Cena Slovak Telekom
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Vypracovala: Mgr. Alţbeta Martincová
Kontakt: [email protected]
Na stiahnutie:
http://cid-61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/Interakt%c3%advna%20cvi%c4%8debnica.flipchart
Strana 1 z 32
Cena Slovak Telekom
OBSAH
Úvod ........................................................................................................3
1. Každý začiatok je ťažký .....................................................................4
2. ActivInspire – softvér pre dvoch užívateľov ...................................4
3. ActivExpression .................................................................................5
4. Interaktívna cvičebnica .....................................................................6
4.1.
Aktivizácia učiva 3. ročníka ....................................................8
4.2.
Rímske číslice ........................................................................10
4.3.
Zaokrúhľovanie ......................................................................10
4.4.
Násobenie a delenie mimo obor malej násobilky ...............11
4.5.
Delenie so zvyškom ...............................................................14
4.6.
Písomné násobenie jednociferným číslom .........................16
4.7.
Numerácia v obore prirodzených čísel ................................17
4.8.
Premeny jednotiek dĺžky, času a hmotnosti .......................20
4.9.
Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel .................22
4.10. Násobenie a delenie v obore prirodzených čísel ................24
4.11. Geometria ...............................................................................27
4.12. Testy ........................................................................................30
Záver .....................................................................................................32
Strana 2 z 32
Cena Slovak Telekom
ÚVOD
Súčasná
doba
vyţaduje
do
vzdelávania
vkladať
mnoţstvo
inovatívnych prvkov, ktoré ţiakov aktivizujú, inšpirujú k získavaniu
vedomostí.
Informačno
z didaktických
–
komunikačné
prostriedkov,
ktoré
technológie
zabezpečujú
sú
jedným
modernizáciu
vzdelávacieho procesu.
Vyučovanie s vyuţívaním interaktívnych prostriedkov ako interaktívna
tabuľa a komunikačné hlasovacie zariadenie je pre ţiakov aktivizujúce,
zvyšuje pozornosť na vyučovaní, učia sa hrou, ktorá je deťom vlastná.
Aktivity s vyuţitím
IKT
ţiakov zapájajú
do
samotného
procesu
vzdelávania.
Je potrebné, aby učitelia aktívne pristupovali k potrebám ţiakov, teda
aby vytvárali také typy vyučovacích hodín, na ktorých vyuţijú metódy,
formy a prostriedky na včlenenie ich do interaktívneho vyučovania.
Interaktívna cvičebnica z matematiky pre 4. ročník základnej školy
obsahuje všetky tematické celky aritmetického aj geometrického učiva
vytvorené v modernom prostredí ActivInspire určené pre prácu dvoch
uţívateľov
súčasne, interaktívne
testy vytvorené
pre
hlasovacie
zariadenie ActivExpression. Základným cieľom vytvorenej interaktívnej
cvičebnice
je
vyuţívanie
vyučovaní matematiky
na
interaktívnych
dosiahnutie
cvičení
poţadovaných
a testov
vo
vedomostí,
zručností, výkonových štandardov z daného predmetu.
Pracovný zošit svojou kompletnosťou ponúka na 282 stránkach širokú
paletu vyučovacích hodín matematiky na rozvoj interaktivity vo
vyučovaní vo štvrtom ročníku základnej školy. Na kaţdej stránke
predvádzacieho zošita sa nachádzajú metodické poznámky určené pre
učiteľov alebo pokyny pre ţiakov.
Strana 3 z 32
Cena Slovak Telekom
Metodické
poznámky
určené pre učiteľa alebo
pokyny učené ţiakom.
1. uţívateľ
2. uţívateľ
Interaktívne
nástroje
1. Každý začiatok je ťažký
Vytvoriť interaktívnu učebnicu nie je jednoduché. Zamýšľať sa nad
obsahovým a výkonovým štandardom, dodrţiavať učebné osnovy,
didaktické a metodické náleţitosti, poznať prácu so softvérom, v ktorom
sa bude interaktívny materiál tvoriť, dodrţať časový harmonogram,
vyuţiť vhodné interaktívne nástroje aplikácie, to všetko musí autor pri
vytváraní brať do úvahy a v procese tvorby na všetky prvky myslieť.
2. ActivInspire – softvér pre dvoch užívateľov
ActivInspire je ako softvér určený na tvorbu predvádzacích zošitov –
prezentácií, na trhu pribliţne jeden rok. Jeho predchodcovia, ActivStudio
Strana 4 z 32
Cena Slovak Telekom
a ActivPrimary, boli vystriedané modernejšou verziou, ktorá ponúka
interaktívne činnosti na tabuli dvom uţívateľom súčasne. Od júna 2010
portál PrometheanPlanet.com ponúka slovenskú verziu ActivInspire, čím
sa zjednodušila učiteľom SR príprava na vyučovanie s vyuţitím
interaktívnej tabule ActivBoard.
Staršie verzie ponúkali interaktívne činnosti jednému ţiakovi, čím
kontrola jedného ţiaka ostatnými deťmi v učebni bola zacielená len na
neho. ActivInspire ponúka prácu dvom ţiakom, dvom skupinám súčasne.
Ostatní ţiaci musia svoju pozornosť zvýšiť, rozdeliť pre oboch ţiakov
pracujúcich na tabuli.
ActivInspire je inšpirujúci, buduje u ţiakov zdravú rivalitu, schopnosť
porovnať sa so svojou prácou s druhými. Ponúka okamţitú spätnú
väzbu, ktorá je vo vyučovaní veľmi dôleţitá, urobiť opravu chybných
činností a byť následne kladne hodnotený.
3. ActivExpression
Hlasovacie zariadenie ActivExpression ponúka ţiakom a učiteľom
zrýchlenie procesu overovania si vedomostí, či klasifikácie alebo len
uvaţovania nad nastoleným problémom.
ActivExpression vytvára viacero variantov odpovedí na otázky:
 áno – nie,
 pravda – nepravda,
 Likertovou stupnicou,
 numerické odpovede,
 slovné odpovede,
 alfanumerické odpovede.
Učiteľ pri tvorbe testov vyberá z moţností, môţe zadať typy odpovedí,
vyznačiť alebo zadať správnu odpoveď. Na hlasovacom zariadení sa pri
Strana 5 z 32
Cena Slovak Telekom
hlasovaní ukáţe, či vyberal z viacerých moţností typu A – F, 1 – 6, či
poţaduje od ţiakov slovnú alebo numerickú odpoveď.
Výhodou ActivExpression je, ţe pri testovaní nevyţaduje interaktívnu
tabuľu, podstatný je počítač, hub – vysielač, hlasovacie zariadenie
a poprípade projektor.
Štyri moţnosti odpovedí :
A, B, C, D.
4. Interaktívna cvičebnica
Interaktívna cvičebnica matematiky pre 4. ročník základnej školy bola
vytvorená obsahovo s platnými učebnými osnovami. Na druhej stránke
predvádzacieho zošita sa nachádzajú prepojenia na iné stránky
predvádzacieho zošita s konkrétnym učivom pre rýchlu orientáciu v ňom.
Obsahom sú:
 Aktivizácia učiva 3. ročníka,
Strana 6 z 32
Cena Slovak Telekom
 Rímske číslice,
 Zaokrúhľovanie,
 Násobenie a delenie mimo obor malej násobilky do 100,
 Delenie so zvyškom v obore 0 -100,
 Písomné násobenie jednociferným číslom v obore 0 – 10 000,
 Numerácia v obore prirodzených čísel,
 Premena jednotiek dĺţky, času, hmotnosti,
 Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel,
 Násobenie a delenie v obore prirodzených čísel.
Ďalšie
dva
predvádzacieho
odkazy
na
testy
zošita
zamerané
a geometriu
na
obsahujú
overovanie
si
stránky
vedomostí
základného učiva z aritmetiky a geometrie, odkaz na geometriu obsahuje
stránky geometrického učiva: konštrukciu štvorca a obdĺţnika, obvody
oboch geometrických útvarov, grafický súčet a rozdiel úsečiek, grafický
násobok úsečiek.
Video k interaktívnej cvičebnici:
http://cid-61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/interaktivna%5E_cvicebnica%5E_activinspire.avi
Strana 7 z 32
Cena Slovak Telekom
4.1. Aktivizácia učiva 3. ročníka
Táto časť predvádzacieho zošita ponúka interaktívne činnosti pre
ţiakov z tematických okruhov: násobenie a delenie v obore malej
násobilky, slovné úlohy, zátvorkové výrazy a výrazy s viacerými
počtovými operáciami, numeráciu čísel, rozklad čísla v desiatkovej
číselnej
sústave,
porovnávanie
čísel
a ich
usporiadanie,
aktivity
s číselnou osou.
Na obrázku si žiaci aktivizujú vedomosti z výrazov s viacerými
počtovými operáciami, pracujú spamäti a v skupinách modrí a červení.
Učiteľ posúva vo vertikálnom smere žlté a biele obdĺžniky, pod ktorými
sú ukryté príklady. Ak skupina odpovie správe, počítadlo pripočíta bod,
ak nesprávne, odpočíta.
Strana 8 z 32
Cena Slovak Telekom
Pod truhlicou sú uložené čísla, žiaci ich vyberajú a ukladajú nástrojom
výber do farebných obdĺžnikov. Po vybratí všetkých čísel nástrojom pero
vpíšu medzi rovnako sfarbené obdĺžniky znaky nerovnosti.
Žiaci nástrojom výber presunú žlté rámčeky s číslami na správne miesto
na číselnej osi, do modrých vpíšu perom vhodné čísla.
Strana 9 z 32
Cena Slovak Telekom
Video práce s predvádzacím zošitom z tematického celku Aktivizácia
učiva 3. ročníka:
násobenie v obore malej násobilky:
http://cid61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/nasobenie.avi
delenie v obore malej násobilky:
http://cid-61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/delenie.avi
4.2. Rímske číslice
Učivo o rímskych čísliciach a číslach je veľmi náročné pre ţiakov 4.
ročníka. Preto je vhodné sa im venovať s vyuţitím interaktívnej tabule.
Deväť stránok predvádzacieho zošita je venované interaktívnym
činnostiam s rímskymi číslicami.
Fotografia
ţiakov,
ktorí pracujú s „dual
pen“ . Úvodná hodina
s rímskymi
číslami
zameraná
kombinácie
na
čísel.
V tejto aktivite sa pri
tabuli vystrieda osem
ţiakov. Ostatní ţiaci
pracujú v zošite.
4.3. Zaokrúhľovanie
V predvádzacom zošite sa nachádzajú stránky zamerané na
zaokrúhľovanie čísel na desiatky, stovky a tisícky.
Ponúkajú prácu
s vytvorenými generátormi čísel, ktoré vygenerujú rôzne čísla, ktoré ţiaci
následne zaokrúhľujú.
Strana 10 z 32
Cena Slovak Telekom
Žiaci pracujú v skupinách. Generátory im vygenerujú čísla, učiteľ im
hovorí miesto, kde ich napíšu. Napríklad na miesto stoviek, potom
jednotiek. Čísla na plnú čiaru zaokrúhlené na tisíce opätovne napíšu.
Video zo zaokrúhľovania na stovky:
http://cid-61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/zaokruhlovanie%5E_100.avi
4.4. Násobenie a delenie mimo obor malej násobilky
V interaktívnej cvičebnici sa nachádzajú stránky venované aj tomuto
tematickému celku. Sú zamerané na opakovanie a hĺbkové precvičovanie
spojov násobenia a delenia, obsahujú aj slovné úlohy.
Strana 11 z 32
Cena Slovak Telekom
Žiaci pracujú vo dvojiciach pri tabuli, môžeme obmieňať aj na skupiny.
Najprv nástrojom pero vypočítajú, potom nástrojom výber zvýšia priesvitnosť
obrázku a v ľavej časti obdĺžnikov sa objavia správne výsledky.
Žiaci pracujú perom, individuálne. Kontrolu urobia potiahnutím farebných
šípok doprava, potom sa im odokryjú výsledky.
Strana 12 z 32
Cena Slovak Telekom
Práca pre skupiny. Žiak po kliknutí na farebný kruh odokryje príklad,
ktorý musí následne nástrojom pero vypočítať. Takto sa pri tabuli
vystrieda 12 žiakov.
Žiaci výberom ukladajú príklady ku kockám, na ktorých sú výsledky
delenia. Príklady sa pohybujú po elipse, ktorá má zvýšenú priesvitnosť.
Strana 13 z 32
Cena Slovak Telekom
4.5. Delenie so zvyškom
V tomto tematickom celku treba klásť dôraz na vyuţitie názornosti,
ktorú interaktívna tabuľa ponúka. Mnoţstvo cvičení zameraných na
predstavivosť, slovné úlohy, to všetko je v predvádzacom zošite.
Žiaci prerozdeľujú spravodlivo ku každému stolu dáždniky, soľničky,
taniere, slnečnice. Potiahnutím ich presunú ku stolom.
Strana 14 z 32
Cena Slovak Telekom
Dve perá, dve jedlá, dve skupiny. Motivačne zacielená úloha na zdravú
výživu. Pod obrázkami, ktorým treba zvýšiť priesvitnosť sa nachádzajú
príklady pre 16 žiakov.
Žiaci v hornej časti perom napíšu delenca. Kontrolu urobia nástrojom
guma, ktorý vymaže machuľu. V dolnej časti priťahujú k príkladom čísla,
aby to bol zvyšok.
Strana 15 z 32
Cena Slovak Telekom
4.6. Písomné násobenie jednociferným číslom
V úvodnej
stránke
sa
nachádza
algoritmus
násobenia,
videonahrávka. Ţiakom učiteľ podáva ústny komentár. V tejto časti sa
opäť nachádza mnoţstvo stránok zameraných na interaktívne cvičenia.
V hornej časti žiaci násobia a výsledky vpisujú do zelených rámčekov.
V dolnej časti nástrojom pero príklady vypočítajú a nástrojom vyliatie
vyfarbia podľa zadaní. Napríklad, ak je výsledok < ako 100 a zároveň
>ako 0, vyfarbia biely obdĺžnik červenou farbou.
Strana 16 z 32
Cena Slovak Telekom
Balóniky na prácu dvoch užívateľov. Dvaja súčasne počítajú a píšu
výsledky do balónov. Na rukách je prepojenie na nástroj vyliatie. Ak má
výsledok na mieste jednotiek 0 alebo 1, vylejú balón hnedou farbou.
4.7. Numerácia v obore prirodzených čísel
V tomto tematickom celku sa ţiaci môţu venovať spoznávaniu
a tvoreniu čísel, porovnávaniu, usporiadaniu, práci s číselnou osou, riešiť
hravou formou úlohy zamerané na riešenie nerovníc.
Strana 17 z 32
Cena Slovak Telekom
Interaktívne cvičenie, v ktorom žiaci po kliknutí na ikonu reproduktoru
budú počuť číslo, ktoré nástrojom pero zapíšu do susedného rámčeka.
Úloha s viacerými variantmi. Učiteľ hovorí, na ktorú pozíciu má žiak
nástrojom výber potiahnuť bielu kartičku. Po vytvorení čísla ho žiak
prečíta.
Strana 18 z 32
Cena Slovak Telekom
Interaktívne cvičenie „Lietajúce taniere“ . Ide o pexeso, v ktorom sú pod
taniermi ukryté skrátené zápisy a rozvinuté zápisy čísel.
Žiaci čísla prečítajú. Znaky z čiernej plochy kopírovaním presúvajú do
červenej plochy, že vytvárajú rozvinutý zápis čísla v desiatkovej číselnej
sústave. Kontrolu urobia potiahnutím „odpovede“
a nadol.
Strana 19 z 32
smerom nahor
Cena Slovak Telekom
4.8. Premeny jednotiek dĺžky, času a hmotnosti
V tematickom celku k fyzikálnym jednotkám je pri tvorbe stránok
dôleţité vyuţiť viacej nástrojov, aby ţiaci boli nútení upriamiť pozornosť
a sústrediť sa. Abstraktnosť učiteľ musí zmeniť do podoby, ktorá bude
deťom primeraná a bude ich aktivizovať.
Dvaja žiaci prídu k tabuli a napíšu dve možnosti z piatich, o ktorých si
myslia, že sú pravdivé a znamenajú to isté. Po napísaní stlačíme tlačidlo
kontrola a vysvetlené zostanú len správne odpovede.
Strana 20 z 32
Cena Slovak Telekom
Žiaci ústne uvažujú, kedy sa ručička na váhach vyrovná. Aká jednotka
hmotnosti dá váhy do rovnováhy?
Po ústnych odpovediach, prípadne hlasovaní, sa po kliknutí na tlačidlo
kontrola objaví správna hmotnostná jednotka.
Strana 21 z 32
Cena Slovak Telekom
Cvičenie zamerané na premieňanie hmotnostných jednotiek. Po práci
s nástrojom pero žiaci kliknú na hlavu a kontrolu sa okamžite objaví.
Video k učivu o čase:
http://cid-61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/cas.avi
4.9. Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel
K tomuto tematickému celku sa nachádza na stránkach interaktívnej
cvičebnice mnoţstvo úloh, príkladov, slovných úloh, názorné príklady. Sú
svojou názornosťou vysoko motivačné.
Strana 22 z 32
Cena Slovak Telekom
Žiaci pracujú nástrojom výber, príklad si vypočítajú na kalkulačke.
Výsledok dopíšu do obrazu perom, nástrojom vyliatie si po správnom
vypočítaní vyfarbia rám obraz. Pracuje 12 žiakov.
Motivačná časť stránky. Kto rád chodí do školy? Kto má rád
matematiku?
Strana 23 z 32
Cena Slovak Telekom
Zvýšením priesvitnosti obrázkov s deťmi sa odokryjú príklady na
sčitovanie. Žiaci pracujú vo dvojiciach nástrojom pero, vystrieda sa ich
osem.
4.10. Násobenie a delenie v obore prirodzených čísel
V tematickom celku násobenie a delenie v obore prirodzených čísel je
hlavnou
úlohou
zmechanizovať
algoritmus
násobenia
a delenia,
ponúknuť ţiakom prácu s kalkulačkou. Na stránkach predvádzacieho
zošita je veľa interaktívnych cvičení zameraných práve na výpočty
písomné a s kalkulačkou. Vyuţívajú sa aj iné nástroje interaktivity.
Strana 24 z 32
Cena Slovak Telekom
Úloha s motivačným charakterom. Žiaci príklady najprv vypočítajú, na
hviezde je odkaz na kalkulačku, kto nechce, tak písomne násobí na
bledomodrej ploche. Výsledky zapíšu, príklad nástrojom guma vymažú.
Písmená podľa výsledkov usporiadajú a vyjde im názov lode. Písmená
kopírovaním potiahnu do bledomodrého obdĺžnika.
Strana 25 z 32
Cena Slovak Telekom
Nemo všetkým pomáha, je na ňom odkaz na kalkulačku. Deti príklady
vypočítajú, výsledky zapíšu perom, nástrojom vyliatie, (odkaz je na
pastelkách) podľa výsledku vyfarbia biele ryby.
Pod tabuľkou žiaci nástrojom pero vypočítajú príklady a vpíšu do tabuľky
výsledky. Po doplnení všetkých buniek nástrojom guma vyčistia spodnú
plochu, kde počítali, po kliknutí sa objaví ohraničenie objektu, ktorému sa
zníži priesvitnosť a urobia si pomocou tabuľky kontrolu.
Strana 26 z 32
Cena Slovak Telekom
Náročná úloha, pretože vyžaduje počítanie spamäti. Žiaci hodnotia
tvárami (usmiatou alebo plačúcou) správnosť výpočtov detí na obrázku
predvádzacieho zošita. Tvár potiahnu kopírovaním k príkladu, ako je
v príklade 619:5.
4.11. Geometria
Učivo geometrie v štvrtom ročníka základnej školy je náročné na
presnosť v rysovaní, od kolmíc aţ po samotné konštrukcie štvorca
a obdĺţnika pomocou pravítka s ryskou a kruţidla. Program ActivInspire
ponúka uţívateľom aj takéto funkcie. Pracovať s týmito nástrojmi je veľmi
náročné, vyţaduje si to veľa trpezlivosti a presnosti.
Na stránkach predvádzacieho zošita sa nachádzajú učivá zamerané
na výpočty obvodov štvorca a obdĺţnika, ich konštrukciu, opakovanie
názvov geometrických útvarov, videá, grafický súčet, rozdiel a násobok
úsečiek.
Strana 27 z 32
Cena Slovak Telekom
Úloha pre dvoch žiakov, ktorí podľa slov učiteľa alebo žiaka, či len
náhodne vyberajú a do svojej plochy presúvajú geometrické útvary.
Stránka venovaná vlastnostiam geometrických útvarov. Žiaci pracujú
s nástrojom pero, zvýrazňovač, pravítko.
Strana 28 z 32
Cena Slovak Telekom
Žiaci pracujú s nástrojom pravítko, ktoré sa objaví po kliknutí na obrázok
pravítka, s nástrojom výber, ktorý slúži na manipuláciu s pravítkom
a s nástrojom pero, s ktorým zapisujú veľkosti úsečiek a robia písomný
výpočet obvodu obdĺžnika.
Video k učivu z geometrie, konštrukcia štvorca, obdĺţnika a grafický
násobok úsečky:
štvorec:
http://cid-61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/stvorec.avi
obdĺţnik:
http://cid-61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/obdlznik.avi
násobok úsečky:
http://cid-61222ed0611cff7a.office.live.com/self.aspx/.Public/nasobok.avi
Strana 29 z 32
Cena Slovak Telekom
4.12. Testy
Test boli vytvorené pre hlasovacie zariadenie ActivExpression
k tematickým celkom:
 Násobenie a delenie v obore malej násobilky,
 Zaokrúhľovanie,
 Rímske číslice a čísla,
 Násobenie a delenie mimo obor malej násobilky do 100,
 Premeny jednotiek času, hmotnosti a dĺţky,
 Numerácia v obore prirodzených čísel,
 Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel,
 Písomné násobenie a delenie v obore prirodzených čísel,
 Delenie so zvyškom v obore do 100,
 Opakovanie geometrického učiva.
Cieľom práce s komunikačným hlasovacím zariadením nie je len
klasifikácia
–
testovanie,
ale
aj
riešenie
zadaného
problému
a hodnotenie samotného riešenia, rozvoj komunikácie, spolupráce medzi
ţiakmi.
Strana 30 z 32
Cena Slovak Telekom
Testy boli vytvorené pre vyuţitie viacerých typov odpovedí, v prvom
teste sa vyţaduje číselná odpoveď, v druhom ţiaci zo štyroch odpovedí
vyberajú z moţností 1 – 4, v treťom teste z troch moţností A, B, C,
v štvrtom teste odpovedajú pravda, nepravda, v piatom teste musia
odpovedať slovno – číselne, v šiestom vyberú zo štyroch moţností
Strana 31 z 32
Cena Slovak Telekom
odpovede A – D, v siedmom a v ôsmom teste určujú správnu alebo
nesprávnu odpoveď, v deviatom teste vyberajú zo štyroch moţností A –
D, v desiatom – geometrickom vyberajú z troch moţností 1 – 3 správnu
odpoveď.
Testy sa následne exportujú do MS Excel, kde pedagóg vidí čas, ktorí
ţiaci potrebovali na vyriešenie testu, ich percentuálnu úspešnosť, grafické
znázornenie správnych a nesprávnych odpovedí.
Záver
Interaktívna cvičebnica matematiky je učebná pomôcka pre učiteľov
matematiky 4. ročníka základnej školy, ktorí vo vyučovaní vyuţívajú
interaktívnu tabuľu ActivBoard a softvér ActivInspire.
Svojou kompletnosťou ponúka výber stránok, ktoré si pedagóg
zahrnie do vyučovacej jednotky. Rozvíja aktivitu, myslenie, pozornosť
ţiakov, čo bolo hlavným cieľom vytvorenia takejto cvičebnice.
Obsahuje
mnoţstvo
príkladov,
ktoré
slúţia
na
precvičovanie
algoritmov, ale aj interaktívnych, motivačných úloh, aby bol zreteľný
rozdiel medzi klasickou učebnicou a pracovným zošitom a touto
interaktívnou cvičebnicou.
Strana 32 z 32
Download

interaktivna_cvicebnica_matematiky.pdf