USMERNENIE
K PROGRAMU OBNOVY DEDINY
ZELENÁ DEDINA
PLATNÉ NA ROK 2014
Cieľom Programu obnovy dediny (POD) je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory
vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia,
zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych
aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. Cieľom oblasti Program obnovy dediny - Zelená dedina
(POD-ZD) je podporovať špecifické činnosti zamerané na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v
oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.
1. ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ PODPORY FORMOU DOTÁCIE:
Vo väzbe na príslušnosť Programu obnovy dediny k rezortu životného prostredia sú predmetom podpory nasledovné činnosti:
Činnosť POD-ZD 1 Odstránenie nelegálnych skládok odpadu
- monitoring a odstránenie nelegálnych skládok odpadu v katastrálnom území obce,
- čistenie vodných tokov a priľahlých plôch v správe obcí (resp. po dohode so správcom toku) od tuhých komunálnych odpadov
(nelegálne uložených odpadov),
- čistenie prírodných útvarov od tuhých komunálnych odpadov (nelegálne uložených odpadov),
- nákup zberných nádob na odpad a ich umiestnenie do verejných priestorov obce (max. 15 % celkových nákladov),
- aktivita zameraná na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva neziskového charakteru vo väzbe na podporovanú
činnosť (napr. informačná tabuľa, informačný leták, prezentácia), (max. 10 % celkových nákladov).
Činnosť POD-ZD 2 Tvorba krajiny – výsadba zelene
- realizácia a údržba plôch verejnej zelene v sídlach, vysádzanie nelesnej drevinnej vegetácie a starostlivosť o nelesnú drevinovú
vegetáciu, revitalizácia parkov, vysádzanie parkov (vrátane kvetinových záhonov), stromoradí, izolačnej zelene a pod.,
- budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, tvorba a sfunkčňovanie prvkov územných systémov ekologickej stability (biokoridory,
biocentrá, interakčné prvky), revitalizácie a doplňovanie brehových porastov, výsadba starých a krajových odrôd drevín,
- obnova historických krajinných štruktúr (rekonštrukcia agrárnych štruktúr, obnova terás, línií vegetácie) a revitalizácia historických
parkov,
- likvidácia inváznych druhov rastlín (vrátane likvidácie inváznych druhov pozdĺž vodných tokov po dohode so správcom toku),
- aktivita zameraná na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva neziskového charakteru vo väzbe na podporovanú
činnosť (napr. informačná tabuľa, informačný leták, prezentácia), (max. 10 % nákladov).
2. CHARAKTER PROJEKTU:
•
REALIZÁCIA
uskutočnenie požiadavky v zmysle doloženej spracovanej projektovej dokumentácie, resp. ohlásenia drobnej stavby, stavebného
povolenia, príp. iného rozhodnutia podľa oblastí podpory s možnosťou uskutočnenia osvetovo – propagačnej a výchovno – vzdelávacej
aktivity
Žiadateľ môže podať len 1 žiadosť práve na jednu činnosť podpory. Je možné, aby v rámci podpory bola ako menšia časť projektu
(do 10% nákladov) zahrnutá aj osvetovo-propagačná, či výchovno – vzdelávacia aktivita priamo súvisiaca s obsahom projektu.
3. UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ:
13. december 2013
rozhodujúci je dátum doručenia vytlačenej žiadosti na SAŽP
4. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý:
a) porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami Environmentálneho fondu
b) je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo je v ozdravnom režime
alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu (§ 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník),
c) nespĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a všeobecne záväznými právnymi predpismi
vydanými na jeho vykonanie,
d) má v účtovnej evidencii Environmentálneho fondu evidovanú pohľadávku, ktorá mu vznikla z rozhodnutia vydaného orgánom štátnej
správy.
5. MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:
5.000 EUR
6. VÝŠKA VLASTNÉHO VKLADU:
minimálne 5% celkových oprávnených nákladov z iných zdrojov
7. OPRÁVNENOSŤ NÁKLADOV:
Oprávnené náklady:
−
−
−
náklady na obstaranie materiálu, tovarov a služieb v súvislosti s realizovaným projektom;
náklady na služby priamo súvisiace s realizáciou akcií environmentálneho významu
environmentálneho povedomia obyvateľstva neziskového charakteru;
náklady vzťahujúce sa k distribúcii výstupov projektu;
a akcií zameraných na zvyšovanie
Neoprávnené náklady:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín;
náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva, patenty);
daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je platiteľom DPH v zmysle zákona o dani z
pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení jeho neskorších úprav. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa;
náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2014;
úroky z úverov a pôžičiek;
leasing;
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále;
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností;
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou zariadení s vopred zadefinovanou dráhou
pohybu;
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku;
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce);
prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby, internetové služby);
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením;
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky;
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení;
iné náklady nesúvisiace s projektom.
8. POVINNÉ PRÍLOHY (viď príloha č.5 Usmernenia):
−
−
−
−
−
doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší ako tri mesiace,
doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské
poistenie, poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti podľa osobitných predpisov6), nie starší ako tri mesiace,
potvrdenie o pridelení identifikačného čísla,
grafická identifikácia miesta riešenia – mapa s vyznačenou plochou (plochami), ktorá so dotýka projektu,
fotodokumentácia súčasného stavu miesta alebo predmetu riešenia
2
−
−
−
−
položkovitý rozpočet na projekt na rok 2014 – viď príloha č.6 tohto Usmernenia
pre činnosť POD-ZD 1 Odstránenie nelegálnych skládok odpadu:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom
- podrobný opis činnosti, ktoré sa budú v rámci projektu vykonávať. Odporúčania k príprave popisu sa nachádzajú v prílohe č. 2
tohto Usmernenia
pre činnosť POD-ZD2 Tvorba krajiny, výsadba zelene:
- kvalitná projektová dokumentácia (resp. iný podklad - sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet,
situačný výkres, ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie, relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje
stavebné povolenie) takého stupňa, podľa ktorej je reálne požadovanú drobnú realizáciu uskutočniť. Ak sa realizuje len časť
projektovej dokumentácie, je potrebné v nej vyznačiť, o ktorú časť sa jedná. Odporúčania k obsahu a kvalite projektovej
dokumentácie sa nachádzajú v prílohe č. 3 tohto Usmernenia
- preukázanie vlastníckeho, prípadne iného vzťahu k pozemkom určeným na realizáciu aktivít projektu (prenájom, vzájomná
dohoda, súhlas vlastníka pozemku a pod.)
ak je potrebné, fotokópia stavebného povolenia alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti, s vyznačením právoplatnosti
9. PODMIENKY ZARADENIA ŽIADOSTI DO HODNOTENIA:
žiadateľ o poskytnutie podpory predkladá žiadosť v elektronickej a tlačenej podobe. Podmienkou zaradenia žiadosti do hodnotenia bude
jej zaevidovanie a vyplnenie vo webovej aplikácii na www.obnovadediny.sk a zároveň bude v 1 exemplári vytlačená, opatrená pečiatkou
a podpisom štatutára žiadateľa odoslaná poštou na adresu Sekretariátu POD (viď bod12). Prílohy (okrem fotografií) stačí poslať poštou
– vytlačené alebo na CD nosiči, môžu byť aj nahraté v rámci webovej aplikácie. Fotografie musia byť nahraté vo webovej aplikácii;
budú dodané všetky strany a budú vyplnené všetky údaje (vrátane podpisu a pečiatky obce, resp. mikroregiónu);
žiadosť dôjde v termíne (zaslanie žiadosti do 13.decembra 2013, rozhoduje dátum doručenia žiadosti vo vytlačenej a podpísanej
podobe).
budú dodané všetky povinné prílohy (pozri bod 8);
oprávnenosť žiadateľa je v súlade s bodom 4;
požiadavka je v súlade s vyhláseným predmetom podpory (pozri bod 1).
-
-
10. KRITÉRIÁ PRE POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE:
V rámci hodnotenia má žiadateľ možnosť získať max. 100 bodov (80 za všeobecné kritériá a 20 za špecifické kritériá)
10.1 Všeobecné kritériá:
1.
Environmentálna situácia v dotknutej oblasti
- environmentálna situácia je vážna, žiadosť rieši havarijný stav
2.
Veľkosť obce
3.
Komplexnosť a kvalita projektu, úroveň riešenia
- ciele sú určené jasne a zrozumiteľne, v súlade s charakterom požiadavky
- aktivity sú konkrétne, dokladujúce postup prác, vzájomne súvisiace, prinášajú konkrétny a reálny výsledok, postupnosť krokov je
logická
- výsledky sú definované zrozumiteľne, sú kvantifikované, splniteľnosť cieľa projektu je zrejmá
4.
Adekvátnosť rozpočtu projektu
- požadované náklady na daný obsahový a časový rozsah projektu zodpovedajú reálnym nákladom na uskutočnenie požiadavky
a celková realizácia daného projektu je možná v danom časovom období
5.
Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia
- žiadateľ dokázal fundovane a vyčerpávajúco definovať svoj ľudský, prírodný a hmotný potenciál, je aktívny v spolupráci
a orientovaný v strategických dokumentoch a podporných zdrojoch. Je garantovaná kvalitná realizácia projektu a jeho následná
starostlivosť
6.
Zvyšovanie povedomia obyvateľov o ochrane a tvorbe životného prostredia
- aktivita prispieva k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov
- požiadavka má výchovný charakter a sú do jej realizácie zapojené deti a mládež občania, občianske združenia, spolky , resp. sú
zapojení nezamestnaní v rámci aktivačných prác
7.
Úplnosť predloženého projektu
- so žiadosťou sú dodané všetky povinné prílohy v zmysle bodu 8 tohto Usmernenia
10.2 Špecifické kritériá pre:
ČINNOSŤ POD – ZD 1 ODSTRÁNENIE NELEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADU
3
-
existencia platného všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa $ 39 ods. 6 zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
pre realizáciu tejto požiadavky je spracovaný podrobný opis činnosti, ktoré sa budú v rámci projektu vykonávať
ČINNOSŤ POD-ZD 2 TVORBA KRAJINY A VÝSADBA ZELENE
-
súlad s územnoplánovacou dokumentáciou alebo dokumentáciou ochrany prírody a krajiny
pre realizáciu je spracovaná kvalitná projektová dokumentácia, skladba drevín zohľadňuje charakter lokálneho vidieckeho
prostredia, resp. z popisu projektu je jasné, že viete ako a ktoré druhy inváznych rastlín máte likvidovať.
11. POSTUP PO PREDLOŽENÍ ŽIADOSTI
−
každá žiadosť prejde na Sekretariáte pre POD kontrolou po formálnej stránke, či spĺňa požiadavky podľa tohto Usmernenia.
−
kompletné žiadosti budú zaradené do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie 2014 a budú následne odborne posúdené členmi
odborných pracovných skupín, ktoré pozostávajú z pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Hodnotenie
prebieha v zmysle Metodiky hodnotenia žiadostí platnej pre ten ktorý rok.
−
odborne posúdené žiadosti slúžia ako podklad pre rokovanie Rady Environmentálneho fondu (EF), ktorá odporučí ministrovi
životného prostredia Slovenskej republiky zoznam žiadostí na schválenie. Na pokyn ministra životného prostredia Slovenskej
republiky Sekretariát pre POD vypracuje písomné rozhodnutie ministra o poskytnutí podpory formou dotácie z EF, ktoré minister
vlastnoručne podpisuje.
−
následne EF poverí SAŽP finančnou administráciou pridelených dotácií. SAŽP uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí
podpory (ďalej len „zmluva“), vyzve žiadateľa na doručenie prípadných ďalších požadovaných dokladov k podpisu zmluvy, napr.
vyhlásenie k výberu dodávateľa, uzatvorenú zmluvu o dielo, rozpočet do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov (min. 5%), výpis z
obchodného registra dodávateľa. Bližšie podmienky poskytnutia a čerpania dotácie určuje zmluva. Pri čerpaní poskytnutej podpory
formou dotácie SAŽP postupuje podľa uzatvorenej zmluvy a finančné prostriedky sú uvoľňované na základe predložených účtovných
dokladov na SAŽP od žiadateľa na účet žiadateľa – príjemcu dotácie.
−
zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na svojom webovom sídle a
vo vestníku a EF a SAŽP na svojom webovom sídle.
−
na poskytnutie podpory nie je právny nárok. Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní, v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.
12. ELEKTRONICKY ZAREGISTROVANÚ ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY JE POTREBNÉ VYTLAČIŤ,
OPEČIATKOVAŤ A PODPÍSAŤ A ZASLAŤ NA ADRESU SEKRETARIÁTU PRE PROGRAM OBNOVY DEDINY:
Slovenská agentúra životného prostredia - CTKEVV
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
(obálku označiť „POD“)
13. KONTAKTY:
Webové sídlo POD:
www.obnovadediny.sk
Sekretariát pre Program obnovy dediny:
Ing. Ivona Cimermanová
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
tel. 048/43 74 176
e-mail: [email protected]
Regionálni gestori
viď príloha č. 1
UPOZORNENIE:
Podávanie žiadostí sa bude realizovať cez webovú aplikáciu, ktorá sa nachádza na www.obnovadediny.sk .
Vypĺňanie žiadosti bude možné v priebehu mesiaca november. O každej zmene budeme informovať na našich web stránkach.
V prípade, že máte problémy s prístupom do danej aplikácie, kontaktuje nás na telefonických číslach:
správca webovej aplikácie: Ing. Michal Oravec, 048/43 74 145, e-mail: [email protected] .
Sekretariát pre POD: Ing. I. Cimermanová, 048/43 74 176, e-mail: [email protected]
4
Príloha č.1
PROGRAM OBNOVY DEDINY – ZELENÁ DEDINA
KONTAKTNÉ PRACOVISKÁ PORADCOV SAŽP PRE KRAJE
• Projektový manažér POD:
SAŽP – Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Ing. Martin Lakanda ([email protected])
tel.: 048/43 74 172
• Sekretariát pre POD:
SAŽP – Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Ing. Ivona Cimermanová ([email protected])
tel.: 048/43 74 176
• Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
SAŽP - Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Ing. Alexander Králik ([email protected])
tel.: 048/43 74 185
Ing. Mária Sklenárová ([email protected])
tel.: 048/43 74 176
Ing. Jana Maková ([email protected])
tel.: 048/43 74 176
• Košický kraj, Prešovský kraj
SAŽP - Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov, Sabinovská 3, 080 01 Prešov
Ing.arch. Jozef Macko ([email protected])
tel.: 051/74 80 122, 0907 850 100
Mgr. Daniela Andrejčinová ([email protected])
tel.: 051/74 80 121
• Trenčiansky kraj
SAŽP - Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, Dolný Val 20, 010 01 Žilina
Ing.arch. Zdenka Brzá ([email protected])
tel.: 041/50 70 915
• Žilinský kraj
SAŽP - Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, Dolný Val 20, 010 01 Žilina
Bc. Tomáš Mičík ([email protected])
tel.: 041/50 70 924
5
PRÍLOHA Č.2
ODPORÚČANIA PRE ČINNOSŤ POD-ZD 1 ODSTRÁNENIE NELEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADU
Pri likvidácii sa riaďte vašim platným Všeobecno-záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom.
Skládka sa nemusí nachádzať výlučne na pozemku vo vlastníctve obce. Hlavne v extraviláne obce ide aj o také pozemky, kde
sa nedá dokázať zodpovednosť vlastníka pozemku za vznik skládky a tým pádom je obec zodpovedná za likvidáciu skládky.
V tomto prípade sa jedná hlavne o komunálny a drobný stavebný odpad.
Ak ide o iný ako komunálny a drobný stavebný odpad, kde je za odstránenie skládky zodpovedný obvodný úrad životného
prostredia, aj v tomto prípade môže obec v spolupráci s obvodným úradom životného prostredia požiadať dotáciu na
odstránenie tohto odpadu.
Dotácia sa nebude poskytovať na likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý vznikne na súkromných
pozemkoch s jasnou zodpovednosťou vlastníka pozemku za vznik odpadu.
V prípade, že sa jedná o bežný komunálny odpad, jeho odstránenie (zberné nádoby, odvoz) zabezpečí v spolupráci s obcou
(zber odpadu) oprávnený subjekt, ktorý má zmluvu s obcou.
V prípade, že sa jedná o nebezpečný odpad alebo odpad z domácnosti s obsahom škodlivín, jeho zber, prepravu a
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečujú firmy s oprávnením udeleným na túto činnosť príslušnými orgánmi štátnej
správy odpadového hospodárstva.
V prípade, že obci bude pridelená dotácia na odstránenie nelegálnej skládky, súčasťou zmluvy so spoločnosťou, ktorá vykoná
odstránenie nelegálnej skládky odpadu, budú aj platné súhlasy vybranej spoločnosti od orgánov štátnej správy podľa § 7 ods.
1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zber
a zneškodňovanie odpadov a na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
Súčasťou žiadosti môže byť aj informačná kampaň pre obyvateľov o problematike nelegálnych skládok (leták, články do
miestnych novín alebo miestneho rozhlasu, prednáška a pod.)
Pri podávaní žiadosti v rámci POD – ZD1 budeme vyžadovať:
• podrobne popísať činnosti, ktoré sa budú v rámci projektu vykonávať (aj vrátane prípadnej informačnej kampane, či
východno-vzdelávacej aktivity)
• podrobne popísať lokalitu nelegálnej skládky odpadu – s indikáciou, či ide o pozemok obce alebo o pozemok iného
vlastníka, kde sa nedá dokázať zodpovednosť vlastníka za vznik skládky
• odhadnúť množstvo, veľkosť plochy a zloženie odpadu
• vyhotoviť fotodokumentáciu aktuálneho stavu
Žiadateľom o dotáciu v POD ZD1 dávame do pozornosti aplikáciu Trashout http://www.trashout.me/?hl=sk. Ide o aplikáciu
pre mobilné telefóny, prostredníctvom ktorej môže ktokoľvek mapovať nelegálne skládky odpadu. Aplikácia je voľne
stiahnuteľná do mobilu. Na webovej stránke je možnosť prezerať zmapované skládky (v ľavej hornej časti „Mapa Skládok“).
Táto mapa skládok vám môže pomôcť identifikovať nelegálne skládky v k. ú. vašej obce. Nevýhodou aplikácie je, že na
základe údajov v nej nie sú úrady povinné konať (nejde o podnet v zmysle zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní).
6
PRÍLOHA Č.3
ODPORÚČANIA PRE ČINNOSŤ POD-ZD 2 TVORBA KRAJINY A VÝSADBA ZELENE
•
V intraviláne obcí sa jedná o sadovnícke riešenia verejných priestorov obcí – výsadba zelene centrálnych priestorov,
parkov, zeleň v uliciach, okolia tržníc, bezprostredného okolia autobusových zastávok, zeleň cintorínov, pietnych miest
a pod.
•
Nutná kvalitná projektová dokumentácia. V procese hodnotenia sa bude hodnotiť o.i. aj celková kompozícia a výber drevín
a rastlín.
•
Keďže sa jedná o vidiecke priestory, pri výbere rastlinného materiálu je potrebné dbať na tieto kritériá:
- výber druhov drevín, krov a rastlín musí pozostávať takmer výlučne z domácich druhov drevín, krov a rastlín
- celkovo uprednostňovať listnaté druhy drevín a rastlín
- ihličnaté a cudzokrajné druhy využívať v minimálnej možnej miere
- úplné vylúčenie druhov tují, cypruštekov, exotických a inváznych druhov drevín a rastlín (napr. agát, javorovec,
pajaseň, sumach a pod.)
- pri sadovníckych riešeniach brať ohľad na stanovištné a geografické podmienky (príklad: dreviny ako smreky, jedle
nenavrhovať a nevysádzať v južných častiach Slovenska)
- najvhodnejšie druhy drevín do výsadieb do rôznych dedinských priestorov: lipa (veľkolistá, malolistá), orech, javor
(horský, mliečny, poľný), hrab, čerešňa, jarabina, (oskoruša, moruša – južnejšie oblasti Slovenska). Možnosť výberu
rôznych foriem, variet a poddruhov (napr. stĺpovité, guľovité formy a pod.)
- do živých plotov vyberať listnaté druhy krovín ako napr. zob vtáčí, krušpán, dráč, tavoľník, tavoľa, javor poľný, svíb,
hrab a pod.. Je potrebné pamätať aj na ich na údržbu – strihanie, minimálne raz ročne.
- pre spestrenie výsadby využívať aj kvetinové záhony s druhmi ako napr. levanduľa, liečivé byliny, ruže, stálozelené
rastliny a pod.
- pri návrhoch a výsadbách vertikálnych plôch využívať aj popínavé rastliny ako pavinič, brečtan, plamienok, zemolez
a pod.
- na pokrytie plôch využívať nízke kríky a rastliny ako skalníky, borievky, zimozeleň a pod..
•
Pre výsadu zelene na detských ihriskách odporúčame výber nejedovatých druhov bez tŕňov, pichliačov (ihličnaté dreviny
vylúčiť), dreviny a rastliny bez alergénov. Vhodné sú druhy s jedlými plodmi, prípadne druhy podobné domácim stromom a
krom bez plodov. Vhodné dreviny: lipa, javor, hruška, jabloň, brest, dub, jarabina a pod., kríky: zlatovka („zlatý dážď“),
krušpán, drieň, pajazmín, trojpuk a podobne, použitie byliniek – šalvia, tymián, levanduľa, nechtík, chryzantémy a podobne.
Pre výsadbu zelene na cintorínoch odporúčame využívať opäť listnaté druhy drevín spomínané vyššie (lipa, javor, jarabina,
javor poľný, hrab a pod.) a to isté platí aj pre výber druhov do živých plotov. Vylúčiť druhy tuja, cypruštek, smrek pichľavý,
jedľa a podobne.
Pre výsadbu zelene pri vodných plochách, v blízkosti vodných tokov odporúčame rôzne druhy vŕb, jelší, čremchu, lipu, javor
a pod.
Pri budovaní prvkov zelenej infraštruktúry, tvorbe a sfunkčňovaní prvkov územných systémov ekologickej stability
(biokoridory, biocentrá, interakčné prvky), revitalizácii a doplňovaní brehových porastov, výsadby starých a krajových odrôd
drevín, pri obnove historických krajinných štruktúr, či revitalizácii historických parkov je nutná spracovaná kvalitná PD
(napr. osadzovací plán).
Pri ošetrovaní už existujúcich stromov (orez stromov, konárov, rizikový výrub na ťažko prístupných miestach, ošetrenie
stromov a pod.) odporúčame vyberať profesionálnych certifikovaných arboristov, ktorých zoznam je tu http://www.isaarbor.sk/zoznam_clenov_isa_arbor_sk.html (certifikovaní arboristi sú zvýraznení žltou farbou). Súhlas na ošetrenie drevín
od príslušného pamiatkového úradu je potrebný iba pri drevinách nachádzajúcich sa v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom
pásme. K tajeto aktivite nie je potrebná kvalitná projektová dokumentácia. Potrebné je však doložiť podrobný opis
jestvujúceho stavu (druhy, počet stromov, ich zdravotný stav a pod.), zdôvodnenie nutnosti zásahu, ako aj zamýšľaný
postup ošetrenia drevín.
Vo vašej žiadosti môžete žiadať aj nákup náradia na údržbu zelene (plotostrih na živý plot, záhradné nožnice a pod.), či
materiál pre výsadbu (záhradnícky substrát, mulč a pod.)
•
•
•
•
•
Likvidácia inváznych rastlín (a drevín):
Invázne rastliny sú nepôvodné druhy, ktoré sa nekontrolovane šíria a vytláčajú pôvodné druhy. Väčšinou vynikajú rýchlejším
rastom, veľkou produkciou semien, schopnosťou rozmnožovať sa aj vegetatívne, lepšou odolnosťou proti zime či suchu
a absenciou prirodzených škodcov a nepriateľov. V krajine a intravilánoch obcí ich môžeme pozorovať najmä na dlhodobo
nekosených, neobhospodarovaných plochách, popri vodných tokoch, železničných tratiach a pod.
7
Problematike inváznych druhov rastlín sa venuje aj vyhláška MŽP SR č. 173/2011 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č.
24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Táto vyhláška ustanovuje zoznam tzv. prioritných inváznych druhov rastlín. Je tu zaradených 7 druhov inváznych rastlín:
ambrózia palinolistá, pohánkovec (krídlatka), slnečnica hľuznatá, boľševník obrovský, netýkavka žliaznatá, zlatobyľ kanadská a
zlatobyľ obrovská.
Sú známe aj ďalšie rastliny a dreviny s inváznym charakterom, ktoré však nie sú uvedené vo vyhláške. Z inváznych drevín sú
najagresívnejšie: agát biely, pajaseň žliazkatý, sumach pálkový atď.
Najúčinnejšou formou likvidácie inváznych druhov rastlín je spojenie mechanického aj chemického odstraňovania, t. j.
kombinovaný spôsob odstraňovania.
Pri podávaní žiadosti v rámci POD – ZD 2 likvidácia inváznych rastlín budeme vyžadovať:
•
Fotodokumentácia súčasného stavu – celkový pohľad na porastenú plochu inváznym druhom a fotografiu danej inváznej
rastliny z tejto plochy (či sa skutočne jedná o inváznu rastlinu)
•
Namiesto projektovej dokumentácie dodajte stručný opis plochy, popis, harmonogram prác likvidácie inváznych druhov,
rozpočet
•
V rámci dotácie možno žiadať na: náradie na mechanické odstraňovanie (krovinorezy a pod.), chemické prípravky na
chemické odstraňovanie, aplikátory na postrek, ochranné pomôcky a pod.
•
Podrobné informácie o inváznych druhoch rastlín a ich odstraňovaní nájdete na tejto web stránke:
http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php?id=prirucky&sec=odstranovanieidr
•
Ak sa jedná o výskyt invázneho druhu v chránenom území je nutná konzultácia so Štátnou ochranou prírody SR. Kontakt:
Ing. Libor Ulrych, PhD., telefón 048/ 472 20 45, [email protected]
8
PRÍLOHA Č.5:
PROGRAM OBNOVY DEDINY – ZELENÁ DEDINA
PRÍLOHY K ŽIADOSTI O PODPORU FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2014
Príloha
č.
1
2
Názov prílohy
Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší ako 3
mesiace
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom, nie starší ako tri
mesiace, v súlade so zákonom o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší
ako 3 mesiace
Žiadateľ predloží doklad o úhrade poistného, nie starší ako tri mesiace vydaný Sociálnou poisťovňou
a zdravotnými poisťovňami, v ktorých má prihlásených zamestnancov (Všeobecná zdravotná
poisťovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.).
Typ / formát
Spôsob dodania
originál / úradne
overená
fotokópia
poštou
originál / úradne
overená
fotokópia
poštou
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)
3
4
5
6
IČO sa používa na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v Registri organizácií. Prideľuje
sa každej právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi a má evidenčný význam. V prípade, ak
žiadateľom je obec/mesto, potvrdenie musí obsahovať správny názov žiadateľa. Neakceptuje sa
potvrdenie, na ktorom je uvedený názov žiadateľa – Obecný /Mestský úrad. Neinvestičným fondom,
záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim
verejnoprospešné služby krajský úrad, podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského
oprávnenia prideľuje IČO obvodný úrad.
fotokópia /
jpeg / pdf
web POD
jpeg / pdf
web POD
Fotodokumentácia súčasného stavu miesta alebo predmetu riešenia
jpeg / pdf
Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2014
originál /
word / pdf
web POD
web POD
Grafická identifikácia miesta riešenia –
mapa s vyznačenou plochou, ktorá so dotýka projektu
do výšky schválenej dotácie a vlastného vkladu – viď vzor tabuľky na konci tohto súboru
alebo
poštou
alebo
poštou
Pre činnosť POD-ZD1 Odstránenie nelegálnych skládok odpadu
7
8
Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom
podľa $ 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis činnosti, ktoré sa budú v rámci projektu vykonávať.
Odporúčania k príprave opisu sa nachádzajú v prílohe č. 2 tohto Usmernenia
fotokópia
jpeg / word / pdf
originál /
word / pdf
web POD
alebo
poštou
web POD
alebo
poštou
Pre činnosť POD-ZD2 Tvorba krajiny – výsadba zelene
Kvalitná projektová dokumentácia
9
10
11
- (resp. iný podklad - sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný
výkres, ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie, relevantná štúdia opisujúca činnosť, na
ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie) takého stupňa, podľa ktorej je reálne požadovanú drobnú
realizáciu uskutočniť. Ak sa realizuje len časť projektovej dokumentácie, je potrebné v nej vyznačiť,
o ktorú časť sa jedná. Odporúčania k obsahu a kvalite projektovej dokumentácie sa nachádzajú
v prílohe č. 3 Usmernenia k POD Zelená dedina
Doklad preukazujúci vlastnícky, prípadne iný vzťah k pozemkom určeným na
realizáciu aktivít projektu (zmluva o nájme, dohoda, súhlas vlastníka a pod.)
Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti, s vyznačením
právoplatnosti
- ak je potrebné
fotokópia
jpeg / word / pdf
web POD
fotokópia
jpeg / word / pdf
web POD
fotokópia
jpeg / pdf
alebo
poštou
alebo
poštou
web POD
alebo
poštou
Vzhľadom k tomu, že od roku 2014 sa podávanie projektových žiadostí do POD Zelená dedina bude realizovať prostredníctvom web
aplikácie webPOD, je potrebné dodržať nasledovné zásady:
1. Žiadosť o podporu formou dotácie je potrebné nahrať cez web aplikáciu, po ukončení editácie ju uložiť v počítači, vytlačiť,
opečiatkovať a podpísať štatutárom a poslať na adresu Sekretariátu POD
2. Všetky prílohy – okrem 1-2 je možné nahrať cez aplikáciu webPOD.
3. Prílohy č. 1-2 (originály) je potrebné zaslať poštou
4. Prílohy č. 4 a 5 je potrebné nahrať cez web aplikáciu.
5. Ostatné prílohy – je na výbere žiadateľa, akou formou ich doručí.
9
PRÍLOHA Č. 6: VZOR TABUĽKY PRE TVORBU POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU
PROGRAM OBNOVY DEDINY – ZELENÁ DEDINA
POLOŽKOVITÝ ROZPOČET NA PROJEKT DO POD – ZD NA ROK 2014
do výšky schválenej dotácie a vlastného vkladu
Výška dotácie (€)
Výška vlastného vkladu (€)
Celkové náklady (€)
P.č.
Položka
Množstvo
Jednotková cena
(€)
suma (€)
10
Download

ZELENÁ DEDINA - Program obnovy dediny