Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre AEG-ELECTROLUX
EWF10670W. Odpovede na všetky vaše otázky o AEG-ELECTROLUX EWF10670W nájdete v použivateľskej príručke
(informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.). Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch
Návod na použitie AEG-ELECTROLUX EWF10670W
Návod na obsluhu AEG-ELECTROLUX EWF10670W
Návod na používanie AEG-ELECTROLUX EWF10670W
Užívateľská príručka AEG-ELECTROLUX EWF10670W
Príručka používateľa AEG-ELECTROLUX EWF10670W
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
o. @@@@@@Nájdite si niekoko minút, aby ste si prestudovali túto brozúrku, aby ste mohli vyuzíva vsetky výhody, ktoré tento spotrebic ponúka. Subujeme
vám, ze s ním budete ma vynikajúce skúsenosti, a ze vás zbaví mnohých starostí. Vea sastia! 38 Obsah Bezpecnostné pokyny Opis spotrebica Ovládací panel
Pouzívanie Pokyny pre pranie Medzinárodné symboly osetrovania Pracie programy Informácie o programoch Osetrenie a cistenie Ke nieco nefunguje Servis
Zárucné podmienky Technické údaje Spotreba Instalácia Ochrana zivotného prostredia Zákaznícke centrá 5 7 8 9 17 19 20-22 23-24 25 28 31 31 32 33 34 37
38 Ochrana prostredia Obaly zivotného Tipy pre ochranu zivotného prostredia V záujme ochrany zivotného prostredia a úspory vody a energie vám
odporúcame dodrziava nasledujúce pokyny: Normálne znecistenú bielize môzete pra bez predpierania. Usetríte tak prací prostriedok, vodu aj cas (a chránite
tak zivotné prostredie). @@@@Bielize potom môzete pra pri nizsej teplote. @@@@Vasou podporou správnej likvidácie pomáhate chráni prostredie a
zdravie vasich blízkych. V dôsledku nesprávnej likvidácie sa poskodzuje zivotné prostredie, co vplýva negatívne na zdravie vsetkých obyvateov. alsie
informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, u predajcu tohto výrobku alebo v zberni odpadu. - V nasledujúcom texte sú pouzité tieto
symboly: Dôlezité bezpecnostné pokyny! Upozornenia dôlezité pre vasu osobnú bezpecnos a pokyny, ako predchádza skodám na spotrebici.
Vseobecné informácie a praktické tipy Tipy a pokyny pre hospodárnu a ekologickú prevádzku spotrebica. 37 Odtokovú hadicu je mozné predzi. Jej dzka vsak
nesmie presiahnu 400 cm. Vnútorný priemer predlzovacej hadice a spojky musí by rovnaký ako priemer pôvodnej hadice. Predlzovaciu odtokovú hadicu si
môzete objedna v miestnom zákazníckom centre.
Bezpecnostné pokyny Tento návod na pouzívanie si z bezpecnostných dôvodov pozorne precítajte este pred instalovaním a prvým pouzitím spotrebica. S
návodom na pouzívanie a bezpecnostnými pokynmi by sa mal oboznámi kazdý pouzívate spotrebica, aby nedoslo k zbytocným problémom a úrazom. Návod na
pouzívanie starostlivo uschovajte a pri predaji alebo sahovaní návod odovzdajte novému majiteovi, aby sa mohol alsí pouzívate informova o správnom
pouzívaní spotrebica a oboznámi sa s bezpecnostnými pokynmi. Vseobecné bezpecnostné pokyny · Je nebezpecné upravova charakteristiky spotrebica alebo
prispôsobova si spotrebic akýmkovek spôsobom. · Pocas programov s vysokými teplotami sa sklo na dvierkach prácky zohreje na vysokú teplotu.
Dvierok sa nedotýkajte. · Dbajte na to, aby sa do bubna prácky nedostali malé domáce zvieratá: pred pouzitím prácku vzdy skontrolujte. · Predmety, ako sú
mince, spendlíky, klinceky, skrutky, kamienky a iné tvrdé predmety môzu spotrebic vázne poskodi, a preto sa nesmú dosta do prácky. Pred vlozením bielizne
do prácky sa uistite, ze sú vsetky vrecká prázdne a zipsy a gombíky zapnuté. · Vzdy dodrziavajte pokyny výrobcov pracích prostriedkov a aviváze ohadne
pozadovaného dávkovania. Nadmerným dávkovaním môzete poskodi vasu bielize. · Drobné kusy odevov, ako sú napr. tenké ponozky, stuzky/snúrky a pod.
perte v speciálnych pracích siekach alebo v obliecke na podusku, cím zabránite, aby sa dostali do priestoru medzi bubnom a nádrzou prácky. · V prácke
neperte odevy s výstuznými kosticami, neolemované textílie a roztrhnuté tkaniny.
· Po pouzití prácky uzatvorte prívod vody a odpojte ju od elektrickej siete. Pred cistením a údrzbou spotrebic odpojte od elektrickej siete. · Za ziadnych
okolností sa nepokúsajte opravi prácku sami. Neodborné zásahy môzu ma za následok zranenie alebo závazné poskodenie spotrebica. V prípade poruchy sa
obráte na autorizované servisné stredisko Electrolux. @@Pri oprave smú by pouzité len originálne náhradné diely. Instalácia a servis · Spotrebic je azký. Pri
premiestovaní spotrebica bute opatrní. · Pri vybaovaní skontrolujte, ci spotrebic nie je poskodený. Ak máte nejaké pochybnosti, spotrebic nepouzívajte a
obráte sa na autorizované servisné stredisko.
· Pred prvým pouzitím prácky treba odstráni vsetky baliace a prepravné zabezpecovacie prvky, v opacnom prípade môze dôjs k zraneniam alebo závazným
materiálnym skodám. Pozri príslusnú kapitolu. · Po kazdej manipulácii (napr. instalácii alebo cistení) sa uistite sa, ze prácka nestojí alebo netlací na
elektrický kábel, a ze jej hadice nie sú pritlacené alebo zalomené. · Ak prácku umiestnite na koberec, treba dba na to, aby zostal priestor pod spotrebicom
voný.
Z toho dôvodu treba nastavi nozicky prácky tak, aby medzi nozickami a podlahou mohol vone prúdi vzduch. · Po instalácii spotrebica skontrolujte, ci hadice a
ich spojky neprepúsajú vodu. · Ak spotrebic instalujte na mieste, kde môze teplota klesnú pod bod mrazu, riate sa pokynmi v kapitole Nebezpecenstvo mrazu. ·
Vsetky práce a zásahy súvisiace so zapojením spotrebica do elektrickej 5 Zapojenie do elektrickej siete Spotrebic je urcený na zapojenie do elektrickej siete s
jednofázovým napätím 220-230 V s frekvenciou 50 Hz. Elektromer, poistky, instalácia a zásuvka musia by dimenzované pre dané maximálne zaazenie
spotrebica 2,2 kW, resp.
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
aj prípadné alsie domáce elektrospotrebice, ktoré budú zapnuté súcasne. Dôlezité upozornenie Zástrcku spotrebica zapojte do elektrickej zásuvky so
správnym uzemnením. Výrobca nezodpovedá za skody spôsobené nerespektovaním bezpecnostných pokynov. V prípade potreby prenechajte výmenu
elektrického prívodného kábla autorizovanému servisnému stredisku. Pouzitá elektrická zásuvka musí by ahko dostupná aj po instalácii spotrebica. 36 · siete
smie vykona výlucne kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba. Vsetky práce spojené s instaláciou spotrebica smie vykona výlucne kvalifikovaný
instalatér alebo kompetentná osoba v súlade s pokynmi v tomto návode. · Prácku nepouzívajte, ak je poskodený elektrický kábel. Prácku tiez nepouzívajte, ak
je poskodený ovládací panel, pracovná doska, plás alebo základa spotrebica tak, ze sú prístupné vnútorné casti spotrebica. Prívod vody Prítoková hadica sa
dodáva spolu so spotrebicom a nájdete ju vo vnútri bubna prácky.
Na pripojenie do vodovodnej siete nepouzívajte staré alebo uz pouzívané hadice. 1. Otvorte dvierka a vytiahnite prítokovú hadicu. 2. Pomocou hranatej
spojky hadicu pripojte k spotrebicu. Dôlezité upozornenie! Prítokovú hadicu neumiestujte smerom dolu. Hadicu vete smerom doprava alebo doava, v
závislosti od polohy vásho vodovodného kohútika. minút odteka, aby sa z potrubia vyplavili usadeniny piesku a eventuálna hrdza. Odtok vody Vodu môzete
necha odteka troma rozlicnými spôsobmi: 1) Pouzitie plastového nástavca prilozeného k spotrebicu Na odtokovú hadicu môzete nasunú plastový nástavec a
prevesi ju cez okraj umývadla. V takomto prípade treba hadicu dobre prichyti snúrkou o vodovodný kohútik alebo drziak na stene, aby neskzla, alebo
nezmenila polohu.
Pouzívanie · Prácka je urcená na normálne pouzívanie v domácnosti v súlade s týmito pokynmi. Prácku nepouzívajte na ziadne iné úcely. · V prácke treba pra
len takú bielize, ktorá je na to urcená. Riate sa pokynmi na stítkoch bielizne. V prípade akýchkovek pochybností sa obráte na výrobcu textílie.
· Nepreplujte bubon prácky. Nadmerne naplnený bubon znizuje výkon prácky a môze ma za následok poskodenie bielizne. Riate sa pokynmi v tomto návode. ·
Pred praním skontrolujte, ci sú vrecká odevov prázdne, a zapnite gombíky a zipsy. V prácke neperte rozstrapkané, neolemované a roztrhané textílie.
Skvrny od farby, hrdze, trávy a podobne osetrite este pred praním. V prácke NEPERTE podprsenky s kosticami. · Bielize, ktorá dosla do kontaktu s benzínom
a podobnými látkami, sa nesmie pra v prácke. Bielize, ktorá bola osetrená chemikáliami, ako sú napr. prostriedky na odstraovanie skvn, tekuté dom&aacalsej
prepravy spotrebica. 1. Ke prácku úplne odbalíte, opatrne ju polozte na zadnú stranu, aby ste mohli odstráni polystyrénový podstavec, na ktorom je prácka
umiestnená. 2. Z príchytiek na zadnej strane prácky uvonite prípojný kábel a odtokovú hadicu. 6.
Otvorte dvierka, z bubna vytiahnite prítokovú hadicu a odstráte polystyrénový blok, prilepený na tesnenie dvierok lepiacou páskou. 7. Do malého horného
otvoru a dvoch sirokých otvorov vlozte zodpovedajúce plastové uzávery, ktoré nájdete v prilozenom plastovom vrecku s návodom na pouzívanie. 8. Pripojte
prítokovú hadicu. Riate sa pokynmi v príslusnej kapitole. Opis spotrebica Vasa prácka zodpovedá moderným poziadavkám na úcinné osetrenie bielizne 85 cm
sírka 60 cm hbka 63 cm Informácie pre zapojenie spotrebica do elektrickej siete nájdete na typovom stítku, ktorý sa nachádza na vnútornej hrane dvierok.
minimum 0,05 MPa maximum 0,8 MPa bavlna 6,0 kg syntetická / jemná bielize 3,0 kg dzínsy 3,0 kg vlna / rucné pranie 2,0 kg hodváb 1,0 kg maximum 1000
ot./min (EWF 10670 W) 1200 ot./min (EWF 12670 W) pranie 54 dB(A) odstreovanie 72 dB(A) Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebica uvedená v
tabuke je v dB(A), co predstavuje hladinu A akustického výkonu na referencný akustický výkon 1pW.
Pouzívanie Prvé pouzitie · Ubezpecte sa, ze spotrebic je instalovaný a zapojený do elektrickej siete v súlade s pokynmi v tomto návode na pouzívanie. Z bubna
prácky odstráte polystyrénový blok a akýkovek alsí obalový alebo ochranný materiál. Do priehradky násypky na hlavné pranie nalejte priblizne dva litre vody,
aby sa aktivoval ventil EKO. Potom spustite program na pranie bavlny s teplotou 90 °C bez bielizne, aby sa z vnútra prácky odstránili eventuálne pozostatky
výrobného procesu. Do priehradky násypky na hlavné pranie pridajte polovicné mnozstvo pracieho prostriedku a prácku spustite.
· · Pridávanie pracieho prostriedku a aviváze Násypku vytiahnite az na doraz. Odmerajte pozadované mnozstvo pracieho prostriedku a pridajte ho do
priehradky na hlavné pranie oznacenej symbolom . Ak chcete, aby sa bielize aj predprala, alebo chcete zvoli program Namácanie , pridajte potrebné
mnozstvo pracieho prostriedku aj do priehradky na predpieranie oznacenej symbolom . Kazdodenné pouzívanie Zvuková signalizácia Spotrebic je vybavený
zvukovou signalizáciou, ktorá zaznie pri: nastavení pracieho programu, stlácaní funkcných tlacidiel, na konci pracieho cyklu, pri prevádzkových problémoch.
Ak chcete zvukovú signalizáciu vypnú, stacte naraz tlacidlá funkcií Jednoduché zehlenie a Plákanie + a podrzte ich stlacené priblizne 6 sekúnd.
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
Zvuková signalizácia sa vypne (s výnimkou upozorovania na prevádzkové problémy). Ak chcete zvukovú signalizáciu znovu zapnú, stacte spomínané tlacidlá
a podrzte ich stlacené, ako je uvedené vyssie. Tento spotrebic zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73/23/EEC z 19.2.1973 - Smernica o elektrických
zariadeniach urcených na pouzívanie v rámci urcitých limitov napätia; 89/336/EEC z 03.05.1989 - Smernica o elektromagnetickej kompatibilite vrátane
upravujúcej smernice 92/31/EEC. Ak chcete pouzi aviváz, pridajte potrebné mnozstvo aviváze aj do priehradky na aviváz oznacenej symbolom . Mnozstvo
aviváze nesmie presiahnu znacku MAX v násypke. Násypku opatrne zatvorte.
Vkladanie bielizne Rukovä dvierok potiahnite opatrne smerom von a otvorte dvierka prácky. Bielize vkladajte do bubna po jednom. Pred vlozením do bubna
bielize poriadne vytraste. Zatvorte dvierka prácky. 32 Nastavenie programu pozadovaného Ovládac programov otocte na symbol pozadovaného programu.
Zaznie zvukový signál. Prácka automaticky navrhne teplotu a nastaví maximálnu rýchlos odstreovania pre zvolený program. 9 Tieto hodnoty môzete zmeni
príslusnými tlacidlami. Na displeji sa zobrazujú nasledujúce informácie o programe: 1. teplota, 2.
rýchlos odstreovania, 3. ikony fáz, z ktorých program pozostáva, 4. stupe znecistenia bielizne, 5. trvanie programu. Svetelný ukazovate Start/Prestávka zacne
blika svetlom.
tlacidla zeleným Ovládac programov môzete otáca v smere aj proti smeru hodinových ruciciek. Poloha O slúzi na zrusenie programu. Ak je ovládac v polohe
O, je prácka vypnutá. Po skoncení programu treba prácku vypnú nastavením ovládaca do polohy O. Upozornenie: Ak pocas prevádzky prácky otocíte ovládac
programov na iný program, svetelný ukazovate tlacidla Start/Prestávka trikrát blikne cerveným svetlom a na displeji sa zobrazí heslo Err, aby vás prácka
upozornila na chybné nastavenie.
Nový program sa nespustí. Tlacidlá funkcií V závislosti od nastaveného pracieho programu môzete zvoli rozlicné funkcie. Funkcie treba zvoli po nastavení
programu a pred stlacením tlacidla Start/Prestávka. PROBLÉM PRÍCINA ODSTRÁNENIE Prácka vydáva Prácka je vybavená typom zvlástny zvuk. motora,
ktorý vydáva neobvyklý zvuk v porovnaní s tradicnými motormi. Tento nový motor zabezpecuje jemnejsí rozbeh a rovnomernejsie rozmiestnenie bielizne v
bubne pri odstreovaní a zvysuje stabilitu prácky. Servis V predchádzajúcej kapitole sú zhrnuté niektoré problémy, ktoré môzete odstráni aj samostatne. V
prípade problémov si preto najprv precítajte túto kapitolu. Ak vám uvedené rady nepomohli problém vyriesi, obráte sa na autorizované servisné stredisko.
@@Skôr, ako zavoláte servisnému technikovi, pripravte si nasledujúce údaje: model, sériové císlo a dátum zakúpenia prácky, pretoze ich kompetentný
pracovník bude pozadova.
Tieto údaje nájdete na typovom stítku spotrebica (pozri obrázok). Zjednodusíte tým diagnostikovanie poruchy a rozhodovanie, ci je návsteva servisného
strediska nevyhnutná. Nastavenie teploty Skála ovládaca je nasledujúcich castí: · · · · bavlna syntetická bielize jemná bielize vlna rozdelená do , rucné pranie ,
spodná a , , Ak si zeláte, aby sa bielize vyprala pri inej teplote, nez navrhla prácka, stlácajte toto tlacidlo dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí pozadovaná
teplota prania. Maximálne teploty sú nasledovné: 90 °C pre bavlnu, 60 °C pre syntetickú bielize, 40 °C pre jemnú bielize, programy na spodnú bielize vlnu a
rucné pranie, a dzínsy , Zárucné podmienky Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebice, poskytuje na výrobky 2-rocnú záruku. Viac informácií o záruke
nájdete na prilozenom zárucnom liste. · bielize , hodváb , dzínsy , namácanie speciálne programy: Plákanie Odcerpanie , Odstredenie Jemné odstredenie . 10
a namácanie 30 °C pre hodváb . zodpovedá praniu v studenej Symbol vode. Pocas fázy prania sa na displeji zobrazí symbol teplomera. 31 PROBLÉM
PRÍCINA ODSTRÁNENIE Skontrolujte, ci ste Prácka vibruje a je Neodstránili ste vsetky postupovali poda pokynov hlucná.
zabezpecovacie prepravné v tomto návode na prvky a obaly. pouzívanie. Nozicky nastavte tak, aby Prácka nie je správne bola prácka vyrovnaná. instalovaná
a vyrovnaná. Bielize rozmiestnite Bielize v prácke nie je rovnomerne.
dobre rozmiestnená. V bubne je vemi málo Perte viac bielizne. bielizne. Dvierka sa nedajú Program este neskoncil. Pockajte, kým program otvori.
neskoncí. Pockajte, kým symbol Dvierka nie sú este nezhasne. odblokované. dvierok Zvote program Odcerpanie Hladina vody je nad alebo Odstredenie, aby
sa okrajom dvierok. voda vypustila. Odstreovanie sa Elektronické zariadenie na Bielize v bubne oneskoruje alebo sa kontrolu rovnováhy rozmiestnite
rovnomerne. vôbec nespustí. odstreovanie prerusilo, pretoze bielize nie je v bubne rovnomerne rozlozená. Prácka sa pokúsi o lepsie rozlozenie bielizne
otácaním bubna opacným smerom v prípade potreby aj viackrát. Ak je to mozné, odstreovanie sa spustí pri nastavenej rýchlosti.
Ak ani po 10 minútach nie je bielize rovnomerne rozlozená v bubne, odstreovanie sa vôbec nespustí. Ak je bielize po skoncení programu vemi mokrá, rozlozte
bielize v bubne rucne a spustite odstreovanie znova. V bubne nevidno Spotrebice vybavené vodu. modernou technológiou pracujú vemi úsporne s mensou
spotrebou vody.
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
Úcinnos prania je napriek tomu vynikajúca. Nastavenie rýchlosti odstreovania, Nocného cyklu alebo funkcie Plákanie stop Po skoncení programu bliká na
displeji nula (0.00) a zobrazí sa symbol dvierok . Svetelný ukazovate tlacidla Start/Prestávka nesvieti. Dvierka sú zablokované, pretoze vodu treba najprv
vypusti. Pri vypúsaní vody z prácky postupujte poda vyssie uvedených pokynov.
Postupujte takto: Ovládac programov nastavte do polohy O. Ovládacom programov nastavte program Ak si prajete, aby sa bielize odstredila pri inej
rýchlosti, nez je maximálny pocet otácok naprogramovaný pre daný program, opakovaným stlácaním tlacidla znízenia rýchlosti odstreovania nastavte
pozadovanú rýchlos odstreovania. Pocas fázy odstreovania sa na displeji zobrazí symbol spirály. Maximálne rýchlosti nasledovné: odstreovania sú
Odcerpanie , Odstredenie alebo Jemné odstredenie . V prípade potreby príslusným tlacidlom znízte rýchlos odstreovania.
Stlacte tlacidlo Start/Prestávka. Po skoncení programu bliká na displeji nula (0.00) a symbol dvierok zmizne. Dvierka môzete otvori. Nocný cyklus Ak zvolíte
túto funkciu, voda z posledného plákania sa neodcerpá, aby sa bielize nepokrcila.
Pretoze sa vynechá fáza odstreovania, je prací cyklus vemi tichý a môzete ho zvoli aj v nocných hodinách, to znamená vtedy, ke sú sadzby za elektrickú
energiu nizsie. Pri programoch na pranie bavlny, syntetickej a jemnej bielizne, hodvábu a dzínsov sa pri plákaní pouzije viac vody. Po skoncení programu
bliká na displeji nula (0.00) a zobrazí sa symbol dvierok . Svetelný ukazovate tlacidla Start/Prestávka nesvieti. Dvierka sú zablokované, pretoze vodu treba
najprv vypusti. Pri vypúsaní vody postupujte poda vyssie uvedených pokynov. pre bavlnu a program na dzínsy : 1000 ot./min (EWF 10670), 1200 (EWF
12670), pre vlnu a rucné pranie: 1000 ot./min, pre syntetickú bielize a program na spodnú bielize : 900 ot.
/min, pre jemnú bielize, namácanie program na hodváb : 700 ot./min. a Bez odstreovania : z pracieho cyklu sa vylúcia vsetky fázy odstreovania a zvýsi sa
pocet plákaní pri programoch na pranie bavlny, syntetickej, jemnej bielizne a programoch Spodná bielize Dzínsy . a Plákanie stop : ak zvolíte túto funkciu,
voda z posledného plákania sa neodcerpá, aby sa bielize v bubne nepokrcila. 30 11 Nastavenie zehlenie funkcie Jednoduché Nastavenie funkcie Posunutý start
Ak zvolíte túto funkciu, bielize sa setrne vyperie a odstredí tak, aby sa nepokrcila, cím sa zjednodusuje zehlenie. Pri programoch na pranie bavlny, syntetickej
bielizne a dzínsov prácka okrem toho zaradí do programu prídavné fázy plákania. Túto funkciu môzete kombinova s programami na pranie bavlny a
syntetickej bielizne. Ak zvolíte funkciu pri programoch na pranie bavlny a dzínsov , maximálna rýchlos odstreovania sa automaticky znízi na 900 ot./min. Ak si
zeláte, aby sa prácka spustila neskôr, este pred pustením programu opakovane stlácajte toto tlacidlo a nastavte pozadovaný posun.
V hornej casti displeja sa zobrazí symbol funkcie . @@@@@@Dôlezitá informácia! @@@@@@@@@@@@· Nastavte funkciu Posunutý start. · Stacte
tlacidlo Start/Prestávka. @@vyprázduje. @@(Poruchový kód E20) neodstreuje.
Odtokové cerpadlo je zanesené. (Poruchový kód E20) Bola aktivovaná funkcia Nocný cyklus alebo Plákanie stop alebo . program Namácanie Bielize v bubne
nie je rovnomerne rozlozená. @@Pri nadmernej tvorbe peny môze voda z prácky pretiec. Skontrolujte, ci spojky hadíc neprepúsajú vodu.
@@@@@@Odtokovú skontrolujte. hadicu Vycistite odtokové cerpadlo. @@Bielize rovnomerne. @@@@@@@@Skontrolujte nastavenie. @@Prácka
vykoná niekoko plákaní navyse. @@Odolné skvrny ste neodstránili pred praním. Nezvolili ste vhodný prací program alebo teplotu. V prácke je privea
bielizne. @@@@@@@@@@@@@@@@PROBLÉM Prácka sa nespustí. @@@@Ide o prerusenie dodávky elektrickej energie.
Vypálila sa poistka. @@Zvolili ste funkciu Posunutý start. Vodovodný kohútik je zatvorený. (Poruchový kód E10) Prítoková hadica je stlacená alebo
zalomená. (Poruchový kód E10) Filter v prítokovej hadici je upchaný. (Poruchový kód E10) Dvierka prácky nie sú správne zatvorené. (Poruchový kód E40)
ODSTRÁNENIE Dvierka poriadne zatvorte. Zástrcku spotrebica zasute do elektrickej zásuvky. Skontrolujte, ci fungujú iné elektrické spotrebice. Poistku
vymete.
Ovládac programov nastavte na pozadovaný program a stlacte tlacidlo Start/Prestávka. Ak chcete, aby sa bielize vyprala okamzite, zruste funkciu Posunutý
start. Otvorte vodovodný kohútik. Skontrolujte hadicu. prítokovú · Po uplynutí nastaveného casového posunu sa program automaticky spustí.
Ak sa rozhodnete zrusi nastavený posunutý start po stlacení tlacidla Start/Prestávka, postupujte takto: stlacte tlacidlo Start/Prestávka, stlácaním tlacidla
Posunutý start zruste casový posun spustenia programu (na displeji sa zobrazí 0), opätovným stlacením tlacidla Start/Prestávka program spustíte okamzite.
Funkciu Posunutý start nemôzete pouzi pri programe Odcerpanie . Symboly jednotlivých fáz programu Po zvolení pracieho programu sa v hornej casti
displeja zobrazia symboly tých fáz, z ktorých program pozostáva. Displej Na displeji sa zobrazujú nasledujúce údaje: Trvanie zvoleného programu Po zvolení
programu sa na displeji zobrazí trvanie programu v hodinách a minútach (napr. 2.
05). Segmenty vo vnútri symbolu hodín sú pohyblivé. Trvanie programu sa vypocítava automaticky na základe odporúcaného maximálneho mnozstva bielizne
vhodného pre daný typ textílie.
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
Po stlacení tlacidla Start/Prestávka a spustení prácky sa zobrazí symbol dvierok a na displeji bude svieti len symbol prebiehajúcej fázy programu. Po
skoncení program bliká na displeji nula (0.00) a zmizne. symbol dvierok Posunutý start Interval posunutia spustenia programu nastavený prostredníctvom
príslusného tlacidla (maximálne 20 hodín) sa zobrazí na displeji na 3 sekundy a potom sa objaví cas trvania pracieho programu. Na displeji sa zobrazí
symbol funkcie Posunutý start . Odpocítavanie casového intervalu sa bude aktualizova kazdú hodinu a pocas poslednej hodiny kazdú minútu. - Do prácky
nepriteká voda.
- Po spustení programu sa zostávajúci cas aktualizuje kazdú minútu. Vycistite filter v prítokovej hadici. Dvierka poriadne zatvorte. 28 13 Nesprávne zvolená
funkcia Ak zvolíte funkciu, ktorú nie je mozné kombinova s nastaveným pracím programom, zobrazí sa na displeji na 2 sekundy správa "Err" a svetelný
ukazovate tlacidla Start/Prestávka bude blika cerveným svetlom. Fáza zohrievania Pocas fázy prania sa na displeji zobrazí animovaný symbol teplomera,
ktorý indikuje fázu zohrievania vody. Núdzové vyprázdnenie Ak sa voda z prácky neodcerpá, môzete ju vypusti takto: zástrcku prácky vytiahnite zo zásuvky,
zatvorte vodovodný kohútik, v prípade potreby pockajte, kým voda nevychladne, otvorte príklop odtokového cerpadla, na podlahu dajte nádobu a do nádoby
vlozte koniec núdzovej vypúsacej hadicky, odnímte uzáver hadicky a vodu vypustite do pripravenej nádoby, ke je nádoba plná, uzáver znovu namontujte,
nádobu vyprázdnite a postup opakujte dovtedy, kým voda vyteká, ak je to potrebné, vycistite cerpadlo poda vyssie uvedených pokynov, na vypúsaciu hadicku
nasate uzáver a vráte ju na svoje miesto, zaskrutkujte kryt cerpadla a zatvorte príklop. Nebezpecenstvo mrazu Ak bude spotrebic vystavený teplotám pod
bodom mrazu, treba urobi nasledujúce opatrenia: zástrcku prácky vytiahnite zo zásuvky, zatvorte vodovodný kohútik a prítokovú hadicu odskrutkujte od
kohútika, na podlahu dajte nádobu, do nádoby vlozte koniec prítokovej hadice a koniec núdzovej vypúsacej hadicky a vodu nechajte vytiec do nádoby,
prítokovú hadicu priskrutkujte opä ku kohútiku a na vypúsaciu hadicku nasate uzáver a vráte ju na svoje miesto. Vaka týmto opatreniam sa z prácky vypustí
vsetka voda a zabráni sa tým tvorbe adu a prípadnému poskodeniu príslusných castí prácky. Ke budete chcie prácku znovu uvies do prevádzky, skontrolujte, ci
je teplota okolia vyssia ako 0°C. Dôlezité upozornenie! Vzdy, ke vypustíte z prácky vodu pomocou núdzovej vypúsacej hadicky, musíte nalia do priehradky
násypky na hlavné pranie asi 2 l vody a zapnú program Odcerpanie.
Aktivuje sa tým ventil Eko, ktorý zabrauje tomu, aby pri nasledujúcom praní zostala cas pracieho prostriedku nevyuzitá. Spustenie programu Poruchové kódy
V prípade prevádzkových problémov sa na displeji môze zobrazi niektorý poruchový kód, napr. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Vytiahnite
núdzovú vypúsaciu hadicku, vlozte ju do nádoby a odstráte uzáver. Ke voda prestane vyteka, odskrutkujte kryt cerpadla a odstráte ho. Pripravte si handricku
na utieranie vody, ktorá môze vytiec pri odmontovaní krytu.
Upozornenie! Ak je spotrebic v prevádzke a prebieha program s vysokou teplotou, môze by v cerpadle horúca voda! Bute opatrní! Kryt cerpadla nikdy
neodstraujte pocas pracieho programu. Vzdy pockajte, kým sa program neskoncí a voda sa z prácka neodcerpá. Kryt cerpadla vzdy poriadne dotiahnite, aby
neprepúsal vodu, a aby ho nedokázali odstráni malé deti. Poda typu programu máte na výber stanovený pocet symbolov stupa znecistenia bielizne. Pozri
nasledujúcu tabuku.
Program bavlna 90 °C 60 °C 50 °C 40 °C 30 °C studená syntetika 60 °C 50 °C 40 °C 30 °C studená jemná bielize 40 °C 30 °C studená X X X X X X Stupe
znecistenia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Cistenie filtra
prítokovej hadice Ak je voda vo vasej lokalite vemi tvrdá alebo obsahuje stopy vodného kamea, filter v prítokovej hadici sa môze zanása. Z casu na cas by ste
ho mali preto vycisti. Postupujte takto: Zatvorte vodovodný kohútik. Prítokovú hadicu prácky odskrutkujte od vodovodného kohútika. Filter vycistite tvrdou
kefkou. Prítokovú hadicu namontujte spä na vodovodný kohútik. Táto funkcia vám umozuje prispôsobi cas prania, ktorý prácka automaticky navrhne.
Stlácaním tlacidiel casového manazéra môzete nastavi pozadovaný cas prania. Na displeji sa zobrazí symbol stupa , ktorý informuje o znecistenia bielizne
tom, ako vemi znecistenú bielize je prácka schopná za daný cas efektívne vypra. Pranie Intenzívne Normálne Kazdodenné ahké Rýchle Symbol stupa
znecistenia Typ bielizne silne znecistená bielize normálne znecistená bielize denne znecistená bielize mierne znecistená bielize vemi mierne znecistená bielize
bielize nosená len krátky cas - Z rotora cerpadla vyberte vsetky cudzie predmety, ktoré sa v om zachytili.
Rotor pritom rucne otácajte. Zmena prebiehajúceho programu alebo nastavenej funkcie Nastavenú funkciu môzete zmeni, kým ju program nevykoná. Pred
akoukovek zmenou prácku zastavte stlacením tlacidla Start/Prestávka. Funkciu casového manazéra nie je mozné zmeni po spustení programu. Ak uz program
prebieha a chcete ho zmeni, musíte ho zrusi.
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
Otocte ovládac programov do polohy O a nastavte nový prací program. Prací roztok zostane v bubne. Stlacením tlacidla Start/Prestávka spustíte nový prací
program. - Nasate uzáver na núdzovú vypúsaciu hadicu a vráte ju na pôvodné miesto. Super rýchle (*) * maximálne mnozstvo bavlny: 3 kg, maximálne
mnozstvo syntetickej a jemnej bielizne: 2 kg Upozornenie! nie je Funkciu casového manazéra mozné kombinova s úspornými 26 programami na pranie bavlny
.
15 Prerusenie programu Prebiehajúci program môzete prerusi stlacením tlacidla Start/Prestávka. Príslusný svetelný ukazovate zacne blika. Ke stlacíte
tlacidlo Start/Prestávka znova, program bude pokracova tam, kde prestal. Koniec programu Prácka sa zastaví automaticky. Na 2 minúty sa spustí zvuková
signalizácia.
Ak ste nastavili funkciu Plákanie stop , po skoncení alebo Nocný cyklus programu sa na displeji zobrazí nula . Svetelný (0.00) a symbol dvierok ukazovate
tlacidla Start/Prestávka nesvieti. Dvierka sú zablokované, pretoze vodu treba najprv vypusti. Riate sa pokynmi v kapitole Plákanie stop.
Prácku vypnite otocením ovládaca programov do polohy O. Bielize vyberte z bubna a starostlivo skontrolujte, ci v om nic nezostalo. Ak uz nebudete alej pra,
zatvorte vodovodný kohútik a prácku odpojte od elektrickej siete. Dvierka prácky nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili vzniku plesní a tvorbe
nepríjemného zápachu. Osetrenie a cistenie Pred cistením a údrzbou prácku odpojte od elektrickej siete . rohu. Násypku opláchnite pod tecúcou vodou a
odstráte zvysky pracích prostriedkov. Hornú cas priehradiek môzete vybra. Postupujte poda pokynov na obrázku. Odvápnenie Za normálnych okolností
obsahuje voda z vodovodu uhlicitan vápenatý, preto treba prácku pravidelne odvápova, aby nedoslo k vzniku vodného kamea.
Na odvápnenie pouzite speciálny práskový prostriedok na odvápovanie prácok. Prácku odvápnite vtedy, ke neperiete bielize, teda osobitne. Riate sa pokynmi
výrobcu odvápovacieho prostriedku. Zrusenie pracieho programu Prací program zrusíte otocením ovládaca programov do polohy O. Teraz môzete nastavi
nový umývací program. Otvorenie dvierok prácky pocas prebiehajúceho programu Prácku najprv zastavte stlacením tlacidla Start/Prestávka. Ak symbol
dvierok na displeji zmizne, znamená to, ze dvierka môzete otvori. na displeji Ak symbol dvierok nezmizne, znamená to, ze prácka je vo fáze zohrievania vody,
alebo hladina vody presahuje okraj dvierok (mohla by vytiec), alebo sa bubon tocí. V takomto prípade sa dvierka neotvoria. Ak sa dvierka neodblokujú a je
potrebné ich otvori, musíte prácku vypnú.
Otocte ovládac programov do polohy O. Po uplynutí priblizne 3 minút sa dvierka budú da otvori. Vsimnite si aktuálnu hladinu a teplotu vody! Po kazdom
praní Dvierka nechajte chvíu pootvorené, aby vo vnútri prácky nevznikli plesne a nevytvoril sa nepríjemný zápach. Navyse tým setríte tesnenie dvierok.
Cistenie výklenku násypky V priestore násypky sa môzu takisto nahromadi zvysky pracích prostriedkov a aviváze.
Násypku vyberte a výklenok zhora aj zdola poriadne vycistite napríklad starou zubnou kefkou. Vycistenú zásuvku znovu nasate a spustite program Plákanie
bez bielizne v bubne. Cistiaci prací cyklus Ak periete pri nízkych teplotách, môzu sa v bubne prácky usádza zvysky necistôt a pracích prostriedkov. Preto vám
odporúcame pravidelne vykonáva takzvaný cistiaci prací cyklus. Postupujte takto: v bubne nesmie by bielize, nastavte program na pranie bavlny s najvyssou
teplotou, pouzite normálne mnozstvo pracieho prostriedku, musí to by vsak prostriedok na biologickom základe.
Cistenie odtokového cerpadla Prácka je v prednej casti vybavená cerpadlom, ktorý zachytáva vlákna a drobné predmety (spáradlá, mince, spinky at.),
nedopatrením zabudnuté v odevoch. Odtokové cerpadlo treba skontrolova za nasledujúcich okolností: ak prácka nevypúsa vodu a/alebo neodstreuje, ak je
prácka pocas vypúsania vody neobvykle hlucná (kvôli zachyteným predmetom, ktoré cerpadlo blokujú). Postupujte nasledovne: Spotrebic odpojte od
elektrickej siete. V prípade potreby pockajte, kým voda vychladne. Otvorte príklop odtokového cerpadla. 25 Cistenie zvonka Vonkajsí plás spotrebica cistite
len teplou vodou a mydlom. Potom plás utrite cistou vlhkou handrickou a vytrite dosucha. Dôlezité upozornenie: na cistenie nepouzívajte denaturovaný lieh,
riedidlá a podobné výrobky. Cistenie násypky V násypke sa postupom casu vytvoria usadeniny pracích prostriedkov a aviváze.
Násypku môzete za úcelom cistenia vemi jednoducho vya. Pri vyberaní násypky treba stlaci príchytku v zadnom avom 16 Informácie o programoch Úsporný
Tento program je urcený na mierne alebo normálne znecistenú bavlnenú alebo syntetickú bielize. Teplota sa znízi a program sa predzi. Dosiahne sa tak dobrá
úcinnos prania pri nízkej spotrebe energie. S týmto programom môzete vypláka a odstredi bielize vypranú rucne. Prácka vykoná 3 cykly plákania a
odstredenie pri maximálnej rýchlosti. Rýchlos odstreovania si môzete prispôsobi poda typu bielizne príslusným tlacidlom. Tento program slúzi na vypustenie
vody z posledného plákania po programoch s funkciou Nocný cyklus a Plákanie stop a programe Namácanie . Najskôr otocte ovládac programov do polohy
O, potom nastavte a stlacte tlacidlo Start/Prestávka. program Osobitné odstredenie bielizne vypranej rucne a po a Plákanie stop programoch s funkciou
Nocný cyklus a programe Namácanie .
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
Skôr ako nastavíte tento program, otocte ovládac programov do polohy O. Rýchlos odstreovania si môzete prispôsobi poda typu bielizne príslusným
tlacidlom. Osobitné odstredenie pri 700 ot./min na bielize vypranú rucne je urcené na syntetickú, jemnú bielize, vlnu, bielize urcenú na rucné pranie a
hodváb. Ak chcete prací program zrusi, alebo prácku vypnú, otocte ovládac programov do polohy O.
Teraz môzete nastavi nový prací program. Pokyny pre pranie Triedenie bielizne Riate sa symbolmi na stítkoch odevov a pokynmi výrobcov. Bielize roztriete
na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnu. Plákanie Jemná bielize a vlna: najviac do jednej tretiny bubna. Praním maximálneho prípustného mnozstva
efektívne vyuzívate vodu a energiu.
Ak je bielize vemi znecistená, perte len polovicné mnozstvá. Teploty 90ºC na silne a normálne znecistenú bielu bavlnenú postenú a stolovú bielize (napr.
obrusy, uteráky, plachty ...), 50/60ºC na normálne znecistenú, farebne stálu bielize (napr. trická, pyzamá, ...) s bavlnenými a syntetickým vláknami a na
mierne znecistenú bielu bielize (spodnú bielize), 30/40ºC az studená na chúlostivé tkaniny (napr.
záclony), zmiesanú bielize s obsahom syntetických vlákien a vlnu oznacenú ako vhodnú na pranie v automatickej pracke, nezrázajúcu sa. Hmotnos bielizne
Uvádzame orientacnú niektorých kusov bielizne: zupan plienka obliecka na paplón plachta obliecka na vankús obrus na stôl uterák utierka nocný úbor
pracovný úbor muzská kosea muzské pyzamo blúza muzské spodky hmotnos 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 600 g 200 g 500 g 100 g
100 g Odcerpanie Odstredenie Jemné odstredenie O = zrusenie / vypnuté Pred vlozením bielizne Pri praní nikdy nemiesajte farebnú a bielu bielize. Biela
bielize by zosedla. Nové farebné tkaniny by mohli pri praní pusti farbu, preto ich prvý raz perte oddelene. Skontrolujte, ci v odevoch nie sú zabudnuté kovové
premety (sponky, spendlíky, zatváracie spendlíky a pod.). Gombíky, zipsy, háciky, skoby a cvoky zapnite. Opasky a dlhé casti zaviazte. Pred praním z odevov
odstráte odolné skvrny. Osetrite ich speciálnym cistiacim prostriedkom alebo pastou.
So záclonami zaobchádzajte vemi setrne. Odstráte z nich háciky, alebo ich zaviazte do vrecka alebo sieky. Odstránenie skvn Niektoré skvrny sa nedajú
odstráni len mydlom a vodou. Preto vám odporúcame osetri tieto skvrny este pred praním. Krv: cerstvé faky namocte do studenej vody, zaschnutú krv nechajte
odmoci cez noc vo vode s prídavkom speciálneho cistiaceho prostriedku a potom faky vydrhnite vodou a mydlom.
Olejová farba: odev polozte na mäkkú tkaninu, na fak naneste cistiaci benzín na odstraovanie fakov a skvrnu vytrite. Postup zopakujte niekoko krát.
Zaschnuté tukové faky: pouzite terpentín. Odev polozte na mäkký povrch a na fak prstami opatrne nanásajte terpentín pomocou bavlnenej tkaniny. Hrdza:
pouzite kyselinu saveovú rozpustenú v horúcej vode alebo speciálny prípravok na hrdzu, ktorý sa pouzíva za studena.
Pri starsích fakoch bute opatrní. Hrdza môze po urcitom case narusi textilné vlákno. Postihnutá tkanina sa ahko prederaví. 17 Maximálne mnozstvo bielizne
Odporucené mnozstvá nájdete v tabuke technických údajov. Pri plnení bubna dodrzujte vseobecné pravidlá: Bavlna, an: bubon zvona naplte, ale neprepajte.
Syntetický materiál: najviac do polovice bubna. 24 Plesne: osetrite bieliacim prostriedkom a dobre vyplákajte (len bielu a stálofarebnú bielize). Tráva: trochu
namydlite a potom osetrite bieliacim prostriedkom (len bielu a stálofarebnú bielize). Faky od guôckového pera a lepidlo: pouzite acetón (*), odev polozte na
mäkkú tkaninu a skvrnu ocistite. Rúz: ocistite acetónom poda vyssie uvedených pokynov, potom osetrite denaturovaným liehom.
Zvysky rúzu odstráte z bielej bielizne pomocou bielidla. Cervené víno: namocte do vody, vyplákajte a osetrite kyselinou citrónovou alebo octovou. Eventuálne
zvysky odstráte bieliacim prostriedkom. Atrament: v závislosti od typu atramentu; navlhcite tkaninu acetónom (*) a potom kyselinou octovou. Eventuálne
zvysky na bielej bielizni odstráte bieliacim prostriedkom a potom dôkladne vyplákajte. Decht: najprv osetrite prostriedkom na odstraovanie skvn,
denaturovaným liehom alebo benzínom a potom fak vycistite cistiacou pastou. (*) na umelý hodváb nepouzívajte acetón - tekuté pracie prostriedky, vhodné na
pranie najmä s nízkou teplotou (max. 60ºC), na vsetky typy tkanín alebo speciálne na vlnu. Informácie o programoch Vlna a rucné pranie vhodnú na pranie v
automatickej Program na vlnu prácke, ako ja na vlnu vhodnú na rucné pranie a alsie chúlostivé textílie urcené na rucné pranie . Program na pranie vlny v
tejto prácke schválila spolocnos Woolmark na pranie vlny urcenej na pranie v automatickej prácke za predpokladu, ze pozívate dodrzí pokyny na stítku odevu
a instrukcie v tomto návode na pouzívanie.
Jemný prací program vhodný na pranie hodvábu a zmiesaných syntetických textílií. Bielize sa vyperie pri teplote 30°. Maximálna rýchlos odstreovania sa
automaticky znízi na 700 ot./min. S týmto programom môzete pra odevy urcené na voný cas, napríklad nohavice, kosele a bundy z dzínoviny alebo dzerseju a z
podobných moderných materiálov.
Odevy sa vyperú pri teplote 40°. Toto je speciálny program na silne znecistenú bielize. Bielize sa bude namáca priblizne 20 minút pri teplote vody 30°.
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
Program koncí s vodou v bubne. Prací prostriedok pre namácanie pridajte do priehradky násypky oznacenej .
Tento program nepouzívajte na namácanie chúlostivých textílií, ako je hodváb alebo bavlna. Pred spustením alsieho programu treba vodu z bubna vypusti.
@@Dôlezité upozornenie! @@@@@@Tekutý prací prostriedok nalejte do priehradky oznacenej symbolom tesne pred spustením programu. Aviváz na
zjemnenie a zmäkcenie bielizne treba nalia do priehradky oznacenej symbolom pred spustením programu. Riate sa pokynmi výrobcu ohadne dávkovania
pracieho prostriedku a dbajte na to, aby mnozstvo nikdy nepresiahlo hranicu MAX. Mnozstvo pracieho prostriedku Typ a mnozstvo pracieho prostriedku
závisí od druhu tkaniny, hmotnosti náplne, stupa znecistenia a tvrdosti vody. Tvrdos vody je klasifikovaná do tzv. stupov tvrdosti. @@Vzdy sa riate pokynmi
výrobcu pracích prostriedkov. @@Franc.
@@@@Výber pracieho prostriedku závisí od typu tkaniny (jemná bielize, vlna, bavlna at.), farby, teploty pri praní a od stupa znecistenia. V pracke môzete
pouzíva vsetky bezne dostupné pracie prostriedky pre automatické pracky: práskové pracie prostriedky na vsetky typy tkanín, práskové pracie prostriedky na
chúlostivé tkaniny (max. 60ºC) a na vlnu, 18 1 2 3 4 23 Pracie programy Program / teplota Druh bielizne Osobitné plákanie rucne vypranej bavlnenej bielizne
Nastavitené funkcie Popis programu 3 plákania, krátke odstredenie Medzinárodné symboly osetrovania Tieto symboly nájdete na stítkoch odevov a informujú
o optimálnom osetrení jednotlivých kusov bielizne. NORMÁLNE PRANIE Plákanie znízenie rýchl. odstreovania , , , , Odcerpanie Vypustenie vody z
posledného plákania pri programoch s funkciou Nocný cyklus, Plákanie stop alebo Namácanie Osobitné odstredenie bavlny Osobitné odstredenie syntetickej,
jemnej bielizne, vlny a bielizne urcenej na rucné pranie Slúzi na zrusenie prebiehajúceho programu a na vypnutie prácky. odcerpanie vody SETRNÉ PRANIE
max. teplota 95°C max. teplota 60°C max. teplota 40°C max.
teplota 30°C rucné pranie nepra Odstredenie Jemné odstredenie O znízenie rýchl. odstreovania znízenie rýchl. odstreovania odcerpanie a dlhé odstredenie
odcerpanie a krátke odstredenie BIELENIE bieli v studenej vode nebieli Maximálne mnozstvá bielizne bavlna syntetická / jemná bielize vlna / rucné pranie
Spodná bielize / hodváb Dzínsy 6,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 3,0 kg ZEHLENIE zehlenie pri teplote max. 200°C zehlenie pri teplote max. 150°C zehlenie pri
teplote max.
110°C nezehli CHEMICKÉ CISTENIE Vsetky prostriedky Cistenie perchloretylénom, benzínom, alkoholom, R111 a R113 Cistenie benzínom, alkoholom a
R113 Necisti chemicky pri vysokej teplote pri nízkej teplote SUSENIE susenie vodorovne na snúre na vesiaku v susicke nesusi v susicke 22 19 Pracie
programy Program / teplota Bavlna normálny program 90°Druh bielizne Biela a farebná bavlnená bielize napr. plachty, stolová a postená bielize, kosele,
blúzky a spodná bielize Biela a farebná bavlnená bielize, úsporné pranie ahko az mierne znecistená bielize, kosele, blúzky a spodná bielize Vemi znecistená
bavlnená bielize napr. plachty, stolová a postená bielize, kosele, spodná bielize Biela a farebná bavlnená bielize, úsporné pranie ahko az mierne znecistená
bielize, kosele a spodná bielize Nastavitené funkcie Popis programu hlavné pranie pri teplote od 90° do Pracie programy Program / teplota Jemná bielize
program s predpieraním 40°-30°Jemná bielize 40°-30°Vlna 40°30°Speciálny testovaný program na vlnené odevy oznacené ako vhodné na pranie v
automatickej prácke, nezrázavé Speciálny program na bielize urcenú na rucné pranie Jemná bielize napr. záclony Druh bielizne Silne znecistená jemná
bielize Nastavitené funkcie Popis programu hlavné pranie pri teplote od 40° do znízenie rýchl. odstreovania , , , , , znízenie rýchl.
odstreovania , , , , , 3 plákania, dlhé odstredenie hlavné pranie pri teplote od 90° do 40°, 3 plákania, dlhé odstredenie hlavné pranie pri teplote od 90° do
znízenie rýchl. odstreovania , , , , , 3 plákania, krátke odstredenie hlavné pranie pri teplote od 40° do Bavlna úsporný program 90°-60°-40° Bavlna program s
predpieraním 90°Bavlna úsporný s program predpieraním 60°-40° Syntetická bielize 60°- znízenie rýchl. odstreovania , , , , , 3 plákania, krátke odstredenie
hlavné pranie pri teplote od 40° do , 3 plákania, krátke odstredenie hlavné pranie pri teplote od 40° do , 3 plákania, krátke odstredenie hlavné pranie pri
teplote 40°, 3 plákania, krátke odstredenie hlavné pranie pri teplote 30°, 2 plákania, krátke odstredenie hlavné pranie pri teplote 40°, 5 plákaní, dlhé
odstredenie Namácanie priblizne 20 minút pri teplote 30°, program koncí s vodou v bubne znízenie rýchl. odstreovania , , , , , znízenie rýchl. odstreovania , , ,
, , 3 plákania, dlhé odstredenie hlavné pranie pri teplote od 60° do 40°, 3 plákania, dlhé odstredenie znízenie rýchl. odstreovania , znízenie rýchl.
odstreovania , znízenie rýchl. odstreovania , , Rucné pranie 40°-30°- Syntetická alebo zmiesaná bielize spodná bielize, farebné odevy, nezrázavé kosele,
blúzky Silne znecistená syntetická bielize: spodná bielize, farebné odevy, nezrázavé kosele, blúzky Mierne znecistená syntetická bielize: spodná bielize,
farebné odevy, nezrázavé kosele znízenie rýchl.
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
odstreovania , , , , , znízenie rýchl. odstreovania , , , , , znízenie rýchl.
odstreovania , , , , hlavné pranie pri teplote od 60° do , 3 plákania, krátke odstredenie hlavné pranie pri teplote od 60° do , 3 plákania, krátke odstredenie
hlavné pranie pri teplote 40°, 3 plákania, krátke odstredenie hlavné pranie pri teplote 40°, 3 plákania, krátke odstredenie Spodná bielize 40° max. mnozstvo
bielizne: 1 kg Hodváb 30° max. mnozstvo bielizne: 1 kg Dzínsy 40° max. mnozstvo bielizne: 3 kg Namácanie 30° Speciálny program na vemi jemné a
chúlostivé kusy bielizne urcené na rucné pranie. Jemné pranie a odstredenie hodvábnych textílií. Speciálny program na odevy z dzínoviny: nohavice, kosele,
bundy znízenie rýchl. odstreovania , , znízenie rýchl. odstreovania , , , , Syntetická bielize program s predpieraním 60°Syntetická bielize úsporný program 40°
Silne znecistená bielize (nie vlna a bielize urcená na rucné pranie) Syntetická bielize úsporný s program predpieraním 40° Normálne znecistená syntetická
bielize: spodná bielize, farebné odevy, nezrázavé kosele znízenie rýchl. odstreovania , , , , - studená voda 20 21 .
Váš manuál
AEG-ELECTROLUX EWF10670W
http://sk.yourpdfguides.com/dref/627797
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

EWF10670W - Príručka používateľa