STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
PLZENSKÁ 10, 080 01 PREŠOV
tel.:+421 / 51 / 773 26 03
fax: 051 / 772 21 76
e-mail: [email protected]
____________________________________________________________
SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
HODNOTIACA SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2013/2014
KONTAKTNÉ ÚDAJE ŠKOLY
ADRESA ŠKOLY
Plzenská 10, 080 01 Prešov
TELEFÓNNE ČÍSLO
+42151 773 26 03
FAXOVÉ ČÍSLO
+42151 772 21 76
INTERNETOVÁ ADRESA
www.spsspo.svcmi.sk
ELEKTRONICKÁ ADRESA
[email protected]
ZRIAĎOVATEĽ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov
RIADITEĽ ŠKOLY
Ing. Stanislav Repeľ
ZÁSTUPCA RIADITEĽA
Ing. Margita Hodulíková
ŠKOLY
Ing. Mária Hrubá
PREDSEDA RADY ŠKOLY
Mgr. Stanislav Kolpak
PREDSEDA RADY RODIČOV Martin Lukčík
051 772 21 76
051 773 26 03 kl. 13,21
051 773 26 03 kl. 19
051 7495 083
Zloženie Rady školy
PRIEZVISKO A MENO
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Mgr. Stanislav Kolpak - predseda
RNDr. Emília Ondíková
OSTATNÍ ZAMESTNANCI
Anna Geciková
ZÁSTUPCOVIA RODIČOV
Mgr. Peter Centko
Ivana Kandráčová
Mgr. Mária Kovaliková
ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA
Ing. Karol Lacko, PhD
Prof. Ing. Ján Paško, CSc
PhDr. Jozef Kičura
PhDr. Mikuláš Komanický
ZÁSTUPCA ŽIAKOV
Zdenka Ondriová
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY:
Poradnými orgánmi školy sú predmetové komisie (PK) :
-
PK SVI (staviteľstva) - vedúci: Ing. Svetlana Filipová
PK GKK (geodézia, kartografia a kataster ) - vedúci: Ing. Alena Kubanková
PK PVP a TŠV (prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy) - vedúci: Mgr.
Stanislav Kolpak
PK SVP (spoločenskovedných predmetov) - vedúci: Mgr. Adela Kolpaková
Ďalšími poradnými orgánmi školy sú:
-
Výchovný poradca – Ing. Jana Komarová
Koordinátor pre prevenciu – Mgr. Oľga Kochanová
Koordinátor environmentálnej výchovy – RNDr. Iveta Sakáčová
Poradca pre vzdelávanie prostredníctvom IKT – RNDr. Iveta Sakáčová
PREDMETOVÁ KOMISIA STAVITEĽSTVA
A/ ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE STAVITEĽSTVA (PK SVI)
V uplynulom školskom roku 2013/2014 pracovala PK staviteľstva v tomto zložení:
Vedúca PK SVI:
Členovia PK SVI:
Ing. Filipová Svetlana
Ing. Bindzarová Edita
Ing. Hodulíková Margita
Ing. Hrubá Mária
Ing. Komarová Jana
Ing. Mikušová Gabriela
Ing. Orságová Anna
Ing. Poušová Adriana
Ing. Repeľ Stanislav
Ing. Vrbenská Mária
Ing. Zbiňovská Dagmar
Členky PK SVI sa počas školského roka riadili plánom práce PK SVI a zároveň svoju činnosť
prispôsobovali aktuálnym požiadavkám vedenia školy.
B/ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti boli plnené tieto úlohy :
1. V auguste a septembri 2013 učiteľky odborných predmetov vypracovali TVVP v zmysle
Školského vzdelávacieho programu platného od 1.9.2013 s účinnosťou pre 1. a 2. ročník
a upravili TVVP podľa Školského vzdelávacieho programu pre 3. a 4. ročník. Plány boli
vypracované a upravené elektronicky s použitím výpočtovej techniky.
2. Vyučujúce cvičení zo staviteľstva, pozemného staviteľstva a stavebných konštrukcií –
Ing.Filipová, Ing.Hrubá, Ing. Mikušová, Ing. Vrbenská a Ing. Zbiňovská - a cvičení zo
zásobovania vodou a kanalizácie, vzduchotechniky a zo zásobovania plynom – Ing. Bindzarová,
Ing. Hodulíková a Ing. Poušová - zabezpečili vhodné podklady pre vypracovanie zadaní a
ročníkových projektov tak, aby študenti samostatne riešili zadania vo viacerých alternatívach a
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
tým mali možnosť tvorivo rozvíjať získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti z daného
predmetu.
3. Splnená bola aj stála úloha pre všetkých členov PK SVI, a to príprava testov na preverovanie
vedomostí, zručností a návykov na predmetoch, ktoré v tomto školskom roku vyučovali, ako je
uvedené v pláne práce PK SVI na školský rok 2013/2014.
4. Pre praktickú časť odborných predmetov boli v tomto roku v rámci PK vypracované maturitné
zadania a to:
Forma - Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
– 7 tém pre IV.A triedu so zameraním na pozemné staviteľstvo - každá v dvoch alternatívnych
riešeniach. Na spracovaní tém sa podieľali tieto vyučujúce – Ing.Filipová, Ing. Mikušová,
Ing. Zbiňovská.
– 8 tém pre IV.B triedu so zameraním na dopravné staviteľstvo - každá v dvoch alternatívnych
riešeniach. Na spracovaní tém sa podieľali tieto vyučujúce – Ing. Orságová, Ing.Filipová a
Ing. Vrbenská.
– 7 tém pre IV.C triedu so zameraním na technické zariadenie budov - každá v dvoch
alternatívnych riešeniach. Na spracovaní tém sa podieľali tieto vyučujúce – Ing.Bindzarová,
Ing. Hodulíková, Ing. Vrbenská.
Forma – Obhajoba vlastného projektu
– 8 tém pre IV.A triedu so zameraním na pozemné staviteľstvo, ktoré vypracovalo
a obhajovalo 15 žiakov pod vedením konzultantky Ing. Zbiňovskej.
– 7 tém pre IV.B triedu so zameraním na dopravné staviteľstvo, na ktorých pracovalo 13
žiakov s konzultantkou Ing. Orságovou a Ing. Vrbenskou.
5. Pre teoretickú časť odborných predmetov bolo vypracovaných po 25 maturitných tém pre IV.A
(pozemné staviteľstvo), pre IV.B triedu (dopravné staviteľstvo) a pre IV.B triedu (technické
zariadenia budov).
Na vypracovaní tém sa podieľali vyučujúce nasledovne:
- pozemné staviteľstvo
Ing. Zbiňovská
- stavebné konštrukcie
Ing. Filipová
- ekonomika
Ing. Mikušová, Ing. Vrbenská
- vzduchotechnika, zvak
Ing. Hodulíková
- zásobovanie plynom
Ing. Bindzarová
6. Práci v záujmovom útvare sa venovala:
Ing. Zbiňovská – záujmový útvar Projekty pre študentov 4. ročníka odborného zamerania
pozemné staviteľstvo, na ktorom vypracovávali svoje maturitné projekty na PČOZ formou
obhajoby vlastného projektu.
7. Obsahom ďalšej úlohy podľa plánu práce PK SVI v školskom roku 2013/2014 je vzdelávanie
učiteľov, sledovanie noviniek v odbore, štúdium noriem, zabezpečovanie odbornej literatúry pre
učiteľov. Učitelia podľa plánu vzdelávania učiteľov absolvujú inovačné resp. špecializačné
vzdelávania, za absolvovanie ktorých získavajú kredity. Na základe získaných kreditov sú
pedagogický zamestnanci odmeňovaní kreditovým príplatkom.
8. Úloha vypracovanie plánu práce PK SVI na školský rok 2013/2014 bola splnená ako prvá,
pretože od nej sa odvíja celoročná činnosť predmetovej komisie.
9. Splnená bola aj úloha vykonávania vzájomných hospitácii v rámci PK podľa plánu hospitácii,
ktorý bol vypracovaný vedúcou PK SVI pre 1. a 2. polrok školského roka.
10. Príkladom rozvíjania medzipredmetovej spolupráce je využívanie projektov spracovaných na
cvičeniach z pozemného staviteľstva v 3. a 4. ročníku ako podkladov pre vypracovanie
ročníkových projektov na iných odborných predmetoch v rámci PK SVI ako sú stavebné
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
konštrukcie a výpočtová technika v odbore, kde sa žiaci učia projektovať v CAD programe
Nemetschek, na ktorý má naša škola bezplatnú licenciu od firmy Nemetschek s.r.o. už 19 rokov.
11. Úloha, ktorej obsahom je nadväzovať a rozširovať spoluprácu so stavebnými firmami pri
získavaní nových poznatkov, podkladov a učebných pomôcok, je plnená priebežne v rámci
možností všetkých členov PK SVI. Spolupráca sa rozvíja pri organizovaní Európskeho dňa
rodičov a školy.
12. V tomto školskom roku pokračovala spolupráca s firmou Nemetschek Slovensko, s.r.o. v Prahe
prostredníctvom Ing. Jany Nekovářovej. Firma nám každoročne už 19 rokov poskytuje
bezplatnú školskú licenciu vždy pre najnovšiu verziu Allplanu, ktorý vyučujeme na predmete
výpočtová technika v odbore na odbornom zameraní pozemné staviteľstvo v treťom a štvrtom
ročníku.
Predmet vyučujú Ing. Filipová a Ing. Komarová s použitím CAD programu NEMETSCHEK –
verziu Allplan 2009. Každoročne Ing. Filipová spracováva a odosiela do firmy Nemetschek
Dotazník o využívaní CAD programu vo vyučovaní a na súťažiach SOČ. Po zakúpení PC do
učebne č. 111 s vyhovujúcim harwérom pre inštaláciu najnovšej verzie Allplan 2014 vedúca PK
zabezpečila licenciu od firmy Nemetschek s.r.o.
13. Ing. Filipová zabezpečila dvojdňové školenie pre učiteľov odborných predmetov pre obsluhu
CAD programu Nemetschek pre najnovšiu verziu Allplan 2014, ktorý sa bude vyučovať na
predmete VTO od druhého ročníka počnúc školským rokom 2014/2015.
14. V rámci PK Ing. Poušová zabezpečila odborné exkurzie pre žiakov 1. ročníka (I.A a I.B trieda)
v termíne od 24.5.2013 do 28.5.2013 nasledovne:
– HESTA, s.r.o. Prešov – výroba plastových okien
– LEIER, s.r.o. Petrovany – výroba tehál a tvaroviek
– TSÚS – technický a skúšobný ústav stavebný Prešov
– Krajská hvezdáreň a planetárium Prešov
– SPRAVBYT KOMFORT Prešov – kotolňa na biomasu
15. Vyučujúce v zabezpečili odborné exkurzie pre žiakov:
– Ing. Poušová – Úpravňa vody v Brezovici
– Ing. Bindzarová – návšteva plynovej kotolne s výkladom obsluhy v Prešove
– Ing. Bindzarová – návšteva Šarišskej galérie v Prešove
16. Počas školského roka vyučujúce pripravili individuálne študijné plány, poskytovali konzultácie
študentom podľa individuálnych študijných plánov a pripravili skúšobné testy pre vykonanie
skúšok ako aj samotné skúšanie žiakov.
17. Ing. Filipová vykonáva zároveň prácu školského knihovníka v školskej knižnici. Táto činnosť
predstavuje evidenciu prírastkov v ŠK, realizáciu a evidenciu výpožičiek a návratok pre
učiteľov a pre žiakov školy a upomienky pre žiakov.
18. Záverečnú správu o činnosti PK staviteľstva, ktorá bola prednesená na záverečnej hodnotiacej
porade pedagogických zamestnancov školy s vedením školy a odovzdaná v písomnej aj
elektronickej forme vedeniu školy, spracovala vedúca PK SVI Ing. Filipová.
Záverom hodnotím činnosť PK staviteľstva za úspešnú a úlohy dané plánom práce v školskom
roku 2013/2014 za splnené.
Vypracovala: Ing. Filipová Svetlana
vedúca PK SVI
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
PREDMETOVÁ KOMISIA GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA
1.
ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE
Predmetová komisia geodézie, kartografie a katastra pracovala v školskom roku 2013/2014
v zložení:
Ing. Mária Hrubá
– GEV, DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA.
– zástupkyňa riaditeľa školy.
Ing. Viera Petrušková
– AZP, PZW, ODBORNÁ PRAX, GEOGRAFIA
– triedna učiteľka I. C.
Ing. Jurašková
– GED, ODBORNÁ PRAX, FOT, MAP, GEV, KRY.
– vedenie záujmového útvaru – Mladý zememerač,
– triedna učiteľka II. C.
Ing. Ivancová
– ODBORNÁ PRAX, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, GEV, AGI, KAR.
– triedna učiteľka III. C.
Ing. Alena Kubanková
– GED, GEV, AGI.
– vedúca PK GKK,
– vedenie záujmového krúžku – Slovensko číselne,
– zodpovedná za Zbierku geodetických prístrojov a pomôcok,
– vedúca Fondu na opravu a údržbu geodetických prístrojov a pomôcok,
– triedna učiteľka IV. C.
2. ČINNOSŤ PREDMETOVEJ KOMISIE PODĽA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
Činnosť predmetovej komisie GKK sa v školskom roku 2013/14 riadila Plánom práce PK,
vypracovaným v septembri 2013.
I. štvrťrok
Táto činnosť sa začala prípravou a realizáciou komisionálnych skúšok žiakov, na čom sa
podieľali Ing. Petrušková, Ing. Kubanková, Ing. Jurašková a Ing. Ivancová. O vykonanie
komisionálnych skúšok, celkovo zo siedmych odborných predmetov, požiadali traja žiaci, z čoho
dvaja neprospeli a jeden žiak sa komisionálnych skúšok nezúčastnil.
Keďže členovia PK GKK sú zároveň triednymi učiteľmi, začiatok školského roka bol
sprevádzaný prípravou a spracovaním triednickej dokumentácie. Ďalej nasledovalo spracovanie,
prejednanie a zosúladenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučujúcich,
ako aj oboznámenie sa s klasifikáciou a hodnotením v novom školskom roku podľa Metodického
pokynu č. 21/201 o hodnotení a klasifikácií žiakov stredných škôl. Členovia PK sa dohodli, že
v priebehu školského roka budú sledovať prípadné zmeny pre inováciu a zdokonalenie TVVP.
Ing. Petrušková a Ing. Kubanková si rozdelili úlohy pri príprave podkladov PČOZ MS
v prvom opravnom termíne, konanej v dňoch 03. – 04. septembra 2013.
V školskom roku 2013/2014 PK GKK otvorila odborný záujmový útvar – Slovensko číselne pod
vedením Ing. Kubankovej a Mladý zememerač pod vedením Ing. Juraškovej.
V novembri Ing. Jurašková počas 10. európskeho dňa rodičov a škôl zabezpečila pre žiakov
triedy II. C odbornú prednášku so zástupcami Krajského pamiatkového úradu v Prešove a žiakov
prvých až tretích ročníkov prednášku so zástupcami Úradu verejného zdravia v Prešove;
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Ing. Kubanková pre žiakov III. C a IV. C odbornú exkurziu križovatka ZVL / cesta I. triedy Prešov.
Následne žiaci triedy III. C pod vedením Ing. Juraškovej sa zúčastnili prednášky a zároveň sa
podrobili lekárskej prehliadke v Poradni zdravia Prešov.
V novembri 2013 Ing. Kubanková a Ing. Petrušková vypracovali návrhy tém pre PČOZ a
TČOZ MS pre šk. rok 2013/14. Následne si členovia rozdelili témy na vypracovanie podkladov / pre
PČOZ (Ing. Petrušková – 4 témy, Ing. Kubanková – 4 témy); pre TČOZ (Ing. Jurášková – 2 témy,
Ing. Kubanková – 1 téma) ako aj opravu a aktualizáciu maturitných zadaní v súlade s novou platnou
legislatívou, technickými predpismi a zákonmi v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Dohodli sa
na vzájomnej spolupráci a konzultácií v pravidelných časových intervaloch.
Ing. Petrušková, Ing. Jurašková a Ing. Ivancová pripravili päť odborných tém pre SOČ a PČ OZMS
formou obhajoby vlastného projektu, konkrétne:
1. Zameranie historickej brány z 19. storočia fotogrametricky
(Mária JANČUVOVÁ – konzultant, Ing. Martina Jurašková)
2. Účelová mapa – príprava podkladov pre projektanta
(Peter DANČO – konzultant, Ing. Viera Petrušková)
3. Geometrický plán pre porealizačné zameranie rodinného domu
(Štefan JAKUB – konzultant, Ing. Viera Petrušková)
4. Príručka pre spracovanie geometrického plánu v programe KOKEŠ
(Veronika LUKÁČOVÁ – konzultant, Ing. Viera Petrušková)
5. Určenie kubatúr plošnou niveláciou (Martin ŠESTÁK a Dávid RYBOVIČ – konzultant, Ing. Viera Ivancová)
II. štvrťrok
V druhom štvrťroku členovia PK GKK začali pripravovať podklady na praktickú maturitnú
skúšku, prebiehala inventarizácia hmotného majetku školy. Podľa vypracovaného harmonogramu
členovia PK vykonávali vzájomné hospitácie. V rámci propagácie našej školy sa všetci členovia
zúčastnili výjazdu do základných škôl okresu PO, SB a SL, v rámci ktorého navštívili celkovo
jedenásť základných škôl. Ing. Kubanková pokračovala v propagácii aj v januári na ZŠ
Československej armády v PO a spoločne s Ing. Ivancovou sa zúčastnili burzy pre žiakov deviatych
ročníkov na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej v Prešove. V novembri sa všetci členovia PK GKK
zúčastnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov.
Ing. Petrušková v dňoch 07. – 08. novembra 2013 sa zúčastnila 21. slovenských geodetických dní
v Žiline. Členov PK informovala o záveroch, a to predovšetkým o zmenách v legislatívnych a
technických predpisoch a ich dopad na prax a učebné osnovy v našom odbore.
III. štvrťrok
V rámci zasadnutia PK GKK sme zhodnotili prácu a dosiahnuté študijné výsledky prvého
polroka školského roka. Nespokojnosť bola vyjadrená s klesajúcou úrovňou žiakov štvrtého
ročníka, ktorí po stužkovej slávnosti stratili záujem o štúdium. Problémovými žiakmi sa javia
5 žiaci III. C triedy v predmete geodetické výpočty a jeden žiak I. C triedy ktorý vymeškal 498
vyučovacích hodín.
Ing. Petrušková sa v januári zúčastnila so žiakmi IV. C triedy odbornej exkurzie na Okresnom
úrade, Katastrálny odbor Prešov, Konštantínova 6 .
Ing. Petrušková a Ing. Kubanková urobili kompletizáciu podkladov pre blížiacu sa PČ OZMS.
Ing. Jurašková bola poverená zabezpečením podkladov na jednotýždňovú odbornú prax pre žiakov
II. C triedy – poučenie o BOZP, zápisníky, prístroje, pomôcky, technické predpisy.
Ing. Petrušková sa zúčastnila Regionálneho zasadnutia komory, ktoré sa konalo 18. februára 2014
v Prešove a Valného zhromaždenia komory GKK v Banskej Bystrici dňa 28. marca 2014.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Všetci žiaci odboru GKK boli vyzvaní a priebežne kontrolovaní, vzhľadom k zabezpečeniu súvislej
individuálnej praxe v geodetických firmách počas maturitných skúšok.
IV. štvrťrok
Ing. Petrušková, Ing. Jurašková a Kubanková sa podieľali na príprave podkladov, zabezpečení
a hodnotení praktickej maturitnej skúšky. Zároveň boli skúšajúcimi MS v predmetovej komisii pre
geodetické odborné predmety. Ing. Kubanková ako predsedníčka maturitnej predmetovej komisie
GKK sa zúčastnila maturitných skúšok na SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach.
Jednotýždenná súvislá odborná prax žiakov II. C triedy pod vedením a pedagogickým dozorom
Ing. Juraškovej, Ing. Ivancovej, Ing. Petruškovej a Ing. Kubankovej sa uskutočnila v dňoch 12. –
16. mája 2014. Bola uskutočnená za nepriaznivého počasia, prebehla v súlade s tematickým
výchovno-vzdelávacím plánom.
Ing. Kubanková ukončila kontinuálne
poskytovateľom MPC – Prešov.
vzdelávanie
v dvoch
programoch
realizovaných
Ing. Petrušková zabezpečila – dobudovanie bodového poľa v areáli školy.
Ing. Kubanková zabezpečila – servis a opravu geodetických prístrojov a pomôcok (p. Dziak –
SOKKIA C410 023198; THEO 010 B 05992/231; 2 x nivelačné laty; 2 x pásmo / GEODIS Banská
Bystrica – GPS prijímač GRS-1) .
Na konci školského roka triedni učitelia spracovali triednickú dokumentáciu. Počas šk. roka sa
všetci členovia PK pravidelne stretávali, koordinovali svoju činnosť, riešili medzipredmetové
vzťahy a rozoberali mnohé problémy – dochádzka, prospech, správanie sa žiakov, meračská
technika, prístrojové a počítačové vybavenie atď.
Školský rok v našom odbore, vzhľadom na výsledky maturitných skúšok a ich porovnaním
s predchádzajúcimi školskými rokmi, hodnotíme pozitívne. Keďže:
– na konci 4. ročníka prospeli věštci žiaci
– 2 žiaci neprospeli z PČOZ maturitnej skúšky,
– 1 žiak z dôvodu športovej reprezentácie SR požiadal o vykonanie MS v náhradnom termíne,
– všetci žiaci prospeli z TČOZ maturitnej skúšky,
– priemerná známka z PČOZ maturitnej skúšky 2,53,
– priemerná známka z TČOZ maturitnej skúšky 2,42,
– priemerná známka z odborných predmetov v druhom polroku je 2,63.
ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY Z ODBORNÝCH PREDMETOV
školský rok 2013 / 14 - II. polrok
PREDMETY
TRIEDA
I. C
GEG INF DEG GED PRX GEV MAP PZW AZP FOT KAR AGI EKO priemer
2,14 1,14 2,57 3,00 2,36 2,36
-
-
-
-
-
-
-
2,26
-
-
-
-
-
-
2,48
-
-
-
2,85
II. C
-
-
-
2,76 1,86 2,53 2,76
III. C
-
-
-
2,68 3,07 2,54 2,71 3,07 2,96 2,93
IV. C
-
-
-
3,45 3,13 2,48
-
2,87
-
-
3,00 3,19 2,48
2,94
priemer 2,14 1,14 2,57 2,97 2,61 2,48 2,74 2,97 2,96 2,93 3,00 3,19 2,48
2,63
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
3.
ZÁVEREČNÁ BILANCIA ČINNOSTI ČLENOV PREDMETOVEJ KOMISIE
A)
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES:
– dokumentácia – inovácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov; komisionálne
skúšky; príprava nových zadaní v predmetoch PRX, DEG, AGI, AZP, GEV; príprava
nových maturitných zadaní (Hb, Pš, Ju, Iv, Kb)
– práca s nadanými žiakmi – vedenie a príprava žiakov pri tvorbe a obhajobe vlastných
projektov PĆ OZ MS (šesť žiakov triedy IV. C – Pš, Iv, Ju),
– mimovyučovacia činnosť – záujmové útvary pre všetkých žiakov odboru; Slovensko
číselne – KB, Mladý zememerač – Ju,
– odborné aktivity - jednotýždenná súvislá odborná prax žiakov II. C triedy – Ju (Pš, Iv,
Kb)
– odborné exkurzie – pre všetkých žiakov odboru
• I.C a II. C november 2013: Ju - Úrad verejného zdravia Prešov (odborná prednáška),
• I. C jún 2014: Kb – Prešovský samosprávny kraj (výstava),
• II. C november 2013: Ju – Krajský pamiatkový úrad Prešov (odborná prednáška),
• II. C apríl 2014 - Ju: Technické múzeum Košice (odborná exkurzia),
• III. C november 2013: Kb, Iv – križovatka ZVL / cesta I. triedy Prešov, (odborná
exkurzia),
• III. C november 2013: Ju – Poradňa zdravia, Prešov (prednáška a diagnostika
žiakov)
• III. C apríl 2014: Ju - GKÚ Bratislava - pracovisko Prešov / oddelenie fotogrametrie
a tvorby GIS (odborná exkurzia),
• IV. C november 2013: Kb, Iv – križovatka ZVL / cesta I. triedy Prešov, (odborná
exkurzia),
• IV. C január 2014: Pš – Okresný úrad, Katastrálny odbor Prešov, Konštantínova 6
(odborná exkurzia).
B)
VZDELÁVANIE UČITEĽOV:
– kontinuálne – MPC Prešov: Ing. Kubanková - Príprava vedúcich predmetových komisií,
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania.
C)
–
odborné – komora GKK: Ing. Petrušková - 21. slovenské geodetické dní v Žiline,
Regionálne zasadnutie komory v Prešove, Valné zhromaždenie komory v Banskej
Bystrici.
–
odborné – škola : Ing. Jurašková - školenie pre prácu v CAD software NEMECEK
MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY:
– Kultúra: imatrikulácia žiakov prvých ročníkov – I. C (Pš), stužková slávnosť - IV. C
(Kb), program Mikuláš – Kb, aktualizácia vítriniek – Ju, zber plastových uzáverov – Kb,
–
propagácia školy na ZŠ: Pš – Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa - Komenského, Jakubany,
Ju – Orlov, Plavnica, Plaveč, Lipany – Hviezdoslavova, Lipany – Komenského, Iv - Nová
Ľubovňa, Stará Ľubovňa - Komenského, Jakubany, Šarišské Dravce, Brezovica, burza
deviatakov na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej PO, Kb - Orlov, Plavnica, Plaveč,
Šarišské Dravce, Brezovica, Nižný Slavkov, Čsl. Armády 22, PO, burza deviatakov na
Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej PO
–
technické zabezpečenie výučby – spolupráca s firmami: PŠ – dobudovanie bodového
poľa v areáli školy, zabezpečenie chodu učebne výpočtovej techniky č. 37, spolupráca
s firmami, sprostredkovanie praxe pre žiakov (Progres GEO s.r.o., PCE, s.r.o., Geomap
PO), Kb – oprava a servis geodetických prístrojov a pomôcok (p. Dziak – SOKKIA C410
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
023198; THEO 010 B 05992/231; 2 x nivelačné laty; 2 x pásmo / GEODIS Banská
Bystrica – GPS prijímač GRS-1).
Vypracoval: Ing. Alena Kubanková
vedúca PK GKK
PREDMETOVÁ KOMISIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV A TELESNEJ
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
1. Povinná telesná a športová výchova
1.1 Údaje o výučbe telesnej a športovej výchovy
a) rozdelenie učiteľov TŠV na výučbu v jednotlivých triedach a oddeleniach TŠV :
CHLAPCI - vytvorených 14 skupín
Mgr. Stanislav Kolpak – 11 skupín
Mgr. Henrieta Justiňáková – 3 skupiny
DIEVČATÁ – vytvorené 2 skupiny
Mgr. Justiňáková Henrieta – 1 skupina
Ing. Stanislav Repeľ – 1 skupina
b) Počet oddelení zdravotnej TŠV :
žiaci s II. a III. zdravotnou skupinou boli integrovaní do bežnej telesnej a športovej
výchovy.
c) rozdelenie telovýchovných objektov na výučbu :
pravidelné striedanie telovýchovných objektov – telocvičňa, fitness centrum,
gymnastická miestnosť a školský dvor.
d) evidencia žiakov do III. ( ZTV ) a IV. ( LTV ) zdravotnej skupiny
ZTV : 3 žiaci
LTV : 5 žiakov z 294 žiakov v telovýchovnom procese
e) spolupráca s lekárom :
- konzultácie o zdravotnom stave žiakov
- odborné prednášky počas kurzov
- pomocné materiály pre výučbu prvej pomoci
f) evidencia úrazov
- jeden registrovaný úraz
- dva ľahké neregistrované úrazy
1.2 Údaje o lyžiarskych kurzoch
Miesto : Tatranská Lomnica
Termín : Kurz sa neuskutočnil pre zlé snehové podmienky
1.3 Údaje o plaveckom kurze
Miesto : ZŠ Mirka Nešpora - bazén Šťuka
Termín : 16.- 20.06.2014
Triedy : žiaci z I.A, I.B, I.C v počte 64 žiakov
Forma : denná
Vedúci kurzu : Mgr. Kolpak Stanislav
Inštruktor : Mgr. Henrieta Justiňáková
1.4 Údaje o kurze na ochranu života a zdravia
Miesto : Prešov a okolie
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Termín : 04. - 06. 06. 2014
Triedy : III.A, III.B a III.C
Forma : internátna 60 žiakov
Vedúci kurzu : Mgr. Stanislav Kolpak
Inštruktori : Ing. Poušová Adriana
Mgr. Henrieta Justiňáková
Forma : denná 21 žiakov
Inštruktori : Ing. Mikušová Gabriela
Ing. Petrušková Viera
Ing. Orságová Anna
1.5 Údaje o účelových cvičeniach 1,3 / 2,4
Miesto : Borkút – Haniska, Marakaňa – pod Bikošom
Termín :10. 09. a 12. 09. 2013 / 24. 04. a 25. 04. 2014
Triedy : prvé a druhé ročníky
Vedúci kurzu : Mgr. Kolpak Stanislav
Inštruktori : Mgr. Justiňáková Henrieta
2. Záujmová telesná a športová výchova
2.1 Organizácia záujmovej TŠV na škole
a) organizátor : Mgr. Stanislav Kolpak
pracovný tím : Mgr. Justiňáková Henrieta
b) zoznam krúžkov záujmovej TV na škole :
P. č.
KRÚŽOK
VYUČUJÚCI
Počet
1.
POSILŇOVANIE I.
Mgr. JUSTIŇÁKOVÁ Henrieta
13
2.
POSILŇOVANIE II.
Mgr. JUSTIŇÁKOVÁ Henrieta
12
3.
TURISTICKÝ
Mgr. KOLPAK Stanislav
11
Spolu za PK TŠV 3 krúžky / 36 žiakov
c) spolupráca s inými organizáciami :
- ŠŠK STATIK 07, PSK, SAŠŠ, ABC centrum voľného času, KŠC v Prešove,
ÚZEMNÝM SPOLKOM SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA PREŠOV
a Slovenským OV pobočka Prešov .
Mgr. Kolpak Stanislav je členom revíznej komisie krajskej rady SAŠŠ .
2.2 Športové súťaže
a) jednorázové súťaže organizované SAŠŠ, PSK
-
-
OK vo volejbale CH : 2. miesto v skupine
OK vo volejbale D : 3. miesto v skupine
OK v hádzanej CH : 2. miesto v skupine
OK v basketbale CH : 3. miesto v skupine
OK v halovom futtsale CH : 2. miesto
OK v cezpoľnom behu :
Baranec Matej
Geriak Daniel
Kendrová Bibiána
OK vo futbale CH : 4. miesto
OK v stolnom tenise CH : 3. miesto
9. miesto 13:33
13. miesto 15:46
6. miesto 20:37
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
-
KK silná ruka :
kategória do 65 kg – Denis Diňa 6. miesto
kategória do 65 kg – Miroslav Hamara 9. miesto
kategória do 70 kg – Gabriel Daňko 3. miesto
kategória do 70 kg – Vladimír Mertinko 2. miesto
kategória do 70 kg – Lukáš Filip 6. siesto
kategória do 80 kg – Martin Magera 10. miesto
kategória nad 80 kg – Miroslav Roba 7. miesto
kategória nad 80 kg – Štefan Jakub 4. miesto
kategória do 60 kg – Táňa Ondečková 7. miesto
kategória do 60 kg – Bibiána Kendrová 2. miesto
kategória nad 60 kg – Martina Lukčiková 7. miesto
kategória škôl : 3. miesto
Na majstrovstvá Slovenskej republiky postúpili : Bibiána Kendrová, Vladimír Mertinko a
Gabriel Daňko.
MSR v silná ruka : 3. miesto kategória do 70 kg – Gabriel Daňko
-
Šokyho silná ruka : kategória nad 75 kg – pravá ruka - Lukáš Filip 3. miesto
kategória nad 75 kg – ľavá ruka - Lukáš Filip 3. miesto
-
Armwrestling CUP 2014 : kategória do 80 kg – Adam Cuprák 3. miesto
kategória nad 60 kg – Bibiána Kendrová 2. miesto
kategória do 60 kg – Patrícia Smetanková 3. miesto
-
OK v stonom tenise CH : 3. miesto
OK v stonom tenise D : 4. miesto
OK vo florbale CH : 2. miesto v skupine
OK v atletike :
100 m – Kalafut Michal 8. miesto
100 m – Križ Timotej 10. miesto
200 m – Mačišák Dominik 7. miesto
400 m – Mačišák Dominik 6. miesto
400 m – Križ Timotej 7. miesto
800 m – Šimko Richard 2. miesto
110 m prekážky – Piroh Martin 3. siesto
3000 m – Šarišský Blažej 3. miesto
skok do diaľky – Filip Lukáš 5. miesto
skok do výšky – Piroh Martin 3. miesto
vrh guľou – Filip Lukáš 3. miesto
vrh guľou – Šejirman Marek 4. miesto
hod oštepom – Šejirman Marek 4. miesto
hod oštepom – Bučková Patrícia 2. miesto
200 m – Bujnovská Klaudia 6. miesto
1500 m – Bujnovská Klaudia 2. miesto
Bujnovská Klaudia postúpila na krajské majstrovstvá, kde obsadila 4. miesto. Spolu sme sa
zúčastnili na 17 športových akciách a našu školu reprezentovalo 65 chlapcov a 10 dievčat.
Poďakovanie:
Toto poďakovanie je ocenením práce učiteľov telesnej a športovej výchovy za organizovanie
obvodových kôl v jednotlivých športových súťažiach, taktiež aj za zapájanie žiakov do všetkých
športových súťaží organizovaných SAŠŠ, KŠC v Prešove a ABC centrom voľného času.
b) dlhodobé súťaže organizované SAŠŠ, PSK
- nezúčastnili sme sa
c) školské turnaje
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
- školské majstrovstvá v stolnom tenise
termín : október
- školské majstrovstvá v pretláčaní pravou rukou
termín : 07. 11. 2013
d) jednorázové školské akcie
- viacboj športov s družobnou školou z Poľska
termín : 04.10.2013
2. miesto
- Európsky deň školy a rodičov
zabezpečenie prednášok pre žiakov našej školy na tému : pokračovanie projektu prvej pomoci
pre žiakov školy
Po úspešnej prvej a druhej časti PPP organizovanej Mgr. Stanislavom Kolpakom sa dňa 07. 11.
2013 žiaci prvých ročníkov zapojili do tretej časti projektu prvej pomoci organizovaného
ÚZEMNÝM SPOLKOM SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA PREŠOV – SABINOV
a ÚSEKOM MLÁDEŽE SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA PREŠOV – SABINOV. Mládež
slovenského červeného kríža opäť zrealizovala zábavnou a poučnou formou prednášky pre našich
žiakov prioritne z oblasti prvej pomoci. Primeranou formou oboznámili žiakov so základmi
poskytovania predlekárskej prvej pomoci, ochranou života a zdravia. Žiaci nielen počúvali, ale si aj
precvičovali stabilizovanú polohu, zástavu krvácania, oživovanie a iné. Realizátori projektu sa
žiakom snažili ukázať, že v kritickej situácii môže zachrániť život druhého každý z nás.
e) jednorázové okresné kolá
- okresné kolo v basketbale žiakov
termín : 20. 02. 2014
Mgr. Stanislav Kolpak
2.3 Údaje o drobných formách TŠV na škole
rekreačné využitie prestávok : stolný tenis a fitness centrum pod vedením učiteľov telesnej
a športovej výchovy
3. Vzdelávanie učiteľov
Mgr. Stanislav Kolpak - Riadenie TaŠV , práca s informačným portálom – Školský šport .sk
a inovované formy výučby pre vedúcich PK
Ďalšie vzdelávanie učiteľov je uskutočňované na báze samoštúdia, sledovaním dostupných
masovokomunikačných prostriedkov a na vlastné náklady.
4. Propagácia telesnej výchovy a športu na škole
4.1 Nástenné telovýchovné noviny – obsahové zameranie
- hodnotenie a klasifikácia v telesnej a športovej výchove, basketbal, futbal, volejbal,
pohybové schopnosti a zručnosti, zdravá výživa, umiestnenia v súťažiach, olympizmus, stolný
tenis a aktuality zo sveta športu. Mgr. Stanislav Kolpak
4.2 Webová stránka školy
- pravidelná aktualizácia webovej stránky školy fotky a správy zo športových súťaží.
Mgr. Stanislav Kolpak
5. Materiálne zabezpečenie TŠV
5.1 Zodpovednosť za priestory a zbierky
- gymnastická miestnosť, fitness centrum a telocvičňa - Mgr. Stanislav Kolpak
- spinning centrum a príručný sklad - Mgr. Justiňáková Henrieta
- agenda CO - Mgr. Stanislav Kolpak
- zbierka TŠV - Mgr. Justiňáková Henrieta
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
5.2 Úpravy a údržby telovýchovných objektov a ich zariadení
Oprava florbalových hokejok, oprava obloženia, inštalovanie posilňovacieho zariadenia,
celoročná údržba fitnes centra a spinning centra a drobné opravy v telocvičnom trakte : Mgr.
Stanislav Kolpak
Údržba náčinia v gymnastickej miestnosti : Mgr. Justiňáková Henrieta
5.3 Prehľad o využití športových objektov
Písomný materiál spracovával : Mgr. Stanislav Kolpak
5.4 Nákupy náradia, náčinia a iných pomôcok
Boli limitované pridelenými finančnými prostriedkami od Rady rodičov, preto bol
zakúpený len nevyhnutný materiál pre telesnú a športovú výchovu.
Realizoval : Mgr. Stanislav Kolpak
5.5 Nákupy základnej odbornej literatúry a časopisov
- vnútroškolské riadenie TŠV na strednej škole, posilňovanie v školskej telesnej a športovej
výchove. Mgr. Stanislav Kolpak
5.6 Bezpečnostné prehliadky telovýchovných objektov a ich zariadení
a) Písomná evidencia
realizoval : Mgr. Stanislav Kolpak
b) prehliadky pred cvičením
realizovali podľa rozpisu členovia PK TŠV
c) komplexné prehliadky
v januári : vedenie školy
6. Plán práce TŠV
6.1 Zloženie TŠV
predseda : Mgr. Kolpak Stanislav
členovia : Mgr. Justiňáková Henrieta
Ing. Repeľ Stanislav
6.2 Zasadnutia
Uskutočnili sa tri zasadnutia PK, kde sa preberali najaktuálnejšie problémy
vyučovacieho procesu a činnosti PK na tejto škole. Závery zo zasadnutí boli predkladané
vedeniu školy.
6.3 Termínované úlohy
Mgr. Kolpak Stanislav v školskom roku 2013/2014 aktualizoval učebné plány, spracoval
písomný materiál z oblasti POHYB A ZDRAVIE pre ŠkVP, materiál pre PSK Prešov z oblasti
telesná a športová výchova a vyhodnotenie.
Mgr. Kolpak Stanislav 3x dozor, predseda dielčej inventarizačnej komisie, člen likvidačnej
komisie, správy na web stránku školy, príprava a organizačné zabezpečenie KOŽaZu, kurzu
plávania, účelových cvičení, Lanového centra, príprava a organizačné zabezpečenie športového
dňa v Polsku, školského kola v stolnom tenise, súťaže v pretláčaní – silná ruka, zabezpečenie
rozlúčok a ukončenia školského roka, úpravy oddychovej miestnosti, príprava volebných
miestností, úprava ihriska na fotbal, zabezpečenie drobných oprav v tělocvičném trakte,
organizačné zabezpečenie študentov na prezentačné CD, spolupráca so ZŠ M. Nešpora,
Mukačevská, Šmeralova, Sibírska a Šrobárova, riadenie členov PK PVP a TŠV a spracovanie
dokumentácie PK PVP a TŠV, vypracovanie záverečnej správy PK PVP a TŠV, zabezpečenie
prednášky pre EDRaŠ, príprava praktikantov, nákup materiálu pre TŠV, aktualizácia údajov na
informačnom portále - Školský šport.sk, vypracovanie harmonogramu a vedeni agendy pre
žiačku s individuálním učebným plánom.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Mgr. Justiňáková Henrieta v školskom roku 2013/2014 aktualizovala učebné plány pre 3. a 4.
ročník, 2x dozor, vypracovala individuálne učebné plány pre 2 žiačky, inovácia násteniek OH,
organizačné zabezpečenie prednášky k EDRaŠ, inventarizácia majetku školy, člen vyraďovacej
komisie.
Všetky ostatné úlohy zadané vedením školy boli splnené v termíne.
6.4 Hospitácie
Hospitácie vedúceho PK u členov
boli
vykonané v tomto školskom roku podľa
harmonogramu, ale aj priebežne podľa potreby. Zároveň boli realizované hospitácie všetkými
členmi v rámci PK. Závažnejšie nedostatky zo strany hospitujúcich k hospitovaným neboli
zistené.
6.5 Úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese
V súlade so ŠkVP boli realizované obsahové štandardy telesnej a športovej výchovy v moduloch
zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť a športové
činnosti pohybového režimu, kde žiaci získali v plnom rozsahu kľúčové a odborné kompetencie.
Prostredníctvom výkonových štandardov žiaci získali kompetencie, ktoré súvisia s poznaním
a starostlivosťou o vlastné telo, pohybovým rozvojom, zdatnosťou a zdravím, ktoré určujú
kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojili si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy
predchádzania civilizačných ochorení, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej
výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím aj
princípy úpravy zdravotných porúch. Získali vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných
telovýchovných činnostiach aj z viacerých druhov športových disciplín.
Na základe vstupných a výstupných testov pohybových schopností došlo k výraznému zlepšeniu
žiakov, príčinou čoho bolo aj zaraďovanie kondičných vložiek do jednotlivých častí vyučovacej
hodiny. Taktiež k tomu prispela posilňovňa školy, ktorá bola k dispozícii žiakom aj mimo
vyučovania.
U všetkých žiakov sa výrazne zvýšila úroveň pohybových zručností najmä v takých tematických
celkoch ako sú basketbal, volejbal, florbal, futbal a gymnastika. Tiež aj v doplnkových športoch
ako sú stolný tenis, hádzaná, ragby a rôzne cvičenia na obratnosť.
a) Prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese
Zo strany učiteľov sa kládol väčší dôraz na rozvíjanie EQ žiakov, z ktorého predovšetkým
vyplýva ďalší úspech v živote, naučiť sa nevzdávať, zabraňovať konfliktom. Veľký dôraz
kladieme na to , aby žiak poznal vlastné emócie, naučil sa ich zvládať, aby bol schopný sám
seba motivovať a dosiahnuť najlepší výsledok pri telovýchovnej a športovej činnosti. Pri
väčšom kladení dôrazu na rozvíjanie EQ žiaka dospievame k názoru, že žiaci so slabšou
pohybovou schopnosťou a zručnosťou niekedy výrazne prevýšia pohybovo nadanejších žiakov.
b) Prístup žiakov k výchovno-vzdelávaciemu procesu
zo strany žiakov je prístup k hodinám telesnej a športovej výchovy pozitívny, o čom svedčia
celoročné výstupy žiakov na hodinách a výsledky zo športových podujatí, ale aj fakt, že na
jednotlivé súťaže sa už nerobí nábor, ale výber tých najlepších. Teší nás veľký záujem zo strany
žiakov o šport a cvičenie v mimovyučovacom čase najmä o loptové hry a posilňovanie.
Vyučujúci taktiež pozitívne hodnotia integráciu žiakov ZTV do TaŠV.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
SPRÁVA O ČINNOSTI UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
I. ZLOŽENIE UČITEĽOV PVP
V školskom roku 2013/2014 pracovali učitelia prírodovedných predmetov v tomto
zložení: RNDr. Ondíková Emília, RNDr. Sakáčová Iveta, Ing.
Tomášová Valéria
a RNDr. Ďuraš Štefan.
Zasadnutia sa uskutočnili podľa plánu práce. Činnosť učiteľov vychádzala z plánu práce
PK, z priebežných požiadaviek školy a bola zameraná na:
1. plnenie výchovných a vzdelávacích cieľov stanovených tematickými plánmi
v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika,
2. prácu s nadanými a talentovanými žiakmi,
3. prípravu maturantov na maturitné skúšky z matematiky,
4. prácu so zaostávajúcimi žiakmi,
5. vzdelávanie členov PVP,
6. hľadanie metód a foriem vyučovania PVP, ktoré vedú k získaniu hlbokých a trvalých
vedomostí potrebných pri ďalšom štúdiu žiakov.
II. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA A METODICKÁ ČINNOSŤ
1. V rámci výchovno-vzdelávacej a metodickej činnosti učitelia prírodovedných
predmetov stanovili výchovno-vzdelávacie ciele v predmetoch MAT, FYZ, CHE, INF a
upravili tematické plány v súlade s učebnými osnovami týchto predmetov.
2. Všetci členovia PVP priebežne počas školského roka vypracovali didaktické testy na
preverovanie vedomostí a schopností žiakov v jednotlivých predmetoch, ktoré vyučovali.
V tomto školskom roku sme vypracovali 4 IUP z predmetov MAT, FYZ, CHE, INF
a pripravili 8 komisionálnych skúšok pre žiakov s individuálnym učebným plánom.
3. Dôležitou úlohou učiteľov PVP bola práca s nadanými a talentovanými žiakmi.
12 žiakov školy pracovalo v záujmovom útvare Zaujímavá fyzika. Žiaci sa pod vedením
RNDr. Sakáčovej venovali predovšetkým rozvíjaniu logického myslenia a zručnosti pri
riešení úloh z fyziky.
V marci 2014 sa 23 žiakov 1. až 3. ročníka zapojilo do medzinárodnej matematickej
súťaže KLOKAN a 11 žiakov sa umiestnilo medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov. Túto
súťaž na našej škole organizačne zabezpečila RNDr. Emília Ondíková.
V mesiacoch apríl a máj sa pod vedením RNDr. Ivety Sakáčovej uskutočnil zber papiera,
do ktorého sa zapojilo 42 žiakov 1. a 2. ročníka, vyzberalo sa 3960 kg papiera a škola dostala
260 eur.
Pod vedením RNDr. Ivety Sakáčovej sa uskutočnili celoročné Recyklohry – súťaž v zbere
drobných elektrozariadení, do súťaže sa zapojilo 50 žiakov našej školy a vyzberali 118 kg
elektrozariadení, pričom škola za túto aktivitu získala 526 bodov.
4. Učitelia matematiky upravili maturitné zadania tak, aby zodpovedali cieľovým
požiadavkám na maturitné skúšky z matematiky. Samotná dobrovoľná maturitná skúška
z matematiky prebehla bez nedostatkov s výbornými výsledkami žiakov. Dobrovoľnú
maturitnú skúšku z matematiky v tomto šk. roku konali siedmi žiaci s priemernou známkou
1,4.
5. Všetci členovia PVP uskutočnili vzájomné hospitácie podľa plánu.
6. RNDr. Iveta Sakáčová pracovala ako koordinátorka Enviromentálnej výchovy.
7. RNDr. Emília Ondíková pracovala ako členka komisie Prijímacieho konania a podieľala
sa na výslednej úprave ŠkVP.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
III. ĎALŠIA ČINNOSŤ ČLENOV PVP
RNDr. Ondíková Emília
– tlač graf. materiálov – vizitiek, plagátov na prezentáciu školy
– aktualizácia maturitných zadaní z matematiky
– príprava podkladov na PS z matematiky
– zabezpečenie prednášky na EDRaŠ
– organizačné zabezpečenie celoštátnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN
– spracovanie agendy Prijímacie skúšky – apríl, máj a jún
– oprava písomiek z MAT počas PS
– inventarizácia majetku školy
– predsedníčka MK z MAT
– úprava, aktualizácia a tlač ŠKVP
– aktualizácia web stránky školy
– príspevky na web stránku školy
RNDr. Sakačová Iveta
– využívanie IKT - planéta vedomostí
– využitie IKT FYZ a CHE
– zabezpečenie údržby a prevádzky učebne č. 76 v spolupráci s Ing. Tumidalským
– súťaž v zbere papiera apríl, máj
– individuálny študijný plán - Miščíková
– zabezpečenie exkurzie v Krajskej hvezdárni počas odbornej praxe
– komisionálne skúšky - Miščíková
– inventarizácia majetku školy
– zber elektrozariadení – celý rok
RNDr. Ďuraš Štefan
– spolupráca so ZŠ Kapušany a Tulčík
– príprava maturantov 4. ročníka tri stretnutia osem žiakov
– príprava troch didaktických testov
– príprava testov na prijímacie pohovory
– doučovanie zaostávajúcich žiakov z MAT dve stretnutia šesť žiakov
– člen inventarizačnej komisie
– člen maturitnej komisie
– inventarizácia majetku školy
– oprava testov po prijímacích pohovoroch z MAT
Ing. Tomašová Valéria
– tvorba testu na prijímacie pohovory z MAT
– tvorba a vyhodnotenie testu – Miščíková MAT a DEJ
– tvorba a vyhodnotenie testu – Dorčaková MAT
– oprava testov z MAT – prijímacie pohovory
– pomoc pri agende pre prijímacie pohovory
IV. VZDELÁVANIE ČLENOV PVP
RNDr. Sakačová Iveta
• predatestačné vzdelávanie pred II. atestáciou
Úlohy dané plánom práce boli splnené a preto hodnotím činnosť učiteľov PVP za úspešnú.
Vypracoval:
Mgr. Stanislav Kolpak
vedúci PK PVP a TŠV
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
PREDMETOVÁ KOMISIA SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov /ďalej len PK SVP/ pracovala
v školskom roku 2013/2014 v zložení: Mgr. Henrieta Justiňáková, Mgr. Adela Kolpaková,
Ing. Stanislav Repeľ, PhDr. Viera Smithová, Mgr. Katarína Metyľová, PhDr. Mária Tóthová,
Mgr. Daniela Ďurčáková, Mgr. Oľga Harčaríková a Mgr. Marta Gromošová.
Do PK SVP patria predmety: anglický jazyk, dejepis, etická výchova, nemecký jazyk,
občianska náuka, ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra.
Plán práce na školský rok 2013/2014 si PK SVP schválila v septembri 2013, počas roka sa
konali štyri zasadnutia PK SVP, na ktorých členovia PK prekladali svoje návrhy, podnety
a požiadavky súvisiace s vyučovacím procesom. Pri vyučovaní uvedených predmetov sa
pedagógovia zameriavali na schopnosť žiakov písomnou aj ústnou formou prezentovať svoje
vedomosti i vlastné názory. Prácu skvalitňovali tak, aby študenti tieto predmety nevnímali ako
záťaž, ale ako možnosť získavania informácií, ktoré budú využívať v bežnom živote, nielen pri
čiastkovom hodnotení, či pri maturitnej skúške. Najväčší dôraz bol opäť kladený práve na maturitnú
skúšku, pričom členovia PK SVP vychádzali z cieľových požiadaviek Ministerstva školstva
a pripravovali žiakov na všetky zložky maturitnej skúšky, teda jej externú časť z anglického jazyka,
nemeckého jazyka a slovenského jazyka a literatúry, písomnú formu internej časti z anglického
jazyka, nemeckého jazyka a slovenského jazyka a ústnu formu internej časti maturitnej skúšku
z anglického jazyka, nemeckého jazyka a slovenského jazyka a literatúry.
Výsledy maturitnej skúšky: výsledok externej časti maturitnej skúšky za anglický jazyk
49,64% skúšku konalo 69 žiakov, výsledok externej časti maturitnej skúšky za nemecký jazyk
19,89% skúšku konalo 15 žiakov, výsledok externej časti maturitnej skúšky za slovenský jazyk
a literatúru 57,67%, výsledok písomnej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
72,32%, výsledok písomnej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka 67,83%, výsledok písomnej
časti maturitnej skúšky z predmetu nemecký jazyk 62,33%. Priemerný prospech z ústnej formy
maturitnej skúšky z predmetu anglický jazyk bol 2,23 maturitu absolvovalo 66 žiakov ; priemerný
prospech z nemeckého jazyka bol 3,00 maturitu absolvovalo 15, zo slovenského jazyka a literatúry
bol priemerný prospech žiakov 2,00 počet žiakov 81. Zo slovenského jazyka a literatúry
a anglického jazyka prospeli na maturitnej skúške všetci žiaci, z nemeckého jazyka neprospeli na
maturitnej skúške 6 žiaci a budú konať opravnú maturitnú skúšku. Dôvodom nízkej úspešnosti
žiakov z nemeckého jazyka na ÚFIČ bol fakt, že na PFEČ nezískali potrebný počet percent. Okrem
maturít doma sa členka PK SVP Mgr. Adela Kolpaková zúčastnila aj maturít ako PMK na SPŠ
elektrotechnickej v Prešove.
Členovia PK SVP sa v školskom roku 2013/2014 zúčastňovali školení organizovaných
Metodickým centrom v Prešove, tie sa týkali hodnotenia výsledkov maturít v uplynulom školskom
roku a prípravy maturity 2013/2014. Mgr. Oľga Harčaríková sa v mesiaci október zúčastnila
školenia, ktoré organizovalo CPPPaP určené pre školských Koordinátorov pre prevenciu. Mgr.
Adela Kolpaková absolvovala vzdelávacie podujatie určené učiteľom stredných škôl k XVI.
ročníku OĽP. Mgr. Daniela Ďurčáková úspešne absolvovala Adaptačné vzdelávanie.
V školskom roku 2013/2014 sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom
jazyku a školské kolo Olympiády ľudských práv. V mesiaci december sa konalo školské kolo
v anglickom jazyku, olympiády sa zúčastnili 10 žiaci zo všetkých ročníkov. Na prvom mieste sa
umiestnil žiak IV. C triedy Dávid Majtner, ktorý postúpil do obvodového kola, kde obsadil
5. miesto. Organizačne súťaž pripravila Mgr. Daniela Ďurčáková a Mgr. Oľga Harčaríková. Súťaž
Olympiáda v cudzom jazyku je zameraná na komplexné ovládanie jazyka, preto mali žiaci
preukázať svoje schopnosti vo viacerých disciplínach. Súťažili v štyroch disciplínach: 1) v posluchu
s porozumením, 2) v čítaní s porozumením, 3) v gramatike, 4) v opise obrázka. Museli preukázať,
že ich schopnosti sa neobmedzujú len na stredoškolské učivo, ale siahajú aj mimo neho. V tom
istom mesiaci sa uskutočnil prvý ročník školského kola Olympiády ľudských práv. Súťaže sa
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
zúčastnilo 22 žiakov zo všetkých ročníkov. Víťaz, František Ivanisko z II.C, postúpil do krajského
kola, kde obsadil 20. miesto.
Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry organizovali v mesiacoch február až máj školské
kolo Literárnej súťaže. Do súťaže bolo prihlásených 22 básní a krátkych próz od desiatich autorov.
Víťazkou súťaže sa stala Antónia Garbišová z III.B. Naši žiaci sa zapojili svojimi príspevkami aj
do internetovej súťaže Vráťme knihy do škôl. V decembri sa uskutočnila celoslovenská súťaž pod
názvom To si píš!, ktorú vyhlásil Inštitút pre ľudské práva. Z viac ako 500 prihlásených bolo
ocenených 12 prác žiakov stredných škôl. Medzi víťazmi bol aj žiak z I.A triedy Jakub Molčan.
Okrem školských činností sa členovia PK SVP zapájali aj do mimoškolských aktivít, Mgr.
Oľga Harčaríková ako Koordinátorka pre prevenciu počas školského roka 2013/2014 zabezpečila
a organizovala rôzne besedy a exkurzie – napr. beseda s psychologičkou p. Štofaňákovou dňa
15.1. 2014 na tému Šikanovanie a násilie, prednáška so zástupcami polície o Prevencii pred
závislosťami. V rámci Európskeho dňa rodičov a škôl členovia PK SVP zorganizovali viacero
besied a prednášok. Spolu so žiakmi školy sme navštívili Okresnú knižnici P.O. Hviezdoslava,
Šarišskú galériu, Ortodoxnú synagógu aj Krajské múzeum.
Členovia PK SVP v školskom roku 2013/2014 viedli spolu 4 záujmové útvary, do ktorých
zapojili spolu 68 žiakov. Práca v záujmovom krúžku: Mgr. Adela Kolpaková viedla záujmový
útvar Čitateľský krúžok, Mgr. Oľga Harčaríková viedla krúžok Angličtina krok za krokom
k maturite, Mgr. Daniela Ďurčáková viedla krúžok Angličtina krok za krokom k maturite
a Mgr. Katarína Metyľová viedla Literárny krúžok. Cieľom záujmových útvarov bolo vzbudiť
záujem žiakov o literatúru a cudzie jazyky.
Vypracoval: Mgr. Adela Kolpaková
vedúca PK PVP
ČINNOSŤ VÝCHOVNÉHO PORADCU
Výchovný poradca v školskom roku 2013/2014 plnil úlohy školského poradenstva v otázkach
výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov i v oblasti problémového správania sa
študentov. Poskytoval metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy,
zákonným zástupcom žiakov a študentom školy. Spolupracoval v procese integrácie študentov so
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne,
s vedením školy, s triednymi učiteľmi. Jeho hlavná činnosť sa orientovala na monitorovanie
výchovno-vzdelávacích problémov študentov, ich analýzu a riešenie, prípadne aspoň na ich
elimináciu.
Pri svojej práci sa výchovný poradca okrem iných opieral aj o činnosť rady študentov. Počas
celého školského roka výchovný poradca uskutočňoval poradenskú činnosť. V spolupráci
s vedením školy a s triednymi učiteľmi sa podieľal na riešení problémov so správaním študentov.
Sledoval prácu študentov s poruchami správania i učenia, zúčastňoval sa pohovorov s rodičmi
týchto žiakov za prítomnosti vedenia školy v prípade závažného porušovania školského poriadku.
Viedol záznamy z pohovorov so študentami, ktorí závažne porušili školský poriadok. Počas
školského roka sa zúčastňoval porád, ktoré organizovalo CPPP v Prešove.
Práca výchovného poradcu v oblasti kariérneho poradenstva sa zameriavala najmä na
možnosti uplatnenia sa budúcich absolventov v praxi. Študenti sa zúčastnili prednášky k zlepšeniu
uplatnenia sa na trhu práce doma i v zahraničí, ktorú organizoval Úrad práce. V porovnaní
s minulými rokmi, toho roku menšia časť študentov štvrtých ročníkov prejavila záujem o ďalšie
vysokoškolské vzdelávanie a odborný rast, takže profesijné poradenstvo sa týkalo najmä výberu
ďalšieho štúdia.
Okrem uvedených aktivít, výchovný poradca v školskom roku 2013/2014:
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
-
zúčastňoval sa pravidelných stretnutí výchovných poradcov na metodicko-pedagogickom centre
ako aj pracovných stretnutí VP stredných škôl Prešovského kraja
vykonával pravidelné stretnutia /1x týždenne/ s radou študentov, ktorá pracovala na tejto škole
podieľal sa na príprave a organizácií imatrikulácie študentov 1. ročníkov
spolu so študentmi 1.ročníka sa zúčastnil otvoreného dňa Prešovského samosprávneho kraja
„Deň energetiky“
spoluorganizoval verejnú zbierku pod názvom“Biela pastelka“ pre podporu špeciálnych
programov pre nevidiacich,“ Deň narcisov“ a Modrá nezabúdka“
oboznámil študentov 4.roč. na triednických hodinách o podmienkach prijatia a vyplnenia
prihlášok na VŠ
oboznámil žiakov 2. ročníka so študijnými odbormi
organizoval besedy o štúdiu na vysokých školách zo zástupcom Žilinskej univerzity, Fakulty
výrobných technológií, VŠ medzinárodného podnikania ISM, TU Košice
spolupracoval pri organizovaní kultúrneho programu pri rozlúčke so štvrtákmi
Ďalšie činnosti smerovali tiež k oblasti voľnočasových aktivít a mimoškolskej činnosti
študentov, k spolupráci so základnými školami pri získavaní žiakov na štúdium na našej škole.
V tomto školskom roku bol záujem o vysokoškolské štúdium nasledovný:
Spolu bolo podaných 68 prihlášok na 17 vysokých škôl, pričom najväčšie zastúpenie mala TU
v Košiciach. Boli to tieto vysoké školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita PJŠ v Košiciach
TU vo Zvolene
Univerzita KF v Nitre
Akadémia policajného
Trnavská univerzita
Univerzita Cyrila a Metoda Trnava
Slov.poľn.univerzita Nitra
Univerzita veter. lekárstva
Vojenská akadémia Lipt. Mikuláš
Trenčianska univerzita A.Dubčeka
Univerzia Mateja Bela Banská Bystrica
ČUT v Brne
ČVUT v Prahe
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15
23
2
10
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
Z hodnotenia uvedených činností a z analýzy výsledkov, výchovný poradca prijme návrhy a
odporúčania pre svoju prácu v budúcom školskom roku.
Vypracovala:
Ing. Jana Komarová
ČINNOSŤ KOORDINÁTORA PRE PREVENCIU
V školskom roku 2013/2014 bola preventívna aktivita zameraná primárne na všetkých
žiakov našej školy. Hlavný dôraz sme kládli na:
a) vytváranie zdravých vzťahov medzi žiakmi v jednotlivých triedach
b) vytváranie efektívnej spolupráce medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi,
c) zvyšovanie informovanosti o problematike drog a drogových závislostí,
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
d) monitoring situácie na škole v danej problematike
e)zvyšovanie informovanosti o problematike obchodovania s ľuďmi
f)spoluprácu s inštitúciami zameranými na prevenciu drogových závislosti a šikanovania, hlavne
s CPPPaP v Prešove.
Spoločne sa nám podarilo ponúknuť žiakom rôznorodé aktivity, v maximálnej miere sme
využili na aktivizáciu žiakov akcie usporiadané školou i inými školskými i mimoškolskými
inštitúciami.
V októbri školského roku 2013/2014 som sa ako začiatočník v pozícii koordinátora drogovej
prevencie zúčastnila školenia na CPPPaP, ktorého cieľom bolo usmerniť koordinátorov rôznych
škôl v ich činnosti, nadviazať kontakt na školiteľov, zorganizovať a naplánovať školenia a zaradiť
do činnosti nových koordinátorov prevencie.
V rámci činnosti koordinátora prevencie bola v mesiaci december pre študentov SPŠ stavebná
v Prešove mimo CPPPaP zabezpečená prednáška z prešovskej polície, ktorú poskytla JUDr. Pplk.
Eva Kováčová. Tá bola prednesená pre študentov druhých ročníkov. Prenášajúca urobila prehľad
drog, vysvetlila nebezpečenstvo ich užívania a uviedla konkrétne príklady na skúsenostiach
z vyšetrovania osôb v prešovskom kraji, dôsledky a dopad na ich ďalší život.
Nasledujúce prednášky a prieskumy boli uskutočnené prostredníctvom Mgr. Jany
Štofaňákovej z CPPPaP v Prešove: V januári 2014 sa uskutočnila beseda a prieskum
prostredníctvom dotazníka na tému Šikanovanie a násilie, ktorá prebehla v prvých ročníkoch našej
školy. V marci 2014 sa rovnaký dotazník a beseda uskutočnili v druhých ročníkoch SPŠ stavebná
v Prešove. V mesiaci apríl sa uskutočnila prezentácia dokumentu a analýza na tému Obchodovanie
s ľuďmi. Študenti mali možnosť vidieť reálne výpovede ľudí v dokumente, ktorí sa stali obeťami
obchodovania, boli nútení vykonávať prostitúciu a nútené práce. Po pozretí dokumentu mali
študenti besedu na tému a analýzu videného dokumentu.
V rámci prevencie boli na hodinách anglického jazyka nahrnuté na slohové práce témy, ktoré
prehlbovali poznatky o ochrane zdravia a problematike užívania drog a prevencie.
Študentom bola hlavne na hodinách občianskej výchovy ponúknutá možnosť zapojiť sa
do súťaže v písaní esejí o známych a priateľoch, ktorí sa vymanili z drogových závislostí. Napriek
možnosti získať vecné ceny sa študenti nemali záujem zapojiť.
Problematika drog a iných závislostí si našla svoje miesto aj na triednických hodinách
v spolupráci s triednymi učiteľmi.
Ešte stále viac problém šikanovania sa ukazuje problém závislosti od fajčenia, ktorá sa týka našej
školy. V tomto duchu sa bude teda uberať práca koordinátora v nasledujúcom školskom roku.
Vypracovala: Mgr. Oľga Harčaríková
ČINNOSŤ KOORDINÁTORA PRE ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU
Plán environmentálnej výchovy na školský rok 2013/2014 zahŕňal konkrétne úlohy, ktoré
sú v súlade s učebnými osnovami enviromentálnej výchovy pre stredné školy – Environmentálne
minimum. Hlavným cieľom plánu bolo zvýšiť environmentálne povedomie učiteľov a študentov,
vytvárať a rozvíjať praktické zručnosti študentov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia a
formovať ich konanie k zdravému životnému štýlu.
Procesy utvárania osobnosti žiakov a študentov sa opierali o tieto princípy :
1. Učenie o životnom prostredí
2. Výchova prostredníctvom životného prostredia
3. Výchova pre životné prostredie
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Environmentálna výchova sa realizovala v troch úrovniach :
1. Prostredníctvom povinných predmetov ekológia a ekológia v stavebníctve
2. Ako neoddeliteľná súčasť všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov s dôrazom na
slovenský jazyk a literatúru, cudzie jazyky, etickú výchovu, náuku o spoločnosti, chémiu,
fyziku, dejepis. Špeciálna pozornosť sa jej venovala v odborných predmetoch, vzhľadom
na charakter našej školy.
3. Uplatňovala sa v záujmovej a mimoškolskej činnosti žiakov, v účelových cvičeniach,
kurze na ochranu života a zdravia a triednickych hodinách
Úlohy boli zacielené na základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov a študentov :
1. Úroveň vedomostí
2. Rozvoj zručností
3. Utváranie postojov
Na úrovni vedomostí :
– sa aktualizovali nástenky k environmentálnym témam- zdravý životný štýl, Deň Zeme,
boj proti fajčeniu a drogám...
– žiaci spolu s učiteľmi aktualizovali a upravili vitrínky na chodbách školy
– žiaci navštevovali galérie, výstavy, múzea, planetárium, TSUS, prezentácie stavebných
firiem a regionálnych podnikov, ktoré dbajú o ochranu ŽP v rámci odborných exkurzií a
vyučovania predmetov
– zúčastňovali sa odborných exkurzií a výletov
Na úrovni zručností :
– sa realizovala kvetinová výzdoba interiéru školy a starostlivosť o ňu, na spríjemnení
prostredia v triedach majú zásluhu hlavne žiaci prvých a druhých ročníkov, ktorí
preukázali vysoký stupeň zodpovednosti za prinesené a zverené kvety.
– žiaci sa zapojili do súťaže „ Separuj s Ježkom Separkom“ so spoločnosťou Kosit a
Nadáciou Kosit pri separácii odpadu – zberu papiera a jeho následnej recyklácii.
Do zberu papiera sa v mesiacoch marec, apríl zapojilo 42 žiakov I. a II. ročníka školy,
ktorí vyzbierali 3940 kg, čo je 3,94 ton. Získali sme pre školu 236,40 €, ktoré budú
použité na kancelárske potreby. Poďakovanie za realizáciu zberu papiera patrí hlavne
Marošovi Nemčíkovi a Lukášovi Haľkovi, žiakom II.A triedy, ktorí odoberali, vážili
a evidovali nazbieraný papier a všetkým žiakom, ktorí sa zberu zúčastnili.
Ďakujeme aj p. Petrovi Mlynarčíkovi, za pomoc pri zbere.
Víťazom v kategórii jednotlivcov sa stal žiak I.B triedy Senderák Matej s 229 kg
nazbieraného papiera, na druhom mieste je Džačovský Adrián. (I.A) - 221 kg a na
treťom mieste sa umiestnil Kriššák Martin (I.A) - 153 kg papiera.
V kategórii trieda sa umiestnili na prvých troch miestach tieto triedy – na 1.mieste I.B 1126 kg, na druhom mieste trieda I.A s 835 kg a na treťom mieste II.B s 475 kg.
Všetci zúčastnení prakticky prispeli k ochrane životného prostredia a šetreniu
prírodných zdrojov, za čo im patrí poďakovanie
– Pokračovali sme v celoslovenskom projekte RECYKLOHRY, ktorého organizátorom je
spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o, ktorá sa zaoberá organizáciou oddeleného zberu a
spätného odberu elektrozariadení. Cieľom projektu je systematické zapájanie témy
triedenia a následnej recyklácie do výučby škôl na Slovensku tak, aby sa správne návyky
stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. Do tohto projektu sa zapojilo 58
žiakov I. a II. ročníka našej školy, ktorí v tomto školskom roku vyzbierali 118 kg
drobných elektrozariadení , čím sme získali 526 bodov, ktoré môže škola využiť
v nasledujúcom roku na získanie odmien.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Na úrovni postojov sa žiaci úspešne zúčastňovali na športových súťažiach, kde dôstojne
reprezentovali školu.
Vypracovala: RNDr. Iveta Sakáčová
ČINNOSŤ KOORDINÁTORA MODERNIZÁCIE VZDELÁVANIA S PODPOROU IKT
Vplyv nových informačných a komunikačných technológii na život jednotlivca i celú
spoločnosť je obrovský. Progresívne technológie zvlášť intenzívne ovplyvňujú oblasť učenia sa a
učenia. Preto aj proces zavádzania informačných technológií do vzdelávacieho procesu patrí medzi
hlavné priority školy.
Strategickým cieľom informatizácie na škole je implementácia vhodných pedagogických
metód s integráciou moderných informačných a komunikačních technológií v procese vzdelávania.
Cieľom je používať dostupné moderné technológie, využívať na publicitu a komunikáciu
s verejnosťou webovú stránku školy. Využívať učebne s IKT počas vyučovania neinformatických
predmetov a v čase mimo vyučovania na poskytovanie informácií pre žiakov a učiteľov.
Skvalitňovať materiálne vybavenie školy prostriedkami IKT a rozvíjať potrebné digitálne
kompetencie učiteľov.
Plán práce koordinátora informatizácie vychádza z pedagogicko-organizačných pokynov na
školský rok 2013/2014, plánu práce školy, školského vzdelávacieho programu a štátneho
vzdelávacieho programu.
Cieľom modernizácie vzdelávacieho procesu je:
– dosiahnuť zmenu foriem a metód výučby na škole zapojením moderných technológií do
vyučovania a pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením
vzdelávania potrebám vedomostnej spoločnosti
– prispôsobenie učebných osnov predmetov tak, aby získané vedomosti a praktické zručnosti
absolventov, vyhovovali podmienkam moderného trhu práce.
Špecifické ciele:
– inovácia učebných plánov – priblíženie obsahu a spôsobu výučby hlavne
odborných, prírodovedných predmetov a cudzích jazykov potrebám praxe
– modernizácia materiálno-technického vybavenia – umožní výučbu a prácu s modernými
technológiami a softvérovými aplikáciami používanými v praxi
– zvýšenie kvalifikačnej spôsobilosti pedagógov – v oblasti IKT a softvérových aplikácií pre
jednotlivé predmety a zavedenie inovovaných učebných plánov do vyučovacieho procesu
– aplikácia IKT do činnosti záujmových krúžkov
– inovácia záverečnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky využitím IKT
Úlohy a ich realizácia v školskom roku 2013/2014
– Pracovať na tvorbe a aktualizácii webovej stránky školy.
Termín: priebežne
Zodp: PK PVP a TŠV
Stav: splnené, RNDr. E.Ondíková
– Využívať vhodný edukačný obsah na elektronických nosičoch a webových stránkach
vo vzdelávacom procese.
Termín: priebežne
Zodp: všetci vyučujúci
Stav: splnené, edukačný obsah Planéty vedomostí, digitálnej učebnice fyziky, vlastných
prezentácií sa realizoval v neinformatických predmetoch – FYZ, CHE, DEJ – RNDr. Iveta
Sakáčová, ANJ – PhDr. Smithová, Mgr. Ďurčáková, EKO – Ing. Mikušová, Ing. Vrbenská.
Podarilo sa prihlásenie žiakov do vzdelávacieho portálu „Nauč sa viac“, boli doručené
prihlasovacie heslá žiakov. Učitelia prírodovedných predmetov boli prihlásení
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
do vzdelávacieho portálu Planéty vedomostí „Naučiť viac“ – RNDr. Ondíková, RNDr. Ďuraš,
RNDr. Sakáčová, Ing. Tomášová.
– Dbať na propagáciu a informovanosť žiakov ohľadom bezpečného používania internetu,
napr.: prostredníctvom stránok
www.bezpecnenainternete.sk, www.ovce.sk, www.zodpovedne.sk, a pod.
Termín: priebežne
Zodp: vyučujúci informatiky, koordinátor Informatizácie
Stav:
splnené
– Venovať optimálnu pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu
digitálnych kompetencií žiakov.
Termín: priebežne
Zodp: vedenie školy, koordinátor informatizácie
Stav:
Plnenie tohto cieľa je podmienené materiálno-technickými možnosťami školy,
hlavne počtom počítačových učební a ich vybavením prostriedkami IKT.
– Využívať kompetencie z oblasti IKT vo všetkých predmetoch.
Termín: priebežne
Zodp: všetci vyučujúci
Stav:
zlepšený, čoraz viac vyučujúcich využíva v svojom predmete prostriedky IKT
– Podľa aktuálnej ponuky sa zapájať do vzdelávania, e-learningových kurzov, využívať
digitálny obsah a používať počítač na prácu a vo vyučovaní.
Termín: priebežne
Zodp: koordinátor informatizácie
Stav:
Vyučujúci sa aktívne zapájajú do vzdelávaní - školenia o využití interaktívnej tabule
v edukačnom procese, programu Alf na tvorbu testov, prípravu a tvorbu didaktických testov,
aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov, tvorba maturitných tém z odborných
predmetov, maturitná skúška a tvorba maturitných tém z odborných predmetov na SOŠ,
školenie na ovládanie portálu Planéta vedomostí pre učiteľov prírodovedných predmetov.
– Zlepšiť materiálno technické vybavenie školy prostriedkami IKT v spolupráci s vedením
školy pri realizácii schválených projektov.
Termín: priebežne
Zodp: vedenie školy, koordinátor MVP
Stav:
Vedenie školy v tomto roku modernizovalo učebne informatiky č.111 a č. 112 –
výmena PC, vytvorilo učebňu číslo 83 vybavenú notebokmi, dataprojektorom a interaktívnou
tabuľou, učebňu č. 78 a č. 30 vybavilo v spolupráci s jazykovou školou dataprojektorom,
interaktívnou tabuľou a notebokom, podobne aj učebne č. 126 a č. 127. RNDr. Sakáčová
v spolupráci s Ing. Tumidalským zabezpečili sprevádzkovanie a sfunkčnenie učebne č.76.
– Zaobstarať potrebný edukačný softvér nevyhnutný pre vyučovanie
Termín: priebežne
Zodp: vedenie školy, koordinátor MVP
Stav:
Splnenie posledných úloh závisí od objemu finančných prostriedkov školy.
Vypracovala: RNDr. Iveta Sakáčová
I.
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI
V školskom roku 2013/2014 mala škola 12 tried v odboroch 3650 M staviteľstvo, 3692 M geodézia,
kartografia a kataster, 3650 6 staviteľstvo, 3692 6 geodézia, kartografia a kataster.. Na študijnom
odbore staviteľstvo žiaci v 1. a 2. ročníku študujú integrovaným spôsobom t.j. vo všetkých triedach
je rovnaká náplň spoločensko-vedných, prírodovedných a základných odborných predmetov. Pri
postupe do tretieho ročníka si žiaci volili zameranie v oblasti pozemného staviteľstva (III.A, IV.A),
dopravného staviteľstva (IV.B), a technického zariadenia budov (III.B, IV.B).
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
POČTY ŽIAKOV k 15.09. 2013
odbor: 3650 M, 3650 6 staviteľstvo
1.ročník
ŠVVP
ch/d
2.ročník
ŠVVP
ch/d
3.ročník
ŠVVP
ch/d
4.ročník
ŠVVP
ch/d
I.A
22/0
1
II.A
21/0
-
III.A
25/3
-
IV.A
23/3
-
I.B
28/5
-
II.B
22/5
-
III.B
26/4
-
IV.B
30/0
-
Spolu
50/5
-
-
43/5
-
51/7
-
-
53/3
-
31/10
-
Počet žiakov odboru 3650 M, 3650 6: 197 (dievčat 20)
odbor: 3692 M, 3692 6 geodézia, kartografia a kataster
I.C
15/2
-
II.C
17/3
-
III.C
28/6
-
IV.C
Počet žiakov odboru 3692 M, 3692 6: 91 (dievčat 21)
Počet žiakov školy: 288 (dievčat 41)
II.
ÚDAJE O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH
A ICH NÁSLEDNOM PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY
Pri prijímaní žiakov na štúdium na stredných školách, škola postupovala v súlade so zákonom NR
SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V školskom roku 2013/2014 škola plánovala otvoriť 4 triedy 1. ročníka, z toho 3 triedy
študijného odboru 3650 M staviteľstvo a 1 triedu študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a
kataster. Uchádzači boli prijímaní na základe prijímacích skúšok. Bez prijímacích skúšok boli
prijatí žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní 9. ročníkov základných škôl uspešnosť viac
ako 90% zo slovenského jazyka a matematiky. Prijímacia komisia určila poradie uchádzačov
samostatne pre študijný odbor 3650 M staviteľstvo, a pre študijný odbor 3692 M geodézia,
kartografia a kataster podľa zverejnených a pedagogickou radou schválených kritérií. Zohľadňoval
sa priemerný prospech v druhom polroku šiesteho až ôsmeho ročníka a v prvom polroku deviateho
ročníka, výsledky Monitoru 9 a umiestnenia v predmetových okresných a vyšších olympiádach a v
súťažiach, ktoré súvisia s odborom a výsledky prijímacej skúšky.
Stanovený počet tried a žiakov:
a) odbor 3650 M staviteľstvo 3 triedy - 90 žiakov,
b) odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster 1 trieda - 30 žiakov.
ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA SŠ
odbor 3650 M staviteľstvo
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
Počet žiakov prijatých na základe prijímacej skúšky:
Skutočný počet žiakov k 15.09.2014
95
1
83
66
odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
Počet žiakov prijatých na základe prijímacej skúšky:
Skutočný počet žiakov k 15.09.2014
37
0
29
12
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Z výsledkov prijímacích skúšok vyplynuli pre školu nasledovné závery:
• vzhľadom na dva termíny prijímacích skúšok, možnosť voľby dvoch stredných škôl, výber
a zmenu zápisných lístkov sa skutočné zloženie definitívne zapísaných žiakov líši od pôvodne
prijatých žiakov
• je potrebné zvýšiť záujem žiakov základných škôl o študijné odbory školy.
III. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Prospech a dochádzka žiakov sú podrobne spracované v tabuľkách. Údaje za 1. polrok sú uvedené
pri triedach v hornej časti, údaje za 2. polrok sú uvedené v dolnej časti.
Z celkového počtu žiakov
prospelo s vyznamenaním
prospelo veľmi dobre
prospelo
neprospelo
v 1. polroku
33 žiakov
57 žiakov
161 žiakov
35 žiakov
v 2. polroku:
39 žiakov (13,59 %)
62 žiakov (21,6 %)
177 žiakov (61,67 %)
9 žiakov
(3,14 %)
(11,54 %)
(19,93 %)
(56,29 %)
(12,24 %)
Najlepší prospech v 1. polroku dosiahli žiaci tried: IV. A (1,82), III. A (1,94) a I. A (1,95)
v 2.polroku žiaci tried: IV. A (1,75), III. A (1,91) a II. A (1,94). Najhorší študijný priemer sme
zaznamenali v 1. polroku v triedach III. B (2,85), IV. B (2,65) IV. C (2,47) v 2.polroku v triedach
IV. B (2,66), III. B (2,64) a IV. C (2,54).
Celkový prospech žiakov v triedach
Priemerný
prospech
SPOLU
3/4 zo
správania
IV. C
Dvojky zo
správania
IV. B
Neklasifikovaní
IV. A
Neprospeli
III. C
z 3 a viac
predmetov
III. B
z2
predmetov
III. A
z1
predmetu
II. C
prospeli
II. B
veľmi
dobre
II. A
s vyznamenaním
I. C
spolu
I. B
z toho
dievčat
I. A
NEPROSPELI
z toho
chlapcov
TRIEDA
PROSPELI
spolu
POČET ŽIAKOV
21
21
28
28
15
15
19
18
23
23
17
17
25
27
26
26
28
28
23
23
30
30
31
31
286
287
21
21
23
23
13
13
19
18
18
18
14
14
22
24
22
22
22
22
20
20
30
30
21
21
245
246
0
0
5
5
2
2
0
0
5
5
3
3
3
3
4
4
6
6
3
3
0
0
10
10
41
41
20
21
26
27
13
13
15
18
18
21
15
16
25
27
19
24
20
27
23
23
28
30
29
31
251
278
2
2
0
2
2
1
3
3
4
5
2
3
5
7
1
2
3
4
6
6
1
1
4
3
33
39
7
5
8
6
4
6
4
8
4
4
1
2
7
9
3
3
8
3
7
9
2
2
2
4
57
62
11
14
18
19
7
6
8
7
10
12
12
11
13
11
15
19
9
20
10
8
25
26
23
24
161
177
1
0
1
0
1
1
3
0
3
0
1
1
0
0
3
0
4
1
0
0
1
0
2
0
20
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
6
1
0
0
0
0
1
1
1
0
2
2
1
0
0
0
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
9
5
1
0
2
1
2
2
4
0
5
2
2
1
0
0
7
2
8
1
0
0
2
0
2
0
35
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
1
0
3
0
0
0
0
0
2
0
2
0
9
4
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
2/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
2/0
0/0
0/0
0/0
1/0
2/0
0/0
0/0
7/0
2/1
1,95
2,05
2,22
2,18
2,23
2,31
2,03
1,94
2,13
2,08
2,27
2,16
1,94
1,91
2,85
2,64
2,43
2,37
1,82
1,75
2,65
2,66
2,47
2,54
Klasifikácia tried z predmetov
TRIEDA
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
SPOLU
SJL
ANJ
1AJ
1NJ
2AJ
2NJ
2RJ
DEJ
OBN
FYZ
CHE MAT
2,24
2,29
2,75
2,57
2,29
2,4
2,32
2,21
2,39
2,65
2,24
2,24
2,20
1,96
3,04
2,69
2,68
2,39
1,91
2,13
2,83
2,77
2,16
2,06
2,24
2,24
2,21
2,14
2,53
2,6
-
2,58
2,42
2,18
2,29
2,86
2,64
2,19
2,17
2,81
3,23
2,21
1,79
2,76
2,65
2,50
2,08
2,27
2,08
2,00
1,00
2,67
1,78
1,57
1,14
1,58
1,43
2,56
2,44
2,00
1,92
1,00
1,00
2,55
2,55
1,33
1,44
1,5
1,00
1,75
1,25
1,83
1,83
4,0
3,50
2,20
1,60
2,33
2,17
2,00
1,33
1,50
1,75
1,50
1,75
2,00
2,33
3,50
3,50
2,40
2,20
2,75
2,73
2,86
2,64
3,1
2,8
2,33
2,44
3,12
3,12
2,64
2,45
2,43
2,43
3,18
3,47
2,53
2,88
1,43
1,29
1,89
1,71
1,86
2,4
1,47
1
1,65
1,57
1,18
1,06
-
1
1
1
1,07
1,64
1,53
1,3
1,05
1,61
1,83
1,47
1,47
1,12
1,04
1,77
1,27
1,21
1,04
-
3,33
3,52
3,61
3,61
3,14
3,13
3,37
3,11
3,52
3,3
3,59
3,41
-
3,24
3,24
3,36
3,32
-
2,42
2,36
2,33
2,33
2,48
2,37
1,92
1,63
2,26
1,84
2,18
2,15
2,77
2,77
1,58
1,5
1,35
1,26
3,43
3,35
3,30
3,28
INF
TŠV
DEG ODK
SVI
2,14
2,67
3,46
3,18
3,0
2,8
3,53
3,05
3,26
2,74
3,41
3,18
2,52
2,67
3,54
3,38
3,14
2,68
-
1,33
1,1
1,29
1,21
1,36
1,4
-
1
1
1,04
1,04
1
1
1
1
1,23
1
1,25
1,12
1,08
1,12
1,54
1,42
1
1
1
1
1,17
1,37
1
1,17
2,81
2,81
2,93
2,64
2
2,73
2,32
2,44
2,13
2,26
-
1,42
1,17
2,13
1,74
-
2,24
2,52
2
2,21
2,32
2,44
2,48
2,3
-
3,11
2,93
1,33
1,24
1,11
1,1
2,44
2,58
1,66
1,65
2,26
2,37
1,1
1,62
2
2,07
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Klasifikácia tried z predmetov
TRIEDA GEG
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
SPOLU
STL
STS
ARC KRY
GEV
GED
PRX
GSY
SME MAP POG EKO
2,64
2,33
-
2,33
2,24
2,36
2,54
-
1,52
1,9
2,04
2
1,84
1,89
1,83
1,87
-
1,29
1,33
1,43
1,36
1,24
1,22
-
1,36
1,87
-
2,21
2,53
2,29
2,53
3,36
2,54
-
2,86
3,13
2,71
2,76
2,64
2,26
3,35
3
2,61
2,68
-
2,07
2,53
1
1,16
1,13
1,17
1,94
1,88
2,57
3,07
-
1
1,16
1
1,35
-
2,26
2,72
2,57
2,74
2,8
2,67
-
3,06
2,76
2,54
2,71
-
1,12
1,12
-
2,64
2,33
2,35
2,39
1,81
1,92
1,32
1,3
1,36
1,87
2,66
2,52
2,83
2,88
1,89
2,16
1
1,25
2,54
2,71
2,8
2,74
1,12
1,12
STK
PST
VTO
VZD
1,92
1,96
2,73
2,73
2,3
1,78
2,9
2,8
2,19
2,48
2,68
2,74
2,74
2,43
3,19
3
-
1,84
2,04
3,04
2,65
1,57
1,87
-
1,22
1,33
1,22
1,26
-
3,35
3,38
3,29
3,43
-
2,41
2,35
2,87
2,73
2,18
2,19
1,21
1,3
3,32
3,41
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Klasifikácia tried z predmetov
TRIEDA VYN
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
SPOLU
ZVK
EKS
FOT
PZW
AZP
DKK PMK APM
3,23
3,08
3
2,93
-
3,15
2,69
3,36
3,5
-
2,58
1,92
1,57
1,57
-
2,79
2,93
-
3,43
3
3
2,87
2
2,96
-
1,83
1,78
-
1,3
1,2
2,39
2,52
-
3,12
3
3,26
3,1
2,07
1,74
2,79
2,93
3,21
2,94
2
2,96
1,83
1,78
1,85
1,86
USP
DSV
MTT
ZAL
VYB
AGI
KAR
Ø
2,31
1,85
3,14
2,71
2,42
2,26
1,57
1,43
2,07
1,97
2,12
2,12
3,63
3,56
-
2,94
3,56
-
2,71
2,64
-
1,94
2,25
-
3,13
3,19
3,03
3
1,95
2,05
2,22
2,18
2,23
2,32
2,03
1,94
2,13
2,08
2,27
2,16
1,94
1,91
2,85
2,64
2,43
2,37
1,82
1,75
2,65
2,66
2,47
2,54
2,62
2,27
1,82
1,7
3,63
3,56
2,94
3,56
2,71
2,64
1,94
2,25
3,13
3,19
3,03
3
2,32
2,38
Prehľad dochádzky a správania žiakov v triedach
V nasledujúcom prehľade sú uvedené údaje o dochádzke žiakov v 1. a 2. polroku šk. r. 2013/20114
Školský rok 2013/2014
spolu
18903
18542
37445
1.polrok
2.polrok
spolu
na žiaka
66,56
65,06
131,62
ospr.
17904
18083
35987
na žiaka
63,04
63,45
126,49
neospr.
999
459
1458
na žiaka
3,52
1,61
5,13
Príčinou vysokého počtu vymeškaných hodín bola vysoká chorobnosť žiakov, v niekoľkých
prípadoch hospitalizácia, časté a opakované odborné lekárske vyšetrenia počas vyučovacieho
procesu, ale aj nedôsledná a nesystematická kontrola a preverovanie tejto absencie zo strany
triednych učiteľov prostredníctvom rodičov, prípadne ošetrujúcich lekárov.
DOCHÁDZKA
POČET
TRIEDA
Zameškané hodiny
ŽIAKOV
21
21
28
I. B
28
15
I. C
15
19
II. A
18
23
II. B
23
16
II. C
16
25
III. A
27
25
III. B
25
28
III. C
28
23
IV. A
23
30
IV. B
30
31
IV. C
31
284+2IUP
SPOLU
285+2IUP
I. A
Ospravedlnené hodiny
spolu
na 1 žiaka
spolu
na 1 žiaka
840
1543
1259
1644
1053
1354
1519
1040
1819
1583
919
892
1906
2039
1748
1788
1590
1564
1261
899
3165
2383
1824
1846
18903
18542
40,00
73,48
44,96
57,54
70,20
90,27
79,95
57,78
79,09
68,83
57,44
55,75
76,24
75,52
69,92
71,52
56,79
55,86
54,83
39,09
105,50
79,43
58,84
59,55
66,56
65,06
840
2098
1232
1559
628
1350
1508
1040
1697
1514
901
867
1882
2039
1645
1784
1530
1545
1239
885
3034
2167
1768
1790
17904
18083
40,00
73,48
44,00
55,68
41,87
90,00
79,37
57,78
73,78
65,83
56,31
55,75
75,28
75,52
65,80
71,36
54,64
55,18
53,87
38,48
101,13
72,23
57,03
57,74
63,04
63,45
Neospravedlnené
hodiny
spolu
na 1 žiaka
0
0
27
52
425
4
11
0
122
69
18
25
24
0
103
4
60
19
22
14
131
216
56
56
999
459
0
0
0,96
1,86
28,33
0,27
0,58
0
5,30
3,0
1,13
1,56
0,96
0
4,12
0,16
2,14
0,68
0,96
0,61
4,37
7,20
1,81
1,81
3,52
1,61
Výsledky maturitných skúšok
Maturitná skúška sa konala v súlade so Zákonom č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
neskorších predpisov.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Výsledky externej časti maturitnej skúšky:
PREDMET
ANJ
ÚROVEŇ
B1
POČET ŽIAKOV
69/10
Ø PFEČ
49,64
Ø PFIČ
67,83
NEJ
MAT
SJL
B1
-
15/3
14/1
84/13
19,89
48,47
57,67
62,33
72,32
PFEČ
priemer %
PFEČ počet
PFIČ priemer
%
PFIČ počet
Ústna priemer
Ústna počet
B1
69
69/10 49,64
69
67,83
72
16
24
25
4
-
2,25
69
MAT
-
21
14/1
48,47
14
-
-
5
2
-
-
-
1,29
7
NEJ
B1
15
15/3
19,89
15
62,33
15
1
5
9
-
-
2,53
15
SJL
-
84
84/13 57,67
84
72,32
84
27
30
24
3
-
2,04
84
PČOZ
PST
PČOZ
GKK
PČOZ
DSV
PČOZ
TZB
TČOZ
PST
TČOZ
GKK
TČOZ
DSV
TČOZ
TZB
-
23
23/3
-
-
-
-
12
5
4
2
-
1,83
23
-
31
31/10
-
-
-
-
8
9
5
8
1
2,52
31
-
16
16/0
-
-
-
-
4
4
5
3
-
2,44
16
-
14
14/0
-
-
-
-
1
5
5
3
-
2,71
14
-
23
23/3
-
-
-
-
12
6
3
2
-
1,78
23
-
31
31/10
-
-
-
-
10
4
11
6
-
2,42
31
-
16
16/0
-
-
-
-
2
5
7
2
-
2,56
16
-
14
14/0
-
-
-
-
-
4
4
6
-
3,14
14
Poznámka:
M/Ž –
PFEČ –
PFIČ –
PČOZ –
TČOZ –
(M/Ž)
Počet
prihlásených
ANJ
Predmet
Úroveň
MS riadny termín - priemery za jednotlivé predmety a úr01ovne
Ústna forma internej časti
(známky)
1
2
3
4
5
muži/ženy
písomná forma externej časti
písomná forma internej časti
praktická časť odbornej zložky
teoretická časť odbornej zložky
PČOZ a TČOZ bola rozdelená podľa zameraní na: pozemné staviteľstvo (PST), dopravné
staviteľstvo (DSV), technické zariadenia budov (TZB) a geodézia, kartografia a kataster (GKK).
Internú časť maturitnej skúšky v riadnom termíne nekonali 2 žiaci, ktorí podľa § 74 ods. 4 zákona
č. 245/2008 neukončili posledný ročník štúdia a 2 žiaci, ktorí v stanovenom termíne predložili
dôvod neúčasti.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
IV. ŠTUDIJNÉ ODBORY A ZAMERANIA, V KTORÝCH ŠKOLA ZABEZPEČUJE
VÝCHOVU A VZDELÁVANIE A ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH
PLÁNOV
V školskom roku 2013/2014 nedošlo k zmenám študijných odborov.
ŠTUDIJNÝ ODBOR
DĹŽKA POČET
ŠTÚDIA TRIED
POČET TRIED V ROČNÍKU / POČET ŽIAKOV
1
2
3
4
SPOLU
3650 M, 3650 6
staviteľstvo
4
8
2/50
2/43
2/51
2/53
8/197
3692 M, 3692 6 geodézia,
kartografia a kataster
4
4
1/15
1/17
1/28
1/31
4/91
POČET TRIED NA ŠKOLE
12
celkový počet žiakov školy
288
z toho dievčat
41
priemerný počet žiakov na triedu
24
Prvý a druhý ročník študijného odboru 3650 M, mal integrované štúdium tz. vo všetkých triedach
bola rovnaká náplň spoločensko-vedných, prírodovedných a odborných predmetov. Pri postupe do
tretieho ročníka si žiaci v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo volili zameranie:
- 01 pozemné staviteľstvo (III.A, IV.A)
- 02 dopravné staviteľstvo (IV.B)
- 07 technické zariadenia budov (III. B, IV.B).
Študijný odbor 3692 M, 3692 6 geodézia, kartografia a kataster nemá zameranie
V školskom roku 2013/2014 škola postupovala podľa Školského vzdelávacieho programu
vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Učebný plán študijného odboru 3650 M staviteľstvo
Všeobecné vzdelávanie
Škola (názov, adresa)
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10,
080 01 Prešov
Názov ŠkVP
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov ŠVP
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013762/1880:20-925 s účinnosťou od 1. septembra
2013 začínajúc prvým ročníkom.
Kód a názov študijného odboru
3650 M staviteľstvo
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
4 roky
denná
Druh školy
Vyučovací jazyk
Štátna škola
slovenský jazyk
Všeobecné vzdelávanie
Celkový počet hodín za
štúdium
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí a vyučovacích
predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
60
1920
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
spolu
20
16
12
12
60
3
3
3
4
13
4
4
4
4
16
1
1
-
-
2
1
1
-
-
2
1
1
1
-
3
2
2
-
-
4
-
-
1
Jazyk a komunikácia
−
Slovenský jazyk
−
Cudzí jazyk
29
928
2
64
Človek a hodnoty
−
Etický výchova / Náboženská
výchova
Človek a spoločnosť
−
Dejepis
−
Občianska náuka
5
160
Človek a príroda
−
Fyzika
−
Chémia
5
160
1
Matematika a práca s
informáciami
−
Matematika
−
Informatika
3
2
2
2
9
11
352
2
-
-
-
2
8
256
2
2
2
2
8
20
16
12
12
60
Zdravie a pohyb
−
Telesná a športová výchova
Všeobecné vzdelávanie spolu
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
13
6
17
9
4. ročník
21
10
spolu
21
7
z toho praktická
príprava
3. ročník
z toho praktická
príprava
2304
2. ročník
z toho praktická
príprava
72
1. ročník
z toho praktická
príprava
Celkový počet hodín
za štúdium
Odborné vzdelávanie
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
z toho
praktická
príprava
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí a vyučovacích
predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín
vo vzdelávacom
programe
Odborné vzdelávanie:
štúdium predmetov pre výkon povolania a činnosti v oblasti pozemného staviteľstva
72
32
−
Deskriptívna geometria
2
2
1
1
-
-
3
3
−
Odborné kreslenie
2
2
1
1
-
-
3
3
2
2
-
5
5
5
2
-
-
10
4
− Výpočtová technika v odb.
-
3
3
−
Staviteľstvo
5
2
−
Stavebné materiály
2
-
-
-
-
2
-
−
Stavebné stroje
1
-
-
-
-
1
-
−
Odborná prax
-
2
2
-
-
2
2
−
Stavebná mechanika
-
3
1
−
Geodézia
−
Ekonomika
−
Architektúra
−
Stavebné konštrukcie
-
-
3
1
3
−
Pozemné staviteľstvo
-
-
7
3
−
Drevené a kovové konšt.
-
-
−
Ekológia v stavebníctve
-
−
Rekonštrukcie budov
−
Voliteľný predmet:
-
-
−
Úvod do sveta práce
-
72
-
2304
1
-
5
2
3
2
-
3
2
2
-
8
2
1
-
1
6
2
7
4
14
7
2
-
2
-
-
-
2
-
2
-
2
-
-
2
-
2
-
-
-
1
-
1
-
-
1
2
2
-
-
-
1
4
-
-
-
1
2
-
Voliteľný predmet:
−
Hospodárske právo
-
-
-
2
-
-
-
−
Podnikový manaž. a mark..
-
-
-
2
-
-
-
−
Výpočtová technika v odbore
-
-
-
2
-
-
-
−
Konverzácia v cudz.jazyku
-
-
-
2
-
-
-
−
Aplikovaná matematika
-
-
-
2
-
-
-
13
20
33
17
16
33
21
12
33
Spolu odborné vzdelávanie
Spolu všeobecné vzdelávanie
Vzdelávanie celkom
Odborné vzdelávanie
Teoretické vzdelávanie
Praktická príprava
Spolu odborné vzdelávanie
Všeobecné vzdelávanie
Vzdelávanie celkom
21
12
33
72
60
132
Počet týždenných
vyučovacích hodín
Celkový počet hodín za
štúdium
40
32
72
60
132
1280
1024
2304
1920
4224
Účelové kurzy / učivo: Ochrana života a zdravia j), Telovýchovno-výcvikový kurz k), Maturitná skúška
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
13
6
17
9
4. ročník
21
7
spolu
21
7
z toho
praktická
príprava
3. ročník
z toho
praktická
príprava
2304
2. ročník
z toho
praktická
príprava
72
1. ročník
z toho
praktická
príprava
Celkový počet hodín
za štúdium
Odborné vzdelávanie
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
z toho
praktická
príprava
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí a vyučovacích predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín
vo vzdelávacom
programe
Štúdium predmetov pre výkon povolania a činnosti v oblasti dopravného staviteľstva
72
29
−
Deskriptívna geometria
2
2
1
1
-
-
3
3
−
Odborné kreslenie
2
2
1
1
-
-
3
3
2
2
-
4
4
5
2
-
-
10
4
-
-
-
2
-
-
-
-
1
-
− Výpočtová technika v odb.
-
2
2
−
Staviteľstvo
5
2
−
Stavebné materiály
2
-
−
Stavebné stroje
1
−
Odborná prax
-
2
2
-
-
2
2
−
Stavebná mechanika
-
3
1
-
-
3
1
−
Geodézia
-
-
3
2
−
Ekonomika
8
2
−
Architektúra
1
-
−
Stavebné konštrukcie
-
-
2
-
3
1
5
1
−
Dopravné staviteľstvo
-
-
6
3
8
4
14
7
−
Mosty a tunely
-
-
3
-
3
-
−
Vodohospodárske stavby
-
-
2
-
2
-
−
Zakladanie stavieb
-
-
2
-
2
-
−
Ekológia v stavebníctve
1
-
2
-
−
Vybrané state z odboru
-
-
-
1
-
1
-
−
Voliteľný predmet
-
-
-
2
-
2
-
−
Úvod do sveta práce
-
-
1
-
72
-
-
2304
1
2
-
-
3
2
2
-
-
1
4
-
-
-
-
1
2
-
-
-
Voliteľný predmet:
−
Rekonštrukcie budov
-
-
-
2
-
-
-
−
Podnikový manaž.a mark..
-
-
-
2
-
-
-
- Výpočtová technika v odbore
-
-
-
2
2
-
-
−
Konverzácia v cudzom jazyku
-
-
-
2
-
-
-
−
Aplikovaná matematika
-
-
-
2
-
-
-
13
20
33
17
16
33
21
12
33
Spolu odborné vzdelávanie
Spolu všeobecné vzdelávanie
Vzdelávanie celkom
Odborné vzdelávanie
21
12
33
72
60
132
Počet týždenných
vyučovacích hodín
Celkový počet hodín za
štúdium
Teoretické vzdelávanie
43
1376
Praktická príprava
Spolu odborné vzdelávanie
Všeobecné vzdelávanie
Vzdelávanie celkom
29
72
60
132
928
2304
1920
4224
Účelové kurzy / učivo: Ochrana života a zdravia j), Telovýchovno-výcvikový kurz k), Maturitná skúška
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
13
6
17
9
4. ročník
21
6
spolu
21
8
z toho praktická
príprava
3. ročník
z toho praktická
príprava
2304
2. ročník
z toho praktická
príprava
72
1. ročník
z toho praktická
príprava
Celkový počet hodín
za štúdium
Odborné vzdelávanie
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
z toho
praktická
príprava
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí a vyučovacích
predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín
vo vzdelávacom
programe
Štúdium predmetov pre výkon povolania a činnosti v oblasti technického zariadenia budov
72
29
−
Deskriptívna geometria
2
2
1
1
-
-
3
3
−
Odborné kreslenie
2
2
1
1
-
-
3
3
2
2
-
-
2
2
5
2
-
-
10
4
− Výpočtová technika v odbore
-
−
Staviteľstvo
5
2
−
Stavebné materiály
2
-
-
-
-
2
-
−
Stavebné stroje
1
-
-
-
-
1
-
−
Odborná prax
-
2
2
-
-
2
2
−
Stavebná mechanika
-
3
1
-
-
3
1
−
Geodézia
-
-
3
2
−
Ekonomika
8
2
−
Architektúra
-
1
-
−
Stavebné konštrukcie
-
-
2
-
-
2
-
−
Pozemné staviteľstvo
-
-
1
-
-
1
-
−
Vzduchotechnika
-
-
2
-
4
1
6
1
−
Vykurovanie
-
-
5
2
4
2
9
4
−
Zásobovanie vodou a kanal.
-
-
4
2
4
2
8
4
−
Zásobovanie plynom
-
-
3
1
3
1
−
Ekológia v stavebníctve
-
-
-
2
-
−
Voliteľný predmet:
-
-
2
-
2
-
−
Úvod do sveta práce
-
-
1
-
72
-
-
2304
1
2
-
-
3
2
2
-
-
1
4
-
-
1
-
1
-
2
-
Voliteľný predmet:
−
Hospodárske právo
-
-
-
2
-
-
-
−
Podnikový manaž. t a mark..
-
-
-
2
-
-
-
−
Výpočtová technika v odbore
-
-
-
2
2
-
-
−
Konverzácia v cudz.jazyku
-
-
-
2
-
-
-
−
Aplikovaná matematika
-
-
-
2
-
-
-
Spolu odborné vzdelávanie
13
17
21
21
72
Spolu všeobecné vzdelávanie
20
16
12
12
60
Vzdelávanie celkom
33
33
33
33
132
Počet týždenných
vyučovacích hodín
Celkový počet hodín za
štúdium
Teoretické vzdelávanie
43
1376
Praktická príprava
29
928
Spolu odborné vzdelávanie
Všeobecné vzdelávanie
72
60
2304
1920
Vzdelávanie celkom
132
4224
Odborné vzdelávanie
Účelové kurzy / učivo: Ochrana života a zdravia j), Telovýchovno-výcvikový kurz k), Maturitná skúška
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
13
6
17
9
4. ročník
21
11
spolu
21
9
z toho
praktická
príprava
3. ročník
z toho
praktická
príprava
2304
2. ročník
z toho
praktická
príprava
72
1. ročník
z toho
praktická
príprava
Celkový počet
hodín za štúdium
Odborné vzdelávanie
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
z toho
praktická
príprava
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí a vyučovacích predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín
vo vzdelávacom
programe
Štúdium predmetov pre výkon povolania a činnosti v oblasti stavebného manažmentu
72
35
−
Deskriptívna geometria
2
2
1
1
-
-
3
3
−
Odborné kreslenie
2
2
1
1
-
-
3
3
−
Výpočtová technika v odbore
2
2
-
-
2
2
−
Staviteľstvo
5
2
5
2
-
-
10
4
−
Stavebné materiály
2
-
-
-
-
2
-
−
Stavebné stroje
1
-
-
-
-
1
-
−
Odborná prax
-
2
2
-
-
2
2
−
Stavebná mechanika
-
3
1
-
-
3
1
−
Geodézia
-
-
3
2
−
Ekonomika
-
8
2
−
Architektúra
1
-
−
Stavebné konštrukcie
-
-
3
1
3
1
6
2
−
Pozemné staviteľstvo
-
-
6
3
3
2
9
5
−
Účtovníctvo
-
-
3
3
3
3
−
Marketing
-
-
-
2
1
2
1
−
Manažment
-
-
-
3
1
3
1
−
Administratíva a korešpondencia
-
-
−
Ekológia v stavebníctve
-
−
Voliteľný predmet:
-
-
−
Inžinierske stavby
-
-
−
Úvod do sveta práce
-
-
-
72
2304
1
2
-
-
3
2
2
-
-
1
4
-
-
2
-
-
2
2
2
2
4
4
1
-
-
-
2
-
-
2
-
2
-
-
2
-
2
-
1
-
1
-
-
Voliteľný predmet:
−
Hospodárske právo
-
-
-
2
-
-
-
−
Podnikový manažment a mark..
-
-
-
2
-
-
-
−
Výpočtová technika v odbore
-
-
-
2
2
-
-
−
Konverzácia v cudzom jazyku
-
-
-
2
-
-
-
−
Aplikovaná matematika
-
-
-
2
-
-
-
Spolu odborné vzdelávanie
13
17
21
21
72
Spolu všeobecné vzdelávanie
20
16
12
12
60
Vzdelávanie celkom
33
33
33
33
132
Odborné vzdelávanie
Teoretické vzdelávanie
Praktická príprava
Spolu odborné vzdelávanie
Všeobecné vzdelávanie
Vzdelávanie celkom
Počet týždenných
vyučovacích hodín
Celkový počet hodín za
štúdium
37
35
72
60
132
1184
1120
2304
1920
4224
Účelové kurzy / učivo: Ochrana života a zdravia j), Telovýchovno-výcvikový kurz k), Maturitná skúška
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Učebný plán študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster
Všeobecné vzdelávanie
Všeobecné vzdelávanie
Celkový počet hodín za
štúdium
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí a vyučovacích
predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
60
1920
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
spolu
20
16
12
12
60
3
3
3
4
13
4
4
4
4
16
1
1
-
-
2
1
1
-
-
2
1
1
1
-
3
2
2
-
-
4
1
-
-
-
1
3
2
2
2
9
Jazyk a komunikácia
−
Slovenský jazyk
−
cudzí jazyk
29
928
7
224
Človek a hodnoty
−
Etický výchova / Náboženská
výchova
Človek a spoločnosť
−
Dejepis
−
Občianska náuka
5
160
Človek a príroda
−
Fyzika
−
Geografia
5
160
Matematika a práca s
informáciami
−
Matematika
−
Informatika
11
352
2
-
-
-
2
8
256
2
2
2
2
8
20
16
12
12
60
Zdravie a pohyb
−
Telesná a športová výchova
Všeobecné vzdelávanie spolu
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
−
Deskriptívna geometria
a)d)g)
17
9
4. ročník
13
10
21
9
3
3
-
-
-
-
spolu
21
10
z toho praktická
príprava
3. ročník
z toho praktická
príprava
2304
2. ročník
z toho praktická
príprava
72
1. ročník
z toho praktická
príprava
Celkový počet hodín za
štúdium
Odborné vzdelávanie
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
z toho
praktická
príprava
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí a vyučovacích
predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe
Odborné vzdelávanie
72
38
-
3
3
-
2
2
−
Kartografické rysovanie
2
2
−
Geodetické výpočty
2
2
2
2
3
3
3
3
10
10
−
Geodézia
3
-
4
-
4
-
3
-
14
-
−
Odborná prax
3
3
4
4
4
4
5
5
16
16
−
Mapovanie
-
2
-
2
-
-
4
-
−
Počítačová grafika
-
3
3
-
-
3
3
−
Geodézia a trh práce
2
-
-
-
2
-
−
Fotogrametria
-
2
-
−
Pozemkové právo
4
-
−
Automatizácia zobrazovacích
2
2
-
-
2
-
-
-
2
-
prác
-
-
2
2
−
Kartografia
-
-
-
1
-
1
-
−
Aktualizácia
-
-
-
3
-
3
-
-
2
2
2
2
2
-
geodet.informácií
72
2304
2
-
−
Geografické informačné sys.
-
-
−
Ekonomika
-
-
−
Aplikovaná matematika
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Spolu odborné vzdelávanie
13
17
21
21
72
Spolu všeobecné vzdelávanie
20
16
12
12
60
Vzdelávanie celkom
33
33
33
33
132
Odborné vzdelávanie
Počet týždenných
vyučovacích hodín
Celkový počet hodín za
štúdium
34
38
72
60
132
1088
1216
2304
1920
4224
(voliteľný predmet) )
Alternatívny voliteľný predmet
−
Pozemkové úpravy
−
Konverzácia v cudzom
jazyku v odbore
Teoretické vzdelávanie
Praktická príprava
Spolu odborné vzdelávanie
Všeobecné vzdelávanie
Vzdelávanie celkom
2
-
-
Účelové kurzy / učivo: Ochrana života a zdravia i), Telovýchovno-výcvikový kurz i), Maturitná skúška
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
V.
ÚDAJE
O POČTE
ZAMESTNANCOV
A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY A ĎALŠOM
VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Štruktúra pedagogických zamestnancov
VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VŠETKÝCH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
do 30
VEK:
POČET:
Z TOHO ŽIEN:
3
3
31 - 40
4
4
41 - 50
51 - 60
6
5
13
12
nad 60
SPOLU
VŠETKÝCH
PRIEMERNÝ
27
24
46,52
1
0
KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA VŠETKÝCH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
kvalifikovaných
POČET VŠETKÝCH UČITEĽOV: 27
VEK
27
nekvalifikovaných
0
doplňujúcich si kvalifikáciu
0
učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou
19
učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou
1
s vedecko-akademickou hodnosťou
0
PRIEMERNÝ POČET ŽIAKOV NA PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA:
10,67
Veková štruktúra kmeňových pedagogických zamestnancov bola primeraná. Zmeny nastali:
30.6. 2013 – ukončenie pracovného pomeru s 5 učiteľmi všeobecno-vzdelávacích predmetov
(VŠVP), 2 učiteľmi náboženskej výchovy a 1 učiteľom odborných predmetov (OP), k 31.7 2013
s dvomi učiteľmi všeobecno-vzdelávacích predmetov, 1.9.2013 – prijatie 3 učiteľov VŠVP,
1 učiteľa náboženskej výchovy, 1 učiteľa OP. V školskom roku 2013/2014 bola 1 pedagogická
zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke a 1 na dlhodobej PN.
Nepedagogickými zamestnancami sú účtovníčka, hospodárka školy, správca siete, školník, kurič,
a 4 upratovačky.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2013/2014:
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
1. kvalifikačná skúška
2. kvalifikačná skúška
adaptačné
aktualizačné
inovačné
špecializačné
funkčné
funkčné inovačné
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
rigorózne skúšky
POČET ABSOLVENTOV POČET ŠTUDUJÚCICH
0
0
1
2
5
2
0
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vedenie školy podporovalo účasť učiteľov na metodických podujatiach a školeniach
organizovaných Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove, Štátnym pedagogickým ústavom,
Pedagogicko-psychologickou poradňou pre stredné školy a jednotlivými fakultami vysokých škôl.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
VI.
ÚDAJE O AKTIVITÁCH, PROJEKTOCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA
VEREJNOSTI
Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania.
Škola sa snažila v školskom roku 2013/2014 vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre
skvalitnenie života na škole:
a)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Záujmové aktivity:
Angličtina krok za krokom k maturite
Čitateľský krúžok
Literárny krúžok
Mladý rozpočtár
Mladý zememerač
Posilňovňa
Projekty
Slovensko číselne
Turistický krúžok
Zaujímavá fyzika
b)
•
•
•
Súťaže:
Školská olympiáda v AJ a NJ
SOČ
okresné kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach"
c)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Športové akcie
OK vo volejbale CH – dlhodobá súťaž,
OK v hádzanej CH,
OK v basketbale CH – dlhodobá súťaž,
KK v basketbale CH
OK v plávaní,
OK v stolnom tenise
OK v pretláčaní
KK silná ruka
Rope skipping
OK v atletike,
KK v atletike,
d)
•
•
•
Exkurzie
Získavame skúsenosti (organizované zamestnávateľmi),
Návšteva úradu práce,
Návšteva Správy katastra Prešov a úradu GKK
e)
•
•
•
•
•
Spoločenské a kultúrne podujatia
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka spojená s filmovým predstavením
Deň otvorených dverí,
Družobný deň žiakov a pedagógov z PĽ – Nowy Sacz
Európsky deň rodičov a škôl
Európsky deň jazykov
f) Mediálna propagácia
• Prezentácia školy na základných školách
• Prezentácia školy v partnerských školách
• Aktualizácia www stránky
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
g)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Besedy a pracovné stretnutia
Ako na trh práce (úrad práce)
Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy)
Kto je živnostník? (Obvodný úrad, živnostenské oddelenie)
Semináre a odborné prednášky z oblasti výroby a používania stavebných materiálov
Semináre a odborné prednášky z oblasti merania, správy katastra, satelitné a GPS systémy
Ako sa správne učiť (výchovný poradca)
Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície)
Odbúranie stresu na maturitných skúškach
Súčasný stav zamestnanosti v okrese Prešov ( Úrad práce)
Ako sa pripraviť na konkurz?
Moje skúseností s drogou
Projekt prvej pomoci
Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu
Škola realizovala s podporou Európskeho sociálneho fondu od 09/2010 do 12/2013 projekt
s názvom InPresta. Cieľom opatrenia je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na stredných
školách s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne
a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie
v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.
Všetky aktivity boli realizované s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi
partnermi. Aktivity boli určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom
a širokej verejnosti.
Prehľad najvýznamnejších výsledkov súťaží a olympiád:
NÁZOV SÚŤAŽE
POČET
ŽIAKOV
OK v stolnom tenise
chlapci
OK v stolnom tenise
dievčatá
OKRESNÉ KOLO
KRAJSKÉ KOLO
CELOSLOVENSKÉ
KOLO
3.miesto
3.miesto
4.miesto
Silná ruka do 70kg
2
2. a 3.miesto
Silná ruka do 60kg
1
2.miesto
Silná ruka nad 80kg
1
4.miesto
Atletika – 800 m
1
2.miesto
Atletika – 1500 m
1
2.miesto
Atletika – 3000 m
1
3.miesto
Atletika – 110 m prekážky
1
3.miesto
Atletika – skok do výšky
1
3.miesto
Atletika – hod oštepom
2
2. a 4.miesto
Armwrestling CUP 2014
do 60 kg
1
3.miesto
nad 60 kg
1
2.miesto
do 80 kg
1
3.miesto
4.miesto
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
VII.
MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZDROJE
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
Škola pri zabezpečovaní výchovno – vzdelávacieho procesu má k dispozícii 21 učební, z toho 5
odborné učebne informatiky, 1 učebňu na stavebné materiály. Ako ďalšia učebňa sa využíva aj
zborovňa školy, ktorá je vybavená multimediálnou technikou. Z celkového počtu učební sú dve
nevyhovujúce (ide o miestnosti umiestnené v suteréne budovy školy).
Na výučbu telesnej a športovej výchovy je k dispozícii asfaltové ihrisko, veľká telocvičňa,
gymnastická telocvičňa, posilňovňa, spiningová miestnosť a stolno-tenisová miestnosť. Na výučbu
cudzích jazykov sa nám nepodarilo dostať finančné prostriedky z ESF "Jazykové laboratóriá", ale
vyučujúci využívajú miestnosti vybavené počítačovou technikou.
Učitelia majú svoje pracovné miesta v kabinetoch ktoré sú vybavené počítačmi. 1 počítač
s tlačiarňou je umiestnený v zborovni, 1 kopírovací stroj je v miestnosti hospodárky školy a sú
k dispozícií pre všetkých učiteľov. 1 kopírovací stroj je v miestnosti informátora.
Stravovanie zamestnancov a žiakov školy je v jedálni, ktorá je výdajňou jedál. Obedy sú
zabezpečené zo Súkromného školského internátu na Sabinovskej ulici. Škola má k dispozícii aj
školský bufet.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy
1.
2.
3.
4.
DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných
aktivít
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo
zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa
finančných aktivít
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných
predpisov: maturity
SPOLU
mzdy 2 586,00 €
odvody 902,00 €
MTZ 2 747,00 €
-
2 467,00 €
8 696,00 €
Ďalej uvádzame časť Správy o hospodárení školy za školský rok 2013/2014
Finančné zúčtovanie organizácie k 31.12.2013
TEXT
SUMA
Zostatok účtu vlastnej činnosti k 31.12.2013 (automatický prevod cez
systém ŠP)
a/ nevyčerpaná dotácia b/ úroky
Zostatok finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté formou
dotácie na projektový účet organizácie a upravené v rozpočte
k 31.12.2013 (prevod na základe príkazu zo strany organizácie )
Zostatok príjmového účtu k 31.12.2013 (automat. prevod cez systém ŠP)
- zostatok príjmov
- zostatok za poškodené učebnice a zber učebníc
0
0
0
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Zostatok účtu vlastnej činnosti
TEXT
FINANČNÉ PROSTRIEDKOV
PODĽA KÓDOV ZDROJA
Bežné výdavky celkom
Z toho:
111/002 (normatívne)
111/003 (odchodné)
111/003 (vzdelávacie poukazy)
111/003 (projekty)*
111/005 (administrácia
kultúrnych poukazov)
111/007 (z úradov práce)
111/008 (MDPaT)
131 (normat. z predch. rokov)
41 (príjmy PSK)
1151 (z projektov)
1152
-“1351
-“11T1
-“11T2
-“13T1
-“13T2
-“42 (zo zisku z podn. činnosti)
46 (vlastné príjmy)
71 (dary, sponzorské)
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
V€
K 31.12.2013
ČERPANIE
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
V€
K 31.12.2013
ZOSTATOK
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
V€
K 31.12.2013
641 516,00
641 503,81
12,19
599 546,00
599 533,81
12,19
6 229,00
6 229,00
0,00
35 699,00
35 699,00
0,00
42
42
0,00
POSKYTNUTIE
VIII. PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA
Význam výchovy a vzdelávania spočíva v celkovom spoločenskom rozvoji spoločnosti. Školský
systém vychováva novú generáciu, ktorá zhodnocovaním školských vedomostí a praktických
zručností vytvára predpoklad budúcej prosperity národa. Našou víziou je efektívne využívať všetky
ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného rozvoja smerujúceho k prehlbovaniu odbornej
a jazykovej prípravy, rozvoju informačnej gramotnosti a komunikačných schopností. Náš
strategický cieľ sleduje vytvorenie priaznivého prostredia na odbornú a tvorivo - humánnu výchovu
a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a rozvoj celej osobnosti, podporu nadaných a talentovaných
študentov, ako aj študentov zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Prioritou je zvyšovanie
kvality a efektívnosti školského vzdelávania, pričom všetky zámery sú orientované na potreby žiaka
a na poskytovanie komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.
V koncepčnom zámere rozvoja školy máme definované tri oblasti, ktoré je potrebné sledovať
v záujme kvality a efektívnosti výchovy a vzdelávania. Týmito oblasťami sú koncepcia edukačného
rozvoja, ľudských zdrojov a ekonomického zabezpečenia.
Koncepcia edukačného rozvoja sleduje tieto špecifické ciele :
- zlepšenie podmienok na rozvoj individuality študentov, podpora študentskej aktivity a tvorivosti
pri rešpektovaní osobnosti študenta. Vzdelávaním získava žiak primerané množstvo vedomostí
a zručností, stanovené vzdelávacími štandardmi a učebnými osnovami pre jednotlivé vyučovacie
predmety. Rozvíjajú sa schopnosti každého jedinca s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové,
vôľové a fyzické dispozície. Nadaní a talentovaní žiaci využívajú možnosť ďalšieho odborného
rastu prácou v predmetových olympiádach pod odborným vedením pedagógov. Na splnenie cieľa
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
sme prijali opatrenia na dodržiavanie Metodického usmernenia, ktorým sa upravuje postup
hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl zamerané o. i. na slovné hodnotenie s ocenením
kladov študenta a s vysvetlením, v čom sa má zlepšiť a posúdením faktorov a prejavov študenta,
ktoré majú vplyv na jeho školský výkon.
- upriamenie zvýšenej pozornosti na žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia: Našim
cieľom je vytvorenie lepších podmienok pre študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Podpora týchto študentov sa realizuje prevažne poskytovaním
sociálneho štipendia. Na škole je zriadený aj neinvestičný fond, z ktorého môžu takýto študenti
dostať jednorazovú finančnú výpomoc.
Koncepcia ľudských zdrojov.
- podpora celoživotného vzdelávania učiteľov a vytváranie podmienok pre ich kariérny rast v
záujme ich kompetencií. Ďalšie vzdelávanie učiteľov má za úlohu doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si
získané vedomosti a tým zvyšovať svoju odbornosť. Úlohou vedenia je vytvárať podmienky na
ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci absolvovali vzdelávanie „Krok za
krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania“, funkčné, funkčné inovačné vzdelávanie,
adaptačné, inovačné, špecializačné a doplňujúce pedagogické vzdelávanie.
- vytvorenie motivačných podmienok pre zvyšovanie kvality a efektívnosti pedagogickej práce.
Pomocou komplexného systému odmeňovania pedagogických zamestnancov sme vytvorili systém
finančného zvýhodnenia tých jednotlivcov, ktorí si prehlbujú svoju odbornosť a tým zvyšujú
kvalitu a efektívnosť svojej pedagogickej práce. Okrem finančnej stimulácie využívame aj iné
formy, ako je študijné a pracovné voľno v rámci platnej legislatívy.
- v sociálnej oblasti uplatňovanie empatie a orientácie na postoje, motívy a pocity druhých, na
podporu spolupracovníkov vyslovením uznania a na uplatňovanie dôvery v každodennej
komunikácii.
Koncepcia ekonomického zabezpečenia:
- racionálne využívanie kapacity školy. Škola je živý organizmus, ktorý musí adekvátne reagovať na
každú okolnosť, ktorá ho môže ovplyvniť. Preto sledujeme a vyhodnocujeme záujem žiakov o našu
školu s ohľadom na demografický vývoj.
- zabezpečenie plynulej prevádzky školy, starostlivosť o priestory školy patrí medzi priority vedenia
školy. Podporujeme špecializované vyučovanie pomocou informačných technológií vo výchovnovzdelávacom procese. Našou trvalou snahou je vytvárať materiálno-technické podmienky na
aplikáciu moderných učebných pomôcok - počítačov, dataprojektorov, interaktívnych tabuľ,
vizualizérov ale aj novej odbornej literatúry, či užívateľských programov ako v študijnom odbore
staviteľstvo, tak aj v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster.
Úspechy a nedostatky
Silnou stránkou školy je :
– odborne kvalifikovaný pedagogický zbor
– dobrý imidž školy, bohatá tradícia
– duch školy
– komplexnosť školy a jej poloha (škola je v blízkosti MHD, bufet, výdajňa jedál,
zabezpečenie ubytovania v Súkromnom domove mládeže, školský dvor, veľká a malá
telocvičňa, posilňovňa, učebne VYT, zborovňa školy sa využíva aj ako multimediálna
a prednášková učebňa),
– entuziazmus, motivácia učiteľov
– podpora a spolupráca s Radou rodičov
– pohotovosť pri riešení problémov
– využitie internetu
– veľký výber voľnočasových aktivít
– vedenie školy je demokratické, vládne dôvera a aktivita
– úspešnosť absolventov na PP na VŠ a univerzity
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
– široké uplatnenie absolventov či už v pokračovaní v štúdiu na VŠ a TU, alebo v praxi doma
a v zahraničí
– Slabou stránkou školy je:
– neúplné vybavenie výpočtovou technikou, nedostatok odborných učební
– nedostatočné zapájanie sa do projektov
– motivácia slabých žiakov
– financovanie školy
– v budove školy na nachádza aj Štátna jazyková škola, ktorá vyučuje v popoludňajších
hodinách a preto nie je možné vytvárať ďalšie odborné učebne, ktoré by boli vybavené
dostatočnou technikou a učebnými pomôckami
– nedostatočná vybavenosť učební a laboratórií prístrojovými a učebnými pomôckami
Príležitosti signalizujú:
– fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí (PL, SK – Košice, Žilina)
– dobrú a funkčnú spoluprácu so zamestnávateľmi, zriaďovateľom, KŠÚ, MPC Prešov, ŠPÚ
a ŠIOV ako predpoklad dobrých koncepčných a poradenských služieb
– zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz
podnikateľských subjektov
– pripravenosť na nové trendy a reformy v školstve
Riziká:
– nepriaznivý demografický vývoj
– hrozba odlivu kvalitných pedagógov pre nedostatočné financovanie školstva
Návrh opatrení:
– motivácia učiteľov pri tvorbe a realizácii projektov ESF
– zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup novej výpočtovej techniky
– v oblasti výchovy a vzdelávania bezpodmienečné a dôsledné dodržiavanie Metodického
pokynu č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných
škôl, zvýšenie individuálneho prístupu k žiakom, zvýšiť väzbu medzi rodičom a učiteľom.
IX.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Vďaka zameraniu školy študenti nachádzajú uplatnenie najmä na vysokých školách s technickým
zameraním.
Nasledujúca tabuľka udáva celkový počet našich absolventov v školskom roku 2013/2014, počty
absolventov pokračujúcich vo vysokoškolskom štúdiu, v zamestnaní, evidovaných na Úrade práce
a počet nezistených s percentuálnym zastúpením jednotlivých skupín.
CELKOVÝ POČET
ABSOLVENTOV:
83
X.
prijatí na VŠ
47
56,63 %
prijatí na NŠ/PMŠ
0
0,00 %
prijatí do zamestnania
23
27,71 %
evidovaní na ÚPSVaR
10
12,05 %
nezistení
3
3,61 %
PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY, VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY,
SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania na našej škole považujeme za dobré. Rozvrh
hodín sa vytvára pred začiatkom školského roka a našou snahou je dodržiavať zásady jeho tvorby.
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Študenti a zamestnanci školy majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. K dodržiavaniu pitného
režimu má škola k dispozícii bufet a nápojový automat.
Vzdelávanie žiakov prebiehalo aj mimo vyučovacích hodín. Najdôležitejšou z tohoto hľadiska bola
činnosť záujmových krúžkov:
NÁZOV
ZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU
Angličtina krok za krokom k maturite
Angličtina krok za krokom k maturite
Čitateľský krúžok
Literárny krúžok
Mladý rozpočtár
Mladý zememerač
Posilňovňa
Posilňovňa
Projekty
Slovensko číselne
Turistický krúžok
Zaujímavá fyzika
VEDÚCI KRÚŽKU
POČET ŽIAKOV
Mgr. Ďurčáková Daniela
Mgr. Harčaríková Oľga
Mgr. Kolpaková Adela
Mgr. Metylová Katarína
Ing. Vrbenská Mária
Ing. Jurašková Martina
Mgr. Justiňáková Henrieta
Mgr. Justiňáková Henrieta
Ing. Zbiňovská Dagmar
Ing. Kubanková Alena
Mgr. Kolpak Stanislav
RNDr. Sakáčová Iveta
25
26
7
12
10
19
12
13
22
14
7
12
Spolupráca školy s Radou rodičov školy bola v priebehu školského roka 2013/2014 veľmi dobrá.
Rada rodičov účinne plnila stanovené ciele, prejednávala stanoviská školy k predloženým
pripomienkám, sťažnostiam, návrhom predneseným na predchádajúcej Rade rodičov vedeniu školy
a oboznámovala s nimi rodičov na triednych aktívoch. Prístup Rady rodičov k prípadným
vzniknutým problémom vo vzťahoch medzi pedagógmi, žiakmi či rodičmi bol vždy konštruktívny
a ústretový. Rodičia podporili vedenie školy aj vo vzťahoch navonok, k mimoškolským inštitúciám
či orgánom a poskytli škole finančné prostriedky na celoškolské akcie, propagáciu školy, príspevky
na plánované akcie žiakov a odmeny, školské súťaže, sústredenia žiakov...
ZÁVER SPRÁVY
V pedagogických a v metodických postupoch vo vyučovaní, ani v samotnej podstate organizovania
práce na škole vzhľadom na nezmenené priestorové a materiálne podmienky nedošlo k výraznejším
zmenám.
Všetky vyššie hodnotené oblasti výchovno-vzdelávacej a mimoškolskej činnosti možno považovať
za úspech celého pracovného kolektívu.
Na záver chceme vysloviť poďakovanie vedenia školy všetkým pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom školy za vynaložené úsilie pri zabezpečení plnenia úloh školského roka 2013/2014.
V Prešove, 29. septembra 2014
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 07. októbra 2014
Ing. Stanislav Repeľ
riaditeľ školy
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov
Príloha č. 1
Vyjadrenie ÚPSK k S p r á v e
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach
Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, Plzenská 10
za školský rok 2013/2014
Predkladá:
Ing. Stanislav Repeľ
....................................
riaditeľ školy
Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 07. októbra 2014.
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju
s c h v á l i ť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, Plzenská 10
za školský rok 2013/2014.
Mgr. Stanislav Kolpak .....................................................................
Titl., meno a priezvisko predsedu Rady školy pri Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Prešove, Plzenská 10
Stanovisko zriaďovateľa:
Prešovský samosprávny kraj, Odbor školstva
s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e Správu o výchovno- vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej priemyselnej školy
stavebnej v Prešove, Plzenská 10 za školský rok 2013/2014.
.............................................................................
Za zriaďovateľa: Ing. Karol Lacko, PhD.
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti