OBEC ČIERNE
Záverečný účet Obce Čierne za rok 2013
Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet obce za rok
2013 obsahuje:
1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2013, ktoré tvorí
- textová časť k plneniu príjmov a výdavkov
- tabuľková časť príjmov a výdavkov
2. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
3. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
- zriadeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- ostatným právnickým a fyzickým osobám
4. Bilanciu aktív a pasív
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu
6. Podnikateľská činnosť
7. Hodnotenie plnenia programov obce
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
9. Správa audítora
10. Návrh uznesenia
1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2013
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2012 uznesením č.7/ll/3. Bol upravovaný
šesťkrát –26.3.2013 uznesením č.1/2013
6.8.2013 uznesením č.2/2013
5.11.2013 uznesením ć.3/2013
10.11.2013 uznesením č.4/2013
12.12.2013 uznesením ć.5/2013
31.12.2013 starosta obce
Rozpočet schválený,po úprave a
jeho čerpanie
Obec Čierne
ZŠ+MŠ+ŠJ Vk
ZŠ Ústr.
MŠ+SJ Ústredie
Spolu za obec
a
1
2
3
4
5
1760241
17150
1850
11000
1790241
Kapitálové príjmy:
42345
0
0
0
42345
Fin.operácie-príjmové:
11033
0
0
0
11033
Príjmy spolu:
1813619
17150
1850
11000
1843619
Bežné výdavky:
660921
511300
295600
157000
1624821
Kapitálové výdavky:
147865
0
0
0
147865
70933
0
0
0
70933
879719
511300
295600
157000
1843619
Bežné príjmy:
1982398
17150
1850
11000
2012398
Kapitálové príjmy:
Fin.operácie-príjmové:
27866
440996
0
0
0
0
0
0
27866
440996
Rozpočet schválený
Bežné príjmy:
Fin.operácie-výdavkové:
Výdavky spolu:
Rozpočet po úpravách
Príjmy spolu:
2451260
17150
1850
157000
2481260
Bežné výdavky:
817630
556174
318203
165226
1857233
Kapitálové výdavky:
435230
7260
0
0
442490
Fin.operácie-výdavkové:
181537
0
0
0
181537
1434397
560724
318203
165226
2481260
Bežné príjmy:
2026686
21505
2854
13406
2064451
Kapitálové príjmy:
Fin.operácie-príjmové:
29768
442996
0
0
0
0
0
0
29768
442996
Príjmy spolu:
2499450
21505
2854
13407
2537215
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
775387
248814
553467
7258
308299
0
165855
0
1803008
256072
Fin.operácie-výdavkové:
181828
0
0
0
181828
1206029
560725
308299
165855
2240908
Výdavky spolu:
Plnenie rozpočtu k
31.12.2013
Výdavky spolu:
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 je súčasťou tohto rozboru v prílohe č. 1.
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Skutočnosť k 31.12.2013
2 064 451,56
2 026 686,03
37 765,53
1 803 008,73
775 387,22
1 027 621,51
261 442,83
29 767,54
29 767,54
0
256 071,27
248 814,23
7 257,04
-226 303,73
35 139,10
28 632,63
ZŠ s MŠ VK-nedočerp.prostriedky na prevádzku
6 237,04
ZŠ Ústredie-nedočerp.prostriedky na prevádzku
11 155,00
Nedočerp.prostriedky z transferu na 5% navýšenie platov učiteľov
1 784,86
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv
9 455,73
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
6 506,47
Príjmy z finančných operácií
442 996,30
Výdavky z finančných operácií
181 827,78
261 168,52
2 537 215,40
2 240 907,78
296 307,62
28 632,63
267 674,99
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
Prebytok rozpočtu v sume 35 139,10 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 28 632,63 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 6 506,47 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 261 168,52 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 261 168,52 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19 176,90 EUR, a to na :
- prevádzku základných škôl v sume 17 392,04 EUR
- 5% navýšenie platov učiteľov v sume 1 784,86 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 9 455,73 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme:
- tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 260 977,31. EUR
- tvorbu bytového fondu vo výške 6 697,68
Textová časť – komentár vybraných položiek rozpočtu
Bežné príjmy:
Granty, transfery a dotácie
Obec prijala
Poskytovateľ dotácie
nasledovné granty,
transfery a dotácie:
P.č.
1.
Krajský stav. úrad
2.
ÚPSV a R Čadca
3.
ÚPSV a R Čadca
4.
ÚPSV a R Čadca
Suma v €
4 083
954
457
645
Účel
Stav. úrad
VPP
Projekt XX
Rodinné prídavky
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Okr.úrad Žilina odbor školstva
Okr.úrad Žilina odbor školstva
Obvodný úrad Čadca
Obvodný úrad Čadca
ÚPSV a R Čadca
Obvodný úrad Čadca
KU CDPK
KÚ živ. prostredia
ŽSK
ŽSK
MDVaRR SR
36 000
700 443
4 838
1 449
5 213
2 130
232
461
12 525
12 289
12 473
Výmena podláh ZŠ VK
Základné školy
Matričná činnosť
Register obyvateľov
Hmotná núdza
Voľby
Miestne komunikácie
Životné prostredie
Trojmedzie nerozdeľuje ale spája
Revitalizácia centr.zóny
Infraśtruktúra ciest
Dotácie boli účelovo viazané a čerpané podľa daného účelu.Nevyčerpané sú prostriedky
na 5 % navýšenie platov učiteľov vo výške 1 784,86 €, ktoré obec odvedie na príslušný
účet ministerstva v ich stanovenom termíne..
Bežné príjmy – skutočné plnenie bolo 102,60% .Rozpočet bol plnený takmer na všetkých
položkách okrem nájmu pozemkov/pohľadávka Váhostav za 4.štvrťrok/. Rozpočtové
organizácie mali vlastné prijmy vo výške 37 765 €.
Kapitálové príjmy
Medzi položky kapitálových príjmov patria:
- predaj pozemkov – obec odpredala pozemky v celkovej čiastke 2 448 €
- transfery z projektov-dofinancovanie záverečnej žiadosti- boli vo výške 27 320 €.
Príjmové finančné operácie
-
prevod finančných prostriedkov z minulého roku vo výške 429 963 €
prevod počiatočného stavu bytového fondu 6 706 €.
Vrátka pôžičky Kysucký triangel v sume 6 327 €
Bežné výdavky obec čerpala v zmysle schváleného rozpočtu výdavky na 97,10 %.
-
-
-
Vďaka viackrát upravovanému rozpočtu bolo prekročené čerpanie len v kapitole
bývanie.Spôsobené to bolo vyučtovaním služieb až v mesiaci december.V dôsledku toho
nebol príjem a nemohli sa ponížiť náklady na elektr.energiu a vodu.
V kapitole samospráva bolo mierne prekročenie rozpočtu na položkách –výpočtová
technika,údržba budov,propagácia a reklama-spôsobené boli z dôvodu, že faktúry došli
po obecnom zastupiteľstve, v ktorom bola úprava rozpočtu.
V kapitole požiarná ochrana DHZ prečerpali položku na nákup materiálu,no šetrilo sa na
dopravnom
V kapitole základné vzdelanie boli čerpané naviac prostriedky z vlastných príjmov
a neboli dočerpané prostriedky na prevádzku-možnosť čerpania do 30.3.2013
Čerpanie výdavkov v ostatných kapitolách je v súlade s rozpočtom.
Kapitálové výdavky
- Plnenie kapitálového rozpočtu bolo 57,90 %.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nezrealizované akcie
Rekonštrukcia parkoviska pri ŠK Čierne
Kamerový systém
Položenie kábla na kamerový systém
Revitalizácia areálu ZŠ VK
Revitalizácia areálu Stašov cintorín
Revitalizácia areálu Kubínov cintorín
Nadkrytie ihriska MŠ
Revitalizácia zelene a projekty
Kanalizácia u Jašurka a Moravca
Kúpa budovy PD Čierne
Rozpoćet v €
9 000
10 000
5 000
7 884
20 000
32 400
6 000
27 423
5 000
5 010
Čiastočne prebehli investície-inžinierske siete Sihly
Nedočerpané prostriedky sú príjmom RF a o ich použití rozhodne OZ.
Finančné výdavkové operácie
Finančné operácie riešia splátky prijatých dlhodobých úverov na výstavbu bytových
jednotiek a úverov na spolufinancovanie projektov.Ich splátky prebiehajú podľa zmluvných
podmienok.
.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
1 039 603
1 027 621
99
Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
z toho :
308 299 EUR
Základná škola Čierne Ústredie
Základná škola s materskou Školu Čierne VK
553 467 EUR
Materská škola s ŠJ Čierne Ústredie
165 855 EUR
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
7260
Skutočnosť k 31.12.2013
7258
% plnenia
100
Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
z toho:
Základná škola s materskou Školu Čierne VK
7 258 EUR
2. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica Obce Čierne č.1/2009.
Sociálny fond
Suma v €
ZS k 1.1.2013
799,37
Prírastky - povinný prídel -
1,5 %
1 644,03
Úbytky - príspevok na stravu
2 152,10
- ostatné úbytky
0
KZ k 31.12.2013
291,30
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2013
26 579,23
Prírastky - z prebytku hospodárenia
35 273,98
- ostatné prírastky
0
Úbytky - použitie rezervného fondu :
0
KZ k 31.12.2013
61 853,21
Bytový fond
Stav. k 1.1.2013 Tvorba
Fond opráv
BF 11 bj
BF 16 bj
BF 19 bj
Tvorba BF spolu
Zabezpeka 11 bj
Zabezpeka 16 bj
Zabezpeka 19 bj
Spolu zabezpeka
Úćet BF spolu
2 149,35
1 908,47
2 648,66
6706,48
744,24
280,88
10 154,52
11 179 ,64
17 886,12
Čerpanie
1 672,08
2 143,32
2 882,28
6 697,68
0
0
4 145,96
4 145,96
10 843,64
3. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a.
b.
c.
d.
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám
2 968,33
980,10
0
3 948,43
0
0
3 210,88
3 210,88
7 159,31
Stav
k 31.12.2013
853,10
3 071,69
5 530,94
9 455,73
744,24
280,88
11 089,60
12 114,72
21 570,45
V súlade s § 16 ods.2 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien a doplnkov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
A: Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. RO a PO:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
Rozdiel vrátenie
Základná škola Čierne Ústredie
Základná škola s materskou Školu
Čierne VK
Materská škola s ŠJ Čierne Ústredie
14 346,22
14 346,22
0
164 791,06
164 791,06
0
155 677,94
155 677,94
0
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
Rozdiel
65 765
65 765
0
PO TES Čierne
Hospodárenie príspevkovej organizácie
-
Príspevková organizácia TES:
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodársky výsledok – strata
74 135,83 €
82 814,56 €
-8 678,78 €
V roku 2013 PO TES vykázala stratu vo výške -8 678,78 €.
Vyhodnotenie rozpočtu PO TES Čierne za rok 2013/€/
Príjmy
schválený rozpočet
plnenie
rozpočtu
cintorínske poplatky
7500
5439
poplatky za kultúr.činnosť
260
449
poplatky knižnica
400
338
príspevok od obce
66765
65765
preúčtovanie z PČ
22828
18206
SPOLU PRÍJMY:
97753
90197
Výdavky
mzdy, plat, osobné ohodnot.
45500
44330
príspevok do poisťovní
16200
15887
telefón, internet
400
476
poštovné
50
31
údržba VT
100
86
nákup kancel.potreby
90
21
kultúrne služby
3600
3478
činnosť knižnice
11965
12104
školenie pracovníkov
40
-
poplatky banke
320
398
stravovanie zamestnancov
1400
1440
phm, olej- CITROEN
1788
1456
phm olej - TRAKTORY
10400
10224
nákup OBP, hyg.potreby
80
88
cestovné
50
-
údržba cintorínov
4500
4608
reprezentačné
20
-
oprava píla, krovinorez
200
230
phm olej -píla, krovinorez
250
260
služby spojené s nájmom
800
460
SPOLU VÝDAVKY:
97753
95577
B: Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
V roku 2013 obec obdržala finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu
štátnej správy na úsekoch:školstvo,stavebný úrad,pozemné komunikácie,životné
prostredie,register obyvateľstva,matrika vo výške 711 506 €.. Prostriedky boli účelovo
použité a ich vyúčtovanie podlieha metodickým pokynom.
Obec zabezpečovala počas roka voľby do orgánov VÚC.Náklady činili 2 130
€.Financovanie bolo vyúčtované obvodnému úradu v predpísaných termínoch.
Na výmenu podláh v Základnej škole Čierne VK obec obdržala 36 000 €.Finančné
prostriedky boli použité na daný účel, a ich vyúčtovanie podlieha metodickým pokynom.
Fin.prostriedky z MDVaRR SR vo výške 12 473 € na riešenie výtlkov miestnych
komunikácií po zimnom období obec pouźila na určený účel a následne vyúčtovala
ministerstvu.
C: Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
-2-
Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-
16 900 EUR
16 900 EUR
0
Jednota dôchodcov –bežné výdavky
500 EUR
500 EUR
0
Turistický klub AHA -bežnévýdavky
270 EUR
270 EUR
0
Slovenský zväz holubárov –bežné výdavky
100 EUR
100 EUR
0
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-1-
Športový klub Čierne - bežné výdavky
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)
-4-
K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2005 o dotáciách.
4. Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Názov
ZS k 1.1.2013
KZ k 31.12.2013
Majetok spolu
10 683 301,06
10 573 625,84
Neobežný majetok spolu
7 906 199,87
7 915 130,91
5 855,65
5 855,65
Dlhodobý hmotný majetok
7 154 000,69
7 162 931,73
Dlhodobý finančný majetok
746 343,53
746 343.53
2 774 151,53
2 655 815,07
3 577,90
3 431,44
2 217 874,06
2 236 718,20
0,00
0
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
35 528,79
33 629,29
Finančné účty
510 843,78
371 003,47
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
6 327,00
11 032,67
Časové rozlíšenie
2 949,66
2 679,86
ZS k 1.1.2013
KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu
10 683 301,06
10 573 625,84
Vlastné imanie
4 512 094,86
4 685 464,42
Oceňovacie rozdiely
0,00
0
Fondy
0,00
0
Výsledok hospodárenia
4 512 094,86
4 685 464,42
Záväzky
1 588 336,93
1 433 619,76
Rezervy
6 798,97
6 970,06
Zúčtovanie medzi subjektami VS
8 272,58
18 229,22
1 205 797,53
1 147 310,40
Krátkodobé záväzky
35 380,14
59 614,08
Bankové úvery a výpomoci
332 087,71
201 496,00
4 582 869,27
4 454 541,66
PASÍVA
Názov
z toho :
z toho :
Dlhodobé záväzky
Časové rozlíšenie
Účtovné zobrazenie majetku obce a zdrojov jeho krytia je zobrazené v súvahe/príloha č.2/
Obec má bežné účty v dvoch peňažných ústavoch:
- VÚB a.s. pobočka Čadca,
- Prima banka a.s. pobočka Čadca
.Bankami sú odsúhlasené stavy na bankových účtoch k 31.12.2013. Celkový stav na účtoch
k 31.12.2013 je 370 040,45 €
Stav finančných prostriedkov na účtoch obce Čierne k 31.12.2013
Banka
synt.účet
číslo účtu
VÚB,a.s.
S12 – 3 14125322/0200 -bežný úćet
VÚB,a.s.
S12 – 8 1602130851/0200-školstvo
Prima banka,a.s. S12 – 5 0387290005/5600-stavebný úrad
Suma v €
234 331,34
66,01
50,00
Prima banka,a.s. S12 – 7
Prima banka,a.s. S12 – 9
Prima banka,a.s. S12 – 4
VÚB,a.s.
S12 – E
Spolu BÚ:
0387298007/5600-projektový úćet
0387294006/5600-projektový účet
0387293003/5600-bežný úćet
2909248357/0200-projektový účet
49,85
50,00
49 183,57
2 594,72
286 325,49
VÚB,a.s. S13 – 8
sociálny fond
VÚB,a.s. S11-ZF,S13-9 rezervný fond
VÚB,a.s. S13 – 0
bytový fond: z toho
- zabezpeka
- tvorba BF
Spolu fondy:
291,30
61 853,21
21 570,45
12 114,72
9 455,73
83 714,96
221 spolu:
370 040,45
0,00
409,02
Peniaze na ceste
Pokladňa
Spolu Obec
370 449,47
Rozpoćtové organizácie: výdavkový účet
Základná škola Vk
Základná škola Ústredie
Materská škola Ústredie
39,12
22,31
55,95
Pohľadávky
Z toho :
nájomca
Peter Greguška
Ivan Martinec
Dej Stanislav
OTS Čadca
Národná dial.spoločnosť
Milan Urbánek
Ján Krenžellák
Pavol Kubalák
Anton Kromka
Ján Bella
Patrik Strenk
Váhostav
Komunálny odpad FO
Komunálny odpad PO
Nájomci 11 bj
účel
nájom+služby
nájom
nájom
Elektr.energia
Predaj pozemku
nájom
nájom
Nájom+služby
nájom
Vývoz TKO
nájom
nájom
nájom
Suma v €
5 828,25
5 954,89
3 078,78
943,40
1 325,87
430,02
746,89
794,82
344,35
202,11
255,73
4 149,24
9 032,19
2 356,99
1 156,64
Nájomci 16 bj
Nájomci 19 bj
nájomci
Daň z nehnuteľnosti FO
Daň z nehnuteľnosti PO
Daň za psa
Záložné právo-neb.Jurgová
Pohľadávky spolu:
388,45
800,28
380,98
740,00
5 692,04
117,12
283,80
45 002,84
nájom
nájom
voda
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu
-
Obec k 31.12.2013 evidovala tieto záväzky:
úver ŠFRB SR 11 bj
138 311,86 €
úver ŠFRB SR 16 bj
332 258,78 €
úver ŠFRB SR 19 bj
676 448,46 €
dlhodbý úver na spolufin.projektov
201 496,00 €
16 676,50 €
voči dodávateľom
voči inštitúciam
8 254,43 €
voči zamestnancom
10 159,41 €
kúpa pozemku p.Pavelka
12 300,00 €
6. Podnikateľská činnosť
Obec Čierne v r.2013 nemala podnikateľskú činnosť
7. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.3 Záverečného účtu.
Obec vedie podvojné účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., v zmysle
opatrení postupov účtovania rozpočtových organizácií, ktorých hlavným predmetom
činnosti nie je podnikanie.
8: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
Príloha č. 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
9: Správa audítora
Príloha č. 5 - Správa audítora
…………………………………
Ing.Pavol Gomola
Starosta obce
Vypracovala:Ing.Oľga Kopečná
V Čiernom 11.2.2014
10. Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013. Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2013.
Download

O B E C Č I E R N E Záverečný účet Obce Čierne za rok 2013