Zá kla dná škola s ma tersko u ško lo u Ondreja Śtefku
M. R. Štefánika 432 , 013 03 Varín
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2012/2013
SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1a)
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
Adresa školy:
Ul. M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
Telefónne číslo školy:
riaditeľ školy: 041/5692 337
zástupkyne riaditeľa školy: 041/5692 366
tajomníčka: 041/5692 376
materská škola: 041/ 5692 129
školská jedáleň: 041/5692 127
Fax:
041/5692 376
Elektronická adresa školy:
[email protected]
Web stránka školy:
www.zsvarin.edu.sk
Zriaďovateľ školy:
Obec Varín
starosta obce: Miroslav Williger
adresa: Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Anna Bielková – riaditeľka školy
Mgr. Anna Trnková – zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň ZŠ
Mgr. Elena Kozáková – zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň ZŠ a ŠKD
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa RŠ pre MŠ
Mariana Bobáňová – zástupkyňa RŠ pre školské stravovanie
Poradné orgány školy:
Pedagogická rada školy
Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ
Predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ
Rada školy
Rada rodičov
Žiacka školská rada
2
ZLOŽENIE PORADNÝCH ORGÁNOV ŠKOLY
Pedagogická rada školy
Meno a priezvisko
Funkcia – aprobácia (ďalšie vyučované predmety)
Mgr. Anna Bielková
Mgr. Anna Trnková
Mgr. Elena Kozáková
Mgr. Margita Vojteková
Mgr. Eva Andelová
Mgr. Mária Barthánusová
Mgr. Zuzana Bieliková
Mgr. Katarína Dominiaková
Mgr. Eva Fodorová
Mgr. Mária Halečková
Mgr. Mária Horváthová
Mgr. Oľga Huťková
RNDr. Iveta Ječmenová
Ing. Ľubica Komperdová
Mgr. Andrea Košútová
Mgr. Jana Líšková
Mgr. Monika Mihaliaková
Mgr. Jana Mikolajová
Mgr. Barbora Miková
Mgr. Zlatica Orinčáková
Mgr. Martin Oslanec
Mgr. Miroslav Pravdík
Mgr. Kristína Raždíková
Mgr. Jolana Smolková
Rozália Sobolová
Mgr. Monika Solárová
Mgr. Monika Staňová
Mgr. Anna Synáková
Mgr. Magdaléna Tavačová
Mgr. Marta Tichá
Mgr. Katarína Tropková
PaedDr. Zuzana Staňová
riaditeľka školy – špeciálny pedagóg
zástupkyňa riaditeľky školy – MAT, FYZ
zástupkyňa riaditeľky školy – ANJ, RUJ
výchovný poradca, učiteľka 5.-9.roč. – SJL, RUJ
učiteľka 5.-9.roč.– MAT, GEG
učiteľka 5.-9.roč. – MAT, GEG
učiteľka 5.-9.roč. – DEJ
učiteľka 1.- 4.roč., špec. pedagóg
učiteľka 5.-9.roč. – SJL, DEJ
učiteľka 5.-9.roč. – DEJ, NBV, ANJ
učiteľka 5.-9.roč. – ANJ
učiteľka SJL, ETV
učiteľka 5.-9.roč. – GEG, ANJ
učiteľka 5.-9.roč. – TECH
učiteľka 5.-9.roč. – SJL, ETV
učiteľka 1.-4.roč.
učiteľka 1.-4.roč.
učiteľka 5.-9.roč. – SJL, DEJ
učiteľka 5.-9.roč. – SJL, TEV
vychovávateľka ŠKD
učiteľ 5.-9.roč. – MAT, FYZ
učiteľ 5.-9.roč. – TSV
učiteľ 5.-9.roč. – DEJ, OBN
učiteľka 1.-4.roč.
vychovávateľka ŠKD, asistent učiteľa
učiteľka 1.-4.roč.
učiteľka 1.-4.roč.
učiteľka 1.-4.roč.
učiteľka 5.-9.roč. – CHE, BIO
učiteľka 5.-9.roč. – BIO, NBV
učiteľka 1.-4.roč.
špeciálny pedagóg
3
Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ a predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ
Názov MZ a PK
Vedúci
MZ učiteľov 1.stupňa ZŠ
PK slovenského jazyka a literatúry
PK cudzích jazykov
PK spoločensko-prírodovedných predmetov
PK matematiky, fyziky a informatiky
Mgr. Mihaliaková všetky predmety 1.- 4.roč.
SJL
Mgr. Vojteková
ANJ, RUJ, NEJ
Mgr. Halečková
OBN, DEJ, BIO, GEG, CHE,
Mgr. Tavačová
MAT, FYZ, INF
Mgr. Andelová
Zastúpenie predmetov
PK výchovných predmetov
Ing. Komperdová
VYV, HUV, NBV, ETV, TECH,
TEV, TSV, SEE, THD
4
Rada školy
Meno a priezvisko
Zástupca
Bc. Adriana Šťastná
predseda rady školy – od 11.04.2012
Mgr. Mária Halečková
za pedagogických zamestnancov ZŠ
Miroslav Williger
za zriaďovateľa
Marek Tabaček
za zriaďovateľa
Júlia Gáborová
za pedagogických zamestnancov MŠ
Mária Staňová
za prevádzkových zamestnancov MŠ
Ing. Peter Málik
za rodičov žiakov školy
JUDr. Peter Rybár
za rodičov žiakov školy
MVDr.Dobromil Skutecký
za rodičov žiakov školy
Ingrid Štefániková
za rodičov žiakov školy
Mgr. Mariana Bohačiaková
za CVČ
Rada rodičov
Trieda
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Meno a priezvisko rodiča – člena výboru
Jana Chebeňová
Vladimír Staník
Mária Rafajdusová
Zuzana Rybárová
Andrea Jedličáková
Mária Melišová
Pavol Pažičan
Andrea Prekopová
Júlia Lovásová
Zuzana Holecová
Emília Boková
Ingrid Štefániková
Rastislav Akantis
Tomáš Líška
Margita Rusnáková
Mariana Bobáňová
Katarína Tlacháčová
Dobromil Skutecký
5
§ 2. ods. 1b)
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Naša základná škola je plnoorganizovanou základnou školou. Ku škole patrí materská škola,
školský klub detí a školská jedáleň. V školskom roku 2012/2013 navštevovalo školu 427 žiakov,
z toho 422 žiakov z vlastného školského obvodu a 5 žiaci mimo vlastného školského obvodu
( 1 žiak – Košťany nad Turcom, 1 – Stráža, 1 žiačka – Lysica, 2 žiaci - Belá).
Žiaci boli rozdelení do 18 tried.
Dvaja žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.
Údaje o rozdelení žiakov do tried:
Trieda
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Počet žiakov
23
22
22
20
19
18
19
17
22
23
28
28
20
25
29
31
30
30
z toho dievčatá
11
12
11
9
6
9
8
11
10
11
14
11
11
10
18
14
14
20
z toho chlapci
12
10
11
11
13
9
11
6
12
12
14
17
9
15
11
17
16
10
integrovaní žiaci
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
4
2
3
2
1
2
2
3
§ 2. ods. 1c)
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA
Do prvého ročníka pre školský rok 2013/2014 bolo zapísaných 46 žiakov, o odloženie školskej dochádzky na základe doporučenia pedagogicko-psychologickej poradne požiadali rodičia 2
detí. Žiadostiam bolo vyhovené. Dvaja žiaci majú povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
§ 2. ods. 1d)
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV KONČIACICH ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V NAŠEJ ŠKOLE
Školskú dochádzku v školskom roku 2012/2013 ukončilo v našej škole 67 žiakov.
Žiaci 9. ročníka
Škola
Gymnázia
OA
Pedagog.
akadémia
Dopravná
akadémia
Umelecké
školy
SPŠ
SŠ
spojené
SOŠ
OU
Spolu
Počet
žiakov
19
6
7
7
1
4
5
10
0
59
Žiaci z nižších ročníkov
Ročník
Počet žiakov
3.
5.
8.
1
2
1
Spolu
9
Škola
základná škola
osemročné gymnázium
bilingválne gymnázium
6
§ 2. ods. 1e)
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Hodnotenie prospechu
V školskom roku 2012/2013 prospeli všetci žiaci školy (100 % žiakov).
Z toho bolo: žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním 249 (58%)
v tom 155 žiakov s absolútnym priemerom 1,00 a ostatných s vyznamenaním 93
žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre bolo 101 (24%),
žiakov, ktorí prospeli 77 (18%), v tom slabo prospievajúcich žiakov 26,
1 žiak prospel po opravnej skúške.
Žiaci
1.A
Prospeli
s vyznamenaním
Prospeli
veľmi dobre
Prospeli
Neprospievajúci
Neklasifikovaní
Spolu
1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B
Spolu
249
0
0
20 20 17 18 13 14 15 17 12 18 12
9
13 17 20 14
0
0
2
0
2
0
6
4
5
5
15
9
5
11
9
11
7
10
23
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
0
0
5
0
0
7
0
0
3
0
0
3
0
0
6
0
0
77
23 22 22 20 19 18 19 18 22 23 28 28 20 25 29 31 30 30
427
101
0
0
1,05
2.A
1,45
1,14
1,00
1,00
1,14
1,00
2.B
1,30
1,00
1,00
1,00
1,05
1,00
3.A
1,53
1,47
1,05
1,05
1,21
1,00
3.B
1,39
1,22
1,00
1,00
1,22
1,11
4.A
2,05
1,84
1,53
1,63
1,84
1,05
1,00
4.B
1,50
1,41
1,24
1,22
1,29
1,12
1,00
MAT
NBV
ETV
OBN
GEG
DEJ
BIO
CHE
FYZ
Trieda
VYV
HUV
TEV
NBV/ETV
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
HUV
1,00
PVC
VUM
1,18
IFV
VYV
1.B
MAT
THD
1,17
VLA
SEE
1,00
PDA
INF
1,26
NEJ
1.A
RUJ
ANJ
ANJ
SJL
SJL
Trieda
TSV
Klasifikácia tried po predmetoch
5.A
2,1 1,7
1,4 1,6 1,7 1,0 1,0 2,1 1,3
1,0
1,0 1,0
5.B
1,7 1,7
1,3 1,4 1,6 1,0 1,0 1,7 1,0
1,0
1,0 1,0
6.A
2,1 2.2 1,3 2,3 1,7 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,1
1,0
1,0 1,0
6.B
1,6 1,8 1,2 1,6 1,9 1,5 1,6 1,5 1,2 1,3 1,0 1,8 1,0
1,0
1,0 1,0
7.A
2,2 2,0 1,5 1,6 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,4
1,2
2,0 1,4 1,0 1,0 1,0
1,0
1,1 1,0
7.B
2,5 2,2 1,8 2,3 1,8 1,8 1,8 1,7 2,0 1,1 1,0 2,3 1,3 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0
8.A
2,0 2.1 1,3 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,9 1,0 1,0 2,4 1,4 1,0 1,1
1,0
1,0
7
8.B
1,8 1,8 1,2 2,0 1,7 1,5 1,3 1,3 1,5 1,0 1,0 2,0 1,1 1,1 1,2
1,0
9.A
1,8 1,7 1,3 1,8 1,5 1,7 1.3 1.4 1,1 1,0 1,0 1,8 1,0
1,0
1,0
9.B
1,6 1,8 1,0 2,2 1,8 1,7 1.3 1.8 1,4 1,0 1,0 2,4 1,0
1,0
1,0
TSV
HUV
VUM
VYV
THD
SEE
INF
MAT
NBV
ETV
OBN
GEG
DEJ
BIO
CHE
FYZ
NEJ
RUJ
ANJ
SJL
Trieda
1,0
Údaje o výsledkoch žiakov 9. ročníka dosiahnutých v celoslovenskom Testovaní 9
Matematika:
Priemerný počet bodov:
celoslovenský: 12,01
našich žiakov: 14,90
Priemerná percentuálna úspešnosť: celoslovenská: 60,07%
našich žiakov: 74,49%
Slovenský jazyk a literatúra:
Priemerný počet bodov:
celoslovenský: 16,88
Priemerná percentuálna úspešnosť: celoslovenská: 67,51%
našich žiakov: 19,36
našich žiakov: 77,42%
Hodnotenie správania
veľmi dobré
uspokojivé
menej uspokojivé
neuspokojivé
spolu
I. polrok
426
0
1
0
427
II. polrok
426
0
1
0
427
Výchovné opatrenia
Pochvaly TU
Pochvaly RŠ
Iné
ocenenia
Napomenutia
TU
Pokarhania
TU
Pokarhania
RŠ
2. polrok
89
60
59
83
0
0
2
22
4
11
0
4
Spolu
149
142
0
24
15
4
1. polrok
Dochádzka žiakov
Trieda
Ospravedlnené VH
(priemer na žiaka)
Neospravedlnené
VH (priemer na
žiaka)
Spolu vymeškané VH
(priemer na žiaka)
Počet žiakov
s neospravedlnenou
dochádzkou
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
1088 (47,3)
1319 (60,0)
1121 (51,0)
992 (49,6)
1512 (79,6)
1105 (61,4)
1349 (71,0)
709 (39,4)
1706 (77,5)
1883 (81,9)
2505 (89,5)
2814 (100,5)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1088 (47,3)
1319 (60,0)
1121 (51,0)
992 (49,6)
1512 (79,6)
1105 (61,4)
1349 (71)
709 (39,4)
1706 (77,5)
1883 (81,9)
2505 (89,5)
2814 (100,5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Trieda
Ospravedlnené VH
(priemer na žiaka)
Neospravedlnené
VH (priemer na
žiaka)
Spolu vymeškané VH
(priemer na žiaka)
1748 (87,4)
2193 (87,7)
3344 (115,3)
3231 (104,2)
3273 (109,1)
4358 (145,3)
128 (6,4)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
6 (0,2)
3 (0,1)
1876 (93,8)
2193 (87,7)
3344 (115,3)
3231 (104,2)
3279 (109,3)
4361 (145,4)
36250 (84,9)
137 (0,32)
36387 (85,2)
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Spolu
Počet žiakov
s neospravedlnenou
dochádzkou
2
0
0
0
4
2
8
§ 2. ods. 1f)
Činnosť školy v školskom roku 2012/2003 bola realizovaná podľa mesačných plánov školy
a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2012/2013.
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný v 1.- 9. ročníku podľa rámcových plánov ŠkVP
v súlade so ŠVP.
1. stupeň
Ročník
SJL
ANJ
1.ročník
10
2
2.ročník
8
2
1
1
4
3.ročník
8
3
1
1
4.ročník
8
3
1
Spolu
34
10
3
PDA
VYV
HUV
TEV
NBV/ETV
Spolu
2
1
2
1
22
1
2
1
2
1
23
5
1
2
1
2
1
25
2
5
1
1
1
1
2
1
26
4
18
3
1
7
4
8
4
96
VLA
MAT
IFV
PVC
4
5
5
5
5
6
1
1
1 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5
0,5
2
1
1
0,5
0,5
TSV
1
1
1
0,5
0,5
VYV
1
1
1
0,5
0,5
VUM
2
2
2
2
2
VYV
INF
1
1
1
2
2
THD
MAT
1
1
1
2
2
2
2
2
1
SEE
NBV/ETV
FYZ
NEJ/RUJ
OBN
9. ročník
1
1
2
1
GEG
8.ročník
1
1
2
2
DEJ
7.ročník
4
4
4
4
4
BIO
6.ročník
5
5
5
5
6
CHE
5.ročník
ANJ
Ročník
SJL
2. stupeň
Spolu
1
1
1
2
2
2
2
2
27
29
30
30
30
9
§ 2. ods. 1g)
Údaje o zamestnancoch školy
V školskom roku 2012/2013 pôsobilo na našej škole 30 pedagogických zamestnancov ( 27 učiteľov,
2 vychovávateľky ŠKD a 1 špeciálny pedagóg) a 7 prevádzkových zamestnancov ( 1 personalistka,
1 účtovníčka, 4 upratovačky a 1 školník - kurič ).
Údaje o pracovnom pomere zamestnancov školy
Pracovný pomer
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
na dobu určitú
7
0
na dobu neurčitú
24
7
na dohodu
14
2
Údaje o pracovnom úväzku zamestnancov školy
Úväzok
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
základný
27
7
znížený
3
0
§ 2. ods. 1h)
Údaje o dosiahnutom kariérovom stupni pedagogických zamestnacoch školy
Kariérový stupeň
Pedagogický
zamestnanec
Odborný
zamestnanec
začínajúci
samostatný
s 1. atestáciou
s 2. atestáciou
1
9
19
1
0
0
1
0
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Druh vzdelávania
Adaptačné
Špecializačné
Funkčné
Aktualizačné
Vlastné aktualizačné
Prípravné atestačné
Inovačné
Špecializačné inovačné
Funkčné inovačné
Kvalifikačné
Počet študujúcich
Počet absolventov
1
1
1
3
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
§ 2. ods. 1i)
Údaje o zapojení a úspešnosti žiakov v súťažiach a reprezentácii školy
Z množstva vedomostných, športových a umeleckých súťaží, do ktorých sa žiaci našej školy
v školskom roku 2012/2013 zapojili ďalej postúpili a našu školu úspešne reprezentovali žiaci
v súťažiach:
Matematika
▪ MAKSÍK, MAKS: 11 úspešných riešiteľov z 1.st,7 úspešných riešiteľov z 2.stupňa v rámci SR
▪ Pytagoriáda 5. – 8. ročník: školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo 127 žiakov, 30 žiakov sa
stalo úspešnými riešiteľmi.
▪ matematická olympiáda - zapojených 95 žiakov do školského kola spolu za 5. – 9. roč.
▪ Klokanko, Klokan -157 žiakov (z 1.- 4. roč. 47 žiakov, z 5. – 9.roč. 110 žiakov), v rámci SR sa
úspešnými riešiteľmi stalo 28 žiakov našej školy. (11 žiakov z 1. stupňa,17 žiakov z 2. stupňa).
Za školského šampióna bol vyhlásený Dušan Kokosík z 5. B, obsadil 41. - 49. miesto v rámci
Slovenska.
▪ Všetkovedko - vedomostnej súťaže pre žiakov 3. – 5. ročníka sa zúčastnilo 8 žiakov, úspešnými
riešiteľmi sa stali 4 žiaci z 3.B
▪ iBOBOR – informatickej súťaže sa zúčastnilo 175 žiakov zo 4. - 9. ročníka, súťažili v kategórii
Benjamín a Kadet, úspešnými riešiteľmi sa stalo 24 žiakov
▪ Moja família – súťaž, v ktorej si žiaci mohli preveriť svoju finančnú gramotnosť
▪ Sezam – korenšpondenčný seminár, úspešným riešiteľom sa stal T. Balcerčík 5.A – bol pozvaný
na letné sústredenie.
Spoločensko –prírodovedné súťaže
Zuzana Romančíková (9.A) – 2.miesto v OK GEO, 9.miesto v KK GEO
Matej Novosad (5.B) – 4. miesto v OK GEO,7. miesto v KK GEO
Igor Andel (6.B) – 7. miesto v OK GEO
Jakub Mazák (5.B) – 7. miesto v OK GEO
Dušan Kokosík (5.B) – 17. miesto v OK GEO
Matej Badura (8.B) – 14. miesto v OK GEO, 3. miesto v OK BIO ktg. E - botanika
Mária Mojská (9.A) – 6. miesto v OK BIO ktg. C
Janka Šepešová (9.A) – 3. miesto v OK BIO ktg. C, 10. miesto KK BIO ktg. C
Eva Halúsková (7. A) – 6. miesto v OK BIO ktg. E – zoológia
Tomáš Williger (6.B) – 15. miesto v OK BIO ktg. E - zoológia
Marek Cvacho (9.A) – 1. miesto v OK BIO ktg. E – geol.,10. miesto v KK BIO ktg. E – geológia
Ján Trizuljak (9.A) – 2. miesto v OK BIO ktg. E – geológia, 7. miesto v KK BIO ktg. E - geológia
Simona Zavoďančíková (7.B) – 8. miesto v OK BIO ktg. E – botanika
Radoslava Jedličáková (7.B)- 10. miesto v OK BIO ktg. E - botanika
Michaela Akantisová (7.A) – 14. miesto v OK BIO ktg. D
Katarína Hanuliaková (7.A) – 12.miesto v OK BIO ktg.D
Miriam Jankovská(9.A) – 7. miesto v OK CHO
Marek Cvacho(9.A) – 9. miesto v OK CHO
Ján Trizuljak (9.A) – 11. miesto v OK CHO
Zuzana Romančíková (9.A) – 1. miesto v OK CHO, 2. miesto v KK CHO
Izabela Cvachová (7.A) – čestné uznanie v súťaži Envirootázniky
Jana Šepešová (9.A) – 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Liečivé rastliny
Mária Mojská (9.A) – 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Liečivé rastliny
Jakub Holúbek (9.B) – 2. miesto vo vedomostnej krajskej súťaži k 1150. Výročiu príchodu vierozvestcov na naše územie
11
Zdravotnícka výchova
Regionálna súťaž mladých zdravotníkov– zameranie na poskytnutie prvej pomoci prakticky aj teoreticky, test o darcovstve krvi a Červenom kríži. Zúčastnili sa žiaci 9. ročníka, umiestnili sa na 9.
mieste, žiaci 6. ročníka umiestnili sa na 6. mieste.
Slovenský jazyk a literatúra
- účasť v celoslovenskom kole súťaže O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - získali
sme pre školu 24. miesto, spomedzi 318 prihlásených školských knižníc, celkovo bolo udelených 89 miest),
- zapojili sme školu do celoslovenských projektov - Záložka do knihy spája slovenské školy (tento rok sme si vymenili záložky so ZŠ v Bojniciach),
- získanie finančných prostriedkov na projekt UNICEF - Škola v krabici, rozvíjanie charitatívnych aktivít a multikultúrnej výchovy v rámci UNICEF - Modrý gombík, Predaj vianočných pohľadníc
Štúrov Zvolen - okresné kolo- 3. miesto (Lenka Rišová),
Šaliansky Maťko - okresné kolo - účasť,
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - 3.miesto (Lenka Rišová), čestné uznanie (Janka Šepešová),
čestné uznanie (Martina Halúsková),
Kukučínova literárna Revúca - celoslovenské kolo - zlaté pásmo- próza -(Mária Mojská),
- zlaté pásmo - publicistika(Zuzana Hodoňová),
-strieborné pásmo - poézia (Klaudia Stanková),
- organizácia VIII. ročníka školského kola literárnej súťaže(Keď televízia ešte nemala stovky
programov a facebook ešte nebol na svete),
- rozvíjanie regionálnej výchovy - Chodenie Lucií,
- prezentácia prác žiakov v mesačníku Varínčan
Športové súťaže
4. miesto v postupovej bežeckej súťaži Hľadáme nových olympionikov
1. miesto v malom futbale žiakov Jednota CUP – regionálne kolo Žilina –Bytča
1. miesto v malom futbale chlapcov Jednota COOP – majstrovstvá obvodu
2. miesto družstva učiteľov vo volejbalovom turnaji
Protidrogová prevencia
v spolupráci so ZRŠ sa podarilo zorganizovať výchovný koncert Bona Fortuna, zameraný nielen na
látkové závislosti ale aj na nelátkové závislosti ako PC, sociálne siete, mobily, ...a ich prevenciu.
V spolupráci s Mestskou políciou Martin sa uskutočnili besedy pre 5.-6.ročník Alkohol a cigarety sú
tiež drogy –vedel(a) si to? – o negatívnych následkoch alkoholu a nikotínu na ľudský organizmus
• pre 7. ročník Kyberšikanovanie, kybergrooming – cieľom bolo upozorniť žiakov na nebezpečenstvá internetu, ako sa majú správať a čo majú robiť ak sa stanú obeťou kyberšikanovania alebo kybergroomingu
• pre 9. ročník Obchodovanie s ľuďmi – upozorniť na rastúce nebezpečenstvo obchodovania s
„bielym mäsom“ a na novodobé otroctvo
– výchovný koncert „Bezsvedomie“. Hlavnou témou boli intolerancia, šikanovanie, zlé medziľudské vzťahy, význam rodiny pre správny vývin dieťaťa, úcta k ľuďom. V piesňach odznela kritika
bulvárnych médií a „obľúbených“ reality show.
Environmentálna výchova
Naša škola sa prihlásila do súťaže „Bezpečné a zelené cesty 2012“, ktorú vyhlásila spoločnosť Kia
Motors Slovakia. Žiaci 3. ročníka vytvorili kresby na zadanú tému a žiačky 8.A vytvorili model auta
z odpadového materiálu s názvom Ekoauto ANG, s ktorým sa umiestnili na 2. mieste. Za toto
umiestnenie získala naša škola grant vo výške 800€ na nákup vzdelávacieho materiálu.
12
V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil 1. ročník fotografickej súťaže Ekofoto, ktorej cieľom je vybudovať pozitívny vzťah k prírode. Fotky majú za úlohu zachytávať krásy našej prírody
Žiaci 7.-9. ročníka zapojili do súťaže EnvirOtazníky, ktorej cieľom je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia. Žiačka Izabela Cvachová zo 7.A získala
čestné uznanie.
Cudzie jazyky
Z NJ na okresnom kole uspela M.Mojská (9.A), získala 3.miesto.
V tomto šk. roku sme sa zúčastnili seminárov anglického jazyka z Oxford University Press. Semináre sú veľkým prínosom pre uč. AJ- námety, rady
Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej jazykovej súťaže Jazykový kvet. Postúpili do krajského finálového kola, kde získali 2. miesto so scénkou Tri prasiatka – žiačky 5.roč, a 3. miesto
s divadelným predstavením Strašidlo Cantervilské – žiaci 9. roč.
§ 2. ods. 1j)
Údaje o zapojení školy do projektov
Úspešne spolupracujeme s RESCUE TEAM SLOVAKIA . Vďaka jej riaditeľovi Ing. Samuelovi
Hruškovicovi, ktorý je obyvateľom našej obce, záchranári pre žiakov našej školy pripravujú akcie
v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti na cestách, prvej pomoci a taktiež v oblasti zdravého životného štýlu.
Každoročne plníme úlohy vyplývajúce z projektu „Škola podporujúca zdravie“ ( staráme sa
o naše zdravie, humanizujeme život v škole, staráme sa o životné a pracovné prostredie, realizujeme mliečny program ).
Každý rok prebieha na škole projekt „Správaj sa normálne“, určený pre žiakov 5. ročníka v spolupráci s Policajným zborom v Terchovej.
Dlhodobým projektom realizovaným v našej škole je projekt z ESF „Počujem a zabudnem, vidím
a zapamätám si, zahrám sa a pochopím“, ktorého cieľom je modernizácia a digitalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, implementácia foriem zážitkového učenia a interaktívnej výučby,
tvorba inovovaných vzdelávacích materiálov a využívanie moderných IKT vo výučbe.
V spolupráci s občianskym združením Humanistické centrum Narovinu sú zapojení žiaci
i pedagógovia našej školy do projektu „Pomoc na diaľku“, ktorý zahŕňa adopciu afrického dieťaťa
tým spôsobom, že je dieťa podporované finančne – hradí sa mu školné, učebné pomôcky a povinná
školská uniforma. Ako sa dieťaťu darí sme ako „adoptívna rodina“ pravidelne informovaní.
Dlhodobo sa tiež zapájame do projektov a aktivít UNICEF.
V školskom roku 2012/2013 sme spolupracovali so zahraničnými školami v rámci projektu eTwinning.
§ 2. ods. 1k)
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
Posledná kontrola vykonaná Štátnou školskou inšpekciou na našej škole bola v školskom
roku 2010/2011.
§ 2. ods. 1l)
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Areál školy je pomerne veľký, s dvoma samostatnými budovami. Hlavná budova má suterén
a 3 nadzemné podlažia. V suteréne je šatňa žiakov, plynová kotolňa, dielňa údržbára a skladové
13
priestory. Na prízemí je päť učební – kmeňových tried, telocvičňa so šatňou, cvičná kuchynka a
učebňa pre prácu školského špeciálneho pedagóga. Na medziposchodí je kancelária ekonómky a
účtovníctva. Na prvom poschodí je zborovňa, riaditeľňa, kancelária zástupkýň riaditeľa školy, štyri
kmeňové triedy - učebne pre teoretické vyučovanie žiakov II. stupňa, dve jazykové učebne vybavené počítačmi z dodávky cez projekt Infovek a získané cez projekt „Jazykové laboratórium“ vyhlásený MŠ SR. Jednu učebňu plánujeme v blízkej budúcnosti obnoviť. Na tomto poschodí je umiestnená
tiež školská knižnica spojená so študovňou, vybavená 2 počítačmi s trvalým prístupom na internet, s nainštalovaným knižničným softvérom WINISIS a multifunkčným zariadením. Na druhom
poschodí je päť kmeňových tried - učební pre teoretické vyučovanie. Na prízemí a na každom poschodí je v jednej učebni umiestnená interaktívna tabuľa. Nachádza sa tu tiež odborná učebňa chémie s kabinetom, kabinet matematiky, fyziky a didaktickej techniky. Všetky kabinetné zbierky postupne obnovujeme. V hlavnej budove sa nachádza tiež odborná učebňa informatiky.
Vedľajšia budova, obdobne ako hlavná budova má suterén a 2 nadzemné podlažia. V suteréne je
učebňa výpočtovej techniky, v ktorej je umiestnených 19 počítačov využívaných nielen vo výchovno – vzdelávacom procese, ale aj v mimo vyučovacom čase v rámci záujmovej činnosti a odborná
učebňa technickej výchovy s kabinetom. Na prízemí sú dve učebne pre žiakov 1. ročníka, ktoré
v popoludňajších hodinách slúžia pre žiakov ŠKD a "malá" zborovňa vyučujúcich prvého stupňa.
Na druhom poschodí sú dve učebne žiakov 2. ročníka a sklad učebníc.
Okrem vnútorných priestorov školy je žiakom a pedagógom k dispozícii vonkajší areál
o výmere 3 080 m2 pozostávajúci z dvoch vyasfaltovaných ihrísk a trávnatej plochy . Je využívaný
pri priaznivom počasí najmä na vyučovanie telesnej výchovy, pre činnosť žiakov ŠKD, na športovanie a hry žiakov počas vyučovania i v mimovyučovacom čase. Školský areál je rozsiahly, chýba
nám oddychová zóna pre žiakov. Tiež je potrebné zrekonštruovať nevyhovujúce ihriská a revitalizovať atletickú dráhu a doskočisko.
Materská škola a školská jedáleň sa nachádzajú v blízkosti školy, mimo areálu školy.
Škola je v dobrom technickom stave. V roku 2008 prešla rozsiahlou rekonštrukciou
a dostala dnešný vzhľad. Do budúcna sa potrebujeme z kapacitných dôvodov zamerať na riešenie
otázky vybudovania ďalších tried a druhej telocvične. Priebežne sa snažíme o vybavenie školy novým školským nábytkom - školskými lavicami a stoličkami do jednotlivých tried, obnovu
a doplnenie kabinetných zbierok, modernizáciu vyučovacieho procesu zavádzaním a využívaním informačno-komunikačných technológií. V budúcnosti potrebujeme investovať najmä do modernizácie a do estetizácie areálu školy.
§ 2. ods. 1m)
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Údaje sú uvedené v správe o hospodárení, ktorá tvorí prílohu tejto správy.
§ 2. ods. 1n)
Plnenie cieľov školy stanovených na školský rok 2012/2013
Plnenie cieľov školy bolo realizované svedomitým vykonávaním pracovných povinností
všetkých zamestnancov školy, realizovaním ŠkVP školy, v súlade so ŠVP, POP na školský rok
2012/2013, s platnými školskými predpismi, využívaním moderných metód a foriem výchovy
a vzdelávania, dostupných informačno-komunikačných technológií. Aktívne pracovali metodické
orgány školy, výchovný poradca a školský pedagóg.
Súčasťou výchovno -zdelávacieho procesu v školskom roku 2012/2013 bolo tiež zapojenie
školy do rôznych ďalších projektov, kampaní, množstva užitočných a zaujímavých aktivít
a podujatí: :
- zapojili sme sa do kampaní Červené stužky, Deň narcisov a Modrý gombík,
14
- podarilo sa nám rozbehnúť spoluprácu so školami v Poľsku a Turecku v rámci projektu etwinning,
- v rámci svetového dňa Zeme sme čistili ulice obce Varín, povodie riečky Varínka,
- zrealizovali sme Vianočnú burzu pre deti rozvojového sveta,
- zrealizovali sme zber papiera, zber vybitých batérií,
- vyrábali sme búdky pre vtáčikov,
- navštívili sme dopravné ihrisko v Krasňanoch,
- aktívne sme spolupracovali s ŠOP vo Varíne, s kultúrnym strediskom vo Varíne,
- zabezpečili sme zaujímavé besedy: Správne separovanie odpadu, beseda s ornitológom p. Sanigom, s pracovníčkou UNICEF, s príslušníkmi Policajného zboru SR,
- zorganizovali sme množstvo výletov a exkurzií,
- absolvovali sme divadelné predstavenia, výchovné koncerty,
- žiaci 7. ročníka úspešne absolvovali základný lyžiarsky výcvik, žiaci 3. ročníka základný plavecký výcvik.
§ 2. ods. 2a)
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku každého školského roka boli
všetci žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, v odborných učebniach, na chodbách, na
školskom dvore a v telocvični. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia predchádzalo
vždy každej hromadnej školskej akcii, školskému výletu, exkurzii a pod.
Všetci zamestnanci školy absolvovali pravidelne školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a požiarnej ochrane. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov a telocvičného náradia a zabezpečené je
následné odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.
§ 2. ods. 2b)
Voľnočasové aktivity:
Názov záujmového útvaru
Vedúci záujmového útvaru
Florbal
Futsal
Chemický krúžok
Prírodovedný krúžok
Výtvarné všeličo
Múdro s počítačom
Kreslíme a maľujeme
Mladá gazdinka
Všedkovedko
Matematika pre deviatakov
Zemepisno-turistický krúžok
Matematika pre ôsmakov
Matematika pre deviatakov
Florbal
Futsal
Mgr. Miroslav Jiríček
Mgr. Miroslav Jiríček
Mgr. Magdaléna Tavačová
Mgr. Magdaléna Tavačová
Mgr. Jana Líšková
Mgr. Jana Líšková
Mgr. Anna Synáková
Mgr. Anna Synáková
Mgr. Monika Solárová
Mgr. Eva Andelová
Mgr. Eva Andelová
Mgr. Mária Barthánusová
Mgr. Mária Barthánusová
Mgr. Miroslav Pravdík
Mgr. Miroslav Pravdík
15
Športovo-turistický krúžok
Máme radi matematiku
Turistický krúžok
Vybíjaná, pálkovaná
Basketbal
Hry na počítači
Mgr. Jolana Smolková
Mgr. Anna Trnková
Mgr. Emília Boková
Mgr. Barbora Miková
Mgr. Barbora Miková
Mgr. Barbora Miková
§ 2. ods. 2c), 2d)
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi, s verejnosťou
Spolupráca rodiny a školy je v našej škole na dobrej úrovni. Na začiatku každého školského
roka býva celoškolské plenárne rodičovské združenie, zo zástupcov rodičov jednotlivých tried je vytvorená Rada rodičov. V priebehu školského roka bolo trikrát triedne rodičovské združenie, kde rodičia žiakov získali potrebné informácie o práci školy, triedy, ktorú navštevuje ich dieťa a o prejave
a dosahovaných výsledkoch svojho dieťaťa.
S rodičmi našich žiakov participujeme v oblasti prípravy ich detí na život, no rodičia sú ochotní
pomáhať škole i v rôznych iných smeroch, najmä finančne a tiež ako dozor pri exkurziách a iných
aktivitách školy.
I v tomto školskom roku RZ pomohlo škole finančne pri organizovaní exkurzií, lyžiarskeho výcviku, pri zabezpečovaní metodického a výukového technického materiálu pre školu, pri zabezpečovaní cien a odmien pre žiakov pri rôznych súťažiach a darčekov pri príležitosti Mikuláša a Dňa detí.
Spolupráca školy s verejnosťou je realizovaná najmä prostredníctvom Rady rodičov, Rady
školy a zriaďovateľa. Škola spolupracuje s obcou pri príprave kultúrneho programu ku Dňu matiek,
k Mesiacu úcty k starším, pri organizovaní Ondrejského jarmoku vo Varíne, pravidelne prispieva do
obecného časopisu Varínčan.
Dlhodobú a veľmi dobrú spoluprácu máme so Školou ochrany v prírode vo Varíne. Spolupracujeme
tiež s Centrom voľného času vo Varíne a so ZUŚ v Belej.
Záver:
Vypracoval: Mgr. Anna Bielková, riaditeľka školy
Vo Varíne, 30.08.2013
16
Download

Vyhodnocovacia správa 2012-2013.docx