ia kaskáda
Ochladzovac
dy
termálnej vo
30 000
PE SDR 17
7
898/6
160 x 7,8 - 30
6
VR1
- 0,75
%
DN 2
00 - 4
6,36m
HD PE 90 x 4,8 -103
,48 m
ANč.4
60,0m3
S4
VŠ
2200/1200
S2
SO-10.d S4
S3
R2
489/11
Fontánka
na pitie
SO-10.a
S1
229
f f
f f
,67 m
x 4,8 - 87
8 x VS1
31,55 l/sec
S3
224
DN 400-9,85m-0,375%
Š1
S3
S3
S3
S3
S3
f
f
S3
S3
DN 150
Fontánka
na pitie 2x
R1
R1
R1
R1
R1
S3
HD PE 63x4,2
- 0,75%
DN 200 - 34,96m
SO-17
480
S3
S3
S2
SO-16
±0,000=169,60
S3
±0,000=169,80
SO-03
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
479
,63 m
HD PE 90 x 4,8 -56
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
RŠ20
S
S3
m
HD PE 90 x 4,8 -71,77
RŠ24
DN 200 - 14,16m
0,75%
S3
S3
- 0,75%
DN 200 - 48,30m
S3
E2
S3
DN 20
R6
S3
DN 20
SO - 27
R7
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
VŠ
1500/1200
S3
S3
DN 25
SO-55.bR5
S3
489/2
9
54
934
666
11
11
DN 20
DN 20
OT
R4
R2
R3
SO-55.b
±0,000=169,82
S3
S3
Potrubie ukončené zátkou
rezerva pre budúcu výstavbu
SO-55.a
702
S3
d
27
S3
S3
23 12
54
43
26 42
30 000
28
4846
50
4947
d
19
4520
30 000
704 542
4417 18 51
16
15
542
33
543
543
700/1
35
d
2728
r
43
42
44
38
21
3645
46 45
699
37 4847
30
29
26
2 x VS1
6,32 l/sec
Bezpäticový stožiar oceľový , obojstranne zinkovaný výšky 8m , výzbroj GURO
1x osadené svietidlo s vysokotlak. sodíkovou výzbrojou 150W , typ Iridium ( Philips )
2x osadené svietidlo s vysokotlak. sodíkovou výzbrojou 70W , typ Iridium ( Philips )
S3
Dekoratívne stožiarové svietidlo ( v=3,2m ) s halogenidovou výbojkou 70W , IP65 , typ Lightcolumm ( Philips )
S4
Dekoratívne stĺpikové svietidlo ( v=1,0m ) s halogenidovou výbojkou 50W , IP65 , typ VivaraZon ( Philips )
R1
Reflektor s halogenidovou výbojkou 400W osadený na oceľovom obojstranne zinkovanom stožiari v=12m
IP65 , typ Tempo 3 ( Philips )
R2
Reflektor s halogenidovou výbojkou 70W osadený na oceľovom obojstranne zinkovanom stožiari v=4m
IP65 , typ Tempo 1 ( Philips )
674
64
36
490/3
13
3 600
14
588
7
30 000
588
52
701/1
25 24
703/1
30 000
701/2
60 Och
rané p
železn ásmo
ice
VS2
1,37 l/sec
S6
681/1
30m O
chrané
železn pásmo
ice
S3
Bezpäticový stožiar oceľový , obojstranne zinkovaný výšky 8m , výzbroj GURO
1x osadené svietidlo s vysokotlak. sodíkovou výzbrojou 150W , typ Iridium ( Philips )
S
13
30m O
chrané
železn pásmo
ice
478
S3
S2
S
489/3
S3
RŠ19
Bezpäticový stožiar oceľový , obojstranne zinkovaný výšky 8m , výzbroj GURO
1x osadené svietidlo s vysokotlak. sodíkovou výzbrojou 70W , typ Iridium ( Philips )
B
156
60m O
chrané
pásmo
železn
ice
±0,000=169,60
S5
12
68
r
S3
SO-03
Bezpäticový stožiar oceľový , obojstranne zinkovaný výšky 8m , výzbroj GURO
2x osadené svietidlo s vysokotlak. sodíkovou výzbrojou 70W , typ Iridium ( Philips )
671
S3
S3
S1
665
10
706
S3
SO-55i
8
S3
r
S3
9
S3
E1
S3
±0,000=169,5
DN 32
Kábel uložený v chráničke pod cestou FXKVS Ø110
Rozvody areálového osvetlenia , kábel typu CYKY - J 5x16 uložený v zemi
S3
DN 25
Areálové rozvody NN , kábel typu NAVY-J dimenzie podľa schémy rozvodu uloženého v zemi
10 40
S3
SO-18 S3
DN 40
DN 20
0=169,82
±0,00
S3
S3
SO-55.c 5
S3
S3
Doregulovanie a meranie plynu
Kablová prípojka NN
RŠ28
- 0,75%
DN 200 - 49,93m
SO - 21
126,16m
HD PE 110x6,2 -
S3
- 0,75%
DN 200 - 29,40m
RŠ25
2
656/2
16
RŠ27
Označenie odvzdušňovacej trubky s uzáverom
Navrhovaná typová, trafostanica
TS
R1
m
Označenie lomových bodov
Navrhovaná káblová prípojka (slučka)
1
8
SO-24
Označenie uzlových bodov
Existujúce káblové rozvody VN
9
700/2
- 0,75%
DN 200 - 14,83m
R11
S3
R1
R1
S3
VŠ
1500/1200
R1
R1
HD PE 90 x 4,8 -83,06
S3
93m
HD PE 90x4,8 - 83,
S3
020 5%
RŠ21 DN 0,7
- 0,75%
DN 200 - 26,36m
VŠ
1500/1200
- 0,75%
DN 200 - 35,14m
RŠ22
S3
7m
8
,
8
S3
DN 50
SO-13
RŠ26
LT 2
E3
DN 50
E4
SO-13
RŠ23
R9
VŠ
1500/1200
S3
S3
S2
R1
VŠ
1800/1200
DN 50
SO-15
R1
R1
SO-05
S2
S3
R1
±0,000=169,60 S3
R10
R1
R1
2 x VS1
6,28 l/sec
VS2 S3
1,44 l/sec
R1
Vsakovacia studňa priemeru 1000 mm
Kablová prípojka VN
S2
- 1,5%
RŠ13
SO-13 9,60
=16 R1
±0,000
f
f
R1
,7 m
Sprchy
4x
R1
x 4,8 - 40
SO-12
S3
Fontánka
na pitie 2x
SO-159,60
=16
±0,000
HD PE 90
x4,2
HD PE 63
S3
DN 20
DN 20
DN 25
- 42m
DN 100
DN 20
S3
S2
Vsakovacia studňa priemeru 2000 mm
VS2
Elektro
R1
VS2 S3
R1
Čistiareň odpadových vôd
VS1
OT
PČS
800
od vo
dovod
u
Prečerpávacia stanica
DRP
RŠ29
R1
PČS
ČOV
L
m-0
,375%
Fontánka
na pitie 2x
Lapač tukov Klartec KL 2
NTL rozvod plynu
iest
DN 15
DN 150
±0,000=169,60
f
f
Lapač tukov Klartec KL 4
LT 2
A- B
DN 4
00 - 4
2,57
S3
SO-12
Odlučovač ropných látok Klartec s automatickým uzáverom a kalovou nádržou
LT 1
STL plynovod + prípojka
CV
R2
Navrhovaná uličná kanalizačná vpusť
Plyn
R1
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
Fontánka
na pitie
Navrhovaná revízna šachta dažďovej kanalizácie cez LAPOL
Drenážne potrubie ACO - drain DN100
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
Š2
parkov
acích m
R2
SO - 23
DN 32
DN 50
S1
L4
f
R2
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
LAPOL
230
S2
CV
R2
Navrhovaná revízna šachta dažďovej kanalizácie
S1
Parkov
isko ,1
6
DN 20
LAPOL
Sprchy
12x
HD PE
160x7,
8 - 49,6
2m
S3
-1
,5%
CV
CV
R12
664/481
3,9
m
Š
32
chránička
DN 150 dl.3m
VS2
Navrhovaná revízna šachta splaškovej kanalizácie
Vonkajšia dažďová kanalizácia z parkovísk - zaolejovaná do vsakovacích studní PVC hladké a korugované
CV
58 m
-4
934
CV
S2
22 x V
S1
82,90
l/sec
00
951/2
ŠD
234
155
HD PE 90
Akumulačná nádrž
Vonkajšia dažďová kanalizácia z objektu a spevnených plôch do vsakovacích studní PVC hladké
CV
SO - 2 2
SO-56
SO-11.b
Fontánka
na pitie 4x
Studňa pre závlahu areálu
Vonkajšia splašková kanalizácia z objektu PVC hladké a korugované
CV
DN 400 - 33m - 0,37
5%
0
DN 20
Vodomerná šachta
Kanalizácia
235
R2
DN
1
S
RŠ
S1
DN 20
0 - 48,6
8m - 0
,75%
r
±0,000=169,77
S2
19
223
5%
m - 0,7
- 27,17
R2
S3
SO-57
VŠ
Š3
5%
m - 0,7
- 24,18
DN 200
DN
3 x VS1
m
34
S3
,2
x4
63
PE
665/481
020
%
,75
-0
Úžitková voda zo studne
40
216
ŠD6
R2
HD
S3
Odvod termálnej vody do vychladzovania DN 125 PE , DN 150 PE
240
SO-19
±0,000=170,37
S3
S3
Prívod termálnej vody z vrtu DN 150 PE - predizolované potrubie
CV
S1
S4
S2
Cirkulácia teplej úžitkovej vody pre sprchy - predizolované potrubie
st
cích mie
arkova
p
0
4
2
isko,
Parkov
215
chránička
DN 150 dl.3m
S2
Teplá úžitková voda pre sprchy - predizolované potrubie
197
SO-10.c
S4
S4
f
DN 40
DN 65
S3
DN 15
SO-18
- 0,75%
S3
S4
Vodovodná prípojka
CV
%
- 0,375
0,05%
4m - 30,6
0 x 6,2
482
m
Existujúci verejný rozvod vody DN 225
624
207
11
HDPE
S4
53
ANč.13
43m
Voda
AN
SO-52
AN
č.
r 37m 3 5
4,8
-11
7,
Pevné oplotenie z debniacich tvaroviek
36
5%
m - 0,7
- 21,41
DN 200
206
CV
134 m
S4
SO-58
S4
S4
S4
S2
SO-08.a
m
- 24,18
DN 200
S4
CV
SO-10.b
E
S3 90 x
S4
20
CV
S1
11
SO-08.b
Oplotenie z pozinkovaného drôtu na oceľovú stĺpikovú konštrukciu
71
CV
S1
- 0,75%
R1
HD
P
S3
Nové oplotenie pozemku z prefabrikovaných, betónových dielcov
196
Š4
SO-29
S4
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
S2
m
- 21,73
CV
ANč.23
32m
Navrhovaný smetný kôš
CV
m
- 34,44
DN 400
SO-7.b
12
Hranica pozemku
CV
S2
m
- 27,89
DN 200
Legenda :
173
5%
m - 0,7
- 31,30
DN 200
185
7m
8 - 71,1
160x7,
HD PE
č.3 3
AN 0m
4,
S3
Š5
RŠ1
35
23
22
21
42
625
S1
S1
90x4,8
HD PE
S3
41
171
1,5 m
x 4,8 - 19
S4
S2
73
24
38
CV
HD PE 90
SO-08.c
S4
S3
Súčasťou železničného priecestia bude obojsmerné svetelné priecestné zabezpečovacie
zariadenie so závorami napojenými na ŽSR pre motorových a nemotorových účastníkov cestnej
premávky
CV
186
isko
Parkov
iest
acích m
parkov
SO-29
S4
Poznámka :
72
34
CV
%
- 0,375
- 17,57m
DN 400
RŠ7
LT 1
39
43 37
S1
CV
CV
S4
Fontánka
na pitie 2x
S4
S3
5%
m - 0,7
- 41,20
DN 200
S1
m
- 12,75
DN 200
- 0,75%
m
8
- 28,0
DN 200
25
CV
143
S1
158
22
Hotel,
S4
f f S4
1
8
- 0,50%
DN 15
DN 25
SO-09
Fontánka
na pitie
f
S4
483
RŠ6
S3
SO-58
S4
0,50%
S1
S1
- 0,75%
33
32
165
chránička
DN 150 dl.3m Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
1
S4
f f
m- 17,37
DN 300
4m
R17
0,50%
CV
150
75%
Fontánka
na pitie 2x
S4
548
CV
PS - 01 TS trafostanica - je riešená samostatným projektom
26
623
548
CV
CV
149
m - 0,3
S3
S4
S4
547
547
CV
0%
m - 0,5
- 47,90
DN 300
m
- 49,73
DN 300
S2
,70m -
S6
SO-21
22
CV
27
S1
-NTL
DN50
71 m
DN 40
DN 65
Technológia bazénov
Regulačná stanica plynu
31
44
545
545
131
132
114
- 47,10
DN 400
,2
HD PE 63x4
SO-19
S4
±0,000=170,37
0 - 33
DN 30
SO-20
Š6
CV
S4
PS-02
PS-03
SO - 52 VN prípojka - je riešená samostatným projektom
0%
m - 0,5
- 41,35
DN 300
157
S3
DN 15
9m
CV
S1
S2
SO-06
±0,000=170,37
f
CV
28
CV
SO-11.a
Fontánka
na pitie
- 6,7
DN 400 %
0,375
CV
S1
2
SO - 5 10D
S3
48 47
45 46
622
94
S1
S1
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
484/1
Ochladzovacia kaskáda termálnej vody
30
CV
10D
PS - 02
29
CV
CV
72
RŠ2
RŠ10
SO-59
69
93
113
D63
18 m
0%
m - 0,5
4
- 3,11
DN 300
70
49
Š10
S1
%
- 0,05%
TS1
S3
- 0,50%
CV
S2
PS -DR0P3
PS - 01
RVO
CV
CV
CV
VR3
m
- 23,41
DN 300
Š11
50
49
CV
- 0,375
3m
- 137,3
m
- 40,30
DN 400
8
160x7,
HD PE
71
S3
R2
,75%
,02m-0
1
SO - 2
- 52,56 m
Objekt plavčíka
Objekt požičovne športových potrieb
Akumulačné nádrže
SO-58.a
Akumulačná nádrž č.1
SO-58.b
Akumulačná nádrž č.2
SO-58.c
Akumulačná nádrž č.3
SO-58.d
Akumulačná nádrž č.4
SO-58.e
Akumulačná nádrž č.5
SO-58.f
Akumulačná nádrž č.6
SO-58.g
Akumulačná nádrž č.7
CV
48
5%
m - 0,7
- 30,25
DN 200
S2
S3
S2
CV
S1
SO-56
R2
CV
CV
S1
R2
S3
-11
DN 200
75%
m - 0,3
- 49,59
DN 400
1
- 0,75%
1
RT
2
RT 3
RT
Sprchy
12x
%
,50
-0
S3
m
,79
14
R2
DN 50
DN 80
030
RŠ8
CV
DN 125
DN
0%
m - 0,5
- 34,07
DN 300
m
9
L-6
0 - NT
DN 15
RŠ9
7,2
17 140 x
PE SDR
88 m
S3
m
- 14,30
DN 200
0,5 m
HD PE 90 x 4,8 -23
484/2
f
Fontánka
na pitie
DN 32
DN 50
S2
5%
m - 0,7
- 14,59
DN 200
f
R2
S3
Fontánka
na pitie
ŠD5
R2
7
SO - 2
0
DN 15
485/1
S3
0%
m - 0,5
- 13,36
Š12 DN 300
Š9
- 0,75%
m
- 40,75
DN 200
26
VŠ
1200/900
SO-56
SO-57
SO-58
68
S1
DN 20
S3
DN 15
DN 15
Fontánka
na pitie 4x
Fontánka
na pitie
f
4 x VS1
12,21 l/sec
S3
S2
S3
ŠD3
Skanzen ľudovej architektúry
SO-55.a
Spevnené plochy
SO-55.b
Objekty dreveníc
SO-55.c
Amfiteáter
SO-55.d
Rozvody kanalizácie
SO-55.e
Rozvody vody
SO-55.f
Rozvody elektro
SO-55.g
Rozvody plynu
SO-55.h
Vonkajšie osvetlenie
SO-55.i
Sadové úpravy
25
S1
0
=169,6
±0,000-58.g
R2
f f
f f
SO-19
SO-55
51 52
S1
RŠ3
SO
č.7
Nádrž
lačná
Akumu 00m3
5
SO-18
R2
iest
acích m
parkov
8
,
y
s
utobu
isko - A
Parkov
S1
S3
488/2
29
CV
S3
DN 40
DN 65
RŠ14
m
- 15,37
Fontánka
na pitie
R2
DN 15
S3
DN 25
DN 40
R2
DN 20
8
160x7,
HD PE
f
S3
420/2
DN 15
S3
DN 20
DN 150
R13
600
SO-20
CV
CV
SO-01
HD
PE
Sprchy
8x
r
CV
Š8
S1
S2
67
S2
CV
S1
69,62
S3
,2
x4
63
RŠ17
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
podzemná
HD
PE
63x
4,2
S3
47 m
7,2 - 109,
f
DN 125
17 140 x
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
75%
- 0,
PE SDR
S3
S2
200
DN
488/1
S3
m
,53
- 39
L2
E5
RŠ18
- 0,75%
DN 200 - 16,08m
DN 15
S2
Chránička DN 200 dl. 6m , PE
Pretláčacia chránička DN 300 dl. 8m , PE
krytie nad pretl. chráničkou 2m
546
66
CV
CV
=1
±0,000
,15 m
x 4,8 -143
486
7
SO-1
- 0,75%
ŠD1
HD PE 90
Fontánka
na pitie
4 x VS1
11,69 l/sec
Prechod STL plynu - popod železnicu (vedený v chráničke)
5 000
CV
S2
R14
546
57
5 000
CV
S2
5%
m - 0,7
- 30,64
DN 200
S2
- 7,14m
DN 400 %
0,375
Š7
L
0%
m - 0,5
- 23,30
DN 300
Š13
S3
5%
m - 0,7
- 32,93
DN 200
7
SO - 2
m
- 42,38
- 0,75%
- 16,11m
DN 200
ŠD4
710
Š15
Š14
LAPO
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
62
CV
24 x VS1
93,25 l/sec
CV
8m
RŠ12
LT 2
S3
485/2
DN 200
S3
VS1
3,28 l/sec
ŠD2
S3
f
S3
49m
8 - 47,
SO-29
,75%
0m - 0
S3
S3
418/21
L3
S2
m
117
CV
CV
S3
DN 50
Fontánka
na pitie
VR2
- 8,58m
DN 200
0,75%
3
12
Vstupný objekt - vrátnica
Prezliekarne a odkladacie skrinky
Hygienické priestory (WC muži, WC ženy)
Bufetový komplex 1
Bufetový komplex 2
Hotel
Detský bazén - celoročná zóna
Detský bazén - letná zóna
Výplavový kľudový bazén "1" - celoročná zóna
Výplavový kľudový bazén "2" - celoročná zóna
Výplavový rekreačný bazén - celoročná zóna
Hlavný rekreačný bazén - celoročná zóna
Sedací vonkajší bazén "1" - celoročná zóna
Sedací vonkajší bazén "2" - celoročná zóna
Sedací vonkajší bazén "1" - letná zóna
Sedací vonkajší bazén "2" - letná zóna
Centrálny rekreačný bazén - letná zóna
Športový bazén - letná zóna
Basketbalové ihriská
Volejbalové ihriská
Tenisové ihriská
Minigolfové ihriská
Detské ihrisko
Oplotenie areálu
Vnútroareálové komunikácie a chodníky
Komunikácie a spevnené plochy
Rozvody splaškovej kanalizácie
Rozvody kanalizácie zo spevnených plôch a striech do vsakovacích studní
Rozvody vody
Vŕtaná studňa na úžitkovú vodu a rozvody
Prípojka vody termálneho vrtu
Rozvody plynu
Rozvody NN
Vonkajšie osvetlenie
Sadové úpravy
Drobná architektúra
SO-01
SO-02
SO-03
SO-04
SO-05
SO-06
SO-07.a
SO-07.b
SO-08.a
SO-08.b
SO-08.c
SO-09
SO-10.a
SO-10.b
SO-10.c
SO-10.d
SO-11.a
SO-11.b
SO-12
SO-13
SO-15
SO-16
SO-17
SO-18
SO-19
SO-20
SO-21
SO-22
SO-23
SO-24
SO-25
SO-26
SO-27
SO-29
SO-30
SO-31
Prechod cez železnicu
riešený samostatným projektom
61
54 59 55
11
54
1
2
417/1458 56 60
53
53
64
10
418/22
S2
30%
- 0,
RŠ4
DN 50
0-28,9
DN 20 %
0,75
-5
DN 200
S3
R15
E6
S3
S3
RŠ11
R16
Šachta s ventilom DN 80
a rýchlospojkou B 75
RŠ13
S3
,32m
- 50
00
5
DN
S2
S5
5%
m - 0,7
- 48,76
S3
)
zrušenie
Pôvodná cesta na
419
6
SO-2
VŠ
1500/1200
487/2 7
SO - 2
15
4
14
RŠ5
S2
S2
S2
ádrž č.6
lačná N
Akumu 86m3
4
RŠ15
420/1
SO-01
S5
DN 50
0
=169,6
±0,000
.f
SO-58
1500/1200
S5
SO-0469,80 VŠ
1500/1200
00=1
±0,0E7
SO-02 9,75
=16
±0,000
S5
63x4,2
SO-29
HD PE
- 0,75%
3
- 50m
0
2
O
S
DN 00
5
=169,7
VŠ ±0,000
S5
SO-18
901
S2
- 0,75%
- 50m
DN 200
S5
2m
- 197,0
160x7,
HD PE
S5
1
- 0,30%
- 19,76m
DN 500
x 7,8 - 116,5 m
424/1
424/2
425/2
426/1
426/2
427/2
427/1
426/3
r
425/1
421/2
DN 200
ci
(existujú
DN 225
vodovod
CV
8
SO - 1
1
SO - 2RŠ16
S5
420/1
900
S5
423
zrušenie
220 Napojenie navrhovanej komunikácie
na existujúcu komunikáciu
221
1
417/13
951/1
PE SDR 17 160
421/12
sta na
Pôvodná ce
65
L3
422
5
2
VŠ
3200/1200
421/11
5
SO - 2
115
13
Posúvadlový uzáver HAWLE DN 150
s teleskopickou súpravou
17
5
16
421/13
r
Zóna vonkajších bazénov a celoročná zóna:
116
napojenie na existujúci
vodovod DN 225 (existujúci)
DN 150
421/3
Objektová skladba:
d
Napojenie na exist. RŠ
975/2
30 000
114
898/7
DN 150
975/1
113
899
0
66
417/4
Rozšírenie ČOV
9,4 m
Existujúci
Termálny VRT
30 000
30m O
chrané
pásmo
železn
ice
r
3
3 600
30m O
chrané
pásmo
železn
ice
Existujúca ČOV
416/25
4
60 Och
rané p
železn ásmo
ice
30 000
60m O
chrané
pásmo
železn
ice
Situácia - Koordinačná, M=1:500
53
15 16 17
39 40
33
325352
49
3151
d
41
18
19
Projekt pre stavebné povolenie
682
34
698
Generálny projektant
DRAŠKOVIČ s.r.o.
Hlavný inžinier projektu
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing. , Ing. arch. Michal Pasiar , aut. arch.
Hlavný inžinier projektu
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
Zodpovedný projektant
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
Vypracoval
Ing. Alexander Elek, Ing. Marián Kamenár
NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce
23
Súhrnné riešenie
Miesto stavby
:
DRAŠKOVIČ s.r.o.
P. J. Šafárika 15, 927 01 Šaľa
tel. : 031 770 91 43
e-mail : [email protected]
Profesia:
Stavebná časť
Dátum:
07/2008
Stupeň:
Projekt pre stavebné
povolenie
Mierka:
1 : 500
Rapovce, okr. Lučenec
Investor stavby : THERMALPARK, spol.s.r.o., Železničná 25, Lučenec, 984 01
Situácia - Koordinačná
číslo výkresu:
03
300
4 167
4 125
10 300
2 100
400
1 600
700(1 700)
1 600
700(1 700)
2 850
1 500 230
2 400(0)
4 125
R6´
800
1 970
500
500
1 600
3 000
2 000
3 000
1 750
7 500
2 000
2 000
7 350
2 000
3 000
300
3 500
400
+0,000
1 500
600
2 000
+0,000
7 500
425
2 000
3 000
600
2 300
3 650
3x165/300
200
9 680
+0,000
10 800
Ø
1.49
400
250
1 600
3 000
wt 0.30
wt 0.30
1 500
750
1 600
3 000
2 000
3 000
400
400
2 000
3 000
400
1 500
3 000(0)
75
1 500
3 000
+0,300
6 400
400
2 000
7 880
1.80
6 700
9 560
112 354 1 033
2 333
1 500
3 000
7 000
Ø
300
9 375
-0,050
-0,020
7 000
6 700
5 274
2 333
Ø
D
1 500
3 000(0)
50
0
50
0
300
Ø
13 975
2 000
50
0
9 675
+2,165
430
132
2 333
wt 1.25
200
1 400
2 000+600
2 640
200
6 602
335
5 273
1 350
8 847
8 319
3 425
1 500
400
4 670
5 680
4 547
1 750
3 000
13
29 500
2 625
PANIC
14
+0,000
550
C
2 000
SO - 07.a
1 500
3 000
4 575
1.79
wt 0.15
5 633
5 632
1
Ø 500
3 900
wt 0.03
13x165/300
Ø 500
17 880
R3´
5 600
866
300
2 000
2 400
14x165/300
2 000
2 400
wt 0.01
7 050
Legenda miestností - 1.NP:
-0,495
+0,000
1 400
2 000+600
1.01
2 000
5 750
16 830
580
5 750
14 700
2 700
EI 30/D3-C
B
1 500
1.02
3 325
800
2 020
1 830
2 000
6,2%
2 000
3 000
(2 000)
2 200
700
1 970
EI 30/D1-C
2 000
400
400
3 600
2 000
3 000
2 009
1.51
3 420
0
30
9 750
1 787
1 000
Ø
R=17 620
14 700
150
1.09
A
1 970
16 680
965
2 000
3 000
700
100
150
1 300
3 600
3 335
3 788
3 000
2 650
150
1 991
R=850
3 150
700
1 970
800
1 600
3 000
-0,495
8 000
1 550
1 970
600
6 400
7 400
2 000
3 000
400
1 750
3 000
50 450
400
400
600
2 325
150
150
1.03
1 970
1.04
4 020
1.22
1.78
D
900
1 970
0
25 400
700
800
200
+0,000
7 100
7 000
400
150 1 800 150
1 970
1 400
2 000+600
1.15
1 260
2 225
1 400
2 000+600
1 500
1 500
1 500
1 500
1 800
2 400
400
500
3 450
150
+0,000
1.07
150
(2 700)
2 000
2 850
3 850
1 750
100
150
1.05
1
5 100
2 975
Ø
2 350
EI 30/D3-C
150
300
300
300
1 650
2 400
5 295
2 100
3
1.23
1 970
2 350
900
PANIC
150
700
1 970
1 970
1 725
800
100
3 290
700
1 970
150
2 950
2 175
150
1 625
1 600
1 500
2 025
700
1 970
3 850
1.24
150
700
1 970
150
PW 08/10-19
420
150
1.08
200
1 830
2 825
1.06
1 970
800
1 970
1.13
1.14
2 700
150
150
900
1 850
900
1 970
1 550
1.21
700
1 970
(2 700)
3 600
700
1 970
150
(2 700)
150 1 830 150
2 335
1 675
1 050
1 175
4 150
1.50
150
1 800 150
H
EI 30/D3-C
150
4 405
2 333
1 550
200
200
3 400
7 400
600
1 970
800
EI 30/D3-C
200
75
600
1 970
625
150
1 970
700
1 970
1 625
2 325
900
1 970
7 400
625
1 680
3 325
1 525
200
(1 500)
150
600
1 970
600
375
4 750
400
400
600
1 970
400
1 200
2 020
1.25
800
1.16
600
1 970
900
75
150
1 970
600
1 970
2 175
3 825
2 620
1.10
1.11
1 700
150
700
1 970
625
(2 700)
1.26
150
+0,000
600
375
150
700
1 970
(2 700)
600
375
1 675
1 475
1 975
1 600
PANIC
600
375
1 830
150
100
150
4 300
600
300
150
+0,000
3 300
2 225
600
375
75
600
375
1 675
1 675
150
1 680
(2 700)
1 675
3 150
1 855
300
600
300
2 600
1.12
850
100 1 675
200
(2 700)
12 100
2 631
150
1 800
100
150
75
100
700
3 400
1 475
3 150
3 220
300
400
700
1 970
100 1 800 150
300
150
(2 700)
150
1 575
1 970
1.20
5 700
2 175
2 025
(2 700)
150
700
1 970
(2 700)
700
1 970
3 325
2 620
150
1 294
5 300
2 625
1 750
3 000(0)
3
+0,000
wt 0.21
50
0
400
3 850
4 379
150
700
100
1 970
4 000
6 000
800
1 970
2 000
360
Ø
1 700
400
1 755
150
150
950
700
1 970
100
2 100
700
1 970
1 725
150
2 000
6 150
1.29
2 000
2 000+400
375
400
475
400
150
1.30
700
1 970
1 200
2 020
1 505
3 300
1.18
+0,000
1 800
1.39
1 770
300
700
1 970
3 650
4 750
1 975
1.27
+0,000
150
1.31
3 075
3 550
150
1 221
300
800
1 970
225
2 925
150
2 250
700
1 970
1 655
3 425
150
2 000
2 000+400
150
4 000
6 000
4 570
800
2 000
1 420
+0,000
150
1 855
1.36
5 856
1 500
1 600
(1 500)
2 250
2 020
1.38
R=
9
1 800
2 350
150
1 345
1 525
500
1 095
2 413
1 491
700
1 970
100
700
1 970
1 894
2 005
150
1.19
1 710
2 000
3 000(0)
0
40
11
1 144
150
5 900
1.28
1.34
2 000
3 000(0)
Ø
C
700
1 970
150
3 425
150
3 000
325
600
150
2 825
1.40
2 925
325
3 925
4 500
1 400
36
5
14 179
40
0
1 800
1 795
65
16x165/300
1 852
150
700
1 970
1 000
150
7 200
7 750
7 500
150
150
2 850
1.37
H
150
729
2 250
550
150
1 000
2 850
700
1 970
3 300
2 150
4 270
150
1.41
16 +0,000
93
R=
5 350
400
1.35
150
150
2 847
883
R=7
10
1 375
(3 400)
2 500
300
4 750
2 675
300
700
4 700
+0,000
150
300
1 800
150
2 363
16 000
1 800
300
3 900
1.42
1.31
1 865
+0,000
1.17
1 710
1 750
3 000(0)
0
40
300
900
1 970
150
4 150
Ø
3 855
5 825
150
1 500
1 500(900)
1
3 000
PANIC
1 607
9
400
R3
150
1 025
2 850
1.32
2 550
150
1 715
1.33
1 750
2 850
2 675
1 970
550
150
150
1 850
1 625
800
0
1 97
PS - 02
1.46
150
700
1 000
3 300
1 970
1.43
2 847
150
150
700
3 725
1 295
500
150
2 250
2 020
3 000
1.45
1.48A
R=9 257
2 150
150
1.44
150
8
2 150
10 450
2 391
7 200
7 500
172
500
150
1 500
1 500(900)
R4´
R7´
3x165/300
2 100
1 600
700
1 600
700
1 600
700
2 000
2 000+400
1 200
1 140
30
2 000
2 400
300
-0,495
(2 700)
5 875
2 800
2
2 28
R=1
2
750
150
5 525
2 075
2 825
3 000
2 925
325
69
2
1 000
R=
16
3 925
2 393
27 299
150
7
4 605
1 750
150
4 420
770
1 700
150
150 150
3 250
975
1 970
150
250
3 425
2x vírivá vaňa
325
1 970
4 500
925
300
250
4 700
325
7
71
300
2
=2
300
1 800
2 400(0)
1.89
-0,165
PANIC
R
6
396
396
17 518
4 400
12 479
2x
16
5 /3
00
1 600
700(1 700)
1
9
3 525
12 479
15 097
2
8
6 500
7 900
1 200
5 000
5 000
50
250
+0,000
50
1 000
2 020
EW 30/D3-C
1.47
1 100
900
1 970
4 000
7
14 200
250
2
42
33
2 346
2 000
2 400(0)
680
1 925
400
6
4
4 420
1 700
1 200
30
30
7 725
2 950
12 450
250
5
2
730
500
50
1 200
6 050
3
-0,495
29 500
1 073
927
2 400(0)
300
300
300
275
1.48B
+0,000
6 060
3 100(0)
1 260
11 550
300
6 050
25
dl= 20 084
4 350
1 140
2 400+700
+0,000
300
R=
19 550
758
dl= 17 725
11
9 172
dl =
dl= 15 390
dl= 24 380
dl= 27 584
270
dl= 13,
A
1.48C
1 140
1
25 955
5
Trávnatá plocha
14 702
6 200
3 718
0
11 300
7 86
R=4
0
40
4
1 722
3 342
30
1 200
7 725
1 200
250
4 800
3 100(0)
1 523
1 125
50
3 591
40
Oplotenie
vírivá vaňa
3 825
098
R=56
17 518
250
730
R=54
250
0
1 60
0
2 35
3
25
1
0
1 60
0
2 35
2
250
1 200
30
0
1 70 0
2 40
3
0
1 70 0
2 40
dl= 18 325
1 60 0
2 350
1 00
dl= 26 809
dl= 21 352
679
1 700
2 400
/D3 -C
EI 30
5
1 00
M1
1 722
5 511
3 600
3 125
R5´
+0,000
7 295
6 200
5 768
250
2 148
50
1 590
396
-0,050
995
396
5 099
98,54°
26 809
376
dl=
1
7 000
8 775
1 944
4 405
B
1 800
300
16 539
2 171
88 135
14 628
14 525
10 170
2 171
400
396
101
1 200
396
5 073
4 923
3 100(0)
1 200
1 200
150
1 170
25 803
2 333
3 000
2 403
2 333
2 333
2 333
2 333
1 840
330
1 005
1 500
3 000(0)
7 000
1 850
1 500
3 000(0)
7 000
1 500
3 000(0)
1 950
1 750
38 455
1 700
2 000
2 000
1 500
1 000(2 000)
150
150
400
2 000
300
1 700
200
200
200
400
700
1 200
2 020
1 250
400
400
R5
680
1.87
1 675
300 1 600
1 500(900)
-0,240
7 000
5 500
2 875
1 570
Keramická dlažba
P10
1.11
WC muži
6,93m 2
Keramická dlažba
P10
1.12
Miestnosť pre upratovačku
1.13
7,08m 2
Epoxidový náter
P13
1.29
Masáže
27,19m 2
Keramická dlažba
P11
1.30
Miestnosť pre plavčíka
13,38m 2
Keramická dlažba
P11
1.31
Hala
104,10m 2
Keramická dlažba
P10
1.32
Predsieň
2,95m 2
Keramická dlažba
P10
1.33
WC ženy
1,53m 2
Keramická dlažba
P10
1.34
Predsieň
2,95m 2
Keramická dlažba
P10
1.35
WC muži
3,37m 2
Keramická dlažba
P10
1.36
Miestnosť pre upratovačku
3,19m 2
Keramická dlažba
P10
1.37
Sklad
4,47m 2
Keramická dlažba
P13
1.38
Laconium
10,02m 2
Keramická dlažba
P10
Keramická mozajka
1.39
Čajovňa
10,99m 2
Keramická dlažba
P10
Keramická mozajka
1.40
Fínska sauna
1.41
3,11m 2
Keramická dlažba
P10
Predsieň
4,31m 2
Keramická dlažba
P10
1.14
WC ženy
6,11m 2
Keramická dlažba
P10
1.15
Špinavá chodba
47,31m 2
Keramická dlažba
P11
1.16
Šatňa Muži
58,84m 2
Keramická dlažba
P11
1.17
Predsieň
3,01m 2
Keramická dlažba
P10
1.18
WC muži
7,19m 2
Prírodný kameň
P10
1.19
Čistá chodba
14,12m 2
Prírodný kameň
P10
1.20
Sprcha Muži
18,89m 2
Keramická dlažba
P10
1.21
Šatňa ženy
58,10m 2
Keramická dlažba
P10
1.22
Miestnosť pre upratovačku
1,73m 2
Keramická dlažba
P10
1.23
Predsieň
3,00m 2
Keramická dlažba
P10
1.24
WC ženy
5,77m 2
Keramická dlažba
P10
1.25
Čistá chodba
14,37m 2
Keramická dlažba
P11
1.26
Sprchy ženy
18,84m 2
Keramická dlažba
P10
1.27
Hlavná chodba+bar
71,88m 2
Keramická dlažba
P11
1.28
Sklad bar
12,84m 2
Keramická dlažba
P10
Kamenná bylinná sauna
6,24m 2
Keramická dlažba
P10
1.42
Strojovňa technológie
4,50m 2
Keramická dlažba
P10
1.43
Solná bylinná kúra
6,24m 2
Keramická dlažba
P10
Keramická mozajka
1.44
Parná sauna
12,84m 2
Keramická dlažba
P10
Keramická mozajka
1.45
Masáže chodidiel
10,09m 2
Keramická dlažba
P10
Keramická mozajka
1.46
Tapidárium
15,78m 2
Keramická dlažba
P10
Keramická mozajka
1.47
Odpočívareň
158,09m 2
Keramická dlažba
P11
1.48A
Technológia bazénou
227,98m 2
Epoxidový náter
P14
86,08m 2
Epoxidový náter
P14
1.48C
Kotolňa
134,28m 2
Epoxidový náter
1.49
Schodisko
25,96m 2
Liate terazzo
P14
P3b,
4,5
1.50
Výťah
2,97m 2
Podlaha výťahu
1.51
Inštalačná šachta
2,83m 2
Epoxidový náter
P13
1.52
Jedáleň
318,10m 2
Liate terazzo
P12
1.53
Chodba
9,00m 2
Keramická dlažba
P11
1.54A
Hlavná kuchyňa
64,30m 2
Keramická dlažba
P10
1.54B
Umývanie stolového riadu
12,46m 2
Keramická dlažba
P10
1.54C
Hrubá príprava zeleniny
9,06m 2
Keramická dlažba
P10
1.55
Sklad príručný
5,43m 2
Epoxidový náter
P13
1.56
Sklad mrazený
4,11m 2
Epoxidový náter
P13
1.57
Sklad chladiarenský
14,80m 2
Epoxidový náter
P13
1.58
Sklad nápojov
4,73m 2
Epoxidový náter
P13
1.59
Sklad suchý
3,94m 2
Epoxidový náter
P13
1.60
Chodba
20,57m 2
Keramická dlažba
P11
1.61
Chodba
11,24m 2
Keramická dlažba
P11
1.62
Chodba
12,41m 2
Keramická dlažba
P11
1.63
Kancelária kuchyňa
9,82m 2
Koberec
P09
1.64
Predsieň
3,45m 2
Keramická dlažba
P11
1.65
Sprcha
2,24m 2
Keramická dlažba
P10
1.66
WC personál
1,91m 2
Keramická dlažba
P10
1.67
Denná miestnosť
23,01m 2
Koberec
P09
1.68
Chodba
13,60m 2
Keramická dlažba
P11
Sklad
VZT
Tatranský profil
Keramická mozajka
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Konštrukcia boxu
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
10,77m 2
Epoxidový náter
P13
Sklad
7,41m 2
Epoxidový náter
P13
Bar+sedenie
26,60m 2
Keramická dlažba
P10
Chodba
6,67m 2
Keramická dlažba
P11
1.73
Denná miestnosť údržba
9,20m 2
Keramická dlažba
P11
1.74
Sprcha
2,81m 2
Keramická dlažba
P10
1.75
WC personál
1,26m 2
Keramická dlažba
P10
1.76
Miestnosť VZT kuchyňa
30,09m 2
Epoxidový náter
P14
1.77
Rozvodňa NN
7,23m 2
Epoxidový náter
P14
1.78
Bazénová hala
815,33m 2
Keramická dlažba
P15
1.79
Detský bazén
26,93m 2
Nerezová ocel
P08
Nerezová ocel
1.80
Hlavný rekreačný
bazén vnútorný
511,05m 2
Nerezová ocel
P08
Nerezová ocel
Výplavový rekreačný bazén
Umyvatelná malovka
436,93m 2
Nerezová ocel
P08
Nerezová ocel
Výplavový kľudový bazén "1"
102,44m 2
Nerezová ocel
P08
Nerezová ocel
1.83
Výplavový kľudový bazén "2"
86,72m 2
Nerezová ocel
P08
Nerezová ocel
1.84
Sedací vonkajší bazén "1"
73,44m 2
Nerezová ocel
P08
Nerezová ocel
1.85
Sedací vonkajší bazén "2"
35,45m 2
Nerezová ocel
P08
Nerezová ocel
1.86
Ochoz
314,68m 2
Zámková dlažba
P17
Mrazuvzdorná
P18
keramická dlažba
Oceľová konštrukcia
stupňov
Závetrie
41,22m 2
1.88
Požiarne schodisko
13,69m 2
1.89
Terasa
59,92m 2
Zámková dlažba
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 1,5m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Keramický obklad do výšky 1,5m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Olejový náter do výšky 1,5m
Keramický obklad do výšky 1,5m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Keramický obklad do výšky 2,70m
Keramický obklad do výšky 1,5m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný podhlad z Tatranského
profilu, sv. výška=2,4m
Keramická mozajka
Keramická mozajka
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
farba biela
Olejový náter do výšky 1,5m
farba biela
Olejový náter do výšky 1,5m
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Olejový náter do výšky 1,5m
Olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
1.72
1.87
Keramický obklad do výšky 2m
Omietka vápenno-cementová Omietka vápenno-cementová
farba biela
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
1.71
1.82
Keramická mozajka
Keramický obklad do výšky 2m
Olejový náter do výšky 1,5m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Keramický obklad výšky 0,60m
vo výške 0,75m
Keramický obklad výšky 0,60m
vo výške 0,75m
Keramický obklad výšky 0,60m
vo výške 0,75m
Olejový náter do výšky 1,5m
Konštrukcia boxu
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Olejový náter do výšky 1,5m
Vložený chladiarenský box
Olejový náter do výšky 1,5m
Olejový náter do výšky 1,5m
Keramický obklad do výšky 2,0m
Keramický obklad do výšky 2,0m
Keramický obklad výšky 0,60m
vo výške 0,75m
Keramický obklad do výšky 2,0m
Keramický obklad do výšky 2,0m
Olejový náter do výšky 1,5m
Olejový náter do výšky 1,5m
Panelový podhľad Armstrong
P17
400
500
+1,320
1 174
5 200
2 100
4 700
-0,220
1 700
120
1 500
500
1 800
2 500
1 570
900
1970
PANIC
100
S
S
/Balt po vyrovnaní/
7 000
Projekt pre stavebné povolenie
1 000
750
2 000
1 000
2 000
1 750
2 100
L
19
4 979
R4
5
4,65m 2
+0,000 = +170,37m.n.m
4 341
2 450
1 470
6 500
3 525
2 625
390
400
28x165x300
3
Predsieň
1 500
1 000(2 000)
2 009
1 500
150
600
1 970
1 970
800
1 970
1 600
1 500
5 193
1.88
2
1
P10
1.10
Generálny projektant
1 100
1
280
4 800
Keramická dlažba
K
4 900
6
-0,075
1 411
28
400
3,23m 2
Hydroizolačný bitumenový pás
1 500
1 000(2 000)
150
+0,000
4 979
5 150
15 557
Sklad upratovačka
1.73
8
15 043
P10
1.09
150
1 375
150
9
29 500
25 285
Keramická dlažba
6 700
300
2 450
900
1 970
150
1 400
+0,000
1 500
700
400
150 1 500
1 500(900)
6,19m 2
3 950
7 550
1 450 1 100
200
200
1 875
3 500
400
WC imobilný
7 000
1 100
1 970
700
1 970
150
PANIC
1 970
150
1 850
800
1 970
200
1 100
1 970
1 500
1 500
4 800
-0,050
250
4 425
1.67
100
3 200
1 500
1 500(900)
400
400
90
30 630
25 579
1.72
2 000
10 800
7
2 100
8
9
250
1 167
3 775
P10
1.08
Rastlý terén
88 135
DRAŠKOVIČ s.r.o
Autori projektu
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing., Ing. arch. Michal Pasiar, aut. arch.
Hlavný inžinier projektu
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
Zodpovedný projektant
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
Vypracoval
Ing. Alexander Elek
Novolandia Lučenec-Rapovce
SO - 06 Hotel
3 500
1 167
3 542
P09
Keramická dlažba
Štrkové lôžko
3 100
2 333
3 542
P09
Koberec
2,39m 2
Nasypaná zemina
400
2 333
*
PANIC
P11
Keramická dlažba
18,76m 2
Predsieň
Murovaná stena z porobetónových tvaroviek
1 870
2 333
600
1 970
+0,000
800
1 970
1.74
1 000
2 020
2 333
1.75
230
723
EW 30/D3-C
1.77
150
1 500
700
4 500
300
1 610
1.66
Keramická dlažba
11,27m 2
Kancelária
1.07
Tepelná izolácia - všeobecne
400
2 333
1 725
200
2 750
1 575
2 881
575
2 403
758
1 825
1 500
1 500
150
10,21m 2
Sekretariát
1.06
Poznámka
Keramický obklad výšky 0,60m
vo výške 0,75m
Legenda materiálov - 1.NP:
-0,495
-0,020
22 927
17 200
2 225
750
357
3 542
110
132
335
132
335
4 250
1 500
700
200
4 850
3 542
1.64
Predsieň
1.05
Strop
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=3,40m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.=2,70m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Murovaná stena z debniacich tvaroviek
1.61
900
800
1 970
110
1.86
2 767
800
1 970
S
357
7 750
600
500
1.04
Stena
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela,keramický oblad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, olejový náter
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Umyvatelná malovka
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela,keramický oblad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Železobetón
18
990
P11
1.81
I
900
1 970
1 000
P12
Liate terazzo
J
2 050
1 000
Liate terazzo
17,19m 2
PANIC
300
1 000
4 400
1 100
230
wt 1.10
SO - 10.b
1 000
100
1 970
1 000
1.54C
5 200
1 000
200
400
1 000
1.63
1 500
700
1.76
2 725
1 100
1 000
400
4 400
1.60
200
1 600
1 500
1 000
1.65
2 600
SO - 08.b
11 800
1 000
310
800
1 970
WSP.-0.09
5 974
5 000
1.83
400
150
200
2 750
1 142
110
11 800
200
150
357
wt 1.20
150 1 450
500
4 400
100
800
1 970
1 300
125
990
1 500
125
1 000
1 8251 970
600
1 000
1 500
1 000
2 670
P
P16
253,00m 2
Denná miestnosť
2 100
1.59
400
1 000
1 970
4 825
2 300
1 000
200
1 100
150
600
1 970
1 000
1.62800
2 225
6 800
1 000
700
150
625
3 200
7 419
2 700
1 000
2 725
800
1 970
2 575
150
1 000
200
200
4 000
6 850
811
SO - 08.a
9 414
75
200
1.58
1 500
700
1.84
-0,050
1 825
1.68
548
150
65
1 499
700 150
wt 1.20
5 000
2 500
1 500
700(1 700)
110
2 225 1 970
150
1.69
1 250
2500
357
400
2 100
1.70
6 011
6 161
24 191
-1,160
150
200
1.57
110
1 501
150
1.56
800
1 970
50
0
2 913
12 906
5 000
1.55
800
4 634
-1,160
10 000
11 014
1 500
700(1 700)
110
1.82
-0,020
1 750
1 800
2 100
1 700
2 525
200
700
200
1 825
2 150
KEG
1 925
150
110
1 755
5 000
224
645
55
300
800
331
1 970
300
132
335
300
357
357
110
2 333
7 000
CO2
0
50
7 000
KEG
357
357
2 333
1 949
335
121
5 080
PANIC
150
112
5 000
2 333
150
150
8 050
1 970
50
0
300
925
1 100
1 970
125
2 335
1 500
4 100
1 800
Podlaha
Čistiaca rohož
Vstupná hala + recepcia
1.03
1.70
2 000
1 000
19,93m 2
Zádverie
1.02
1.69
1 500
1 000
1.54A
PANIC
150
150
2 450
Ø
10 050
2 150
1.54B
+0,000
0
50
3 500
R6
2 150
6 700
7 000
2 440
1.71
KEG
wt 0.40
K
150
H
Ø
wt 1.10
9 414
3 100
1 800
2 100
3 800
1 000
2 100
H
5 000
1 000(2 000)
6 999
300
7 550
4 515
+0,000
9 414
376
R1´
1 940
150
334
132
wt 0.01
-0,020
356
4 400
880
3 400
13 000
1.86
356
300
5 300
132
Prúdové sprchy
1 500
357
3 200
5 000
335
5 000
8 843
354
635
Ø
1 900
2 400
1 800
1.53
3 332
Ø
2 210
400
150
+0,000
3 945
1 500
3 000
150
1 400 150
7 000
5 464
2 767
L
14 305
13 700
7 000
150
300
1 050
1 250
2500
I
J
1 225
300
6 120
6 120
300
300
11 400
150
50
0
354
1 725
3 536
3 900
1 250
200
-0,020
-0,050
G
1 500
3 000(0)
1 400
4 410
7x165/300
wt 1.20
6 000
6 000
30
200
300
R7
1 400
4 410
6 700
1 400
51 320
18 500
1 400
4 410
6 700
25 660
1 000
1 000
1 000
13 380
1 000
17 184
42 432
2 333
1 400
4 410
7
1
WSP +0.04
112
4 400
1 500
3 000
0
50
Ø
112
300
Plocha (m 2)
Názov miestnosti
1.01
1.48B
400
6 700
PANIC
wt 1.00
Ø
Rúrkové perlivé lôžko
354
11 400
5 450
5 250
WSP +0.04
wt 1.30
1 081
354
16 850
335
SO - 08.c
Masážne trisky
1 000
1 000
2 333
R1
-0,495
1 500
3 000
1 400
4 410
1 400
132
1 980
12 732
1 400
4 410
1 400
12 630
1
2 400
1 400
4 410
1 400
2 333
335
400
Ø 500
8x162,5/300
2 333
7 000
5 330
30 000
Ø
-0,020
8
1 500
3 000
4 400
11 400
5 450
50
0
2 095
-0,050
H
6 999
790
840
1 430
1 400
Prúdové sprchy
SO - 09
42 780
42 780
G
300
5 150
1 400
4 410
1 400
wt 1.20
F
E
300
1.52
1 436
Vodný kanón
6 700
1 400
4 410
1 400
2 333
50
0
6 967
1.81
Divoká rieka
2 333
7 000
3 000
R=500
0 00
wt 1.30
1 400
12 283
2 333
sieť na lozenie
0
Bezpečnostný výplav
330
5
R=
Ø
0
50
R2
0
Ø
50
R=
00
0
50
6
R=
Ø
wt 1.35
6 500
R2´
WSP +0.04
F
88 698
1 500
3 000
WSP +0.04
wt 0.03
E
1 500
3 000(0)
88 698
Ostrov
čís.miestn.
Miesto stavby
:
DRAŠKOVIČ s.r.o.
P. J. Šafárika 15, 927 01 Šaľa
tel. : 031 770 91 43
e-mail : [email protected]
Profesia:
Stavebná časť
Dátum:
3/2008
Projekt pre stavebné
povolenie
1 : 100
Stupeň:
Mierka:
Rapovce, okr. Lučenec
Investor stavby : THERMALPARK, spol.s.r.o., Železničná 25, Lučenec, 984 01
Pôdorys 1.NP
číslo výkresu:
03
400
16 552
1 155
995
1 590
2 148
5 768
8 775
10 300
6
4 435
665
7 000
35 780
6 700
4 125
1 800
500
250
8 775
104
7 295
3 125
+5,050
5 511
2 970
7
R5´
376
1 800
4
730
5 139
29 500
26 705
4 125
5
2
700
5 139
5 092
5 103
25 255
3 000
3
+5,300
396
11 940
1 697
+5,050
2 171
89 005
14 628
14 438
1 365
89
400
385
396
+5,300
25 801
4 405
M1
dl= 26 809
450
400
+5,050
860
1
11 405
15 239
7 780
6 170
2 020
430
75
5 311
11
dl=
+4,630
1,45%
6 644
1 200
600
2,9%
1,5%
8
3,1%
R6´
dl= 24 380
270
dl= 27 584
dl= 15 390
dl= 13,
5 220
89 005
1 100
500
1 425
7 500
2 700
1 500
1 500(930)
400
3 600
2 350
1 500
1 500(930)
3 750
3 500
250
1 500
1 500(930)
3 750
115
3 500
700
750
400
3 975
250
1 675
115
115
1 845
115
1 710
1 970
700
1 970
2 250
250
7 500
1 675
250
7 200
5 960
1 500
1 500(930)
3 500
2 025
1 240
+3,275
1 500
2 430(0)
1 425
1 500
2 430(0)
3 250
115
1 450
1 450 400
250
250
1 710
115
200
3 600
115
1 710
700
1 970
700
1 970
7 000
2 000
250
250
1 425
115
3 250
1 710
2 150
12 550
250
1 500
2 430(0)
7 000
2 000
150
2 900
1 500
2 430(0)
800
1 970
no. 3
980
E
no. 5
2 000
1 500
2 430
2 345
no. 6
1 500
2 430(0)
250
F
330
915
1 100
3 815
88 698
250
1 710
1 850
3 675
R6
no. 7
1 850
250
250
no. 8
1 500
2 430(0)
1 500
2 430
3 600
7 000
700
800
1 970
400
1 775
115
1 710
no. 2
no. 9
2 150
250
250
1 500
2 430(0)
3 250
2 150
250
1 500
2 430(0)
3 250
1 950
225
1 500
2 430(0)
3 275
Plocha (m 2)
Podlaha
2.01
Schodisko
21,81m 2
Liate terazzo
2.02
Výťah
2,97m 2
Podlaha výťahu
Názov miestnosti
145,90m 2
Sklad prádla
12,94m 2
2.06
Predsieň
5,07m 2
Koberec
P1
2.07
Hygienická bunka
4,47m 2
Keramická dlažba
P2
2.08
Izba
12,62m 2
Koberec
P1
2.09
Predsieň
5,04m 2
Koberec
P1
2.10
Hygienická bunka
6,38m 2
Keramická dlažba
P2
2.11
Izba
19,55m 2
Koberec
P1
2.12
Predsieň
5,33m 2
Keramická dlažba
P1
2.13
Hygienická bunka
4,71m 2
Keramická dlažba
P2
2.14
Izba
17,66m 2
Koberec
P1
2.15
Predsieň
5,33m 2
Koberec
P1
2.16
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.17
Izba
17,66m 2
Koberec
P1
2.18
Predsieň
5,33m 2
Koberec
P1
2.19
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.20
Izba
17,66m 2
Koberec
P1
2.21
Predsieň
5,33m 2
Koberec
P1
2.22
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.23
Izba
17,66m 2
Koberec
P1
2.24
Predsieň
5,33m 2
Koberec
P1
2.25
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.26
Izba
17,66m 2
Koberec
P1
2.27
Predsieň
5,33m 2
Koberec
P1
2.28
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.29
Izba
18,53m 2
Koberec
P1
2.30
Izba
16,74m 2
Koberec
P1
2.31
Predsieň
5,65m 2
Koberec
P1
2.32
Hygienická bunka
4,71m 2
Keramická dlažba
P2
2.33
Izba
18,16m 2
Koberec
P1
2.34
Predsieň
4,54m 2
Koberec
P1
2.35
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.36
38 830
1 500
2 430(0)
2 000
1 500
2 430(0)
2 000
P3
Epoxidová podlaha
P6
Izba
16,43m 2
Koberec
P1
2.37
Predsieň
4,54m 2
Koberec
P1
2.38
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.39
Izba
16,43m 2
Koberec
P1
2.40
Predsieň
4,54m 2
Koberec
P1
2.41
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.42
Izba
16,43m 2
Koberec
P1
2.43
Predsieň
4,54m 2
Koberec
P1
2.44
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.45
Izba
16,43m 2
Koberec
P1
2.46
Predsieň
4,54m 2
Koberec
P1
2.47
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.48
Izba
16,43m 2
Koberec
P1
2.49
Predsieň
4,54m 2
Koberec
P1
2.50
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.51
Izba
16,43m 2
Koberec
P1
2.52
Predsieň
4,54m 2
Koberec
P1
2.53
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.54
Izba
16,43m 2
Koberec
P1
2.55
Predsieň
4,54m 2
Koberec
P1
2.56
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.57
Izba
16,43m 2
Koberec
P1
2.58
Predsieň
4,46m 2
Koberec
P1
2.59
Hygienická bunka
4,72m 2
Keramická dlažba
P2
2.60
Izba
16,31m 2
Koberec
P1
2.61
Predsieň
4,98m 2
Koberec
P1
2.62
WC
1,70m 2
Keramická dlažba
P2
2.63
Kúpelňa
3,40m 2
Keramická dlažba
P2
2.64
Izba
20,11m 2
Koberec
P1
2.65
Predsieň
7,54m 2
Koberec
P1
2.66
WC
1,71m 2
Keramická dlažba
P2
2.67
Kúpelňa
3,56m 2
Keramická dlažba
P1
2.68
Izba
17,22m 2
Koberec
P1
2.69
Konferenčná miestnosť
89,02m 2
Koberec
P1
2.70
Spoločenská miestnosť
91,01m 2
Koberec
P1
2.71
Sklad návštevníci
20,19m 2
Keramická dlažba
P6
2.72
Sklad špinavého prádla
16,33m 2
Epoxidový náter
P6
2.73
Miestnost pre upratovačku
11,63m 2
Epoxidový náter
P6
2.74
Sklad
4,21m 2
2.75
Závetria
4,34m 2
2.76
Požiarne schodisko
13,69m 2
P6
Epoxidový náter
Keramický obklad
P19
mrazuvzdorný
Oceľová konštrukcia
stupňov
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 1,5m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 1,5m
Keramický obklad do výšky 2m
Keramický obklad do výšky 1,5m
250
Murovaná stena z porobetónových tvaroviek
Štrkové lôžko
S
Rastlý terén
S
1 500
2 430
3 250
115
Murovaná stena z debniacich tvaroviek
J
1 425
7 000
2 000
1 500
2 430
3 250
Hydroizolačný bitumenový pás
+0,000 = +170,37m.n.m
1 500
2 430(0)
250
250
1 710
115
1 425
4 975
150
2 000
250
250
K
1 500
2 430
400
400
+6,050
2.76
2 000
500
250
1 100
2 000
Vypracoval
Ing. Alexander Elek
Miesto stavby
3 100
7
2 070
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
SO - 06 Hotel
38
10x165x300
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing., Ing. arch. Michal Pasiar, aut. arch.
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
Zodpovedný projektant
L
2 000
10x165x300 4 700
5 193
2 700
DRAŠKOVIČ s.r.o
Autori projektu
Hlavný inžinier projektu
Novolandia Lučenec-Rapovce
1 250
1 400
8 775
Generálny projektant
1 500
2 430(0)
3 500
+4,470
3 225
115
2.60
6
/Balt po vyrovnaní/
Projekt pre stavebné povolenie
2.57
1 710
115
835
200
700
1 970
Keramická dlažba
Nasypaná zemina
900
1970
1 175
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Plný sadrokartónový podhľad
svetlá výška, m.= 2,680 m
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Hlavná chodba
2.05
Železobetón
2 000
400
2.54
4 940
+4,400
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Omietka vápenno-cementová
farba biela, keramický obklad
Omietka vápenno-cementová
farba biela
Inštalačná šachta
2.04
1 500
2 430(0)
250
4 940
3 185
2.58
+4,400
Poznámka
Tepelná izolácia - všeobecne
150
1 970
2.59
Strop
Omietka vápenno-cementová
farba biela
2.03
2,83m
Stena
Legenda materiálov - 2.NP:
1 500
2 430(0)
250
1 500
2 430
P
P3b, Omietka vápenno-cementová
4,5 farba biela
Oceľový rošt
7 000
3 250
1 500
2 430
3 250
I
2
115
1 710
700
1 970
700
1 970
900
(2 000)
7 000
2 000
250
3 250
250
1 710
1 425
115
115 1 425
250
1 710
2.51
+4,470
2.56
800
1 970
2.75
7 000
1 710
250
1 425
115
250
1 710
115
1 425
250
1 425
115
250
900
115
835
200
700
1 970
115
4 050
(2 000)
3 350
no. 17
no. 20
2.48
3 150
4 050
7 000
3 300
1 500
2 430
3 100
5
7 236
1 800
2 430(0)
no. 16
no. 18
150
39
EW 30/D3-C
5 150
3
825
200
900
2 020
EW 30/D1
PANIC
H
no. 19
1 100
230
680
2
2.74
250
1 500
2 430
2.45
1 100
390
280
7 275
2 050
R1´
2.42
29
400
90
800
1 970
no. 14
+4,470
28
2 925
1 500
2 430
no. 13
150
1 970
2.55
800
1 970
PANIC
150
1 450 150
3 965
no. 12
2.52
+4,470
EW 45/D3-C
EW 30/D3-C
500 900
700
900
2 020
2 020
2.61
1 500
2 400
1 500
2 430
150
1 970
800
1 970
950
115
2.04
1 000
2 380
1 625
+4,470
800
1 970
115
400 450
250
1 875
250
1 500
2.62
(1 500)
2.63
700
1 970
1 500
2 400
950
115
5 300
950
115
2.66
(2 000)
1 860
700
1 970
150
1 450
1 860
(1 500)
700
1 970
(2 000)
115
950
no. 10
G
no. 15
+4,470
2.49
(2 000)
R4
30 630
no. 1
no. 4
2.46
250
900
1 125
900
2 020
2 020
EW 30/D3-C
EW 30/D3-C
2 460
150
1 840
D
no. 11
2.39
1 970
800
1 970
2.53
115
800
1 970
EW 30/D3-C
900
1 275
2 020
2 050
2 050
700
1 970
7 000
2 925
1 500
2 400
2 250
1 500
2 430(0)
1
1 650
21 310
250
1 450
29 500
3 350
3 945
1 500
2 430(0)
3 500
2 333
1 250
210
2 333
3 100
1 450
2 333
L
30 630
700
2 333
+3,350
Legenda miestností - 2.NP:
+4,470
115
800
1 970
950
900
2 020
EW 30/D3-C
150
2.65
1 000
2 020
1 167
R5
1 167
1 890
2 333
1 450
R2´
2.36
700
1 970
900
1 150
900
2 020
2 020
EW 30/D3-C
EW 30/D3-C
6 725
250
1 375
1 500
2 430(0)
55
2 333
400
4 940
2.43
800
1 970
950
4 050
13 725
300
14 000
300
6 725
7 000
700
645
7 000
10 050
3 500
2 333
2 500
500
150
1 710
900
2 020
50
0
50
0
0
50
2 333
2.33
3 185
2 333
2 333
7 000
2 333
Ø
3 950
2.64
723
1 190
150
2.40
2.50
J
1 610
4 580
+4,470
1 710
700
1 970
700
1 970
2 020
1 150
900
2 020
EW 30/D3-C
(2 000)
0
50
1 700
1 500
H
2 333
3 175
4 940
1 970
115
700
1 970
300
1 970
800
1 970
Ø
2.69
2.67
1 575
900
2 020
4 940
115
2.41
38 270
2 335
835
200
950
6 700
EW 30/D3-C
6 700
7 000
950
EW 30/D1
300
2 333
1 081
1 250
2 000
1 970
900
2 050
115
250
2.44
2.68
758
150
3 185
2.37
800
1 970
(2 000)
625
400
1 500
2 430
2 375
2 300
2.34
(2 000)
75
2.30
1 425
115
800
1 970
2.47
L
4 940
1 235
140 160
925
640
630
280
1 970
(2 000)
K
1 500
2 430
2.73
250
1 970
115
700
1 970
EW 30/D1
4 700
2 020
1 600
6 925
0
50
Ø
1 800
1 500
K
2 900
5 112
115
2.35
4 050
50
0
530
Ø
+3,275
900
115
950
(2 000)
EW 30/D3-C
7 000
6 700
2 000
1 970
950
835
200
4 050
1 475
900
1 150
900
2 020
2 020
EW 30/D3-C
EW 30/D3-C
300
6 700
7 000
700
1 970
EW 30/D1
1 800
2 020
900
1 050
2 020
EW 30/D3-C
2.32
300
300
4 850
2 333
2 333
2 333
2.31
(2 000)
4 370
5 330
71 930
50
0
42 780
42 780
6 170
7 000
7 000
2 333
7 000
2 333
0
50
300
29 500
I
1 500
2 430
8 375
2.38
Ø
3 185
1 800
(2 000)
Ø
1 500
2 430
2.29
+4,470
10 175
800
1 970
C
čís.miestn.
2.04
3 185
2 970
R3´
+5,050
2.26
+4,470
Ø
7 000
1 800
R1
I
10 050
115
2.27
1 600
2 000
400
150
115
900
2 020
EW 30/D3-C
5 060
900
250
1 970
H
7 000
EW 60/D1-C
900
2 020
R7
1 000
2 020
6 625
2.70
700
6 750
2.23
2 020
EW 30/D3-C
H
150
1 970
700
115
1 880
115
4 700
250
300
3 150
1 500
1 500
2.20
EW 30/D3-C
+4,470
1 450
900
Ø
7 000
480
200
2 333
1 040
330
330
50
0
2 333
800
1 970
1 800
1 500
1 650
115
800
1 970
1 800
0
50
F
G
1 970
Ø
0
50
E
Ø
1 650
900
4 000
EW 60/D1-C
900
2 020
950
50
0
50
0
7 000
7 000
250
400
250
1 800
1 500
J
115
2.28
3 475
+3,350
150
2.71
R2
G
835
200
2 750
2.25
950
+3,275
4 940
2.24
(2 000)
250
50
0
15 760
2 333
2 333
7 000
2.21
950
+5,050
400
4 940
3 185
800
1 970
88 698
2 333
400
1 970
800
1 970
2.72
+4,470
1 970
115
(2 000)
Ø
F
115
1 970
200
6 700
250
800
1 970
Ø
E
835
200
900
6 650
+6,150
3 475
835
2.22
(2 000)
2 050
B
1 675
900
2 020
EW 30/D3-C
2 350
2 020
2.04
+4,470
200
1 500
1 500
4 940
3 185
2.19
950
400
Ø
1 525
250
1 450
900
2 020
900
2 020
EW 30/D3-C
4 975
3 425
D
Ø
(2 000)
800
1 970
200
1 500
1 500
2.14
2.17
1 970
2 400
1 500
+4,630
A
4 940
+4,630
4 000
425
+4,470
1 500
1 500
3 185
950
+6,100
D
1 970
2.15
1 700
1 800
1 600
1 970
38
1 500
530
7 000
5 150
6 700
2 333
7 000
29 500
115
(2 000)
37
700
1 970
800
1 970
250
27
10x165x300
50
0
Ø
4 405
115
2.18
28
400
2 335
1 900
4 575
+4,470
1 500
Ø
950
900
1 200
900
2 020
2 020
EW 30/D3-C
EW 30/D3-C
1 500
2.01
2 337
300
300
50
0
2 331
900
115 1 970
600
2 331
480
400
400
1 770
2 000
2 350
C
PANIC
2 331
H
EI 30/D1-C
800
580
2 020
965
EW 30/D3-C
2 331
1 260
2 225
10x165x300
2 331
2.13
200
700
1 970
200
2 331
850
2 331
300
2 337
480
2 331
50
0
2 331
+5,050
EW 60/D1-C
900
950
2 020
3 075
EW 30/D3-C
115
1 860
250
1 575
200
2.03
1 500
2.12
800
1 970
3 725
200
1 800
7 530
1 650
2.02
4 825
2.11
3 185
1 465
1 800
PW 08/10-19
520
1 500
2 050(380)
2 331
400
200
1 800
2 430
400 600
400
3 685
950
7 170
14 700
2,1%
2,1%
2 331
1 095
1 491
2.05
3 475
250
30 560
2 331
300
625
2.10
950
+4,470
500
150
900
1 970
2.16
3 660
400
+5,050
3 050
(2 000)
800
11 146
+5,050
Ø
1 144
7 487
10 934
7 500
7 350
R=
9
75
800
1 970
2.06
1 970
1 500
1 500
2,0%
+5,050
11
5 467
16 000
2,1%
2,0%
2,0%
5 467
3 000
2,0%
3,8%
300
5
36
36
5
1 852
9
R=
11 170
9 475
7 350
1 200
7 500
10
700
1 970
+4,630
1,9%
B
7 530
1 775
4 830
6 730
1 200
4 830
7 350
3 300
2,1%
4 270
1 200
4 645
+4,630
6 261
2,1%
1 900
883
R=7
4 645
1 200
1 500
1 500(930)
+4,630
7 939
6 730
4 730
600
3 400
600
3 702
1 650
115
2.07
(2 000)
2,2%
14 700
3,1%
2,9%
1 200
3,0%
2,0%
+4,630
3,0%
2,0%
+4,630
1 200
6 292
1,65%
9
14 700
2 363
R=9 257
B
2 413
7 500
7 170
6 770
1,9%
2,1%
1,5%
100
2.09
1 710
700
200
1,9%
1 775
5 475
1 200
7 350
6 770
3 300
1,9%
1 200
1,9%
1 900
1,9%
1 200
2 391
172
7 350
7 500
R=1
2
8
C
2.08
+4,470
2,0%
7
R3
1 800 250
250 +4,500
1 000
2 020
EW 30/D3-C
2,0%
100
4 000
2,0%
3 375
115
2,0%
400
1 500
1 500
900
2 020
EW 30/D3-C
92
+5,050
400
12 570
3 008
27 300
27 281
27 281
2 393
R=
16
6
+2,850
1 500
1 500(930)
7
71
400
2
=2
6
A
400
R
+5,050
1 600
1 600
400
750
15 400
1 425
1 200
1 850
8 150
15 500
1 200
2 430(0)
3 060
1 200
1,5%
1 850
8 900
31 704
5
2 346
2,7%
2,0%
1 200
2,0%
2
42
dl= 20 084
33
R=
dl= 17 725
600
4 830
4
4 350
1,5%
2,5%
3 591
7
R=4
4 331
17 518
098
R=56
540
R4´
730
R=54
1 125
2
3
R7´
dl= 18 325
2 303
1 523
dl= 21 352
dl=
12
A
11 800
6 050
:
DRAŠKOVIČ s.r.o.
P. J. Šafárika 15, 927 01 Šaľa
tel. : 031 770 91 43
e-mail : [email protected]
Profesia:
Stavebná časť
Dátum:
3/2008
Projekt pre stavebné
povolenie
1 : 100
Stupeň:
Mierka:
Rapovce, okr. Lučenec
Investor stavby : THERMALPARK, spol.s.r.o., Železničná 25, Lučenec, 984 01
4 250
2 970
Pôdorys 2.NP
číslo výkresu:
04
Skladby podláh, striech a stien:
P1
3
1
5
2
6
7
8
9
P2
+15,080
+15,080
+15,080
+15,080
+15,080
+15,020
+15,020
+15,020
+15,020
+15,020
1 900
820
820
280
1 100
530
930
70
50mm
180mm
P5
- Liate terazzo
- Polystyrén
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
50mm
20mm
250mm
P6
- Epoxid
- Cementový poter
- Polystyrén
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
2 430
+3,000
P15 - Keramická dlažba
- Lepidlo
- Hydroizolačný povlak Murexin
- Cementový poter
- Polystyrén
- Železobetónová monolitická doska
495
-0,495
580
-1,350
P9
275
±0,000
-0,150
-1,250
PREDPOKLADANÝ PRIEBEH GEOLOG. VRSTIEV
2 405
±0,000
ST2
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Murivo z porobetónovej tvarovky
Vápenno-cementová omietka
Sádrová stieka
ST3
Drevené latovanie
Vzduchová dutina
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Železobetónová konštrukcia steny
Vápenno-cementová omietka
Sádrová stieka
150mm
120mm
4mm
100mm
12mm
3mm
40mm
50mm
200mm
P16 - Čistiaca rhoz v ocelovej vaničke
- Betónová mazanina
- Separačná fólia
- Tepelná izolácia
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
30mm
50mm
P17 - Betónová dlažba
- Pieskové lôźko
- Podkladový betón, vystužený
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
60mm
10
120mm
100mm
P18 - Keramická dlažba, mrazuvzdorná
- Cementové lepidlo, flexibilné
- Hydroizolačný povlak
- Podkladový betón, vystužený
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
12mm
3mm
20mm
120mm
4mm
100mm
Drevené latovanie
Vzduchová dutina
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Murivo z porobetónovej tvarovky
Vápenno-cementová omietka
Sádrová stieka
ST4
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Železobetónová konštrukcia steny
Vápenno-cementová omietka
Sádrová stieka
ST5
Drevené latovanie
Vzduchová dutina
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Železobetónová konštrukcia atiky
Hydroizolácia
Tepelná izolácia
50x50mm
50mm
ST6
100mm
300mm
10mm
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Železobetónová konštrukcia atiky
Hydroizolácia
Tepelná izolácia
100mm
200mm
4mm
100mm
100mm
300mm
10mm
50x50mm
50mm
100mm
200mm
10mm
100mm
200mm
10mm
50x50mm
50mm
100mm
200mm
4mm
100mm
Legenda materiálov:
Železobetón
120mm
100mm
Tepelná izolácia - všeobecne
Murovaná stena z debniacich tvaroviek
300mm
P19 - Keramická dlažba, mrazuvzdorná
- Cementové lepidlo, flexibilné
- Hydroizolačný povlak
- Cementová mazanina, spádová
- Železobetónová konštrukcia balkónu
12mm
3mm
Murovaná stena z porobetónových tvaroviek
30 - 50mm
200mm
Štrkové lôžko
Rastlý terén
3 000
4 400
3 000
50mm
20mm
250mm
P14 - Epoxid
- Vystužený betónová mazanina
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
- Nerezová konštrukcia bazénu
- Štrkové lôžko, jemný štrk
- Štrkové lôžko, hrubý zhutnený štrk
- Železobetónová monolitická doska
- 2x Hydroizolačný pás proti tlakovej vode
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
50mm
250mm
300mm
2x8mm
100mm
S1
P12
-2,900
-3,050
- Epoxid
- Železobetónová monolitická doska
ST1
50mm
100mm
120mm
4mm
100mm
+3,000
+2,300
-0,495
-1,020
-1,320
P7
P8
+2,440
-0,150
12mm
3mm
40mm
20mm
250mm
- Liate terazzo
- Železobetónová schodisková doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
+4,500
1 470
320
750
750
250
400
+3,400
+4,470
1 550
P07
+4,400
3 000
2 440
150
120
650
±0,000
100
1 880
-1,860
2 450
-1,860
1 040
1 210
300
200
2 250
350
-1,560
450
-1,210
-1,560
150
-2,600
P08
-1,210
450
350
2 450
2 250
1 040
300
150
450
-2,600
-2,900
-1,560
+6,900
3 000
70
400
320
750
250
750
+3,400
270
-0,150
+4,470
2 900
±0,000
P01
4 550
960
+4,400
P10
2 780
+0,040
P03
400
8 387
8 237
7 090
-0,350
+0,040
150
150
1 210
200
150
P07
450
-2,400
±0,000
P01
40mm
20mm
250mm
30mm
20mm
180mm
2 430
+6,900
870
70
+7,780
250
550
250
70
2 980
930
+7,700
3 300
2 980
+7,770
2 430
P03
- Keramická dlažba
- Lepidlo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Stropná železobetónová monolitická doska
P13 - Epoxid
- Cementový poter
- Separačná fólia
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
12mm
3mm
P3b - Liate terazzo
- Cementové lôžko
- Železobetónová schodisková doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
15 575
3 300
2 980
1 100
550
250
530
1 500
930
70
70
550
250
P01
- Keramická dlažba
- Lepidlo
- Hydroizolačný povlak Murexin
- Cementový poter
- Polystyrén
- Stropná železobetónová monolitická doska
+10,200
P4
3 300
2 430
1 250
1 250
8 388
8 238
1 250
1 250
1 250
-1,610
-1,860
P15
-0,150
2 450
1 910
2 850
-0,350
-1,260
+4,470
P15
1 040
1 210
200
300
2 250
350
UHPV=-2,710
P08
940
MPV=-2,100
+7,700
+2,440
+2,440
450
1 250
Pôvodný terén
PP= -1,320
MPV HPV
+5,040
150
70
±0,000
120
IGP-5
UHPV
+0,070
+10,200
+5,050
+2,400
+1,320
+0,040
+7,770
+7,090
+6,350
450
1 250
1 250
1 250
1 250
+2,570
P17
ST4
+5,040
+3,820
±0,000 -0,050
ST6
+11,000
ST2
+6,350
+5,070
+5,050
7mm
43mm
20mm
250mm
+12,100
+11,280
+11,000
250
359
613
613
S04
+8,850
1,35%
1 147
480 668
+7,090
+6,320
S04
+8,693
+8,290
770
15 130
+7,570
1 250
+8,850
1,35%
253
S04
612
+8,850
612
+8,850
ST4
+10,200
358
254
+10,200
2 980
7 510
+10,200
+12,100
+11,280
550
250
+12,100
ST6
820
280
820
+12,100
3 300
+12,100
+13,600
150
+12,100
+13,600
2 430
+13,600
2 980
P3
+13,600
- Koberec
- Lepidlo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Stropná železobetónová monolitická doska
4
Pôvodný terén
PP= -1,320
IGP-6
MPV=-2,100
MPV HPV
UHPV=-2,710
UHPV
- Koberec
- Lepidlo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
P10 - Keramická dlažba
- Lepidlo
- Hydroizolačný povlak - Murexin
- Cementový poter
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
P11 - Keramická dlažba
- Lepidlo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
P12 - Liate terazzo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
7mm
43mm
20mm
120mm
4mm
100mm
S3
12mm
3mm
43mm
20mm
120mm
4mm
100mm
S4
50mm
40mm
60mm
120mm
4mm
100mm
50mm
Nasypaná zemina
180mm
Hydroizolačný bitumenový pás
2x4mm
30-...x...mm
250mm
Poznámka:
MPV - Maximálna piezometrická hladina podzemnej vody sa nachádza na úrovni -2,100 (168,27m.n.n)
PP- Úroveň pracovnej plochy po odobratí ornice -1,320 (168,27m.n.n)
UHPV- Ustálená hladina spodnej vody -2,710 (168,27m.n.n)
S2
12mm
3mm
43mm
20mm
120mm
4mm
100mm
- Štrková vrstva
- Geotextília
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén
- Geotextília
- Hydroizolácia -2vrstvy bituménového pásu
- Spádová vrstva - betónová mazanina
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
- Betónová dlažba 400x400, na terčoch
- Geotextília
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén
- Geotextília
- Hydroizolácia -2vrstvy bituménového pásu
- Spádová vrstva - betónová mazanina
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
- Spádová vrstva - betónová mazanina
- Geotextília
- Hydroizolácia -2vrstvy bituménového pásu
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
- Ochranná vrstva - riečny štrk fr=32 mm
- Fóliová hydroizolácia
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén
- Parotesná zábrana
- Nosný vlnitý plech
30mm
+0,000 = +170,37m.n.m
/Balt po vyrovnaní/
180mm
Projekt pre stavebné povolenie
2x4mm
30-...x...mm
250mm
Generálny projektant
DRAŠKOVIČ s.r.o
Autori projektu
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing., Ing. arch. Michal Pasiar, aut. arch.
30 - 50mm
Hlavný inžinier projektu
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
2x4mm
180mm
150mm
Zodpovedný projektant
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
Vypracoval
Ing. Alexander Elek
Novolandia Lučenec-Rapovce
60mm
2,0mm
180mm
SO - 06 Hotel
Miesto stavby
153mm
DRAŠKOVIČ s.r.o.
P. J. Šafárika 15, 927 01 Šaľa
tel. : 031 770 91 43
e-mail : [email protected]
Profesia:
Stavebná časť
Dátum:
3/2008
Projekt pre stavebné
povolenie
1 : 100
Stupeň:
Mierka:
: Rapovce, okr. Lučenec
Investor stavby : THERMALPARK, spol.s.r.o., Železničná 25, Lučenec, 984 01
Rez R1-R1´
číslo výkresu:
08
Skladby podláh, striech a stien:
P1
5
1
2
6
7
8
9
2 980
30mm
20mm
180mm
- Liate terazzo
- Železobetónová schodisková doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
50mm
180mm
P5
- Liate terazzo
- Polystyrén
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
50mm
20mm
250mm
P6
- Epoxid
- Cementový poter
- Polystyrén
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
P7
+10,200
2 430
15 575
3 300
2 980
2 430
550
250
320
3 300
2 980
500
P01
+4,470
+4,400
P01
70
P03
+4,500
750
-2,600
-2,900
3 000
495
P9
275
±0,000
580
-0,495
2 405
-1,250
Pôvodný terén
PP= -1,320
IGP-6
MPV=-2,100
MPV HPV
UHPV=-2,710
UHPV
- Nerezová konštrukcia bazénu
- Štrkové lôžko, jemný štrk
- Štrkové lôžko, hrubý zhutnený štrk
- Železobetónová monolitická doska
- 2x Hydroizolačný pás proti tlakovej vode
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
- Koberec
- Lepidlo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
P10 - Keramická dlažba
- Lepidlo
- Hydroizolačný povlak - Murexin
- Cementový poter
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
P11 - Keramická dlažba
- Lepidlo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
PREDPOKLADANÝ PRIEBEH GEOLOG. VRSTIEV
P14 - Epoxid
- Vystužený betónová mazanina
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
P15 - Keramická dlažba
- Lepidlo
- Hydroizolačný povlak Murexin
- Cementový poter
- Polystyrén
- Železobetónová monolitická doska
ST2
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Murivo z porobetónovej tvarovky
Vápenno-cementová omietka
Sádrová stieka
ST3
Drevené latovanie
Vzduchová dutina
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Železobetónová konštrukcia steny
Vápenno-cementová omietka
Sádrová stieka
150mm
120mm
4mm
100mm
12mm
3mm
40mm
50mm
200mm
P16 - Čistiaca rhoz v ocelovej vaničke
- Betónová mazanina
- Separačná fólia
- Tepelná izolácia
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
30mm
50mm
P17 - Betónová dlažba
- Pieskové lôźko
- Podkladový betón, vystužený
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
60mm
10
120mm
100mm
P18 - Keramická dlažba, mrazuvzdorná
- Cementové lepidlo, flexibilné
- Hydroizolačný povlak
- Podkladový betón, vystužený
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
12mm
3mm
20mm
120mm
4mm
100mm
Drevené latovanie
Vzduchová dutina
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Murivo z porobetónovej tvarovky
Vápenno-cementová omietka
Sádrová stieka
ST4
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Železobetónová konštrukcia steny
Vápenno-cementová omietka
Sádrová stieka
ST5
Drevené latovanie
Vzduchová dutina
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Železobetónová konštrukcia atiky
Hydroizolácia
Tepelná izolácia
50x50mm
50mm
ST6
100mm
300mm
10mm
Silikátová omietka
Cementová stierka+sklotextilná sieť
Tepelná izolácia
Železobetónová konštrukcia atiky
Hydroizolácia
Tepelná izolácia
100mm
200mm
4mm
100mm
100mm
300mm
10mm
50x50mm
50mm
100mm
200mm
10mm
100mm
200mm
10mm
50x50mm
50mm
100mm
200mm
4mm
100mm
Legenda materiálov:
Železobetón
120mm
100mm
Tepelná izolácia - všeobecne
Murovaná stena z debniacich tvaroviek
300mm
P19 - Keramická dlažba, mrazuvzdorná
- Cementové lepidlo, flexibilné
- Hydroizolačný povlak
- Cementová mazanina, spádová
- Železobetónová konštrukcia balkónu
12mm
3mm
Murovaná stena z porobetónových tvaroviek
30 - 50mm
200mm
Štrkové lôžko
Rastlý terén
1 550
-1,350
3 000
4 435
-0,920
1 315
-0,150
150
P12
±0,000
1 080
270
580 500
120
P12
- Epoxid
- Železobetónová monolitická doska
ST1
50mm
100mm
120mm
4mm
100mm
+3,000
+2,300
3 400
4 550
3 600
3 400
270
870
150
120
50mm
20mm
250mm
250
P01
320
+5,050
400
250
750
100
150
120
870
-0,350
-1,210
-1,560
750
270
650
150
1 210
200
1 040
300
150
P15
±0,000
100
1 250
1 250
1 600
51
300
650
-2,010
300
-1,860
-1,210
-1,560
-1,860
1 190
300
1 190
-1,210
1 040
1 250
1 600
P08
-1,560
300
51
300
300
1 190
650
1 250
1 040
+0,040
150
-2,900
P07
150
-2,600
+0,040
1 190
-1,560
+6,900
P8
1 250
350
150 70
200
1 250
2 050
2 450
2 250
-0,350
-1,210
200
300
-2,400
P15
±0,000
+8,850
70
P01
2 430
+7,700
3 300
2 480
70
+7,770
550
250
750
8 470
8 320
7 090
P01
1 250
8 238
2 980
+7,090
320
+5,040
P03
930
250
320
70
P01
1 150
1 500
3 300
2 980
930
282
150
132
530
248
1 230
248
358
254
612
770
+6,350
+5,040
1 250
+6,350
8 388
1 250
+8,850
+3,400
450
1 300
350
-1,610
-1,860
700
-1,260
-1,610
-1,860
100 250
350
700
100 250
P08
-1,260
+0,070
1 300
+0,040
1 300
1 300
+0,040
+8,850
1,35%
+7,090
450
+1,320
P17
S04
12mm
3mm
40mm
20mm
250mm
P3b - Liate terazzo
- Cementové lôžko
- Železobetónová schodisková doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
1 900
ST4
+2,400
150
1 250
1 250
1 250
+2,570
1 250
1 910
120
UHPV=-2,710
2 850
MPV=-2,100
940
Pôvodný terén
PP= -1,320
UHPV
S04
1,35%
+8,290
480 668
1 250
+5,070
+3,820
±0,000 -0,050
MPV HPV
S04
+8,693
+7,090
+6,320
1 250
15 130
1 250
+7,570
+5,050
IGP-5
+8,850
1,35%
612
S04
+8,850
40mm
20mm
250mm
+12,100
ST6
P4
+8,850
- Keramická dlažba
- Lepidlo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Stropná železobetónová monolitická doska
P13 - Epoxid
- Cementový poter
- Separačná fólia
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
12mm
3mm
3 300
P02
+11,280
530
280
+10,200
- Keramická dlažba
- Lepidlo
- Hydroizolačný povlak Murexin
- Cementový poter
- Polystyrén
- Stropná železobetónová monolitická doska
1 470
+12,100
P02
550
250
3 280
+10,200
+13,600
820
+12,100
ST6
+10,200
P3
+13,600
530
+12,100
+15,080
820
+13,600
820
+12,100
7mm
43mm
20mm
250mm
+15,020
2 980
+13,600
+15,080
280
+15,020
550
250
+15,080
+15,020
2 980
+15,080
+15,020
4 080
+15,080
820
2 980
P2
+13,600
- Koberec
- Lepidlo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Stropná železobetónová monolitická doska
4
P12 - Liate terazzo
- Cementový poter
- Polystyrén
- Podkladový betón, vystužený
- Hydroizolácia
- Štrkové lôžko
- Rastlí terén
50mm
250mm
300mm
2x8mm
100mm
S1
7mm
43mm
20mm
120mm
4mm
100mm
S3
12mm
3mm
43mm
20mm
120mm
4mm
100mm
S4
50mm
40mm
60mm
120mm
4mm
100mm
50mm
Nasypaná zemina
180mm
Hydroizolačný bitumenový pás
2x4mm
30-...x...mm
250mm
Poznámka:
MPV - Maximálna piezometrická hladina podzemnej vody sa nachádza na úrovni -2,100 (168,27m.n.n)
PP- Úroveň pracovnej plochy po odobratí ornice -1,320 (168,27m.n.n)
UHPV- Ustálená hladina spodnej vody -2,710 (168,27m.n.n)
S2
12mm
3mm
43mm
20mm
120mm
4mm
100mm
- Štrková vrstva
- Geotextília
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén
- Geotextília
- Hydroizolácia -2vrstvy bituménového pásu
- Spádová vrstva - betónová mazanina
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
- Betónová dlažba 400x400, na terčoch
- Geotextília
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén
- Geotextília
- Hydroizolácia -2vrstvy bituménového pásu
- Spádová vrstva - betónová mazanina
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
- Spádová vrstva - betónová mazanina
- Geotextília
- Hydroizolácia -2vrstvy bituménového pásu
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén
- Železobetónová monolitická doska
- Prednástrek
- Vápennocementová omietka - tenkovrstvová
- 2 x biela malba
- Ochranná vrstva - riečny štrk fr=32 mm
- Fóliová hydroizolácia
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén
- Parotesná zábrana
- Nosný vlnitý plech
30mm
+0,000 = +170,37m.n.m
/Balt po vyrovnaní/
180mm
Projekt pre stavebné povolenie
2x4mm
30-...x...mm
250mm
Generálny projektant
DRAŠKOVIČ s.r.o
Autori projektu
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing., Ing. arch. Michal Pasiar, aut. arch.
30 - 50mm
Hlavný inžinier projektu
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
2x4mm
180mm
150mm
Zodpovedný projektant
Ing. Jozef Draškovič , aut. ing.
Vypracoval
Ing. Alexander Elek
Novolandia Lučenec-Rapovce
60mm
2,0mm
180mm
SO - 06 Hotel
Miesto stavby
153mm
DRAŠKOVIČ s.r.o.
P. J. Šafárika 15, 927 01 Šaľa
tel. : 031 770 91 43
e-mail : [email protected]
Profesia:
Stavebná časť
Dátum:
3/2008
Projekt pre stavebné
povolenie
1 : 100
Stupeň:
Mierka:
: Rapovce, okr. Lučenec
Investor stavby : THERMALPARK, spol.s.r.o., Železničná 25, Lučenec, 984 01
Rez R2-R2´
číslo výkresu:
09
Download

03 Projekt pre stavebné povolenie Situácia