İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAV İLANI
1 ) SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:
1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik ve Teknikerlik branşlarında: İl Genel
Meclisinin 05/07/2013 tarih ve 92 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun
36. Maddesinin 3 üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3 üncü
fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli
1 Çevre Mühendisi
1 Şehir Plancısı
1 İnşaat Teknikeri
1 Elektrik Teknikeri
olmak üzere toplam 4 personel istihdam edilecektir.
1.2) Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda: Adayların
mesleki bilgileri ölçülecek, sözlü sınavda: genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil
kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere
sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
1.3) Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda
belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir.
1.4)
Adaylardan başvuru veya atanma işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.
Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.
1.5)
Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasını takip eden 7 (Yedi) gün içinde açıklanır.
Sonuçlar Yalova İl Özel İdaresi WEB sayfasından (w\vw, ya 1ovao ze 1ida re.uo v.tr)
duyurulacaktır.
2 ) SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI :
2.1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak
2.2) Üniversitelerinde ""UNVANI ÎLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak. Başka kurumla
sözleşmesi bulunmamak.
2.3) 2012 Yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavının KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2.4) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl ertelemiş veya
muaf olmak.
2.5) Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
3 ) BAŞVURU ŞEKLİ :
Adayların 15 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Yalova İl Özel İdaresi
İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
(Posta ile
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
4 ) İSTENEN BELGELER :
4.1) İş Talep Formu ( İdaremiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilerek
adaylarca düzenlenecektir.)
4.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4.3) 2 Adet vesikalık fotoğraf
4.4) KPSS sonuç belgesi,
4.5) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Yurtdışı
mezunları için YÖK denklik belgesi)
4.6) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış
belgenin aslı,
4.7) Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
4.8 ) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.
4.9 ) Varsa Hizmetlerini gösterir belge( Özel sektörde çalışmış ise SGK hizmet belgesi )
5 ) SINAV USULÜ :
5.1) İdaremize müracaat eden adaylardan her bir branş için KPSS P3'den 70 ve üzeri puan
alanlar listelenecek ve Yalova Üniversitesi tarafından yapılacak olan yazılı branş sınavına
alınacaklardır.
5.2) Yalova Üniversitesinin yapacağı branş sınavından en az 70 puan almak zorunludur.70
puanın altında alanlar elenecektir.
5.3) Yalova Üniversitesinin yapacağı branş sınavından 70 ve üzeri puan alanların puanının
%50'si ile KPSS puanının %50'si toplanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada her bir personel
için en yüksek puanı alan iki aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
5.4) idaremizce kurulan komisyon tarafından yapılacak sözlü sınavda; genel kültür, yetenek,
kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe
uygunluğu gibi konular değerlendirilerek idaremizde görev yapmak üzere seçilecek adaylar
belirlenecektir.
6 ) YAZILI SINAV:
Tarih : 23 Eylül 2014 Salı
Saat
: 14:00
Yer
: Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Rahmi Üstel Caddesi No: 1 Yalova Stadı Karşısı
7) SÖZLÜ SINAV :
Tarih : 1 Ekim 2014 Çarşamba
Saat
: 14:00
Yer
: İl Özel İdaresi
Encümen Toplantı Salonu
Download

insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü sözleşmeli personel alımı