
11 1 6 5 , 1 5
7 354,17
!
76 - KONŠTRUKCIE spolu :
77 - PODLAHY
771 • Podlahy z dlaždíc
137 771275106
keramických
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždic
7,900 m2
14,28
8,058 m2
9,52
112,81
keramických do tmelu
138 5976382100
Dlaždice keramické (schodisko do suterénu)
139 771411034
Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových stupňovitých
140 5976390000
Sokliky okolo schodiska
141 771571107
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz.
19,000 m
2,38
76,71
45,22
2,040 m2
10,48
21,38
40,700 m2
10,57
Keramická dlažba hr. 10 mm
25,704 m2
8,57
220,28
143 5976457100
Protišmyková keramická dlažba - gres "P2"
15,810 m2
10,48
165,69
144 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6
430,20
alebo reliéfovaných do
"2
5976448100
3,272
14,28
46,72
do 12 m
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :
1 119,01
634,95
EUR
484,06
775 - Podlahy vlysové a parketové
145 775552001
Zhotovenie podlahy z laminátových parkiet
201,000 m2
3,81
146 6119800100
Laminátová podlaha
203,010 m2
7,61
147 775552012
Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu
187,000 m
0,95
765,81
1 544,91
177,65
podlahu click, pripevnen
179,43
148 6119800921
Lišta soklová
188,870 m
0,95
149
Podložka vyrovnávacia a tlmiaca penová Mirelon hr. 3 mm
2 0 1 , 0 0 0 m2
0,29
58,29
26,18
47,86
775552111
pod plávajúce podlahy
150 998775102
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch
1,828 t
výšky nad 6 do 12 m
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :
2 773,95 EUR
1 049,61
1 724,34
77 - PODLAHY spolu :
3 892,96 EUR
1 684,56
2 208,40
78 - D O K O N Č O V A C I E P R Á C E
Tlačivo: ODIS B10
Strana 6
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Objekt: SO 01 Bytový dom - 4 BJ
Por.
Kód položky
'
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
čislo
1.
Š&L stav, s.r.o.
2.
5.
Náklady spolu
Montáž
7.
6.
Dodávka
8,
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
1 113,61
151 781445208
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických
77,984 m2
14,28
152 5976280000
Keramické obkladačky
79,544 m2
7,61
153 781449704
Príplatok za škárovanie
77,984 m2
0,25
19,50
154 998781102
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6
14,28
18,29
1,281 t
605,33
do 12 m
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :
1 756,73
1 151,40
EUR
605,33
783 • Nátery
155 783781002
Nátery tesárskych konštrukcii dvojnásobné - protihnilobný,
26,000 m2
1,12
29,12
323,000 m2
1,25
403,75
103,660 m2
0,94
97,44
protiplesňový náter
156 783894611
Náter farbami ekologickými rieditefnými vodou
SADAKRINOM bielym pre náter sadrok
157 783894621
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou
SADAKRINOM bielym pre náter sadrok
783 - Nátery spolu :
530,31
530,31 EUR
784 - Maľby
158 784422271
Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovanim jednofarebné v
1 261,041 m2
1,43
1 803,29
miestnostiach výšky do 3,
_
784 - Maľby spolu :
1 803,29 EUR
1 803,29
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :
4 090,33 EUR
3 485,00
605,33
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
51 3 4 8 , 4 6 E U R
37 684,89
13 663,57
OSTATNÉ
159 I7222700
Elektro
1,000 kpl
7 687,59
7 687,59
OSTATNÉ spolu :
7 687,59 EUR
7 687,59
Za rozpočet celkom
89 852,82 EUR
73 980,11
stavebná
15 872,71
firma
Nám M. Pajdušáka 4/269,053 11 Smižany
CO: 36581305 / I Č DPH: SK 2021854802
^
Tlačivo: OD/S B10
A
Strana 2
Krycí list rozpočtu v EUR
Š&L stav, s.r.o.
Odberateľ:
Obec Rudňany
Dodávateľ:
Š & L stav s.r.o. N á m . M . P a j d u š á k a 4/269 0 5 3 1 1 Smižany
JKSO:
Projektant:
Ing.arch.Dulik, ing.arch.Rzyman
Dátum:
Spracoval:
15.01.2013
Stavba : Prestavba d o m u s.č.89 na 4 bytové j e d n o t k y • R u d ň a n y
Objekt: Zdravotechnika
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Š&L stav, s.r.o.
Por.
čislo
1.
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
5.
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY
1
7212911161
Práčkový sifón HL 440 DN50
3,000 m
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :
15,10
45,30
45,30
45,30 E U R
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
2
97403111100
Vysekanie rýh pre potrubie ZTI
35,000 m
3,36
117,60
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
117,60 E U R
117,60
PRACE A DODAVKY HSV spolu :
162,90 E U R
162,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV
71 - I Z O L Á C I E
713 • Izolácie tepelné
3
7134631150
Montáž tep.izol.potrubia
4
2837710282
5
2 038,40
1 274,000 m
1,60
Izolácia potrubia TUBOLIT DG 22/13 DN 15
34,000 m
0,54
18,36
28377102841
Izolácia potrubia TUBOLIT DG 22/9 DN 15
34,000 m
0,36
12,24
6
2837710680
Izolácia potrubia TUBOLIT DG 28/13 DN 20
10,000 m
0,57
5,70
7
283771108.
Izolácia potrubia TUBOLIT 35/9 DN 20
43,000 m
0,49
21,07
8
283771148..
Izolácia potrubia TUBOLIT DG 42/9 DN 25
6,000 m
0,59
3,54
713 - Izolácie tepelné spolu :
2 099,31 E U R
2 038,40
60,91
71 - IZOLÁCIE spolu :
2 099,31 E U R
2 038,40
60,91
72 - Z D R A V O T N O - T E C H N I C K É I N Š T A L Á C I E
721 - V n ú t o r n á kanalizácia
9 7211709050
" 10"""
721171651.
Prechod ZTI potrubia cez strop,chránička a protipožiar.náter
Potrubie z rúr PP Poloplast 3S trojvrstv. odhlučnené 50
25,000 kus
10,20
255,00
1,000 m
34,43
34,43
odpadné
11 7211740060
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 zvislé
12,000 m
22,03
264,36
12 7211740080
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 zvislé
35,000 m
24,39
853,65
13 721177002
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie
11,000 m
8,60
94,60
14 721177003
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie
9,000 m
8,70
78,30
15 721177005
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 pripojovacie
8,000 m
10,72
85,76
16 721177008
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3
3,000 m
16,76
50,28
pripojovacie
17 721194104
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8
6,000 kus
1,61
9,66
18 721194105
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8
9,000 kus
1,78
16,02
19 721194109
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3
3,000 kus
2,63
7,89
20 721221111
Zápachové uzávery drezová DN 40/50 HUL 100G/40
3,000 kus
12,92
38,76
21 721221202
Zápachové uzávery odvod kondenzátu z kotla DN 32 HL21
3,000 kus
15,27
45,81
22 721221205
Zápachové uzávery pre umývadlo a bidet DN 30 HUL 135/30
3,000 kus
13,17
39,51
23 721223405
Zápachové uzávery vaňové a sprchové T 1435
3,000 kus
7,63
22,89
24 721273102
Ventilačné hlavice plastové DN 70
1,000 kus
30,69
30,69
25 721273103
Ventilačné hlavice plastové DN 100
3,000 kus
23,21
69,63
Tlačivo: ODIS B10
Strana 1
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Objekt: Zdravctechnika
Por.
čislo
Š&Ĺ stav, s.r.o.
Kód položky
1.
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
26 721273201
Prevzdušňovači hlavica
27 721290123
Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300
5.
1,000 kus
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :
79,000 m
Náklad y spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
8.
24,85
24,85
0,59
46,61
2 068,70
2 068,70 E U R
722 - V n ú t o r n ý v o d o v o d
28 722171211
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred, t'ažk. rPE D 20/2,0
68,000 m
8,22
558,96
29 722171212
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred, t'ažk. rPE D 25/2,7
53,000 m
8,45
447,85
30 722171213
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred, t'ažk. rPE D 32/3,4
6,000 m
9,98
59,88
31 722190221
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15
3,000 súbor
40,46
121,38
32 722190222
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20
3,000 súbor
45,05
135,15
33 722190401.
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. upev. výpust. DN 15
6,000 kus
4,62
27,72
34 722190402.
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. upev. výpust. DN 20
6,000 kus
4,62
27,72
35 722220111.
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre výt. ventil G 1/2
6,000 kus
3,45
20,70
36 722220121.
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2
9,000 pár
6,88
61,92
Montáž ventilu priameho,spätného, pod
3,000 kus
1,78
5,34
3,000 kus
16,15
15,000 kus
2,21
12,000 kus
4,67
56,04
14,01
7222291010
omietku,poist.reduk.šikmého G 1/2
38 42255800
39 722239102.
Ventil poistný a spätný pre TUV 1/2"x3/4" KB-DN15 IVAR
Montáž ventilu priameho,spätného, pod
48,45
33,15
omietku,poist.redukč.,šikmého G3/4
40 5511091200
Ventil priamy priechodný K83E 3/4"
41 55110912011
Ventil priamy priechodný K83 E 3/4" HUV v byte
3,000 kus
4,67
Montáž ventilu priameho,spätného, pod omietku, poist.
1,000 kus
2,41
42 72223910311
2,41
reduk. šikmého G 1
43
5511091403
Ventil priamy priechodový K83E 1"
1,000 kus
7,99
44
722263404,
Montáž vodomera závitového jednovtok.suchobežného G
3,000 kus
8,07
3,000 kus
11,91
7,99
24,21
1/2
45 3882122200
Vodomer Jm3V/3
46 722290226
Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50
127,000 m
0,43
54,61
47 722290234
Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80
127,000 m
0,66
83,82
722 - Vnútorný vodovod spolu :
1 827,04 E U R
35,73
1 664,82
162,22
7 2 5 • Zariaďovacie predmety
48
725119106
Montáž splach. nádrží s roh. ventilom nízko položené
3,000 kus
10,64
49
551067290
Nádržka T 2431-01
3,000 kus '
26,56
50 725119305
Montáž záchodovým mís kombinovaných
3,000 súbor
24,77
51 6423011100
WC kombi biele
3,000 kus
76,57
52 725219201
Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly
3,000 súbor
21,48
53 6421431500
Umývadlo vcýber 60cm s dierou
3,000 kus
23,66
54 725229102
Montáž vaní oceľových so zápach, uzáv.
3,000 súbor
28,57
55 5522050500
Vaňa L 180 biela
3,000 kus
Montáž drezov jednoduchých z bieleho diturvitu bez
3,000 súbor
10,70
32,10
11,61
56 7253191010
31,92
79,68
74,31
229,71
64,44
70,98
85,71
100,04
300,12
výtok.armat. so zapach.uzavie
57 725819401
Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2
3,000 súbor
3,87
58 551410500
Ventil rohový T67 1/2 vršok T13
3,000 kus
4,42
59 7258292010
Montáž batérií umýv. a drez. stojankovej s
6,000 kus
6,11
Batéria drezová mosadzná so spod.výtokom 1/2"x150mm
3,000 kus
19,79
59,37
Batéria umývadlová s odtokovou súpravou Pamela
3,000 kus
19,79
59,37
13,26
36,66
mechan.ovlad.odpadového ventilu
60
5514314200
61 5514397000
Tlačivo: ODIS B10
Strana 1
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Objekt:
Por.
SO
Kód položky
čislo
1.
01
Bytový
dom
-
4
BJ
'
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
5.
62 725839203
Montáž batérii vaňových nást. G 1/2
3,000 súbor
63 5514490200
Batéria vaňová TU 8115 XPS 1/2x100mm mosadzná s
3,000 kus
Š&L stav, s.r.o.
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
6,37
8.
19,11
30,30
90,90
ručnou sprchou
725 - Zariadovacie predmety spoiu :
1
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :
1 259,25 E U R
5 154,99
EUR
355,86
903,39
4 089,38
1 065,61
73 • Ú S T R E D N E V Y K U R O V A N I E
732 - Strojovne
64 732429111
Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25
1,000 súbor
65 4261057600
Čerpadlo Grundfos UPE15-40
1,000 kus
3,25
192,15
192,15
732 - Strojovne spolu :
195,40 E U R
3,25
192,15
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :
195,40 E U R
3,25
192,15
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
7 449,70 E U R
6131,03
1 318,67
Za rozpočet c e l k o m
Tlačivo: OD/S B10
3,25
7 612,60
EUR
6 293,93
1 318,67
Strana 2
Krycí list rozpočtu v EUR
Š&L stav, s.r.o.
Odberateľ:
Obec Rudňany
Spracoval:
Dodávateľ:
Š & L stav s.r.o. N á m . M . P a j d u š á k a 4 / 2 6 9 0 5 3 1 1 S m i ž a n y
JKSO:
Projektant:
Ing.arch.Dulik, ing.arch.Rzyman
Dátum:
15.01.2013
S t a v b a : P r e s t a v b a d o m u s . č . 8 9 na 4 b y t o v é j e d n o t k y - R u d ň a n y
O b j e k t : Rozšírenie plynofikácie
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Š&L stav, s.r.o.
Por.
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
čislo
1.
2.
5.
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 • Z D R A V O T N O • TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
723 - Vnútorný plynovod
1
7231503030
Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. DN 15
30,000 m
7,10
213,00
2
7231503040
Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. DN20
24,000 m
7,65
183,60
3
7231503050
Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. DN25
20,000 m
8,77
175,40
4
723150365
Chránička plyn. potrubia D 38/2.6
4,000 m
6,71
26,84
5
2863P46050
Kohút guľový DN15
3,000 kus
4,93
14,79
2863P46064
Kohút guľový DN20
6,000 kus
7,06
42,36
2863P46069
Kohút guľový DN25
1,000 kus
11,90
11,90
8
7231602040
Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 3/4"
3,000 súbor
25,86
77,58
9
723190203
Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit, čiernych 11353 DN 20
3,000 súbor
31,57
94,71
Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2
3,000 kus
10 723239101
1,82
5,46
11 723239102
Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4
6,000 kus
2,16
12,96
12 723239103
Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1
1,000 kus
2,72
2,72
13
Tlaková skúška,revizie
10,000 hod
22,94
229,40
Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m
10,907 %
10,20
111,25
7239999050
14 998723201
723 - Vnútorný plynovod spolu :
1 201,97
EUR
1 132,92
69,05
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :
1 201,97
EUR
1 132,92
69,05
78 - D O K O N Č O V A C I E P R Á C E
783 - Nátery
15 783417420
Nátery olej. plubinol. potrubia do DN 50mm dvojnás. a zákl.
78,000 m
1,09
85,02
783 - Nátery spolu :
85,02 EUR
85,02
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :
85,02 EUR
85,02
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
1 286,99 EUR
1 217,94
Za rozpočet celkom
69,05
69,05
1 217,94
1 286,99 E U R -
stavebná
firma
Nám. M. Pajdušáka 4/269,053 11 Smižany
ICO: 3 6 5 8 1 3 0 y ' iC DPH: SK 2021854802
Tlačivo: ODIS B10
Strana 1
Krycí list rozpočtu v EUR
Š&L stav, s.r.o.
Tlačivo
:ODISAW
Odberateľ:
Obec Rudňany
Dodávateľ:
Š & L stav s.r.o. N á m . M . P a j d u š á k a 4/269 0 5 3 1 1 Smižany
JKSO:
Projektant:
Ing.arch.Dulík, ing.arch.Rzyman
Dátum:
Spracoval :
15.01.2013
Stavba : Prestavba d o m u s.č.89 na 4 bytové jednotky • R u d ň a n y
Objekt: Vykurovanie
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Š&L stav, s.r.o.
Por.
čislo
Kód položky
1.
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
2.
5.
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
7.
6.
8.
P R Á C E A D O D Á V K Y PS V
71 - I Z O L Á C I E
7 1 3 - Izolácie tepelné
1
713100000
Montáž zariadenia
2
2463I 02540
Príslušenstvo páska, lepidlo
3
2723A112
Izolácia na rúru Izoflex 16x2 hr.15mm
224,000
2723A700
0,85
190,40
12,35
37,05
160,000 m
0,50
80,00
20,000 m
0,18
3,60
44,000 m
0,33
14,52
3,000 kus
~ "
4
%
Izolácia na rúru Izoflex 16x2 hr.5mm pre rúrky vedené pod
i
2723A7900
omietku
Izolácia Izoflex na rúru 20x2 hr 15mm
6
998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m
3,256
%
3,40
11,07
713 - Izolácie tepelné spolu :
336,64 E U R
201,47
135,17
71 - IZOLÁCIE spolu :
336,64 E U R
201,47
135,17
73 - Ú S T R E D N E V Y K U R O V A N I E
731 - Kotolne
7
73120180
Plyn.konden.kotol PROTHERM TIGER CONDENS 24KKZ42
3,000 kus
1 395,43
4 186,29
výk.4,9
8
7312018160
Odťah spalin zvislí zostava súosná S3k DN100/60
3,000 kus
32,93
98,79
9
731201821,
Rúrka súosná 60/100 dl.500mm
1,000 kus
12,33
12,33
10 7312018221
Rúrka súosná 60/100 dl.1000mm
2,000 kus
17,43
34,86
11 731201823p
Rúrka súosná 60/2000mm
5,000 kus
50,91
254,55
12 731201824u
Koleno s kontrolným otvorom 60/100 90st
2,000 kus
30,26
60,52
13 731201825up
Koleno súosné 90st K3 100/60
2,000 kus
16,06
32,12
14 731202810d
Prechodka strechou šikmá PS3
3,000 kus
15,05
45,15
Montáž komínovej sady
3,000 kus
51,00
153,00
16 731249212
Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. s prípravou TUV
3,000 súbor
59,50
178,50
17 998731201
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m
10,20
515,72
731202820e
731 - Kotolne spolu :
50,561
5 571,83
% ,
5 571,83
EUR
733 - R o z v o d potrubia
18 7331131120
Priame skrutkovanie IVAR 3/4 mx20
6,000 kus
3,32
19,92
19 7331131130
Zverné skrutkovanie na ALPEX 16x2
8,000 kus
2,12
16,96
180,000 m
9,54
1 717,20
44,000 m
11,48
505,12
224,000 m
0,29
64,96
23,242 %
10,20
237,07
20
7331616010
Potrubie plasthlinik.16x2mm z rúrok v kotúčoch
21 7331616026
Potrubie plasthlinkové 20x2mm z rúrok v kotúčoch
22 733391101
Tlaková skúška potrubia plastového do d 32
23 998733201
Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m
733 - Rozvod potrubia spolu :
2 561,23
2 561,23 E U R
734 - A r m a t ú r y
24 734209103
Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2
8,000 kus
0,62
4,96
25
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4
37,000 kus
2,26
83,62
1,000 kus
22,92
22,92
2,000 kus
8,35
16,70
734209114
26 2863P1008m
Ventil rohový HERZ VUA 40 pre jednobodové napojenie
radiatora G1/2"
27 2863P10095
Tlaňivn • (IDIS R10
Ventil automatický odvzdušňovaci ventil 3/8"
Strana 1
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Objekt:
Por.
SO
Kód položky
01
Bytový
dom
-
4
BJ
'
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
3.
4.
čislo
Š&L stav, s.r.o.
Náklady spolu
Montáž
Dodávka
1.
2.
28
2863P46010
Kohút guľový DN 20
9,000 kus
4,67
42,03
29
2863P46046
Kohút guľový vypušťaci 3/8"
6,000 kus
3,31
19,86
30 4226660300
Filter závitový DN 20
3,000 kus
6,46
19,38
31
59192730078
Hlavica termostatická pre HERZ Desing Mini pre VUA 40
1,000 kus
11,23
11,23
32
5989A016264
Rohové regúl, a uzatvaracie skrutkovanie Vekoluxivar DS346
13,000 kus
7,73
100,49
33
5989A0165O
Termostatická hiavica lvarT5000
13,000 kus
7,73
100,49
34
998734201
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m
4,217 : %
10,20
734 - Armatúry spolu :
5.
7.
6.
8.
43,01
131,59
464,69 EUR
333,10
7 3 5 - Vykurovacie telesá
35
7351591100
Montáž vyk. telies VSŽ P90 dvojrad. sodvzduš. do 1200mm
14,000 sub
16,47
36
4845169200
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 11K 600x600
1,000 kus
55,28
55,28
37
4845169403
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 11K 600x1000
1,000 kus
70,08
70,08
38 4845169506
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 11K 600x1400
1,000 kus
84,87
84,87
"i
4845169602
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 22K 600x0800
3,000 kus
84,52
253,56
40 4845169605
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 22K 600x0500
1,000 kus
65,72
65,72
41
484516960g
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 22K600x1200
1,000 kus
109,56
109,56
42
484516970,,
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 33K 600x0500
1,000 kus
90,81
90,81
43
484516970O.
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 22K 600x1600
1,000 kus
134,64
134,64
44
484516980Ô
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 33K 600x0800
2,000 kus
119,97
239,94
45
484516990r
Teleso vykurovacie doskové KORAD VKP 33K 600x1200
1,000 kus
158,87
158,87
46
484517000c
Vykurovacie rebríky KORADO K 600/1850
1,000 kus
64,88
64,88
47
484517010a
Príslušenstvo k radiátorom
48
7359999046
Vykurovacia skúška , spustenie do prevádzky
49
998735201
Presun hmôt pre vykúr, telesá UK v objektoch výšky do 6 m
230,58
14,000 kus
2,55
8,000 hod
10,20
81,60
10,20
170,96
16,761
%
35,70
735 - Vykurovacie telesá spolu :
1 847,05 EUR
483,14
1 363,91
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :
10 444,80 EUR
8 747,79
1 697,01
PRACE A DODAVKY PSV spolu :
10 781,44 EUR
8 949,26
1 832,18
Za rozpočet celkom
10 7 8 1 , 4 4 E U R
.
8 949,26
stavebná f ľ r
1 832,18
m
Nám. M. Pajdušáka 4/269,053 11 Smižany
'"O: 36581305/
IČ DPH: SK 2021854802
Tlačivo: OD/S B10
Strana 2
Krycí list rozpočtu v EUR
Š&L stav, s.r.o.
Stavba : Prestavba domu s.č.89 na 4 bytové jednotky - Rudňany
O b j e k t : elektro
JKSO:
Miesto:
Odberateľ:
Projektant:
IČO:
00329533
DIČ:
R u d ň a n y , Zapálenica 234
15.01.2013
2020717842
IČ DPH :
Š & L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany
05311
Dňa:
Zmluva č.
Obec Rudňany
05323
Dodávateľ:
Rudňany
IČO:
36581305
DIČ:
S m i ž a n y , Nám.M.Pajdušáka 4/269
2021854802
IČ D P H : S K 2 0 2 1 8 5 4 8 0 2
Ing.arch.Dulík, ing.arch.Rzyman
DIČ:
IČO :
IČ D P H :
A
ZRN
1M3 0 P
9 225 EUR
za M3 O P
1 M2 Z P
9 225 EUR
za M2 Z P
1 M2UP
9 225 EUR
za M2 U P
špecif.materiál
konštrukcie, práce
1
HSV:
2
1 M
B
spolu Z R N
7 687,59
9 225 EUR
7 687,59
za M
IN - individuálne náklady
6
Práce nadčas
PSV:
7
Murárske výpomoce
3
MCE:
8
Bez pevnej podlahy
4
iné:
9
-
5
Súčet:
C
7 687,59
7 687,59
NUS - náklady umiestnenia staby
Súčet riadkov 6 až 9 :
10
O N - ostatné n á k l a d y :
D
11
Zariadenie staveniska
16
Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12
Prevádzkové vplyvy
17
Inžinierska činnosť
13
Sťažené podmienky
18
Projektové práce
14
19
15
Súčet riadkov 11 až 14 :
Rozpočet:
Súčet riadkov 16 až 19 :
20
Spracoval:
Celkové n á k l a d y :
E
projektant, rozpočtár, cenár:
21
Dátum:
7 687,59
Súčet riadkov 5,10,15 a 2 0 :
22
DPH
20 % z :
7 687,59
1 537,52
23
Pečiatka:
24
Podpis:
F
Súčet riadkov 21 až 23 :
Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ:
Dátum:
^
Pečiatka:
f °
\
* \\
dodávateľ, zhotoviteľ:
lO"!
Dátum:
A
hJvL
ŕ l
Pečiatka:
stavebná
fírmEi
Nám. M. Pajdušáka 4/269,053 11 Smižany
(ČO: 36581305
IČ DPH: SK 2021854802
Podpis:
'
Tlačivo:
QDISA10
f
7
J
y
J
9 225,11
Stavba : Prestavba domu s.č.89 na 4 bytové jednotky • Rudňany
Objekt: elektro
Odberateľ: O b e c R u d ň a n y
JKSO:
Dodávateľ: Š & L stav s.r.o. N á m . M . P a j d u š á k a 4/269 05311 Smižany
Dátum:
Projektant: Ing.arch.Dulík, ing.arch.Rzyman
Spracoval:
15.01.2013
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Š&L stav, s.r.o.
Por.
Kód položky
1.
Náklady spolu
Množstvo
Merná
Jednotková
výkaz výmer
Výmera
jednotka
cena
Montáž
Dodávka
6.
7.
8.
4.
3.
2.
5.
Prácnosť
Hmotnosť v tonách
Popis položky, stavebného dielu, remesla
číslo
Jednotková
9.
Spolu
Jednotková
10.
11.
Spolu
12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1
311-9983110490
1,000 kpl
elektro
7 687,59
7 687,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
7 687,590 E U R
7 687,59
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
7 687,590 E U R
7 687,59
Za rozpočet c e l k o m :
7 687,590 E U R
7 687,590
0:3658,305
Tlačivo: ODIS B10
Strana 1
VÝKAZ VÝMER
Stavba:
PRESTAVBA DOMU S. Č. 89 NA 4 BYTOVÉ JEDNOTKY
Objekt:
JKSO:
EČO:
Objednávateľ:
Spracoval:
Zhotoviteľ.
Dátum:
P.Č
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
2
3
4
5
1
M
Práce a dodávky M
21-M
Elektromontáže
1 210010005
2 3450705700
ING. GALOVIČ
31.7
Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ
23 - 36 mm
m
60,000
l-Rúrka FXP 32
m
60,000
ks
30,000
Material
Material
Montaz
0,73 €
0,33 €
20,01 €
0,76 €
22,77 €
3
210010311
Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68)
kruhová
4
3450915500
Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2
ks
30,000
210040701
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka
pre rúrku alebo kábel do D 29 mm
m
200,000
4,36 €
210040711
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor
pre vývodkovú skriňu malú
ks
107,000
210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a
vodičovej koncovky do 6 mm2
ks
210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo
páskou do 4 x 10 mm2
5
6
7
112001028
Montaz
43,92 €
Cena
jednotková
Hmotnosť
celkom
Cena celkom
6
7
0,73 €
43,92 €
0,33 €
20,01 €
1,52 €
45,48 €
0,76 €
22,77 €
871,34 €
4,36 €
871,34 €
2,91 €
311,40 €
2,91 €
311,40 €
20,000
0,46 €
9,13 €
0,46 €
9,13 €
1,52 €
45,48 €
ks
52,000
2,37 €
123,24 €
2,37 €
123,24 €
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane
zapojenia jednopólový - radenie 1
ks
16,000
2,23 €
35,69 €
2,23 €
35,69 €
Spínač 1
ks
16,000
1,83 €
29,26 €
11 210110002
Spinač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane
zapojenia dvojpólový - radenie 2
ks
4,000
2,53 €
10,11 €
12 3450201410
Pohybové čidlo
ks
4,000
22,08 €
88,32 €
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane
zapojenia sériový prepínač-radenie 5
ks
7,000
2,61 €
18,30 €
Prepínač 5
ks
7,000
1,94 €
13,60 €
Spinač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane
zapojenia striedavý prep. -radenie 6
ks
8,000
2,61 €
20,91 €
Prepínač 6
8,000
1,94 €
15,55 €
8
9 210110001
10 3450201320
13 210110003
14 3450201480
15 210110004
16 3450201570
ks
1,83 €
29,26 €
2,53 €
22,08 €
88,32 €
2,61 €
1,94 €
Strana 1 z 4
18,30 €
13,60 €
2,61 €
1,94 €
10,11 €
15,55 €
20,91 €
8
P.Č
1
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
3
4
5
2
17 210110047
18 3450201710
19 210110082
20 3450663620
21 210111022
22 3450329900
23 3453016550
24 210120401
25 3580760010
26 3459001002
27 3580760012
28 210120451
29 3580760497
30 3580760501
31 3580760372
32 3580760430
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia
jednopóiový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S
ks
4,000
Spínač 1S
ks
4,000
3553-21289 B1
lesklý biely
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž
vrátane tlejivky
ks
3,000
Sporáková prípojka
3,000
39563-23
do stehy
ks
Material
Material
Montaz
1,22 €
1,86 €
7,45 €
14,06 €
42,19 €
3,21 €
Montaz
4,88 €
9,62 €
Cena
jednotková
Hmotnosť
celkom
Cena celkom
6
7
1,22 €
4,88 €
1,86 €
7,45 €
3,21 €
9,62 €
14,06 €
42,19 €
Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x
zapojenie
ks
74,000
3,52 €
260,50 €
Zásuvka 16A/230V
ks
69,000
1,75 €
120,61 €
1,75 €
120,61 €
zás. 2P+PE 16A prep. ochr.
ks
5,000
21,15 €
105,74 €
21,15 €
105,74 €
Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopóiový do 25 A bez
krytu (IJV-IJM-PO)
ks
39,000
1,52 €
59,13 €
istič Lšn iôb/i
ks
9,000
2,12 €
19,04 €
2,12 €
19,04 €
Zvonček MZ-230 OEZ
ks
3,000
10,76 €
32,29 €
10,76 €
32,29 €
Istič LSN 16B/1 OEZ
ks
27,000
2,12 €
57,13 €
2,12 €
57,13 €
Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez
krytu
ks
22,000
2,79 €
61,34 €
Spínač páčkový ASN 3 ^ / Í ÔEŽ
ks
3,000
16,86 €
50,58 €
16,86 €
50,58 €
Spínač páčkový ASN 63/3 OEZ
ks
1,000
15,21 €
15,21 €
15,21 €
15,21 €
612
Prúdový chránič Fl 40-4p/0.03G OFI41
možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ
3,52 €
1,52 €
2,79 €
260,50 €
59,13 €
61,34 €
4-pólové (je
ks
3,000
50,83 €
152,49 €
50,83 €
152,49 €
Zvodič prepäti trieda B+C, TN-S
ks
1,000
330,04 €
330,04 €
330,04 e
330,04 €
33 3580760433
Zvodič prepäti trieda B, Ur=260 V, limp=100 kA (10/350us)
ks
1,000
143,12 €
143,12 €
143,12 €
143,12 €
34 3580760434
Zvodič prepäti trieda C, Ur=275 V, lsn=16 kA (8/20us) na
DIN lištu
ks
3,000
42,60 €
127,79 €
42,60 €
127,79 €
Meranie sietí Elektromer melzr
č. 17067
531,78 €
35 3893100053
36 3580760178
37 3580760180
38 210190002
39 3570191033
40 210192553
41 3450613600
Schneider elektric
obj.
ks
3,000
177,26 €
531,78 €
177,26 €
Istič LSN 16B/3 OEZ
ks
3,000
10,82 €
32,46 €
10,82 €
32,46 €
Istič LSN25B/3
ks
4,000
11,64 €
46,55 €
11,64 €
46,55 €
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg
ks
4,000
10,63 €
42,52 €
Rozvádzač plastový ECO-57N nepriehľadné dvere, na
stenu, IP55 OEZ
ks
4,000
120,75 €
483,00 €
6,76 €
6,76 €
6,93 €
6,93 €
OEZ
Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25
mm2
ks
1,000
Ekvipotencionálna pripojnica ÔBO 1809
1,000
ks
10,63 €
120,75 €
483,00 €
6,93 €
6,93 €
6,76 €
Strana 2 z 4
42,52 €
6,76 €
8
P.Č
Kód položky
1
Popis
2
MJ
Množstvo
celkom
4
5
3
Material
Material
Montaz
42 Í10^00005
43 210200027
Svietidlo žiarovkové bytové stropné - IBA MONTAZ
ks
27,000
5,58 €
Svietidlo žiarovkové nástenné - IBA MONTAZ
ks
7,000
5,58 €
44 210205400
Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM
ks
2,000
5,93 €
45 3480255500
Svietidlo TMT LUX 11W núdzové
ks
2,000
46 210220452
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne
uložené Cu 4-16mm2
m
210,000
47 3411403850
Nehorľavý kábel N2XH 10mm2 bezhalog. VDEpoh. -5 °C až
+50°C pev.-30°Caž 90°C bez funk.schopnosti
m
48 3410402700
Vodič medený C Y 04
49 210800101
50 3410103000
51 210800105
33,35 €
Montaz
Hmotnosť
celkom
Cena celkom
6
7
150,57 €
5,58 €
150,57 €
39,04 €
5,58 €
39,04 €
11,85 €
5,93 €
11,85 €
33,35 €
66,70 €
1,03 €
215,92 €
66,70 €
1,03 €
Cena
jednotková
215,92 €
60,000
1,94 €
116,61 €
1,94 €
116,61 €
m
150,000
0,51 €
75,90 €
0,51 €
75,90 €
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1 , 5
m
20,000
0,46 €
9,13 €
Kábel silový s medeným jadrom CYKY-0 2x1,5
m
20,000
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1 , 5
m
450,000
žltozelený
0,46 €
0,30 €
9,13 €
6,10 €
0,46 €
205,46 €
0,30 €
6,10 €
0,46 €
205,46 €
Nehorľavý kábel N2XH 5xi5mm5 bezhalog. VĎE poh. -5 'č
až +50°C pev.-30°Caž 90°C bez funk.schopnosti
m
190,000
0,63 €
120,18 €
0,63 €
120,18 €
53 3410105000
54 210800106
Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5
m
260,000
0,41 €
105,55 €
0,41 €
105,55 €
Kábel medený uložený pod omietkou CYKV 3 x 2, 5
m
530,000
0,46 €
241,99 €
55 3410105100
56 210800112
Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5
m
530,000
0,65 €
344,37 €
0,65 €
344,37 €
Kábel medený uložený pod omietkou c V k V 4 x é
m
60,000
0,47 €
28,44 €
m
60,000
2,64 €
158,42 €
m
15,000
0,59 €
8,78 €
Nehorľavý kábel NMH 5x 1 émm5 bezhalog. VĎE poh. - é ' č
až +50°C pev.-30°Caž 90°C bez funk.schopnosti
m
15,000
9,46 €
141,88 €
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1 , 5
m
50,000
0,46 €
22,83 €
Kébel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5
m
50,000
0,71 €
35,59 €
0,47 €
28,44 €
1,09 €
65,41 €
52 3411403832
57 541Ô1ÔÓ5ÔÔ Kábel silový s medeným jadrom ČVKV-J 5xé
58
iioéoó-114
59 3411403811
60 210800115
6í
3410109^00
Kábel medený uložený pod omietkou CÝkV 4 x 1 6
62 210800116
63 3410109300
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5
m
60,000
Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5
m
60,000
64 210802428
Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CGSG
5x2.50
m
15,000
65 3410531200
Šnúra medená CGSG -J 5x2,5
15,000
66 210804013
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne
uložený JYTY - Cu fólia 7 x 1 mm
m
90,000
67 3410306900
Kábel oznamovací medený JYTY-J 7x 1
m
90,000
68 MV
69 PM
Murárske výpomoci
Vo
90,891
Podružný materiál
%
52,661
m
0,46 €
2,64 €
9,46 €
0,71 €
0,47 €
28,44 €
0,59 €
8,78 €
0,46 €
22,83 €
158,42 €
141,88 €
35,59 €
0,47 €
1,09 €
1,57 €
23,60 €
1,02 €
92,12 €
0,37 €
Strana 3 z 4
28,44 €
65,41 €
0,37 €
2,56 €
241,99 €
134,62 €
5,59 €
33,56 €
0,37 €
5,59 €
1,57 €
23,60 €
0,37 €
33,56 €
1,02 €
92,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2,56 €
134,62 €
8
P.Č
Kód položky
1
Popis
2
70 PPV
36-M
3
Podiel pridružených výkonov
MJ
Množstvo
celkom
4
5
%
90,891
Montáž vonkajšieho snimača teploty Pt 100T, typ 112 65 bez zabudovania kotvy
ks
3,000
72 3885000050
Čidlo komex. TA-vonkajšie
ks
3,000
73 360410032
Montáž termostatu zarovnávacích koncov ZEPAFIX, typ 119
06
ks
3,000
74 4055182100
Regulátor s termostatom tr. 2
ks
3,000
75 MV
76 PM
77 PPV
Murárske výpomoci
Vo
1,818
Podružný materiál
%
1,413
Podiel pridružených výkonov
%
78 HZS000114
Material
Montaz
Montaz
1,62 €
146,79 €
4,18 €
12,55 €
Cena
jednotková
Hmotnosť
celkom
Cena celkom
6
7
1,62 €
146,79 €
Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
71 360410027
OST
Material
13,92 €
41,75 €
24,84 €
74,52 €
2,88 €
4,07 €
3,31 €
9,93 €
4,18 €
12,55 €
13,92 €
41,75 €
3,31 €
9,93 €
24,84 €
74,52 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2,88 €
4,07 €
1,818
0,62 €
1,12 €
0,62 €
1,12 €
32,000
15,00 €
480,00 €
15,00 €
480,00 €
Ostatné
Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a
revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod
Celkom
4101,31 €
3 586,28 €
stavebná firma
Mám. M. Pajdušáka 4/269,053 11 Smižany
Strana 4 z 4
7 687,59 €
8
c
Harmonográm prác na rok 2013 na akciu: Prestavba domu č.89 na 4 bytové jednotky Rudňany
S O 01
Rok 2013
Mesiac
Zemné práce
Základy
Murivo z tvárnic a priečky
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
526,05
1265,38
Komunikácie
1574,99
Úpravy povrchov , podlahy a výplne
19673,89
Ostatné konštrukcie a práce
Izolácie proti vode
7618,69
1499,81
Tepelné izolácie
2878,12
Zdravotechnika
Rozšírenie plynofikácie
September
157,77
7612,6
1286,99
Elektro
Vykurovanie
7687,59
10781,44
Povlakové krytiny
786,89
Konštrukcie tesárske
3688,79
6877,25
Konštrukcie stolárske
Drevostavby
5215,47
Konštrukcie kovové a doplnky
2085,48
Konštrukcie klampiarske
652,33
Podlahy keramické a laminátové
3892,96
Obklady
1756,73
Nátery a maľby
2333,6
4736,00
31303,19
12651,52
3530,45
22217,51
15414,15
Download

Obec Rudňany a S & L stav, s. r. o.