Prieskum trhu
na uskutočnenie stavebných prác zákazky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oľšov
Obec Oľšov, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § § 9 ods. 9 cit.
zákona na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác zákazky „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Oľšov“.
1.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Oľšov
Zastúpený: Pavol Hovančík
Adresa: Obecný úrad, Oľšov 29, 082 76 Oľšov
IČO: 00327549
e-mail: obecolsov@profinet-system.sk
2.
Opis predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oľšov, z dôvodu
zlého technického stavu svietidiel a nízkej hospodárnosti sústavy, ktorá v súčasnosti nie je schopná
správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia
a náležitý stupeň bezpečnosti. Rekonštrukcia je zameraná na zníženie nákladov spojených s
prevádzkou VO a zlepšením parametrov osvetlenia komunikácií. Obsahuje výmenu časti
existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými vlastnosťami, výmenu
výložníkov a rozvádzačov.
Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch bližšie opisuje technické požiadavky na svietidlá,
reguláciu verejného osvetlenia, svetelné zdroje sústavy verejného osvetlenia, požiadavky na
rozvádzač verejného osvetlenia, funkcie dozoru a riadenia, dispečerskú činnosť, možnosti
nastavenia regulácie osvetlenia, rozsah ovládania a dozoru nad rozvádzačom verejného osvetlenia.
3.
Miesto dania služby: Obec Oľšov
4.
Predpokladaná hodnota zákazky: 22 874,25 € bez DPH
5.
Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky
6.
Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi úspešným uchádzačom a verejným
obstarávateľom.
7.
Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov verejného
obstarávateľa.
8.
Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Ponuku v € bez DPH, vyčíslené DPH a cenu vrátane DPH, žiadame predložiť v písomnej (listinnej)
forme, poštou alebo osobne, v zalepenej obálke označenej heslom „Projekt stavby – neotvárať!“ v
lehote na predkladanie ponúk
30.01.2014 do 10:00 hod.
na adresu:
TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Pokyny na zostavenie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač,
ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).
9.
Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
(kópia nemusí byť úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.:
•
•
•
živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ),
výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
Ekonomické a finančné postavenie
Nepožaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo
odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol
schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako
zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť
takúto zmluvu.
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
§ 28 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ( 2008,
2009, 2010, 2011 a 2012) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa toho zákona , dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii , vyhlásením
uchádzača , alebo záujemcu o ich uskutočnení , doplneným dokladom , preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah , na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti podmienky je v zmysle § 32 ods. 6. Verejný obstarávateľ požaduje
predložiť zoznam dodávok prác z dôvodu preukazovania schopnosti uchádzača spoľahlivo
realizovať predmet zákazky.
§ 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, ktorí sú zodpovední za
kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:
verejný obstarávateľ požadovaním týchto
podmienok účasti požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú
min. jednou odborne spôsobilou osobou, ktorá zabezpečí odborné vedenie. Podmienka účasti je
potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.
podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona: ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať,
1.opismi alebo fotografiami,
2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim.
Odôvodnenie primeranosti požiadavky:
Požadované doklady a dokumenty sú potrebné z dôvodu vyhodnotenia splnenia požadovaných
vlastností a parametrov uvedených v opise predmetu zákazky
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické
a odborné kapacity inej osoby, v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálne požadované štandardy
k § 28 ods. 1 písm. b) V predloženom zozname stavebných prác musia byť minimálne tri zákazky stavby rovnakého alebo podobného charakteru (Rekonštrukcie alebo výstavba verejného osvetlenia
a autonómneho riadiaceho systému pripojeného na dispečing), ktoré uchádzač realizoval, z ktorých
min. jedna musí byť v hodnote min. 20 000,00 € bez DPH.
V prípade, že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného charakteru ako je predmet zákazky, verejný
obstarávateľ to bude klasifikovať ako nesplnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) o
verejnom obstarávaní a na základe uvedeného bude uchádzač vylúčený. K zoznamu priloží
záujemca min. 3 referenčné listy, originál alebo úradne overenú kópie, s uvedením názvu
obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu
predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítanej na EUR
bez DPH, v termínoch začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie objednávateľa, že
práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite, kontaktnej osoby
objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.
k § 28 ods. 1 písm. c) príslušné oprávnenie o odbornej spôsobilosti revízny technik vyhradeného
technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky 508/2009 Z.z., resp. iný rovnocenný doklad
vydávaný v krajine sídla uchádzača.
Uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti s odtlačkom
pečiatky a podpisom, resp. iný rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača.
k § 28 ods. 1 písm. l) Uchádzač predloží katalógové listy ponúkaných výrobkov a prehlásenia
o zhode – svietidiel, výložníkov s uvedením údajov potrebných pre vyhodnotenie splnenia
požadovaných vlastností a parametrov uvedených v súťažných podkladoch; popis riadiaceho
systému s uvedením vlastností a možností riadiaceho systému, potvrdenie o kompatibilite
riadiaceho systému s navrhovaným svietidlom, vystavené výrobcom regulácie.
Súčasťou predloženej dokumentácie musia byť prehlásenia o zhode pre ponúkané svietidlá
a výložníky.
10.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena v € spolu s DPH.
11.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe (jedno originálne vyhotovenie a jedna kópia totožná s
originálom) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Oľšov PONUKA - NEOTVÁRAŤ, poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu
uvedenú v bode 8 tejto výzvy
Uchádzač predloží zoznam ekvivalentných položiek vo forme tabuľky.
Svetelno-technické výpočty podľa vzorov uvedených v STS podpísané zodpovednou osobou za
vyhotovenie výpočtov s uvedením dokladu o odbornom vzdelaní podpísanej osoby. Uchádzač
zároveň predloží výpočty v elektronickej formy v *.uld alebo *ldt súbore, pre overenie výpočtu
hodnotiacou komisiou.
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.
V Oľšove, dňa 20.01.2014
S pozdravom
Pavol Hovančík
starosta obce
Obec Oľšov
P.č.
Rozpočet projektu
Názov výdavku
MJ
Jednotková
cena
v Eur
Príloha č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Počet
jednotiek
Celkom
v Eur
1.
Montáž skrine na stožiar,
vr.zapojenia vodičov
ks
1,00
0,00
2.
Rozvádzač RVO vrátane
riadiaceho systému - materiál
ks
1,00
0,00
3.
Nosič svietidiel VO a káblových
koncoviek - montáž
ks
32,00
0,00
ks
32,00
0,00
ks
66,00
0,00
5.
Nosič svetidla VO - materiál
Ukončenie celoplastových káblov
zmrašť. záklopkou alebo páskou
do 4 x 10 mm2 - montáž
6.
Svietidlo výbojkové na výložník montáž
ks
32,00
0,00
7.
Vybojka NAV-T 50W SUPER 4Y
ks
18,00
0,00
8.
Vybojka NAV-T 70W SUPER 4Y
ks
14,00
0,00
9.
Svietidlo SR 50 50W
ks
18,00
0,00
10.
Svietidlo SR 50 70W
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/
voľne uložený CYKY-CYKYm 750
V 2x1.5 - montáž
ks
14,00
0,00
m
96,00
0,00
m
96,00
0,00
m
10,00
0,00
4.
11.
13.
Kábel silový medený CYKY
2Bx01,5
Silový kábel 750-1000 V (v mm2)
voľne uložený AYKY 750 V 4x16 montáž
14.
Kábel silový hliníkový AYKY
4Bx16
m
10,50
22,81
15.
Demontáž skrine na stožiari
ks
1,00
0,00
16.
Svietidlo výbojkové - demontáž
ks
32,00
0,00
17.
Nosič svietidiel VO a káblových
koncoviek - demontáž
ks
32,00
0,00
18.
Revízie
hod
16,00
0,00
12.
Strana 1 z 2
Obec Oľšov
19.
Montážna plošina MP16
20.
MP16 za km
Celkom
Rozpočet projektu
Príloha č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
hod
32,00
0,00
km
200,00
0,00
Strana 2 z 2
Download

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oľšov