IIII11 mil I mil I nil I ni
5*049336403-01-02-1
Z a k l a d n i § k o l a D i l e n o v e c 6. 4 4
Vasa faktura za sluzby mobilnej siete
Datum:
Podacie erslo
:0:35763 69, IC DPH: SK 2020273893, DiC: 2020273893 Zapisanav Obchodnom registri OkresnSho sjdu Srat'slava I. oddie! Sa, viozka
Slovak Telekom, a,s., E ijkalska 28, 817 62
Pfl'iohy'/iisty:
Vybavuje:
i
Udaje potrtbnc na uhi-adu faktury;
SUMA N A U H R A D U
30,98 €
D A T U M SPLATNOSTI
12.02.2014
VARIABILNY S Y M B O L
7400827334
Vase identifikacne lidaje:
Faldumcne-udaje:
D a t u m v y h o t o v e n i a faktury
22.01.2014
Telefonne cislo
Datum dodania sluzby
21.01.2014
Ucastnik
0903 655220
1.92531279
7400827334
C i s l o faktury
Zakladna skola Drienovec
Viera Juhaszova, 4 4
VIJB
S K 2 0 0200 0000 0023 1409 3958
Fakturu u h r a d t e p l a t o b n y m pri'kazom v o
Tatra b a n k a
SK28 1100 0000 0026 2874 0740
V a s e j b a n k e n a j e d e n z u v e d e n y c h uctov.
SLSP
S K 5 7 0 9 0 0 0000 0006 3373 8777 Pre
spravnu
identifikaclu
CSOB
S K 5 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0 5 4 4 3 u v e d t e variabilny s y m b o l .
Vasej
platby
0 4 4 01 D r i e n o v e c
IC D P H -
l60 4 2 3 2 0 2 8 3
Adresat
Zakladna skola Drienovec
Viera Juhaszova
44
0 4 4 01 D r i e n o v e c
Faktura za obdobie
22.12.2013 - 21.01.2014
STIAHNITE SI APLIKACIU TELEKOM
Mesacne poplatky
S a p l i k a c i o u T e l e k o m vo v a s o m smartfone zi'skate o k a m z i t y
prehl'ad o torn, koIko ste prevolali minut, poslali S M S ci preniesli
25,8217 €
HIasove sluzby
0,0000 €
Ine platby
0,0000 €
SpolubezDPH
dat. A p l i k a c i u si j e d n o d u c h o bezplatne stiahnete z A p p Store
DPH
25,8217 €
20%
5,16€
a l e b o G o o g l e Play. Pri'padne poslite S M S s textom T E L E K O M
Spolu za aktualne obdobie
na cislo 321 a kliknite n a d o r u c e n y link.
Suma na u h r a d u
30,98 €
30,98 €
Dakujeme
POMOZTE NAM CHRANit ZIVOTNE
PROSTREDIE
Ak aj Vy chcete prispief k zachrane stromov, neradi skladujete d o m a
ijcty a potvrdenky a chcete byf flexibiini pri administracii Vasich
vydavkov, potom je Eiektronicka faktijra pre Vas idealnym riesenim.
Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 4 5 6 (firemni zakaznici 0800
123 500), www.telekom.sk alebo navstivte ktorekoi'vek Telekom
Centrum.
L=J
ePOUKAZ
Po5IDV^ banka, a.s
Dvoilkovo nibceJie 4,811 02 Brais^va
zapisana v OR Okresi^o ajdu Bralsbva 1
odd Sa, vl i 501/6, iCO 31 3 « 890
Kod ope-acie
ePOUKAZ
ePOUKAZ
na uhradu
Kod banky
potvrdenie
ePOUKAZ
na uhradu
Slovak Telekom, a.s.
Piedcislie ctjla uclu
Cislo uctu
3030303030
817 62 Bratislava
Specificky symbol
KonStantny symbol
CUR
= 30
/s
Variabilny symbol
0358
Sadzba..
Suma
000000
6500
Bajkalska 28
cent
7400827334
EUR
cert
=Tridsat'=
98
Ucel platby
'400827334
= 30
98
AdresnS lidaje platiteta
Zakladna
skoLa
Drienovec
•rljcirca
Svojim podQtsom suhlasin s Otxhodnymt podmienkami pre ePOUKAZ
ilovak T e l e k o m , a.s.
Viera
Juhaszova
a soViecbecnymi obchodnvmi podmienkami, Wor^ sij neoddeHtefnaj
suCasfou toMo dokladu a so spracuvanim oscbnydi udajov v zmysle OR
lajkalska 28
44
044
17 62 Bratislava
01
Drienovec
00000-3030303030/6500
atil(-r
25740000003030303030740082733403580000003098000000000001
^kladna Skola Drienovec
iera J u h a s z o v a
14 01
Drienovec
r
[74]
EUR]
Citacia zona - nevypisujte Jiadne ijdaje
PB-30-0481
cent
98
n
Download

STIAHNITE SI APLIKACIU TELEKOM POMOZTE NAM CHRANit