Znížená hodnota KEB v CSF ako MR dôkaz
Gd+ enhancujúcej lézie a biomarker tzv.
„rapidly worsening“ fenotypu SM...
#
Cytológia CSL u pacientov s SM
1. Kvantitatívna cytológia CSL:
2. Kvalitatívna cytológia CSL:
♣ pleocytóza do 100 el/3 vo FR
♣ normálny počet elementov
♣ lymfocytárna oligocytóza
♣ lymfocytárna pleocytóza
Imunitné reakcie, HLB a MRZ r.
1. Kvantitatívny dôkaz
intratekálnej produkcie IgG:
♣ Reiberov vzťah
♣ Delpech-Lichtblau QIgG
2. Kvalitatívny dôkaz
intratekálnej produkcie IgG:
♣ Izoelektrická fokusácia
párovej analýzy séra a CSL
3. Hematolikvorová bariéra:
♣ normálna funkcia HLB
♣ mierna dysfunkcia HLB
(Qalb do 10, CB do 1g/l)
4. MRZ reakcia:
♣ M-morbilli, R-rubeola,
Z-varicella zoster (AI>1,4)
Súbor pacientov
CIS, CDSM...
Energetika
Cytológia
IgGith a IgMith
+ IEF IgG
38 ATP/1 glu.
glykolýza
glukóza
oxidačná
fosforylácia
CoA
ADP
ATP O2
oxidačná dekarboxylácia
pyruvát
acetyl-CoA
Krebsov
cyklus
respiračný reťazec
LD
C6H12O6 = 2 C3H6O3
laktát
2 ATP/1 glu.
KEB norma
28-38
H2O
Respiračné (oxidačné)
vzplanutie
baktéria
fagocytóza
mikrofág
(neutrofilný
granulocyt)
aktivácia
reaktívne kyslíkové intermediáty
(singletový kyslík+peroxid vodíka+hydroxylový radikál)
+ Cl-
KEB norma
myeloperoxidáza
28-38 ClO-
O2
NADPH-oxidáza
(+ NADPH)
O2- + NADP+
superoxidový
radikál
laktát CSF
KEB = 38 - 18 x glukóza
S
CSF
Cytosedimentátor
Kovový tubus
CSL
Filtračný papier
Podložné sklíčko
Tlak
#
Pleocytóza v CSL a SM
Aktivované lymfocyty a SM
Obr. č.3
#
Plazmocytárna reakcia v CSL
Oligoclonal bands, plasma cells
Delpech – Lichtblau QIgG :
(IgGCSF x AS) / (IgGS x ACSF)
alebo QIgG / Qalb
∀
Matematický Reiberov vzťah :
QLIM(IgG)=0,93— √(QAlb)²+6— 10 -6 - 1,7— 10 - ³
IgGLOC=(QIgG-QLIMIgG)— IgG S (mg— l -1 )
IgGith = (1 - QLIMIgG / QIgG) — 100 (%)
Analýza CSL v súbore ......
Cytológia C
Bežným nálezom
boli normálne
hodnoty KEB
(38 pacientov)
V 12 prípadoch
mierne znížená
hodnota KEB
(KEB = Ø 27)
Úlohou zvýšenej permeability HEB na podklade dilatácie cievneho
endotelu pri zápalovom postihnutí CNS vplyvom prozápalových
cytokínov je dostať v správnom okamihu na správne miesto do
oblasti likvorového kompartmentu všetko potrebné pre
plnohodnotný priebeh zápalového procesu a protekciu CNS, tzn.
imunoglobulíny, komplement, inhibítory proteináz, antioxidanty
atď...tento proces vykazuje energetické nároky - u našich 12
pacientov so zníženou hodnotou KEB v hodnotách serózneho
zápalového procesu s minimálne 1 Gd+ MR léziou mozgu a miechy...
12 CIS pacientov so zníženou hodnotou KEB vykázalo nemilosrdnú
konverziu do definitívnej formy SM v priebehu nasledujúcich 9 mesiacov
po aplikovanej prvolíniovej DMT. Preto doporučujeme vyčleniť
pacientov s mierne zníženou hodnotou KEB ako možných budúcich
nonrespondérov prvolíniovej DMT, u ktorých možno predpokladať
razantnejšiu zápalovo-devastačnú aktivitu ochorenia s progresívne
relapsujúcou klinickou aktivitou...
Mierne znížená hodnota KEB u CIS pacientov v pásme
serózneho zápalového procesu je paraklinický prediktor
manifestácie „rapidly worsening“ klinického fenotypu SM
a radiologický dôkaz Gd+ enhancujúcej lézie v MR nálezoch
mozgu a miechy ...
Download

Znížená hodnota KEB v CSF ako MR dôkaz Gd+ enhancujúcej lézie