Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom
zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26
1. POISTENÝ
2. POISTENÝ
30
-
Muž
-
žiadny
-
-
-
SZČO:
Nie
-
Registrovaný šport (VRČ):
Nie
-
Administratívny pracovník
-
Riziková skupina:
1
-
Poistná doba rizikových poistení:
20
-
Vek:
Pohlavie:
Vykonávaný šport:
Spôsob vykonávania športovania:
Povolanie:
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Ročné poistné za IŽP
-
Poistná suma pre prípad smrti
-
Investičná stratégia
-
Poistná doba:
-
RIZIKOVÉ POISTENIA
Poistná suma
Ročné poistné
Poistná suma
Ročné poistné
Smrť s konštantnou poistnou sumou
10 000,00 €
56,70 €
-
-
Smrť s klesajúcou poistnou sumou
10 000,00 €
37,70 €
-
-
Závažné ochorenia
10 000,00 €
76,60 €
-
-
Dvojnásobné plnenie pre vybrané ochorenia
Chirurgický zákrok
-
-
1 500,00 €
54,05 €
-
-
Invalidita v rozsahu nad 40%
-
-
-
-
Invalidita v rozsahu nad 70%
10 000,00 €
45,50 €
-
-
Denná dávka pri PN so začiatkom plnenia od 15. dňa
10,00 €
73,00 €
-
-
Denná dávka pri PN so začiatkom plnenia od 29. dňa
-
-
-
-
Denná dávka pri PN so začiatkom plnenia od 62. dňa
-
-
-
-
10,00 €
26,80 €
-
-
Smrť následkom úrazu
10 000,00 €
13,00 €
-
-
Smrť následkom úrazu pri dopravnej nehode
10 000,00 €
4,50 €
-
-
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od
0,001%
10 000,00 €
28,00 €
-
-
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10%
10 000,00 €
20,00 €
-
-
Denná dávka pri nevyhnutnom liečení úrazu so
začiatkom plnenia od 8. dňa
10,00 €
63,60 €
-
-
Denná dávka pri nevyhnutnom liečení úrazu so
začiatkom plnenia od 15. dňa
-
-
-
-
Odškodné definovaných úrazov s asistenciou
150,00 €
7,00 €
-
-
Denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu
10,00 €
3,50 €
-
-
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40%
-
-
-
-
Denná dávka pri hospitalizácii
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70%
Treba vyplniť:
10 000,00 €
9,60 €
-
-
+Zdravotný dotazník
Poistník je zároveň:
1. POISTENÝ
Celkové ročné poistné za všetky dojednané riziká po
zohľadnení prirážok za povolanie a športovú činnosť
519,55 €
-
Celkové ročné poistné za 1. až 6. poisteného:
519,55 €
Ročné poistné po zľave:
389,66 €
Ročné poistné za medicínsku asistenciu:
1,00 €
Ročné poistné za oslobodenie od platenia poistného v
prípade invalidity poistníka:
10,48 €
Ročné poistné za oslobodenie od platenia poistného v
prípade úmrtia poistníka:
0,00 €
CELKOVÉ MESAČNÉ POISTNÉ
33,43 €
Výpočet má len informatívny charakter. Pre klienta aj pre poisťovňu je nezáväzný. Poistné plnenie pre jednotlivé riziká bude vyplatené v súlade s príslušnými
poistnými podmienkami.
Vypracoval: , telefón: , e-mail:
Meno a priezvisko poistníka
ja
Doba platenia Zročnené poistné
investičná zložka
(IŽP)
10 - 14 rokov
0
15 - 19 rokov
0
20 - 29 rokov
0
30 - 39 rokov
0
40 a viac
0
Doba platenia Zročnené poistné
1 - 4 roky
0
5 - 9 rokov
0
poistenie smrti (S,SKL)
10 - 14 rokov
+
úrazové pripoistenia
15 - 19 rokov
(SU, SUD, TNP0, TNP10, NLU8, NLU15, DUA, HU, IU40, IU70)
20 - 29 rokov
30 a viac
28,32
0
154,44
0
Doba platenia Zročnené poistné
1 - 4 roky
0
5 - 9 rokov
0
10 - 14 rokov
nemocenské pripoistenia
(ZO, ZO2, CHZ, I40, I70, PN15, PN29, PN62, H, OI, OS, MA) 15 - 19 rokov
0
0
20 - 29 rokov
218,40
30 a viac
0
Download

30 ročný muž verzia FinMax (verzia La Vita)