WFF DREVOTES spol. s r.o., so sídlom: SR, Palackého 3, 949 01 Nitra a TROYA, s.r.o., so
sídlom: SR, Bakalárska 4/2, 971 01 Prievidza
Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce
Poslancom Mestského zastupiteľstva
V Nitre, dňa 9. júna 2014
Vec: ŽIADOSŤ O PRIJATIE UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ZLATÝCH
MORAVCIACH, KTORÝM SA ZRUŠÍ UZNESENIE 738/2014 Z 32. ZASADNUTIA O ZAČATÍ
OBSTARÁVANIA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 7 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ZLATÉ MORAVCE
Žiadatelia, sú vlastník a nájomca nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v kat. úz Zlaté Moravce, vedenej
Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na LV č. 5002 a 5244.
Uvedená parcela sa nachádza v priemyselnej zóne (bývalý areál CALEX) mesta Zlaté Moravce.
Predmetnú nehnuteľnosť si nájomca dlhodobo prenajal za účelom priemyselnej výroby, konkrétne
umiestnenia energetického zdroja.
Mesto Zlaté Moravce dňa 28.2.2013 vydalo Žiadateľovi kladné stanovisko k jeho investičnému zámeru
č. 2725/1128/2013-výst. z dňa 28. februára 2013, podpísané primátorom mesta Zlaté Moravce, Ing.
Petrom Lednárom, CSc. V uvedenom stanovisku Mesto Zlaté Moravce konštatuje, že navrhovaný
investičný zámer na umiestnenie energetického zdroja v časti priemyselného parku na parc. č.
2846/14 v k. ú. Zlaté Moravce nie je v rozpore s územným plánom mesta.
Mesto Zlaté Moravce na zasadnutí vo februári 2014 prijalo Uznesenie č. 738/2014 „Územný plán
mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 7“ (ďalej len ako: „Uznesenie“) v zmysle ktorého má dôjsť
k zmene funkčného využitia územia, vrátane parc. 2864/14 a to z pôvodného: plocha na výrobu na
nové: športovo – rekreačné plochy.
Navrhovaná zmena funkčného využitia plochy je v príkrom rozpore s predchádzajúcim stanoviskom
Mesta Zlaté Moravce k investičnému zámeru Žiadateľa a predstavuje závažný zásah do jeho
investičných zámerov, v dôsledku ktorej skutočnosti vzniká Žiadateľovi škoda vo forme skutočnej
škody a ušlého zisku.
Nájomca, ako ani vlastník nehnuteľnosti neboli Mestom Zlaté Moravce upozornení na skutočnosť, že
by sa v blízkej dobe malo meniť funkčné využitie plochy, ktorá bola desaťročia využívaná ako výrobná,
a zo strany Mesta Zlaté Moravce nebol ani vlastník pozemku oslovený za účelom vyjadrenia názoru
k takémuto zámeru pred prijatím Uznesenia.
Žiadateľ vyslovil svoj nesúhlas s postupom Mesta Zlaté Moravce už listom zo dňa 15.5.2014
„Pripomienky k dokumentácii Územný plán Mesta Zlaté Moravce – zmeny a doplnky č. 7“, v ktorom
Žiadateľ poukázal na rozpor s viacerými ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Tento list
Vám prikladáme v prílohe. Mesto Zlaté Moravce sa k dnešnému dňu k pripomienkam Žiadateľa
nevyjadrilo.
Za účelom realizácie Uznesenia, mesto Zlaté Moravce požiadalo Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor
starostlivosti o životné prostredie o určenie Rozsahu hodnotenia v zmysle ust. § 8 zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutím č. OU-ZM-OSZP-2014/000745-25 VA,
zo dňa 28.5.2014, určil OÚ ZM, Odbor starostlivosti o životné prostredie Rozsah hodnotenia a uložil
Mestu Zlaté Moravce povinnosť vypracovať Správu o hodnotení, s tým, že na jej obsah uložil
špecifické podmienky (viď bod 2.1. a 2.2 Rozhodnutia)
Vzhľadom na rozsah požiadaviek stanovených Rozhodnutím je zrejmé, že vypracovanie Správy
hodnotenia bude predstavovať pre mesto Zlaté Moravce značné náklady. Zároveň poukazujeme na
skutočnosť, že už toho času je zrejmé, že mesto Zlaté Moravce nebude schopné preukázať splnenie
všetkých podmienok v Rozhodnutí uložených a to najmä:
- súlad zmeny navrhovaného strategického dokumentu so záväznou časťou územného plánu
Nitrianskeho regiónu
- zabezpečiť realizáciu prístupu k navrhovanej športovej a oddychovej zóne
- odstránenie environmentálnej záťaže s vysokou prioritou po podniku Calex
- zadanie definované v dokumentácii nebolo prerokované v súlade s § 20 Zákona č. 50/1976 Zb.
Nakoľko ide svojim charakterom o neodstrániteľné prekážky, máme za to, že mesto Zlaté Moravce by
už v tomto štádiu nemalo pokračovať v realizácii ďalších krokov, nakoľko takéto konanie by bolo
nehospodárne a v rozpore s verejným záujmom.
Aj bez ohľadu na uvedené skutočnosti považujem konanie mesta Zlaté Moravce za účelové, bez
racionálnych dôvodov, zamerané výlučne na zmarenie podnikateľského zámeru Žiadateľa. Takýmto
konaním dochádza k výkonu práva zneužívajúcim spôsobom, čo považujeme v demokratickom štáte
za neprípustné. Uvedeným postupom dochádza k závažnému zásahu do vlastníckych a ústavných
práv vlastníka nehnuteľnosti ako i nájomcu.
Z vyššie uvedených dôvodov Vás žiadam, aby ste za účelom eliminácie: vzniku škôd, plytvaniu
verejných prostriedkov, výkonu práva v rozpore so zákonom a naopak za účelom ochrany
záujmov mesta a jeho obyvateľov, na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva navrhli
prijatie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktorým sa zruší uznesenie
738/2014 z Vášho 32. zasadnutia o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
Mesta Zlaté Moravce.
V opačnom prípade sa budeme ochrany svojich práv domáhať v súdnom konaní, a to podľa
príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ako i v zmysle zákona č.
514/2004 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov, pričom v dôsledku súdnych konaní bude zaťažený rozpočet mesta Zlaté
Moravce.
Alojz Senárik
JUDr. Mária Habalčíková
konateľ WFF DREVOTES, spol. s r.o.
konateľka TROYA, s.r.o.
Prílohy:
List Žiadateľa zo dňa 15.5.2014
Rozhodnutie OÚ ZM, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZM-OSZP-2014/000745-25 VA,
zo dňa 28.5.2014
Download

List poslancom