Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 528
BLENDER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST KH 528 BLENDER (informacje,
specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.
Instrukcja obsługi SILVERCREST KH 528 BLENDER
Podręcznik użytkownika SILVERCREST KH 528 BLENDER
Instrukcje obsługi SILVERCREST KH 528 BLENDER
Instrukcje użytkowania SILVERCREST KH 528 BLENDER
Instrukcja użytkowania SILVERCREST KH 528 BLENDER
Twoja instrukcja użytkownika
SILVERCREST KH 528 BLENDER
http://pl.yourpdfguides.com/dref/3033571
Skrót instrukcji:
Korzystaj z urzdzenia wylcznie w suchych pomieszczeniach, nigdy na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach. Zwró uwag, czy kabel w trakcie
uytkowania urzdzenia nie byl wilgotny ani mokry. Kabel uklada w taki sposób, aby nie zostal on zakleszczony lub uszkodzony w inny sposób. Napraw
uszkodzonej wtyczki lub kabla sieciowego zle niezwlocznie wykwalifikowanemu personelowi lub serwisowi klienta. Samo wylczenie urzdzenia nie wystarczy,
gdy jest ono nadal podlczone do napicia sieci, dopóki wtyczka sieciowa znajduje si w gniazdku. Nie uywa urzdzenia w przypadku wykrycia w nim usterek, w
szczególnoci w bloku silnika lub szklanej nasadce miksujcej. W przypadku stwierdzenia nietypowych odglosów pracy urzdzenia lub zauwaenia usterek jak
najszybciej wycignij wtyczk z gniazdka. Nigdy nie uywaj urzdzenia bez uprzedniego dodania skladników, np. Aby zapobiec niebezpieczestwu wypadku i obrae:
Nigdy nie wkladaj rk do nasadki miksujcej, szczególnie podczas pracy urzdzenia. @@@@@@@@Nigdy nie uywaj urzdzenia w obszarze bezporedniego
dzialania promieni slonecznych ani oddzialywania cieplnego przez urzdzenia wytwarzajce cieplo.
Do czego nie jest przeznaczone to urzdzenie . rozdrabnianie twardych czci produktów spoywczych , takich jak np. Orzechy, pestki, due ziarna lub lodygi,
obróbka materialów innych ni produkty spoywcze, zastosowanie do celów komercyjnych lub przemyslowych, uytkowanie w wilgotnym otoczeniu lub na
wolnym powietrzu. Po rozpakowaniu urzdzenia sprawd, czy w zestawie znajduj si wszystkie czci. Napicie nominalne: Moc znamionowa: Maksymalne
napelnienie: Klasa ochrony: Czas pracy ciglej: 220 - 240 V~ 50 Hz 550 W 1,75 l II 3 minuty Czas pracy okrela, jak dlugo mona uywa urzdzenie bez zagroenia
przegrzaniem silnika i tym samym jego uszkodzenia.
Po wyczyszczeniu wszystkich czci, jak opisano w rozdziale ,,Czyszczenie": Zdejmij z urzdzenia wszystkie elementy opakowania lub folie ochronne. Zachowaj
opakowanie w celu bezpiecznego przechowywania urzdzenia lub umoliwienia jego odeslania, np. Zanim przystpisz do korzystania z urzdzenia upewnij si, czy
urzdzenie, w tym jego kabel sieciowy z wtyczk oraz wszystkie akcesoria i elementy wyposaenia nie ulegly uszkodzeniu. Przed pierwszym uyciem miksera
starannie wymyj wszystkie elementy (zobacz ,,Czyszczenie"). by kabel sieciowy y wychodzil przez otwór z tylu, wtyczka musi si znajdowa w latwo dostpnym
miejscu, by móc j szybko wycign z gniazdka w razie wystpienia niebezpieczestwa.
urzdzenie musi sta na stabilnym i antypolizgowym podlou, by nie przewróci si na skutek wibracji podczas pracy. Silnik wylczy si, gdy tylko nasadka miksujca
e zostanie zdjta z bloku silnika u. Mona przy tym zapomnie, e urzdzenie pozostaje nadal wlczone. Silnik zacznie pracowa, zaraz po zaloeniu nasadki miksujcej
e: Dlatego: · Podlczaj wtyczk do gniazdka dopiero wtedy, gdy nasadka miksujca e bdzie do koca zapelniona i zaloona z zamkniciem. Zawsze przed
przystpieniem do zamontowania upewnij si, e urzdzenie jest wylczone lub wtyczka wycignita z gniazdka. Najpierw wylcz urzdzenie, wycignij wtyczk z gniazdka
i odczekaj do zatrzymania silnika, i dopiero potem zdejmij nasadk miksujc e. @@ do kruszenia kostek lodu lub do czyszczenia. @@Z tego powodu przelcznik t
przytrzymaj chwil w tym poloeniu. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W tym celu nasadk miksujc e zawsze rozló, jak opisano poniej.
@@@@@@@@@@@@@@@@Szkody i wady zauwaone ju w chwili zakupu naley zglosi od razu po rozpakowaniu, nie póniej ni po uplywie dwóch dni od
daty zakupu.
Ta naprava ni namenjena temu, da jo uporabljajo osebe (vkljucno z otroci) z omejenimi fizicnimi, zaznavnimi ali dusevnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkusnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je zanje odgovorna ali jim je dala navodila v zvezi z uporabo naprave. Vete jej tak, aby se nikde
nemohl zachytit nebo jinak poskodit. Tento pístroj není urcen k tomu, aby jej pouzívaly osoby (vcetn dtí), které mají omezené fyzické, senzorické nebo dusevní
schopnosti ci nedostatek zkuseností a/nebo znalostí, ledaze by jej pouzívaly pod bezpecnostním dohledem zodpovdné osoby nebo by od ní obdrzely pokyny, jak
pístroj pouzívat. aby pístroj stál stabiln a neklouzal po povrchu, aby se v pípad vibrací nepevrátil. Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo výrobní
závady, ale ne na skody,vzniklé pi peprav, ne na soucásti, podléhající rychlému opotebení nebo na poskození kehkých díl, jako jsou nap. Zabezpecte, aby sa
blok motora, sieová snúra a sieová zástrcka nikdy neponárali do vody ani do iných tekutín. Dbajte na to, aby prívodný kábel pocas prevádzky nikdy nebol
mokrý ani vlhký. Umiestnite ho tak, aby sa nemohol nikde privrie ani iným spôsobom poskodi. Nechávajte prístroj v chode bez dozoru, aby ste mohli v prípade
nebezpecenstva rýchlo zareagova. Tento prístroj nie je urcený na to, aby ho pouzívali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
dusevnými schopnosami, alebo s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom znalostí, len za predpokladu, ze budú pod dohadom osoby zodpovednej za ich
bezpecnos alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj pouzíva.
Krátkodobá prevádzka udáva, ako dlho sa dá prevádzkova prístroj bez toho, aby sa motor prehrial a doslo k jeho poskodeniu. Odlozte si obal, aby ste mohli
prístroj uskladni chránený a aby ste ho mohli posla na prípadnú opravu. aby sieová snúra y prechádzala cez priehlbinu na zadnej strane, aby bola elektrická
zástrcka stále dostupná, aby ste ju mohli v prípade nebezpecenstva rýchlo vytiahnu zo zásuvky. @@@@@@@@Ne pustite ure aj da radi bez nadzora, kako
biste u slucaju opasnosti odmah mogli reagirati. Ovaj ure aj nije namijenjen da bude koristen od strane osoba (ukljucujui djecu) sa ogranicenim fizickim,
senzoricnim i mentalnim osobinama i nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove osobe stoje pod nadzorom druge osobe zaduzene za njihovu sigurnost, ili
ako su od nje primili upute za ispravno koristenje ure aja.
KB-vrijeme (vrijeme kratkotrajnog pogona) oznacava, koliko dugo ure aj moze biti u pogonu, bez da se motor pregrije i pretrpi osteenje. Samo kada je
nastavak miksera e postavljen u jednoj ravni, motor moze biti pokrenut. Na taj nacin moze doi do opasnosti po zivot uslijed strujnog udara, a i ure aj moze
biti osteen.
Twoja instrukcja użytkownika
SILVERCREST KH 528 BLENDER
http://pl.yourpdfguides.com/dref/3033571
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Instrukcje obsługi SILVERCREST KH 528 BLENDER