Dodávateľ: POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
TECHNICKÝ LIST
Dátum vydania: október 2011
Polyuretán® Spray 7129 / aplikácia na vonkajší povrch striech
POPIS
Polyuretán® Spray 7129 na strechy je dvojzložkový polyuretánový systém (polyol a izokyanát), ktorý
tvorí tuhú penu s uzatvorenými bunkami a používa sa ako tepelná izolácia. Systém je určený na
hladké povrchy.
Polyuretán® Spray 7129 obsahuje schválené ekologické penotvorné prísady (HFC), ktoré neničia
ozónovú vrstvu a používajú sa predovšetkým na kvalitné tepelné izolácie.
POPIS ZLOŽIEK
ZLOŽKA A:
Polyuretán® Spray 7129. Zmes polyolov s obsahom
spomaľujúcich horenie a penotvorných látok (HFC).
Bez obsahu HFCF.
ZLOŽKA B:
ISOCYANATO H. MDI (difenylmetán diizokyanát)
katalyzátorov,
prísad
POUŽITIE
Polyuretán® Spray 7129 sa aplikuje nástrekom pomocou vysokotlakového zariadenia s ohrevom,
v zmiešavacom objemovom pomere 1:1. Hlavnou oblasťou použitia je tepelná izolácia v budovách, na
strechách, podlahách a terasách. Vytvára hladký povrch, ktorý sa hodí najmä pre aplikáciu finálneho
nástreku v tenkej vrstve (farby, elastomery, polyurea).
PODMIENKY POUŽITIA
Kavitácia pumpy môže spôsobovať dekompenzáciu polyolovej zmesi a izokyanátu, ktorá vedie
k tvorbe peny zlej kvality. Aby sme sa týmto problémom vyhli, dodávatelia zariadenia odporúčajú
používať separátne pumpy.
Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty, aby pena dobre priľnula k podkladu.
Pokiaľ je povrch kovový, musí byť zbavený oxidov a hrdze. Pre zaistenie dobrej priľnavosti na kovové
3
povrchy odporúčame použiť vhodný podkladový náter a minimálny aplikovaný objem 50kg/m .
Účinky peny sú ovplyvnené veľkým počtom faktorov, ktoré sú uvedené nižšie:




Poveternostné podmienky: teplota a vlhkosť ovzdušia a podkladu, rovnako ako ďalšie faktory
okolitého prostredia (vietor, atď.).
Nastavenie zariadenia, správny pomer.
Druh použitia: vertikálne, horizontálne, strechy.
Technika použitia: hrúbka vrstvy, použitie krycieho laku / farby.
Strana 1 zo 4
POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
Skladová 3, 917 01 Trnava, SR
Synthesia internacional s.l.u.
Argent, 3 Castellbisbal – 08755 Barcelona,ES
[email protected]
www.polyurethanesystems.sk
www.synte.es / [email protected]
Uvedené informácie sú z najlepších dostupných zdrojov, ale bez záruky vzhľadom na rôznorodosť použitých surovín a
zariadení, ktoré môžu mať vplyv na dosiahnuté výsledky.
Dodávateľ: POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
TECHNICKÝ LIST
Dátum vydania: október 2011
Polyuretán® Spray 7129 / aplikácia na vonkajší povrch striech
VŠEOBECNÉ POKYNY
.
Hrúbku vrstvy možno veľmi jednoducho kontrolovať pri aplikácii a možno ju upraviť zmenou rýchlosti
aplikácie, prípadne veľkosťou miešacej komory pištole. Hrúbka jednej vrstvy by mala byť 10-20mm.
Je treba si uvedomiť, že účinnosť peny je tým väčšia, čím je menší počet vrstiev aplikovaných v jednej
hrúbke. Nie je ale vhodné aplikovať hrúbku väčšiu ako 20mm, pretože by mohlo prísť k tvorbe
pľuzgierov a problémom, ktoré vznikajú pri vysokej exotermickej reakcii (t.j. uvoľňovaní tepla).
Na studenom povrchu trvá dlhšiu dobu, než dôjde k reakcii prvej vrstvy a tvorba nie je obvykle 100%.
Preto by v tomto prípade mala byť podkladová vrstva tvorená lakom, aby prišlo k tvorbe tepla
a k zahriatiu podkladu tak, aby v druhej vrstve pena správne zreagovala. Odporúčaná teplota v hadici
je od 30-50°C v závislosti od poveternostných podmienok. Minimálna odporúčaná teplota podkladu
behom nástreku je 5°C.
VLASTNOSTI KOMPONENTOV
Vlastnosti
Jednotka
H
7129
Špecifická hmotnosť
g/cm
1,23
1,15
Viskozita pri 25ºC
mPa.s
230
325
Obsah NCO
%
31
--
3
TECHNICKÉŠPECIFIKÁCIE SYSTÉMU
Merané v testovacej kadičke pri 22ºC v uvedenom pomere. Test sa vykonáva podľa našich
štandardov (MANS-01).
PODIEL
100/100
100/100 ± 5
A/B
objemovo
hmotnostne
ŠPECIFIKÁCIA
Jednotka
7129
Doba štartu (Cream time)
s
5±1
Doba želatinácie (Gel time)
s
12 ± 2
Hustota pri voľnom náraste objemu
g/l
46 ± 2
Strana 2 zo 4
POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
Skladová 3, 917 01 Trnava, SR
Synthesia internacional s.l.u.
Argent, 3 Castellbisbal – 08755 Barcelona,ES
[email protected]
www.polyurethanesystems.sk
www.synte.es / [email protected]
Uvedené informácie sú z najlepších dostupných zdrojov, ale bez záruky vzhľadom na rôznorodosť použitých surovín a
zariadení, ktoré môžu mať vplyv na dosiahnuté výsledky.
Dodávateľ: POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
TECHNICKÝ LIST
Dátum vydania: október 2011
Polyuretán® Spray 7129 / aplikácia na vonkajší povrch striech
VLASTNOSTI PENY
Vlastnosti
Jednotka
Aplikovaná priemerná hustota UNE 1602
Kg/m
pevnosť v tlaku
KPa
>200
Euroclass
E
%
>90
W/mK.
0,022
UNE-EN 826
Horľavosť
Uzavretá bunka
UNE-EN 13501-1
ISO 4590
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
UNE-EN 12667
3
7129 strecha
50 - 60
BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
Sprej Polyuretán® 7129 nepredstavuje pri dodržiavaní návodu na použitie žiadne významne riziká.
Nesmie prísť do kontaktu s očami a pokožkou. Počas výroby a používania systému je treba
dodržiavať pokyny uvedené v bezpečnostnom liste.
DODÁVKA
Štandardne je produkt dodávaný v nevratných oceľových sudoch s obsahom 220 litrov (modrý so
zložkou A a čierny so zložkou B).
ODPORÚČANIE PRE SKLADOVANIE
VEĽMI DÔLEŽITÉ ODPORÚĆANIE: Zložky Polyuretán® Spray 7129 sú citlivé voči vlhkosti a musia
sa skladovať v hermeticky uzatvorených sudoch alebo kontejneroch. Teplotu počas skladovania je
treba udržiavať v rozmedzí +15 ºC - +25 ºC. Nižšia teplota značne zvyšuje viskozitu polyolu, ktorý sa
potom ťažko používa a môže spôsobiť nevratnú kryštalizáciu izokyanátu.
Vyššie teploty môžu spôsobiť zmeny polyolu, stratu nadúvadla, vyššiu spotrebu vzdúvania sudu,
rovnako ako nekontrolovateľné penenie. Aby ku tomuto nedošlo, odporúčame sudy pred použitím
skladovať počas určitej doby na vetranom a čistom mieste.
V prípade, že sa sudy dodávajú s bielym plastovým uzáverom, je treba počas manipulácie s týmito
uzávermi dávať pozor, pretože sú krehkejšie ako kovové uzávery a môže tak ľahšie dôjsť ich
poškodeniu.
Pre zachovanie vyššie uvedených vlastností systému je treba sudy, pokiaľ sa systém
nepoužíva, uchovávať hermeticky uzavreté.
Strana 3 zo 4
POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
Skladová 3, 917 01 Trnava, SR
Synthesia internacional s.l.u.
Argent, 3 Castellbisbal – 08755 Barcelona,ES
[email protected]
www.polyurethanesystems.sk
www.synte.es / [email protected]
Uvedené informácie sú z najlepších dostupných zdrojov, ale bez záruky vzhľadom na rôznorodosť použitých surovín a
zariadení, ktoré môžu mať vplyv na dosiahnuté výsledky.
Dodávateľ: POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
TECHNICKÝ LIST
Dátum vydania: október 2011
Polyuretán® Spray 7129 / aplikácia na vonkajší povrch striech
Pri správnom skladovaní je doba životnosti 3 mesiace pri zložke A (polyol) a 9 mesiacov pri zložke B
(izokyanát).
PRÍLOHA: RIEŠENIE PROBLEMOV PRI APLIKÁCII
Náš technický a obchodný servis vám poskytne pomoc pri akýchkoľvek nejasnostiach, pokiaľ ide
o prípravu peny. Niektoré problémy, ktoré sa počas tohto procesu môžu vyskytnúť, uvádza tabuľka
nižšie.
PROBLÉM
MOŽNÁ PRÍČINA
RIEŠENIE
Nerovnomerný rozptyl
Zle upevnená tryska upevnená
tryska pištole alebo nečistoty
v zmiešavacej komore.
Upravte upevnenie.
Vyčistite komoru.
Rozptyl s farebnými pruhmi
Nedostatočný rozptyl („kužeľ“)
Príliš široký rozptyl s tvorbou
hmly
Príliš dlhá reakčná doba,
nástrek odpadáva
Materiál
je
príliš
rýchly,
nerovnomerný, s tvorbou hmly
Materiál
tvorí
pri
styku
s povrchom granule a upcháva
pištoľ
Tvorba pľuzgierov
Zlé miešanie z dôvodu upchania
alebo rozdielnej viskozity.
Vysoká
viskozita
zložiek.
Studené prostredie.
Príliš veľa vzduchu v tryske
pištole. Nadmerný tlak pri
miešaní.
Studený povrch.
Nadmerný tlak.
Skontrolujte
tlak,
odstráňte
upchávacie látky. Upravte a
zvýšte teplotu.
Zvýšte teplotu a tlak.
Znížte
prúdenie
Mierne znížte tlak.
vzduchu.
Zvýšte teplotu / ohrev hadice.
Znížte tlak vzduchu v pištoli a v
zmesi.
Znížte teplotu / ohrev hadice.
Nadmerná teplota.
Hrúbka vrstvy je väčšia než 20
mm.
Aplikujte tenšiu vrstvu.
Strana 4 zo 4
POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
Skladová 3, 917 01 Trnava, SR
Synthesia internacional s.l.u.
Argent, 3 Castellbisbal – 08755 Barcelona,ES
[email protected]
www.polyurethanesystems.sk
www.synte.es / [email protected]
Uvedené informácie sú z najlepších dostupných zdrojov, ale bez záruky vzhľadom na rôznorodosť použitých surovín a
zariadení, ktoré môžu mať vplyv na dosiahnuté výsledky.
Download

Dodávateľ: POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o. TECHNICKÝ LIST