Nahrávanie s AUDACITY
Program Audacity je potrebné nain‰talovaÈ ‰tandardn˘m spôsobom.
1. In‰trumentálnu skladbu vloÏíte do programu tak, Ïe ju my‰kou
prenesiete do otvoreného okna programu.
Skladbu tieÏ môÏete importovaÈ cez moÏnosÈ Soubor, Otevfiít a
vyberte skladbu, ktorá sa má upravovaÈ.
Kliknutím na moÏnosÈ Open alebo OtvoriÈ sa skladba importuje do
programu AUDACITY.
2. Importovaná skladba sa zobrazí nasledovne:
Sladbu je moÏné ovládaÈ s pouÏitím tlaãidiel v ºavom hornom horu.
Mikrofón
Skôr ako zaãnete s nahrávaním spevu, je potrebné nastaviÈ
mikrofón. Ak máte zabudovan˘ v poãítaãi, môÏete ho pouÏiÈ
s pouÏitím nastavenia Built-in-Microphone. Pre kvalitnej‰í zvuk
odporúãame pouÏitie externého mikrofónu a jeho nastavenia v ãasti
oznaãenej ikonou mikrofónu.
3. Nahrávanie spevu spustíte stlaãením Record – ãerven˘ pln˘ kruh.
Nahrávanie spevu sa zobrazí nasledovne:
4. In‰trumentálnu skladbu a svoj spev spojíte tak, Ïe vyberiete
moÏnosÈ Stopy a Smíchat a vykreslit. Tak, ako je na obrázku
niωie.
5. Skladbu je potrebné uloÏiÈ do formátu mp3. Urobíte to tak, Ïe
v moÏnosti Soubor zvolíte UloÏit jako (Save as), vyberiete kam sa
má skladba uloÏiÈ a v akom formáte.
Ak sa chcete staÈ BGHáãom, po‰lite nám skladbu na email
[email protected] Sladbu si vypoãujeme a ak vyhovuje podmienkam
zverejnenia, umiestníme ju do Hitparády BGHáãov.
Download

Nahrávanie s AUDACITY Program Audacity je