Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:
Rozpočet obce na rok 2011
Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
Plán rozpočtu na roky 2012 -2014
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Podnikateľská činnosť
Hodnotenie plnenia programov obce
Návrh uznesenia
Záverečný účet Obce Š i n t a v a za rok 2011.
1. Rozpočet obce na rok 2011
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.Obec v roku
2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2010, uznesením č27/OZ-2010
Bol upravovaný: uznesením OZ č. 49/OZ/2011 zo dňa 12.12.2011.
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho:
Príjmy bežné
kapitálové
finančné
Príjmy RO vlastné
Výdavky celkom
z toho:
Výdavky bežné
kapitálové
finančné
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet po zmenách
1 990 801
2 332738
992923
1 041255
625363
304139
624363
610123
68376
56997
2 162 729
2 266403
526505
522653
325325
919369
326045
919369
391530
498336
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €
Rozpočet na rok 2011
2332738
Skutočnosť k 31.12.2011
2281017
% plnenia
97,7 %
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
450906
Skutočnosť k 31.12.2011
397156
% plnenia
88,07 %
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 361060,-€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 293419,-€ , čo predstavuje plnenie na 81,26 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 71008,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 71230,- €, čo je 100,3 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli rozpočtované vo výške 43000,-€, dane zo stavieb boli vo
výške 27961,-€ a dane z bytov vo výške 47,-€. Za rozpočtový rok bolo uhradených 62473,- €, za
nedoplatky z minulých rokov 8757,-€. k 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností vo výške 352,- €.
c) Daň za psa: 2089,-€
d) Daň za užívanie verejného priestranstva: 968,-€
e) Daň za nevýherné hracie prístroje: 0
f) Daň za predajné automaty : 0
g) Daň za ubytovanie: 291,-€
h) Daň za jadrové zariadenia: 0,- €
i ) Poplatok z reklamy:
0
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 29158,-€
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
170272
166997
98,07
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania tvoria dividendy Komplex Pusté Sady v sume 3500,-€, príjem z prenajatých
pozemkov vo výške 1129,- € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške
51928.-€
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 7000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 6914,-€, čo je 98,77 %
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích
prístrojov, ktoré sú vo výške 4480,50€.
Ďalšie poplatky platby tvoria vodné, stočné, za komunálny odpad, fekál, miestny rozhlas,
opatrovateľská služba, stravovanie ….z rozpočtovaných 103550,-€. skutočnosť 101160,-€ plnenie
97,69 %
Ďalej sem patria pokuty, za porušenie disciplíny rozpočtovaných 550,-€, skutočnosť 550,- € čo je
100 % plnenie
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
1600
1543
96,43
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1
Granty
2327
dary
2
ÚPSVaR Galanta
2766
Aktivačný, hmotná núdza
3
MF SR ZOS
87517
Zariadenie opatrov. služby
4
Krajský stavebný úrad Trnava
1694
Spol.stav. úrad,poz.kom, život.
5
Krajský školský úrad Trnava
302770
Školstvo
6
Obvodný úrad Galanta
3778
Matrika
7
MF SR
350
Dotácia k výnosu dane
8
MF SR
1875
sčítanie
9
Obvodný úrad Galanta
601
Dotácia evidencia obyvateľstva
10
Recyklačný fond
1070
Recykl. odpadov
spolu
404748
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4. ) Príjmy Rozpočtovej organizácie:
Rozpočet na rok 2011
56997
Nedaňové príjmy:
Skutočnosť k 31.12.2011
56997
% plnenia
100
1308 príjmy z prenájmu
1990 popltky za materské školy
7297 ostatné poplatky
46402 projekty
Granty:
5) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
624363
Skutočnosť k 31.12.2011
624364
% plnenia
100
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 624363,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 624364,- €, čo je 100 %
plnenie.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
príjem z predaja pozemkov rozpočtovaných 1730,- € skutočnosť 1731,- € čiže 100,-% plnenie
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 613113,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 613113,-€, čo predstavuje
100 % plnenie. Príjem tvorili dotácie na revitalizáciu námestia z EÚ 548575,-€ a zo ŠR 64538,-€ a
preplatenie projektov za 14 bj v sume 9520,-€
V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3
Poskytovateľ dotácie
MV SR
EÚ
MF SR
Suma v €
9520
548575
64538
Investičná akcia
Projekty 14 bj
Revitalizácia námestia
Revitalizácia námestia
6) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
610123
610123
100
V roku 2011obec prijala úver vo výške 305984,- €, ktorým splatila staré úvery,(v počte 5 úverov)
zostatky predstavovali čiastku 245 984,44€ a navýšila úver o 60 000,-€, ktorý sme použili na
zbúranie bývalej MŠ .
Ďalšie finančné operácie tvorili nevyčerpané finančné prostriedky na výmenu okien na budove
ZŠsMŠ, ktoré prišli v decembri v roku 2010 v sume 51 052,-€
− zostatok rezervného fondu, ktorý sme použili v zmysle uznesenia OZ č.31/OZ-2011 na
rekonštrukciu archívu v sume 2637,- €
čerpanie ŠFRB na výstavbu 14 bj v sume 250 450,-
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v €
Rozpočet na rok 2011
2266403
1) Bežné výdavky :
Skutočnosť k 31.12.2011
2281017
% plnenia
100,6
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
522653
537375
102,8
v tom :
v €
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy
145120
147522
101,6
Finančné výdavky, poplatky
4000
4006
100,1
Iné všeobecné služby – matrika
3778
3778
100
Splácanie úrokov z úveru
22950
22918
99,8
Požiarna ochrana
2445
2830
115,7
Miestne hospodárstvo fekál, hon
19480
22844
117,2
Výstavba obce
22500
24407
108,4
Nájomné byty
2800
2894
103,3
Miestne komunikácie
396
Nakladanie z odpadom
31200
31388
100,6
Čistička odpadových vôd
42920
43671
101,7
Verejná zeleň
3470
3674
105,8
ZO SZZ Šintava
600
600
100
Verejné osvetlenie
7400
8396
113,4
Zdravotné stredisko
200
169
84,5
Futbalový klub, mzdy a energie
19118
19260
100,7
Futbalový klub príspevok
2000
2000
100
Veslársky klub energie
985
874
88,7
Veslársky klub príspevok
500
433
86,6
Byt domovníka
109
Darcovia krvi
660
380
57,5
Knižnica
660
853
129,2
Kultúra
4469
5358
119,9
Miestny rozhlas
500
608
121,6
Pohrebníctvo
300
844
281,3
Obradné siene
1628
1162
71,3
MŠ
1370
1374
100,2
Stravovanie MŠ
12800
12838
100,2
Školský klub
6630
7173
108,1
Zariadenie opatrovat. služby
156670
158456
101,1
Opatrovateľská služba
3980
3550
89,2
Starostlivosť o starých občanov
250
636
254,4
Klub dôchodcov
50
103
212
Klub ZŤPS
500
979
195,8
Soc.pomoc občanov v hmot.núdzi
720
892
123,8
Spolu
522653
537375
102,8
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 195500,-€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 194424,-€, čo je 99,4%
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, ČOV, opatrovateľská služba v
domácnosti, miestne hospodárstvo, Zariadenie opatrovat. služby, školský klub a správca
športového areálu, spolu 23 prac. Na plný úväzok pracuje 20 pracovníkov a 3 prac. na skrátený
úväzok, 2 pracovníci sú invalidný dôchodcovia.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 61496,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 65049,-€, čo je 105,7 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c/Tovary a služby
Z rozpočtovaných 234132,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 246101,-€, čo je 105,1
% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d/ Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8575,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 8889,-€, čo predstavuje
103,6 % čerpanie. Do bežných transférov patria transfery pre futbalový klub, veslársky klub, platby
do spoločného stavebné úradu, ZO SZZ a klub ZŤPS v Šintave.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 22950,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 vo výške 22919,-€, čo
predstavuje 99,8 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
326045
Skutočnosť k 31.12.2011
325937
% plnenia
99,9
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rekonštrukcia OcÚ
Námestie
Výstavba
14 bj projekty
14 bj výstavba
Búranie MŠ
Rozhlasová ústreďňa
Spolu
rozpočet
5357
2605
4000
1100
250450
60000
2533
326045
skutočnosť
5357
2605
3992
1000
250450
60000
2533
325937
v €
% plnenia
100
100
99,7
90,9
100
100
100
99,9
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
919369
919369
100
Finančné operácie tvoria splátky úveru ŠFRB v sume 15812,-€, splátky úverov Prima banke
v sume 657573,-€ tu je zahrnutý aj preklenovací úver na námestie v sume 613113,17€ a zostatky
splátok úverov, ktoré sme splatili úverom 245984,44€. Toho času má obec iba jeden úver so
zostatkovou hodnotou 305984,-€. Mesačné splátky v hodnote 2582,-€ na dobu 10 rokov.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
498336
Skutočnosť k 31.12.2011
498336
% plnenia
100
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
Materská škola
Výdajňa stravy
418 916,-€
66 868,- €
12552,- €
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
0
Skutočnosť k 31.12.2011
0
% plnenia
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : neboli
4. Plán rozpočtu na roky 2012 – 2014
4.1 Príjmy celkom
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Skutočnosť
k 31.12.2011
2224020
Plán na rok
2012
934684
Plán na rok
2013
870565
Plán na rok 2014
900265
969376
624364
630280
928684
6000
864565
6000
894265
6000
Skutočnosť
k 31.12.2011
1782681
Plán na rok
2012
934684
Plán na rok
2013
870565
900265
537375
325937
919369
498336
463231
61485
37898
372070
466079
6000
68604
471473
6000
68604
4.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
ZŠsMŠ
Plán na rok 2014
5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Príjem
výdaj
Rozdiel
Rozpočet
Plnenie
Rozpočet
Plnenie
Rozpočet
Plnenie
Bežný OcÚ
1041255
969376
522653
537375
518602
432001
ZŠsMŠ
56997
56997
498336
498336
-441339
-441339
spolu
1098252
1026373
1020989
1035711
77263
-9338
Kapitálový
624363
624364
326045
325937
298318
298427
Výsledok
1722615
hospodáren
ia
1650737
1347034
1361648
375581
289089
Finančné
operácie
610123
630280
919369
919369
-309246
-289089
Spolu
2332738
2281017
2266403
2281017
66335
0
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2011 je:
289 089 ,-€
zostatok peňažných prostriedkov:
na účtoch obce vo výške
52 715,40 €
v pokladni
767,34 €
odvod zo ZŠsMŠ na konci roka nie je na bankových účtoch
spolu:
8 254,94 €
61 737,68 €
z neho sú viazané tieto finančné prostriedky:
− Zábezpeka byty
nevyčerpané škola, neprišli na účet obce
soc. Fond
rezervný fond
26 555,14 €
8 254,94 €
72,47 €
26 855,13 €
Celkový výsledok hospodárenia, vrátane finančných operácií je nula.
Účtovný výsledok hospodárenia – ako rozdiel výnosov triedy 6 – a nákladov 5 je strata
vo výške -78309,-€.
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond , ktorý pozostáva z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka. Je súčasťou bežného bankového účtu a člení sa analiticky. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2011
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2011
Suma v €
2636,61
26855,13
2636,61
26855,13
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2011
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- darčeky
- zúčtovanie starosta
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2011
Suma v €
883,05
1674,04
0
2057,8
426,82
72,47
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Dotácia
Dotácia pre
Suma poskytnutých finančných
prostriedkov v roku 2011(záväzný
limit dotácie podľa oznámenia o
poskytnutí dotácie)
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov do
31.12.2011,resp. do
31.3.2012
87517
Rozdiel
Dátum
(stĺpec 1-2) Vratka vrátenia
nepoužitej dotácie
87517
0
100
0
87617
0
zariadenia
soc.služieb
Dotácia na
100
základe uzn.
vlády
č.333/2011
Spolu
87617
Poskytnuté príspevky:
Žiadateľ príspevku na činnosť
Suma poskytnutých Suma použitých
Rozdiel
prostriedkov
prostriedkov v roku (stĺ.2 - stĺ.3 )
v roku 2011 €
2011
€
-1-
-2-
Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Základná org. slovenský zväz zahradkárov
-3-
2000
600
-4-
2000
600
0
0
K 31.12.2011 neboli poskytnuté žiadne dotácie, v súlade so VZN č. 7/2005 o dotáciách.
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €
AKTÍVA
Názov
Neob.majetok spolu /netto/
Z toho :
Dlhod. nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj. VS
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
Majetok spolu
Skutočnosť k 1.1.2011
3056592
Skutočnosť k 31.12.2011
3324035
11187
2706429
338976
158009
8235
2989139
326661
82064
914
3807
37876
338976
161
639
3215240
545
27876
53482
161
1292
3407391
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky
Skutočnosť k 1.1.2011
3215240
Skutočnosť k 31.12.2011
3407391
1280415
1493418
-213003
1453846
1358624
1436933
-78309
1024940
10510
254868
398248
75292
906335
480979
10737
4453
632076
71690
305984
1023827
Vlastné imanie
Nevyspor. VH minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho :
Rezervy zákonné krátkodobé
Zúčtovanie medzi subjek. VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Časové rozlíšenie
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:
voči bankám
461
voči dodávateľom
321
voči štátnemu rozpočtu 336,342
voči zamestnancom 331
voči ŠFRB na nájomné byty
305984,- €
40402,- €
8914,- €
12075,- €
605448,-€
10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského listu č. OŽP-B/2010/03027-2. Predmetom podnikania je:
Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
V roku 2011 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
83481,- €
Celkové výnosy
49164,- €
Hospodársky výsledok – zisk
-34317,- €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa analiticky na bežnom účte.
11. Hodnotenie plnenia programov
Bežné výdavky
2010
2011
2012
Program 1: Plánovanie,manažment a kontrola
Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Podprogram 1.1 Manažment – Obecný úrad
135445
Cieľ: Zabezpečiť riadenie, reprezentáciu a zastupovanie obce
150457
132668
Zodpovednosť: starosta, pracovníčky úradu
Merateľný ukazovateľ:
610 mzdy
R
68200
83150
64000
skutočnosť k 31.12.
S
67533
79661
620 odvody
R
22800
21480
22368
skutočnosť
k 31.12.
S
22589
23681
630 tovary a služby
R
43445
40490
46300
skutočnosť
k 31.12.
S
20358
44181
kapitálové výdavky
R
1000
5357
skutočnosť k 31.12.
S
1074
5337
Komentár: Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosť obce súvisiace s profesionálnym
zabezpečením chodu obce. Finančné prostriedky zahrňajú mzdy a odvody starostu , kontrolóra a
ostatných zamestnancov, ďalej cestovné, energie, materiál, služby a údržba budovy, audítorské
služby, odmeny zástupcovi starostu, poslancom a členom komisií, reprezentačné výdavky a
stravovanie pracovníkov, odvod do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistenie budov …
ekonomická klasifikácia:
Podprogram 1.2 Finančná a rozpočt.oblasť
3500
4000
1500
Zámer: Sledovanie odvodov a poplatkov v samospráve
Cieľ: Znižovanie poplatkov
Zodpovednosť: starosta, finančné odd.
Merateľný ukazovateľ: % zníženia oproti minulému roku
630 tovary a služby
R 3500
4000
1500
skutočnosť k 31.12. k 31.12.
S 3890
4006
Komentár: Táto oblasť zahŕňa platenie poplatkov banke za vedenie účtu a rôzne iné poplatky
Podprogram 1.3 Činnosť matriky
4200
Zámer: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce
Cieľ: Dôsledne zabezpečovať v praxi prenesený výkon štátnej správy
Zodpovednosť: matrikárka obce
Merateľný ukazovateľ: počet sťažnosti
610 mzdy
R
3100
skutočnosť k 31.12.
S
2922
620 odvody
R
800
skutočnosť k 31.12.
S
641
630 tovary a služby
R
300
skutočnosť k 31.12.
S
333
Komentár: Táto oblasť zahŕňa činnosť matriky v našej obci
3778
3690
2100
2118
830
735
848
925
2600
909
181
Program 2: Propagácia a marketing
Zámer: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov
Podprogram
2.1 Web stránka obce
400
410
420
Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov
Zodpovednosť: správca WEB stránky
Merateľný ukazovateľ: predpokladaný počet návštevíkov za deň: 50
630 tovary a služby
R
400
410
420
skutočnosť k 31.12.
S
419
685
Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vedením a aktualizovaním stránky.
Podprogram
2.2 Šintavský spravodaj
1400
1639
1420
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov našej obce prostredníctvom tlače
Zodpovednosť: redakčná rada
Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov za rok: 3
630 tovary a služby
R
1400
1639
1420
skutočnsoť k 31.12.
S
1653
1888
Komentár: Výdavky sú rozpočtované na poplatky súvisiace s vydávaním novín Šintavský spravodaj
Podprogram
2.3 Miestny rozhlas
3033
300
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvo rozhlasu
Zodpovednosť: obecný úrad
Merateľný ukazovateľ: počet vysielaní v miestnom rozhlase
630 tovary a služby
R
500
300
skutočnosť k 31.12.
S
226
608
700 kapitálové výdavky
R
2533
skutočnosť k 31.12.
S
2533
Komentár: sprostredkovanie informácií prostredníctvo rozhlasu našim obyvateľom, výdavky
predstavujú bežné výdavky na údržbu rozhlasu
Podprogram 2.4
Kronika obce
133
Cieľ: Prenechávať informácie o obci ďalším generáciám
Zodpovednosť: Kronikárka obce
Merateľný ukazovateľ: počet napísaných strán
630 tovary a služby
R
133
skutočnosť k 31.12.
S
0
Komentár: Rozpočet zahŕňa odmenu kronikára obce
133
133
133
0
133
Program3: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer: Starostlivosť o občanov, vzájomné spolunažívanie,
Podprogram 3.1 Požiarna ochrana
Cieľ:
Minimalizovať riziko vzniku požiarov
Zodpovednosť: starosta obce, hasičský zbor
Merateľný ukazovateľ: počet požiarov
630 tovary a služby
R
skutočnosť k 31.12.
S
Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu
3025
2495
1300
3025
2972
2495
2830
1300
17270
19480
20015
Program 4: Služby občanom
Zámer: Zabezpečovať služby občanom
Podprogram 4.1 Miestne hospodárstvo
Cieľ: Spokojnosť občanov našej obci
Merateľný ukazovateľ: počet sťažností
Zodpovednosť: starosta obce
610 mzdy
skutočnosť k 31.12.
620 odvody
R
S
R
11500
10855
3630
11200
12867
3950
11060
3865
skutočnosť k 31.12.
S
3837
4651
630 tovary a služby
R
2140
4330
5090
skutočnosť k 31.12.
S
3530
5326
Komentár: Rozpočet zahŕňa mzdy a odvody pracovníka v miestnom hospodárstve, náklady na
pohonné hmoty, opravy a údržbu fekála a hona, poistné týchto strojov
Podprogram 4.2 Cintorínske služby
701
300
430
Zámer: Starostlivosť o miestny cintorín
Cieľ: Zabezpečiť údržbu a poriadok na miestom cintoríne
Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest
Zodpovednosť: starosta, správca cintorína
630 tovary a služby
R
701
300
430
skutočnosť k 31.12.
S
1064
844
Komentár: Výdavky sú spojené s údržbou cintorína, domu smútku a platbami za vodu
Podprogram 4.3 Výstavba obce
758598
4500
4500
Cieľ: Rekonštruovať a modernizovať majetok obce
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných objektov
630 tovary a služby
32477
4500
4500
700 kapitálové výdavky
726121
Komentár: Patria sem náklady za vodu na ulici Nitrianská, ktoré sa potom vyberajú od jednotlivých
občanov a drobné opravy našich budov alebo častí obce
Podprogram 4.4
Stavebný úrad
4000
Cieľ: Stavebné povolenia pre našich občanov v súlade so zákonom
Zodpovednosť: starosta obce, stavebný úrad Sereď
Merateľný ukazovateľ: počet stavebných povolení
640 dotácie
R
4000
skutočnosť k 31.12.
S
4040
Komentár: Patria sem platby na činnosť spoločného stavebného úradu
3700
3700
3790
Podprogram 4.5 Miestne komunikácie
1300
0
Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období
Cieľ: Kvalita miestnych komunikácií
Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok
630 tovary a služby
R
1300
0
skutočnosť k 31.12.
S
1703
396
Komentár: Výdavky na opravu a údržbu miestnych komunikácií
3750
3750
4600
4600
Program 5: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu
Podprogram 5.1 Odvoz a uloženie odpadu
33323
31200
27250
Cieľ: Zabezpečiť odvoz odpadu z obce
Zodpovednosť: starosta
Merateľný ukazovateľ: množstvo vyseparovaného odpadu
630 tovary a služby
R
33323
31200
27250
skutočnosť k 31.12.
S
34169
31388
Komentár: Patria sem náklady na nákup smeťových nádob, platby na dopravu a uloženie odpadu
Podprogram 5.2 Čistiareň odpadových vôd
35250
41320
28530
Zámer: Bezporuchový chod ČOV
Cieľ: Namerané hodnoty v súlade s platným povolením
Zodpovednosť: starosta, pracovník ČOV
Merateľný ukazovateľ: Rozbory vody
610 mzdy
R
6500
9700
9800
skutočnosť k 31.12.
S
5920
9889
620 odvody
R
3435
3520
3425
skutočnosť k 31.12.
S
3455
3571
630 tovary a služby
R
25315
28100
15305
skutočnosť k 31.12.
S
24054
28903
Komentár: Patria sem náklady na mzdy a odvody pracovníka ČOV, opravy a údržba ČOV
Podprogram: 5.3 Údržba kanalizácie
Zámer: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v celej obci
Cieľ: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: počet sťažností
630 tovary a služby
R
skutočnosť k 31.12.
S
Komentár: náklady spojené na údržbu kanalizácie
683
1600
683
340
850
1600
1309
850
Program 6: Prostredie pre život
Zámer: Vytvorenie stavebných pozemkov v našej obce
Podprogram 6.1 Rozvoj bývania
570
Cieľ: Spokojnosť bývania v našej obce
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: počet nájomných bytov
630 tovary a služby
R
570
skutočnosť k 31.12.
S
809
Komentár: Patria sem náklady na údržbu nájomných bytov
Kapitálové výdavky
R
skutočnosť k 31.12.
S
Podprogram 6.2 Verejná zeleň
2140
Zámer: Starostlivosť o verejnú zeleň
Cieľ: Pekná a upravená obec
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: frekvencia kosenia
630 tovary a služby
R
2140
skutočnosť k 31.12.
S
2505
Komentár: Patria sem výdavky na údržbu verejnej zelene
3500
3500
2800
2894
3500
310450
310450
3470
3470
3674
500
500
Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie
16053
7400
10130
Zámer: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia
Cieľ: Obec s kvalitným osvetlením
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: znižovať náklady za spotrebu elektrickej energie
630 tovary a služby
R
16053
7400
10130
skutočnosť k 31.12.
S
15753
8396
Komentár: Výdavky sú zamerané na platby za elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia
Podprogram 6.4 ZO Záhradkári
1000
Cieľ: Spolupracovať s obecným úradom na údržbe verejnej zelene
Zodpovednosť: predseda Slov.spolku záhradkárov
Merateľný ukazovateľ: počet akcií
640 tovary a služby
1000
skutočnosť k 31.12.
Komentár: Výdavky tvoria príspevok záhradkárom na činnosť
600
1000
600
600
1000
Program 7 : Finančná a rozpočtová oblasť
Zámer: Finančné vyrovnanie dĺžnej sumy voči banke
Podprogram 7.1 Splácanie istiny úveru
Cieľ: Plynulé splácanie úveru
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: počet splátok
800 splátky istiny
R
skutočnosť 31.12.
S
Komentár: Patria sem splátky istiny z úveru
39050
919369
37586
39050
39000
919369
919369
37586
Podprogram 7.2 splácanie úrokov z úveru
Cieľ: Plynulé splácanie úrokov z úveru
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: počet splátok
600 splácanie úrokov
R
skutočnosť k 31.12.
S
Komentár: Patria sem splátky úrokov z úveru
9900
22950
15754
9900
9807
22950
22919
15754
Program 8: Kultúra a šport
Zámer: Atraktívne kultúrne a športové aktivity pre každého
Podprogram 8.1 Futbalový klub
25847
21118
17800
Cieľ: Podporovať futbalovú tradíciu v obci
Zodpovednosť: starosta obce a predseda TJ
Merateľný ukazovateľ: počet obyvateľov zapojených do futbalových aktivít za rok
610 mzdy
R
700
2500
3000
skutočnosť k 31.12.
S
489
2439
620 odvody
R
204
618
1048
skutočnosť k 31.12.
S
186
815
630 tovary a služby
R
20943
16000
9702
skutočnosť k 31.12.
S
18913
16006
640 príspevky
R
4000
2000
4050
skutočnosť k 31.12.
S
2000
2000
Komentár: Výdavky predstavujú údržbu štadióna, energie a príspevok na činnosť
Podprogram 8.2 Veslársky klub
3000
Cieľ: Podporovať veslárov v našej obce
Zodpovednosť: starosta obce, predseda VK
Merateľný ukazovateľ: počet registrovaných občanov
630 tovary a služby
R
1000
1485
3135
985
1135
skutočnosť k 31.12.
S
1161
640 príspevky
R
2000
skutočnosť k 31.12.
S
1133
Komentár: Výdavky sú použité na činnosť veslárského klubu
Podprogram 8.3 Kultúra
14388
1052
500
433
2000
2330
1198
Cieľ: Udržiavať kultúrne tradície v našej obci
Zodpovednosť: starosta obce, predseda kultúrnej komisie
Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych podujatí za rok
630 tovary a služby
R
10688
2330
skutočnosť k 31.12.
S
5394
2601
700 kapitálové výdavky
R
3700
skutočnosť l 31.12.
S
3675
Komentár: Výdavky sú použité na kultúrno-spoločenské aktivity obce
Podprogram 8.4 Knižnica
455
660
Cieľ: Zabezpečiť požičiavanie kníh našim občanom
Zodpovednosť: starosta obce, vedúca MĽK
Merateľný ukazovateľ: Počet čitateľov
630 tovary a služby
R
455
660
skutočnosť k 31.12.
S
431
854
Komentár: Výdavky predstavujú nákup kníh a odmena vedúcej MĽK
Podprogram 8.5 Darcovia krvi
330
Cieľ: Podporovať darovanie krvi v našej obci
Zodpovednosť: starosta obce, predseda miestnej org. Červ. Kríža
Merateľný ukazovateľ: počet darcov krvi
630 tovary a služby
R
330
skutočnosť k 31.12.
S
368
Komentár: Výdavky predstavujú občerstvenie po odbere krvi
Podprogram 8.6 Obradné siene
1601
Cieľ: Umožniť vykonanie dôstojných občianskych obradov
Zodpovednosť: starosta obce, matrikárka
Merateľný ukazovateľ: Počet akcií
630 tovary a služby
R
1601
skutočnosť k 31.12.
S
1501
Komentár: Patria sem výdaje na sobáše a rozlúčku s občanmi
Podprogram 8.7 Dychová hudba
Cieľ: Koncertovanie a zábava v našej obci
Zodpovednosť: starosta obce, kapelník DH
Merateľný ukazovateľ: Počet akcií
630 tovary a služby
R
skutočnosť k 31.12.
S
Komentár: Patria sem drobné výdavky na činnosť
660
1810
1810
330
660
660
330
1628
1050
1628
1163
1050
50
540
1198
50
12
Program 9: Vzdelávanie
Zámer: Kvalitné vzdelávanie detí v našej obci
Podprogram 9.1 Materská škola a Základná škola 19373
Cieľ: Kvalitná predškolská a školská príprava detí
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ s MŠ a štatutárny zástupca MŠ
Merateľný ukazovateľ: počet tried v MŠ a ZŠ
630 tovary a služby
R
13400
skutočnosť k 31.12.
S
13364
700 kapitálové výdavky
R
5973
skutočnosť k 31.12.
S
5973
Komentár: Výdavky predstavujú platby za príspevky a poistné
1370
1370
1374
Podprogram 9. 2 Výdajňa stravy
10500
12800
Cieľ: Kvalitné stravovanie pre deti v MŠ a ZŠ
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ s MŠ a vedúca jedálne
Merateľný ukazovateľ: počet stravníkov
630 tovary a služby
10457
12838
Komentár: výdavky tvorí príspevok na zhotovenie stravy do jedálne Sereď
400
400
10000
10000
Podprogram 9.3 Školský klub
5380
6630
4991
Cieľ: Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí v školskom klube
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠsMŠ a vedúca školského klubu
Merateľný ukazovateľ: počet detí v školskom klube
610 mzdy
R
4100
3550
3624
skutočnosť k 31.12.
S
3580
3985
620 odvody
R
1280
1330
1267
skutočnosť k 31.12.
S
1295
1474
630 tovary a služby
R
1750
100
skutočnosť k 31.12.
S
45
1714
Komentár: Výdavky predstavujú mzdy a odvody za pracovníka v školskom klube a všeobecný
materiál.
Program 10: Sociálne služby
Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
Podprogram 10.1 Zariadenie opatrovateľskej služby 258072 156670
155300
Cieľ: Riešiť nepriaznivú soc. situáciu našich občanov
Zodpovednosť: starosta obce, vedúca zariadenia ZOS
Merateľný ukazovateľ: Počet ubytovaných – maximálne využitie kapacity
610 mzdy
R
83000
81000
75300
skutočnosť k 31.12.
S
78387
81354
620 odvody
R
27300
28700
26317
skutočnosť k 31.12.
S
27108
28983
630 tovary a služby
R
85068
46970
47683
skutočnosť k 31.12.
S
84734
48119
700 kapitálové výdavky
R
62704
skutočnosť k 31.12.
S
62772
Komentár: Výdavky zahŕňajú prevádzku Zariadenia domu s opatrovateľskou službou mzdy a
odvody, tovary a služby zariadenia.
Podprogram 10.2 Opatrovateľská služba
3490
3980
5000
Cieľ: Zabezpečiť občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných
610 mzdy
R
2300
2300
3250
skutočnosť k 31.12.
S
2200
2110
620 odvody
R
1090
1030
1136
skutočnosť k 31.12.
S
761
940
630 tovary a služby
R
100
650
614
skutočnosť k 31.12.
S
500
Komentár: Výdavky zahŕňajú mzdy a odvody opatrovateliek a materiálové vybavenie
Podprogram 10.3 Starostlivosť o starých občanov 1000
250
6000
Cieľ: Vytvoriť podmienky na aktívne trávený čas starších spoluobčanov
Zodpovednosť: starosta obce
Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných podujatí pre našich starších spoluobčanov
640 tovary a služby
R
1000
250
6000
skutočnosť k 31.12.
S
1233
636
Komentár: Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie aktivít pre našich dôchodcov
Podprogram 10.4 Občania v hmotnej núdzi
600
720
500
Cieľ: Zmierniť núdzu občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc
Zodpovednosť: starosta obce, sociálna komisia
Merateľný ukazovateľ: počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi
630 tovary a služby
R
600
720
500
skutočnosť k 31.12.
S
1002
892
Komentár: Patria sem výdavky na stravovanie a materiálnu pomoc pre občanov, ktorí sú v hmotnej
núdzi
Podprogram 10.5 Klub dôchodcov
120
50
300
Cieľ: Stretávanie dôchodcov vo svojom klube
Zodpovednosť: starosta obce, predseda klubu dôchodcov
Merateľný ukazovateľ: počet členov
640 príspevky
R
120
50
300
skutočnosť k 31.12.
S
88
103
Komentár: výdavky predstavujú bežné náklady na činnosť klubu
Podprogram 10.6 ZŤPS
500
500
Cieľ: Stretávanie zdravotne-ťažko postihnutých občanov vo svojich priestoroch
Zodpovednosť: starosta obce, predseda ZŤPS
Merateľný ukazovateľ: počet členov ZŤPS
640 príspevky
R
500
500
skutočnosť k 31.12.
S
458
979
Komentár: výdavky predstavujú náklady na činnosť klubu ZŤPS
Vypracovala: Janka Tóthová
účtovník obce
v Šintave dňa 1.6.2012
500
500
Predkladá: Miroslav Holička
starosta obce
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. …..................
b/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami s týmito opatreniami na nápravu
nedostatkov:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011
Download

Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje: