ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/580-8531
Dubai-Katar Sektörel Ticaret Heyeti Hk.
Ankara, 28/04/2014
SİRKÜLER (İ/2014)
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
organizatörlüğünde 16 – 20 Kasım 2014 tarihleri arasında yeterli sayıda katılımcı olması durumunda
Doha/KATAR ve Dubai/BAE’ne yönelik “İklimlendirme Sanayi Sektörel Ticaret Heyeti”
programı organize edilecektir.
Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı
kapsamında, katılımcı firma temsilcilerimiz ile Katarlı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde işadamları
arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, Dubai’de THE BIG 5 SHOW Fuarı ziyareti, resmi ve konu
ile ilgili kurum-kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş
Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve
konaklama giderlerinin %50’si desteklenmektedir. (şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı
uçak biletinin %50’si ve yine şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama
(oda+kahvaltı) giderlerinin %50’si desteklenir.)
Bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi
neticesinde firma başına düşen katılım payının yaklaşık 1.600 Euro (tek kişilik odada kişi başı)
olacağı düşünülmekte olup, yeterli sayıda katılımcı olması durumunda, belirlenecek net ücret
bildirilerek Genel Sekreterliğimiz hesabına yatırılması istenecektir.
Katılım payına dahil hizmetler: uçak biletleri, Doha ve Dubai’de otelde 3 gece konaklama
(oda+kahvaltı), ikili iş görüşmeleri için karşıt yerel firma bulunması konusunda PR çalışmaları, yerel
firmalarla ikili iş görüşmeleri organizasyonu için gerekli olan bütün hizmetler, tercümanlık hizmetleri,
tanıtım materyallerinin yaptırılması, havaalanı-otel-havaalanı ve tüm ziyaretler sırasında gerçekleşecek
transferlerdir.
Katılım payına dahil olmayan hizmetler: oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra
harcamalardır.
Anılan heyete katılmak isteyen firmaların, ekte yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formunu ve
Başvuru Dilekçesini doldurarak en geç 20 Haziran 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar 0 312
447 01 80 numaralı faksımıza veya [email protected] adresli elektronik postamıza iletilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek 1
Ek-C-2
halinde heyetin
kabul edilir)
Ek C-3
: Taslak Heyet Programı
: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (Heyete katılacak kişilerin şirket çalışanı olması
yapıldığı aya ait SGK bildirgesini göndermeleri gerekmektedir. e-bildirge asıl olarak
: Başvuru Dilekçesi
Ayrıntılı bilgi için: Gülsün Polat - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (29.04.2014 09:57:37)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:7925193942014428151224
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7925193942014428151224. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
'1&(21&4+
21&*1%1&4
&9+421&,4348729!71+<=9
7>@ADGHAIJ>K>KLKMF
:>?@>ABCD
ECF
0123467 8429
4 5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7925193942014428151224. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
434444
+
& 5"##
!2!! $
6 8
4%1& )2)612 4&*2
1
+
2),1'472&64*26 4*2
+:
;
2
2
"## "## '1&(2)
-./01"234 94&
2789
01345
77777777789
!!!"#$%&
'()*+,-./0)0*-1233435067/7890:0)-
)0;,7)<057-=+-90:0)0->()(;?+5,+@(-A0**7BC0-D+E/(@F
*0G50<7BC0-H+)I+*/+;,()<+6([email protected]:-777777777777788G).H)0<7BC0-*0,7/7<J7
KLMNMOPQNMLRMOSTUSPKNVWX
YMNSZ[
'()*+,\B=0B7]
^QN_S`MSNQTS[
^QN_SaSbSLcK[
'()*+,(-D+<5(/-=+-dLWMRMeQUOSLSf(;(-gC7[
'()*+,-h0;+5(-=+-d<:0]
ijk-l.)<-+/+*,).B(*-.),0<C0-C./Ck)k/0J0*,7)m
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7925193942014428151224. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
DOHA – DUBAİ / KATAR – BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
“İKLİMLENDİRME SANAYİİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI”
TASLAK PROGRAM
(16 – 20 KASIM 2014)
16 Kasım 2014 Pazar (1.gün)
00:35
: İstanbul Atataürk Hava Limanı’ndan Doha’ya Hareket (THY)
05:35
: Doha’ya Varış ve Otele Yerleşme
13:30 – 14:00 : Kayıt
14:00 – 18:30 : İkili iş görüşmeleri
20:00 – 22:00 : Akşam Yemeği
17 Kasım 2014 Pazartesi (2.gün)
09:30 – 15:00 : Firma Ziyaretleri / Resmi Ziyaretler
15:30
: Hava Limanına Hareket
18:15
: Doha’dan Dubai’ye Hareket (Emirates Hava Yolları)
20:20
: Dubai’ye Varış ve Otele Yerleşme
18Kasım 2014 Salı (3.gün)
09:30 – 10: 00: Kayıt
10:00 – 12:30 : İkili İş Görüşmeleri
12:30 – 14:00 : Öğle yemeği
14:00 – 18:00 : İkili İş Görüşmeleri
19 Kasım 2014 Çarşamba (4.gün)
10:00 – 18:00 : The Big 5 Fuarı Ziyareti
20:00 – 22:30 : Akşam Yemeği
23:45
: Havalimanına Hareket
20 Kasım 2014 Perşembe (5.gün)
03:35
: Dubai’den İstanbul’a Hareket (THY)
06:30
: İstanbul’a Varış
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7925193942014428151224. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ