avs
ČAS OPIS AS OCIÁCIE VODÁRENSKÝ CH SPOL OČNOS TÍ
ŠTVRŤROČNÍK
ČÍSLO 4/2011
asociácia
vodárenských
spoločností
Vianoce
Inzercia plné radosti pre Vašich blízkych
Skvelý darček pre celú rodinu.
Skvelý darček pre Vašich priateľov.
Skvelý darček pre Vás.
SodaStream. Dokonalý darček.
Pripravte si skvelú domácu
limonádu z čerstvej vody
z vodovodu. Už nevláčte
domov ťažké PET fľaše.
www.sodastream.sk
Inzercia
Splašková voda • Surová voda • Kal • Dažďová voda • Priemyselná voda • Poľnohospodárska voda
Zvýšená priechodnosť čerpadlom • Minimalizovanie upchávania • Spoľahlivé • Samočistiace
Modulárna konštrukcia • Minimálne servisné zásahy a prestoje • Nižšie celkové náklady počas životnosti
Inzercia
Pri vniknutí veľkého predmetu
do čerpadla obežné koleso
zväčší svoju priechodnosť
rýchlym nadvihnutím
2
Inštalačný variant X – predstavuje pre
Vás možnosť zabudovať čerpadlo Flygt
aj na miesto, kde bolo iné čerpadlo. A to
bez rekonštrukcie vodiaceho systému.
Výmenou kus za kus. Pohotovo.
In
Obsah
4 Aktuality/AVS report
Personálne výmeny
v Správnej rade AVS
4
ČASOPIS ASOCIÁCIE VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOS TÍ
Mozaika AVS
XXVIII. ročník Celoslovenskej
súťaže zručnosti
vodárenských pracovníkov
6
Rozhovor s manažérom víťazného družstva SEVAK
10 Hlavná téma
Pracovisko: Jašíkova 2,
821 03 Bratislava
Od 1. 1. 2012 je adresa
pracoviska AVS: Trnavská 32,
826 29 Bratislava
Sídlo redakcie: Agentúra
PENELOPA, s.r.o. Omská 22,
040 01 Košice,
tel./fax.: +421 55 677 00 76
Čo vie verejnosť o pitnej vode? (IV. časť)
12 Téma
Šéfredaktor: Mgr. Martina
Hidvéghyová
e-mail: [email protected]
Súčasnosť a perspektívy zdrojov pitnej vody
na Slovensku (III.)
Vodárenské nádrže nie sú výplodom megalomanských
čias socializmu
18 Čo je nové
Čo je nove v PVPS, a.s.
Čo je nové v TVS, a.s.
Vydavateľ:
Asociácia vodárenských
spoločností, Prešovská 48,
826 46 Bratislava
www.avssr.sk
IČO: 30854156
18
Čo je nové v StVPS, a.s.
Zodpovedný redaktor:
Mgr. Adriana Marušinová
e-mail: [email protected]
Redaktori:
Ing. Alexander Nagy
Mgr. Jana Štulajterová
Gemeranová
Ing. Peter Ďuroška
Ing. Ján Chovan
Ing. Jozef Vrábel
Mgr. Lucia Kapitančíková
Ing. Ľubomír Krcho
Ing. Helena Molnárová
Viera Gimecká
externý redaktor:
PhDr. Peter Furmaník
Riaditeľ inzercie: Mgr. Martina
Bubelíniová
e-mail: [email protected]
Príjem inzercie: Agentúra
PENELOPA, s.r.o. Omská 22,
040 01 Košice,
tel./fax.: +421 55 677 00 76
Grafika a sadzba:
Agentúra PENELOPA, s.r.o.
Tlač: Rotaprint Košice
Autorské práva vyhradené.
Akékoľvek rozmnožovanie textu,
fotografií a grafiky vrátane
údajov v elektronickej podobe,
len s predchádzajúcim
písomným súhlasom redakcie.
Nepredajné.
Evidenčné číslo:
EV 3422/09
ISSN: 1336-6467
Dátum vydania: 8. 12. 2011
Čo je nove vo VVS, a.s.
Inzercia
SOKOFLOK SLOVAKIA s.r.o., Bardejovská 10, 080 06 Prešov
Kontakt: 051 7765057
e-mail: [email protected], www.sokoflok.sk
Spoločnosť sa zaoberá dovozom a distribúciou:
-
organických polymérov
organických a anorganických koagulantov
odpeňovačov, bentonitov, superabsorbentov a pod. SOKOFLOK
Výrobky sú určené pre použitie v oblasti :
Spoločnosť v rámci svojej činnosti vykonáva aj:
-
-
-
strojného odvodňovania anaeróbne a aeróbne stabilizovaných kalov
na komunálnych a priemyselných ČOV
prípravy technologickej – úžitkovej ako aj pitnej vody
chemického predčistenia odpadových vôd komunálnych aj priemyselných
výroby a spracovania papiera ,....
laboratórne testy pre návrh vhodného výrobku SOKOFLOK
prevádzkové overenie odporúčaného výrobku
uvedenie výrobku do prevádzky s optimalizáciou dávok
návrh technického vybavenia pre prípravu a dávkovanie dodávaných výrobkov
Spoločnosť má zavedený aj funkčný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009
3
AVS report
Personálne výmeny v Správnej rade AVS
Septembrové zasadnutie Správnej rady Asociácie vodárenských spoločností konané v Trenčíne na výstave AQUA prinieslo aj zmenu v personálnom
zložení. Zmenilo sa predsedníctvo výkonného orgánu. Ing. Daniela Gemerana, ktorý ukončil svoje pôsobenie v BVS,a.s. a súčasne mu zanikol aj mandát v AVS, vystriedal Ing. Jozef Tarič, generálny riaditeľ ZsVS, a.s.. StaronoIng. Daniel Gemeran pôsobil v BVS v období rokov
2003 – 2011 ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva. V rokoch 2004 – 2011 zastával pozíciu
predsedu Správnej rady AVS. Po ukončení vysokoškolského vzdelania na STU Bratislava, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo, pracoval na viacerých pozíciách v Hydroconsulte Bratislava, š. p., na projekcii
vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros. Neskôr pôsobil v súkromných spoločnostiach špecializujúcich sa
na hydrotechnické a hydroekologické projekty a štúdie. Pred nástupom do BVS bol expertom Únie miest
pre infraštruktúru. Problematikou transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií sa zaoberal od
roku 1996.
Pán inžinier, asociácia fungovala dlhé roky pod
Vašim vedením, boli ste dôležitou súčasťou jej
zrodu, za čo Vám patrí veľká vďaka a úprimné
uznanie. Mohli by ste čitateľom Vodárenských pohľadov priblížiť úplné začiatky asociácie a zhodnotiť jej činnosť i význam pre vodárenské spoločnosti?
Nápad na založenie organizácie, ktorá by združovala vodárenské spoločnosti, ktorých akcie v tom čase (koniec roka 2003) preberali od štátu mestá a obce, som do-
stal na zasadnutí Združenia zamestnávateľov vo
vodnom hospodárstve. To Združenie bolo pre mňa príkladom, ako by naše združenie nemalo vyzerať.
Ing. Jozef Tarič v rokoch 1995 – 1999 zastával na Ministerstve pôdohospodárstva SR niekoľko funkcíí - generálny riaditeľ sekcie vodného hospodárstva, splnomocnenec vlády pre hraničné vody s Maďarskou republikou a Ukrajinou, riaditeľ
Vodohospodárskeho fondu a predseda technického štábu Ústrednej protipovodňovej komisie. V rokoch 2002 – 2003 bol členom predstavenstva BVS, a.s. a ako výrobno-technický riaditeľ v rokoch 2008 – 2010 pôsobil v ZsVS, a.s., neskôr ako generálny riaditeľ. Do r. 2008 pracoval v súkromných spoločnostiach špecializujúcich
sa na hydrotechnické a hydroekologické projekty a štúdie. V súčasnosti zastáva
pozíciu predsedu Správnej rady AVS.
4
na návrhy legislatívnych zmien, zmien vo vývoji situácie na
ústredných orgánoch štátnej správy a pod.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov
v osobnom i pracovnom živote.
(šéfr.)
Po odštátnení vodárenských spoločností mala novovzniknutá AVS reprezentovať a chrániť záujmy vodárenských spoločností, v ktorých mal už hlavné slovo nie štát,
ale mestá a obce.
Myslím, že práve do ochrany záujmov voči štátu, alebo voči štátom riadenému ÚRSO, investovala AVS najviac energie. Z tohto pohľadu sa môže zdať, že AVS nebola úspešná a existovala zbytočne. Zároveň si však
myslím, že AVS nevznikla na to, aby len odobrovala stanoviská štátnych orgánov na pôde vodárenských spoločností. Budúcnosť ukáže, ktorý smer pri združovaní vodárenských spoločností na základe ich vlastných
záujmov bol ten životaschopnejší.
Za úspech možno považovať najmä to, že krátko po
jej vzniku Asociáciu akceptovali ako rokovacieho partnera všetky relevantné štátne orgány, orgány samosprávy a odborové a profesijné združenia. Stala sa aj aktívnym členom Európskej asociácie EUREAU. To sú úspechy
smerom navonok.
Smerom dovnútra sa podarilo vybudovať vlastnú kanceláriu AVS s rozvinutým systémom vzťahov na odborných
spolupracovníkov. Toto umožňovalo AVS rýchlo reagovať
Príhovor nového predsedu
Správnej rady AVS
Vážení čitatelia,
do funkcie predsedu Správnej rady AVS nastupujem
po Ing. Gemeranovi, ktorý viedol AVS viac než osem
rokov a určite sa snažil ju viesť čo najlepšie. Zmena na
poste predsedu prichádza v čase určitej nespokojnosti i kritike tejto, podľa môjho názoru dôležitej organizácie, v podstate lobistickej, ktorá by mala zastupovať
a hlavne presadzovať záujmy vodárenských spoločností. Musím však konštatovať, že mnohé veci sa podarili,
ale podľa názorov niektorých členov a nie v neposlednom rade i podľa názoru našich akcionárov, sa mohlo
hlavne v legislatívnej oblasti urobiť i viac.
AVS je dôležitou súčasťou presadzovania opodstatnených požiadaviek vodárenských spoločností v slovenskom politickom a spoločenskom prostredí. Asociácie sú dnes jednoznačne rozhodujúce lobistické
organizácie a pre dané záujmové združenia presadzujú ich ekonomické záujmy. Považujem za najdôležitej-
vým podpredsedom Správnej rady sa stal Ing.Stanislav Hreha, generálny
riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.
Vodárenské pohľady sa rozhodli poskytnúť základné informácie z profesionálneho života obidvoch pánov striedajúcich sa na poste predsedu a tiež
sme ich požiadali o pár slov pre našich čitateľov.
šie v tomto procese pokračovať a využiť všetky svoje poznatky z procesov prípravy legislatívnych noriem a predpisov na prospech záujmov AVS. Vedenie asociácie
musí zintenzívniť svoju činnosť a preniknúť do všetkých stupňov týchto procesov
a stať sa neopomenuteľnou súčasťou tohto diania. Problémy a potreby našich vodárenských spoločností sú dnes posudzované politicky na úrovni komunálnej, ale
aj na úrovni takzvanej veľkej politiky. Preto je podľa môjho názoru dôležité neprikláňať sa na žiadnu stranu politického spektra a venovať sa cielene presadzovaniu vlastnej „vodárenskej politiky“. Svoje ciele by som rozdelil do niekoľkých oblastí: v prvom rade je to zlepšenie spolupráce s príslušným rezortom, jeho forma
môže byť po voľbách rôzna, ďalej zvýšiť odbornú úroveň procesu pripomienkovania legislatívnych noriem a pre tieto účely využiť všetky možnosti vlastného
i externého poradenstva, zvýšiť dôveru vodárenských spoločností k AVS. Jednoznačne sa musíme zmeniť a zdynamizovať svoje aktivity, v tomto procese, svojím spôsobom nám pomáhajú i predčasné parlamentné voľby, ktoré vytvárajú
priestor pre našu konsolidáciu i diskusiu o ďalšom fungovaní AVS. Názory na naše ďalšie pokračovanie sú rôzne a rozhodne sa musíme navzájom počúvať a hľadať
tie najlepšie riešenia a odpútať sa od niektorých partikulárnych záujmov. Priestor na nadýchnutie máme do
marca, ale i tento predvolebný čas a snahu budúcich poslancov viacej komunikovať s voličom, využiť to na budovanie nových vzťahov. Všetky politické strany vo svojich volebných programoch sa určite budú venovať
oblasti vodného hospodárstva, a preto apelujem na všetkých, ktorí budete mať možnosť, resp. Vás oslovia politické strany, pomôžte aj touto cestou presadzovať naše
záujmy. Viem, že dostať sa na úroveň iných sieťových odvetví a ich asociácií nebude jednoduché, ale napriek
tomu sa s maximálnym úsilím musíme pokúsiť zmeniť
našu pozíciu. Som presvedčený, že sme dobré spoločenstvo a spoločne to dokážeme.
Ing. Jozef Tarič
predseda Správnej rady AVS
AVS Report
predaj špeciálnych
armatúr na vodu a plyn
Na slovenskom trhu
zastupujeme svetových výrobcov:
• bezplatná konzultácia, poradenstvo
• výrobky, ktoré podliehajú certifikácii
majú platný certifikát
AVK
armatúry, poklopy, hydranty
• doprava tovaru v SR zdarma
Kroll & Ziller
profilové medziprírubové tesnenia s oceľovou vložkou, vyrovnávacie kliny
• v prípade havarijného stavu je možný
výdaj tovaru 24 hod. denne
• servis, opravy, repasácie
WATTS Industries
regulačné ventily
• zaisťovanie školení pre pracovníkov na
produkty dodávané našou spoločnosťou
DENSO
izolačná a protikorózna ochrana potrubia kladeného do zeme
AQUAGAS, spol. s r.o., Hurbanova 15, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, tel.: +421 33 7743784, 7740612, www.aquagas.sk
Inzercia
Mozaika AVS
Legislatívno právna komisia AVS sa stretla
27. 09. 2011 na pôde LVS a.s. v L. Mikuláši, kde
riešila niekoľko aktuálnych právnych otázok.
V spojitosti s nimi boli prostredníctvom AVS oslovené ministerstvá financií a priemyslu vo veci
elektronických registračných pokladníc a energetického auditu. Podrobné informácie boli členom AVS zasielané internými oznamami.
28. 09. 2011 sa na Ministerstve životného prostredia SR stretli zástupcovia vodárenských spoločností s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom. Rokovania sa venovali otázkam
schvaľovania veľkých projektov, ich ekonomickej návratnosti a ochrane vodárenských zdrojov.
AVS na stretnutí zastupoval predseda jej Správnej rady, Ing. Jozef Tarič.
V priebehu mesiacov september a október sa
uskutočnili viaceré odborné konferencie, na ktorých sa zúčastnili pracovníci našich členov, za viaceré možno uviesť na Slovensku Pitná voda, Trenčianske Teplice; Rekonštrukcie stokových sietí
a ČOV, Podbanské a v ČR Městské vody, Velké Bílovice; Voda 2011, Poděbrady; Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, Ostrava.
V druhej polovici októbra bol pripomienkovaný návrh cestného zákona, predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Pretože návrh obsahoval mnohé ustanovenia, ktoré by sa
nepriaznivo prejavili vo vzťahu k prevádzke verejných vodovodov a kanalizácií, bolo voči nemu
uplatnených viacero zásadných pripomienok.
Ďalšie rokovanie Správnej rady AVS sa uskutočnilo 1. 12. 2011 opäť v Trenčíne. Riešilo viacero dôležitých bodov, hlavne vo vzťahu k činnosti v budúcom období. Okrem iného bola
potvrdená aj zmena pracoviska AVS.
Zmena sídla AVS
Od 1. januára 2012 nás nájdete v priestoroch ZsVS a.s. na novej adrese Trnavská 32,
8 2 6 2 9 B r a t i s l a v a . Te l e f ó n n e č í s l o :
02/48 225 203, fax 02/55 566 895.
Inzercia
V rámci výstavy AQUA sa rovnako uskutočnilo už tradičné podujatie „AVS pre školy“, na ktorom sa zúčastnilo asi sto trenčianskych stredoškolákov. Informácie im poskytli Ing. P. Helia
z BVS a.s., Prof. M. Drtil z FCHPT STU a pani V. Gimecká z TVS a.s. Budúci rok sa mení cyklus výstavy AQUA, ktorý prechádza na dvojročný, a súčasne sa termín konania posúva na jún. Veríme,
že aj napriek týmto zmenám sa nám podarí udržať tradíciu nášho podujatia pre stredoškolákov.
Ing. Miloš Dian, AVS
5
AVS report
XXVIII. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE
VODÁRENSKÝCH PRACOVNÍKOV
7. – 9. SEPTEMBER, LEVICE
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., usporiadala v dňoch 7. – 9. septembra na Námestí hrdinov v Leviciach Celoslovenskú súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov. V poradí už XXVIII. ročník tejto súťaže sa po prvýkrát uskutočnil pred zrakmi širokej verejnosti. Súťaže sa zúčastnilo 10 vodárenských
spoločností, ktoré súťažili tradične v štyroch disciplínach a mimo súťaže prebiehalo zápolenie v „ENIGME“. Disciplínu A,B mohla sledovať široká verejnosť mesta, nakoľko sa súťažilo priamo na Námestí hrdinov. Súťaž v disciplínach C,D sa konala
v areáli ČS Tlmače cca 7 km od mesta Levice.
Žiaľ, predpoveď počasia sa naplnila a práve v hlavný deň súťaže, 8. septembra,
zúčastnených prekvapilo chladné počasie a kde-tu aj mrholenie. Napriek tomu
bola nálada výborná a celodenný program zaujal každého. Medzi divákmi, ktorí
skupín z Čajkova a Nitry prispeli k dobrej atmosfére podujatia. Večerný raut pre
365 účastníkov bol pripravený v hoteli ASTRUM Laus, ktorý sa stal na tri dni centrom celej súťaže. Na slávnostnom raute hostí zabávali regionálne tanečné a hudobné skupiny, ako i český trapnomág Richard Nedvěd.
Druhý deň priniesol súťažiacim nielen pekný slnečný deň, ale niektorým aj radostný – hlavne SEVAKu, ktorých montéri ukázali skutočne vysokú profesionalitu
so záujmom sledovali jednotlivé disciplíny, boli aj študenti – budúci vodári. Organizátori nezabudli ani na najmenších obyvateľov
mesta, pre ktorých boli po celý čas pripravené nielen hry, ale aj
možnosť vymaľovať sadrové odliatky hydrantov.
Sprievodnými akciami súťaže boli návšteva skalných obydiel
v Brhlovciach a ochutnávka vín a špecialít Tekovského regiónu. Levické vína a vychýrené párance spolu s vystúpením folklórnych
a zručnosť vo svojom obore. Súťaž
v tento deň pokračovala disciplínou B a súťažou v Enigme.
Vyhlásením výsledkov a odovzdávaním cien sa program XXVIII. ročníka Celoslovenskej súťaže
vodárenských pracovníkov naplnil.
Ing. Zuzana Trnková, ZsVS a.s.
CELKOVÉ HODNOTENIE DRUŽSTIEV
Súťažné družstvo
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. ŽILINA
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. TRENČÍN
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.DOLNÝ KUBÍN
Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. BANSKÁ BYSTRICA
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. KOŠICE
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. BRATISLAVA
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. NITRA
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. POPRAD
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. KOMÁRNO
6
Disciplína A
(počet bodov)
Disciplína B
(počet bodov)
Disciplína C + D
(počet bodov)
4880
4970
4600
4150
4610
4370
4370
3620
-1720
-1 500
5 280
4 800
4 410
4 830
4 890
4 920
4 520
3 200
2 610
610
950
740
820
-170
-830
-1 850
-1 540
-970
430
-4 000
Celkom
Body
Poradie
11 110
10 510
9 830
8 810
8 670
7 440
7 350
5 850
1 320
-4 890
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AVS report
Zasadnutie EUREAU 1 pre pitné vody
J
esenné zasadnutie komisie EUREAU 1 pre pitné vody sa uskutočnilo
v dňoch 2.11.– 5.11. 2011 v Amsterdame za účasti 31 delegátov
z členských štátov EU.
V úvode zasadnutia predsedkyňa komisie Claudia Castell-Exner privítala nových členov komisie, ako aj hostí p. Violetu Kuzmiacki – generálnu sekretárku
EUREAU a p. Michaela Bentvelsena – predsedu Spojenej komisie pre prioritné
látky.
Generálna sekretárka EUREAU oboznámila prítomných s plánovanými aktivitami pre rok 2012 v rámci projektu Blueprint on Water, zameraného na vodné zdroje. Cieľom je zhodnotenie dlhodobej udržateľnosti a zároveň zraniteľnosti vodárenských zdrojov v členských štátoch EU. V prvom polroku 2012
prebehne kontrola a hodnotenie procesu implementácie európskych smerníc, týkajúcich sa problematiky pitnej vody so zreteľom na legislatívu ochrany vodárenských zdrojov. Konkrétne sa pôjde o Rámcovú smernicu o vodách,
Smernicu o podzemných vodách, Smernicu o ochrane pred povodňami a ďalšie. Okrem legislatívnych procesov sa kontrola bude týkať kvality reportovania ročných správ o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch využívania
vodárenských zdrojov, príprave na dopady klimatických zmien na vodárenstvo a pod.
ky, ktorá sa v súčasnosti zamerala na farmaceutiká a ich metaboliká, potrebu
ich identifikácie, sledovania a legislatívneho zakotvenia. Nakoľko v prípade
povinného stanovovania ide o mimoriadne finančne náročné laboratórne analýzy, komisia predbežne úzko spolupracuje s výskumnými pracoviskami, orientovanými okrem iného na výskum dopadov týchto látok na ľudský organizmus. Jedným z lacných efektívnych preventívnych riešení by bol napr. tlak na
zníženie nezmyselne vysokej konzumácie liekov v členských štátoch EU.
Ďalší hosť p. Gerard Doornbos – predseda pracovnej skupiny pre vodu
a poľnohospodárstvo predniesol príspevok o Novej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2013, ktorá musí reagovať na zmenené hospodárske podmienky v členských krajinách a bude znamenať prechod z všestranne intenzívneho obrábania pôdy k cieleným výsledkom. Dôvodom je, že priame platby do
poľnohospodárstva jednotlivých ČŠ, podporujúce intezitu produkcie mali na
druhej strane za následok v mnohých prípadoch poškodenie životného prostredia a čo je najvážnejšie – zhoršenie kvality podzemných vôd v poľnohospodársky využívaných oblastiach. Novým cieľom je preto prostredníctvom
priamych platieb poľnohospodárom dosiahnuť zlepšenie a prinútiť farmárov
dodržiavať podmienky Rámcovej smernice o vodách ako, aj ostatné enviromentálne európske smernice.
Ing. Alena Trančíková
členka EUREAU 1 za AVS
Nasledovať bude identifikácia procesov, ktoré fungujú a tiež tých, ktoré nie
sú efektívne a výsledkom by mal byť návrh opatrení na zlepšenie legislatívy
ako aj praxe v ochrane a využívaní vodárenských zdrojov naprieč Európou.
Michael Bentvelsen informoval o práci Spoločnej komisie pre prioritné lát-
Inzercia
Brenntag Slovakia s. r. o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok
Tel: + 421 33 6485730-1, Fax: + 421 33 6485781
Dopyt: [email protected]
www.brenntag.sk
Inzercia
Obchodná činnosť s produktami na úpravu vody a čistenie
odpadových vôd: Koagulanty, flokulanty Brenntafloc, chemikálie
do procesov očisťovania splaškov (organický substrát Brenntaplus
VP1, ...), odpeňovače Brenntafoam, prostriedky na úpravu pH,
protizápachové prostriedky, bazénová chémia, dezinfekčné
preparáty, antiskalanty, inhibítory korózie, ionovýmenné živice
aktívne uhlie, manganistany, biotechnológia.
7
Inzercia
AVS report
PRODUKTY
•
•
•
•
•
•
•
anorganické koagulanty na bázi železa a hliníku
vysoce bazické polyaluminiumchloridy
organické polymerní flokulanty a koagulanty
směsné a speciální produkty
odpěňovače, externí substráty
antiinkrustanty, filtrační materiály
krystalycký mramor, vápenné mléko
APLIKACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
úprava pitných a technologických vod
komplexní ochrana chladících okruhů
adsorpce arzenu a dalších kovů z vody
Lake Restoration – obnova eutrofizovaných vodních nádrží
Scale control – eliminace tvorby vodního kamene
bazénové technologie
eliminace fosforu a organického znečištění v odpadních vodách
potlačení vláknitých baktérií
odour Control – monitoring a regulace zápachu
Foam Control – odpěňovací procesy
Podpora denitrifikační aktivity a produkce bioplynu
DesinFix – dezinfekce odpadních a provozních vod
zpracování kalů
Inzercia
AVS report
Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov 2011
Rozhovor s manažérom víťazného družstva SEVAK
Ani nie. Vsadili sme na skúsenosť našich súťažiacich.
V minulosti, keď existoval tzv. veľký SEVAK (so šiestimi
odštepnými závodmi) robila sa podniková súťaž a víťazné družstvo bolo nominované na celoslovenskú súťaž.
Tak to, myslím si, doteraz robia naši kolegovia vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Je to vec názoru
a skúseností. Lebo, podľa môjho názoru, o úspechu,
okrem zručnosti, rozhoduje aj psychika. Už som zažil veľmi dobrých montérov, ale v súťaži podľahli atmosfére,
množstvu divákov, proste nemali súťaž v sebe vžitú. My
už v poslednom období posielame rovnakých montérov
a táto stratégia sa nám v tomto roku vyplatila. Je samozrejmé, že treba mať aj trochu šťastia, tak ako v každej
ľudskej činnosti. Pred súťažou sme absolvovali niekoľko
tréningov, aby montéri zasa „nasali“ súťaživosť a výsledok sa dostavil.
Dvojica montérov Ján Matejíček, Pavol Čimbora
s predsedkyňou Zboru rozhodcov Ing. Lýdiovou Bekerovou
V dňoch 7. - 9. septembra 2011 sa v Leviciach usku- najčastejšie vo funkcii rozhodcu v disciplínach A a B, ale
točnil XXVIII. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti takýto výsledok si nepamätám.
vodárenských pracovníkov 2011. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. dosiahla na tom2. Pripravovali ste sa nejako špeciálne s družto podujatí ojedinelý úspech. Spomedzi desiatich sú- stvom na tohtoročnú súťaž?
ťažných družstiev zvíťazili vo všetkých hodnotených
súťažných disciplínach (A+B, C+D ako aj v celkovom
hodnotení). Na tomto úspechu sa podieľali predovšetkým súťažiaci :
montéri: Pavol Čimbora Ján Matejíček
hľadači: Peter Potočiar, Daniel Šeliga
Svoj podiel na víťazstve však mali aj manažér družstva Ing. Eduard Valluš a vedúci družstva Milan Lampel. Ing. Vallušovi sme položili niekoľko otázok :
3. Prekvapilo nás hlavne víťazstvo v disciplínach
C a D, pretože spravidla víťazí usporiadateľské
družstvo, o ktorom vždy zlé jazyky hovoria, že poznajú trasu, miesta porúch, trasu potrubia a pod.
Aký máte na to názor?
Je pravda, že tieto podozrenia tu boli. A mnohokrát
oprávnene. Veď som zažil súťaž, keď domáce družstvo
1. Zúčastňujete sa na týchto súťažiach už pekných pár rokov. Pamätáte si, že by niektoré z družstiev získalo všetky hodnotené prvenstvá?
Celkovo som sa zúčastnil už na jedenástich ročníkoch,
Víťazné dtružstvo SEVAK, a.s., zľava: Milan Lampel, vedúci družstva, Jám Matejíček, Ing. Beata
Galovičová, rozhodkyňa BOZP, Ing. Eduard Valluš, manažér družstva, Peter Potočiar, Daniel Šeliga,
Pavol Čimbora
po štarte okamžite bežalo k miestu porúch a s veľkým
časovým odstupom zvíťazilo. Nemalo by sa to stávať, aj
AVS sa tým zaoberala, ale nič sa v tejto veci neudialo.
V tomto roku v Leviciach k ničomu podozrivého nedošlo.
Naozaj všetka česť patrí organizátorom, ale hlavne podpredsedovi organizačného výboru p. Kamenárovi, ktorý
zabezpečil maximálnu objektívnosť tejto disciplíny. Nasadili latku veľmi vysoko a želám si, aby organizátor budúceho ročníka išiel v šľapajach tohtoročnej súťaže.
4. Našlo Vaše víťazstvo odozvu „doma“?
Áno. Generálny riaditeľ sa síce na vlastnej súťaži nemohol zúčastniť, ale dostal som od neho úlohu pravidelne ho informovať o jej priebehu. Po návrate usporiadal
priateľské posedenie so všetkými, ktorí sa o tento úspech
pričinili a dostali aj určité finančné ohodnotenie.
Preberanie cien, zľava: Ján Matejíček, Pavol Čimbora, Peter Potočiar,
Daniel Šeliga, Milan Lampel, vedúci družstva
Takže ešte raz blahoželáme a do budúcnosti želáme ďalšie úspechy aj keď platí staré známe „ľahšie je
titul získať, ako ho obhájiť“.
Ing. Jozef Vrábel, SEVAK, a.s.
9
Hlavná téma
Vyvážené množstvo minerálnych látok vo vode je pre ľudské zdravie mimoriadne dôležité
Čo vie verejnosť
o pitnej vode?
[ IV. časť]
V
eď to poznáte! Máte najväčšiu chuť na kávu, zapnete kávovar a po chvíli zistíte, že horúca voda namiesto toho, aby pekne stekala tam
kam má, strieka všade navôkol - o chvíľu je mokrá kuchynská linka, pofŕkaná chladnička i obkladačky na stene. Dôvodom je „zanesená
pípa“. Aha! - udriete sa po čele. Vodný kameň! Nechápem, na čo tam vodári pchajú do vody ten vápnik?! Príklad z ranného frmolu
v nejednej domácnosti napovedá tomu, že verejnosť požiadavky na kvalitu pitnej vody neraz vníma v polaritách, v protichodných požiadavkách.
Podľa všeobecne rozšírenej definície vodný kameň
je pevný povlak, ktorý sa usadzuje na stenách nádob,
v ktorých je voda prechovávaná a predovšetkým zahrievaná, pričom základnou zložkou vodného kameňa je spravidla uhličitan vápenatý. A niektoré populárno-náučné definície ešte pridávajú, že tvorba
vodného kameňa je spôsobená zmenou rovnováhy
medzi iónmi kyseliny uhličitej a hydroxidu vápenatého pri zmenách teploty.
Pre bežného človeka je vodný kameň tak trocha pohromou. Príkladom sú nielen kávovary a rýchlovarné
kanvice, ale napríklad aj pračky, umývačky riadu, kotly
v rodinných domoch a podobne. Za všetko je zodpovedný vápnik a ďalšie tzv. esenciálne prvky. Esenciálne (z latinského slova essentia - podstata, základ, existencia) znamená, že sú pre ľudský organizmus
nevyhnutné a ničím nenahraditeľné!
Aj preto lekári neodporúčajú piť vodu upravenú
dnes tak vychytenými módnymi „filtrami“, teda zariadeniami na doúpravu pitnej vody v domácnostiach,
ktoré pracujú na princípe reverznej osmózy. Tieto zariadenia (laická verejnosť ich nazýva filtrami, hoci nie
všetky pracujú na princípe filtrácie!) produkujú demineralizovanú vodu, ktorá nielenže nedodáva organizmu potrebné látky, ale naopak - preto, že je to tzv.
hladná voda, odoberá z ľudského tela (najmä z kostí)
vápnik, horčík a ďalšie potrebné živiny! A práve to sa
podpisuje pod množstvo vážnych civilizačných
ochorení. Ale skôr než sa pri nich pristavíme, musíme
zdôrazniť, že verejnosť naozaj vníma kvalitu vody v určitých polaritách.
Protichodné požiadavky
Ozaj, čo vie verejnosť o pitnej vode, jej kvalite a propešnosti pre ľudské zdravie? Vie, že vápnik, horčík
a ďalšie prvky sú pre život nevyhnutné, no chce, aby
ich vo vode bolo čo najmenej - aby im nezanášalo kávovar či varnú kanvicu. V praxi je to ale ešte zložitejšie
- dnešný moderný človek pije vodu upravenú spomínanými zariadeniami na doúpravu pitnej vody
v domácnostiach („filtrami“), ktoré zbavujú vodu potrebných minerálnych látok a zároveň si kupuje v obchode minerálne vody, ktoré jeho telu dodajú práve
takýmito zariadeniami odstránené látky! Alebo si tabletky s vápnikom a horčíkom kupuje v lekárni...
Takýchto paradoxov by sme mohli menovať ešte
mnoho, ale už aj tieto dostatočne hovoria o tom, že
vodárenská osveta musí viac hovoriť o zdravotnom
význame pitnej vody z vodovodu. O tom, že na rozdiel od tzv. hladnej vody z „filtrov“ a na rozdiel od minerálnych vôd, ktoré pre vysoký obsah niektorých látok zbytočne a jednostranne zaťažujú organizmus,
pitná voda z vodovodu obsahuje minerálke látky vo
vyváženom pomere vhodnom a dostatočnom pre
ľudský organizmus.
Rozprávkový silák Miesiželezo
Viaceré polarity vo vnímaní sa týkajú napríklad železa, o ktorom sa už v starých slovenských rozprávkach (napríklad v zbierkach Pavla Dobšinského) hovorilo, že človeku dáva život a silu. Áno, je to pravda,
ale ľudia ho v pitnej vode neradi vidia vo vyšších koncentráciách, keďže ovplyvňuje senzorické vlastnosti
vody - farbu, chuť a pach a boja sa, že železo by im zafarbilo umývadlo a podobne.
Výrobcovia minerálnych vôd svoje produkty dodatočne odželezňujú. Na otázku prečo, odpovedajú, že
ľudia aj keď vedia, že železo je „zdravé“ a keď je vo vode,
„dáva silu a život“, nechcú takéto minerálky, boja sa totiž toho červeného sfarbenia, ktoré vraj nepôsobí esteticky... A pritom kupujú minerálky práve preto, že si
chcú doplnením chýbajúcich živín posilniť zdravie.
Od impotencie k vypadávaniu vlasov
Osobitnú kapitolu z hľadiska polarít vo vnímaní
kvality vody predstavuje chlór, ktorý verejnosť chápe
ako potrebnú prevenciu pred epidémiami, avšak na
strane druhej sa mylne domnieva, že je ho vo vode
veľa, veľmi veľa, o čom vraj svedčí intenzívne biele sfarbenie (vzduchové bublinky vo vode). A keď je ho veľa,
tak škodí (vraj spôsobuje impotenciu, rozožiera pečeň,
mäknú od neho nechty, vypadávajú vlasy...).
K tomu len jedna poznámka. Aj keď sme sa problematike chlóru v pitnej vode už veľakrát venovali, predsa len sa žiada zopakovať, že vodárenské spoločnosti
musia viac pozornosti venovať trpezlivému vysvetľovaniu toho, že chlórovanie vody v legislatívne povolenom množstve (od 0,05 do 0,3 mg na liter) nemá
negatívny vplyv na ľudské zdravie. A že biele sfarbenie vody (bublinky) naozaj nemá s jej chlórovaním či
dokonca s údajným prechlórovaním nič spoločné a že
je spôsobené nasýtením vody vzduchom.
O potrebe tejto osvety sa možno ľahko presvedčiť.
Stačí si urobiť malý prieskum povedzme medzi desiatimi náhodne a do veci nezainteresovanými ľuďmi. Určite aspoň šiesti - siedmi z nich budú presvedčení o tom,
že biele sfarbenie vody vypúšťanej z vodovodu svedčí o jej nadmernom chlórovaní. A to je aj hlavný dôvod,
Inzercia
10
Hlavná téma
prečo ľudia málo pijú vodu z vodovodu a kupujú balené vody s odôvodnením, že nie
sú chlórované. Nehovoriac už o tom, že práve to biele sfarbenie vody je jedným z „rozhodujúcich argumentov“ výrobcov a predajcov zariadení na doúpravu pitnej vody
v domácnostiach.
Keď už na potenciálneho zákazníka nič iné nezaberie, tak to je ten zlatý klinec
programu...
A keď sme už menovaali viaceré polarity vo vnímaní kvality vody, nuž ešte uvveďme, že azda tým najväčšším a najkomplexnejším paradoxom je práve používanie
spomínaných „filtrov“ ted
eda zariadení na doúpravu pitnej vody v domácnostiaach
tam, kde nie sú vôbec pot
otrebné! Napríklad na Slovensku, kde - na rozdiel od mn
nohých iných krajín - tečie z vodovodov
v
hygienicky bezpečná a kvalitná pitná vod
da.
Hľadaanie príčin ťažkých ochorení
O odborný pohľad na niektoré
n
aspekty kvality pitnej vody sme požiadali
Ing. Karola Munku, PhD., vedúceho
ve
oddelenia technológie úpravy vôd Výskumného ústavu vodného hospod
dárstva (VÚVH) v Bratislave:
- Ak dovolíte, najprv vysveetlenie k zanášaniu varnej kanvice: Ak zohrievame
zoh
pitnú vodu do teploty varu, doch
chádza k tzv. dekarbonizácii t.j. k odstraňovaniu vápenatých a horečnatých iónov z vody, ktoré sú viazané vo forme hydrogénuhličitanov. Ide teda o čiastočné odstráánenie vápnika a horčíka (tzv. čiastočné
zmäkčovanie). Termický postup
p čiastoočného odstránenia hydrogénuhličitanových
iónov a ekvivalentného podieelu vápeenatých iónov je založený na tepelnom rozklade hydrogénuhličitanov. Zoohriatím
m vody do teploty varu sa z nej odstráni voľný oxid uhličitý a rovnováha re
reakcie sa posúva vpravo, čím sa urýchľuje rozklad
hydrogénuhličitanov a nasledujúca tvo
hydrogénu
vorba uhličitanu vápenatého. Uhličitan horečnatý zostáva vo vode a až ďalším vaarom prechádza na zásaditý a napokon na
nerozpustný uhličitan horečnatý. Odstrránenie horčíka z vody termickým postupom je teda len čiastočné. Na jeho úplnéé vyzrážanie by bolo potrebné alkalizovať
vodu na pH 11.
■ Aký je pohľad na tvrdosť pitnej vo
ody z hľadiska zdravia?
šou vodou, z ktorých bola povrchová voda odoberaná na pitnéé účely. K ďalším štúdiám, ktoré potvrdili závislosť medzi tvrdosťou vody a úmrtnossťou na kardiovaskulárne ochorenia, patrili práce Američana H. A. Schroedera, ktorý okrem iného
preukázal vzťah medzi úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorennia u mužov vo veku
45 až 64 rokov a tvrdosťou vody v 163 najväčších mestách USA.
■ Uvažovalo sa aj o možnej úlohe iných prvkov?
- Popri obsahu vápnika a horčíka sa skúmal aj možný vplyv vviacerých zdraviu
prospešných stopových prvkov ako sú lítium, zinok, kobalt, m
meď, cín, mangán
a chróm, ale aj toxických prvkov ako olovo, kadmium, ortuť, u ktorrých sa však žiadna súvislosť medzi ich obsahom vo vode a výskytom kardiovaskuulárnych ochorení nezistila. Neskoršie epidemiologické štúdie uskutočnené v 770-tych a najmä
v 80-tych rokoch potvrdili
tvrdili hypotézu, že hl
hlavný protektívny účinok má obsah horčíka vo vode,
vode zzatiaľ čo vápnik pôsobí proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení skôr
iba podporne.
■ A čo neskoršie štúdie?
- Nové epidemioloogické štúdie z 90-tych rokov už väčšinou špecificky rozlišovali vplyv vápnika aleebo horčíka a boli zamerané na rôzne choroby. Väčšina týchto prác nielenže potvvrdila pôvodný protektívny účinok horčíka, ale aj vápnika
z pitnej vody na vznikk kardiovaskulárnych ochorení, ale priniesli aj nové poznatky o prospešnom vplyyve optimálnej tvrdosti vody na zdravie. Ekologické štúdie
zo Švédska zistili význaamnú závislosť medzi tvrdosťou vody a úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochoren
nia u obidvoch pohlaví.
■ Všímajú si tieto výsskumy ľudí, ktorí doma používajú už spomínané zariadenia na doúpravu pitn
nej vody, hoci to u nich nie je potrebné?
- Áno, určite. U väčšinyy chemických látok bežne sa vyskytujúcich v pitnej vode
je potrebná dlhá expozíciia na to, aby sa prejavil ich účinok na zdravie. Či už pozitívny alebo negatívny. Pree vápnik a zvlášť pre horčík však stačí iba niekoľko mesiacov na to, aby sa nevhod
dné zloženie vody s nízkym obsahom horčíka, resp. vápnika prejavilo zdravotnou poruchou u spotrebiteľa. Potvrdzujú to aj prípady ľudí
- Zo zdravotného hľadiska je potrebné uprednostňovať tvrdšiu vodu, ale iba do
určitej miery. Optimálnu koncentráciu váp
pnika a horčíka ako biogénnych prvkov
je tažké stanoviť. Konzumácia pitnej vodyy sa z hľadiska jej tvrdosti naozaj kladie
do súvislostí s výskytom rôznych druhov occhorení.
(Redakčná poznámka: Tvrdosť vody pred
edstavuje významný podiel mineralizácie vody zahrňujúc predovšetkým obsah vápnika a horč
horčíka. Vzhľadom na to, že
podzemné vody sú väčšinou mineralizovanejšie ako povrchové vody, majú vyššiu
tvrdosť ako vody povrchové. Na Slovensku sa celková tvrdosť vody zvykne uvádzať v mmol/l alebo v stupňoch nemeckých ( 0N ). Z hľadiska tvrdosti vody všeobecne rozlišujeme veľmi mäkkú, mäkkú, stredne tvrdú, tvrdú, značne tvrdú a veľmi tvrdú vodu. Zo zdravotného hľadiska tvrdosť vody nie je škodlivá a dodáva vode
dobrú chuť. Určitá minimálna koncentrácia v pitnej vode je žiaduca kvôli prevencii niektorých ochorení. Nariadenie vlády č. 496/2010 Z.z. v znení 354/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, určuje pre ukazovateľ tvrdosť vody
(vápnik a horčík) odporúčanú hodnotu 1,1 – 5,0 mmo/l, čo v prepočte na nemecké stupne predstavuje 6,16 – 28,04 0N. Vzhľadom na to, že ide o odporúčanú hodnotu, nie je jej dosiahnutie záväzné. Tvrdosť vody najviac prekáža pri priemyselnom využívaní vody - najmä v tepelnom hospodárstve (tvorba vodného kameňa),
v textilnom priemysle, v práčovniach, farbiarňach, garbiarňach a v niektorých odvetviach potravinárskeho priemyslu. Tvrdá voda má schopnosť zrážať roztoky mydla, tvoriť nerozpustné soli vyšších alifatických kyselín, čo má za následok vyššiu
spotrebu mydla a pracích prostriedkov.)
■ Predpokladáme, že v priamej úmere s tvrdosťou vody je predovšetkým
výskyt kardiovaskulárnych chorôb.
- Priamy dôkaz o zdravotnom vplyve vôd s rôznym obsahom najmä vápnika a horčíka sa objavil až koncom 50-tych rokov minulého storočia. Vzťah medzi tvrdosťou
vody a početnosťou výskytu cievnych ochorení po prvýkrát v odbornej literatúre
popísal japonský chemik J. Kobayashi. Na základe epidemiologického rozboru ukázal, že úmrtnosť na mozgovocievne ochorenie (mozgové krvácanie - apoplexia) bola
vyššia v okolí japonských riek, ktoré mali mäkkšiu vodu, v porovnaní s riekami s tvrd-
11
Inzercia
Hlavná téma
šením koncentrácie práve týchto iónov, resp. u niektorých vôd aj znížením
koncentrácie agresívneho oxidu uhličitého.
■ Ako je to, pán inžinier, so železom?
- Vplyvom vnútornej korózie nechráneného oceľového a liatinového potrubia
spôsobenej najmä distribúciou vody s nízkou mineralizáciou, môže dochádzať
k druhotnému zaželezovaniu vody koróznymi produktami, čo má za následok zvýšenie koncentrácie železa, zákalu a farby. V niektorých prípadoch môže dôjsť
k transportu železa až do rozvodnej siete v dôsledku dobiehania reakcií pri úprave vody a nedostatočnej separačnej účinnosti technologickej linky. Vo všeobecnosti platí, že korózne procesy a ich nežiaduce následky možno obmedziť viacerými technickými a technologickými opatreniami.
■ Napríklad?
- Napríklad použitím potrubia z materiálu odolnejšieho voči pôsobeniu korózie
(plasty, nerez), účinnou ochranou vnútorného povrchu potrubia (cementová alebo epoxidová vystelka) alebo úpravou vody do vápenato-uhličitanovej rovnováhy (rekarbonizácia, čírenie a alkalizácia). Vhodný technologický postup závisí od
kvality vody. Treba ale povedať, že voľba vhodného spôsobu ochrany je najmä ekonomickou záležitosťou. Spôsob úpravy vody je z hľadiska obmedzenia agresivity
vody hospodárny vtedy, keď náklady na úpravu sú nižšie ako úspora získaná predĺžením životnosti potrubia.
z Česka a Slovenska, ktorí začali na doúpravu pitnej vody používať zariadenia na
báze reverznej osmózy. Konzumovanie takto upravenej (demineralizovanej) vody
sa u niektorých z nich prejavilo už po niekoľkých týždňoch rôznymi zdravotnými
problémami, ktoré boli sprevádzané prejavmi akútnej deficiencie horčíka!
■ Čím sa prejavuje nedostatok vápnika v ľudskom organizme?
- Najznámejším prejavom nedostatku vápnika je osteoporóza (rednutie kostí)
a osteomalácia (mäknutie kostí), medzi menej známe, ale preukázané poruchy
patrí napríklad zvýšený krvný tlak. Vápnik je nepostrádateľný pre nervovo-svalovú
dráždivosť, správnu funkciu myokardu, srdcovú a svalovú kontraktilitu, prenos vnútrobunkovej informácie a pre zrážanie krvi. Vápnik je tiež súčasťou kostí a zubov.
■ A horčík?
- Nedostatok horčíka zvyšuje u človeka riziko rôznych patologických stavov ako
sú cievne spazmy, hypertenzia a srdcová arytmia, ale aj arterioskleróza, akútny
infarkt myokardu, pravdepodobne tiež diabetes mellitus II.typu a osteoporóza.
Horčík zohráva dôležitú úlohu ako aktivátor viac než 300 enzymatických reakcií
vrátane glykolýzy, metabolizmu ATP, transportu prvkov ako sodík, draslík a vápnik
cez membrány, ďalej syntézy proteínov a nukleových kyselín.
■ Aký je ochranný účinok vápnika a horčíka vo vode?
- Vo vode aj v potrave nachádzajúci sa vápnik a v menšej miere aj horčík majú
aj antitoxickú funkciu, keď buď priamou reakciou za vzniku nevstrebateľnej zlúčeniny alebo kompetíciou na väzbových miestach zabraňujú vstrebávaniu niektorých toxických kovov (olovo, kadmium) a ich následnému transportu z čreva do
krvi. Tento ochranný účinok je samozrejme limitovaný.
■ A z hľadiska korózie v potrubiach?
- Na materiál potrubia pôsobia agresívne predovšetkým vody s nízkou celkovou
mineralizáciou, nízkou tlmivou kapacitou a s obsahom agresívneho oxidu uhličitého. Zhoršovanie kvality pitnej vody s nízkou mineralizáciou pri jej doprave súvisí s nežiadúcimi koróznymi procesmi, ktoré prebiehajú na rozhraní voda - materiál potrubia. Vplyvom vnútornej korózie, predovšetkým nechráneného oceľového
a liatinového potrubia môže dochádzať k druhotnému zaželezovaniu vody koróznymi produktami. Korózne procesy ovplyvňujú kvalitu vody nielen z estetického
hľadiska, ale aj uvoľňovaním ťažkých kovov (olovo, kadmium, meď) z potrubia
a armatúr. Vnútorná korózia predstavuje jeden z najdôležitejších problémov vodného hospodárstva, pričom výrazne ovplyvňuje životnosť potrubí, hydraulické pomery v distribučnej sieti, ako aj samotnú kvalitu dopravovanej vody. Chcel by som
ešte dodať, že agresivita vody, ktorá spôsobuje koróziu najmä oceľového a liatinového potrubia, závisí na obsahu vápenatých (Ca2+), horečnatých (Mg2+) a hydrogénuhličitanových
én
(HCO3-) iónov. Je teda zrejmé, že koróziu možno obmedziť zvý-
12
■ Mohli by sme ešte pár slov o červenohnedom sfarbení?
- Červenohnedú zrazeninu vznikajúcu za oxických podmienok z iónov železa možno vo všeobecnosti označiť ako hydratovaný alebo amorfný oxid železitý.
V závislosti od teploty vody a veku vytvorenej zrazeniny sa môžu v distribučnom systéme tvoriť zlúčeniny železa, ktoré sa postupne stávajú súčasťou inkrustov. Na základe analýzy inkrustov odobratých z viacerých verejných vodovodov bolo zistené,
že z hľadiska zastúpenia jednotlivých prvkov obsahovali vždy najviac železa a hneď
po železe bol najviac zastúpený vápnik. V prípadoch, ak inkrusty sú menej stabilné
a najmä pri vyššom hydraulickom zaťažení a rázoch v distribučnej sieti, môže dochádzať k ich uvoľňovaniu a zhoršovaniu senzorických vlastností pitnej vody.
■ Je viac železa vo vode škodlivé alebo dokonca nebezpečné?
- Koncentrácia železa na úrovni 0,2 mg na liter pitnej vody nepredstavuje zdravotné riziko. Negatívne ovplyvňovať chuť vody a spôsobovať jej zákal však môžu
už koncentrácie železa vyššie ako 0,5 mg/l.
Systematická a veľmi prísna kontrola
Podľa vedúcej útvaru chemicko-technologických činností Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Ing. Nataše Riganovej, ktorá je odborným
garantom seriálu Čo vie verejnosť o pitnej vode?, všetky štyri časti ukázali, že verejnosť málo vie o kvalite pitnej vody, o jej zdravotnej bezchybnosti a jej prospešnosti pre ľudské zdravie. Aj preto sú vo víťaznom ťažení výrobcovia všetkých
druhov balených vôd, vrátane stolových a minerálnych, nehovoriac už o prisladzovaných a prifarbovaných nápojoch. A preto sa aj predajcom zariadení na doúpravu pitnej vody v domácnostiach napriek výstrahám a argumentom zdravotníkov
úspešne darí klamať o údajnej škodlivosti vody z vodovodu...
„Osobne si myslím, že verejnosť by mala viac vedieť o tom, že výroba a distribúcia pitnej vody v celom procese - na všetkých stupňoch - podlieha systematickej a veľmi prísnej kontrole v zmysle príslušných právnych predpisov. Žiada sa
doplniť, že celkom je v pitnej vode sledovaných 83 ukazovateľov, a to z hľadiska
mikrobiologického, biologického, fyzikálneho, chemického a rádiologického,“ poznamenáva inžinierka Riganová.
Na otázku, na ktoré aspekty problému by bolo treba ešte upozorniť, resp. čo by
sa v závere seriálu Čo vie verejnosť o pitnej vode?, žiadalo osobitne zvýrazniť,
inžinierka Riganová uviedla:
„Ozaj má verejnosť dostatok informácií o kvalite pitnej vody z verejných vodovodov? Vie, že je to voda, ktorá je zdravotne bezpečná a nepotrebuje už žiadnu ďalšiu
úpravu? Ak áno, prečo potom tak ľahko podľahne mediálnym tlakom a prečo niektorí spotrebitelia prednostne siahnu po fľaši minerálnej vody alebo nakupujú drahé
zariadenia na domácu úpravu pitnej vody? Nie je chyba aj vo vodárenských spoločnostiach a orgánoch na ochranu zdravia, že v rámci osvetových aktivít neinformujú
dostatočne o kvalite pitnej vody a jej význame pre ľudský organizmus?“
(fur.)
foto: archív redakcie
Inzercia
SUNOB CapitalTéma
spol. s r.o.
Vodná 27, 949 01 Nitra, Slovensko
tel:0 04213 7/ 6 921510-28
fax:0042137/7411243
e-mail:s [email protected]
Spoločnosť Sunob Capital
PE fólie
Sunob Capital patrí medzi najväčších dodávateľov rúrových plastových a liatinových systémov a sklolaminátu
na Slovensku. Náš sortiment predstavuje 5000 výrobkov a neustále sa rozširuje.
Sú recyklovateľné a majú široké využitie v stavebníctve,
nábytkárstve, poľnohospodárstve...Sú vhodné aj na
hygienické balenie potravín.
Agrofólie
Zmraštivé fólie
Výstražné fólie
Čo Vám Sunob Capital ponúka?
široký sortiment materiálov
rýchlosť dodania
kvalita predávaného tovaru
výhodná cena
Zabezpečujeme produkty hlavne
z týchto oblastí:
Rúrové systémy
Tepelné izolácie NOBASIL a polystyrén
Rúrové systémy
široký sortiment rúr pre zvislú kanalizáciu, ležatú kanalizáciu, na prepravu kvapalín a odvod spodných vôd.
PVC tlakové
PVC kanalizačné
PEHD tlakové
PVC odpadové
PEHD tlakové
PEHD plynárenské
PEHD chráničky
PEHD a PVC perforované drenážne rúry
Tlaková a kanalizačná liatina
Sklolaminátové rúrové systémy
Penový polystyrén
Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti a ľahko sa kombinuje s inými stavebnými materiálmi.
Štandardný
Samozhášavý
Liatina
Rúrové systémy z tvárnej liatiny sú určené na prepravu
pitnej a úžitkovej vody.
Rúry
Tvarovky
Armatúry
poklopy, mreže
Odvodňovacie žľaby, odvodnenia mostov
Hydroizolačné materiály
Asfaltové šindle
Zatepľovacie systémy
13
Inzercia
Téma
Súčasnosť a perspektívy zdrojov pitnej vody na Slovensku [IV.]
Vodárenské nádrže nie sú
výplodom megalomanských
čias socializmu
Ž
ivot je jeden veľký paradox, radi zdôrazňovali starovekí mudrci. Týka sa to mnohých vecí a napríklad aj zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Jej zdroje a zásoby sú totiž - v obidvoch dimenziách, teda aj v priestore aj v čase - rozmiestnené nanajvýš
nerovnomerne. Už staroveký človek musel riešiť prekonávanie veľkých vzdialeností medzi zdrojom vody a spotrebiskom.
Napríklad do Starého Ríma privádzali pitnú vodu
systémom mnohých vodovodov a akvaduktov, ktoré
mali desiatky kilometrov. Zvyšky týchto veľkolepých,
neraz dvoj i trojposchodových stavieb sa zachovali
dodnes. Spomenúť treba aj prvé, historicky známe
priehrady, ako Jawa, ktorú postavili cca v 30. storočí
pred n. l. na území dnešného Jordánska, či egyptská
Sadd el-Kafara, ktorú začali budovať okolo roku 2650
pred n. l. a nič na veci nemení, že ju pred dokončením
zničila obrovská povodeň.
Ale aby sme nešli len do histórie, uveďme, že podľa svetových klimatológov a meteorológov nás v najbližších rokoch čaká počasie, v ktorom sa budú v pomerne rýchlom slede striedať kruté suchá a zničujúce
povodne, pričom vodárenské nádrže predstavujú určitú poistku vo vzťahu k výkyvom počasia. Spravidla
je to tak, že v čase, keď ľudia vodu najviac potrebujú,
je jej nedostatok a naopak, v čase povodní a záplav
jednak niet dosť priestorov na to, aby sa voda naakumulovala (pre neskoršiu potrebu) a jednak sú odstavené a poškodené mnohé zdroje pitnej vody (častým
príkladom sú zatopené domové studne).
Klasickým príkladom nerovnomerného rozdelenia
zdrojov a zásob pitnej vody v priestore i čase je tzv.
povodňový paradox. Tak to aspoň vnímajú obyvatelia území postihnutých záplavami - všade, kam len pozriete je voda a pritom pitnej vody niet. Všetko je beznádejne zničené, niet kam položiť hlavu, niet sa do
čoho preobliecť, všetko je zablatené, špinavé a premočené, ale to prvé, čo si ľudia brodiaci sa po plecia
vo vode pýtajú od záchranárov, je pohár čistej pitnej
vody.
Týka sa to Slovenska rovnako ako aj ostatných častí sveta.
Podľa najnovších odhadov budú do roku 2025 nedostatkom vody trpieť asi 2,8 miliardy ľudí v 48 krajinách a do roku 2050 podľa vývoja klimatických zmien
na Zemi to môžu byť až 4 miliardy obyvateľov viac ako
50 krajín.
Rastie význam vodárenských nádrží
Z naznačených súvislostí jednoznačne vyplýva potreba viac ako dosiaľ venovať pozornosť plánovaniu,
projektovaniu a budovaniu vodných zdrojov. V predchádzajúcich častiach seriálu sme menovali mnohé
faktory, ktoré buď pozitívne ovplyvňujú povedomie
ľudí alebo naopak - doslova stoja v ceste budovaniu
veľkopacitných zdrojov pitnej vody. (Z histórie, aj z tej
nedávnej však poznáme prípady, kedy sa na mnohé
veci zabúdalo alebo sa jednoducho nebrali do úvahy.
Napríklad obavy a strach ľudí z obrovskej masy vody.)
Len pripomeňme, že vo všeobecnosti sa na zásobovanie obyvateľstva využívajú štyri základné druhy
vodných zdrojov - povrchové, podzemné, zrážkové
a v niektorých prímorských krajinách aj morská voda.
V súčasnosti sú v modernom svete zdroje zrážkových
vôd už len marginálnou záležitosťou. Na ich kvalitu
totiž negatívne vplývajú pevné i plynné emisie pochádzajúce z činností v priemysle, poľnohospodárstve,
energetike a doprave, a preto zachytávanie dažďových
vôd využíva len ojedinele, a to predovšetkým
v špecifických krasových oblastiach, kde je nedostatok podzemných vôd a nie je ani dosť možností na
akumuláciu povrchovej vody.
Pokiaľ ide o podzemné vody, tie sa zachytávajú
v horizontálnych objektoch (napríklad pramene), vo
vertikálnych objektoch (studne) a v kombinovaných
objektoch. Zachytávanie povrchových vôd sa zasa
deje zachytávadlami na vodných tokoch (ide o zachytávadlá bystrinné, potočné, riečne a kanálové), ďalej
zachytávadlami na riečnych zdržiach a predovšetkým
14
Inzercia
Čo je nové
Orientujte sa lepšie
v spleti firemných
informácií.
Spol
Sp
pol
oloč
očno
oč
nosť
no
sťť Arrm
min
min
iniu
ius
iu
s po
ponú
núka
nú
k kom
ka
ompl
plex
pl
exnú
ex
n rea
ealililizá
zá
áci
ciu
u ri
rieš
ešen
eš
eníí,í, um
en
mo
ožň
žňuj
ňujúc
ujjúc
úcich
úcic
ich
ic
orga
or
gani
ga
n zá
ni
áci
ciám
iám z obl
blas
assti
t sie
eťo
ťový
vých
vý
ch odv
dvet
etví
et
v ko
ví
k mp
mple
lexn
le
xnú
xn
ú sp
sprá
rávu
rá
v firemn
vu
emn
néh
é o ob
obs
sa
a
ahu
hu
u
(zah
(z
ahŕň
ah
ŕňaj
ŕň
ňaj
ajúc
úcu
úc
u všet
vššet
e ky typy
ypy el
yp
elek
elek
ektron
tron
tr
onic
onic
ický
kýých
ký
ch a pap
ch
apie
iero
ie
ro
rový
ový
vých
ch dok
okum
umen
men
e to
tov)
v)) a ria
ade
deni
nie
e
súvi
sú
visi
vi
siac
si
acic
ac
ich
ic
h bizzni
n s pr
proc
oc
oces
ces
eso
sov
ov pro
rost
stre
st
redn
re
edn
d íc
íctv
tvom
tv
om platf
la
atf
tfor
orrmy Do
ormy
Docu
cume
cu
ment
me
ntum
nt
um..
um
Arminius, s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice, Tel.: +421 556 424 140, [email protected]
Osadná 11, 831 03 Bratislava, Tel.: +421 244 441 217
www.arminius.sk
15
Téma
zachytávadlami v údolných nádržiach. Ako upozorňujú odborníci v oblasti vodárenstva, práve vodárenské nádrže budú mať čoraz významnejšie miesto
v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou.
Široká paleta problémov
Na čo všetko nemožno pri uvažovaní o nových zdrojoch pitnej vody zabúdať? V prvom rade sú to tieto
faktory:
strategicko-bezpečnostné otázky a viaczdrojové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (Je
lepšie orientovať sa na jeden výdatný a spoľahlivý
veľkokapacitný zdroj alebo radšej na viac aj keď
menších zdrojov? Téme sme sa podrobne venovali
v predchádzajúcich častiach seriálu)
očakávané klimatické zmeny (Závažné klimatické
zmeny, ku ktorým dochádza v dôsledku globálneho
otepľovania a ďalších - vedecky dosiaľ nie celkom prebádaných faktorov - majú a vždy budú mať vplyv na
vodné zdroje a ich bezpečnosť - v menšej miere na
zdroje podzemnej vody, no v rozhodujúcej miere na
zdroje povrchové. Spomeňme napríklad možné
ohrozenie kvality vody znečistením, ktoré je spôsobené vodnou eróziou a splavením najrôznejších materiálov a predmetov do vodných tokov)
psychológia strachu (obavy a strach z obrovskej
masy vody, ktorý však možno prekonávať trpezlivou
argumentáciou)
nevyhnutné a neraz aj násilné presídlenie
obyvateľstva a priemyslu (pri budovaní velkých vodných diel, priehrad, nádrží na Slovensku bolo potrebné vo viacerých prípadoch sťahovať ľudí - rádovo v desiatkach až stovkách, v niektorých prípadoch, ako bola
Oravská priehrada, Liptovská Mara či Vodárenská
nádrž Starina, to boli až tisícky ľudí. Len pre porovnanie: Pri budovaní priehrady Tri rokliny na čínskej
rieke Jang-c’-ťiang, ktorá je najväčším hydroenergetickým projektom na svete a ktorá prehradením rieky
vytvorila 660-kilometrovú vodnú nádrž, sa kvôli
výstavbe muselo presťahovať až 1,4 milióna ľudí)
podľa psychológov je likvidovanie obcí je vždy
veľký psychologický problém (tradícia, rodinné zväzky, pripútanosť k pôde, životný štýl, kultúra,
náboženstvo, cirkev, kostoly, cintoríny) a pri plánovaní
vodných diel vždy treba brať do úvahy tento faktor
treba spomenúť aj aktivity rôznych ochranárskych
združení, ktoré sú často len z princípu proti výstavbe
vodárenskej nádrže, a následnú úlohu médií natoľko
ovplyvňujúcich verejnú mienku, že dôjde k zastaveniu projektovej prípravy alebo aj realizácie v podstate
už rozbehnutého projektu (typickým príkladom je VN
Tichý Potok na východnom Slovensku)
Slovenské zemepisno-vodárenské
špecifiká
O rozmiestnení vodných zdrojov na Slovensku
a potrebe budovania tretieho veľkého zdroja pitnej
vody na východe Slovenska hovoríme s Ing. Milošom
Dianom z Asociácie vodárenských spoločností (AVS).
Prvá otázka sa týkala skutočnosti, že aj keď je Slovensko bohaté na kvalitné zdroje podzemnej vody mnohonásobne prevyšujúce potreby jeho obyvateľov, pro-
16
blémom je nerovnomerné rozmiestnenie týchto
zdrojov.
- Z aktuálnej Správy o stave životného prostredia
SR (momentálne je na Enviroportáli Ministerstva
životného prostredia SR dostupná správa vzťahujúca
sa k roku 2009) je zrejmé, že z využiteľných množstiev
podzemných vôd Slovenska v úhrnnej hodnote 78 557
l/s sa na území Žitného ostrova nachádza takmer tretina - 24 800 l/s. K tomu treba prirátať ďalšie stovky
a tisíce sekundových litrov kvalitných podzemných
vôd na západnom, strednom a severnom Slovensku.
A naopak, východ je na podzemné zdroje relatívne
veľmi chudobný. Nerovnomernosť možno ukázať aj
z inej strany. Z 26 najvýznamnejších odberateľov
podzemných vôd v roku 2009 predstavujú z celkových
množstiev odberov 6890 l/s odbery vo východoslovenskom regióne necelých 9,8 percenta, pričom
obyvateľstvo tohto územia sa na počte obyvateľov
Slovenska podieľa 29-timi percentami.
■ Východné Slovensko je teda odkázané
prevažne na povrchové zdroje. Tie sú však, ako
vieme, veľmi zraniteľné...
- Zraniteľnosť povrchových zdrojov treba vnímať
z kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránky. Čo sa týka
množstva, tak rizikom pri odberoch z tokov sú obidva extrémy hydrologickej situácie. Za veľkého sucha
niet čo odoberať - voda netečie alebo je jej málo. Pritom vieme, aj z nedávnych rokov, že suchá môžu u nás
trvať aj niekoľko týždňov. A naopak - pri povodniach
okrem toho, že vody sú silne zakalené a znečistené,
často poškodia samotné odberné objekty a zariadenia, v extrémnych prípadoch aj úpravne vody.
■ A kvalitatívna stránka?
- Povrchové zdroje sú ohrozené mnohými ľudskými
aktivitami. Či neriadeným vypúšťaním žúmp a septikov alebo rizikom havárie v čistiarni odpadových vôd
(komunálnej aj priemyselnej). Veľkým zdrojom
znečisťovania sú poľnohospodárske aktivity, ktoré
prinášajú do tokov množstvo dusíka (či už ako
dusičnanov z nesprávnej aplikácie hnojív, alebo
močoviny a čpavku z hnojísk živočíšnej výroby),
zanedbateľné nie je ani množstvo pesticídov, ktoré
sa hojne používajú napríklad pri pestovaní technických plodín (napríklad rozsiahle porasty repky na
výrobu bionafty, či kukurice na výrobu bioetanolu).
Veľmi nebezpečné sú ohrozenia z bežnej dopravy - pri
havárii obyčajného nákladného auta môže dôjsť k úniku až stoviek litrov nafty priamo do toku.
■ Existuje z tejto situácie nejaké východisko?
- Celkom dobrým kompromisom sú vodárenské
nádrže stavané na horných tokoch riek s malou
ľudskou aktivitou v ich povodí, kde je výrazne nižšie
znečisťovanie zo sídel, priemyslu, poľnohospodárstva
a dopravy.
■ Vaše argumenty zrejme smerujú k potrebe vybudovania ďalšieho veľkokapacitného zdroja na
východe Slovenska - popri Starine a Bukovci.
- Za posledných 15 rokov došlo ku značnému
rozšíreniu siete verejných vodovodov práve na východe Slovenska. Aj pri prepade odberu pre priemysel-
né a poľnohospodárske podniky sa súčasné potreby
- hlavne obyvateľov - začínajú približovať dostupným
kapacitám kvalitnej vody v regióne. Keď si uvedomíme, že vodári musia premýšľať v horizonte
desaťročí, tak východ Slovenska bude čoskoro
potrebovať ďalší významný zdroj.
■ Mohol, resp. mal by byť tým tretím zdrojom
Tichý Potok?
- Kým pred zmienenými 15 rokmi, keď prípadný
zdroj z nádrže na Tichom potoku mal podstatne menší
potenciál odberateľov, o niekoľko rokov už bude jeho
voda potrebná! Pretože postaviť a uviesť do prevádzky kvalitnú vodárenskú nádrž je podstatne zložitejšie
a trvá dlhšie ako postaviť nejakú montovňu na zele-
Téma
nej lúke, je momentálne správny čas, aby sa začalo
so serióznou stavebnou prípravou.
■ Pán inžinier, jedným z “vážnych” protiargumentov, ktorý zavše vyťahujú z rukáva odporcovia
Tichého Potoka, je ten, že celá idea je vraj výplodom megalomanských čias budovania socializmu.
- Čo sa týka argumentácie pre a proti, tak nedostatok vecných argumentov je žiaľ často nahradzovaný
politickou demagógiou. Výkriky o socialisticky megalomanskej stavbe sprevádzajú napríklad aj vodnú
nádrž Orava, ktorá bola naprojektovaná v tridsiatych
rokoch 20. storočia za 1. Československej republiky
a jej vlastná stavba začala v roku 1941 za Slovenského
štátu. Podobný omyl sprevádza aj vodárenskú nádrž
na Tichom Potoku, o ktorej sa taktiež uvažovalo už
v 30-tych rokoch minulého storočia.
■ Môžete to dokumentovať?
- Samozrejme. Môžem napríklad spomenúť knihu
Jana Antonína Baťu Budujme stát pro 40,000.000 lidí
z roku 1938, v ktorej jedna celá kapitola (30 strán) je
venovaná vodnému hospodárstvu a vodnej doprave.
Súčasťou knihy je pomerne podrobná mapa vodného spojenia v rámci 1. Československej republiky ako
krajiny nachádzajúcej sa na rozvodí severozápadu
a juhovýchodu Európy. Na mape sú vyznačené plánované plavebné kanály, vybudované priehrady a projektované priehrady, medzi ktorými je aj priehrada na
hornej Toryse v lokalite, v ktorej sa nachádza aj obec
Tichý Potok.
Poznámka redakcie: Obidva dokumenty - knihu
i mapu si možno pozrieť na webovej adrese http://
bsp40m.czechian.net/001.php, resp. http://bsp40m.
czechian.net/076ab.jpg.
Banská Štiavnica:
Píše sa rok 1500...
Na Slovensku sa téme priehrad a vodárenských
nádrží odborne venuje aj Slovenský priehradný výbor
(SPV), ktorý je súčasťou celosvetovej organizácie Medzinárodná komisia pre veľké priehrady (ICOLD) v Paríži sledujúcej najnovšie trendy a poznatky pri projektovaní, výstavbe a prevádzke veľkých priehrad na
celom svete. Podľa SPV sú nádrže a priehrady najúčinnejším technickým dielom na riešenie problému
nerovnomerne rozdelených zásob vody v priestore
a čase.
“V čase, keď ľudia vodu najviac potrebujú je jej zvyčajne nedostatok, v čase jej ničivého výskytu zase niet
priestoru, kde by sa povodňová špička pre neskoršie obdobie sucha akumulovala. A tak ľudstvo vymyslelo priehrady,” zdôrazňuje SPV, podľa ktorého prvá veľká vodárenská nádrž na území dnešného Slovenska (pri
Banskej Štiavnici) bola postavená už okolo roku 1500.
“Priehrady teda nie sú výmyslom akejsi komunistickej
betonárskej lobby, ako donekonečna opakujú niekoľkí
tzv. environmentalisti. Vôbec nie,” vysvetľuje SPV a dodáva:
“Na svete je asi 49 tisíc veľkých priehrad plniacich
najrôznejšie funkcie - výroba obnoviteľnej energie bez
akéhokoľvek odpadu; na riekach umožnenie plavby ako
prírodu najmenej zaťažujúcej dopravy; zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou, zásobovanie priemyslu,
poľnohospodárstva. V čase sucha, pre zachovanie života
v rieke zaistenie minimálnych prietokov, chov rýb
v nádržiach a ochrana pred povodňami.” (citované z materiálov SPV)
Čo (ne)vieme o Tichom Potoku?
násilím zo strany štátno-mocenského aparátu (tvrdé
zásahy bezpečnostných zložiek). V našej nedávnej
histórii bola takýmto prípadom výstavba VN Starina
v 80-tych rokoch minulého storočia).
Ale pokiaľ ide o VN Tichý Potok, čo je dnes
z hľadiska prognózovania a výstavby vodných zdrojov
na Slovensku kardidálny a najaktuálnejší problém,
žiadne, ani len malé lokálne sťahovanie obyvateľstva
ani priemyslu sa neplánuje a nie je potrebné!
Žiada sa uviesť, že Štátny podnik Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave, ktorý bol Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR poverený prípravou výstavby Tichého Potoka, v rozsiahlej štúdii
hľadal a podrobne analyzoval ďalšie možnosti pre zásobovanie Košíc a Prešova. Ako o možných alternatívach k Tichému Potoku sa uvažovalo o vodárenských
nádržiach Lukov, Adidovce, Nižná Jablonka, Pečovská
Nová Ves, Šopy a Medzev. Ani jedna z týchto možností však nespĺňa tie predpoklady, ktoré má Tichý Potok.
V prípade Medzeva by napríklad bolo treba presídliť
fabriku Sandrik i Kúpele Štós!
Aj to rozhodlo o lokalite Tichý Potok, kde nie je potreba presťahovania.
Vodohospodárska výstavba, š. p., hovorí o bezkonkurenčnej výhodnosti Tichého Potoka. Poukazuje
pritom na skutočnosť, že zo všetkých uvedených alternatív iba Tichý Potok ako jediný spĺňa všetky požadované kritériá veľkokapacitného zdroja pitnej
vody, a to najmä tieto:
- vysoká výdatnosť prietoku Torysy (Qa=1,00 m3.s-1
= 1000 litrov/sekundu; Qa je dlhodobý takzvaný priemerný ročný prietok)
- dobrá kvalita vody v Toryse, vhodná pre vodárenské využitie
- možnosť gravitačnej dodávky vody do Prešova
a Košíc
- vhodné geologické a morfologické podmienky
pre budovanie priehrady
- dostatočne vysoká nadmorská výška (nad 550
m.n.m.), ktorá nevytvára predpoklady pre tvorbu vodného kvetu v nádrži.
Aj napriek všetkým týmto faktom generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS),
a.s. Košice, Ing. Stanislav Hreha musel na tlačovej
konferencii konanej v marci 2011 pri príležitosti Svetového dňa vody konštatovať:
“Podľa nás vodárov a všetkých odborníkov na vodu
je Tichý Potok potrebný, podľa ochranárov vraj nie je. Už
25 rokov sa o Tichom Potoku diskutuje, neustále sa otvára táto téma, s výstavbou sa otáľa, až sa raz zistí, že nie
je dosť vody a potom sa všetci chytia za hlavu. Najväčším problémom sú ochranári a tiež obyvatelia obce Tichý
Potok, ktorí sa boja. No neviem čoho sa boja a prečo...
Boja sa , že by sa vraj nádrž mohla pretrhnúť a voda by
ich zaliala. Ale ja si myslím, že pri dnešných moderných
technológiách a bezpečnostných systémoch ich obava
nie je na mieste.”
(fur.)
Foto: archív redakcie
Ako sme už uviedli, jedným z faktorov, ktoré vždy
negatívne ovplyvňujú plánovanie a budovanie
veľkých vodných diel, vrátane vodárenských nádrží, je
potreba presťahovať obyvateľstvo, čo sa zväčša deje
17
Inzercia
Čo je nové
Čo je nové v PVPS, a.s.
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Nové služby - elektronická
komunikácia v PVPS, a.s. Poprad
nickej podobe vo formáte PDF na
jeho e-mailovú adresu. Elektronická faktúra je plnohodnotný
daňový doklad, ktorý platne nahrádza tlačenú faktúru, preto po
aktivácii služby elektronického
zasielania faktúr ju už naša spoločnosť nebude zákazníkovi zasielať poštou.
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s. už koncom tohto roka ponúka pre svojich zákazníkov nové služby. Ide o novinky v elektronickej komunikácii, ktorá je rýchlejšia, pohodlnejšia a hlavne
bez papierov, čiže šetrná k nášmu životnému prostrediu.
Medzi novinky patrí:
Služba SMS info:
Jej cieľom je informovať napríklad o výpadku dodávky pitnej skôr ako to zistia zákazníci sami.
Po zaregistrovaní služby SMS info budú odberatelia dostávať zadarmo informácie priamo do mobilu o plánovaných odstávkach vody a haváriách na
vodovodnom alebo kanalizačnom potrubí.
Postupne sa budeme snažiť rozšíriť službu SMS info
o ďalšie užitočné informácie o dodávke a kvalite pitnej vody týkajúce sa daného odberného miesta.
pové meno a heslo na vstup do zákazníckej sekcie.
Po prihlásení je možné sledovať informácie na všetkých odberných miestach zákazníkov, napr. stav vodomeru, výšku a úhrady zálohových platieb, úhrady
faktúr. Zároveň ponúkame možnosť zo zákazníckej
sekcie posielať požiadavky napr. na zmenu zasielacej
adresy, výšky záloh, nahlásiť samoodpočet vodomeru, zmeniť číslo účtu, či nahlásiť reklamáciu faktúry.
Môj zákaznícky účet – šetríme Váš čas
Zákazník môže z pohodlia domova bezplatne sledovať informácie o svojom odbernom mieste (podobne ako pri účte v banke) cez tzv. zákaznícku sekciu, do
ktorej je možné sa registrovať na internetovej stránke
www.pvpsas.sk.
Vypísaním registračného formulára, kde sa uvedie
číslo odberného miesta, číslo faktúry a e-mailová adresa, následne zasielame doporučene poštou prístu-
Elektronická faktúra – rýchlo a bez
množstva papiera
služba pre Vás a prírodu – „faktúra e-mailom“
V záujme skvalitňovania a rozširovania svojich služieb naša spoločnosť ponúka novinku – elektronické zasielanie faktúr.
Na základe úspešnej aktivácie služby budú zákazníkovi faktúry za vodné a stočné zasielané v elektro-
Aké sú výhody elektronických faktúr?
- služba zasielania elektronických faktúr je bezplatná,
- zákazník získa jednoduchý
a komfortný prístup k faktúre,
- faktúry budú zasielané v pravidelných fakturačných cykloch,
- v e-mailovej schránke zákazníka bude k dispozícii
kompletný archív faktúr, ktoré bude mať zákazník
k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek,
- možnosť získať upozornenie SMS správou na novú
faktúru v e-mailovej schránke,
- spolu prispejeme k ochrane životného prostredia.
Ako si možno aktivovať naše nové služby?
• na našej webovej stránke www.pvpsas.sk pomocou registračného formulára
• prostredníctvom našej zákazníckej linky +421 850
111 800
• prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected]
• pri osobnej návšteve ktoréhokoľvek zákazníckeho centra PVPS, a.s.
• písomne na adrese: PVPS, a.s., ul. Hraničná 662/17,
Poprad 058 89
Ing. Božena Dická
PVPS, a.s.
Čo je nové v TVS, a.s.
Pitný režim detí ako hlavná cena
správkyne nadácie
V minulom roku Nadácia TVS odovzdala 1. pitnú fontánku základnej škole na Bezručovej ulici
v Trenčíne. Je umiestnená v športovom areáli ZŠ.
18
Takéto pitné fontánky postupne dostane
viac škôl za aktivitu v environmentálnom
projekte.
V rámci 4. ročníka environmentálneho vzdelávacieho projektu „Daj si vodu z vodovodu“
pre II. stupeň ZŠ, hlavnú cenu generálnej riaditeľky TVS, a.s. a správkyne nadácie TVS Ing.
Denisy Beníčkovej, fontánku na pitnú
vodu, svojou aktivitou získala ZŠ Ul. Kpt.
Nálepku, Nové Mesto nad Váhom. Ing.
Róbert Rezníček, ako zástupca Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti,
a.s.17. októbra 2011 slávnostne odovzdal spomínanú pitnú fontánku. Je
umiestnená v novom športovom areáli
základnej školy a spolu s deťmi ju prijala pani riaditeľka PaedDr. Marta Viteková. Fontánku spustili maskoti projektu „Kvapko
a Kvapka“. Poslúži malým športovcom a deťom
na dodržiavanie pitného režimu, hlavne v tep-
lých letných dňoch. Projekt bude pokračovať 5. ročníkom a bude venovaný deťom v MŠ.
Beáta Plíhalová, TVS, a.s.
SKICENTRUM v Levočskej doline
V tajomnom Levočskom pohorí sa nachádza rodinné lyžiarske stredisko situované
v Levočskej doline, 6 km severne neďaleko od známej Starobylej Levoče, ktorá je doslova kultúrno-historickým pokladom medzi slovenskými mestami.
SKI CENTRE LEVOČA je väčšinou známe ako mladé lyžiarske stredisko, ktoré sa postupne zviditeľňuje v očiach verejnosti. Stredisko sa stalo obľúbeným predovšetkým
pre kvalitnú úpravu zjazdoviek, ako aj kvalitu snehu. Jeho garancia je zabezpečená
plnoautomatizovaným moderným zasnežovaním systémom.
V stredisku sú štyri vleky, ktoré obslúžia všetkých lyžovania chtivých návštevníkov
od najmenších, ktorí sa práve v našom stredisku môžu naučiť lyžovať cez príjemne
modré zjazdovky pre pokročilých až po skutočnú perlu, čiernu strmú zjazdovku pre
skutočných fajnšmekrov. Veľmi populárnym sa stredisko stalo pre snowboardistov,
ktorí tu nájdu optimálne podmienky.
Ski Centre Levoča – LD, a.s. má k dispozícii vlastné ubytovacie kapacity priamo v stredisku a jeho okolí, ktoré sú v prevádzke celoročne a sú vhodné aj na
usporiadanie rôznych školení, skupinových či detských
zájazdov. Zároveň má v prevádzke ďalšie tri penzióny
Polianka, Romančina a Skalka, ktoré sú vzdialené cca
600m od strediska s nádherným výhľadom na lyžiarske svahy. V každom z týchto penziónov je celková kapacita 27 lôžok (vrátane prísteliek). Prízemie ponúka
k dispozícii vybavenú kuchynku.
Priestranný 2-izbový apartmán je umiestnený
na 2. poschodí. Spoločenská izba je vybavená fareb-
ným televízorom so satelitným pripojením, rádiom,
kozubom a sedacou súpravou s dvomi rozkladacími
kreslami, slúžiacimi aj ako prístelky.
Najznámejšími destináciami pre fakultatívne výlety sú Vysoké a Nízke Tatry, Slovenský Raj, ktoré sú
aj súčasne národnými parkami. Obľúbenými lokalitami sú gotické mestá Levoča, Kežmarok, Spišský hrad,
Ľubovniansky hrad, termálne kúpalisko vo Vrbove,
Poprade, alebo v Gánovciach.
Patríme medzi strategických investorov v lokalite
Levočská Dolina, ktorého stratégiou je v uvedenom
území vytvoriť predpoklady pre rozvoj cestovného
ruchu preferujúci kľud, pokoj a rodinnú atmosféru.
Základnou víziou je budovanie strategickej siete partnerstiev medzi lokálnymi partnermi, mestom Levoča
s prezentovaním lokálnej obchodnej značky Levočská
Dolina.
Ponuka apartmánov
Projekt Apartmány Levočská dolina ponúka 14
štýlových apartmánových domov, ktoré v dvoch typoch (dvoj a štvorapartmán) ponúkajú pohodlné
komfortné bývanie a dokonale harmonizujú s okolitou prírodou.
Moderná architektúra spĺňa všetky nároky na
moderné bývanie. Jednotlivé apartmány boli navrhnuté s dôrazom na dostatok svetla a súkromia.
Dispozičné riešenie apartmánových domov je
riešené s ohľadom na požiadavky moderného bývania
– s oddelenou denno a oddychovou časťou.
Súčasťou každého apartmánu bude spevnená
plocha, kde bude možné parkovať 2 autá.
Poskytnú teda dostatok miesta i pohodlia, aby
ste si mohli vychutnať každú voľnú chvíľku so svojou
rodinou či známymi. K apartmánom patria pozemky
s výmerou od 600 do 1200 m2.
Apartmánove domy budú postavené ako energeticky úsporné stavby v štýle horskej architektúry
s použitím miestnych materiálov v kombinácii skaly,
dreva a presklených plôch.
20
Použitie kvalitných stavebných materiálov, ako aj
celkové dizajnovanie stavieb do polohy horských chát
(drevo, kameň, sklo) ponúkne všetko to, čo si môžete
želať a očakávať od obľúbeného rekreačného strediska.
V príprave je aj projekt hotelu s ponukou
12 atraktívnych apartmánov so zázemím športu a aktívneho oddychu a regenerácie (tenisová hala, welnes).
Lokalita je v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska
Ski centre Levoča, čo poskytuje pre tých aktívnejších
aj pestré možnosti na rozmanité využitie voľného času.
Lyžiarsky areál SKI-CENTRE
www.skicentrelevoca.sk
Spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
patrí medzi popredné moderné stavebné firmy
na Slovensku. Už viac ako trinásť rokov je aktívna predovšetkým v realizácii inžinierskych stavieb, pozemných stavieb, cestných komunikácií.
V súčasnosti sú to rekonštrukcie a obnova základných škôl, výstavba nájomných domov, obnova
a revitalizácia centier obcí a výstavba kanalizácií
a čistiarní odpadových vôd.
Činnosť spoločnosti je rozdelená na dve špecifické oblasti zamerania: inžinierske stavby a pozemné stavby.
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad má zavedené, zdokumentované a udržiavané manažérske
systémy:
- systém kvality podľa normy ISO 9001: 2008
- systém environmentálneho manažérstva podľa
normy ISO 14001: 2004
- systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007
- systém kvality vo zváraní podľa normy
ISO 3834-2:2005
v oblasti: pozemné stavby, inžinierske stavby, cestné komunikácie.
Popri hlavnej stavebnej činnosti sa firma zaoberá
developerskou činnosťou a vlastní lyžiarsky areál
v Levočskej doline.
Inzercia
Anketa
Inzercia
Čo je nové
Čo je nové v StVPS, a.s.
Voda, ktorá spája
Voda nepozná hranice, ani rečové bariéry – aj to je jedna z tém projektu pod názvom “Cesty za biodiverzitou – voda, ktorá nás spája“, organizovaného v rámci medzinárodného roku biodiverzity spoločnosťami VEOLIA VODA – Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a VEOLIA VÍZ Budapešť.
Študenti stredných škôl zo Slovenska a z Maďarska budú poznávať svoje kraji-
ny a učiť sa rešpektovať rôznorodosť vo všetkých sférach. Zámerom projektu je
formou študentských výmenných pobytov umožniť žiakom poznávať vzájomne
svoje krajiny a ich rôznorodosť, špeciálne so zameraním na vodu a vodné ekosystémy.
Prvý výmenný pobyt študentov sa uskutočnil v novembri na Donovaloch. V rámci pobytu navštívili študenti okrem iného banskoštiavnické tajchy, pozreli si zvyšky
banského vodovodu v Španej Doline a v údolí rieky Slatinka im členovia rovnomenného združenia vysvetlili činnosť vody v krajine. Súčasťou programu bol aj náučný
blok Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA venovaný biodiverzite.
Ďalšie stretnutie je naplánované na apríl 2012 v Budapešti.
Mgr. Slavomíra Vogelová
VEOLIA VODA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Čo je nové vo VVS, a.s.
Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa
Dňa 26. 10. 2011 na budove ČOV Prešov – Kendice za zvuku slávnostných fanfár odhalili pamätnú tabuľu k ukončeniu projektu „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa“ investičný riaditeľ VVS, a.s. Ing. Róbert Hézsely
a Ing. Richard Majza, predseda Dozornej rady VVS,
a.s.. Na tlačovej
konferencii po
slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj primátor
mesta Prešov
JUDr. Pavel Hagyari, ktorý sa poďakoval investorovi
– VVS, a.s. a zhotoviteľovi stavby –
spol. Chemkostav
a.s. za úspešné
zvládnutie tohto najväčšieho vodárenského projektu na východe Slovenska.
Stavba „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa“, kofinancovaná
grantom EÚ, štátneho rozpočtu SR a príspevku VVS, a.s., rieši nedostatok kvalitných miestnych zdrojov vody a nepostačujúce systémy obecných kanalizácií a čistenia odpadových vôd v povodí rieky Torysa v okresoch Prešov, Sabinov a Košice.
Celkové náklady na projekt sú: 66 759 023 €.
Je to jednoznačne najväčšia stavba svojho druhu v súčasnosti na Slovensku. Na
projekte v takom veľkom rozsahu sa VVS, a.s. ešte nepodieľala.
Projekt bol slávnostne odštartovaný v roku 2007 a po istom neplánovanom posune boli stavebné práce a povrchové úpravy ukončené v máji tohto roku, takže
dnes už môžeme túto rozsiahlu stavbu slávnostne zaradiť k ďalším, úspešne ukončeným projektom z oblasti životného prostredia.
Mgr. Adriana Marušinová
Foto: archív redakcie
VVS, a.s. na MMM v Košiciach
Prvú októbrovú nedeľu sa v Košiciach konal 88. ročník najstaršieho maratónu v Európe s názvom Medzinárodný maratón
mieru. Svoju skvelú kondíciu potvrdili aktívnou účasťou aj
podpredseda predstavenstva VVS, a.s. a primátor mesta Košice
- MUDr. Richard Raši
a podpredseda Dozornej rady VVS, a.s.
– Mgr. Igor Sidor, PhD.
(red)
21
23
Inzercia
Inzercia
Inzercia
Ïakujeme Vám
za prejavenú dôveru
v uplynulom roku
a prajeme šĢastné Vianoce
a úspešný nový rok 2012.
www.radeton.sk
© Radeton s.r.o. 2010 Modelka: Eliška Bučková, Česká Miss 2008
Informácie z podzemia
Download

vodar pohlady 4-2011.indd - Asociácia vodárenských spoločností